فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1390)
 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدیجه نصیریانی، زهره ونکی، فضل الله احمدی صفحه 191
  مقدمه
  نظارت بالینی روشی ضروری جهت پیشرفت حرفه ای پرستاران است و دارای پیامدهای مثبتی برای رویارویی با بسیاری از چالش های پرستاری است. بررسی درک عوامل موثر بر فرآیند نظارت بالینی که هدف این مطالعه است، می تواند برای اثربخشی نظارت بالینی مفید باشد.
  روش کار
  این پژوهش کیفی و از نوع آنالیز محتوا است. شرکت کنندگان 18 نفر از سوپروایزرها و پرستاران بودند که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده، و بررسی اسناد از مهر 1388 تا شهریور 1389 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز محتوا صورت گرفت.
  یافته ها
  نظارت بالینی توسط سوپروایزرها متاثر از تعامل ابعاد فردی و سازمانی است. درون مایه ها در بعد فردی شامل:1) صلاحیت های فردی سوپروایزر؛ 2) صلاحیت های فردی نظارت شونده؛ و 3) روابط متقابل بین آنها، و در بعد سازمانی شامل: 1) حجم کاری زیاد؛ 2) ماهیت پیچیده نظارت بالینی؛ 3) سازمان دهی غیر اثربخش؛ و 4) بسترکاری نامناسب برای نظارت بودند.
  نتیجه گیری
  ویژگی های فردی سوپروایزر و نظارت شونده، ماهیت پیچیده نظارت بالینی و ویژگی های محیط بیمارستان، به عنوان بستری برای ایفای نقش نظارتی بر عملکرد سوپروایزرهای بالینی اثر می گذارند که موجب تسهیل و یا ممانعت از ایفای نقش آنان می گردند. بدیهی است که تعامل این دو بعد، نقشی پر مخاطره برای سوپروایزر ترسیم می کند که شناخت آن به مدیران پرستاری کمک می کند تا در جهت اجرای اثربخش نظارت بالینی به برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: نظارت بالینی، عوامل موثر، آنالیز محتوی
 • سروش بخشی، وحید نجاتی، سارا رضایی، عیسی حکمتی صفحه 203
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 87 -1386 انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، 200 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و پس از تکمیل فرم معلم و والدین پرسشنامه کانرز توسط معلم ها و والدین شرکت کنندگان، داده های به دست آمده با بهره گیری از آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  به دلیل عدم همکاری برخی از والدین در فرآیند پژوهش، پرسشنامه های 19 نفر از شرکت کنندگان طی فرآیند پژوهش از پژوهش کنار گذاشته شدند و سپس داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طبق گزارش معلم ها، 26 نفر (4/14%) و طبق گزارش والدین، 32 نفر (67/17%) و برحسب گزارش هر دو، 14 نفر (7/7%) به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مبتلا هستند. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر معلم ها، والدین و هردو آن ها، تفاوت معناداری (در سطح 05/0> p) بین پسران و دختران از نظر ابتلا به این اختلال وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع گزارش شده توسط والدین، معلم ها و هر دو در مقایسه با مطالعات پیشین نسبتا بالا می باشد که دلیل احتمالی آن انتخاب نمونه از پایه تحصیلی سوم می باشد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، شیوع شناسی، پرسشنامه کانرز
 • علی کشتکاران، ناهید حاتم، ریتا رضایی، منصوره لطفی صفحه 211
  مقدمه
  مدیران موفق قادرند برای بهبود عملکردشان، مهارت های بین فردی قوی را با دانش تخصصی ترکیب کنند. هوش هیجانی نه تنها مبنایی برای توسعه بیشتر این مهارت هاست، بلکه توانایی بکارگیری هیجان ها، در کارآیی اعضای گروه و رفع تعارض نیز نقش مهمی ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
  روش کار
