فهرست مطالب

Auditory and Vestibular Research - Volume:20 Issue: 2, 2011

Auditory and Vestibular Research
Volume:20 Issue: 2, 2011

 • تاریخ انتشار: 1390/12/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مهنا جوانبخت، نریمان رهبر، محمد کمالی صفحه 1
  زمینه و هدف
  با اثبات قابلیت سازماندهی مجدد دستگاه های حسی بزرگسالان به دنبال تغییرات محیطی و توجه به اینکه سمعک با تحریک دستگاه شنوایی دچار محرومیت حسی، موجب تغییر در محرک های دریافتی می گردد، به نظر می رسد که سمعک قادر به ایجاد تغییراتی در توانایی های دستگاه شنوایی از جمله حد افتراق شدت باشد. کاربرد سمعک موجب رخداد اصلاحات درکی و فیزیولوژیک می گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات ناشی از کاربرد سمعک بر عملکرد تمایز شدتی انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی تحلیلی بود. گروه مورد مطالعه شامل 30 نفر شامل 15 زن و 15 مرد، کاربر تک گوشی سمعک، با کم شنوایی حسی عصبی متوسط یا متوسط شدید متقارن در دو گوش، در محدوده سنی 65-45 سال با میانگین 73/57 و انحراف معیار 12/8 سال بودند. حد افتراق شدت در دو فرکانس 500 و 2000 هرتز و دو سطح شدتی 10 و 40 دسی بل SL در گوش های کاربر سمعک و گوش های فاقد سمعک ارزیابی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشانگر برتری امتیازها در سطوح شدتی و فرکانسی بالا بوده و امتیازهای حد افتراق شدت در گوش های کاربر سمعک نسبت به گوش های فاقد سمعک به طور معنی داری کمتر، به عبارتی بهتر بود(p<0/05)، ولی در فرکانس 500 هرتز و سطح شدتی 10 دسی بل SL تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد(p=0/132).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر کاربرد سمعک بر عملکرد تمایز شدتی بوده و با تایید رخداد اصلاحات درکی، امکان رخداد ساخت پذیری عملکردی به دنبال کاربرد سمعک را مطرح می سازد که جهت تایید، نیاز به انجام مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: حد افتراق شدت، کم شنوایی حسی عصبی متقارن، کاربران تک گوشی سمعک، ساخت پذیری عملکردی
 • تکتم مالکی شاه محمود، زهرا سلیمانی، سقراط فقیه زاده صفحه 11
  زمینه و هدف
  آسیب ویژه زبانی یکی از شایع ترین اختلالات زبانی دوران رشد کودکان است که در مطالعات زبان فارسی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف این پژوهش بررسی تفاوت برخی ویژگی های صرفی نحوی گفتار و دیگر مهارت های زبانی کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه زبانی با کودکان هنجار هم سن بود. علاوه بر آن، قابلیت کاربرد نسخه فارسی آزمون رشد زبان 3 به عنوان ابزاری برای شناسایی کودکان فارسی زبان مبتلا به این اختلال مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، نتایج حاصل از آزمون رشد زبان 3 و تحلیل نمونه های گفتاری توصیفی 13 کودک 5 تا 7 ساله مبتلا به آسیب ویژه زبانی با 13 کودک هنجار مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که بین امتیازهای گروه مبتلا به آسیب ویژه زبانی و گروه شاهد در تمامی جنبه های زبانی مورد بررسی آزمون رشد زبان 3 تفاوت معنی داری وجود داشت(p<0/001)؛ کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی میانگین طول گفته پایین تری داشتند(p<0/001) و نسبت به همتایان سنی خود، به میزان کمتر از واژگان دستوری گفتار استفاده می کردند(p=0/002).
  نتیجه گیری
  همانند کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی در دیگر زبان ها، تمامی عملکردهای زبانی کودکان فارسی زبان مبتلا به این اختلال، پایین تر از عملکرد مورد انتظار برای سن آنها است. به علاوه، به نظر می رسد که بتوان از نسخه فارسی آزمون رشد زبان 3، برای شناسایی کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی در زبان فارسی به نحوی که قابل مقایسه با کودکان مبتلا در دیگر زبان ها باشند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آسیب ویژه زبانی، میانگین طول گفته، آزمون رشد زبان
 • مهسا سپهرنژاد، قاسم محمدخانی، سعید فراهانی، سقراط فقیه زاده، محمدحسین نیلفروش خشک صفحه 22
  زمینه و هدف
  پردازش زمانی که شامل وضوح، ترتیب، تجمع و پوشش زمانی است، مولفه اصلی توانایی های پردازش شنوایی است که اهمیت ویژه ای در درک اصوات پیچیده مانند گفتار و موسیقی دارد. نتیجه پژوهش ها در مورد پردازش زمانی در افراد نابینا برتری آنها را نسبت به دیگر افراد در مبحث تمایز زمانی نشان می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه پردازش زمانی در افراد بینا و نابینا با شنوایی هنجار توسط آزمون فاصله در نویز بود.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی تحلیلی غیرمداخله ای روی 22 نابینای مادرزاد، 11 زن و 11 مرد، با میانگین سنی 22/26 سال و 22 فرد بینا، 11 زن و 11 مرد، با شنوایی هنجار با میانگین سنی 04/24 سال در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. پس از انجام آزمون فاصله در نویز، آستانه تقریبی و درصد پاسخ های درست افراد استخراج شده و با آزمون ناپارامتری من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین میانگین درصد پاسخ های درست و میانگین آستانه تقریبی در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد(p<0/05) در حالی که نتایج هر دو جنس در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد(p>0/05).
  نتیجه گیری
  کمتر بودن مقدار آستانه تقریبی و بیشتر بودن میزان درصد پاسخ های درست افراد نابینا نسبت به افراد بینا نشان دهنده پردازش زمانی سریع تر در افراد نابینا احتمالا به دلیل ساخت پذیری عصبی جبرانی به دنبال محرومیت از بینایی است.
  کلیدواژگان: پردازش زمانی، وضوح زمانی، آزمون فاصله در نویز، نابینایی، ساخت پذیری عصبی
 • نسیم منوچهری، منصوره عادل قهرمان، فرزاد موبدشاهی، مسعود متصدی زرندی، بلقیس روشن صفحه 30
  زمینه و هدف
