فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیدجمال حسینی، علی ناظمی*، مهرداد هاشمی، میرساعد میری نرگسی، شهرآشوب شریفی صفحه 233
  سابقه و هدف

  آنالیز HRM (High Resolution Melting) تکنیکی است که میزان کاهش فلورسنت را در طی فرایند شیب حرارتی ذوب DNA در اثر خروج رنگ اندازه گیری می نماید. ژن STK11 یکی از پروتئین های خانواده سرین- ترئونین کیناز سلولی را رمز می نماید که تنظیم کننده قطبیت سلولی بوده و هم چنین به عنوان پروتئین مهار کننده تومور عمل می نماید. موتاسیون های ژرم لاین در این ژن همراه با سندروم Peutz-Jeghers واستعداد ابتلاء به انواع نئوپلازی ها می باشند.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، DNA ژنومی از 56 بیمار مبتلا به انواع سرطان های دستگاه گوارش استخراج گردید. سپس ما تغیرات نوکلئوتیدی را در تمام طول ژن با استفاده از تکنیک Real-time PCR و High(HRM) resolution melting بررسی نمودیم.

  یافته ها

  غربالگری نوکلئوتیدی با تکنیک HRM دو نوع SNP در اینترون های 6 و 7 در 10 بیمار را نشان داد. 4 بیماردارای تغییر نوکلئوتیدی C/T [cluster id/dsSNP/rs9282860] در اینترون 6 به صورت هموزیگوس و شش بیمار دارای تغییر نوکلئوتیدی C/G [cluster id/dsSNP/rs2075607] در اینترون 7 بصورت هتروزیگوس بودند. همچنین مقایسه نتایج HRM با نتایج تعیین توالی یک مطابقت 100 درصدی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  هر چند در این مطالعه موتاسیونی در بخش اگزون ژن مشاهده نگردید، به هر حال نتایج این مطالعه نشان می دهد غربالگری اولیه ژن STK11هم برای شناسایی تغییرات نوکلئوتیدی ناشناخته ژرم لاین و هم سوماتیک در مبتلایان به نئوپلازی به منظور تشخیص علت بیماری از طریق روش HRM به سهولت و با هزینه نسبتا اندک قابل اجراء می باشد.

