فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1382)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1382)
 • 83 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پریچهر غلیای اصفهانی، سیدعلی کیهان، امین شیروانی صفحه 5
  بیان مساله: جرمگیری های اولتراسونیک یکی از منابع مهم تولید آئروسل عفونی در دندانپزشکی می باشند که می توانند عوامل بیماریزایی همچون عوامل سنل، کنژکتویت، آنفلوآنزا و برخی از بیماری های تنفسی، عفونت های هرپسی و برخی دیگر از بیماری های پوستی و عوامل بیماری زای موجود در خون همچون ویروس ایدز و هپاتیت B را منتشر نماید.
  هدف
  در این مطالعه، یک وسیله کاهنده آیروسل متصل شونده به جرمیگیری اولتراسونیک از نظر کارآزمایی بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مقاله تجربی، 18 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. به طور تصادفی نیم فکهای بالا و پایین در یک سمت به کار گیری کاهنده آیروسل و در سمت مقابل بدون این وسیله به مدت 5دقیقه و با فاصله زمانی 30 دقیقه جرمگیری شد. به منظور بررسی آلودگی میکروبی و کارآیی وسیله در حذف آئروسل های عفونی، محیط کشت آگار حاوی خون بر روی ماسک درمانگر، به فاصله 30 سانتی متری از دهان بیمار قرار گرفت؛ سپس محیط های کشت به مدت 3 روز در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند و کلونی های تشکیل شده، شمارش شدند. یافته های مطالعه با بکارگیری میانه و دامنه بین چارکی و آزمون آماری ناپارامتری ویلکاکسون با سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانه و دامنه بین چارکی تعداد کلونی ها پس از جرمگیری بدون وسیله کاهنده (24 و 8) 5/17 و پس از جرمگیری با وسیله کاهنده (1 و صفر) صفر بود که تفاوت معنی دار آماری داشت (P<0.001).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، وسیله کاهنده آئروسل به طور قابل ملاحظه ای مقدار آیروسل های تولید شده در حین جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کنترل عفونت، تجهیزات دندانپزشکی، آئروسل، جرمیگری، اولتراسونیک
 • بهناز عبادیان، محمدعلی بازرگان زاده صفحه 11
  بیان مساله: ساخت مواد دندانپزشکی در داخل کشور، در حال توسعه می باشد. رزین های آکریلی سرماسخت از جمله این مواد می باشند که در مراحل ساخت پروتزهای متحرک از آنها استفاده می شود.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تغییرات ابعادی آکریل سرماسخت ساخت داخل و مقایسه آن با یک نمونه خارجی (ملیودنت) انجام شد.
  روش بررسی
  تعداد 40 نمونه دیسک آکریلی با قطر 7/13 میلیمتر از آکریل ملیودنت و آکروپارس ساخته شد (هر گروه 20 نمونه)؛ سپس هر گروه به طور تصادفی به دو قسمت تقسیم شدند؛ گروه اول در محیط در محیط معمولی قرار گرفت و نمونه های گروه دوم به مدت 5 دقیقه در آب جوشانده شد. تغییرات ابعادی نمونه ها در فواصل زمانی مختلف تا 7 روز پس از سخت شدن توسط میکروسکوپ نوری اندازه گیری و ثبت گردید. برای تحلیل نتایج از آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  آکریل آکروپارس نسبت به آکریل میلودنت دارای تغییرات ابعادی قابل توجه و از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری بود. جوشاندن این آکریل در آب جوش به مدت 5 دقیقه باعث کاهش قابل توجه تغییرات ابعادی آن شد. با گذشت 24 ساعت از زمان سخت شدن این آکریل حداکثر انقباض آن رخ داد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود در صورت استفاده از تری ساخته شده از آکریل آکروپارس پس از گذشت 24 ساعت از زمان سخت شدن آن، قالب گیری انجام شود.
