فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 57 (بهار 1390)
 • پیاپی 57 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر کامران لاری، دکتر وحید چگینی، زهرا کریمی صفحه 1
  در این تحقیق یک مدل غیرخطی جهت مدل سازی جریان جزرومدی در آب کم عمق ارائه گردیده است. این مدل هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. با استفاده از این مدل رابطه ی پاشیدگی موج جزرومدی در منطقه و عدد موج هر مولفه ی جزرومدی و مقدار سرعت و جهت جریان جزرومدی بدست آمد. به این ترتیب می توان جهت و سرعت جریان جزرومدی را به طور ساعتی، در روزهای مختلف سال، برای امواج کم دامنه در آب های کم عمق خورموسی و عسلویه در خلیج فارس محاسبه کرد. این تحقیق نشان می دهد که سرعت متوسط جریان جزرومدی در سطح خورموسی m/s 36/0 و حداکثر سرعت m/s 999/0 است و سرعت متوسط جریان جزرومدی در سطح عسلویه برابر m/s 17/0 و حداکثر سرعتm/s 847/0 است. مقایسه میانگین مقادیر جریان مدل سازی شده با داده های میدانی نشان داد که مدل از دقت خوبی برخوردار است. نتایج نشان می دهد که جهت جریان جزرومدی در خلیج فارس به صورت گردش پادساعتگرد است.
  کلیدواژگان: مدل سازی، جریان جزرومدی، خلیج فارس، مدل هیدرودینامیکی، آب کم عمق
 • علی یزدانی، مهرزاد بهزادی صفحه 13
  فاکتورهای طراحی مختلف از جمله، تعداد، پیچیدگی قطعه،، جنس مواد، اندازه قطعه، ضخامت مقطع، دقت ابعادی، هزینه مواد خام، میزان ضایعات و ترتیب عملیات، در انتخاب فرآیندهای ساخت نقش تعیین کننده ای دارند. در ساخت تیرهای بلند یک شناور، روش های مختلفی از جمله جوشکاری و اکستروژن را می توان استفاده کرد. در این گزارش با توجه به فاکتورهای طراحی، این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و فرآیند مناسب ساخت آنها انتخاب شده است. در ساخت نمونه اولیه شناور از آلیاژ H321-5083 آلومینیوم و پروسه ی جوشکاری و در تولید انبوه شناور، از آلیاژ T5-6061 آلومینیوم و روش اکستروژن استفاده شده است. در این مقاله، علت و نحوه انتخاب فرآیندهای ساخت فوق بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تیر بلند، شناور آلومینیومی، جوشکاری، اکستروژن
 • کیخسرو خجیر، عباس بهجو صفحه 22
  لایه های نازک تیتانیوم با روش تبخیر به وسیله باریکه الکترونی با ضخامت 70 نانومتر تهیه و سپس در دماهای مختلف K 573-300 در حضور شار ثابت اکسیژن بازپخت شدند. نانو ساختار و جهت های کریستالو گرافی با استفاده از آزمایش پراش پرتو-X تحلیل و خواص اپتیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. با بازپخت نمونه ها نتایج حاصل از XRD شکل گیری جهت کریستالی A(004) مربوط به فازآناتاس دی اکسید تیتانیوم را نشان می دهد و این در حالی است که با افزایش دمای بازپخت برشدت این پیک افزوده می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش دمای بازپخت سبب افزایش اندازه دانه ها و افزایش گاف انرژی در لایه های نازک اکسید تیتانیوم می شود و تاثیر آنن برآن بر خاصیت فتوکاتالیستی این لایه ها درفرایند تجزیه مواد آلی مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: لایه های نازک، دی اکسید تیتانیوم، گاف انرژی و خاصیت فتوکاتالیستی
 • محمد توکلی دخرآبادی، عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف صفحه 28
  روش های گوناگونی جهت تعیین مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای تندرو حالت پروازی وجود دارد که یکی از آنها روش نیمه تجربی سویتسکی می باشد. در اکثر روش ها از جمله در روش نیمه تجربی سویتسکی، زاویه ددرایز ثابت فرض شده است و یا در صورت متغیر بودن در راستای طولی بدنه شناور، زاویه ددرایز مقطع عرضی واقع در مرکز گرانش بدنه شناور در محاسبه مشخصه ها و مقاومت هیدرودینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد که با فیزیک واقعی اکثر شناورهای تندرو مطابقت ندارد. در این مقاله برای محاسبه مشخصه های هیدرودینامیکی شناور تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر، بدنه شناور توسط مقاطع عرضی در راستای طول بدنه با فاصله های یکسان به بخش های منشوری تقسیم می شود. سپس برای تعیین زاویه تریم از روش بهینه سازی غیرخطی در ارضاء شدن معادله تعادل حالت کلی بدنه استفاده شده است. در انتها نشان داده می شود که تریم محاسبه شده با نتایج تجربی تطابق خوبی دارد.