  با آن که با پیشرفت فناوری کاشت حلزون، توانایی درک گفتار بیماران بهبود یافته است اما کاشت به تنهایی کافی نیست و بیمار به توانبخشی شنوایی نیاز دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند پیشرفت درک گفتار کودکان دارای کاشت حلزون بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش 14 کودک کاشت شده با میانگین سنی 5/5 سال بین 10 تا 43 جلسه تربیت شنوایی شدند. تمایز و درک کودکان هر سه ماه یک بار ارزیابی شد. ارزیابی سوم تنها برای 4 نفر انجام شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز کلی ارزیابی های اول 21/43 درصد، دوم 76/63 درصد و سوم 78 درصد به دست آمد. کلیه کودکان از ارزیابی اول در توانایی آگاهی از صدا امتیاز کامل داشتند. در تمایز اصوات محیطی در ارزیابی های اول 30/71 درصد، دوم 36/84 درصد و سوم 100 درصد کودکان به امتیاز کامل دست یافتند. در تمایز اصوات گفتاری، امتیازات کامل به ترتیب 70/34 درصد، 50/57 درصد و 71/85 درصد و در بررسی حافظه شنوایی، 21 درصد، 13/57 درصد و 2/83 درصد بود. در مهارت بازگویی داستان و درک در مرحله اول هیچ یک به طور کامل پاسخ ندادند و در ارزیابی های دوم و سوم 83/12 درصد و 83/12 درصد کودکان امتیاز کامل داشتند. مقایسه نتایج حاصله اختلاف معنی داری بین ارزیابی اول و دوم نشان داد(p=0/002).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، آگاهی از صدا توانایی است که به سرعت شکل می گیرد. برای دستیابی به سایر قابلیت های تمایز صدای گفتاری و غیرگفتاری به ویژه درک گفتار که آخرین و مهم ترین توانایی برای برقراری ارتباط محسوب می شود نیاز به آموزش های وسیع تری دارد.
  کلیدواژگان: درک شنوایی گفتار، کاشت حلزون، تربیت شنوایی، تمایز اصوات، مهارت آگاهی از اصوات، حافظه شنوایی
 • گیتا موللی، سید مجید میرخانی، شهروز نعمتی، مریم مللی صفحه 38
  زمینه و هدف
  شغل نقش مهم و ارزشمندی در امنیت روانی، فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان دارد. وضعیت شغلی ناشنوایان می تواند در ایجاد بهداشت فردی و اجتماعی این گروه مفید باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال به کار ناشنوایان عضو کانون ناشنوایان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر روی اعضای کانون ناشنوایان شهر تهران با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته در سه قسمت مجزا شامل داده های اولیه، ارزیابی وضعیت اشتغال و ارزیابی نگرش ناشنوایان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج در سه بخش مجزا حاکی از آن است که بخش عمده ای از جامعه کانون ناشنوایان را جوانان تشکیل می دهند که 68 نفر از آنها زن (5/52%) و 53 نفر از آنها مرد (5/47%) بودند؛ 2/56 درصد افراد بیکار و 8/43 درصد شاغل بودند و دارای مشکلاتی اعم از عدم ارائه تسهیلات مرتبط با معلولیت (5/14%)، مشکل در برقراری ارتباط در محیط کار (4/9%)، دستمزد کمتر از سایرین (افراد عادی) به دلیل معلولیت (4/12%)، دوری مسافت (4/15)، تناسب محیط کار با ناشنوایی (4/11%)، رفتار نامناسب همکاران (2/13%)، رفتار نامناسب مدیر (5/12%) و تبعیض به علت معلولیت (2/11%) بوده اند؛ نگرش ناشنوایان در تمام موارد مثبت و 90 درصد آنها شغل را یکی از ضروریات زندگی و در مقابل 10 درصد آن را غیرضروری دانسته اند.
  نتیجه گیری
  تعداد بسیار زیادی از ناشنوایان بیکار بودند، و لازم است در سیاست های موجود برای تسهیل اشتغال به کار این گروه بزرگ از معلولین تجدید نظری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اشتغال، ناشنوایان، کانون ناشنوایان
 • فاطمه سیاحی، زهرا سلیمانی، بهروز محمودی بختیاری، شهره جلایی صفحه 47
  زمینه و هدف
  حافظه فعال واج شناختی یک عامل مهم در رشد گفتار و زبان و اختلالات مرتبط می باشد. این نوع از حافظه با تکرار ناکلمه ارزیابی می شود. هدف از پژوهش حاضر تهیه آزمون تکرار ناکلمه به منظور بررسی ظرفیت حافظه فعال واج شناختی، و تعیین روایی و پایایی آن می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی انجام گرفته است. ابتدا 60 واژه براساس ساخت های آوایی رایج در زبان فارسی انتخاب شد. این واژه ها همراه با ناکلمه هایی که با تغییر یک یا دو واج از آنها ساخته شده بود، برای انتخاب و تعیین روایی محتوایی به صاحب نظران داده شد. براساس نظر آنها 25 ناکلمه انتخاب شد. این ناکلمه ها توسط یک آزمونگر و در طی دو مرحله برای بررسی ثبات آزمون اجرا شد. جمعیت مورد مطالعه 16 پسر و 14 دختر چهار تا چهار سال و یازده ماه بودند که به صورت آسان و غیرتصادفی از مهدکودک های منطقه دو و شش شهر تهران انتخاب شدند. امتیاز تکرار ناکلمه در کودکان تعیین شد و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که 25 ناکلمه در نظر گرفته در این آزمون دارای روایی محتوایی هستند. بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی 76/0 در سطح معنی داری(p<0/001) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد آزمون تکرار ناکلمه از روایی و پایایی بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آزمون گفتار، تکرار ناکلمه، حافظه فعال، کودکان
 • عصمت رضایی، یونس امیری شوکی، افسانه عرشی، محمدرضا کیهانی صفحه 54
  زمینه و هدف
  واژه ها به عنوان ابزارهایی نمادین برای برقراری ارتباط به کار می روند. کودکان در مسیر رشد و تکامل زبان، ابتدا اسامی را فرا می گیرند و در این دوره؛ بسامد کاربرد اسامی بیش از سایر انواع کلمات است. با توجه به اهمیت اسامی در روند رشد زبان، این پژوهش با هدف جمع آوری بخشی از داده های هنجاری برای دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی و بررسی توانایی درک و بیان اسامی کودکان بهنجار انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی 110 کودک هنجار 5/2 تا 4 ساله (56 پسر و 54 دختر) در چهار گروه سنی از مهدکودک های شهر اراک انتخاب شدند. در این بررسی، دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیازهای درک و بیان اسامی در بین تمام گروه ها، به غیر از گروه های 3 و 5/3 ساله، با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند(p<0/05). در مقایسه میانگین امتیازهای درک و بیان اسامی در دو جنس تفاوت معنی داری دیده نشد. همچنین همبستگی مستقیم و معنی داری بین امتیازات درک و بیان اسامی (r=0/896 و p<0/001) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  توانایی های درک و بیان اسامی در 4 گروه سنی مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت دارد و دو آزمون تصویری درک اسامی و بیان اسامی می تواند این تفاوت را نشان دهد. همچنین، با وجود رشد سریع توانایی درک، توانایی بیانی و درکی به موازات هم رشد می کنند و توانایی دختران و پسران در این زمینه یکسان است.
  کلیدواژگان: درک اسامی، بیان اسامی، زبان فارسی
 • سهیلا رستمی، اکرم پوربخت*، محمد کمالی، بهرام جلایی صفحه 63
  زمینه و هدف

  امروزه عملکرد دستگاه وابران شنوایی کاملا شناخته شده نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دسته زیتونی حلزونی از قشر شنوایی ورودی نزولی دریافت می کند. این پژوهش با هدف تعیین اثر فعالیت قشر شنوایی بر دستگاه محیطی شنوایی به صورت فرکانس ویژه، و تاثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی گسیل های صوتی فرکانسی گوش انجام شد.

