فهرست مطالب

طب نظامی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1390)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهنام ملکی، سعید صانعی، حسین برهانی، اکبر قوامی صفحه 195
  اهداف

  شخصیت از بنیادی ترین مفاهیم روان شناسی است که با تجارب مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد. برخورداربودن از شخصیت مطلوب، یک دیدگاه ایده آل و مورد توجه برای نیروهای نظامی است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر دوره آموزش نظامی بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان غیرورزشکار ورودی به محیط نظامی بود.

  روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی در سال 1390 انجام شد. افراد مورد مطالعه 105 دانشجوی پسر غیرورزشکار ورودی سال تحصیلی 90-1389 یکی از دانشگاه های افسری ایران بودند که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه مشخصات فردی و پرسش نامه شخصیتی برن رویتر بود. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T وابسته به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 تحلیل شد.

  یافته ها

  آموزش نظامی بر چهار صفت شخصیتی مورد بررسی تاثیر معنی دار مثبت داشت و سبب افزایش اعتماد به نفس، برتری جویی، برون گرایی و کاهش میل به عصبی بودن افراد مورد مطالعه شد (001/0=p). این در حالی بود که آموزش نظامی بر دو صفت شخصیتی اجتماعی بودن (002/0=p) و باخودبودن تاثیر معنی دار منفی داشت (001/0=p)، یعنی سبب افزایش حالت باخودبودن و کاهش اجتماعی بودن افراد مورد مطالعه شد.

  نتیجه گیری

  آموزش نظامی سبب افزایش تعادل هیجانی، برون گرایی، اعتمادبه نفس و برتری جویی دانشجویان می شود. این در حالی است که این برنامه ها باعث غیراجتماعی شدن و ایجاد حالت انزوا در دانشجویان می شود. مسئولین امر باید با درنظرگرفتن تمهیدات لازم در طول دوره آموزش نظامی، مقدمات ازبین رفتن اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت این دوره را بر صفات شخصیتی دانشجویان فراهم آورند.

  کلیدواژگان: آموزش نظامی، ویژگی های شخصیتی، دانشجویان نظامی
 • محمد قاسمی، بابک ساعدی، محمد مجتهد، مریم رضایی نجف آبادی، مسعود افشاری، مرتضی ایزدی صفحه 201
  اهداف

  آگاهی از شیوع و شدت ترومای آکوستیک و موارد پایدار آن و نیز شناخت عوامل زمینه ساز، نقش مهمی در تبیین برنامه های پیشگیرانه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تغییر آستانه موقت و دایم شنوایی در بین گروهی از افسران نظامی در میدان تیر با استفاده از ادیومتری با تون خالص انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه همگروهی که در سال 1389 انجام شد، 40 نفر از نیروهای نظامی یکی از یگان های نظامی تهران به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. ادیومتری با تون خالص قبل و بلافاصله بعد از شلیک در میدان تیر و نیز یک هفته بعد برای نمونه ها انجام شد. تغییر آستانه شنوایی (TS) به طور مجزا و میانگین فرکانس های 3 تا 6 کیلوهرتز مقایسه شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون مجذور کای و T زوجی به کمک نرم افزار SPSS 17 تحلیل شد.

  یافته ها

  پس از مواجهه با اصوات کوبه ای 28 نفر (70%) حداقل از یک علامت شنوایی شکایت داشتند که شایع ترین آنها وزوز گوش بود. 16 نفر (40%) نیز حداقل در یکی از فرکانس ها دچار افزایش TS شدند. در بررسی مجزای فرکانس ها، تفاوت TS فقط در فرکانس 4000 هرتز گوش راست معنی دار به دست آمد (0001/0= p). یک هفته بعد از مواجهه، علایم بالینی و افت در شنوایی سنجی به ترتیب در 8 و 6 نفر باقی مانده بود.