  کلیدواژگان: ژن STK11، موتاسیون های ژرم لاین، High resolution melting
 • زهرا شهرام یار، عباس زارع میرک آبادی، حسن مروتی صفحه 238
  سابقه و هدف
  مطالعات قبلی روی ICD-85 (پپتید مشتق از زهر مار و عقرب)که توسط محققین موسسه سرم سازی رازی استخراج شده است، اثر مهاری این ترکیب را در گروه سلول های سرطانی پستان (MDA-MB 231) نشان داد. این تحقیق به منظور روشن شدن مکانیسم اثر ICD-85 روی سلولهای سرطانی HL-60 صورت گرفته است.
  روش بررسی
  ابتدا سیتوتوکسیسیته ICD-85 روی سلول HL-60 توسط تست MTT تعیین شد و تغییرات مرفولوژیکی حاصل از ICD-85 در سلول هایی که به مدت24 ساعت در معرض این ترکیب قرار گرفتند، زیر میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد. سپس میزان LDH آزاد شده در محیط سلو ل هایی که تحت تاثیر ICD-85 قرار گرفته بودند، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقدار IC50 پس از افزودن غلظت های مشخص از ICD-85 (40، 4، 4/0، 04/0، 004/0 تا... 15-10 ×4 میکروگرم در میلی-لیتر) به مدت24 ساعت به سلول HL-60 برابر با 04/0 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. هم چنین این سلول ها در مقایسه با سلول های کنترل که در معرض ICD-85قرار نگرفته بودند، زیر میکروسکوپ الکترونی تغییرات قابل توجهی از جمله کوچک شدن نسبت هسته به سیتوپلاسم، جمع شدن سیتوپلاسم، متراکم شدن محتویات هسته ای، افزایش واکوئول های سیتوپلاسمی، تشکیل اجسام آپوپتوتیک و تخریب میتوکندری مشاهده شد. دراندازه گیری میزان LDH هیچ تغییر معنی داری در میزان LDH آزاد شده در غلظت های مختلف سم در مقایسه با سلول کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر اثر ضد رشد ترکیب ICD-85 روی سلول HL-60 را نشان داد.
  کلیدواژگان: ICD، 85، HL، 60، MTT، سیتوتوکسیسیته، IC50
 • رضوان ذبیح اللهی، مریم نور محمدی، روح الله وهاب پور، سید مهدی سادات، آذر فرهنگ اصفهانی، راحله نمازی، محمدرضا آقاصادقی، منصور صالحی، سید داور سیادت، سعید رضا نداف صفحه 244
  سابقه و هدف
  ویریون مربوط به ویروس کمبود ایمنی انسانی (HIV) با قابلیت همانندسازی در پژوهش های مربوط به HIV مانند پژوهش هایی با هدف یافتن ترکیبات ضد ویروسHIV جدید مورد نیاز است. در این مطالعه، همانندسازی HIV-1 با استفاده از ویریون های با قابلیت یک سیکل تکثیر (SCR) انجام شد.
  روش بررسی
  ویریون SCR به وسیله ترانسفکت کردن سلول های HEK293T با پلاسمیدهای pmzNL4-3، pSPAX2 و pMD2G تولید شد. سلول های هدف HEK با مقادیر متفاوت از ویروس SCR آلوده شده و میزان p24 مایع رویی سلول با p24 ELISA اندازه گیری شد. در ادامه، اثر ضد ویروسی HIV-1 دو داروی شناخته شده ایدز به نامهای نویراپین و ایندیناویر به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  همانندسازی مناسب ویریون های SCR برروی سلول های هدف HEK با تیتر شروع کننده ng P24 600 ویروس بود. افزایش p24، 24 ساعت پس از آلودگی قابل سنجش بود و پس از گذشت 48 ساعت به حد اکثر مقدار رسید. غلظتی از داروهای نویراپین و ایندیناویر که 50 و 95 درصد توان بازداری HIV-1 (IC50و IC95) را داشتند، به ترتیب حدود 50 و 25 نانو مولار بود.
  نتیجه گیری
  میزان اثر ضد ویروسی دو داروی نویراپین و ایندیناویر نشان دهنده دقت مناسب این روش برای سنجش اثر ضد HIV-1 ترکیبات مختلف است. توان همانندسازی یک دوره ای SCR HIV باعث افزایش امنیت زیستی روش ابداعی در این مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس کمبود ایمنی انسانی، ویریون های با قابلیت یک سیکل تکثیر، میزان همانندسازی، ایمنی زیستی
 • داریوش مهاجری، یوسف دوستار صفحه 251
  سابقه و هدف
