فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 58 (تابستان 1390)
 • پیاپی 58 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد جواد کتابداری، حسن ساقی صفحه 1
  در این مقاله، مدل آشفتگی اسماگورینسکی تهیه و از آن جهت شبیه سازی عددی جریان درون حفره در حالت لایه ای و آشفته استفاده شد. در تحلیل جریان درون حفره، شبکه های متمرکز و جابجا شده مورد استفاده قرار گرفته و توزیع سرعت افقی و عمودی در مرکز حفره برای رینولدزهای مختلف تعیین و با نتایج جیا مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان داد، مدل تهیه شده با استفاده از شبکه جابجا شده در مقایسه با شبکه متمرکز و نیز منظور نمودن ضریب اسماگورینسکی در بازه 5/0 تا 7/0 به نتایج دقیق تری منجر می شود.
  کلیدواژگان: مدل زیرشبکه اسماگورینسکی، جریان آشفته، عدد رینولدز، شبکه متمرکز، شبکه جابجا شده
 • امیر سیه سرانی، مجید یوسفی، جلال مفیدی صفحه 13
  سامانه های اطلاعات زمین مکانی (GIS) بطور قابل ملاحظه ای می تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم می آورد. ثانیا، روش GIS ای در موضوع نقشه برداری از نشت نفت، شامل یکپارچه سازی داده های جغرافیایی، سنجش از دور، اطلاعات مربوط به منابع زیر زمینی/زیر ساخت های نفت و گاز در دریا و اثرات و نشانه های لکه نشت یافته آشکارسازی شده در تصاویر SAR می باشد. گردآوری داده ها و اطلاعات در روش GIS از چندین منبع صورت می پذیرد؛ این منابع شامل نقشه های دریایی، پایگاه داده های زمینی، مجموعه اطلاعات جمع آوری شده میدانی برای تفسیر و کالیبره نمودن داده های اندازه گیری شده به روش سنجش از دور ماهواره ای و داده های سنجش از دور است. GIS همچنین اجازه بازیابی اطلاعات کلیدی همچون پیش بینی محل های نشت، معلوم نمودن منابع زیرزمینی و زیرساختی نفت و گاز در ساحل/فراساحل و تخمین شدت آلودگی نفت را می دهد. تکنولوژی های SAR و GIS می توانند بطور قابل ملاحظه ای در بهبود شناسایی و یا حتی کلاس بندی نشت های نفتی موثر باشند که این شرایط ما را قادر خواهد ساخت تا نقشه های توزیع نشت نفت بهتری داشته باشیم؛ این نکته حائز اهمیت است که این نقشه ها همان تولید نهایی این سامانه می باشند. روش فوق الذکر، برای نقشه برداری از نشت نفت در دریای خزر و خلیج فارس بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که روش ترکیبی فوق، یک راه حل ایده آل برای درک توزیع مکانی/زمانی نشت نفت در محیط های دریایی می تواند باشد و می تواند به عنوان هسته سامانه پایش نشت نفت مورد توجه واقع شود.
  کلیدواژگان: سامانه اطلاعات زمینی مکانی، رادار با روزنه ترکیبی، نشت نفت، دریای خزر، خلیج فارس
 • محمد افتاری، منوچهر راد صفحه 23
  فناوری نانو در بخش های مختلف صنایع دریایی کاربردهای ارزنده ای دارد که می تواند صنایع دریایی کشور را با تحول عظیمی روبه رو کند. با توجه به توسعه روز افزون علم نانو و کاربرد های بسیار گسترده نانو تکنولوژی در صنعت، خصوصا صنایع دریایی در این مقاله به معرفی و شناخت تاثیر نانو فناوری در افزایش استحکام و کاهش خوردگی بدنه در شناورهای سطحی و زیرسطحی دریایی می پردازیم که در این راستا، تحقیقات مختلف و نظریه های مطرح، به صورت دسته بندی شده، جمع بندی، تدوین و ارایه شده است.
