فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال سوم شماره 3 (پاییز 1390)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید امانلو، محمدرضا تقوی، حسین کلارستاق، حسنعلی جهانتیغ، غلامرضا صبوری، غلامحسین فرجاه صفحه 7
  زمینه و هدف
  هرگاه به مقوله کیفیت مراقبت از بیماران اشاره ای شده، تعیین میزان عفونت بیمارستانی در انعکاس کیفیت رسیدگی و مراقبت از بیماران، در اولویت اول قرار گرفته است. از طرفی کنترل عفونت بیمارستانی رابطه مستقیمی با شناخت صحیح عوامل ایجاد کننده این گروه از عفونت ها دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی در اتاق های عمل بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل بوده است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش مقطعی توصیفی- تحلیلی، تعداد 380 نمونه از اتاق های عمل بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان زابل اخذ شد و پس از بررسیهای آزمایشگاهی، نتایج آن به همراه اطلاعات مربوط به محل نمونه برداری، زمان نمونه برداری (قبل یا بعد از گندزدائی)، نوع ماده ضد عفونی کننده و رقت آن به ثبت رسید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری پیرسون و کای دو مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آلودگی میکروبی اتاق های عمل بیمارستان 6/27 درصد به ثبت رسید که شامل آلودگی باکتریایی (2/18 درصد)، آلودگی قارچی (6/7 درصد) و آلودگی توام باکتری و قارچ (8/1 درصد) می باشد. بیشترین آلودگی میکروبی به ترتیب مربوط به استافیلوکوکوس اپیدرمیس (5/22 درصد)، کلبسیلا (2/14 درصد) و آسپرژیلوس (8/10 درصد) می باشد. بیشترین آلودگی میکروبی مربوط به نمونه های اخذ شده از کف و دیوارهای اتاق عمل، تخت و ماسک بیهوشی و کمترین آلودگی میکروبی از نمونه های اخذ شده از هوای اتاق عمل بدست آمده است.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی میکروبی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل در مقایسه با مطالعات مشابه که در سایر نقاط کشور به انجام رسیده است، تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد، اما نسبت به استاندارد جهانی (5 درصد) فاصله زیادی داشته و برنامه ریزی و تلاش زیادی را به منظور کاهش آلودگی طلب می کند.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، آلودگی میکروبی، اتاق عمل
 • مریم جوادیان، صدیقه اسماعیل زاده، مهرافزا میر، نرگس اسدی نژاد، زینت السادات بوذری صفحه 15
  زمینه و هدف
  الیگوهیدرآمنیوس، حجم مایع آمنیوتیک کمتر از حد انتظار برای سن حاملگی است.که در صورت شدت، می تواند منجر به مرگ و میر و بیماریزایی جنین شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر مایع درمانی خوراکی و تزریقی هیپوتونیک بر روی مادران باردار بر روی شاخص مایع آمنیوتیک می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی، بین سال های 88-87 در شهر بابل بر روی 60 زن حامله در 38-35 هفته حاملگی انجام گردید. زنان باردار به طور تصادفی با شاخص مایع آمنیوتیک 10-5 سانتی متر، کیسه آب سالم و جنین بدون آنومالی در سونوگرافی، در سه گروه وارد مطالعه شدند. گروه اول، کنترل بوده و درمانی دریافت نکردند. گروه دوم، مایع خوراکی (آب) به صورت h 2/ L 2 و گروه سوم، مایع تزریقی ایزوتونیک (رینگر) به صورت h 2/ L 2 دریافت کردند. قبل و یک ساعت بعد از درمان با سونوگرافی شاخص مایع آمنیوتیک مشخص گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSS16و با استفاده از آزمون های مجذور کای، آنالیز واریانس، آزمون داده های تکراری، وآزمون تی زوجی محاسبه گردید.
  یافته ها
  در گروه کنترل تفاوت میانگین شاخص مایع آمنیوتیک در سنجش اول و در سنجش دوم 74/1±39/0 سانتی متر (33/0p=)، در گروه دوم، تفاوت میانگین شاخص مایع آمنیوتیک قبل از درمان و پس از درمان 82/1±32/1- سانتی متر (004/0p=) و در گروه سوم تفاوت میانگین شاخص مایع آمنیوتیک قبل از درمان و پس از درمان 85/1±85/1- سانتی متر بود (001/0p=). که روند تغییرات در شاخص مایع آمنیوتیک معنی دار بوده است (001/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که مایع درمانی مادر به صورت خوراکی و تزریقی روش مناسبی جهت افزایش کوتاه مدت میزان شاخص مایع آمنیوتیک می باشد واین افزایش در گروهی که مایع درمانی تزریقی گردیدند، بیشتر است.
  کلیدواژگان: الیگوهیدرآمنیوس، حجم مایع آمنیوتیک، مایع درمانی مادر
 • حسن خانی، محدثه بیدارمغزی، ابراهیم حلاجیان، اسفندیار آزادمرزآبادی، محمدرضا مجدی، مجتبی خضری صفحه 21
  زمینه و هدف
  بیماری ایدز، یکی از بزرگترین معضلات بهداشتی در بسیاری از کشورها در قرن بیست و یکم می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان سطح آگاهی، نگرش، باورها و رفتار دانش آموزان به بیماری ایدز در دبیرستان های استان مازندران در طی سال های 88-1386 می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. بر اساس اهداف این مطالعه و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 4400 دانش آموز دعوت به مطالعه شدند و بوسیله یک پرسشنامه 4 صفحه ای توسط همکاران در طرح مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها بوسیله16 SPSS و آزمون مجذور مربعات بررسی شدند.