  سیسپلاتین به عنوان یک داروی ضدسرطانی مهم، برای کبد به شدت سمی می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات محافظتی عصاره الکلی کلاله زعفران در برابر سمیت کبدی سیسپلاتین در موش صحرایی می باشد.
  روش بررسی
  40 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در پنج گروه هشت تایی، شامل 1- شاهد سالم، 2-شاهد مسموم 3-شاهد مثبت، 4 و 5-تیمار با عصاره، توزیع گردیدند. سیسپلاتین (4/0 میلی گرم بر کیلوگرم) روزانه و به مدت 8 هفته به صورت داخل صفاقی به گروه های 2 تا 5 تزریق شد. هم زمان، به گروه های 1 و 2 نرمال سالین (10 میلی لیتر بر کیلوگرم)، به گروه 3 سیلیمارین (50 میلی گرم بر کیلوگرم) و به گروه های 4 و 5، عصاره الکلی کلاله زعفران (به ترتیب 40 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم) گاواژ گردید. در پایان، سطح سرمی شاخص های آسیب کبد و عملکرد آنتی اکسیدان ها در هموژنات بافت کبد موش ها مورد سنجش قرار گرفت. آسیب شناسی بافتی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیب کبد انجام شد.
  یافته ها
  در موش های دریافت کننده سیسپلاتین، عصاره الکلی کلاله زعفران و سیلیمارین، به طور معنی داری میزان آنزیم های شاخص عملکرد کبد و بیلی روبین تام را کاهش و سطوح آلبومین و پروتئین تام سرم را افزایش دادند. در این موش ها، عصاره و سیلیمارین به طور معنی داری میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش و سطوح آنتی اکسیدان ها را به صورت وابسته به دوز افزایش دادند. در آسیب شناسی بافتی، سیلیمارین و عصاره الکلی کلاله زعفران، آسیب کبدی ناشی از سیسپلاتین را بهبود بخشیدند، به طوری که تغییرات بافتی در توافق با یافته های بیوشیمیایی بودند.
  نتیجه گیری
  عصاره کلاله زعفران احتمالا با خواص آنتی اکسیدانی خود، کبد موش های صحرایی را در برابر اثرات توکسیک سیسپلاتین محافظت می کند.
  کلیدواژگان: زعفران، سیسپلاتین، سمیت کبدی، آنتی اکسیدان، موش صحرایی
 • کاظم پریور، پریچهر یغمایی، شکوه حیدری صفحه 262
  سابقه و هدف
  از کومبوجا در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بهبودی زخم استفاده می شود. به دلیل توانایی بالای کومبوجا اعم از اثر درمانی، آنتی بیوتیکی، سم زدایی وتاثیر آن بر درخشندگی پوست بر آن شدیم تا تاثیر آن را روی پوست آسیب دیده در شرایط In vivo بررسی کنیم.
  روش بررسی
  30 سر موش نر نژاد NMRI به طور تصادفی در گروه های کنترل (پوست آسیب دیده)، شم (پوست آسیب دیده تیمار شده با چای شیرین) و تجربی (محلول آبی کومبوجا) قرار گرفتند. با رعایت شرایط استریل و تحت بی هوشی، یک زخم به قطر 3 میلی متر و با ضخامت کامل پوست در پشت هر موش ایجاد شد. تیمار روزی سه بار و به مدت 18 روز ادامه یافت. در پایان تیمار، مراحل بافت شناسی مربوطه بر روی بستر زخم صورت گرفت.
  یافته ها
  کاهش معنی دار ضخامت قطر زخم در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل (001/0>p) و افزایش ضخامت اپیدرم و کاهش معنی دار ضخامت درم و هیپودرم نسبت به گروه کنترل (05/0>p) دیده شد. همچنین افزایش معنی دار در ضخامت قطر فولیکول مو در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل (001/0>p) مشاهده شد و نیز ضخامت کل پوست هم تراز با نمونه کنترل قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  مصرف موضعی محلول آبی کومبوجا بر زخم باز پوستی با ضخامت کامل پوست موجب تسریع معنی دار سرعت جمع شدگی زخم و افزایش قطر و طول فولیکول های مو می شود.
  کلیدواژگان: کومبوجا، پوست آسیب دیده، ترمیم زخم
 • سیمین فاضلی پور، مهسا هادی پور جهرمی، نگار بهتاش، زهرا طوطیان، مینو شفیعی، فردین اسدی، حمیدرضا چگینی صفحه 268
  سابقه و هدف