  روش بررسی

  سی و شش بزرگسال با شنوایی هنجار در محدوده سنی 18 تا 30 سال با میانگین 9/21 و انحراف معیار 24/3، در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. ابتدا مهار دگرطرفی گسیل های صوتی فرکانسی در گوش راست افراد در فرکانس آزمایشی 2000 هرتز ثبت شد. جهت حذف توجه شنوایی از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا متنی را مطالعه کنند. سپس به منظور ارزیابی توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی از آنها خواسته شد تا تن های هدف قرار گرفته در نویز دگرطرفی را با فرکانس های 1000، 2000و 4000 هرتز بشمارند.

  یافته ها

  افزایش معنی داری در دامنه مهار دگرطرفی گسیل های صوتی فرکانسی در شرایط توجه انتخابی شنوایی مشاهده شد(p≤0/001). در تن هدف قرار گرفته در نویز دگرطرفی با فرکانس مشابه محرک گوش آزمایشی (2000 هرتز)، بیشترین افزایش در دامنه مهار مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  فعالیت رشته های دسته زیتونی حلزونی داخلی به واسطه توجه انتخابی شنوایی به گوش دگر طرفی، تقویت و سبب افزایش دامنه مهار گسیل های صوتی فرکانسی گوش می گردد و به عبارتی دیگر، نتایج نشان دهنده وجود تاثیر فعالیت قشر شنوایی بر دستگاه محیطی شنوایی، از طریق راه های کورتیکوفوگال و با ویژگی فرکانسی است.