  این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 81 نفر از مدیران آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی انجام پذیرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های مشخصات فردی، مدیریت تعارض رابینز و هوش هیجانی شرینگ جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. برای تحلیل آماری از آزمون های تی مستقل؛ مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره هوش هیجانی 01/115 بود. 62/50% مدیران از راهبرد عدم مقابله، و فقط 47/2% مدیران از راهبرد راه حل گرایی استفاده می نمودند. مدیران آموزشی (60/87%) و مدیران مرد (60/59%)، بیشتر از راهبرد عدم مقابله و مدیران پژوهشی (86/62%) و مدیران زن (5/34%) بیشتر از راهبرد کنترل استفاده می نمودند. بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه آماری معنا داری مشاهده نشد. در مدیران آموزشی، بین راهبرد کنترل و سابقه مدیریت رابطه آماری معنا دار منفی مشاهده گردید. در مدیران مرد، بین هوش هیجانی و راهبردهای عدم مقابله و راه حل گرایی رابطه آماری معنا دار منفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  هوش هیجانی عاملی مهم در شناسایی و هدایت تعارض هاست. بنابراین ضروری است در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران سطوح عالی، هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم مدیران در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض، راه برای شناخت و برخورد به موقع و صحیح تعارض هموار گردد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، ضریب هوش هیجانی، تعارض، مدیریت تعارض
 • خندان شاهنده، فاطمه رجبی، انسیه جمشیدی، سید رضامجدزاده، محسن آقاجانی، بهداد مجدزاده، فریبا اکبری صفحه 219
  مقدمه
  هدف این مطالعه، تعیین تاثیر نیازسنجی مشارکتی صورت گرفته در سال 85 در محله ابوذر غربی منطقه 17 تهران بر تغییرات محله، پس از گذشت 3 سال می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به روش مقطعی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، نوع مداخلات صورت گرفته پس از نیازسنجی، شیوه انتخاب مداخله و تاثیر نیازسنجی بر رویکرد مدیریتی مسوولین محلی با استفاده از راهنمای نیمه ساختاریافته تعیین شد. بر اساس اطلاعات کیفی، پرسشنامه کمی جهت ارزیابی کیفیت مداخلات صورت گرفته تهیه شد. حجم نمونه برابر 352 نفر بود که به طور تصادفی خوشه ایاز بین خانوارهای ساکن انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل صورت گرفت.
  یافته ها
  به جز مساله اعتیاد و بیکاری، در مورد مشکلات دیگر به دست آمده در نیازسنجی سال 85، حداقل یک اقدام صورت گرفته بود که مردم هم از آن مطلع بودند. بیشتر اقدامات صورت گرفته مربوط به اقدامات عمرانی بود و در بخش های اجتماعی اقدامات کافی صورت نگرفته بود. 5/29% از اقدامات دارای کیفیت خوب، 47% متوسط و 5/23% ضعیف بود. نتایج نشان داد که 51% از پاسخگویان تغییرات صورت گرفته بر کیفیت زندگی را موثر ولی ناکافی دانستند؛ 1/21% به تاثیر خوب و 1/11% به تاثیر بسیار خوب اقدامات اشاره داشتند و 17% هم اذعان داشتند که اقدامات صورت گرفته هیچ گونه تاثیری نداشته است.
  نتیجه گیری
  نیازسنجی با فرآیند مشارکتی و برنامه ریزی مبتنی بر نیاز می تواند اقدامی موثر در رفع نیازها و تغییر رویکرد مسوولین در رفع نیازهای محلی در طولانی مدت باشد.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، پژوهش مشارکتی، تغییرات محله
 • مهشید سرشته داری، هدا شهامت، طاهره صادقی صفحه 227
  مقدمه
