فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1390)

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/12/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی ثقفی، مجید معتمدی فاضل * صفحه 1

  با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه، اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا پرداخته می شود. به طور کلی، کارایی (ناکارایی) سرمایه گذاری، به معنای پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت (منفی) است. به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، از مدل های تغییر در دارایی های غیرجاری و تغییر در سرمایه گذاری های زیاد، و برای تعیین شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از تحلیل عامل بر روی سه متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1388 نشان داد چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، بر خلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، کارایی سرمایه گذاری، امکانات سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری
 • داریوش فروغی، هادی امیری، منوچهر میرزایی صفحه 15
  شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از موثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار های مالی مطرح بوده است. علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسوول تهیه صورت های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند. از جمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می شود، مدیریت یا دستکاری سود است. در فرایند مدیریت سود، مدیران سعی می کنند اخبار منفی را در داخل شرکت انباشت کرده، آن را افشا نکنند. هنگامی که این توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج خود می رسد، به یکباره وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود. بنابراین، می توان گفت که عدم شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش عدم شفافیت در گزارشگری مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد. نتایج این پژوهش، همچنین نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، اثر عدم شفافیت اطلاعات مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
  کلیدواژگان: عدم شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، مدل تعدیل شده جونز
 • سید حسین سجادی، محمدصادق زارع زاده مهریزی صفحه 41
  برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسوولیت و پاسخ گویی آنان در شرکت های سهامی بزرگ و حمایت از حقوق سهامداران باید راهکارهایی اندیشیده شود. یکی از این راهکارها، مکانیزم پرداخت پاداش به مدیران بر اساس عملکرد است. در تحقیق حاضر نیز تاثیر دو متغیر پاداش پرداختی به مدیران و درصد مالکیت سهام آنان بر عملکرد شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388- 1383 است که سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده است. بررسی ها با استفاده از داده های ترکیبی، حاکی از رابطه معنی دار بین پاداش پرداختی به مدیران با معیارهای اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) ارزیابی عملکرد است. همچنین، یافته ها حاکی از رابطه معنی دار بین درصد مالکیت سهام مدیران با ارزش افزوده بازار و عدم رابطه معنی دار با دیگر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد مورد بررسی بوده است.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، پاداش مدیران، معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، درصد مالکیت سهام مدیران
 • شکر الله خواجوی، حمید الله یاری ابهری، میثم قاسمی صفحه 55
  یکی از اهداف اصلی صورت های مالی، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. به همین علت، روابط بین قیمت های سهام و متغیرهای حسابداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری از دو مدل بازده و قیمت سهام استفاده شده است. نمونه بررسی شامل تعداد 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 87-79 است. در این پژوهش، از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. نتایج تخمین مدل قیمت نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم بیشتر از ارزش دفتری هر سهم است. نتایج تخمین مدل بازده نشان می دهد که نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت، در مقایسه با نسبت سود هر سهم به قیمت دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است. به عبارت دیگر، در ایران اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین نرخ بازده و قیمت سهام دارد و از این طریق، موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.
  کلیدواژگان: ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم، مدل بازده، مدل قیمت
 • شهناز مشایخ، مهین عبدالهی صفحه 71
  بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه های نمایندگی را سبب می شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی (DPS/EPS) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت، سیاست تقسیم سود
 • حسنعلی سینایی، محمد سلگی *، کامران محمدی صفحه 87

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت های رشد بر رابطه ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد و در حالت وجود فرصت های رشد، این رابطه ی منفی و معنی دار است اما، بدون فرصت های رشد، رابطه مثبت و معنی دار خواهد بود. هم چنین، نتایج نشان داد که رابطه ی غیرخطی و معنی داری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت های رشد تاثیر معنی داری بر این رابطه دارد.

  کلیدواژگان: فرصت های رشد، ساختار سرمایه، ساختار مالکیت، سود تقسیمی، ارزش شرکت
 • یونس بادآور نهندی، قدرت الله طالب نیا، مرتضی خانلاری* صفحه 103

  تحقیق حاضر رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری را بررسی می کند. استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها و در مقابل، استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان ها محافظه کاری نامیده می شود. همچنین، توانایی عایدات برای تبیین بازده های بازار بیانگرمحتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری است. در این مطالعه برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از مدل ایستون و هریس (1991) استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 764 مشاهده از 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری و محافظه کاری رابطه غیرخطی برقرار است. همچنین، رابطه غیرخطی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه شرکت یافت شد.

  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی، عایدات حسابداری، محافظه کاری
|
 • A. Saghafi, M. Motamedi Fazel Page 1

  With regard to limitation of, resources thus, increased importance of investment efficiency, the relation between audit quality and investment efficiency in firms with high investment opportunities, has been investigated in this paper. Generally, investment efficiency (inefficiency) means accepting projects with positive net present values and rejecting projects with negative net present values. Investment efficiency is measured by changes in non-current assets, and changes in long-term investments. Firms with high investment opportunities, is determined by factor analysis on three measures, market-to-book asset, market-to-book equity and gross property, plant and equipment ratio. Results from studying 119 listed firms in Tehran Stock Exchange during a period of 2003 to 2009, indicate that firms with high investment opportunities, use high quality auditors, have experienced high level of investment efficiency. While, on the contrary to our expectation, high audit quality, has no effect on decreased manipulation of discretionary accruals.