  کلیدواژگان: مهار دگرطرفی، گسیل های صوتی فرکانسی گوش، توجه انتخابی شنوایی، راه های وابران شنوایی، قشر شنوایی، پردازش بالا به پایین
 • علی محمد فروغ مند، حمید گله داری، غلامرضا محمدیان، عبدالرحمن راسخ، جاسم غوابش صفحه 72
  زمینه و هدف
  در بیش از 70 درصد، کم شنوایی ها به دلیل ناهنجاری های ژنتیکی ایجاد می شود. تاکنون بیش از 100 مکان ژنی گزارش شده است که تغییر آنها می تواند به کم شنوایی منجر گردد. هدف از این بررسی، تعیین فراوانی الگوهای توارثی در جمعیت کم شنوای مراجعه کننده به سازمان بهزیستی اهواز و ارتباط آن با عوامل دیگر از قبیل قومیت، جنسیت و ازدواج های خویشاوندی بود.
  روش بررسی
  در این بررسی پرونده 356 خانواده مراجعه کننده به مرکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. افراد مبتلا به کم شنوایی با توجه به قومیت، جنسیت و همچنین رابطه خویشاوندی والدین آنها با هم در دستجات مختلف و براساس الگوی توارثی حاصل از بررسی نحوه انتقال کم شنوایی در شجره خانواده های کم شنوا، تقسیم بندی گردید.
  یافته ها
  توارث اتوزومی نهفته؛ فراوانی بیش از 60 درصد، رایج ترین الگوی ژنتیکی بود. فراوانی اغلب انواع ازدواج های خویشاوندی در جمعیت غیرعرب بیشتر از عرب بود(p<0/05) تفاوت معنی داری بین دو جنس دیده نشد(p>0/05).
  نتیجه گیری
  درکنار مشاهده تفاوت های بین دو جمعیت در فراوانی ازدواج های خویشاوندی تفاوت معنی داری بین کم شنوایی های توارثی و کم شنوایی های حاصل از عوامل محیطی وجود داشت و الگوی غالب کم شنوایی در منطقه الگوی آتوزومی نهفته است.
  کلیدواژگان: کم شنوایی سندرمی، کم شنوایی غیرسندرمی، الگوی توارثی ازدواج خویشاوندی، عرب، غیرعرب
 • هیوا محمدی، ریحانه محمدی، فرهاد ترابی نژاد، منصور رضایی صفحه 79
  زمینه و هدف
  ساختار سازه ای و فضای واکه ای مهم ترین ویژگی های فیزیکی آواهای گفتاری هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار سازه ای و فضای واکه ای 6 واکه زبان فارسی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر به صورت مقطعی روی 60 نفر (30 مرد، 30 زن) از دانشجویان فارسی زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران در محدوده سنی 18 تا 24 سال انجام شد. فرکانس اولین، دومین و سومین سازه واکه های زبان فارسی و فضای واکه ای توسط نرم افزار real analyzer ضبط و تحلیل شد. میزان F0 در دو جنس با استفاده از آزمون های Leven و t مستقل مقایسه شد.
  یافته ها
  کمترین میزان F0 در مردان و زنان مربوط به واکه های /æ/ و /a/ (135 هرتز در مردان و 230 هرتز در زنان) و بیشترین آن مربوط به واکه /i/ (146 هرتز در مردان و زنان 239 هرتز در زنان) بود. میانگین فرکانس پایه زنان به طور معنی دار بیشتر از مردان بود(p<0/001). بیشترین و کمترین مقدار F1 در مردان و زنان مربوط به واکه های /æ/ و /i/ است. بیشترین و کمترین مقدار F2 در هر دو جنس به ترتیب مربوط به واکه های /i/ و /u/ است. بیشترین و کمترین میزان F3 مربوط به واکه های /u/ و /i/ است.
  نتیجه گیری
  واکه های /æ/ و /a/ دارای کمترین فرکانس، /i/ دارای بالاترین فرکانس، /æ/ بازترین، /i/ بسته ترین، /i/ پیشین ترین و گسترده ترین و /u/ پسین ترین و گردترین واکه ها هستند.
  کلیدواژگان: واکه، زبان فارسی، سازه، فضای واکه ای، فرکانس پایه
 • مریم آقاملایی، سیدعلی اکبر طاهایی، زهرا جعفری، ریحانه توفان، محمدرضا کیهانی صفحه 86
  زمینه و هدف
  آزمون دایکوتیک حافظه شنوایی کلامی در تشخیص نقایص آن و کشف تفاوت عملکرد حافظه دو نیمکره کاربرد دارد. پژوهش حاضر با هدف ساخت نسخه فارسی این آزمون و بررسی نتایج آن در افراد هنجار 18 تا 25 سال از دو جنس، انجام شد.
  روش بررسی
  نسخه فارسی آزمون حاضر همانند نسخه مرجع از 18 فهرست 10 واژه ای تشکیل شده است که در ارائه دایکوتیک، عکس واژه گوش مورد آزمون به طور هم زمان در گوش مقابل ارائه می شود. پس از انتخاب مواد آزمون براساس معیارهای مورد نظر و ساخت فهرست ها، روایی محتوای آزمون با نظرسنجی از هشت کارشناس خبره محاسبه و نظرات آنها در فهرست ها اعمال گردید. سپس کلمات هر فهرست به صورت دایکوتیک روی لوح فشرده ضبط شد. در ادامه، مطالعه مقطعی حاضر روی 110 فرد هنجار راست دست (55 زن و 55 مرد) در محدوده سنی 18 تا 25 سال با میانگین سنی 3/21 سال و انحراف معیار 7/1، اجرا و امتیازهای افراد در فرم های تهیه شده ثبت گردید.
  یافته ها
  بین میانگین امتیازهای افراد در 18 فهرست تهیه شده، از نظر آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد(p=0/983). متوسط شاخص روایی محتوا در 18 فهرست آزمون معادل 96/0 درصد به دست آمد، و میانگین امتیازهای اجرای دایکوتیک آزمون برابر 5/6 با انحراف معیار 0/1 بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده، نسخه فارسی آزمون حاضر از روایی محتوایی خوبی برخوردار است، و می تواند در تشخیص نقایص حافظه شنوایی کلامی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون دایکوتیک، حافظه شنوایی، کلامی، حافظه کوتاه مدت
 • اعظم شریفی، علی اصغر کاکو جویباری، محمدرضا سرمدی صفحه 95
  زمینه و هدف
  دانش آموزان کم شنوا به دلیل کم شنوایی از حیث پرورش مهارت های زبانی با تاخیر مواجه می شوند و به همین جهت در معرض مشکلات خواندن نیز قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر ارتقاء پایه تحصیلی بر بهبودبخشی و پیشرفت سطوح درک خواندن، دانش آموزان پایه های تحصیلی چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی براساس آزمون بین المللی سواد خواندن در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع مقطعی و ابزار آزمون دفترچه استاندارد شده بین المللی PIRLS سال 2001 در نظر گرفته شد. 36 دانش آموز پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با کم شنوایی متوسط رو به شدید و شدید از مدارس استثنایی شهرستان های کرج، شهریار، رباط کریم و هشتگرد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و در تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  در تحلیل یافته ها در اولین سطح، تمرکز و بازیابی صریح اطلاعات، دانش آموزان سوم راهنمایی به طور معنی داری بهتر از پایه چهارم ابتدایی عمل نمودند(05/0p<) ولی در سایر سطوح، استنباط مستقیم، تفسیر و تلفیق ایده ها، بررسی و ارزیابی محتوا، اختلاف معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  دانش آموزان کم شنوا علی رغم ارتقاء پایه تحصیلی در سطوح عمیق درک خواندن دچار ضعف بودند. در سیاست گذاری های آموزش ویژه، تداوم خدمات توانبخشی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان و همچنین ارائه آموزش های خاص جهت بهبود سطوح پیچیده درک خواندن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارتقاء پایه تحصیلی، درک خواندن، دانش آموزان کم شنوا
 • زهرا جعفری، سعید ملایری، نیما رضازاده، فریده حاجی حیدری صفحه 102
  زمینه و هدف
  مطالعات انجام شده از دهه 1900، اختلاف کودکان کم شنوای شدید و عمیق با کودکان هنجار در طیف گسترده ای از تمرینات حرکتی، به ویژه حفظ تعادل را نشان داده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های تعادلی ایستا و پویا در کودکان کم شنوای شدید تا عمیق مادرزاد و مقایسه آن با کودکان هنجار هم سن صورت گرفت.
  روش بررسی
  بررسی مقطعی حاضر روی 30 کودک کم شنوای شدید تا عمیق و 40 کودک هنجار 10-6 ساله انجام شد. ارزیابی مهارت های تعادلی با زیرآزمون تعادلی نه مرحله ای، نسخه دوم آزمون قابلیت حرکتی بروئینینکس اوسرتسکی انجام شد.
  یافته ها
  کودکان کم شنوا در هفت مرحله از آزمون، درصد ردی از 7/16 تا 0/100 درصد و گروه هنجار تنها در سه مرحله آزمون، درصد ردی از 5/2 تا 5/57 درصد داشتند که اختلاف آنها معنی دار بود(p<0/0001). بین دو گروه در دو مهارت ایستادن روی یک پا با چشم های بسته روی زمین و سپس روی تخته تعادلی، تفاوت معنی داری مشاهده شد(p<0/0001).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد رشد مهارت های تعادلی ایستا نسبت به مهارت های پویا، دیرتر به وقوع می پیوندد. از آنجا که کودکان کم شنوای شدید تا عمیق نسبت به کودکان هنجار، در هر دو مهارت های تعادلی ایستا و پویا ضعیف تر عمل می کنند، ارزیابی رفتاری مهارت های تعادلی می تواند به شناسایی اختلالات تعادلی کمک نماید.
  کلیدواژگان: کم شنوایی، تعادل ایستا، تعادل پویا، آزمون بروئینینکس، اوسرتسکی 2
 • سیدعلی موسوی نجارکلا، علی خوانین، رمضان میرزایی، مژده صالح نیا، مهدی اکبری، حسن اصیلیان صفحه 113
  زمینه و هدف
  کم شنوایی ناشی از نویز، شایع ترین بیماری شغلی در بسیاری از صنایع است. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر مواجهه با نویز شدید بر مشخصه های قابل اندازه گیری گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش در خرگوش بود.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر روی 12 خرگوش نر سفید سالم بالغ نیوزیلندی در دو گروه شاهد، بدون مواجهه با نویز، و گروه مورد، در معرض نویز سفید با پهنای باند 8000-500 هرتز و با سطح فشار صوتی 100 دسی بل A به مدت هشت ساعت در روز طی پنج روز متوالی، انجام شد. تغییرات شنوایی حیوانات با آزمون گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش در روزهای صفر (قبل از مواجهه)، هشتم (یک ساعت پس از آخرین مواجهه)، و دهم (48 ساعت پس از آخرین مواجهه) سنجش و نتایج مقایسه شدند.