  کلیدواژگان: شناور تندرو، حالت پروازی، مشخصه های هیدرودینامیکی، زاویه ددرایز متغیر، بخش های منشوری
 • جلال مفیدی، سید علی آزرم سا، امیر سیه سرانی صفحه 37
  روش هیدرودینامیک ذرات هموار به عنوان روش عددی مناسبی برای مدلسازی هیدرودینامیکی جریان های همراه با تغییر شکل های بزرگ شناخته شده است. این روش به دو صورت مورد توجه قرار گرفته است: روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر یاC-SPH و روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر یاI-SPH. در این تحقیق ضمن معرفی روش عددی SPH و نحوه گسسته سازی معادلات با این روش، امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی I-SPH شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده برای صحت سنجی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. برای بررسی میزان کارآمدی مدل عددی I-SPH، نتایج بدست آمده را با نتایج حاصل از مدل عددی اویلری Nasa-Vof و نیز مدل لاگرانژی C-SPH مقایسه کرده و نتایج را به صورت پروفیل سطح آب در زمان های و ارائه نموده ایم. نتایج حاکی از نزدیک تر بودن پروفیل موج بدست آمده از روش عددی I-SPH به نتایج آزمایشگاهی نسبت به روش های Nasa-Vof و C-SPH می باشد.
  کلیدواژگان: I، SPH، امواج ناشی از زمین لغزش، سونامی، جریان های با سطح آزاد، روش های لاگرانژی بدون شبکه
 • محمدامین پناه خواهی، سعیدرضا صباغ یزدی، شروین کبیری صفحه 48
  در این مقاله با استفاده از مدل رایانه ای NASIR به مدلسازی رایانه ای انتشار پساب صنعتی از طریق حل عددی معادلات آب کم عمق در خور موسی که دارای انشعابات زیاد و توپوگرافی بستر نسبتا پیچیده ای است، پرداخته شده است. پس از معرفی معادلات حاکم، توضیحاتی مختصر در مورد مدل عددی بکارگرفته، ارائه شده است و سپس جریانات جزر و مدی در خور موسی به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در انتشار و انتقال آلودگی، مدلسازی و صحت سنجی شده اند. در مرحله بعد با اعمال دو چشمه آلودگی به محیط مدلسازی، وضعیت انتشار آلودگی در خور مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا با تغییر محل چشمه، وضعیت انتشار آلودگی با حالت قبلی مقایسه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: مدلسازی رایانه ای، خور موسی، جزر و مد، آلودگی
 • یدالله اقدودچابکی، وحید گیل زرودی، محمد نقاش زادگان صفحه 60
  با توجه به بحران انرژی در سال های اخیر به ویژه در فصل تابستان و محدود بودن منابع سوختی و نیز آلایندگی آنها، انرژی خورشیدی یکی از منابعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به انرژی دریافتی قابل ملاحظه ی زمین از خورشید می توانیم با بهره گیری مناسب از این انرژی در سیستم های تبرید، بار سرمایشی مورد نیاز خانه ها را در تابستان و همچنین بار گرمایشی مورد نیاز در زمستان را تامین کنیم.در این مقاله عملکرد سیستم های سرمایشی جذبی خورشیدی بررسی شده است. سیستم سرمایشی خورشیدی مورد نظر از یک کلکتور خورشیدی، یک تانک ذخیره آب گرم و یک سیستم سرمایشی جذبی یک اثره لیتیوم بروماید و آب تشکیل می شود. یک برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی و طراحی یک سیستم سرمایشی جذبی یک اثره لیتیوم بروماید و آب خورشیدی نوشته شده است تا نیاز سرمایشی مجتمع مسکونی مشخصی را تامین کند. ماکزیمم بار برودتی آن در حدود 120 کیلووات است که در ماه july (مرداد ماه) اتفاق می افتد. انرژی خورشیدی توسط کلکتورهای صفحه تخت جمع آوری می شود که کاملا به سمت جنوب قرار دارند. در نهایت، تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی این سیکل مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند که مدت زمان عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی به شدت به سطح کلکتور خورشیدی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: سرمایش جذبی، کلکتور، انرژی خورشیدی
|
 • Kamran Lary, Vahid Chegini, Zahra Karimi Page 1
  In this study, a nonlinear model for building the model Tidal currents shallow water is presented. The hydrodynamic model based on shallow water equations based on the effects of Earth's rotation and changes in topography and friction effects of the intervention is given. Using this model of relationship disintegration Tidal wave in the region and the number of Tidal wave each component and the amount of current speed and direction Tidal currents respectively. Thus the direction and velocity can Tidal currents to the hours, days of the year, for low amplitude waves in shallow water by Khure_musa and Asaluyeh calculate the Persian Gulf. This study showed that the average velocity during Tidal currents level Khure_musa 0.36m/s and maximum speed 0.999 m / s and average velocity Tidal currents level Asaluyeh against 0.17 m / s and maximum speed 0.847m / s is. Comparing the mean values of the model building with field data showed that the model has good accuracy. The results show that the tidal current direction in the Persian Gulf is a counterclockwise rotation.