  نتیجه گیری

  تغییرات موقت یا دایم آستانه شنوایی ناشی از اصوات کوبه ای با استفاده از ادیومتری با تون خالص قابل ردیابی است. پایش سلامت شنوایی نظامیان در دوره آموزش و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب قویا پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تغییر آستانه شنوایی، شلیک گلوله، کارکنان نظامی، ادیومتری با تون خالص
 • حمیدرضا توکلی، کاظم فرهنگ*، علی اکبر کریمی زارچی، اسماعیل حیدری صفحه 207
  اهداف

  یکی از مهم ترین روش های ارزیابی باکتریولوژیک غذاها در رستوران ها، نمونه گیری تصادفی و انجام آزمایش های میکروبی است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت باکتریولوژیک غذا ها و سالادهای آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی در تهران بود.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1388 انجام شد. 288 نمونه غذا و سالاد آماده مصرف از چهار رستوران طرف قرارداد یک مرکز نظامی به طور تصادفی انتخاب و با روش های استاندارد از نظر تعداد کلی باکتری ها، کلی فرم، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سالمونلا آزمایش شدند. نتایج به کمک نرم افزار SPSS 15 با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آنووا تحلیل شد.

  یافته ها

  از نظر تعداد کلی باکتری ها، بیشترین آلودگی در نمونه های رستوران B و از نظر آلودگی به کلی فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین آلودگی در نمونه های رستوران A مشاهده شد. در 5 نمونه آلودگی به اشرشیاکلی تایید شد، ولی در هیچ یک از نمونه ها آلودگی به سالمونلا مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  آلودگی باکتریایی برخی از غذاها و سالادهای عرضه شده در رستوران های مورد مطالعه، بیش از حد استاندارد است و انجام مطالعات تکمیلی و کنترل منظم این رستوران ها لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: ارزیابی باکتریولوژیک، غذا، سالاد، رستوران
 • شهرام توفیقی، محمدصالح فلاح، مجتبی خواجه آزاد صفحه 213
  اهداف
  امروزه الگوهای فراوانی برای تعالی سازمانی معرفی شده اند. در میان این الگوها مدل بالدریج، اصول مدیریت کیفیت جامع را برای سازمان های بهداشتی- درمانی بهینه نموده است. ارتقای دانش سازمانی و بهبود کیفیت مدیریت دانش، یکی از معیارهای مهم این مدل است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت مدیریت دانش در یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران براساس مدل تعالی مالکوم بالدریج بود.
  روش ها
  این مطالعه کیفی توصیفی- تحلیلی مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری مدیران، کارکنان، مستندات و فرآیندهای یکی از بیمارستان های نظامی در شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست استاندارد مدل تعالی مالکوم بالدریج (نسخه 2010-2009) بود. داده ها براساس ماتریس امتیازدهی بالدریج محاسبه شد. نتایج براساس امتیازات کسب شده در ماتریس، با نرم افزار Excel 2007 محاسبه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بیمارستان مورد مطالعه از مجموع 90 امتیاز معیار «مدیریت دانش»، 67/43 امتیاز (52/48%) را به دست آورد. همچنین از شاخص های «سنجش عملکرد» 5/67%، «تجزیه و تحلیل و بازنگری عملکرد» 5/52%، «بهبود عملکرد» 55%، «داده ها، اطلاعات و مدیریت دانش» 40% و «مدیریت فناوری و منابع اطلاعاتی» 5/37% امتیاز را کسب نمود.
  نتیجه گیری
  بیمارستان مورد نظر در توسعه زیرساخت های مدیریت دانش با استقرار نظام اطلاعات سلامت، اقدامات مناسبی انجام داده است، ولی به نظر می رسد همچنان در زمینه آموزش منابع انسانی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت های نظام اطلاعات سلامت، نیازمند ارتقا است.
  کلیدواژگان: کیفیت، مدل بالدریج، مدیریت دانش
 • علی رضاییان، سکینه حاتمی، حسین دستار صفحه 217
  اهداف
  امروزه به دلیل تغییر مدل های مسیر پیشرفت شغلی، سازمان ها نقش مهمی در مدیریت مسیر پیشرفت شغلی ایفا می کنند. کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی، افراد را در دستیابی به اهداف ارزشمند یاری می کند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه کارکردهای مختلف مدیریت مسیر پیشرفت شغلی با رضایت از مسیر پیشرفت شغلی در بین کارکنان شاغل در یک واحد نظامی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی و به شیوه همبستگی است که در سال 1390 روی 92 نفر از کارکنان یک واحد نظامی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. مدیریت مسیر پیشرفت شغلی براساس مدل کونگ و همکاران و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی براساس مدل گرینهاوس و همکاران بررسی شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 16 و با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T تک نمونه ای، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  ارتباط مثبت و معنی دار بین تمامی کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی با رضایت از مسیر پیشرفت شغلی وجود داشت (05/0>p). همچنین تاثیر تمامی کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی بر رضایت از مسیر پیشرفت شغلی معنی دار به دست آمد و 86% از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی می کردند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  کارکردهای مدیریت مسیر پیشرفت شغلی شامل ارزیابی، توسعه و آموزش مسیر پیشرفت شغلی در واحد نظامی مورد مطالعه، تاثیر قوی و مثبتی بر رضایت از مسیر پیشرفت شغلی دارند.
  کلیدواژگان: مسیر پیشرفت شغلی، مدیریت مسیر پیشرفت شغلی، رضایت از مسیر پیشرفت شغلی، موفقیت ذهنی مسیر پیشرفت شغلی
 • هاله منشگر، شهریار محمدی، داود کریم زادگان، سید جلال مدنی صفحه 223
  اهداف
  کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، سبب بهبود کیفیت درمان، بهینه سازی روش های مدیریتی و کاهش هزینه های حوزه سلامت شده است. هدف از این مطالعه، ارایه چارچوبی برای ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان بر پایه زمان بندی ارزیابی، سئوالات ارزیابی و شاخص ها بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه پژوهش افرادی بودند که در زمینه سامانه های الکترونیکی سلامت، آگاهی و تجربه کاری داشتند. 35 نفر به روش سیستماتیک انتخاب شدند. مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و پست الکترونیکی برای گردآوری اطلاعات انجام شد و شاخص ها طبق اهمیت طبقه بندی شدند و براساس آن پرسش نامه ای 20سئوالی تنظیم شد. داده ها با نرم افزار SPSS 14 و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و من ویتنی یو و کروسکال والیس غیرپارامتری تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین سنجش اثربخشی سیستم پایش سلامت با افزایش میزان بهره وری (001/0>p)، بین سنجش پایش سلامت با شناخت نقاط ضعف خدمات ارایه شده (05/0>p) بین تصمیم گیری مدیران سازمان با وضعیت سلامت افراد سازمان (001/0>p) و بین سنجش سامانه با پاسخ گویی به نیاز پژوهشگران(0/001>p) ارتباط معنی دار وجود داشت. بین سن، جنسیت، سابقه کاری و میزان تحصیلات با نمرات داده شده (5/0
  نتیجه گیری
  در اکثر ارزیابی های سیستم های پایش سلامت، به عوامل اقتصادی توجه بیشتری می شود، ولی باید به عوامل انسانی و پیشرفت آگاهی نیز توجه شود. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش، ارزیابی سیستم اطلاعاتی سلامت در سه زمینه سنجش اثربخشی، بهبود کارآیی و توسعه دانش قبل از اجرا، حین و بعد از اجرای سیستم ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، سیستم های اطلاعات سلامت، پایش
 • ایروان مسعودی اصل، امیر اشکان نصیری پور، یاسر اسمعیل لو صفحه 229
  اهداف
  نظام سلامت کشور همه ساله مبالغ بسیار قابل توجهی را صرف تامین دارو می کند. هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری کارت هوشمند در مدیریت مصرف داروی بیماران ام.اس سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی در سال 1389 در تهران انجام شد. جامعه پژوهش تمامی بیماران ام.اس تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استان تهران بودند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی با مراجعه حضوری و دسترسی مستقیم به اسناد و با استفاده از فرم های انتقال داده انجام گرفت. به منظور تحلیل یافته ها میانگین میزان سرانه مصرف، اعتبارات و نسخ دارویی قبل و بعد از به کارگیری کارت هوشمند محاسبه شد. سپس برای تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های T و F و نرم افزا ر SPSS 16 استفاده شد.
  یافته ها
  بین وضعیت به کارگیری کارت هوشمند در بین سال های 86 (قبل از به کارگیری) 87 و 88 (بعد از به کارگیری) با میزان مصرف دارو (009/0>p)، میزان اعتبارات دارویی (005/0>p) و میزان نسخ دارویی (001/0>p) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به کارگیری کارت هوشمند سلامت به منظور ثبت اطلاعات مربوط به خدمات دارویی و درمانی، می تواند گامی موثر در کاهش سرانه میزان مصرف دارو، میزان اعتبارات دارویی، نسخ دارویی و بار مراجعه باشد. بنابراین به کارگیری کارت هوشمند سلامت در مدیریت، کنترل و بهبود مصرف دارو تاثیر بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: کارت هوشمند، مدیریت مصرف دارو، بیمار خاص
 • مصطفی رحیمی، فرزین حلبچی، اسماعیل علی بخشی، نوید کلالی، شهرام نظری صفحه 235
  اهداف