  یافته ها
  بیشترین میانگین دامنه گسیل های صوتی در گروه در معرض نویز در روزهای هشتم و دهم، به ترتیب مربوط به فرکانس های 5/5888، 5/8166، 9855، 3956، و 5/3098 هرتز و کمترین مقدار آن مربوط به فرکانس 588 هرتز بود(p=0/001).
  نتیجه گیری
  تغییرات دامنه پاسخ آزمون گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش ناشی از مواجهه با نویز، ابتدا در فرکانس های بالا و سپس در فرکانس های میانه رخ می دهد. همچنین مواجهه با نویز شدید می تواند سبب کاهش در دامنه این گسیل ها شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت آزمون گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش، آزمون معتبری برای ردیابی استعداد فردی به کم شنوایی ناشی از نویز باشد.
  کلیدواژگان: نویز سفید، کم شنوایی، گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش
 • مهری صفری، علی قربانی، یونس امیری شوکی، فرزاد ایزدی صفحه 125
  زمینه و هدف
  ندول چین های صوتی یکی از علل ناهنجاری صوت است که با علایمی چون خشونت صدا و صدای نفس آلود همراه است. صوت درمانی یکی از روش های درمان این اختلال است؛ از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر صوت درمانی بر ویژگی های آکوستیکی صدای بیماران دچار ندول چین های صوتی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی، پنج زن مبتلا به ندول چین های صوتی (14 تا 45 سال) به مدت نه هفته تحت صوت درمانی طبق روش Boone قرار گرفتند. میزان رعایت بهداشت صوتی و انجام تمرینات هر روزه با استفاده از پرسش نامه بررسی می شد. برای ارزیابی تاثیر صوت درمانی علاوه بر ارزیابی دستگاهی، ساختمان و حرکات چین های صوتی بیماران توسط پزشک متخصص حنجره، قبل و بعد از صوت درمانی با دستگاه استروبوسکوپی معاینه می شد. برای جمع آوری نمونه صوتی، کشش واکه /æ/ در سطح بلندی راحت بیماران مورد استفاده قرار گرفت و نمونه صوت آزمودنی ها با استفاده از نرم افزار speech studio مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  فرکانس پایه در چهار بیمار پس از صوت درمانی کاهش یافت اما تغییرات آن معنی دار نبود(p=0/225). آشفتگی فرکانس پایه در همه بیماران پس از صوت درمانی به طور معنی داری کاهش یافت(p=0/043). آشفتگی شدت صدا در سه بیمار کاهش یافت که معنی دار نبود(p=0/345).
  نتیجه گیری
  صوت درمانی در بیماران مبتلا به ندول چین های صوتی موجب بهبود ویژگی های آکوستیکی و از بین رفتن یا کوچکتر شدن ندول چین صوتی می شود. میزان بهبودی بستگی به انجام تمرینات و رعایت بهداشت صوت دارد.
  کلیدواژگان: ندول چین های صوتی، صوت درمانی، فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس پایه، آشفتگی شدت
 • مرضیه پورجواد صفحه 133
  زمینه
  سندرم تریچرکولینز یک عارضه جمجمه ای صورتی مادرزادی با ناهنجاری های متعدد و پیچیده است. بخش های درگیر در این سندرم شامل فک فوقانی و تحتانی، چشم ها، گوش خارجی و میانی، و نرمکام است و کم شنوایی انتقالی دوطرفه ناشی از بدشکلی های گوش میانی و خارجی، رایج است. ویژگی های این سندرم، خطرات ویژه ای را برای رشد ارتباطی کودکان مبتلا به همراه دارد. در مطالعه حاضر، ویژگی های زبانی و گفتاری یک کودک فارسی زبان مبتلا به این سندرم ارائه می گردد.
  مورد: بیمار، دختری هشت ساله مبتلا به سندرم تریچرکولینز همراه با افت شنوایی انتقالی متوسط دوطرفه ناشی از آترزی مجرای خارجی گوش بود. طی ارزیابی های گفتار و زبان، پرخیشومی متوسط، خطاهای جبرانی تولید، و نقایص صرفی نحوی متعدد در گفتار او مشاهده شد. تولید 13 واج، حداقل در یک موقعیت دچار اختلال بود. همچنین کودک در گفتار خود از 22 نوع فرآیند واجی استفاده می نمود که بسیاری از آنها در زمره فرآیندهای طبیعی قرار نداشتند و برخی نیز فرآیندهایی بودند که در کودکان هنجار فارسی زبان تا قبل از سه سالگی از بین می روند.
  نتیجه گیری
  افت شنوایی متوسط، اختلال نرمکامی حلقی، نقایص فکی دندانی، نقص توجه/بیش فعالی، و همچنین عوامل محیطی منجر به اختلالات شدید زبانی و گفتاری شده بود و بر عملکرد تحصیلی کودک نیز موثر بود. پرخیشومی متوسط، خطاهای جبرانی متعدد و کاربرد بیش ازحد و غیرطبیعی فرآیندهای واجی که قابلیت وضوح گفتار کودک را تحت تاثیر قرار داده بود، یافته هایی هستند که در منابع مختلف به عنوان ویژگی های گفتاری و زبانی رایج مرتبط با سندرم تریچرکولینز مطرح نشده اند.
  کلیدواژگان: سندرم تریچرکولینز، گفتار، زبان، رشد
|
 • Mohanna Javanbakht, Nariman Rahbar, Mohammad Kamali Page 1
  Background And Aim
  It is well established that adult sensory systems can reorganize following environmental changes; hearing aid stimulates a deprived auditory system resulting in changes in received stimuli and may be capable of inducing changes within the auditory system abilities such as difference limen for intensity. Hearing aid fitting induces perceptual and physiological modifications. The present study was conducted to evaluate the effects of hearing aid use on the intensity discrimination performance.
  Methods
  The study group consisted of 30 monaural users of hearing aid with symmetrical moderate or moderately severe sensorineural hearing loss in both ears (15 males, 15 females), aged 45-65 years old with the mean of 57.73 and SD of 8.12 years. difference limen for intensity was measured at two frequencies, 500 Hz, 2000 Hz, and two intensity levels (10 dB SL, 40 dB SL). The results of fitted ears were compared with not-fitted ones.
  Results
  The results of the study showed better difference limen for intensity scores at high frequency and high intensity levels. A significant lower difference limen for intensity in fitted ears was observed compared with not-fitted ears (p<0.05), while there was no significant difference between the difference limen for intensity in the two groups at 500 Hz with 10 dB SL intensity (p=0.132).
  Conclusion
  Hearing aid use affects intensity discrimination performance. Besides, perceptual modification following use of hearing aid is confirmed by our study which suggests a possible functional plasticity due to hearing aid use. However, further
 • Toktam Maleki Shahmahmood, Zahra Soleymani, Soghrat Faghihzade Page 11
  Background And Aim
  Specific language impairment (SLI) is one of the most prevalent developmental language disorders which is less considered in Persian researches. The aim of this study was to investigate the differences in some morpho-syntactic features of speech and other language skills between Persian children with specific language impairment and their normal age-matched peers. Moreover, the usefulness of the test of language development-3 (TOLD-3), Persian version, as a tool in identifing Persian-speaking children with this impairment, was investigated.
  Methods
  In a case-control study, the results of the test of language development and speech samples analysis of 13 Persian-speaking children (5 to 7 years old) with specific language impairment were compared with 13 age-matched normal children.
  Results
  The results of this study showed that there were significant differences between the scores of specific language impairment group and control group in all measured aspects of the TOLD-3 (p<0.001); the children with specific language impairment had a shorter mean length of utterance (p<0.001) and made less use of functional words in their speech (p=0.002) compared with their peers.
  Conclusion
  Such as specific language impairment children in other languages, all language abilities of Persian-speaking children with specific language impairment are less than expected stage for their age. Furthermore, the Persian version of TOLD-3 is a useful assessment instrument in identifying children with specific language impairment which is comparable to the.
 • Mahsa Sepehrnejad, Ghassem Mohammadkhani, Saeed Farahani, Soghrat Faghihzadeh, Mohammad Hossein Nilforoush Khoshk Page 22
  Background And Aims
  Main feature of auditory processing abilities is temporal processing including temporal resolution, temporal ordering, temporal integration and temporal masking. Many studies have shown the superiority of blinds in temporal discrimination over sighted subjects. In this study, temporal processing was compared in congenital blind subjects with sighted controls via gap in noise test (GIN).