  با توجه به این که کاهش میزان مرگ نوزادی نشانگر بهبود وضعیت سلامت و بهداشت جامعه می باشد، دانستن علل عمده مرگ نوزادان در برنامه ریزی صحیح جهت تقویت سیستم های مراقبت دوران بارداری، زایمان و نوزادان در جامعه بسیار موثر است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 225 نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان های قدس و کوثر قزوین طی شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پرسشنامه ها با مراجعه به پرونده های نوزادان فوت شده و پرسش از خانواده آن ها جمع آوری شد. اطلاعات بر اساس جنس، سن حاملگی، وزن هنگام تولد بر حسب گرم، نوع زایمان، آپگار، محل سکونت، سن مادر، عوارض حاملگی و زایمان و علت فوت و سن هنگام فوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 50 نوزاد فوت کرده بودند (2/22%). علل مرگ و میر نوزادان شامل سندرم دیسترس تنفسی (26%)، سپسیس و عوارض آن (40%)، آسفیکسی (16%)، ناهنجاری قلبی مادرزادی (14%) و سایر علل (4%) بود. علل مرگ و میر نوزادان کم وزن و نوزادان نارس مشابه بود. همچنین رابطه معنا داری بین علل مرگ و میر نوزادان و سن حاملگی، وزن هنگام تولد، آپگار، سن هنگام مرگ و عوارض حاملگی یافت شد. بین علل مرگ و میر و جنسیت، سن مادر، نوع زایمان، محل سکونت، سابقه بیماری مزمن در مادر و عوارض جفت و بند ناف و پرده ها رابطه معنا داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  شایع ترین علل مرگ و میر نوزادان، سپسیس و سندرم دیسترس تنفسی بودند. بنابراین پیشگیری از زایمان زودرس برای کاهش نارسی و عوارض وابسته به آن پیشنهاد می گردد تا میزان مرگ و میر نوزادی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر نوزادی، سندرم دیسترس تنفسی، سپسیس
 • علی اصغر احمدکیادلیری، بهزاد نجفی صفحه 233
  مقدمه
  دیابت نوع 2 یکی از جدی ترین بیماری های مزمن است که شیوع آن در جهان رو به افزایش است. یکی از عوامل خطر مهم در ایجاد و پیشرفت بیماری دیابت و عوارض آن چاقی است. کاهش وزن بخش مهمی از مدیریت بیماری در این بیماران است.
  روش کار
  در این پژوهش، مطالعات بالینی و اقتصادی مرتبط با درمان چاقی در بیماران دیابتی که در پایگاه Pubmed و SID تا پایان سپتامبر 2010 منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت. سپس با معرفی روش های ارزیابی اقتصادی در مداخلات سلامت، روش های درمان چاقی در بیماران مبتلا به دیابت بر اساس این روش ها تحلیل شد و هزینه ها، پیامدهای چاقی و چگونگی مدیریت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مورد بحث قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعات انجام شده بر روی هزینه اثربخشی اورلیستات، نشان دهنده هزینه- اثربخش بودن آن در درمان چاقی بیماران مبتلا به دیابت است. جراحی در مقایسه با روش های درمانی رایج در کشورهای آلمان و فرانسه یک گزینه غالب و در انگلستان یک گزینه هزینه- اثربخش می باشد. در مطالعه دیگری، جراحی به عنوان یک روش درمانی غالب در کشورهای اتریش و ایتالیا و هزینه- اثربخش در اسپانیا گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  مطالعاتی که درمان های ضدچاقی را مورد تحلیل قرار داده اند، روش های درمان آن را هزینه اثربخش نشان می دهند. به نظر می رسد که گزینه هزینه اثربخش برای درمان بیماران دچار چاقی شدید، انجام جراحی و برای افراد با چاقی معمولی استفاده از دارودرمانی است.
  کلیدواژگان: چاقی، دیابت، هزینه اثربخشی، ارزیابی اقتصادی
 • حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی صفحه 242
  مقدمه
  اکثر نجات یافت گان مبتلا به سکته مغزی در جامعه و تحت حمایت خانواده شان زندگی می کنند. با این حال تاکنون به مقوله سلامت روانی و جسمی مراقبت کنندگان این بیماران در کشور ایران توجهی نشده است. هدف از این پژوهش، تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت کنندگان از افراد مبتلا به سکته مغزی در فاصله زمانی یک و سه ماه بعد از ترخیص در شهر اراک می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی می باشد.140مراقبت کننده از بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان ولی عصر اراک مورد بررسی قرار گرفتند. با مراقبت کنندگان در سه مرحله، زمان ترخیص، یک و سه ماه بعد از ترخیص مصاحبه شد. فرسودگی با پرسشنامه فرسودگی مراقبت کننده زاریت سنجیده شد.