  نیکوتین قسمتی از دود سیگار است که دارای اثرات روانی و جسمی بر افراد استفاده کننده از آن می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر نیکوتین بر عملکرد و ساختار بافتی غده تیروئید است که در فعالیتهای متابولیسمی بدن نقش مهمی دارد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش سوری نر بالغ با وزن 30-25 گرم به گروه کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی نیکوتین را به میزان 100، 200 و 400 میکروگرم برکیلوگرم وزن بدن به مدت 60 روز به صورت گاواژ دریافت داشتند. سپس میزان T3، T4 و TSH سرم خون حیوانات تعیین شد و همچنین بافت غده تیروئید از نظر هیستومورفومتریک مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  کاهش معنی داری در وزن بدن و ارتفاع اپیتلیوم پوشاننده فولیکولهای تیروئید و افزایش معنی داری در سطح سرمی هورمون T3 در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که نیکوتین با تاثیر بر هورمون های تیروئید و کاهش در ارتفاع اپیتلیوم پوشاننده فولیکولها در موش های سوری می تواند بر فعالیتهای متابولیسمی غده تیروئید موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: نیکوتین، تیروئید، هیستولوژی، هیستومتری
 • مریم ناصرالاسلامی، کاظم پریور، سارا سنجریان، امید آریانی، مسعود هوشمند صفحه 275
  سابقه و هدف
  فردریش آتاکسیا (FA) نوعی بیماری اتوزوم مغلوب است. تقریبا 2 تا 4 درصد موارد این بیماری به علت گسترش تکرارهای سه نوکلئوتیدی GAA در یکی از آلل های ژن FXN و موتاسیون نقطه ای در آلل دیگر این ژن ایجاد می گردد. در این تحقیق، برای اولین بار در ایران اگزون های ژن FXN به منظور یافتن موتاسیون نقطه ای بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، 50 فرد مشکوک به فردریش آتاکسیا که برای انجام تست ژنتیکی به مرکز بیماری های خاص مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. درابتدا، DNA ژنومیک استخراج گردید، سپس به منظور تشخیص بیماران از روش های مختلف PCR (PCR معمولی برای اینترون، LongPCR و PCR برای اگزون های ژن (FXN) استفاده گردید و پس از آن توالی یابی برای محصول PCR اگزون ها انجام شد. در نهایت آنالیز توالی های تکثیر شده صورت گرفت.
  یافته ها
  در اگزون 2 تغییر نوکلئوتید G 825954C، در اگزون 3 تغییر نوکلئوتید C832729 T و در اگزون a 5 اضافه شدن نوکلئوتید گوانین به شماره نوکلئوتید 822225 در تمام بیماران مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تشخیص بالینی FA چون با سایر آتاکسی های دیگر هم پوشانی دارد ساده نیست و برخی از موتاسیون ها که در اینترون ایجاد می شود ممکن است در بیماری تاثیر داشته باشد که نیاز به بررسی بیشتر می باشد. به علاوه، به دلیل ازدواج های فامیلی ممکن است در بیماران جهش های هموزیگوت باعث بیماری شوند.
  کلیدواژگان: فردریش آتاکسیا، ژن FXN، PCR
 • مهسا یگانه، آنیتا خنافری، محمدرضا فلاحیان، انوشه شریفان صفحه 281
  سابقه و هدف
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش انتروکوک در درمان عفونت های استافیلوکوکی، از طریق تولید آنتی بیوتیک تیروتریسین است.
  روش بررسی
  پس از کشت انتروکک فکالیس ((PTCC1394 در محیط کشت BHI agar، سانتریفوژ و جداسازی توده میکروبی، ماده ضدمیکروبی آن توسط روش دیالیز خالص سازی شد و به وسیله الکتروفورزSDS - PAGE، وزن مولکولی آن تخمین زده شد. تاثیر ضد میکروبی و کمترین غلظت باکتریواستاتیکی آنتی بیوتیک ارزیابی شد.
  یافته ها
  وزن مولکولی ترکیب ضدمیکروبی 66 کیلودالتون بود که از نظر وزن مولکولی مشابه تیروتریسین به عنوان یک ترکیب بارز ضدمیکروبی انتروکک بود. پس از دیالیز، واحد فعالیت، فعالیت اختصاصی و ضریب تخلیص این ترکیب افزایش یافت و فعالیت کل و میزان پروتئین کل کاهش یافت. بیشترین تاثیر ضد میکروبی و کمترین غلظت باکتریواستاتیکی ایجاد شده توسط آنتی بیوتیک بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس بود.
  نتیجه گیری
  انتروکوکوس فکالیس) (PTCC 1394 می تواند ترکیب ضد میکروبی با طیف وسیع تولید نماید و با تولید این آنتی بیوتیک نقش گسترده ای در درمان آنژین های چرکی و التهابات موکوس معده ایفا نماید.
  کلیدواژگان: اثر ضدمیکروبی، انتروکک فکالیس، تیروتریسین، آنژین چرکی، التهابات موکوس معده
 • فرزانه زنوزی، سوسن صمدی، منیره سیار صفحه 287
  سابقه و هدف
  یکی از انواع خطاها که به خصوص در نوزادان خطرناک است، خطا در مقدار داروی تجویزشده می باشد. نادرستی حجم اسمی وسایل مورد استفاده برای رقیق سازی ممکن است سبب تجویز مقدار نامناسب دارو گردد. بنابر این اطلاع از حجم واقعی سرنگ های انسولین که در تجویز دارو به نوزادان به کار می رود، برای جلوگیری از خطر مسمومیت دارویی ناشی از تزریق ناخواسته داروی موجود در فضای مرده این سرنگ ها ضروری به نظر می رسد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی که در سال 1387 به عمل آمد، حجم فضای مرده در 86 نمونه ازسه نوع سرنگ انسولین تولید ایران با استفاده از جذب اتمی یون کلسیم در دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی Varian مدل Spectr AA.200 اندازه گیری شد.
  یافته ها
  حجم فضای مرده در سرنگ SOHA مساوی 2/2±3/5 میکرولیتر بود که به طور معنی داری کمتر از حجم این فضا درسرنگ V MED (17/9±05/21) و اطلس سرنگ (51/13±85/54) بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به حجم فضای مرده در سرنگ های مورد مطالعه، سرنگ انسولین با سرسوزن غیر قابل جدا شدن (SOHA) مناسب ترین وسیله برای رقیق کردن دارو در بخش نوزادان است. در صورت نیاز به استفاده از سرنگ های با سر سوزن جدا، سرنگ های V MED (با آب بند پیستون به شکل T) که نسبت به اطلس سرنگ، فضای مرده کوچک تری دارند مناسب تر است.