  از جمله راه های پیشگیری از آسیب، شناخت آسیب های شایع در ورزش و عوامل ایجادکننده آسیب است. هدف از تحقیق حاضر بررسی بروز، نوع و سازوکار ایجاد آسیب های کاراته کاهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی بود.

  روش ها

  این تحقیق توصیفی- پیمایشی در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری 165 نفر کاراته کای حرفه ای مرد شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات جام بین المللی وحدت و دوستی بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از فرم ثبت آسیب استفاده شد و وزن ورزشکار، شدت آسیب، محل آسیب، نوع آسیب، زمان رخ دادن آسیب و سازوکار آسیب ثبت شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.

  یافته ها

  75 آسیب در 235 مسابقه با میانگین 32/0 آسیب در هر مسابقه رخ داد. 80% از آسیب ها خفیف، 3/17% متوسط و 7/2% شدید بودند. ناحیه سر و صورت (3/49%) بیش از نواحی دیگر در معرض آسیب قرار داشت. بیشترین نوع آسیب کوفتگی (60%) و خونریزی (3/21%) بود. 24% از آسیب ها در دقیقه اول مسابقه اتفاق افتاد و 3/37% در دقیقه دوم، 3/17% در دقیقه سوم و 3/21% از موارد در زمان خارج از مسابقه رخ داد.

  نتیجه گیری

  بیشتر آسیب ها در کاراته خفیف هستند و شیوع آسیب های شدید کم است. بیشترین نوع آسیب، کوفتگی عضلانی است. بروز آسیب در دقیقه دوم مسابقات بیش از زمان های دیگر بوده و ناحیه سر و صورت نیز بیشتر در معرض بروز آسیب قرار دارد.