  کلیدواژگان: رزین آکریلی سرماسخت، تغییرات ابعادی، ثبات ابعادی
 • معصومه حسنی طباطبایی، مهندس محمد عطایی، هنگامه صفرچراتی صفحه 18
  بیان مساله: اخیرا محققان روش هایی را برای کاهش انقباض پلیمریزاسیون ترمیم های کامپوزیتی ارایه نموده اند و مدعی هستند با قدرتهای بالاتر انرژی دستگاه های لایت کیور و تغییر الگوی تابش اشعه خواص مکانیکی ترمیم و بهبود می یابد و در عین حال ریزنشت آن نیز کاهش می یابد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی اثر دو روش سخت کنندگی Sotf -Start و Pulse-Delay بر میزان ریزنشت و درجه تبدیل ترمیم های کامپوزیتی انجام شد.
  روش بررسی
  به منظرو بررسی ریزنشت از روش نفوذ در حفره های کلاس 5، در 30 دندان مولر کشیده شده انسان استفاده گردید و سخت نمودن ترمیم های کامپوزیتی به سه روش Pulse-Delay، Soft-Start، Conventional انجام شد. برای ارزیابی درجه تبدیل در این سه گروه از روش طیف سنجی FTIR بلافاصله پس از سخت شدن نمونه ها استفاده گردید؛ مقایسه گروه ها با استفاده از آزمونهای آماری Mann-Whitney، Kruskal-Wallis انجام گردید.
  یافته ها
  میزان ریزنشت در سه گروه در عاج و مینا تفاوت معنی داری نداشت. میزان در دیواره های اکلوزالی و ژنژیوالی در گروه های (p=0.001) Pluse-Delay و(p=0.28) Soft-Start دارای اختلاف معنی داربود.به نحوی که ریزنشت در دیواره ژنژیوالی بیشتر از اکلوزالی بدست آمده،اما در گروهCOnventional این اختلاف معنی دار نبود؛ میزان درجه تبدیل نیز در سه گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد (P=0.909).
  نتیجه گیری
  روش سخت نمودن Soft-Start و Pluse-Delay با شدت نور آغازگر کم، تطابق لبه ای ترمیم های کامپوزیتی را در حفرهای کلاس 5 بهبود نمی بخشد، اما درجه پلیمریزسیون نیز در روش های مذکور کاهش نمی یابد.
  کلیدواژگان: پلیمریزاسیون، ریزنشت، درجه تبدیل، Pulse، Delay، Soft، Start
 • مرجانه قوام نصیری، فاطمه ملک نژاد، آرمیتا روحانی، مجید اکبری صفحه 28
  بیان مساله: در زمینه ایجاد تطابق کامل بین دندان و آمالگام تلاشهای زیادی انجام شده است.
  هدف
  این مطالعه با هدف ارزیابی ریزنشت و فاصله ترمیم های آمالگام با استفاده از مواد چسبنده عاجی One Coat Bond،Syntac و Excite به عنوان لاینر در زیر آمالگام انجام شد.
  روش بررسی
  تعداد 144 عدد دندان کانین انسانی سالم انتخاب و سپس در آنها حفره های کلاس 5 با لبه مینایی و عاجی تهیه شد؛ از مواد چسبنده عاجی One Coat Bond،Syntac و Excite طبق دستور کارخانه سازنده به عنوان لاینر استفاده گردید. جهت ترمیم از آمالگام های Oralloy و Cinalloy بدون فاز گاما 2 پرمس اسفریکال و Aristaloy بدون فاز گاما Admixed 2 استفاده گردید. از لاینر Copalite در گروه کنترل استفاده شد. بعد از 30 روز نگهداری در بزاق مصنوعی در 37 درجه سانتی گراد، نمونه ها به میزان 4000 مرتبه سیکل حرارتی شد. میزان ریزنشت توسط نفوذ رنگ فوشین بازی ارزیابی سپس طبقه بندی شد. میزان فاصله با میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. برای تحلیل نتایج از آزمونهای آماری پیرسون و X2 استفاده شد.
