فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 18-19 (دی 1390)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 18-19 (دی 1390)

  • 132 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1390/12/01
  • تعداد عناوین: 23
|