  کلیدواژگان: سرنگ انسولین، فضای مرده، بخش نوزادان، رقیق سازی دارو، مسمومیت دارویی
 • سید جمال الدین نبوی صفحه 292
  سابقه و هدف
  وضعیت بهداشت روانی دانشجویان نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری درعملکرد تحصیلی واجتماعی آنان دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا وضعیت بهداشت روانی دانشجویان تازه وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران را مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 465 دانشجویان ورودی جدید در رشته های پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، مامایی، بهداشت محیط و بهداشت خانواده به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMP1) به همراه مشخصات دموگرافیک بود.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین اختلالات افسردگی، هیستری و پارانوئید با سطح تحصیلات پدر و مادر وجود داشت. برحسب رشته تحصیلی، میزان اختلالات افسردگی، هیستری، خود بیمارانگاری، انحراف اجتماعی، ضعف روانی و اسکیزوفرنی تفاوت معنی داری داشت. در 5/19 در صد دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران علایم اختلالات روانی دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به وضعیت بهداشت روانی در بین دانشجویان ورودی جدید ضروری است چنین بررسی هایی برای ورودی های هر سال صورت گیرد و مرکز مشاوره دانشگاه جهت انجام مشاوره های حضوری و برگزای کارگاه های آموزشی اقدامات مناسب را به عمل آورد.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، ورودی جدید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • علی مهری، زینب صدیقی صومعه کوچک صفحه 298
  سابقه و هدف
  سلامت روانی مهم ترین عامل موثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان می باشد. این بررسی با هدف تعیین سلامت روانی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های سبزوار انجام شد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه مقطعی، 270 نفر از دانشجویان دانشگاه های سبزوار در سال به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (28GHQ) به همراه 5 سوال که حمایت اجتماعی و رابطه والدین را می سنجید، جمع آوری گردید. برای تعیین دانشجویان مشکل دار از نقطه برش 23 برای نمره کلی سلامت عمومی (84-0) و برای هر حیطه (21-0) از نقطه برش 6 استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های t-test، ANOVA و ضریب همبستگی اسپیرمن درنرم افزارSPSS 15.0 استفاده گردید.
  یافته ها
  105 (39 درصد) دانشجو مشکوک به اختلالات جسمی یا روانی بودند (نقطه برش23). 87 نفر (3/32 درصد) دارای اختلال کارکرد جسمی، 97 نفر (9/35 درصد) دارای اختلال اضطراب، 156 نفر (8/57 درصد) دارای اختلال کارکرد اجتماعی و 64 نفر (7/23 درصد) دارای افسردگی بودند (نقطه برش 6). میزان افسردگی و اختلال کارکرد اجتماعی در دانشجویان غیربومی و همچنین میزان اضطراب در مردان نسبت به زنان بیشتر بود. میانگین اختلال عملکرد جسمی و افسردگی در دانشجویانی که والدین آنان جدا از هم زندگی می کردند و یا رابطه آنان همراه با مشاجره بود، نسبت به سایرین بیشتر بود)05/0> (P. همبستگی منفی معنی داری بین اضطراب (05/0>P، 134/0- =r) و افسردگی (01/0>P، 189/0- =r) با حمایت اجتماعی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای موارد مشکوک به اختلالات روانی در دانشجویان، توجه بیشتر مسئولین جهت حل مشکلات بهداشت روانی دانشجویان و فعال سازی مراکز مشاوره دانشجویی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پرسش نامه سلامت عمومی، سبزوار، دانشجویان، سلامت روانی
 • مهرانگیز زنگنه، انوشه حقیقی، نادر عسگری صفحه 305
  سابقه و هدف
  شایع ترین عارضه مزمن بیماری لایم که به وسیله اسپیروکت Borrelia burgdorferi ایجاد می شود، آرتریت است. گفته می شود شاید پرندگان ناقل کنه حامل عامل بیماری از آسیا به ایران باشند. به این دلیل بر آن شدیم که تحقیقی در این مورد انجام دهیم تا اینکه فراوانی آرتریت ناشی از بیماری لایم در ایران مشخص شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 180 بیمار مبتلا به آرتریت تحت حاد با علت نامعلوم وارد مطالعه شدند. از بیماران سوالاتی که شامل سن، جنس، سابقه مسافرت به خارج از کشور، مسافرت به مناطق جنگلی، تماس با حیوانات جنگلی و سابقه گزش کنه بود، پرسیده شد. جهت تشخیص بیماری، آنتی بادی IgM و IgG بر ضد اسپیروکت به روش الایزا اندازه گیری شد. در بیماران سرولوژی مثبت، برای تایید بیماری تست Western Blot انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل آماری شد.
  یافته ها
  20 بیمار (11/9 درصد) تست سرولوژی مثبت با روش الایزا داشتند که در 12بیمار (60 درصد) تست IgM Ab مثبت، در 5 بیمار (25 درصد) تست IgG Ab مثبت و در 3 بیمار (15 درصد) هر دو تست مثبت بودند. در کل از 180 بیمار مورد بررسی، 2 نفر (1/1 درصد) وسترن بلات مثبت و 5 نفر (2/8 درصد) وسترن بلات بینابینی (equivocal) داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه لازم است در هر بیمار با ارتریت تحت حاد با علت نامعلوم، بیماری لایم در نظر گرفته شود
  کلیدواژگان: بیماری لایم، آرتریت تحت حاد، ایران
|
 • Seyed Jamal Hosseini, Ali Nazemi, Mehrdad Hashemi, Mirsaed Miri Nargesi, Shahr Ashoob Sharifi Page 233
  Background