  یافته ها
  هیچ کدام از سیستم های ادهزیو حذف کامل ریزنشت را نشان ندادند. بین فاصله و ریزنشت ارتباط مثبت وجود داشت (P<0.05). همچنین بین لاینرها از نظر میزان فاصله و ریزنشت اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). در One Coat Bond و Syntac کمترین میزان ریزنشت را نسبت به دیگر گروه ها نشان دادند. عرض فاصله توسط One Coat Bond و Syntac به ترتیب 0.35 و 0.3میکرون در عاج و 0.2 و 0.1 میکرون در مینا بود. عرض فاصله توسط Excite و Copalite به ترتیب 1.3 و1.36 میکرون در عاج و 0.3 و 0.6 در مینا بود. نوع آمالگام بر ریزنشت و فاصله تاثیر معنی داری نداشت (P>0.05).
  نتیجه گیری
  One Coat Bond و Syntac میزان نشت کمتر و فاصله کمتری را نسبت به Excite و Copalite نشان دادند.
  کلیدواژگان: آمالگام، مواد چسبنده عاجی، ریزنشت، فاصله
 • فرزانه آقاحسینی، مح مدحسن اخوان کرباسی صفحه 39
  بیان مساله: یائسگی می تواند اثرات گسترده ای از نظر جسمانی و روانی بر خانم هایی که به این مرحله می رسند، داشته باشد؛ از جمله می توان به عوارض دهانی شامل خشکی دهان، احساس سوزش در زبان و دهان و غلیظ شدن بزاق اشاره کرد؛ گرچه هنوز این موضوع، مساله ای قابل بحث تلقی می گردد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی میزان بزاق تحریکی در 158 خانم که در مرحله یائسگی و پس از یائسگی بودند، انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی توصیفی که به روش مقطعی انجام شد، تعداد 158 خانم که در مرحله یائسگی و پس از یائسگی بودند (گروه مورد) و نیز تعداد 83 نفر از آقایان هم سن که فاقد بیماری سیستمیک و مصرف دارو بودند، انتخاب شدند (گروه شاهد). دامنه سنی در هر دو گروه 69-50 سال بود؛ همچنین وضعیت روانی دو گروه با استفاده از آزمون HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) مقایسه شد و بروز سمپتوم های دهانی نیز در دو گروه ارزیابی و مقایسه گردید. برای تحلیل نتایج از آزمونهای t و Mann-Whitney استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این بررسی اختلاف معنی داری را از نظر کمیت بزاق تحریکی و نیز وضعیت روانی بین دو گروه نشان نداد؛ اما بروز سمپتوم های دهانی در گروه مورد به شکل معنی داری بیش از گروه شاهد بود (002/0=P).
  نتیجه گیری
  گرچه در مطالعه حاضر بروز سمپتوم های دهانی، ارتباط معنی داری با یائسگی داشت، اما علت این امر تغییر در کمیت بزاق یا تغییر وضعیت روانی نمی باشد و احتمالا باید علت آن را در تغییرات کیفی بزاق و یا سایر عوامل جستجو کرد.
  کلیدواژگان: جریان بزاق تحریکی، یائسگی، سمپتوم های دهانی
 • حسین افشار، بهمن سراج، آوا عمادالساداتی صفحه 46
  بیان مساله: تجربیات قبلی و مشاهدات کلینیکی حاکی از آن است که هیپوپلازی و هیپوکلسیفیکاسیون دندانهای مولر اول دائمی در کودکانی که به روش سزارین به دنیا آمده اند، شایعتر از کودکانی است که به روش طبیعی تولد یافته اند؛ همچنین دندان مولر اول دائمی تنها دندانی است که دقیقا در حول و حوش زایمان، کلسیفیکاسیون راس کاسپ های آن آغاز می شود.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نوع زایمان و وضعیت کلینیکی اولین مولر دایمی انجام شد؛ همچنین تفاوت تاثیر Elective یا Selective بودن زایمانهای سزارین بر وضعیت اولین مولر دایمی بررسی گردید.