  یافته ها
  در مجموع 4400 دانش آموز شرکت کننده پرسشنامه تحقیقاتی مطالعه را بطور کامل تکمیل نمودند. این افراد دارای میانگین سنی 04/1±91/15 سال و محدوده سنی 15 تا 18 سال بوده اند. نیمی از شرکت کنندگان در این مطالعه مرد (2200= n) بوده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اغلب پاسخ دهندگان دارای میزان آگاهی متوسط تا حدی مطلوب در مورد بیماری ایدز بوده اند. محدوده درصد پاسخ های صحیح شرکت کنندگان بین 2/8 تا 3/91 درصد بوده است. اگرچه باورهای غلط در رابطه با این بیماری و راه های ابتلای آن وجود دارد اما اکثر پاسخ دهندگان (1/82%) دارای نگرش قابل قبول و مثبت بوده اند بطوریکه بر این امر بسیار موافق یا موافق بوده اند که بیماران مبتلا به بیماری ایدز بایستی مانند سایر مردم از حق زندگی اجتماعی از قبیل مثل کار کردن، درس خواندن، و غیره برخوردار باشند. همچنین، (5/89%) 3938 نفر از پاسخ دهندگان با انجام آزمایش های اساسی برای بررسی از جهت ویروس اچ.آی.وی در خون موافق بودند.
  نتیجه گیری
  با وجود اینکه در خطر بودن دانش آموزان دوره دبیرستان نسبت به انجام رفتارهای پرخطر، این جمعیت متاسفانه به اندازه کافی تحت پوشش برنامه های پیشگیری از عفونت اچ.آی.وی و به تبع بیماری ایدز قرار نگرفته اند.
  کلیدواژگان: بیماری ایدز، آگاهی، نگرش، باورها، رفتار، دانش آموزان دوره دبیرستان، ایران
 • محمد شبانی، سمیرا مقیمی، محمدرضا رمضانپور صفحه 33
  زمینه و هدف
  تحقیقات نشان می دهند که بین وزن بدن که متشکل از توده چربی و بدون چربی است و تراکم مواد معدنی استخوان ارتباط وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین توده چربی و توده بدون چربی با تراکم مواد معدنی مهره های کمری در زنان یائسه فعال و غیر فعال بود.
  مواد و روش کار
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده و نمونه آماری آن مرکب از 12زن یائسه فعال و 12 زن یائسه غیرفعال بود. گروه فعال به مدت حداقل 3 سال، 3 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت پیاده روی منظم داشتند. گروه غیر فعال تجربه هیچ گونه فعالیت بدنی نداشته و از نظر سن و شروع یائسگی با گروه فعال همگن بودند. توده چربی، توده بدون چربی و تراکم مواد معدنی مهره های کمری آزمودنی ها با استفاده از دستگاه DEXA اندازه گیری و داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در سطح 05/ 0p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو گروه زنان فعال و غیر فعال فقط بین توده بدون چربی و تراکم مواد معدنی مهره های کمری رابطه معنی داری (به ترتیب 57/0 r=و76/0r=) وجود دارد (به استثناء مهره دوم کمری در زنان غیر ورزشکار).
  نتیجه گیری
  در زنان فعال و غیر فعال یائسه شده، توده بدون چربی می تواند به عنوان پیشگویی کننده قوی تراکم مواد معدنی مهره های کمری در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: توده چربی، توده بدون چربی، تراکم مواد معدنی استخوان، زنان یائسه فعال و غیرفعال
 • حمیدرضا شرکاء، سیدحمید حسینی، هادی علیزاده، سیدمحمد علوی نیا صفحه 43
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت علوم مختلف پزشکی، بیماری سل هم چنان یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی انسان ها است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک این بیماری و عوامل مرتبط با آن در استان خراسان شمالی به جهت یافتن راهکارهای مناسب جهت کنترل آن انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که بر روی بیماران با سل تشخیص داده شده طی سال های 89-1384 انجام شد. داده های بیماران مبتلا به سل (ریوی– خارج ریوی) از دفتر سل واحد بیماری های شهرستان های استان استخراج شد. پس از وارد کردن کلیه اطلاعات مورد نیاز در نرم افزار SPSS16 داده ها مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  طی 6 سال در استان خراسان شمالی 669 مورد بیماری سل گزارش شد که 6/90 درصد موارد بیماری را موارد جدید تشکیل می دادند. میزان بروز این بیماری در سال های تحت بررسی به ترتیب 6/10، 6/9، 1/13، 2/7، 14/8، 14/17 بود.
  نتیجه گیری
  علی رغم اینکه بروز بیماری سل در استان خراسان شمالی در سال های اخیر کاهش پیدا کرده است ولی بروز باسیل توبرکلوزیس در بین مردم استان افزایش پیدا کرده است و در حال انتشار از افراد بیمار به افراد سالم می باشد. شناسایی بیماران از مرحله بروز علائم تا تشخیص بیماری به طور متوسط 6 ماه به طول انجامیده است. این مسئله می تواند در بروز موارد جدید سل نقش اساسی داشته باشد که ضرورت بیماریابی را دو چندان می کند.