 • D. Foroghi, H. Amiri, M. Mirzae Page 15
  Financial information transparency always has been one of the most influencing factors in determining investment strategy in financial markets. Despite this fact, managers as those who are responsible for preparing the financial statements, often have incentives to falsify financial information to pay for their own interests. One of manager’s actions that results in opaque financial reporting, is earning management. In process of earning management, managers try to accumulate bad news within the firm and do not disclose them. When the accumulation of bad news reaches a tipping point, it will all be released to market at once, leading to stock price crash. So, one could expect that, opacity in financial reporting increases future stock price crash risk. The main purpose of this study is to investigate the relationship between opacity in financial reporting and the future stock price crash risk. Results showed that, there is a positive relationship between opacity in financial reporting and future stock price crash risk. So, it could be concluded that increase of opaque financial reporting, result in increasing future stock price crash risk. The results also showed that when there information asymmetry among managers and outside investors, the impact of opaque financial reporting on increasing future stock price crash risk is increased.
 • S.H. Sajadi Zarezadehmehrizy Page 41
  Agency problems along with management accountability and shareholders rights are related issues which need to be addressed. Management compensation is theoretically wise solution to this issues. In this paper we investigate the effect of management compensation and their percentage of ownership share of stocks on firm’s performance. The sample used for this study consists of 83 actively traded companies listedin Tehran stock exchange from 2005 to 2010. Panel data regression result indicates significant relation between management compensation and economic measures of performance (EVA, MVA and modified EVA). Findings are also indicate a significant relation betweenpercentage of manager’sownership shares of stock and market value added but no relation with other economic measures of performance.
 • Sh Khajavi, H. Alahyariabhari, M. Ghasemi Page 55
  One of the main objectives of financial statements is to provide relevant information for investors, so relation between stock prices and accounting variables has been a focusof many researchers. In this study for investigatingthe value relevance of accounting information, stock return and stock price models is used. The sample contains 48 companies listed in Tehran Stock Exchange from 1379 to 1387. In this study, balanced panel data model is used that variables integrated from time series and cross-sectional data. Price model estimation results shows that earnings per share have more value relevance than book value. Return model estimation results show that changes in earnings per share to price per share ratio compared to earnings per share to price per share ratio has less value relevance. In other words, the role of accounting informationis important in determining rate of return and stock prices and improvesinvestors’ and other accounting information usersdecision making.
 • Sh Mashayekh, M. Abdollahi Page 71
  According to agency theory, conflict of interest between owners and managers causes agency costs. Corporate governance act seek to reduce these expenses. One of the important tools in this regard is ownership concentration and possibility of controlling manager's performance. This study seeks to identify the relationship among ownership concentration, company performance, and dividend policy in listed companies in Tehran stock exchange, Sixty four companies were selected as sample companies during a period from 2001 to 2010. We used a combination of cross-sectional and temporal data for testing the hypotheses. In this research, we have used integrated method of least squares Regression (data panel). Ownership concentration was measured as percent of main shareholder's ownership above 5 percent; performance was measured by using 3 criteria of ROA, ROE, and Tobin-Q; and dividend policy was measured by dividend ratio (DPS/EPS). Findings of this study indicate that at 95% confidence level, there is a significant relationship between ownership concentration and two criteria of performance, naming ROE and QTobin. That is, the more ownership concentration, the more control on managers and the improved performance of company. Also, there is a significant relationship between performance criteria of ROA and Tobin Q and dividend ratio. This implies that, improved performance can result in increase in dividend pay out. Yet in terms of statistics, there is no significant relationship between ownership concentration and dividend ratio.
 • H. Sinaiee, M. Solgi, K. Mohamadi Page 87

  The main purpose of this paper is investigating the effect of growth opportunities on relationship between capital structure, dividend and ownership structure with firm value, in firms companies listed in Tehran stock exchange within 1383-1387 period. Before analyzing the data, reliability of variables test was conducted. Also, Chaw and Hausman test were used to determine the appropriate model for estimating parameters and effect of independent variables on the dependent variable. Then, through the fixed effects model, research hypotheses were tested. The results show that there is significant relation between capital structure, divided and firm value, with growth opportunity the relations are negative but without growth opportunity are positive. Also, there is significant and nonlinear relation between ownership structure and firm value.

 • Y. Badavar-Nahandi, Gh Talebnia, M. Khanlari Page 103

  The present research examines the relationship between conservatism in financial reporting and information content of accounting earnings. Conservatism is defined as applying the high degree of reliability in recognizing and recording good news and in contrast applying the low degree of reliability in recognizing and recording bad news. Information content of accounting earnings is its ability in determining market returns. In this study conservatism was measured by Basu (1997) model and information content was measured by Easton and Harris (1991) model. This study is applied and its method is ex post facto (casual-comparative). Statistic population is firms listed in Tehran Stock Exchange. By using the firm-year method during the years 1380 to 1387, 764 observations from 145 firms listed in Tehran Stock Exchange has been selected. The multiple regression test has been used to test research hypotheses. The results show a non-linear relationship between information content of accounting earnings and conservatism. In addition, the results suggest a non-linear relationship between conservatism and cost of capital.