  روش بررسی
  با مراجعه به مطب پزشک جراح و متخصص زنان و زایمان، پرونده های زایمان مربوط به سالهای 1373 و قبل از آن استخراج شد؛ تعداد 100 بیمار با زایمان طبیعی و 50 بیمار با زایمان سزارین Selective و 50 بیمار با زایمان سزارین Elective انتخاب شدند تا وضعیت دندانهای مولر اول دایمی فرزندان آنها بررسی شود. پس از تماس با بیمار برای معاینه فرزند 6 سال به بالای آنها هماهنگی شد. اطلاعات پزشکی مادر از پرونده پزشکی وی استخراج گردید و در مورد اطلاعات مربوط به فرزند، از مادر سوال شد. به منظور تحلیل نتایج از آزمون c2 استفاده شد.
  یافته ها
  نقایص مینایی (هیپوپلازی و هیپوکلسیفیکاسیون) دندان مولر اول دایمی در فرزندان متولدشده به روش سزارین به طور معنی داری با زایمان طبیعی اختلاف داشت (0002/0 P=)؛ در ضمن میزان شیوع این نقایص مینایی در زایمانهای سزارین Selective بیشتر از زایمانهای سزارین Elective بود (17% برابر 9%) ولی از نظر آماری در این مورد اختلاف معنی داری وجود نداشت (07/0P=).
  نتیجه گیری
  لازم است پزشکان متخصص زنان و زایمان، متخصص کودکان و دندانپزشک متخصص کودکان آگاهی لازم را در این زمینه به والدین ارایه نمایند تا آنها ضمن مراجعه به موقع، توجه کافی برای حفظ این اولین دندان دایمی کودک که کلید اکلوژن وی محسوب می شود، مبذول دارند.
  کلیدواژگان: نقایص مینا، هیپوپلازی مینا، هیپوکلسیفیکاسیون مینا، زایمان سزارین، زایمان طبیعی (واژینال)
 • وحید طالبی، دکترحامد محمود هاشمی، حسن جهانی هاشمی صفحه 53
  بیان مساله: یکی از ساده ترین و کاربردی ترین روش های پیش بینی اندازه دندانهای دایمی نیش و آسیای کوچک، روش Tanaka-Johnston می باشد ولی تحقیقات این پژوهشگران بر روی سفید پوستهای نژاد اروپای شمالی انجام شده است و اندازه دندانها در نژادهای مختلف معمولا با هم تفاوت دارد.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston در نمونه ای از جمعیت شهر قزوین، انجام شد.
  روش بررسی
  تعداد 235 جفت کست مطالعه تهیه شده قبل از درمان انتخاب گردید و اندازه دندانهای دایمی ثنایای فک پایین و نیش و آسیاهای کوچک هر دو فک بر روی این کست های دندانی اندازه گیری شد. به منظور تحلیل نتایج از آنالیز رگرسیون و آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه، معادلات پیش بینی جدی به صورت Y=12.9+0.4 (X) برای فک بالا و Y=10.6+0.5 (X) برای فک پایین حاصل گردید ولی این معادلات از نظر آماری اختلاف آماری معنی داری را با معادلات Tanaka-Johnston نشان نداد.
  نتیجه گیری
  برای نمونه گرفته شده از شهر قزوین معادلات Tanaka-Johnston را، البته بدون آنکه پیش بینی های آنها همراه Overestimate باشد، می توان به شکل قابل قبولی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: روش تاناکا، جانسون، اندازه دندان، نیش و آسیای کوچک، پیش بینی، آنالیز فضا
 • سکینه آرامی، حمید فولادی صفحه 59
  بیان مساله: افزایش سریع تعداد بیمارانی که پیوند کلیه و دیالیز دریافت می کنند، دندانپزشکان را به درک کامل ملاحظات درمانی خاصی که برای این بیماران وجود دارد، ملزم می سازد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی میزان DMF در بیماران همودیالیزی شهر تهران در رده سنی 20-12 سال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، 50 بیمار کلیوی (27 پسر و 23 دختر) در رده سنی 12 تا 20 سال که برای دیالیز به یکی از بیمارستانهای امام خمینی، مرکز طبی کودکان فیاض بخش، هفت تیر، اشرفی اصفهانی، لبافی نژاد و هاشمی نژاد مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به معاینات کلینیکی، سوال از بیمار، مشاهده پرونده و سوال از والدین بیمار در پرسشنامه های مربوطه وارد گردید؛ به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون Chi-Square استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین DMF در افراد مورد مطالعه 2.46 حاصل شد که در مقایسه با افراد نرمال جامعه تفاوت معنی داری را نشان نداد. این شاخص در افراد مورد مطالعه در رابطه با عواملی نظیر جنس، میزان تحصیلات مادر، وضعیت بهداشت دهان و دندان، دفعات مسواک زدن از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد؛ همچنین در بررسی حاضر میزان شیوع ژنژیویت شدید 38% و میزان ژنژیونیت متوسط 32% حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه بر ضرورت استفاده از روش های مناسب پیشگیری و ارتقای بهبود سطح آگاهی بیماران و والین را در مورد بهداشت دهان و دندان تاکید می کند.