  کلیدواژگان: سل، خصوصیات اپیدمیولوژیک، خراسان شمالی
 • زهره عباسی، الهه سالاری، معصومه طاهرپور، فرزانه رشیدی صفحه 51
  زمینه و هدف
  درد یک مکانیسم دفاعی در پاسخ به آسیب بافتی است که در نوزادان به راحتی نادیده گرفته می شود. ماساژ با تاثیر بر سیستم عصبی و آزاد سازی اپیوئید های داخلی می تواند بر شدت درد ناشی از عوامل دردناک موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بر شدت درد هنگام واکسیناسیون در نوزادان انجام گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت کارآزمائی بالینی تصادفی، بر روی 60 نوزاد سالم، در بیمارستان بنت الهدی بجنورد در سال1386انجام گردید. نوزادان مورد مطالعه به روش آسان انتخاب و به دو گروه ماساژ (30نفر) و کنترل(30نفر) تقسیم شدند. نوزادان گروه ماساژ توسط مادر و در حضور پژوهشگر30 دقیقه ماساژ به روش افلوراژ (بر روی سطح بدن) و پتریساژ (در انتهاها) دریافت نمودند. نوزادان گروه کنترل بدون دریافت ماساژ، به مدت30 دقیقه داخل کات در کنار مادر نگهداری شدند. بلافاصله بعد از30 دقیقه مداخله در دو گروه، واکسن های بدو تولد توسط یک نفر واکسیناتور ثابت مرکز تزریق گردید. جهت بررسی تغییرات رفتاری نوزادان نسبت به درد، در هر دو گروه، قبل از مداخله، بلافاصله بعد از30 دقیقه مداخله و 5 دقیقه بعد از تزریق واکسن، شدت درد با مقیاسNeonatal (NIPS) Infant Pain Scale توسط کمک پژوهشگری که نسبت به گروه مطالعه بی اطلاع بود، نمره گذاری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماریSPSS و آزمونهای تی تست و مجذور کای انجام گردید.
  یافته ها
  در نوزادان گروه ماساژ شدت درد واکسیناسیون بلافاصله بعد از ماساژ کمتر از نوزادان گروه کنترل بود، میانگین نمره درد در نوزادان گروه ماساژ بلافاصله بعد از مداخله 13/0 ± 05/3 و در نوزادان گروه کنترل 03/0 ± 03/5 بود. (004/0p=) که بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین دو گروه بود.
  نتیجه گیری
  ماساژ شدت درد هنگام واکسیناسیون را کاهش داده و می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی کاهش درد هنگام واکسیناسیون نوزادان بکار رود.
  کلیدواژگان: ماساژ، درد، نوزادان، واکسیناسیون
 • فاطمه قانع شعرباف، عبدالعلی خوارزمی، رضا قرائی جمعه ای، علی خاکشور، فاطمه خراشادی زاده صفحه 57
  زمینه و اهداف
  عفونت ادراری یکی از شایعترین بیماری های دوران کودکی می باشد که درصورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند منجر به عوارض شدیدی نظیر اسکارکلیه شود. شناسایی سریع و درمان به موقع و جدی برای پیشگیری از ایجاد این عارضه لازم است. هدف از این مطالعه بررسی وجود اسکار دائمی کلیه درکودکان مبتلا به عفونت ادراری می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 50 کودک 37 روزه تا 15 ساله مبتلا به عفونت ادراری انجام شد. روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی یا مبتنی بر هدف بود. در تمامی کودکان تشخیص عامل میکروبی زمینه ساز، سونوگرافی ازکلیه ها و سیستم ادراری و سیستویورتروگرام پس از وجود یک کشت منفی ادرار و اسکن دایمرکاپتوسوکسینیک اسید 6 ماه پس از تشخیص عفونت ادراری جهت بررسی اسکار کلیه صورت گرفت.