  High Resolution Melting (HRM) is a method that analyzes genetic variations such as Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in PCR amplicons. The STK11 gene encodes a member of the serine/threonine kinase and regulates cell polarity and function as a tumor suppressor gene. The germ-line mutations in this gene are associated with Peutz-Jeghers syndrome. The patients with this syndrome are prone to some types of neoplasm.

  Materials And Methods

  In this experimental study, genomic DNA was extracted from the whole blood samples of 56 patients with various gastrointestinal cancers. The nucleotide changes in the entire STK11 gene were analyzed by Real-time PCR and H RM technique.

  Results

  The nucleotide screening by HRM technique showed two types of SNPs in introns 6 and 7 of STK11 gene in 10 patients. Four patients had C / T substitution [cluster id/dsSNP/rs9282860] with homozygous genotype in intron 6, and six patients showed a C/G substitution [cluster id/dsSNP/rs2075607] with heterozygous genotype in intron 7. The direct sequencing of the fragments confirmed that the results obtained by HRM were 100% reliable.

  Conclusion

  In this study we found no SNP in exons of STK11 gene. However, two SNPs were found in the introns of this gene. Our results show that the primary screening of the STK11gene by the HRM technique is easily applicable to detect the unknown germ line and somatic mutations in patients with neoplasia at a relatively low cost.

 • Zahra Shahramyar, Abbas Zare Mirakabadi, Hassan Morovati Page 238
  Background
  Our previous studies revealed an inhibitory effect of ICD-85; a venom derived peptide has been extracted by researchers of Razi vaccine and serum research institute, on breast cancer cell line (MDA-MB231). The present study was undertaken to evaluate the anti proliferative effect of HL60 cells.
  Materials And Methods
  The effect of ICD-85 on proliferation of HL-60 cancer cells was determined using the MTT assay. A quantitative cytotoxicity assay based on the release of lactate dehydrogenase (LDH; EC 1.1.1.27) was performed 24 h after exposure to various concentrations of ICD-85. The morphological changes of ICD-85 treated HL-60 cancer cells were observed under electron microscope.
  Results
  ICD-85 induced marked concentration inhibition of cancer cell proliferation with an IC50 value of 0.04µg/ml following 24 h incubation. Electron microscopic findings of ICD-85 treated cells showed nuclear material condensation, endoplasmic reticulum dilation, mitochondria swelling or degradation, increased cytoplasmic vacuoles, reduction or disappearance in cytoplasmic process and decreased nuclear/cytoplasmic ratio. LDH determination of cultured media of HL60 cells exposed to various concentration of ICD-85 revealed no significant changes in LDH levels compared with untreated cells.
  Conclusion
  The results of present study indicated that ICD-85 inhibited the cancer cell proliferation by inducing apoptosis rather than necrosis.
 • Rezvan Zabihollahi, Maryam Nourmohammadi, Rouhollah Vahabpour, Seyed Mehdi Sadat, Azar Farhang Esfahani, Rahele Namazi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mansoor Salehi, Seyed Davar Siadat, Saied Reza Nadaf Page 244
  Background
  HIV virions with replication capacity are needed for HIV researches, like investigating for new anti HIV agents. Here HIV-1 replication assay was optimized with HIV-1 single cycle replicable (SCR) virions to improve biological safety condition.
  Materials And Methods
  pSPAX2, pmzNL4-3 and pMD2G plasmids were co-transfected to the HEK293T by using polyfect reagent to produce the SCR HIV-1 virions. Virions were quantified using capture ELISA P24. Different MOI of SCR virions were used for infecting of Target cells (HEK) and the load of the supernatant P24 was monitored days after infection. Single cycle replication assay (SCRA) was developed using kinetic studies data.
  Results