  کلیدواژگان: کاراته، مسابقه، آسیب ورزشی
 • محمد غلامی فشارکی، داوود طالبیان، زهره آقامیری، معصومه محمدیان صفحه 241
  اهداف
  امروزه یکی از چالش های مهم که به گونه ای فزاینده ذهن سرپرستان و مدیران را به خود مشغول کرده است، اندازه گیری میزان رضایت شغلی است. با توجه به خلاء موجود در زمینه وجود ابزاری استاندارد برای اندازه گیری رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی، پژوهش حاضر با هدف اصلی تهیه و استانداردسازی پرسش نامه برآورد رضایت شغلی طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  این پژوهش تحلیلی- مقطعی در شهریور سال 1389 انجام شد. 301 نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی نجمیه با نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به سئوالات پرسش نامه برآورد رضایت شغلی پاسخ دادند. در این مطالعه از روش های روایی همزمان و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی روایی سازه و به منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS 16 و AMOS 18 با روش های آماری تحلیلی شامل آزمون مجذور کای انجام شد.
  یافته ها
  نمونه متشکل از 301 نفر شامل 239 نفر (8/81%) زن و 53 نفر (2/18%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده هفت عامل با تبیین 62% واریانس و شاخص کیسر- مایر- الکین 82/0 شد. این عوامل به وسیله تحلیل عاملی تاییدی (18/1= مجذور کای نسبی، 04/0= RMSEA، 93/0= GFI، 91/0= AGFI) تصد ی ق شد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 86/0 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که شاخص های روایی و پایایی پرسش نامه همگی در حد مطلوبی هستند، می توان از نسخه جدید پرسش نامه برآورد رضایت شغلی به عنوان پرسش نامه ای روا و پایا برای اندازه گیری رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، برآورد رضایت شغلی، پایایی، روایی، کارکنان خدمات درمانی، نظامی
 • رمضان رحمانی، شعبان مهرورز، اسماعیل زارعی زوارکی، عباس عباس پور، حسن ملکی صفحه 247
  اهداف
  نیروهای نظامی به علت شرایط شغلی در معرض خطرها و بیماری های خاص قرار می گیرند. طب نظامی به عنوان یک دیسیپلین آکادمیک در رابطه با نیازهای سلامتی نظامیان فعالیت می کند. طب نظامی تخصصی تقریبا از زمان بروز جنگ های مدرن در قرن بیستم کار خود را شروع کرده است. نظر به شرایط جهان از نظر روند رو به گسترش حوادث جنگی، تروریستی و بلایای طبیعی و همچنین تغییرات جدیدی که در استراتژی های جنگی، سلاح ها و آثار آنها به وجود آمده، طب نظامی امروزه در حال تحول است. این مطالعه مروری با هدف بررسی نقش و جایگاه طب نظامی و رویکردهای آن، برنامه درسی پزشکان نظامی و اولویت های ایجاد و راه اندازی رشته های تحصیلی در سطح تخصصی در زمینه طب نظامی در ایران انجام شد.
  نتیجه گیری
  پزشکان نظامی به دانش، نگرش و مهارت های فوق العاده نیازمند هستند. طب نظامی امروزه دارای رویکرد تخصصی، سیاربودن، احیا و تثبیت وضعیت مصدوم در صحنه و تقویت اقدامات پیش بیمارستانی است. راه اندازی رشته تخصصی طب اورژانس نظامی در ایران با برنامه درسی ویژه در اولویت بوده و می تواند نیاز نیروهای مسلح را برای انجام موفق ماموریت های خود تامین نماید. دپارتمان های طب نظامی در دانشگاه های علوم پزشکی نظامی، نیازمند برنامه ریزی و طراحی برنامه های آموزشی و درسی جدید با رویکرد طب نظامی تخصصی و توسعه آن متناسب با نیازهای جدید هستند. پزشک متخصص و دانش آموخته با برنامه درسی طب اورژانس نظامی، بهترین و مناسب ترین گزینه برای نیروهای مسلح ایران در ماموریت ها و شرایط اورژانسی خواهد بود.
  کلیدواژگان: نیروهای مسلح، طب نظامی، نیازهای آموزشی پزشکان نظامی، برنامه درسی طب نظامی، طب اورژانس نظامی
|
 • Maleki B., Saneei S., Borhani H., Ghavami A Page 195
  Aims

  P ersonality is one of the most fundamental concepts of psychology that is affected by various experiences. Having an acceptable character is an ideal view and a remarkable point for military forces. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of military training on personality traits of non-athlete students who enter the military environment.

  Methods

  This quasi-experimental study was carried out in 2011. The study subjects were 105 non-athlete male students who entered one of the Cadet Universities of Iran in the academic year of 2010-11 and were selected by simple random sampling. The data gathering tools were personal characteristics questionnaire and Bern Reuter Personality Inventory. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test and dependent T-test using SPSS 16 software.