  یافته ها
  9 نفر از بیماران پسر و41 نفر دختر و در کل تعداد 22 بیمار دارای اسکار کلیه بودند. شیوع تب درکل بیماران66 درصد بود. عامل عفونت ادراری در 84 درصد موارد ایکولای و میکروب عامل عود نیز در9/71درصد موارد اشریشیاکولی بود. شیوع ریفلاکس درکل بیماران 6/55 درصد و شیوع ریفلاکس اتساعی (درجه III و بالاتر) 4/44 درصد گزارش شد. متوسط تعداد دفعات عود Uniary Tract Infectionدر گروه دارای اسکار 9/3 و در گروه فاقد اسکار 93/1 بود. در نهایت ارتباط میان جنس پسر، عوامل میکروبی غیر معمول (غیر ایکولای) در عود UTI، وجود ریفلاکس ادراری، ریفلاکس اتساعی و تعداد دفعات عود با اسکار کلیه از نظر آماری تایید گردید (05/0. (P<
  نتیجه گیری
  برای پیشگیری از اسکار کلیه شناسایی فاکتورهای مرتبط ضروری است. این مطالعه جنس مذکر، عوامل میکروبی غیر اشریشیاکولی، وجود ریفلاکس ادراری، ریفلاکس درجه III و بالاتر و تعداد دفعات عود UTI از عوامل مرتبط اسکار کلیه می باشند.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، ریفلاکس ادراری، عوامل مرتبط، اسکارکلیه، اطفال
 • احمد کاملی، محمدعلی وکیلی، لیلا جویباری، علیرضا رضااحمدی، شهرام مقدم، اکرم ثناگو صفحه 69
  زمینه و هدف
  بین فاصله گرفتن نمونه خون شریانی و آنالیز آن بعلت ادامه متابولیسم هوازی و غیر هوازی در خون ممکن است تغییراتی در ترکیب گازهای خونی ایجاد شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فاکتورهای زمان و دما بر میزان پارامترهای گازهای خون شریانی بیماران بعد از عمل جراحی قلب بوده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی برای تعیین تغییرات ایجاد شده بر اثر زمان ودما روی 488 نمونه خون شریانی گرفته شده از 61 بیمار انجام شد. فاکتورهای فشار نسبی اکسیژن(Po2)، فشار نسبی دی اکسید کربن(Pco2)، PH و یون بیکربنات (Hco3)، در زمان 5، 15، 30 و 60 دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های خون به دو گروه تقسیم، تاثیر گذر زمان و دما در آنها بررسی گردید(با نگهداری نمونه ها در ظرف یخ و دمای محیط) در هر گروه تغییرات فاکتورها در صورت نرمالیتی با آزمون آنالیز واریانس با داده های تکراری (بونفرونی) و در غیر این صورت با آزمون های ناپارامتری (تست فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین Po2 با گذر زمان (75/105 در برابر 94/106) در نمونه روی یخ بصورت معنی داری افزایش (001/0p=) ودر دمای محیط (86/103در برابر 48/97)، به صورت معنی داری (001/0p=) کاهش یافت. میانگینPco2 با گذر زمان در نمونه روی یخ تغییر نداشت اما در دمای محیط (بجز زمان 5 با زمان 15) به صورت معنی داری (02/0p=،001/0p≤) کاهش یافته بود. تغییراتHco3 در هر دو گروه با گذر زمان از نظر آماری معنی دار نبود. تغییرات PH روی یخ با گذر زمان معنی دار نبوده اما در دمای محیط معنی دار بود (001/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد گذر زمان و تغییرات دما می تواند بر نتایج گازهای خون شریانی تاثیر بگذارد. در نظر گرفتن دما و گذر زمان در نتایج آنالیز گازهای خون شریانی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: گازهای خون شریانی، دما، زمان
 • سیدحسن منتظم، سیدحمید حسینی، علیرضا زمستانی، لطفعلی حقیری، احمد مجتهدی، ابراهیم امینی، علی سلیمانی صفحه 75
  زمینه و اهداف
  سالانه 4 میلیون مرگ به خاطر بیماری دیابت در دنیا رخ می دهد کنترل مناسب قند خون سبب تاخیر در شروع و پیشرفت عوارض ناشی از دیابت می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی کیفیت مراقبت بیماران دیابتی دارای پرونده در خانه های بهداشت شهرستان ملکان انجام گردید.
  مواد و
  روش
  مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و تعداد 624 بیمار 18 الی 75 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات بیماران از طریق پرسشنامه،اطلاعات موجود در پرونده پزشک خانواده و اطلاعات حاصل از اندازه گیری قد، وزن و اندازه گیری متغیر های بیوشیمیایی خون از بیماران جمع آوری گردید و داده ها با استفاده نرم افزار SPSS17 و آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین هموگلوبین گلیکوزیله بیماران 2/4 ±%4/9 و 7 /57% از بیماران همگلوبین گلیکوزیله بالای 5/7% را داشتند 8/76%نفر از بیماران از داروهای خوراکی، 6/4% درمان تزریقی استفاده می کردند. 6/80 % دست کم یک بار در طول یک سال گذشته توسط پزشک معاینه شده بودند. 33 % از بیماران فشارخون سیتولیک بالای 140 میلی متر جیوه و 26% درصد فشار خون دیاستولیک بالای 90 میلی مترجیوه را دارا بودند. 7/67% از بیماران کلسترول بالای 200 میلی گرم دردسی لیتر، 4/59%، تری گلیسرید بالای200 میلی گرم دردسی لیتر، 9/27% HDLکمتر از 40 میلی گرم دردسی لیتر و4/9% LDL بالای130 میلی گرم دردسی لیتر را دارا بودند و 59 % از بیماران نمایه توده بدنی بالای 27 کیلو گرم برمجذور قد را داشتند.
  نتیجه گیری
  وضعیت کیفیت مراقبت بیماران دیابتی در مطالعه حاضر در مقایسه با استاندارد های موجود فاصله زیادی دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، دیابت، هموگلوبین، گلیکوزیله
 • مریم مدی نشاط، فاطمه پاشایی صفحه 83
  زمینه و هدف
  از مهمترین خطرات شغلی در مراکز درمانی صدمات ناشی از وسایل نوک تیز و تماس با عوامل بیماری زا و عفونی قابل انتقال از راه خون است. با توجه به بالا بودن میزان صدمات در پرسنل بهداشتی درمانی این مطالعه، با هدف توصیف تجربه پرسنل از تماس با وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار انجام شد.