  Methods
  This analytic-prescriptive non-invasive cohort study was conducted on 22 congenital blinds (11 males and 11 females) with a mean age of 26.22 years and 22 sighted control subjects (11 males and 11 females) with a mean age of 24.04 years with normal hearing in faculty of Rehabilitation Tehran University of Medical Sciences. Gap in noise test results, approximate threshold and percent of corrected answers, were obtained and then, were analyzed by Mann-Whitney non-parametric statistical test.
  Results
  There was a significant difference in the approximate threshold and the percent of corrected answers between congenital blinds and sighted control subjects (p<0.05). However, there was no significant difference between males and females in this regard (p>0.05).
  Conclusion
  Auditory temporal resolution ability, the lower approximate threshold and the more corrected answers in gap in noise, in blind subjects is better than the sighted control group and it might be related to the compensative neuroplasticity after visual deprivation.
 • Nasim Manouchehri, Mansoureh Adel Ghahraman, Farzad Mobedshahi, Massud Motesadi Zarandi, Belghis Rovshan Page 30
  Background And Aim
  Although the ability of speech perception has been improved in implanted subjects with recent progress in technology, cochlear implantation alone is not enough and more aural rehabilitation is necessary. The aim of this study was to assess improvement of speech perception in children with cochlear implant.
  Methods
  Fourteen cochlear implanted children with a mean age of 5.5 years participated in this study. Auditory training was performed in 10 to 43 sessions. Speech recognition and perception were evaluated every 3 months. Third evaluation was done only for 4 patients.
  Results
  Mean total score of the first evaluation was 43.21%, of the second was 63.76%, and of the third evaluation was 78%. All children obtained complete score for sound awareness at the first evaluation. In environmental sounds discrimination, 71.3%, 84.36%, and 100% answered completely to the questions of three evaluations respectively. In speech sounds discrimination, 34.7% in the first, 57.04% in the second, and 85% in the third evaluation obtained the complete score, and in auditory memory, complete responses were 21% for the first, 57.12% for the second, and 83% for third evaluation. In story rephrasing and comprehension, no one answered to questions completely. However, 12.83% obtained the complete score in the second and third evaluations. There were statistically significant differences between the first and the second evaluation (p=0.002(.
  Conclusion
  Sound awareness ability seems to be achieved rapidly. Development of speech and environmental sound discrimination abilities, particularly speech comprehension which is the most important skill, need more impressive training.
 • Guita Movallali, Seyyed Majid Mirkhani, Shahrooz Nemati, Maryam Mellali Page 38
  Background And Aim
  Regarding the importance of employment in social and emotional status of individuals, it would be important for the deaf. The purpose of the present study was to assess the employment status of the members of Tehran deaf community.
  Methods
  This descriptive study was performed on all members of Tehran deaf community. A researchers-made questionnaire which had three parts (demographic information, employment status of the deaf members and their attitudes regarding employment) was used in this study. The obtained data were analyzed using descriptive methods.
  Results
  Majority of deaf community members were adult (ages ranging between 18 and 30). Sixty-eight of them (52.5%) were female and 53 (47.5%) were male, from our participants, 56.2% were unemployed and 43.8% were employed. Main problems were: having no access to facilities regarding their disability (14.5%), communication problems (9.4%), lower salaries because of their disability (12.4%), being far from the working place (15.4%), disproportion of working environment to their disability (11.4%), maltreatment of their coworkers (13.2%), maltreatment of their employer (12.5%) and discrimination because of their disability (11.2%), the attitudes of the deaf members were positive regarding the employment in all areas: 90% of them considered it as an essential part of life versus 10% of them mentioned not very important issue.
  Conclusion
  Our findings showed that most of the deaf were supported by their family members, but not by the social facilities or their past education. The social policies should be reformed to support employment of the deaf.
 • Fateme Sayyahi, Zahra Soleymani, Behrouz Mahmoudi Bakhtiyari, Shohreh Jalaie Page 47
  Background And Aim
  Phonological working memory is an important factor in speech and language development and the treatment of related disorders. Assessment of this kind of memory is based on non word repetition. The aim of this study was providing a non word repetition test to examine the capacity of phonological working memory and determining its validity and reliability.
  Methods
  This is a cross-sectional study. Initially 60 words were selected based on common Persian syllable structures. Then non words were created by changing one or two phonemes in each of the words. Words and non words were assessed by experts for the content validity and 25 non words were selected. 16 boys and 14 girls aged 4 years to 4 years and eleven months were selected by non-probability sampling from the childcares centers in regions 2 and 6 of Tehran. The test was performed twice by a single examiner to evaluate the reliability of test. Children non word repetition scores were determined and correlation analysis was conducted using the Pearson's correlation coefficient.
  Results
  Our results show that a high coefficient correlation between different performances 0.76 (p<0.001).
  Conclusion
  These findings show that non word repetition test has high validity and reliability.
 • Esmat Rezaei, Yunos Amiri Shavaki, Afsane Arshi, Mohammad Reza Keyhani Page 54
  Background And Aim
  The words are the symbolic tools for communication. Nouns are the initial and the most frequent components of language that children acquire and use during the procedure of language development. Therefore, this study aimed to determine the noun perception and expression abilities in Persian-speaking children, as well as gathering the normative data for two picture-pointing and picture-naming tests.
  Methods
  In this cross-sectional study, 110 normal Persian-speaking children (54 girls and 56 boys), 2.5 to 4 year-old in four groups, were selected randomly throughout Arak kindergartens. Two pictorial perception and expression tests were performed in this study.
  Results
  Mean scores of perception and expression was statistically different between all age groups, except 3 and 3.5 year-old groups (p<0.05). There was no statistically difference between mean scores of girls and boys. In addition, a significant positive correlation between mean scores of perception and expression was shown (p=0.001, r=0.896).
  Conclusion
  The perception and expression abilities are different in 4 age groups. The two picture-pointing and picture-naming tests can show these differences. Regardless of rapid development of perception, perception and expression abilities develop in parallel, and the ability of girls and boys shows similar trends.
 • Soheila Rostami, Akram Pourbakht, Mohammad Kamali, Bahram Jalaee Page 63
  Background And Aim