  Results

  Military training had a significant positive effect on four of the studied characteristics and increased self-confidence, dominancy, extroversion and the decrease of neurotic tendency (p=0.001). This happened while military training had a significant negative effect on sociability (p=0.002) and self-sufficiency (p=0.001) and caused increase in isolation and decrease in sociability.

  Conclusion

  Military training increases emotional balance, extroversion, self-confidence and dominancy in students, while it results in dissociability and isolation of students. Authorities should consider necessary arrangements during military training in order to wash out negative effects and enhance more positive effects of this period on students’ personality traits.

 • Ghasemi M., Saedi B., Mojtahed M., Rezaei Najafabadi M., Afshari M., Izadi M Page 201
  Aims

  Awareness of the prevalence and intensity of acoustic traumas and the permanent impairments has an important role in planning preventive programs. This study was performed to evaluate temporary or permanent hearing threshold shift with the help of Pure Tone Audiometry among a group of military personnel in the shooting gallery.

  Methods

  In this cohort study performed in 2010, 40 military forces from a military unit in Tehran were selected by simple randomized sampling method. Pure Tone Audiometry was performed on samples before and immediately after gunshot exposure and also a week later. Threshold Shift (TS) analysis and comparison was done separately and for the mean frequency of 3 to 6 KHz. Data were analyzed using descriptive statistical methods, Chi-square test and paired T-test by SPSS 17 software.

  Results

  After exposure to impulse noise, 28 individuals (70%) reported at least one hearing symptom that tinnitus was the most common one. Sixteen individuals (40%) showed TS increase in at least one of the studied frequencies. TS was only significant in the frequency of 4000 Hz for the right ear (p=0.0001) while separately evaluating the frequencies. The clinical findings and audiogram changes had remained in 8 and 6 participants respectively after one week.

  Conclusion

  Temporary or permanent threshold shift due to impulse noises can be detected by Pure Tone Audiometry. Assessment of hearing health in military personnel during the training courses and use of proper personal protective equipment is highly recommended.

 • Tavakoli H., Kazem Farhang K., Karimi Zarchi A. A., Heidari A Page 207
  Aims

  Random sampling and performing bacteriological tests are of the most important methods for examining the bacteriological quality of food s. The aim of this study was to evaluate the bacteriological quality of ready-to-use food s and salad s in four restaurants affiliated to a military center in Tehran.

  Methods

  T his cross-sectional study was carried out in 2009. 288 food and salad samples from four restaurants affiliated to a military center were cho sen randomly and examined for Total Bacterial Count, Coliform bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella using standard methods. Results were analyzed by SPSS 15 software using descriptive statistical indices and A N OVA test.

  Results

  The highest Total Bacterial Count was detected in the samples of restaurant B and the highest Coliform bacteria, Escherichia coli and Staphylococcus aureus contamination was detected in the samples of restaurant A. 5 samples had Escherichia coli contamination, but no salmonella contamination was observed in tested samples.

  Conclusion

  Bacterial contamination in some served foods and salads of the studied restaurants is more than standard level and regular control of these restaurants along with complementary studies is essential.