  The P24 load of the infected cells supernatant has linear relation to the beginning infectious MOI. 24 hours post infection with HIV-1 SCR virions the viral particle production was detectable. The highest load of P24 in infected cells supernatant was detected 48 hours after infection. Using this developed method, the 50 and 95 percent inhibitory concentration of (IC95 and IC50) Indinavir and Nevirapine were calculated as 25nM and 50nM.
  Conclusion
  In this study, using SCR HIV-1 virions the SCRA was developed. SCR HIV-1 virions are replicable only for one cycle and this improves the safety of developed assays. The accuracy of assay was examined by quantifying the anti HIV-1 potential of two commercial anti-AIDS drugs and the calculated activity for test agents was equal to previously known amounts.
 • Daryoush Mohajeri, Yousef Doustar Page 251
  Background
  Cisplatin, as an important anti-cancer drug, is a potent hepatotoxicant. The aim of the present study was to evaluate the protective effect of ethanolic extract of Crocus sativus L. stigma (EECSL.S) against cisplatin-induced hepatotoxicity in the rats.
  Materials And Methods
  40 male Wistar rats were randomly allocated into 5 groups (1-Normal control, 2- Toxicant control, 3-Positive control and 4&5- Treatment with extract) of 8 animals each. Cisplatin was injected (0.4 mg/kg) to groups 2-4 daily for 8 weeks, intraperitoneally. Simultaneously, normal saline (10 ml/kg) for groups 1 and 2, silymarin (50 mg/kg) for group 3 and EECSL.S (40 and 80 mg/kg) for groups 4 and 5 were administered through the gavage. At the end of experiment, levels of serum biomarkers of hepatic injury as well as antioxidant activity in liver homogenates of the rats were assessed. Moreover, histopathological observation was assayed at the degree of hepatic injury.
  Results
  In the cisplatin receiving rats, EECSL.S (40 and 80 mg/kg) and silymarin significantly decreased the levels of serum biomarkers of hepatic injury and total bilirubin and significantly elevated the levels of serum albumin and total proteins. In these rats, EECSL.S and silymarin decreased the lipid peroxidation and elevated the levels of antioxidant enzymes in a dose dependent manner. Histopathologically, EECSL.S and silymarin ameliorated cisplatin-induced hepatic injuries and the changes were in agreement with biochemical findings.
  Conclusion
  EECSL.S protects hepatic tissue against cisplatin-induced hepatotoxicity in rats due to its anti-oxidant properties.
 • Kazem Parivar, Parichehr Yaghmaei, Shokouh Heidari Page 262
  Background
  Kombucha is used for the treatment of several diseases, including wound healing, in traditional medicine. Due to its effective abilities, such as antibiotic activities, detoxification, and its impact on skin luminosity, we attempted to determine its effect on injured skin in in vivo condition.
  Materials And Methods
  30 male NMRI strain were randomly assigned in control (injured skin), sham (exposed with sweet tea) and experimental (received Kombucha) groups. A 3mm diameter wound with complete skin thickness was made on the back of each mouse. Treatment with Kombucha was applied three times a day for 18 days. At the end of study, histological study was carried out on the under-treatment tissues.
  Results
  Significant decrease in wound diameter was observed in experimental group compared to control group (P<0.001). Furthermore, significant increased epidermal thickness and decreased derm and hypoderm thickness were seen in experimental group compared to control group (P<0.05). Hair follicle diameter was significantly increased in experimental group compared to control group, while skin thickness diameter was in coordination with control group.
  Conclusion
  External use of Kombucha on open wound skin with complete skin thickness effectively accelerates wound-healing procedure and also increases hair follicle diameter and length in in vivo condition.
 • Simin Fazelipoor, Mahsa Hadipour Jahromi, Negar Behtash, Zahra Tootiyan, Minoo Shafie, Fardin Asadi, Hamid Reza Chegini Page 268
  Background