  یافته ها
  اکثر مراقبت کنندگان، همسر بیمار بودند (71/70%، 95 n=) و میانگین سنی آنان 2/11 ±1/57 سال بود. به طور کلی سه ماه بعد از سکته مغزی، 71/30%، 57/48% و 71/20% از مراقبت کنندگان به ترتیب مبتلا به فرسودگی خفیف، متوسط و شدید بودند. میانگین امتیاز فرسودگی در زمان ترخیص، 88/9 ±55/25؛ یک ماه بعد از ترخیص، 88/9 ±46/46؛ و سه ماه بعد از ترخیص، 81/12 ±55/57 بود که به طور معناداری افزایش یافت (05/0> p). فرسودگی مراقبت کنندگان با میزان وابستگی و سن بیماران و همچنین جنسیت و نسبت فامیلی مراقبت کنندگان و میزان ساعت مراقبت روزانه ارتباط داشت (05/0> p).
  نتیجه گیری
  مراقبت از بیماران مبتلا به سکته مغزی باعث ایجاد حس فرسودگی در مراقبت کنندگان می شود. سن کمتر و وابستگی بیشتر بیماران و مونث بودن مراقبت کنندگان و دارای نقش همسری و مدت زمان مراقبت روزانه مراقبت کنندگان با میزان فرسودگی تجربه شده ارتباط داشت. این یافته ها بر ضرورت انجام مداخلات و حمایت های اجتماعی برای کاهش این فشارها دلالت دارد.
  کلیدواژگان: مراقبت کننده، فرسودگی، سکته مغزی
 • رحیم حبیبی، امیررضا صالح مقدم، علی طلایی، سعید ابراهیم زاده، حسین کریمی مونقی صفحه 249
  مقدمه
  جهان در کنار بحران تهدید بمب اتمی، بحران نابودی محیط زیست، بحران فقر جامعه، شاهد بحران اعتیاد نیز می باشد. یکی از مشکلات شایع در اکثر مددجویان معتاد، کاهش عزت نفس می باشد. عزت نفس، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش داده و نگرش های مثبت در جهت پیشرفت احساس خودکفایی را تقویت می کند. پژوهش های پیرامون مساله اعتیاد و ارایه راهکارهای درمانی غیر دارویی اعتیاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آموزش حل مساله خانواده محور بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر بوده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه تجربی دو گروهی بود. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، 60 مددجوی وابسته به مواد مخدر به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. تمامی واحدهای پژوهش، فرم ها و پرسشنامه عزت نفس را قبل از مداخله تکمیل کردند. برای گروه آزمون به مدت دو ماه، هشت جلسه 45 دقیقه ای جلسات حل مساله خانواده محور برگزار شد. سپس هر دو گروه پرسشنامه عزت نفس را تکمیل کردند.
  یافته ها
  مداخله در گروه آزمون منجر به افزایش معناداری (0001/0 p=)، به میزان 5/4 برابر افزایش در نمره عزت نفس نسبت به گروه کنترل گردید.
  نتیجه گیری
  بکارگیری روش آموزشی حل مساله آن هم با رویکرد خانواده محور می تواند در بهبود و تکمیل فرآیند درمانی ترک اعتیاد مددجویان به عنوان یک روش غیر دارویی مفید و موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش حل مساله تعدیل شده، خانواده محور، عزت نفس، مددجویان وابسته به مواد
|
 • Nasiriani Kh, Vanaki Z., Ahmadi F. Page 191
  Introduction
  Clinical supervision is an essential way of support and advances professional roles of nurses. Clinical supervision includes objectives and positive functions and is an effective support system within many challenges in nursing. The aim of this study was to investigate factors affecting processes of clinical supervision from perspectives of nurses.
  Methods
  In this qualitative and content analysis study, 18 participants including supervisors and nurses were selected purposively. Data were collected using semi-structured interviews, document reviews, and observations. Data were collected from September 2009 to October 2010. Data were analyzed using content analysis method.
  Results
  The results of the study showed that implementation of clinical supervision by supervisors were affected by individual and organizational dimensions. In the individual dimension three themes were emerged: 1) supervisors’ individual competencies; 2) supervisees’ individual competencies; and 3) interaction between the supervisors and the supervisees. The organizational dimension had four themes: 1) high work load; 2) complex nature of clinical supervision; 3) non-effective organization in supervising; and 4) inappropriate fields for monitoring.
  Conclusion
  According to the findings, several factors influenced clinical supervision including personal characteristics of supervisors and supervisees, complex nature of clinical supervision and environmental factors in hospitals. Understanding the different perceived dimensions of clinical supervision can help nurse managers to implement effective clinical supervision.