  کلیدواژگان: DMF، OHI، همودیالیز، ژنژیوال
 • مژگان پاک نژاد، اصغر میرعمادی، مجتبی طباطبایی یزدی، مهدی خداداد مترجمی صفحه 64
  بیان مساله: ارتباط میان سطح فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در مایع شیار لثه (GCF) با التهاب و از دست رفتن چسبندگی پریودنتال به اثبات رسیده است؛ اما در مورد ایمپلنت مطالعات انجام شده کافی نمی باشد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی وجود و سطح فعالیت AST و ALP و ارتباط آنها با عمق پاکت انجام شد؛ همچنین خونریزی در مایع شیار اطراف ایمپلنت های دندانی به منظور بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان یک شاخص کمک تشخیصی در درمان ایمپلنت مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق 41 ایمپلنت دندانی (گروه مورد) و 41 دندان قرینه آنها (گروه شاهد) در 21 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه اول اطلاعات کلی مربوط به ایمپلنت ها، میزان عمق پاکت، ایندکس تغییریافته خونریزی (msBI) و ایندکس تغییریافته پلاک (mPI)ثبت شد. در جلسه دوم از مایع شیار لثه دندان و مایع شیار اطراف ایمپلنت نمونه گیری شد. فعالیت AST و ALP با استفاده از اسپکتروفتومتر مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t و Mann-Whitney و برای بررسی همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  فعالیت AST بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان داد (001/0 P<)؛ میانگین فعالیت آنزیم ALP نیز در گروه مورد بیش از شاهد بود ولی این اختلاف معنی دار نبود. پس از حذف اثر متغیرهای مخدوش کننده، میانگین AST در گروه مورد 6/54 با خطای معیار 3/2 و در گروه شاهد 8/44 با خطای معیار 3/2 حاصل شد (004/0 P=). میانگین ALP نیز به ترتیب در گروه مورد 6/36 با خطای معیار 2/2 و در گروه شاهد 4/35 با خطای معیار 2/2 به دست آمد (4/0 P=)؛ AST و ALP با سایر شاخصهای کلینیکی مثل PD وmSBI ارتباط مستقیمی داشت که در گروه مورد این رابطه معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، آنالیز مایع شیار اطراف ایمپلنت می تواند به عنوان یک روش تشخیصی مناسب در ارزیابی موفقیت ایمپلنت های دندانی بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آسپارتات آمینوترانسفراز، ایمپلنت های دندانی، آلکالین فسفاتاز، مایع شیار لثه، مایع شیار اطراف ایمپلنت
 • فرحناز فلاحیان صفحه 73
  سلامتی فردی که در منطقه فاقد آب حاوی فلوئور زندگی می نماید، ممکن است از طریق فلوئور دریافتی از غذا، نوشیدنی ها، خمیردندان و محصولات دندانپزشکی به مخاطره بیفتد. فلوراید در دهان شویه، خمیردندان، آب میوه و غذاهای کنسرو، ظروف تفلون به کار رفته و یکی از راه های ورود فلوراید به آب، از طریق کودهای شیمیایی، صنایع آلومینیوم، حشره کش ها، آفت کش ها، علف کش ها، و ضدقارچ هایی است که برای میوه ها و سبزیجات به کار می رود و آلودگی محیطی به فلوراید را به وجود می آورد. برخی عوارض دریافت مزمن فلوراید بیش از حد شامل مواردی چون: کاهش میزان هموگلوبین، اختلالات معده و روده، از دست دادن دندانها در سن جوانی، استئوفلوئوروز، افزایش شکستگی لگن در سالمندان، استیواسکلروز، استئوپروز، فرم خاصی از آرتریت و انکیلوز مفصلی، استئومالاسی متافیزیال، ساختمان ضعیف دندانها و Mottling آنها، اختلال ترشح انسولین و آزمایش تحمل گلوکز، کاهش قدرت تغلیظ ادرار، اختلالات سیستم ایمنی، آسیب ژنتیک و کانسر، اختلالات یادگیری و کاهش ضریب هوشی (IQ)، اختلالات عملکرد تیرویید و... می باشد. در این قاله به عوارض ناشی از دریافت بیش از حد فلوئور و راه های پیشگیری و تشخیص آن پردخته شده است.