  To date, the function of auditory efferent system remains unclear. There is evidence that medial olivocochlear bundle receives descending input from the cortex. In this study, the effect of auditory selective attention on stimulus-frequency otoacoustic emissions (SFOAE) was analyzed to investigate the modification of peripheral auditory system by auditory cortex activity in frequency specific mode.

  Methods

  Thirty-six normal hearing adult subjects with their age ranging from 18 to 30 years (mean age: 21.9 years) participated in this cross-sectional study. Contralateral suppression of stimulus-frequency otoacoustic emissions was recorded in the right ear at 2 KHz. In order to eliminate the auditory attention, subjects were instructed to read a text. Besides, in order to evaluate the effect of auditory attention on contralateral suppression, subjects were instructed to detect target tones in background noise at 1000, 2000, and 4000 KHz.

  Results

  A significant increase at contralateral suppression of stimulus-frequency otoacoustic emissions was observed in auditory selective attention conditions (p≤0.001). The largest magnitude of stimulus-frequency otoacoustic emissions suppression was seen at 2 KHz.

  Conclusion

  The results of this study indicated that the activities of medial olivocochlear bundle enhanced by contralateral auditory selective attention increase the magnitude of stimulus-frequency otoacoustic emissions suppression. In fact, these results provided evidence for influence of auditory cortex on the peripheral auditory system via corticofugal pathways in a frequency specific way.

