فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 31 (بهار و تابستان 1390)
 • پیاپی 31 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرناز برزین پور، سید بابک ابراهیمی، سید محمد هاشمی نژاد، حامد نصر اصفهانی صفحه 1
  داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تایید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: بازده، تلاطم، حافظه بلندمدت، ARFIMA، جستجوی هارمونی، FIGARCH
 • رضا تهرانی، حسین عبده تبریزی، داود جعفری سرشت صفحه 23
  نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تاثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
  نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، از طریق عرضه عمومی سهام، نقدشوندگی
 • غلامرضا کشاورز حداد، آرش بابایی صفحه 41
  مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده ی همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه افزایش دقت تخمین، در پانل هایی متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و سری های زمانی مربوط به قیمت سهام شرکت های داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تیر ماه 1384 تا آبان ماه 1387، با استفاده از روش-شناسی کل به جزء هندری به دنبال بررسی تشابه ها و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیریکسان هستیم. نتایج نشان می دهد، نمی توان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت یا در سطحی بالاتر برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس سهام تهران، چه از لحاظ میانگین بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: مدلسازی تلاطم شرطی، مدل های GARCH پانل، تخمین حداکثر درستنمایی، بازار سهام تهران
 • محمد اسماعیل فدایی نژاد، محسن صادقی صفحه 73
  این مقاله در پی ارزیابی نقش روانشناسی اعداد در بازار مالی است و در این راستا به بررسی پدیده «تجمع قیمت ها» در قیمت های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پدیده تجمع قیمت ها یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که بیانگر سوگیری های روانشناسی یا گرایش به اعداد خاص در بازار است. این پدیده شامل تراکم قیمت ها در اعداد خاص و یا رندکردن قیمت ها است.
  این پژوهش در دوره زمانی 77 تا 89 (شامل سه دوره 77-80، 81-84 و 85-89)، انجام شده است که تعداد قابل توجهی از قیمت های روزانه را بررسی می کند. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمتی را تایید می نماید. نتایج نشان می دهد، در بورس اوراق بهادار تهران گرایش به معامله در عدد رند صفر بسیار شدید و در بعضی موارد گرایش به عدد پنج و نه، تا حدودی بیشتر از سایر اعداد است. برای سایر اعداد این گرایش تقریبا مشابه است و توزیع یکنواختی برای آن ها وجود دارد. همچنین «فرضیه جذابیت» به عنوان تبیین کننده پدیده تجمع قیمتی در بورس تهران تایید می شود. به علاوه این پژوهش «فرضیه تفکیک قیمت ها» را برای توضیح پدیده تجمع قیمت ها در بورس تهران رد می کند. نتایج تشکیل و مقایسه سبدهای دارایی ها نشان می دهد، رابطه معناداری بین پدیده تجمع قیمتی و قیمت سهام، اندازه شرکت، نقدشوندگی و نوسانات قیمت سهام وجود ندارد.
  کلیدواژگان: فرضیه تفکیک قیمت ها، روانشناسی اعداد، تجمع قیمت ها، فرضیه جذابیت
 • سعید فلاح پور، غلامرضا عبداللهی صفحه 99
  اشراف بر تورش های رفتاری باعث می شود تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری فرآیند تصمیم گیری خود را بررسی نمایند و در صورت مواجهه با تورش های گفته شده بتوانند به خوبی واکنش نشان داده و از انحراف در تصمیم گیری جلوگیری نمایند. در پژوهش حاضر برای وزن دهی تورش های رفتاری موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تورش های 36 گانه در قالب پنج گروه طبقه بندی شده و پس ازتنظیم پرسشنامه وتکمیل توسط خبرگان مالی و بورس اوراق بهادار تهران (استادان دانشگاه و مسئولان کارگزاری ها) با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت بندی شدند. در رتبه بندی گروه های پنج گانه، گروه های «شناختی»، «عاطفی»، «پدیده های غیر عادی»، «رفتارهای مکاشفه ای» و در نهایت گروه «ترجیحی» به ترتیب اولویت های اول تا پنجم را کسب نمودند.