  Nicotine is an ingredient of cigarette smoke that has a lot of psychological and physical effects on addicted persons. The aim of this study was to evaluate nicotine effects on functional and histological alteration in thyroid gland that has important role on metabolic activities.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 40 mature male mice (25-30 gr) were divided to one control group and 3 experimental groups that received nicotine with dosage of 100, 200 and 400 µg/kg via oral gavage once a day for 60 days. Then, T3, T4 and TSH serum levels were measured and histomorphometric evaluation of thyroid gland was done.

  Results

  Significant decrease in body weight and thyroid follicular epithelial height and significant increase in serum level of T3 were noted.

  Conclusion

  This study showed that nicotine can cause alteration on metabolic activities of thyroid gland via the increase of T3 serum level and the decrease of follicular epithelial height.

 • Maryam Naseroleslami, Kazem Parivar, Sara Sanjarian, Omid Ariyani, Massoud Houshmand Page 275
  Background
  Friedrich ataxia (FA) is an autosomal recessive disorder. Cause of about 2-4% of disease is a GAA triplet repeat expansion in the one allele and carries a point mutation as the other allele. This study was performed to investigate exons of FXN gene to find point mutations for the first time in Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 50 patients suspected to FA who referred to Special Medical Center were investigated. Genomic DNA was investigated by different PCR methods, including PCR for intron, Long PCR and PCR for exons of FXN gene. Then, products were sequenced and finally sequences were analyzed by related software.
  Results
  C to G nucleotide in intron 2 nt:825954, and T to C in intron 3 nt:832729 of FRDA gene were observed by sequencing method. Nucleotide G insertion was detected in exon 5a nt: 822225.
  Conclusion
  Our study showed that diagnosis of FA is not simple because of clinical overlapping with other ataxia, some mutations in intron maybe affect on the disease which need more examination, and because of consanguinity marriage in Iran, some patients with homozygote mutation may show FA phenotype.
 • Mahsa Yeganeh, Anita Khanafari, Mohammad Reza Fallahian, Anoosheh Sharifan Page 281
  Background
  The aim of this study was to evaluate the Enterococcus role in treatment of infectious diseases produced by Staphylococcus aureus by producing of Tyrothricin antibiotic.
  Materials And Methods
  After the culture of Enterococcus faecalis (PTCC 1394) in the BHI agar, centrifuging and isolation of microbial mass, antimicrobial compound of this strain was purified by dialysis and molecular weight was estimated by SDS-PAGE electrophoresis. Antimicrobial effect and minimum inhibitory concentration of antibiotic was evaluated.
  Results
  Molecular weight of antimicrobial compound was approximately 66 KDa. It was similar to molecular weight of tyrothricin as antimicrobial compound of Enterococcus. After dialysis, activity unit, specific activity, purification factor increased and total activity, amount of total protein decreased. The most antimicrobial effect and the lowest inhibitory concentration produced by tyrothricin were against Staphylococcus aureus.
  Conclusion
  Enterococcus faecalis (PTCC1394) can produce antimicrobial compound with broad specterum, so it can play important role in treatment of angina and intestinal inflammations.
 • Farzaneh Zonouzi, Soosan Samadi, Monireh Sayyar Page 287
  Background
  Error in the process of diluting the drugs can lead to administration of inappropriate amount of drugs. Therefore, awareness to the dead space of insulin syringes, which are commonly used for diluting the drugs, is important.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the dead space volumes of 86 samples from three different syringes made in Iran were measured by using atomic absorption of calcium ions in atomic absorption spectroscopy Varian model Specter AA.200.
  Results
  The dead space of SOHA-syringes® (non removable needle 1 ml insulin syringe) was 5.3±2.2 µl, which was significantly less than its counterparts in V MED-syringe® (removable needle 1 ml insulin syringe with T-shape plunger seal) with dead space of 21.05±9.17 µl and Atlas-syringes® (removable needle 1 ml insulin syringe) with dead space of 54.85±13.15µl.
  Conclusion
  SOHA-syringes with non removable needles are the best for medication dilution in neonatology wards. Among syringes with removable needles, V MED-syringes are preferable to Atlas-syringes because of the smaller dead space.
 • Seyed Jamaleddin Nabavi Page 292
  Background
  Mental health status of students has important and efficient role in their social and educational performances. The aim of this study was to evaluate mental health status among the new student in Tehran medical branch, Islamic Azad University.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and causal comparative study in which 465 new students in different medical courses i.e. midwifery, medicine, nursing, laboratory science, environment health and family health were evaluated. The MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) along with demographic were used to collect the data.
  Results
  There was a significant association between depression, hysteria and paranoia with mother and father education. Frequency of depression, hysteria, hypochondriasis, social deviation, mental weakness and schizophrenia were statistically different in various courses. Totally, 19.5 percent of the new student has a form of psychological disorders.
  Conclusion
  Based on mental health status, mental disorders and the relation between certain parameters with mental disorders in new students, It is compulsory such type of research for new entry student of different years to be performed, and counseling center should be active for counseling and educational class to be assigned to the difficulty over come.
 • Ali Mehri, Zeinab Sedighy Some-Koochak Page 298
  Background
  Mental health is one of the most important factors that influence aptitude growth of the university students. The purpose of the present study was to assess mental health and some related factors among students of Sabzevar Universities.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 270 students of Universities of Sabzevar in 2010. The subjects were selected using cluster random sampling. The data were collected using GHQ-28. The Cut off point of total score (0-84) was set as 23 and in each item (0-21) was set as 6. In addition, we asked all subjects about social support and parent relationship. The data were analyzed by SPSS version 15.0 software using descriptive and analytical statistics, including t-test, ANOVA and Pearson correlation.
  Results
  105 (39%) students were suspected to have physical or psychological disorders. Frequency of social dysfunction disorders, depression, physical disorders and anxiety were 57.8%, 35.9%, 32.3% and 23.7%, respectively. Frequency of social dysfunction disorders and depression was more prevalent among males and non-domestic students. Also, mean score of physical disorders and depression was higher in students who their parents were separated or their relationships were with the contention (p<0.05). There was a negative correlation between social support to stress(r=-0.134, p<0.05) and depression(r= -0.189, p<0.01).
  Conclusion
  Considering the high frequency of suspected cases of mental disorders in students, more attention to students’ mental health problems and establishment of counseling centers at Universities are necessary.
 • Mehrangiz Zangeneh, Anoshe Haghighi, Nader Asgari Page 305
  Background
  Arthritis is a most common manifestation of lyme disease, which is caused by Borrelia burgdorferi. The birds may be carriers of disease-carrying ticks from Asia to Iran. The aim of this study was to evaluate frequency of lyme arthritis in patients with unknown subacute arthritis.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was evaluated 180 patients with unknown subacute arthritis. Patients were asked about age, sex, foreign travel history, jungle travel history, animal contact, tick bites. Then, IgG, IgM Ab ELISA test were done. In patient with positive IgG or IgM ELISA test, Western Blot test was done. SPSS was used to analyze data.
  Results
  20 (11.9%) patients had positive ELISA serologic test, in which 12(60%) had IgM Ab, 5 (25%) IgG Ab and 3 (15%) both IgM Ab and IgG Ab. Western Blot was positive in 2(1.1%) and equivocal in 5(2.8%) patients.
  Conclusion
  The results of this study showed that lyme disease should be considered in each patient with unknown subacute arthritis in Iran.