  کلیدواژگان: صنایع دریایی، شناورهای دریایی، نانومواد، پوشش های دریایی، نانو تکنولوژی
 • محمد واقفی، مالک موحدزاده صفحه 29
  پارامترهای مختلفی از جمله جنس خاک، لایه های خاک، ساختمان و بافت خاک، شیب زمین، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه و... در میزان نفوذپذیری خاک یک منطقه دخالت دارند. هر حوضه آبریز و ساحل هر رودخانه بر اساس اقلیم خاص خود پارامترهای منحصر به خودی دارد. در این تحقیق سواحل یکی از رودخانه دائمی استان بوشهر(رودخانه مند – شهرستان دشتی) طی شبکه بندی خاصی با حفر تعداد 60 چاهک مورد مطالعه قرار گرفت. در این چاهک ها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار اندازه گیری شد. پس از تهیه منحنی های نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ، جهت تعیین بهترین ضرایب مدل فیلیپ یک برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا یا کمترین واریانس(S2) را نسبت به منحنی های بدست آمده از آزمایشات نشان می دهند به عنوان بهترین ضرائب بدست آمده تعیین نماید.
  با قرار دادن حالتهای مختلفی از ضرایب(برای هر آزمایش بیش از یک میلیون حالت) در این برنامه کامپیوتری، بهترین ضرایب این مدل را که با آزمایشات میدانی در حوضه مورد مطالعه تطابق بیشتری داشت با میانگین خطای 82/8 درصد، انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: استوانه مضاعف، فلیپ، مند، نفوذپذیری
 • ترانه عنایتی، علیرضا عالی پور، مجید یوسفی صفحه 38
  محیط کسب و کار در سازمان های دریایی مبتنی بر دانش است. دارائی های ناملموس سازمان های دریایی از قبیل دانش و شایستگی های افراد، نوآوری و سرمایه های فکری سازمان های دریایی را باید شناسایی و مدیریت کرد. شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده سازی آن در سازمان های دریایی موجب حفظ گنجینه های علمی و تولید دانش جدید در سازمان های دریایی می شود. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی پرداخته شده که تاثیر چهار مولفه کلیدی استقرار مدیریت دانش(منابع انسانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمان، فناوری اطلاعات) درسازمان های دریایی بررسی شدند. جامعه آماری شامل اساتید، فرماندهان و مدیرانی است که تخصص دریایی داشتند. نمونه مورد مطالعه 108 نفر بوده که برابر جدول کرجسی و مورگان تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 40 سوالی محقق ساخته بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی سوالات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است که در سطح اطمینان 95% منابع انسانی یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمان و فن آوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش- منابع انسانی، یادگیری سازمانی، فن آوری اطلاعات، سازمان های دریایی
 • علی یزدانی صفحه 48
  اهمیت بحث خوردگی در قایق های پرنده از شناورها و هواپیماها بیشتر است. در شناورها با انتخاب آلیاژهای دریائی آلومینیوم، که مهمترین راهکار در کاهش مشکلات خوردگی است، تا حدود زیادی می توان مشکلات خوردگی آن ها را مرتفع کرد، از طرف دیگر هواپیماها نیز به دلیل محیط عملیاتی ایمن تر نسبت به آب دریا، از نظر خوردگی مشکلات کمتری دارند. در قایق های پرنده به دلیل شرائط پروازی خاص، مشکلات خوردگی در آنها بسیار شدیدتر است. در این نوع وسیله، به دلیل محدودیت های طراحی امکان استفاده از آلیاژهای دریائی آلومینیوم وجود ندارد و همانند هواپیماها مجبور به استفاده از آلیاژهای استحکام بالای آلومینیوم از جمله 2024 و 7075 هستیم. از طرفی این گروه از آلیاژها از نظر مقاومت به خوردگی به شدت ضعیف بوده و مستعد انواع خوردگی ها از جمله حفره دار شدن و شیاری می باشند. برای کاهش مشکلات خوردگی قایق های پرنده باید دستورالعمل های خاصی را در فاز طراحی و ساخت و فاز سرویس و نگهداری اعمال کرد. در این مقاله با تعیین فاکتورهای موثر بر کاهش خوردگی از جمله، انتخاب مواد، انتخاب پوشش، استفاده از ممانعت کننده، به کار بردن آب بنده ها، اعمال نکات طراحی، پایش خوردگی و تمیز کاری وسیله، برنامه ای جامع جهت کاهش خوردگی قایق های پرنده تعیین شده است.