  مواد و روش کار
  برای انجام این مطالعه از یکی از روش های تحقیق کیفی تحت عنوان پدیدارشناسی با رویکرد هوسرلی مورد استفاده قرارگرفت. روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این مطالعه مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 6 نفر از پرسنل رده های مختلف بهداشت و درمان بود که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده های حاصله با روش درون مایه ای کلایزی انجام شد.
  یافته ها
  موضوع اصلی استخراج شده از تجارب شرکت کنندگان در پژوهش عبارت بود از: بی احتیاطی، دلواپسی، ننگ و رسوایی، عدم حمایت، پیگیری. اکثرشرکت کنندگان دراین پژوهش دریافتند که مهمترین علت آلوده شدن به خون و ترشحات عفونی بیمار بی احتیاطی خودشان است. همچنین عدم تمرکز فکری در هنگام انجام دادن اقدامات مراقبتی و کمبود نیروی انسانی را از سایر علل ذکر کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش فقدان نظام پیگیری صحیح موارد مواجه شغلی را نشان می دهد که اکثریت شرکت کنندگان از عدم حمایت مسئولین، ناچیز شماری و انکار این خطر بزرگ شکایت داشتند این امر موجب ناامیدی و نداشتن انگیزه برای پیگیری پس از مواجه آنها شده بود.با وجود ناامیدی از پیگیری و تلاش برای نجات زندگی غافل نبودند.این یافته ها دید جدیدی به مسئولین وپرسنل بهداشت ودرمانی برای درک واقعی تر این خطر بزرگ خواهد داد.
  کلیدواژگان: پرسنل بهداشت و درمان، عفونت منتقله از راه خون، صدمات ناشی از وسایل نوک تیز
 • حسین نیکرو، حمیدرضا سیما، سیدرضا عطارزاده حسینی، محسن نعمتی صفحه 91
  زمینه و هدف
  بیماری استئاتو هپاتیت غیرالکلی (NASH) قسمتی از طیف وسیع بیماری مزمن کبدچرب غیرالکلی است که شیوع آن به طور موازی با افزایش شیوع چاقی در حال افزایش است. هدف، بررسی اثر رژیم غذایی همراه و بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به NASHبود.
  مواد و روش کار
  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده، که در سال 1389 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد. بدین منظور 24 بیمار NASH با دامنه ی سنی 25 تا 50 سال، به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی همراه با تمرین هوازی (12بیمار) و رژیم غذایی به تنهایی (12بیمار) تقسیم شدند. رژیم غذایی در هر دو گروه 500 کیلوکالری کمتر از انرژی محاسبه شده روزانه و تمرین هوازی تنها در گروه اول به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) و با شدت 55 تا 60 درصد ضربان قلب ذخیره ای بود. شاخص های تن سنجی و اوج اکسیژن مصرفی بیماران در دو گروه پیش و پس از هشت هفته مداخله ا ندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تی در گرو ه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0> pآزمایش شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، در دو گروه تمام شاخص های تن سنجی کاهش و اوج اکسیژن مصرفی افزایش معناداری داشت. تفاوت کاهشی معنا داری بین دو گروه در متغیرهای دور کمر، نسبت دور کمر به باسن، نسبت دور کمر به قد و اوج اکسیژن مصرفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، تاثیر مطلوب تری بر کاهش چاقی مرکزی و احشایی و پیشرفت آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به NASH را بوسیله رژیم غذایی همراه با برنامه ی تمرین هوازی نشان داد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، رژیم غذایی، آمادگی قلبی تنفسی، تن سنجی، استئاتوهپاتیت غیرالکلی
 • نوشین هاشمی، سیدحسین حجازی، میترا هاشمی صفحه 101
  زمینه و اهداف
  لیشمانیوز یک بیماری عفونی انگلی با انتشار وسیع در مناطق معتدله و گرمسیری است که به وسیله انگل های تک یاخته ای از خانواده تریپانوزوماتیده ایجاد می گردد. لیشمانیازیس جلدی در مناطقی از استان خراسان شمالی به صورت آندمیک دیده می شود. این مطالعه به منظور بررسی و تعیین وضعیت لیشمانیازیس جلدی در این استان در سال 89-1388 انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که بر روی 485 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که از ابتدای فروردین ماه 1388 لغایت پایان اسفند ماه 1389 با تشخیص بیماری سالک در مراکز بهداشتی درمانی استان و تایید بالینی و آزمایشگاه، تحت درمان و پی گیری قرار گرفته و اطلاعات مربوط به آنان در فرم های مربوطه ثبت گردید. سپس با کمک نرم افزار SPSSبا استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد قضاوت قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که از مجموع 485 بیمار لیشمانیوز جلدی 2/60% مرد و 8/39% زن بوده اند. ضایعات به ترتیب روی صورت 4/23%، دست 6/40%، پا 5/25%، تنه 2/5% و درسر و گردن 3/5% بود. در مجموع در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی 1/42% دارای یک ضایعه، 21% دارای دو ضایعه و 9/36% دارای سه ضایعه و بیشتر بودند. بیشترین موارد گزارش شده لیشمانیوز جلدی مربوط به شهرستان اسفراین 198مورد (8/40%) و جاجرم 160 مورد (33%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به موارد گزارش شده این بیماری و جلوگیری از صدمات روحی و روانی ناشی از جوشگاه در مبتلایان لیشمانیوز جلدی تدابیر بیشتری برای پیشگیری و کنترل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، اپیدمیولوژی، خراسان شمالی
|
 • Page 7
  Background and Objectives
  The rate of nosocomial infections is a remarkable index that can be used to evaluate the quality and type of health care provided in hospitals. On the other hand, infection of control in hospitals has a direct correlation with the identification of the infectious agents. The aim of this study was to evaluate the level of microbial contamination of operation rooms in Amir-Al-momenin Hospital in Zabol.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytic study, 380 samples were taken from different operating rooms of Hospital. After laboratory analysis, the results were considered with sampling location, sampling time (before or after disinfecting), type of disinfectant and its dilution level. Statistical analysis was done with SPSS soft ware and Pearson chi-square test.