 • Tofighi Sh., Fallah , Khajehazad M Page 213
  Aims
  Recently many models have been introduced for organizational excellence. Among these models, Baldrige model improves the principles of Total Quality Management for healthcare organizations. The enhancement of organizational knowledge and improvement of knowledge management quality is one of the important criteria of the Baldrige model. The aim of this study was to evaluate the quality of knowledge management in one of Tehran military hospitals based on the Malcolm Baldrige Excellence model.
  Methods
  This qualitative and cross-sectional descriptive-analytical study was performed in 2010. The statistical population was managers, employees, documents and processes of a military hospital in Tehran. Data were collected by the standard checklist of Baldrige excellence model (the version of 2009-2010). Data were analyzed based on the Baldrige scoring matrix. The results were plotted and analyzed by Excel 2007 Software based on the obtained scores in the matrix.
  Results
  The studied hospital gained 43.67 (48.52%) scores out of 90 points of the “Knowledge Management” criterion. In addition, the hospital gained 67.5% of the score of “Performance Measurement”, 52.5% of the score of “Performance Analysis and Review”, 55% of the score of “Performance Improvement”, 40% of the score of “Data, Information and Knowledge Management” and 37.5% of the score of “Management of Information Resources and Technology”.
  Conclusion
  The studied hospital has taken appropriate measure in infrastructure development by the establishment of Health Information System, but promotion in education and human resources and efficient use of Health Information System capacities is needed.
 • Rezaeian A., Hatami S., Dastar H Page 217
  Aims
  Nowadays organizations play an important role in career management because of the change in career models. Career management functions helps individuals to achieve valuable goals. This study was conducted to investigate the relationship between career management functions and career satisfaction among the employees of a military unit.
  Methods
  In a descriptive correlation study in 2011, 92 employees of a military unit were selected by random sampling method. Kong et al model was used for evaluating career management and Greenhouse et al model was used for the evaluating career satisfaction. Data were analyzed by SPSS 16 software using Kolmogorov-Smirnov test, one sample T-test, simple regression and stepwise regression.
  Results
  There was a significant positive relationship between career management functions and career satisfaction (p<0.05). Furthermore, the effect of all career management functions on career satisfaction came out to be significant (p<0.05) and forecasted about 86% of dependent variable variation.
  Conclusion
  Career management functions including career evaluation, development and training have strong positive impact on career satisfaction in the studied military unit.
 • Maneshgar H., Mohammadi Sh., Karim Zadegan D., Madani S. J Page 223
  Aims
  Application of Information Technology in health domain has led to improvement of treatment, optimization of management methods and reduction of health costs. The aim of this study was to propose a framework for healthcare employees’ health monitoring system assessment and treatment based on the timetable, questions and the indexes of assessment.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out in 2010. The statistical population consisted of individuals who were familiar with electronic health systems and had related job experience. 35 people were selected by systematic sampling method. Library research, Internet search and e-mail were used for data collection and indexes were classified based on their importance and a 20-question questionnaire was designed based on it. Data were analyzed by SPSS 14 software using Pearson correlation and non-parametric Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests.
  Results
  There was significant relationship between the health monitoring system assessment efficacy and efficiency improvement (p<0.001), between the health monitoring system assessment recognition of the weak points of the services (p<0.05), between the managers’ decision making and the employees’ health situation (p<0.001) and between the system assessment and responding the researchers’ needs (p<0.001). There was no significant relationship between the given scores and age, gender, job experience and education level (p>0.05).
  Conclusion
  Most assessments of health monitoring systems focus more on economic factors, but human factors and knowledge development should also be observed. Assessing the Health Information System in three areas of effectiveness measurement, efficiency improvement and knowledge development before, during and after the system administration are presented in the suggested framework of the present research.
 • Masoudi Asl A., Nasiripour A. A., Esmaeillou Y Page 229
  Aims
  The health system of Iran annually spends great amount of costs for supplying drugs. The general goal of the present research was studying the effects of smart card application in drug consumption management of MS patients in Tehran Medical Services Insurance Organization.
  Methods
  This research is a correlation study that was conducted in 2010 in Tehran. The statistical population of the present research was all MS patients covered by Tehran Medical Services Insurance Organization. Data were collected by field method by direct refer to the documents and using the data transfer form. In order to analyze the findings after and before smart card application, the average per capita of drug consumption, credits and prescriptions were analyzed. Then T-test, F-test and SPSS 16 Software were used for the analysis of the obtained data.
  Results
  There was positive significant relationship among smart card application during years 2007 (before application), 2008, 2009 (after application) and the rate of drug consumption (p<0.009), drug credits (p<0.005) and prescriptions (p<0.001).
  Conclusion
  Applying smart cards for recording medical and pharmaceutical related data can be an effective step towards reducing the drug consumption per capita, the rate of prescriptions and the patients’ referring load. Therefore, application of smart cards results in the improvement of drug consumption management and control.
 • Rahimi M., Halabchi F., Alibakhshi A., Kalali N., Nazari Sh. Page 235
  Aims

  Recognition of common sport related injuries and their causing factors is one of the ways of injury prevention. The goal of this study was to investigate the incidence, type and mechanism of injuries among the participants of International Unity & Friendship Karate Cup.