  کلیدواژگان: قایق پرنده، کنترل خوردگی، آلومینیوم
 • مسعود ترابی آزاد، کامران لاری، رضا هرسیج ثانی، محمد احمدنژاد صفحه 66
  بررسی نوسانات آب دریای خزربه عنوان بزرگترین دریاچه ی جهان برای کشورهای همسایه ی آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.دراین مقاله مطالعه ی جامعی در خصوص تاثیر عوامل موثرهواشناسی برتغییرات تراز دریا در ایستگاه های ارتفاع سنجی سواحل شرقی استان مازندران انجام شده است. داده های میدانی ارتفاع سنجی پس از بررسی صحت سنجی، بصورت ماهانه میانگین گیری شده اند.اثرات فشار هوا،تبخیر و بارندگی با استفاده از داده های هواشناسی بر روی تراز دریا مورد بررسی قرارگرفت. سپس همین کاربا استفاده از داده های ماهواره ای صورت گرفت. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که دمای سطح آب دریا و دمای هوای سواحل شرقی خزرجنوبی،در طی سالهای گذشته هردو روند افزایشی داشته اند.بین دمای هوا ومیانگین تراز آب دریامیزان همبستگی بالا ومعنی داری وجود دارد(51/0 در نوشهر و 77/0 در نکاء)وافزایش دمای سطحی آب اثر معکوس و افزایش دمای هوا اثر مستقیم بر تراز آب دریا دارند. همچنین تاثیر فشار هوا بر تغییر سطح دریا بیشتر از تبخیر و بارندگی مشخص شد. در آنالیز رگرسیون به روش قدم به قدم اثرات متغیرها و همبستگی آنها مورد مطالعه قرارگرفته و مدلهای برتر برای تراز دریا با این سه متغیر (فشار، تبخیر و بارندگی) ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دریای خزر، ارتفاع سطح آب، داده های ماهواره ای، داده های میدانی ارتفاع سنجی، داده های هواشناسی
|
 • M. J. Ketabdari, H. Saghi Page 1
  In this paper، Smagorinsky subgrid scale model is developed to numerically simulate Lid- driven cavity problem in laminar and turbulent conditions. Staggered and collocated grids were used in modeling. Horizontal and vertical velocity profiles in the cavity center for different Reynolds numbers were estimated and compared with Ghia results. The achievements showed that the results are improved using staggered grids and Smagorinsky coefficient in a range of 0. 5 to 0. 7.
 • A. Siahsarani, M. Yousefi, J. Mofidi Page 13
  Geographic information systems (GIS) can significantly contribute to correct interpretation of the slick signatures visible on synthetic aperture radar (SAR) images. Initially GIS is proven to be an excellent management tool for resource assessment, oil spill response, planning and damage assessment. GIS approach to a problem of oil spill mapping includes integration of the geographical, remote sensing, oil & gas production/infrastructure data and slick signatures, detected by SAR, in GIS. Compiled from data of several sources including nautical maps, geodatabases, ground truth and remote sensing data, GIS allows retrieval of key information, i.e. predict spill locations, reveal offshore/onshore sources and estimate intensity of oil pollution. SAR and GIS technologies can significantly improve identification or even classification of oil spills allowing making the final product - oil spill distribution maps. This approach has been applied to oil spill mapping in Caspian Sea and Persian Gulf. Conclusion is done that combination of GIS to be an ideal solution to understand spatial/temporal distribution of oil spills in the marine environment and is considered as a core of oil spill monitoring system.