  Results
  The Microbial contamination was 27.6% in the operation rooms of the hospital. Contamination was due to bacterial (18.2%), fungal (7.6%), and bacterial + fungal infections (1.8 %).The most prevalent contaminating agents were Staphylococcus epidermidis (22.5 %), Klebsiella spp (14.2 %) and Aspergillus spp (10.8 %). The most contaminated locations were the floors and walls, the beds and anesthetic masks. The least contaminated area was the air.
  Conclusion
  The microbial contamination rate in Amir-Al-Momenin Hospital of Zabol was not significantly different from other hospitals in the country. It was however, a far cry from world standards (5%). There is a dire need to plan suitable strategies to decrease the microbial contamination rate in the operation rooms of the hospital.
 • Page 15
  Background And Objectives
  Oligohydramnios is a deficiency in the amount of amniotic fluid, lower than expected for the pregnancy age concerned. In severe cases this may lead to fetal morbidity and mortality. The purpose of this study was to determine the effect of oral and intravenous hypotonic liquid on the amniotic fluid index in pregnant women.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was done in 60 pregnant women in their 35th to 38th weeks of pregnancy with amniotic fluid indices of 5 to 10 cm. The amniotic sacs in all these women were intact and sonograms showed no abnomalies in their fetuses. They were divided into 3 groups: The first group did not receive any treatment and was designated as the control group. The second group was treated by oral hydration (2lit/2h) and the third group was treated by intravenous (Ringer) Isotonic liquid (2lit/2h). A sonography was administered and the amniotic fluid index was calculated prior to and 1 hour after treatment.
  Results
  In the control group, the difference of the mean of amniotic fluid index prior to and after treatment was 0.39±1.74 cm (P-Value=0.33). In the second group the difference of index before and after treatment was -1.32±1.82 cm (P-Value=0/004). In the third group the difference of the mean of the amniotic fluid index before treatment and after treatment was -1.85±1.85cm (P-Value=0.001). The differences in the amniotic fluid index was significant (p=0.001).
  Conclusion
  The results of our study showed that the administration of oral and intravenous maternal hydration is a suitable procedure for the short-term increase of the amniotic fluid index. This increase was higher in treated group.
 • Page 21
  Background and Objectives
  AIDS is continuesly one of the most complex health problems of the 21st century. The aim of this study was to assess the knowledge, attitudes, beliefs and preventive measures taken by high school students in Mazandaran.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. Using a multistage area sampling method. A random sample of 4400 high school students were studied in Mazandaran in 2007-9. Students who agreed to participate were given a four-page, self–administered questionnaire. Data analyzed by K Squer test using SPSS version 16.
  Results
  All 4400 eligible participants completed the questionnaire. The mean age was 15.91 ± 1.04 years ranging from 15 to 18. Half of the participants were male. The findings indicated that the respondents had average to fairly good knowledge about AIDS. The correct answers ranged from 8.2% to 91.3%; Despite the presence of myths among students concerning the disease and ways of contracting it, most students possessed a positive attitude towards the disease. The results also showed that the majority of the respondents (82.1%) strongly agreed or agreed with the statement that people with AIDS should have social rights to study or work.
  Conclusion
  Although high school students are a high risk group, unfortunately, no efficient preventive program is available for HIV infection and AIDS in Mazandaran.
 • Page 33
  Background and Objective
  Research shows there is a relationship between body weight consisting of fat mass (FM) and lean body mass (LBM) and bone mineral density. The purpose of this study was to analyze the relationship between fat mass and lean body mass with lumbar spine bone mineral density.
  Materials And Methods
  The present study was a descriptive correlation study on 24 active and non-active postmenopausal women. The active group (n=12) had exercised by walking for one hour, three times a week, for a minimum of three years on a regular basis. The non-active group (n=12) lacked physical activity and they were similar with the active group in the onset of their menopause. Fat mass and lean body mass and bone mineral density of lumbar spine of subjects were measured by DEXA machine. The collected data were analyzed by Pearson correlation test by SPSS 16 software.
  Results
  Results showed that there is a significant relationship between lean body mass and lumbar spine bone mineral density in both the active and non-active postmenopausal women, except for the second lumbar spine bone in non-active postmenopausal women.
  Conclusion
  Lean body mass can be considered as a predicting index for lumbar spine bone mineral density in active and non-active postmenopausal women.