  Methods

  This descriptive survey was carried out in 2009. The statistical population was 165 male karatekas who participated in the 9th International Unity & Friendship Karate Cup and were selected by census method. Data were collected by injury report forms and weight of the athlete, the intensity of the injury, the injury site and the type, time and mechanism of injury were recorded. Descriptive statistical methods and SPSS 16 software were used for data analysis.

  Results

  75 injuries were recorded, with the mean incidence of 0.32 injuries per match. 80% of injuries were minor, 17.3% moderate and 2.7% were severe. The injuries were most commonly located in the head and face (49.3%). The injuries consisted primarily of muscle contusion (60%) and hemorrhage (21.3%). 24% of injuries took place at the first minute of the competition, 37.3% of injuries in the second minute, 17.3% in third minute and 21.3% out of the competition time.

  Conclusion

  The majority of injuries are minor in Karate and severe injuries are uncommon. The injuries consisted primarily of muscle contusion. Most of injuries occur during the second minute of competition and injuries are most commonly located in head and face.

 • Gholami Fesharaki M., Talebian D., Aghamiri Z., Mohammadian M. Page 241
  Aims
  Today, measuring the job satisfaction is of the challenges that have increasingly occupied managers’ minds. Considering the lack of a standard tool for measuring job satisfaction among the health care workers, this study was planned and carried out with the main purpose of preparation and standardization of the Job Satisfaction Survey questionnaire.
  Methods
  This cross-sectional analytical study was carried out in September 2010. 301 employees of the Najmiyeh e Subspecialty Hospital were selected by stratified sampling method and answered the Job Satisfaction Survey questionnaire. Concurrent validity and confirmatory and exploratory factor analysis were used in order to examine the construct validity and Cronbach's Alpha method was used to examine the reliability. SPSS 16 and AMOS 18 were used to analyze data, using analytical statistical methods including Chi-square test.
  Results
  Samples consisted of 301 subjects including 239 (81.8%) women and 53 (18.2%) men. The explanatory Factor analysis showed 7 factors with 62% total variance and 0.82 Kaiser-Meyer-Olkin Index. The results were also confirmed with confirmatory factor analysis (relative Chi-square=1.18, RMSEA=0.04, GFI=0.93, AGFI=0.91). The reliability of the questionnaire was reported 0.86 using the Cronbach's Alpha method.
  Conclusion
  Considering that the validity and reliability indexes of the questionnaire are reported in acceptable range, the new version of Job Satisfaction Survey questionnaire is a valid and reliable questionnaire for measuring job satisfaction among military health care workers.
 • Rahmani R., Mehrvarz Sh., Zarei Zavaraki A., Abbaspour A., Maleki H. Page 247
  Aims
  Military forces are exposed to specific diseases and risks due to job conditions. Military medicine operates as an academic discipline related to the health needs of military forces. Specialized military medicine has started its activity almost since the onset of modern warfare in the twentieth century. Considering the world situation including the growing trend of war events, terrorism and natural disasters and also new changes in weapons and war strategies and their side effects, military medicine is evolving nowadays. This review article was written with the aim of evaluating the role, position and approaches of military medicine, assessing the military physicians’ curriculum and the evaluating the priority of establishing specialty majors in the field of military medicine in Iran.
  Conclusion
  Military physicians need excellent knowledge, attitude and skill. Nowadays, military medicine has the following approaches: being professional and mobile, resuscitating and stabling the victims at the scene a nd strengthening pre-hospital measures. Establishing military emergency medicine with a special curriculum is a priority and can provide the needs of armed forces in accomplishing their tasks. The military medicine departments of military medical universities should plan and design new curriculums with the specialized military medicine approach and develop it based on newly established needs. A specialized physician who has passed the military emergency medicine curriculum will be the best and the most appropriate choice for Iranian armed forces in emergency tasks and conditions.