 • M. Eftari, M. Rad Page 23
  Nanotechnology have valuable applications in different sectors of marine industry that could country marine industry face with huge change.Due to the increasing development of Nanoscience and Nanotechnology very wide applications in industry, especially the marine industry, in this paper paying to introduce and recognize the impact of nano technology to increase strength and reduce corrosion on the body in floats and submarines. In this regard, various studies and considered theories, as been classified, summarized, compiled and are presented.
 • M. Vaghefi, M. Movahedzadeh Page 29
  Base of the continent and quality of the solid the infiltration of the watershed has it, s own parameters. In this research, with special lattice and digging 60 wells, the shores of the MOND River of dashti township suburbs-boushehr- is studied. In these wells the vertical infiltration of water to soil measured by double ring test method and three time repetition-for determining the best coefficients of infiltration models of PHILIP one computer programs in visual basic language is written in order to determine the equation coefficients that shows the lowest error toward the given curves, as the best coefficients. Those programs report best coefficients of these experiment-adjusted models with arising errors; by inserting various coefficients (about one millions for each experimenint). In this research best coefficient of these models with 8.82 errors for case studied watershed was chosen.
 • T. Enayati, A.Alipour, M. Yousefi Page 38
  Business environment is based knowledge in the sea. intangible assets Naval Organization such as knowledge and competence of people, innovation and intellectual capital of should be identified and managed. Identify key elements of knowledge management and its implementation in the Naval Organization to cause safeguard of science treasure and produce new knowledge. This Paper investigate the effect factors in Settlement knowledge management in the naval organizations. The impact four key components of knowledge management (human resources, organizational learning, organizational culture, information technology) to study in naval organizations.The method used is survey descriptive and Collection data is a made researcher questionnaire of 40 questions. samples was determined that the table is Krjsy and Morgan that is 108. The thory of the research was confirmed with the %95 assurance.
 • A. Yazdani Page 48
  The importance of corrosion discussion in flying boats is higher than in ships and aircrafts. In the marine vehicles by choosing the marine aluminum which is the most important method in corrosion problem reduction, this problem is reduced to an acceptable level. Otherwise in airplane because of the higher safety level in its operation environment in comparison to sea environment, it has fewer problems in the corrosion point of view. In flying boats because of the special flying condition the corrosion problem is too much higher. In this vehicle because of the special design condition application of the marine aluminum is impossible and as in the aircrafts we have to use the higher stiffness aluminum as the 2024 and 7075. In other side these groups of alloys are too weak in corrosion resistance point of view, and are accessible to various kind of corrosion as pitting and crevice ones. In order to reduce the corrosion problems in flying boats special instruction in the design, manufacturing, maintenance, and service phase must be applied. In this article the effective factors on corrosion as materials selection, coating and using preventers, sealing application, applying the design hints, inspection of the corrosion, and cleaning of the vehicle is identified. A complete program in order to reduce the corrosion in flying boat is identified.
 • M.Torabi Aza, K. Lari, R. Harsij Sany, M. Ebrahimi Kharat, M. Ahmadnejad Page 66
  Investigating of Caspian sea water fluctuation as the biggest lake in the world is necessary for all its neighbours.In this research,a comprehensive study has been done effects of atomosphric parameters in the sea level fluctuation from the East coasts of Mazandaran province.After studying the validity, altimetry field data were averaged monthly, and barometric pressure, Evaporation effect and precipitation effect on sea level have been investigated using meteorological data.The above steps have been done using satellite data as well. The result of this research has shown that sea surface temperature and The result of this research has shown that sea surface temperature and air temperature have an increase trend in the east coast of south Caspian sea. A high correlation is shown between air temperature and mean sea level.(0.51 in Nowshar and 0.77 in Neka) and the increases of sea surface temperature have inverse effect and increases of air temperature have direct effect on the sea level change.so the effect of air pressure on the sea level change is higher than the evaporation and precipitaion has been recognized. The effects of the independent variable and their correlations have been studied, using step by step regression method.The best model was selected for sea level variations from three independent variables(climat).