 • Ali Mohammad Foroughmand, Hamid Galehdari, Gholamreza Mohammadian, Abdolrahman Rasekh, Jasem Ghavabesh Page 72
  Background And Aim
  Deafness is a heterogeneous disorder induced by genetic and environmental factors. It is the most common hereditary sensory-neural disorder that affects 1/1000 to 1/2000 of the newborns. More than 70% of hearing loss cases are caused by genetic disorders, 85% of which result from nonsyndromic autosomal recessive sensory-neural hearing loss. Up to now, more than 100 genes contributing in hearing loss have been determined. Alteration of these genes may result in hearing loss.This study was performed to identify the inheritance patterns of deafness and its relation with ethnicity, gender and consanguineous marriages.
  Methods
  In this survey, data from 356 families affected by hearing loss and referred to welfare organization of Ahvaz during the time were collected based on sex, ethnic groups and relativeness.
  Results
  The results state a high frequency of autosomal recessive deafness caused by consanguineous marriages within Arab and non-Arab ethnic groups (p<0.05). But no significant difference in gender.
  Conclusion
  In conclusion, the high frequency of autosomal recessive deafness among the population with a high frequency of consanguineous marriages is considerable. The dominant pattern of deafness observed in this population was autosomal recessive.
 • Hiwa Mohammadi, Reihane Mohammadi, Farhad Torabinezhad, Mansour Rezaei Page 79
  Background And Aim
  Formant structure and vowel space are the most important acoustic characteristics of speech sounds. The purpose of this study was to determine formant frequency and vowel space in six Persian vowels.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 60 Persian students of Tehran University of Medical Sciences (30 males, 30 females) with their age ranging from 18 to 24 years. The subject articulated six Persian vowels in isolation and data was recorded by real-analyzer software. Then, the first three formant frequency of each vowel was determined for each subject. Vowel formant frequency averages were measured separately for each vowel and each gender. Vowel space was plotted. The difference between F0 in two groups was compared by Leven and independent sample t tests.
  Results
  Maximum and minimum values of F0 in both group was related to /æ/ and /a/ (135 Hz in males and 239 Hz in females) and /i/ (146 Hz in males and 239 Hz in females). Besides, F0 in females was significantly higher than males (p<0.001). Maximum and minimum values of F1 were related to /æ/ and /i/. Furthermore, maximum and minimum values of F2 were related to /i/ and /u/. Maximum and minimum values of F3 were related to /i/ and /u/.
  Conclusion
  The lowest vowels were /æ/ and /a/ and the highest was /i/. The frontest was /i/ and the backest was /u/. the spreadest vowel was /i/ and the roundest was /u/.
 • Maryam Aghamollaei, Seyyed Aliakbar Tahaei, Zahra Jafari, Reyhane Toufan, Reyhane Toufan, Mohammadreza Keyhani Page 86
  Background And Aim
  The dichotic auditory-verbal memory test (DAVMT) is useful in detecting auditory-verbal memory deficits and differences in memory function between the brain hemispheres. The purpose of this study was to prepare the Persian version of dichotic auditory-verbal memory test and to obtain its results in 18- to 25-year old normal individuals of both genders in Iran.
  Methods
  The Persian version of dichotic auditory-verbal memory test like the original one consisted of 18 lists of ten words. The lists were arranged such that 10 words were presented to one ear, with the reverse words simultaneously were presented to the other ear, constituting a dichotic test situation. After preparing the 18 lists, content validity was assessed by a panel of eight experts and then, the words of each list were recorded on CD in a dichotic mode. Thereafter, it was performed on one hundred and ten normal individuals with ages ranging from 18 to 25 years (mean age: 21.3 SD 1.9 years) and the scores were recorded on a specially designed scoring sheet.
  Results
  There was no significant difference between mean scores of 18 lists of the dichotic auditory-verbal memory test. The overall mean of CVI was 96% for the 18 lists and the mean score of dichotic auditory-verbal memory test was 6.5 SD 1.0 in the normal group.
  Conclusion
  Based on the obtained results, the Persian version of dichotic auditory-verbal memory test has a good content validity and can be used in detecting the auditory-verbal memory deficits.
 • Azam Sharifi, Ali Asghar Kakojoibari, Mohammad Reza Sarmadi Page 95
  Background And Aim
  Hearing-impaired students have some delays in learning language skills such as reading because of hearing loss. To study the effect of promoting educational level on the development of reading comprehension, the students of the 4th grade of elementary and last year guidance school were compared based on international test of reading literacy.
  Methods
  The project was cross-sectional and the tool used was the international standard booklet of PIRLS 2001. Thirty-six students selected with moderately severe and severe hearing loss from the 4th grade of elementary and last year guidance school from Shahriar, Robatkarim, Karaj and Hashtgerd, Iran, exceptional schools. Comparative statistical analysis was performed using t-test.
  Results
  The first level (focus on and retrieve explicity information) showed a meaningful difference between the last year guidance school and the 4th grade of elementary students (p<0.05), but there were no significant differences in other levels, make straightforward information-interpret and integrate ideas-examine and evaluate content, (p> 0.05).
  Conclusion
  Hearing-impaired students have difficulties in understanding in deep levels of reading despite promoting educational level. Thus, in making policies for special trainings, continuing the rehabilitation in guidance and high school levels to promote the complex levels of comprehension should be taken more into consideration.
 • Zahra Jafari, Saeed Malayeri, Nima Rezazadeh, Farideh Hajiheydari Page 102
  Background And Aim
  Research conducted since the early 1900s has consistently identified differences between deaf and hearing children on performance of a wide variety of motor tasks, most notably balance. Our study was performed to test static and dynamic balance skills in congenital severe to profound hearing impaired children in comparison with normal age-matched children.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 30 severe to profound hearing impaired and 40 normal children with age 6 to 10 years old. Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency 2, balance subset with 9 parts was used for evaluation of balance skills.
  Results
  Hearing-impaired children showed 16.7 to 100% fail results in 7 parts of the balance subset. In normal children fail result was revealed just in 3 parts of the balance subset from 2.5 to 57.5%, and differences between two groups were significant (p<0.0001). There was a significant difference between two groups in two static balance skills of standing on one leg on a line and standing on one leg on a balance beam with eyes closed (p<0.0001).
  Conclusion
  It seems that development of static balance skills are longer than dynamic ones. Because severe to profound hearing-impaired children showed more weakness than normal children in both static and dynamic balance abilities, functional tests of balance proficiency can help to identify balance disorders in these children.
 • Seyyed Ali Moussavi-Najarkola, Ali Khavanin, Ramezan Mirzaee, Mojdeh Salehnia, Mehdi Akbari, Hassan Asilian Page 113
  Background And Aim
  Noise-induced hearing loss is the most common problem in industrial areas. This study aimed to determine effects of excessive noise exposure on measurable characteristics of distortion product otoacoustic emissions (DPOAEs) in rabbits.
  Methods
  The study was carried out on 12 adult male New Zealand White rabbits including case group - exposed to 500-8000 Hz broadband white noise with 100 dBA SPL for 8 hours per day in 5 consecutive days - and control group. After three days period of acclimatization to the experimental condition, rabbit's hearing status in each group were measured by distortion product otoacoustic emissions on days zero means before the study was initiated as a baseline, eight, one hour after the latest exposure to noise, and ten. The recorded results were analyzed using SPSS software.
  Results
  Highest mean distortion product otoacoustic emissions amplitudes in case group were allocated to frequencies of 5888.50 Hz, 8166.50 Hz, 9855.00 Hz, 3956.00 Hz, and 3098.50 Hz, respectively. However, the lowest mean distortion product otoacoustic emissions amplitude was related to frequency of 588.00 Hz (p=0.001).
  Conclusion
  This study revealed that distortion product otoacoustic emissions amplitude shifts due to noise occur first in high and then in middle frequencies. Additionally, exposure to noise can decrease distortion product otoacoustic emissions amplitudes. We conclude that distortion product otoacoustic emissions can be a reliable test for estimating personal susceptibility to noise-induced hearing loss.
 • Mehri Safari, Ali Ghorbani, Yunos Amiri Shavaki, Farzad Izadi Page 125
  Background And Aim
  Vocal cord nodule is one of the voice disorders causes hoarseness and breathy voice. Voice therapy is one of the treatment approaches. We aimed to find out the effects of voice therapy on vocal acoustic characteristics in these patients.
  Methods
  In this case series, five women with vocal nodule (14 to 45-year-old) participated in a 9-week voice therapy program developed by Boone. Vocal hygiene and voice practices were measured every day using a questionnaire. Moreover, structure and movements of vocal folds were examined using videolaryngostroboscope by a laryngologist before and after voice therapy to evaluate the effectiveness of program. For collecting voice samples we used sustained /æ/ in comfortable loudness for all patients and data were analyzed using Speech Studio.
  Results
  After voice therapy, fundamental frequency in four of five subjects were decreased but it was not significant (p=0.225). However, jitter in all of five subjects was significantly decreased (p=0.043). After voice therapy, shimmer in three of five subjects were decreased that was not significant (p=0.345).
  Conclusion
  Voice therapy can be used for the remedy of acoustic vocal characteristics and elimination or contraction of vocal cord nodule.
 • Marziyeh Poorjavad Page 133
  Background
  Treacher-Collins syndrome is a congenital craniofacial disorder with multiple anomalies. This syndrome affects the maxilla, mandible, eyes, middle and outer ears, and soft palate. Conductive hearing loss due to the deformities of the middle and external ears is prevalent. The characteristics of this syndrome include multiple and serious threats to normal communication development in children. In this study, speech and language features of a Persian speaking child with this syndrome are presented.Case: The case was an 8-year old girl with Treacher-Collins syndrome and bilateral moderate conductive hearing loss due to atretic canal. In language and speech assessments, moderate hypernasality, numerous compensatory errors and morphosyntactic deficits were observed. There were 13 phonemes that were incorrectly produced at least in one position. Besides, she used 22 types of phonological processes that were abnormal and disappear before the age of three in normal Persian speaking children.
  Conclusion
  Moderate hearing loss, velopharyngeal incompetency, malocclusion and dental anomalies, attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and environmental factors resulted in severe speech and language disorders in this case. These disorders affected her academic performance as well. Moderate hypernasality, numerous compensatory errors, and excessive and abnormal use of phonological processes were not presented as prevalent characteristics of Treacher-Collins syndrome in other resources.