  کلیدواژگان: منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مالیه رفتاری، بورس اوراق بهادار، کلیدی: تورش های رفتاری
 • مهدی مشکی، فرخ دهدار صفحه 121
  در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.
  کلیدواژگان: سهام ارزشی، نسبت ارزش بازار به دفتری، سهام رشدی، بازده سهام
 • محسن نظری، الهام فرزانگان صفحه 147
  به دلیل وجود ناهمگنی ها در دنیای واقعی، ممکن است قیمت ها انحراف قابل توجه و ماندگاری از ارزش های بنیادی خود داشته باشند. البته اگر این عناصر ناهمگن اثر چندانی نداشته باشند، قیمت های دارایی ها و نرخ های بازدهی آن ها به طور عمده توسط عوامل بنیادی اقتصاد و رفتار عقلایی تعیین خواهند شد. در این صورت با مشاهده رفتارهای واقعی در بورس اوراق بهادار می توان فرصت های معاملاتی سودآوری که برای دوره هایی ماندگار است را جدا کرد. این شواهد تحت عنوان بی قاعد گی-های بازار، ارجاع داده می شوند. در این پژوهش، روش بازنمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک، به-منظور بررسی و پیش بینی الگوهای دوره ای در بازدهی ماهانه سهام، استفاده شده است. بر طبق نتایج، از بی قاعد گی های مطرح شده در بازارهای سرمایه، اقدام به فروش برای گریز از مالیات و پرده پوشانی، تغییرات دوره ای در متوسط بازدهی ماهانه سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره M11379 تا M121388 را به طور قابل توجهی توضیح می دهند. همچنین وجود این الگوهای تقویمی در بازدهی که از مهم ترین بی قاعدگی های بازارهای مالی محسوب می شوند، با فرضیه کارآیی بازارهادر تناقض است.
  کلیدواژگان: بوت استراپ ناپارامتریک، بی قاعد گی های دوره ای، بازدهی های غیرعادی، مالیه رفتاری، فرضیه کارآیی بازار
|
 • Farnaz Barzinpour, Seyed Babak Ebrahimi, Seyed Mohammad Hasheminejad, Hamed Nasr Esfahani Page 1
  Data with high frequency have a particular type of none stationary that is called fractional none stationary. This property causes the emergence of long-term memory in financial time series with high frequency. The existence of long-term memory in cement industry time-series is studied in this paper at first and its presence will be confirmed in a high confidence level by two tests R/S and GPH. Next, the accuracy of financial time-series forecast models such as ARMA and GARCH which dont consider the feature of long-term memory in time series modeling and models such as ARFIMA and FIGARCH that take this feature into account are compared with presented new meta heuristic that is composed of algorithm (harmony search) and weighted fuzzy time series by the way of rolling window and by the use of Root Mean Square Error criteria (RMSE) in different time intervals. The results show that the presented Meta heuristic method submits better result of common econometric models in all time intervals.
 • Reza Tehrani, Hossein Abdoh Tabrizi, Davood Jafari Seresht Page 23
  Liquidity is the most important aspect of stock markets development. This research investigates the effect of Share Issue Privatization (SIP) on Tehran Stock Exchange (TSE) liquidity. Regarding the three assessable measures in SIP, three hypotheses based on the number of privatized firms, the volume and the value of the sold stocks were defined and tested. In this research, the TSE liquidity is used as dependent variable which is calculated by the use of turnover ratio and Amihud measure. However, the Amihud measure is calculated based on the return of TEPIX and TEDPIX. So, the dependent variable was calculated and used in final modeling by applying the three general measures, including turnover ratio, Amihud measure based on TEPIX and Amihud measure based on TEDPIX. It is generally concluded that SIP through the TSE has a considerable and meaningful effect on development and liquidity of this market.