 • Page 43
  Background and Objectives
  Despite medical progress, tuberculosis continues to be one of the most important factors in human morbidity and mortality. The aim the present study was to investigate the epidemiology of tuberculosis as well as other factors related to this disease in the province of North Khorasan.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive-analytic study conducted in patients with diagnosed tuberculosis in the years 2005-2010. Data related to patients suffering from tuberculosis (pulmonary and extrapulmonary) was provided by the Tuberculosis Office, Department of Diseases control, Province of North Khorasan. Data were analyzed using SPSS 16 software.
  Results
  669 cases of tuberculosis have been reported in North Khorasan during the years analyzed. 90.6% of the patients were newly diagnosed cases. The prevalence of the disease in the years studied was 10.6, 9.6, 13.1,7.2, 8.14 and 17.14 respectively.
  Conclusion
  Despite the decline in the prevalence of tuberculosis in North Khorasan in recent years, there has been an increase in the spread of bacillus tuberculosis from patients to the healthy population of the province. In this province it takes an average of 6 months from the onset of symptoms to diagnosis. This can play an important role in the spread of the disease, highlighting the importance of early diagnosis.
 • Page 51
  Background And Objective
  Pain is a complicated phenomenon that has been ignored in the newborn in the past. Massage and touch therapy have effects on CNS and facilitate the release of internal opiates such as beta-endorphins and enkephalins which can be effective on pain. The purpose of this study was to investigate the effect of massage on alleviating the intensity of pain due to vaccination experienced by the newborn infants that were delivered at Bentolhoda Hospital in the city of Bojnurd, North Khorasan, Iran, in 2007.
  Materials And Methods
  In this single blind randomized clinical trial (RCT), 60 healthy full-term newborns were studied. These were then randomly allocated into two groups; experimental group (massage) (n=30) and control group (n=30). The experimental group received 30 minutes of direct massage applied by the mother and supervised by the researcher. A reasonably firm and rhythmic effelurage massage was applied to the whole body and petressage massage was applied to the extremities. The control group was placed in the cot beside their mothers’ beds without any massage techniques. After 30 minutes, the two groups were injected with Vaccina (Hepatitis, BCG) by a vaccinator in the center. In the two groups, behavioral changes of the newborns was observed and evaluated before vaccination, immediately after 30-minute intervention, and 5 minutes after the intervention by a researcher who was blind to the group the infant was allocated to. The intensity of pain was measured using the (NIPS) Neonatal Infant Pain Scale. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test and chi-square test.
  Results
  after 30 minutes intervention, the mean of pain intensity in experimental group was lower than control group (p=0.004).
  Conclusion
  The findings of the present study indicates that massage reduces the intensity of pain experienced by the newborns, being a non- invasive method for the reduction of pain, therefore it can be used in the promotion of the infants’ health.
 • Page 57
  Background and Objectives
  Urinary tract infections (UTIs) are one of the most frequent diseases which if misdiagnosed can lead to complications such as renal scars. To prevent this complication, it is necessary to identify all the children who are at high risk for renal scars following UTI for treatment and follow them up seriously. The aim of this study was to investigate the probable relationship between factors such as age, sex, fever, microorganism involved, vesicoureteral reflux and its severity and number of recurrence episodes of UTI with occurrence of persistant renal scar in children suffering from UTI.
  Materials and Methods
  This descriptive- analytic study was done on 50 children aged 37 days to 15 years with UTI who referred to Dr. Sheykh Hospital Mashhad-Iran. The study was judgmental non-probability sampling. Urinary tract sonography during the treatment and voiding cystourethrogram (after U/Cs turned out to be negative) were performed in all cases. DMSA scan was done 6 months after diagnosis of UTI to demonstrate renal scar.
  Results
  Renal scars were seen in 22 out of 50 patients. Of the 50 patients, 9 were boys and 41 girls; 66% of cases had fever. The etiologic germ was E. coli in 84% of cases and the recurrence pathogen was also E. coli in 71.9% of cases.VUR occurred in 55.6% of patients and dilated reflux (grade III and more) was 44.4%. The mean number of recurrence in patients who developed renal scar was 3.9 and in the others without scar it was 1.93. Finally, the association between the male sex and unusual microorganisms (non E. coli) in recurrence of UTI and relation of VUR, dilated reflux and recurrence episodes with renal Scar was statistically confirmed (P<0.05).
  Conclusion
  According to our data from this study, the risk factors for renal scar followed by UTI are male sex, non E coli pathogens, VUR, VUR grade III and higher and the number of UTI recurrences.
 • Page 69
  Background and Objectives
  The time interval between arterial blood sampling and analysis may lead to some changes in the composition of blood gases due to ongoing anaerobic and aerobic reactions. The aim of this study was to determine the effects of time lag and ambient temperature on parameters of arterial blood gas in patients after open heart surgery admitted to Kurdkuy hospital, located in Golestan Province, Iran, in 2011.
  Materials and Methods
  In this study samples were collected in glass tubes and kept in ice or kept in room temperature the stability of the blood gas parameters (Pao2, Pco2, pH, Hco3) for 61 samples were measured and compared at 5, 15,30 and 60 minutes after sampling. Parametric and non-parametric tests were used to analyze the data. SPSS version 16 software was used and P<0.05 was considered significant.
  Results
  Pao2 concentration in the samples kept in ice were significantly different from the samples in room temperature (103.86 vs. 97.48). While PacO2 did not change over time for the samples on ice, the PacO2 decreased over time for the samples in room temperature. Hco3 changes in both groups were not significant.