 • Bakhshi S., Najati V., Rezayi S., Hekmati I. Page 203
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the prevalence of attention deficit/ hyperactivity disorder among third grade primary school students in Rasht during the academic year of 2007-2008.
  Methods
  A total of 200 students studying in third grade of primary school were selected using multi-stage cluster random sampling. The parents and teachers completed the Conner’s Rating Scale. Data were analyzed using appropriate statistical tests.
  Results
  It was shown that 26 children (14.4%), 32 children (17.67%), and 14 children (7.7%) had attention deficit/ hyperactive disorder according to the teachers, parents, or both teachers and parents reports, respectively.
  Conclusion
  The prevalence of attention deficit/ hyperactive disorder that was reported by teachers, parents, or both of them was approximately high in comparison with the previous studies. It might be due our study sample selection in which only third grade primary school students were selected.
 • Keshtkaran A., Hatam N., Rezaee R., Lotfi M Page 211
  Introduction
  Successful managers integrate strong interpersonal skills with technical knowledge to improve their performances. Emotional Intelligence not only provides the basis to further these skills, but also plays an important role in efficiency of group members and solves conflicts using emotions. The aim of this study was to determine relationship between Emotional Intelligence with conflict management strategies among educational and research managers of Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional study, 81 educational and research managers from faculties and research centers were selected using random sampling. Three questionnaires including Robin's conflict management, Schering Emotional Intelligence and individual traits were used for data gathering. Data were analyzed using t –test, Chi-square, and Pierson correlation tests.
  Results
  The mean of emotional intelligence was 115.01. About half of the managers (50.6%) used avoidance strategy, and only 47.2% used collaboration strategy. Educational managers (87.6%) and males (59.6%) tend to use avoidance strategy more. Research managers (62.86%) and females (34.5%) used control strategy more. There was no statistically significant correlation between emotional intelligence with the strategies. Among educational managers, there was a statistically significant negative relationship between control strategy and management experiences. Among males, there were significant negative relationships between emotional intelligence and avoidance/collaboration strategies.
  Conclusion
  Emotional Intelligence is an important factor to recognize and solve conflicts. It is necessary to improve top managers´ performances through learning emotional intelligence strategies to them. The continuing education of conflict management strategies would help managers to recognize and manage conflicts timely and properly.
 • Shahandeh Kh, Rajabi F., Jamshidi E., Majdzadeh R., Majdzadeh B., Akbari F. Page 219
  Introduction
  The aim of this study was to assess the effects of a previously conducted needs assessment on West Abouzar neighborhood changes after three years.
  Methods
  This was a cross sectional study in two qualitative and quantitative parts. In the qualitative phase, we conducted semi-structured interviews to determine the types of interventions and selection criteria, and their effects on the approaches of the local headquarters. Based on the qualitative results, a questionnaire was designed in order to use in the quantitative part of the study. A total of 352 individuals selected through random cluster sampling were recruited to the study. Data were gathered by local trained individuals and were analyzed using appropriate methods.
  Results
  The results revealed that for all identified problems, except for drug abuse and unemployment, at least one intervention was performed. Majority of interventions were constructive, while in social issues limited interventions were conducted. It was shown that 29.5% of the interventions were good in quality, 47% were moderate and 23.5% were weak. More than half of the participants (51%) stated that interventions were effective regarding their quality of life; however, they expected more influential interventions. A total of 21.1% of respondents believed that the interventions were relatively effective; 11.1% reported that the interventions were very effective; and 17% stated that the interventions had no effect on their lives.
  Conclusion
  Participatory needs assessment and conducting interventions based on the local needs are effective approaches to resolve health-related problems.
 • Sareshtedari M., Shahamat H., Sadeghi T. Page 227
  Introduction
  Regarding the importance of measurements to reduce neonatal mortality rate, this study aimed to assess the causes of neonatal mortality and its related factors in two hospitals in Qazvin.
  Methods
  This was a cross-sectional study in which the medical files of the NICUs of Ghods and Kosar hospitals in Qazvin were assessed during April to September 2010. Data were assessed according to some related factors including gender, gestational age, birth weight, APGAR score, mothers’ age, neonatal age, cause of death, maternal past medical history, and complications of pregnancy and delivery.