 • Gholamreza K. Haddad, Arash Babaei Babaei Page 41
  Because of its extensive applications in financial analysis, stock market volatility modeling is a significantly important issue for stock market practitioners and academicians. Using GARCH models to formulate the conditional variance heteroskedasticity and the taking advantages of panel data technique such as higher degrees of freedom, more flexibility in the control of the omitted or unobserved variables effects, lead to a significant increase in the accuracy of estimations. In this paper, in order to examine the similarities and differences between the conditional variance structures of stocks in inter and intra industries sectors, we use a general to specific methodology of nested tests pioneered by Hendry. Our dataset consist of panel samples of sectors’ daily share prices and stocks returns of specific firms in each industry, in the Tehran Stock Exchange over (21 June 2006) and (22 July 2006). Any similarities are not observed in neither inter nor intra volatility structures of stocks and returns of industries.
 • Mohammad- Esmaeel Fadaei-Nejad, Mohsen Sadeghi Page 73
  The aim of this paper is analyzing the role of psychology of numbers in financial markets and in this area, investigates the Price Clustering phenomenon in trading prices of Tehran Stock Exchange. Price clustering is one of anomalies that have been observed in financial markets that representative psychological biases or tendency to specific numbers in the market. This phenomenon includes of density of prices in specific numbers or rounding the prices. This research is done in the period of 77 to 89 (including three period of 77-80, 81-84 and 85-89), that survey substantial daily prices. The results of the paper confirm the existence of price clustering. The results show that in Tehran Stock Exchange, tendency to trading at round numbers is intensive and tendency to numbers of 5 and 9 is to some extent more than others. For other numbers this tendency is almost similar and there are uniform distributions for them. Also attraction hypothesis, as one of the explanations of price clustering is accepted. Furthermore, this research is rejected the resolution hypothesis for explaining the price clustering phenomenon in Tehran Stock Exchange. Results of creation and comparison of portfolios are show that there isnt a significant relation between price clustering and stock prices, size of firms, Liquidity of stocks and volatility of prices.
 • Saeid Fallahpour, Gholemreza Abdollahi Page 99
  Having knowledge about behavioral biases, investors are able to evaluate their decision process with more awareness and they can react much better when facing such biases, as a result decisions deviation will be minimized. In this study, 36 different behavioral biases have been categorized into 5 different groups to normalize the effective behavioral biases in the process of decision making of the investors in Tehran Stock Exchange Market. These biases have been normalized and prioritized through using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process. In prioritizing the five groups, “cognitive” “emotional”, “unusual phenomena”, “Heuristic behaviors”, and “Errors of preference” groups were in the first to fifth positions.
 • Mehdi Meshki, Farrokh Dehdar Page 121
  This study examines the empirical validity of claims that value stocks (stocks with high ratios of book value to price) have higher average returns than growth stocks (stocks with low book-to-market ratios). The analyses are performed using data pertaining to 70 firms for the period 1381-1389 and used the Panel Data methodology. This paper contains significant and consistent results. The results of testing hypotheses for each of the nine years and the pooled sample show that price-to-book ratio and Size are positively related to Stock Return. The results demonstrated that On average, growth stocks have higher Total Return than value stocks, and growth stocks (especially big growth stocks) also have higher average rates of capital gain. The results also demonstrated that the average returns growth portfolios tend to fall in the years after portfolio formation. Conversely, average returns value portfolios tend to rise in the years after portfolio formation, as some value stocks restructure, their profitability improves.
 • Mohsen Nazari, Elham Farzanegan Page 147
  Because of the heterogeneity in behavior, in the real world prices may deviate substantially and persistently from their fundamental values. Of course, if these heterogeneous elements play a rather minor role then asset prices and rates of return will be determined mainly by economic fundamentals and rational behavior. By observing actual behavior in the stock market one can seek to isolate profitable trading opportunities which persist for some time. This evidence is referred to as stock market anomalies. In this paper, nonparametric bootstrapping procedure is used to analysis average monthly seasonality returns. Evidence suggests several explanations for abnormal returns during 2000: M3 to 2010:M2. Tax-loss Selling, Window dressing anomalies explain the existence of these distinct patterns of returns. Also, existence of those calendar seasonalities as the most important financial market anomalies is often promoted as a conflict with the efficient market hypothesis.