  Conclusion
  According to our findings, the time lag and temperature shifts can affect blood gas parameters. It is necessary to consider time lag and temperature when analyzing arterial blood gases.
 • Page 75
  Background and Objectives
  Every year, about 4 million lives are lost due to diabetes. Control of blood glucose may delay the onset and progress of the disease. The present study aimed at evaluating the quality of care given to diabetic patients with medical records in the health homes in the Malekan region.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study where 624 patients at ages of 18 to 75 years were chosen through simple random sampling. Patients’ data collection was through questionnaires, records with the family physician, and measurements taken such as height, weight, and blood biochemical factors. Data were analyzed by descriptive statistics using SPSS 17.
  Results
  The mean glycohemoglobin level of the patients was 9.4±4.2%. 57.7% of the patients had a glycohemoglobin level over 7.5%. 76.8% of the patients used orally administered drugs while 4.6% of them used IV administered drugs. 80.6% of the patients had at least one visit at the physician’s in the past year. 33% of the patients had a systolic blood pressure over 140 mmHg and 26% had a diastolic pressure over 90 mmHg. 67.7% had a cholesterol level over 200 mg/dl and 59.4% had a triglyceride level over 200 mg/dl. In 27.9% of the patients, HDL level was less than 40 mg/dl and in 9.4% of them, LDL level was over 130 mg/dl. 59% of the patients had a body mass index over 27 kg/m2.
  Results
  The quality of the diabetic patients’ health care in the present study was much lower than standard criteria.
 • Page 83
  Background and Objective
  Injuries caused by contact with sharp instruments and exposure to contaminated blood of patients with infectious diseases are among the most threatening occupational hazards in the health sector. Considering the high incidence of injuries among medical personnel, this study aimed to determine and interpret such experiences.
  Material And Methods
  a descriptive-qualitative method called phenomenology was used in this study. The data were collected through semi- organized interviews with 6 personnel working in different levels of the health care system. Sampling was purpose- oriented and the data were analysed using collizi thematic method.
  Results
  The main themes raised from participants’ experience were carelessness, foreboding, and lack of support, follow-ups, and scandal. Most participants in the study found that the most reason for needle-stick injuries and contamination to infectious excretions was lack of standard precautions. Also, lack of concentration while giving care and lack of staff were cited as other important factors causing injuries.
  Conclusion
  The results of this study highlighted the lack of a correct follow-up procedure for occupational injuries. Most participants complained about the lack of support by authorities, as well as their negligence and denial of this great health risk. This results in loss of hope and motivation to follow up the case seriously. Nonetheless, personal efforts for survival prevailed. These findings offer a new insight to health authorities and help them to realize the great potential dangers.
 • Page 91
  Background And Objective
  Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) is as a part of a broad spectrum of nonalcoholic fatty liver disease, and its prevalence is increasing in parallel with the increasing prevalence of obesity. The purpose of this study was to examine the effect of restricted diet with or without aerobic training program on cardio respiratory fitness and anthropometric indices in patients with NASH.
  Materials And Methods
  Twenty-three NASH patients aged 25 to 50 were randomly divided into two groups: restricted diet accompanied by aerobic exercise (n=12) and diet alone (n=12). The caloric intake in both groups included 500 Kcal less than the estimated daily energy requirement. In addition to the diet the first group participated in an aerobic exercise program for a period of 8 weeks, 3 days a week with a 55–60% heart rate reserve. Anthropometric indices and peak oxygen consumption (VO2peak) were measured before and after eight weeks of intervention. Data were analyzed by Paired Samples and Independent-Samples T Test; The different with P<0.05 were considered significant.
  Results
  Results showed a significant decrease in anthropometric measurements and a significant increase in peak oxygen consumption in both groups. There was, however, a significant difference between the two groups in Waist Circumference, Waist to Hip Ratio, Waist to Height Ratio and VO2peak.
  Conclusion
  Results from this study showed that the combined program of aerobic exercise with diet was more effective than diet alone on reducing central obesity and visceral adiposity and improving cardio respiratory fitness in patients with NASH.
 • Page 101
  Background and Objective
  Leishmaniasis is a parasitic infectious disease caused by a protozoan parasite from the trypanosomatidae family with a wide spectrum in tropical and sub tropical areas. Cutaneous leishmaniasis(CL) is found endemically in some parts of North Khorasan province. The purpose of this study was to define the status of the disease in this province in the years 2009-2011.
  Materials and Methods
  The demographic information of 485 patients with CL was collected from March 2009 to March 2011. Demographic information including age, gender, and occupation and also information about the number of lesions were collected through questionnaires given to these patients in health centers of the province. Statistical analysis was performed in SPSS 15 software using descriptive chi-square test.
  Results
  Among 485 patients, 60.2% were male and 39.8% were female. Lesions were found on the face (23.4%), hand (40.6%), leg (25.5%), trunk (5.2%), neck and head (5.3%). The patients suffered from one lesion (42.1%), two lesions (21%), and three or more lesions (36.9%). The highest incidence of CL was found in Esfarayen with 198 cases (40.8%) and Jajarm with 160 cases (33%).
  Conclusion
  Considering the number of cases reported and the consequent mental effect of the lesions left by the disease, the implementation of prophylactic and control measures is recommended.