  Results
  From 2 25 admissions, 50 deaths occurred during the study (neonatal mortality rate: 22.2%). The causes of mortality were respiratory distress syndrome (26%), sepsis and its complication (DIC) (40%), asphyxia (16%), congenital heart disease (14%), and other causes (4%). It was also revealed that the causes of death in low birth weight neonates were similar to those of premature neonates. There were significant relationships between death rate and gestational age, birth weight, APGAR score, age at the time of death, and complications of pregnancy.
  Conclusion
  The most common causes of mortality were respiratory distress syndrome and sepsis. Prevention of preterm labor is recommended to reduce premature births, its related complications and consequently, neonatal mortality rate.
 • Ahmad Kiadaliri A., Najafi B. Page 233
  Introduction
  Type 2 diabetes mellitus, a serious chronic disease, is increasing worldwide. Obesity is one of the main independent risk factors in development of the diabetes and its related complications. Weight loss is an important part of disease management.
  Methods
  We searched for the studies conducted on obesity treatment of patients with diabetes until the end of September 2010 in the SID and Pub Med databases. We used the economic evaluation methods in order to evaluate the cost of obesity in patients with type 2 diabetes and its treatment methods. We also analyzed the costs and outcome implications of obesity and its management in people with type 2 diabetes.
  Results
  Studies have shown that obesity treatment with Orlistat is cost effectiveness. In Germany and France, surgery is a dominant option in comparison with the other common methods. In England, surgery is reported to be cost effective and in Austria, Italy and Spain, it is approved.
  Conclusion
  All studies have reported that obesity treatments are in the range of what is generally considered as cost-effective. It seems that medication therapy and surgery are cost-effective options for all obese patients.
 • Koohestani Hr, Baghcheghi N. Page 242
  Introduction
  Most of stroke survivors become dependant to their families for their daily living. However, no attention has been paid to mental and physical status of the caregivers of stroke patients in Iran. The aim of this study was to determine the rate of burn out in caregivers of stroke patients, one and three months after the stroke.
  Methods
  This was a cross-sectional study in which 140 caregivers of stroke patients were recruited to the study from a hospital in Arak. The caregivers completed the Zarit Burden Inventory in hospital, and one and three months after discharge.
  Results
  Most of the caregivers were spouses of the patients (70.71%; n= 95). The mean age of the caregivers was 57.1 years old. Of all caregivers, 30.71%, 48.57% and 20.71% suffered from mild, moderate and severe burn out, respectively at three months after the stroke. The caregivers’ burn out was significantly increased at the follow up measurement. The caregivers’ burn out was associated with the level of dependency and age of the patients, and also gender and relativity of the caregiver, and the time spent for daily care (p< 0.05).
  Conclusion
  Care of patients with stroke causes caregivers to experience a sense of burn out. Age, level of patient’s dependency, gender, relativity, and the time spent on care are associated with the burnout. Appropriate interventions should be implemented to reduce such burn outs.
 • Habibi R., Salehmoghadam Ar, Talaei A., Ebrahimzadeh S., Karimi Moneghi H. Page 249
  Introduction
  Drug addiction is amongst c urrent crisis of the world including nuclear crisis, environmental degradation, poverty, and social crisis. Drug addiction is a major health problem in many countries worldwide. One of the most common characteristics of addicted individuals is low self-esteem. Self-esteem increases flexibility and reinforces progression of positive attitudes toward self-sufficiency. There are limited studies on non-medical treatment strategies for drug-users. The aim of the present study was to assess the effects of a family-centered problem solving education on self-esteem of drug-users.
  Methods
  This study had a pretest-post test experimental design. First, validity and reliability (r=0.85) of the self-esteem Cooper-Smith questionnaire was confirmed. After completing the consent forms by the participant (n=60), they were randomly assigned into two equal experimental and control groups. At baseline, questionnaires were completed. The education was performed using family-centered problem solving teaching method in a two months period within eight 45-minute sessions in the intervention group. The Cooper smith self-esteem questionnaire was completed at the follow up.
  Results
  The paired t-test showed that family-centered problem solving education method led to a significant increase (p=0.001) on the self-esteem scores in the intervention group. Although self-esteem scores of the control group increased significantly either after two months, the increase was 4.5 times more in the intervention group.
  Conclusion
  To sum up, using the family-centered problem solving education method with family centered approach could improve the process of addiction treatment in addiction clinics.