 • Ali Yazdani, Mehrzad Behzadi Page 13
  Different design factor as quantity, complexity of form, nature of material, size of part, section thickness, dimensional accuracy, cost of raw materials, scrap rate, subsequent processes, are the factor which play the main role in choosing the procedure of production. In production of long beam of the marine vehicle different method as welding and extrusion are used. In this document the design factors are take in to account and this subject is investigated and evaluated and a suitable production method is chosen. In the prototype of vehicle the 5083-H321 alloy is used and welding process, in mass production of marine vehicle the 6061-T5 alloy and the extrusion method is used. In this article the proof and the method of choosing the production procedure is investigated.
 • K. Khojir, A. Behjo Page 22
  Titanium thin film of 70 nm thickness produced by e-beam method and post annealed at different annealing temperature (300-573 K) with constant flow of oxygen. Crystallography orientation of samples investigated by X-ray diffraction method, while a spectrophotometer instrument was employed for optical properties study. The result showed anatas phase of titanium dioxide formation with annealing process, while grain size and optical band gap increased with annealing temperature, and influence of these parameters investigated on photo catalysis of samples.
 • M.Tavakoli Dakhrabadi, A.Vafaeesefat (Ms) Seif Page 28
  There are various methods about calculation hydrodynamic characteristics of high speed planing vessels. One of them is Savitsky's semi experimental method. In most methods including Savitsky's semi experimental method, deadrise angle is assumed constant or in the event that it was variable in longitudinal direction hull vessel, using deadrise angle value measured at transverse section in the center of gravity when hydrodynamic characteristics and resistance are evaluated. These assumptions do not match with the real physics of more high speed planing vessels. In this paper to calculation hydrodynamic characteristics of high speed planing vessel with variable deadrise angle, hull vessel divided to prismatic sections with equality length by transverse sections in longitudinal direction hull then to determine trim angle is used nonlinear optimization method to satisfied general equilibrium equation of hull. Finally, is shown good agreement between the calculation trim angle and experimental result.
 • Jalal Mofidi, Seyed Ali Azarmsa, Amir Siahsarani Page 37
  A smoothed particle hydrodynamics formulation is presented to simulate impulsive wave generated by landslides. This method is considered in two forms: 1) compressible smoothed particle hydrodynamics (C-SPH) and 2) incompressible smoothed particle hydrodynamics (I-SPH). In this paper, in addition to introducing SPH method, simulated wave generated by landslides using I-SPH method and Resulted that achieved, for the validation, compared with experimental results. For survey efficiency of numerical model, we compared the results with the results of Nasa-Vof Eulerian numerical model and also C-SPH Lagrangian numerical model. These results showed that the given wave profile from I-SPH is very close to the experimental results than Nasa-Vof and C-SPH methods.
 • M.A. Panahkhahi, S.R. Sabagyazdi, Sh. Kabiri Page 48
  In this paper, by using NASIR1 software the pollution distribution in Musa Estuary is simulated, which has lots of branches and a complicated topography. After introducing the governing equations and a short explanation about the model, the tidal currents in Musa Estuary are modeled and calibrated. In the next step, by inserting pollution source points into the modeling environment, the state of pollution diffusion is analyzed. Finally, by source point displacement, the distribution is compared with the previous condition.
 • Y.A. Chabooki, Zarodi, Naghashzadegan Page 60
  In regard to recent energy, especially in summer and limited fuel resources as well as emissions, Solar energy is on of the sources is very important. Given the considerable energy from the sun, we can use this energy for refrigeration systems, cooling load for homes in summer and heating requirements in winter. In this paper, the performance of solar absorption cooling systems are reviewed. The modelling of a solar absorption cooling system, using a flat plate collector, water storage tank and a water-lithium bromide. A computer program has been developed for the absorption cooling system water-lithium bromide to simulate and design to provide certain residential cooling needs. The maximum cooling load is 120KW, which occurs in july. Solar energy is collected by flat plate collector perfectly located to the south. Finally the influence of various parameters on the efficiency of this cycle are examined. The results show that the duration of a solar absorption cooling system strongly depends on the solar collector surface.