  کلیدواژگان: فلوئوروزیس، پیشگیری از فلوئوروزیس، استئوفلوئوروز
 • جعفر کلاهی کازرانی، پریچهر غلیانی، ژاله ورشوساز صفحه 79
  کلرهگزیدین به خوبی به مخاط دهان و پلیکل دندانی متصل می گردد و به سختی از دستگاه گوارش جذب می شود؛ اما در غلظتهای بالا به حدی از دستگاه گوارش جذب می شود که منجر به نکروز کبد می گردد. در این مورد، یک دانشجوی دندانپزشکی به طور تصادفی یک جرعه محلول کلرهگزیدین گلوکونات 20% را نوشید. اقدامات درمانی در مورد وی عبارت بودند از: شستشوی دهان با مقادیر فراوان خمیردندان، نوشیدن شربت آلژینات 5% و بلعیدن 5 گرم قطعات خرد شده چوب پنبه. عوارض جانبی شامل سردرد، سرگیجه، تاری خفیف دید، سرخوشی، دل درد، دل پیچه و از دست دادن کامل حس چشایی به مدت 8 ساعت و بازگشت تدریجی آن طی 48 ساعت بود. با توجه به جذب ناچیز و سمیت خفیف و غلظت پایین فرم رایج دهان شویه، بعید به نظر می رسد بلع چند جرعه از این محلول منجر به سمیت سیستمیک گردد و در نهایت ممکن است منجر به گاستریت شود. در موارد مشابه می توان از اقدامات درمانی شامل نوشیدن آب معدنی، شربت کائولین، کتیرا، بی کربنات ها مانند جوش شیرین، کربونات ها مانند نوشابه های گازدار، سیترات ها مانند جوهر لیمو، کلرایدها مانند آب نمک و... بهره جست.
  کلیدواژگان: کلرهگزیدین گلوکونات، سمیت سیستمیک، نکروز کبدی، بیش بیگوانیدها
|
 • P. Ghalyani Isfahani*, Sa. Keyhan, A. Shirani Page 5
  Statement of Problem: Ultrasonic Scaling is one of the main sources of producing infected aerosols in dentistry. These aerosols are able to spread pathogens such as microorganisms associated with tuberculosis, conjunctivitis, influenza and other respiratory diseases, herpetic and other skin diseases, ADIS and hepatitis B.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the clinical effectiveness of an aerosol- reduction device attaching to ultrasonic scaler handpiece.
  Materials And Methods
  In this experimental study 18 patients participated. Randomly, mandibular and maxillary quadrants of one side, in each subject, were scaled using an ultrasonic scaler with aerosol-reduction device for 5 minutes. After 30 minutes, another quadrant was scaled by ultrasonic scaler without aerosol- reduction device. In order to determine the effectiveness of aerosol- reduction device, blood agar plates attached to the surgical mask of the operator, 30 cm far from the patient's mouth, were incubated in 37°c for three days and the colonies were counted. Median, Interquartile eange and Wilcoxon test, at the 0.05 level of significance, were used to analyze the data.
  Results
  The median and interquartile range for the number of colony forming units (CFUS) without aerosol- reduction device was 17.5 (8, 24), while the median for the number of CFUS when using aerosol-reduction device was 0 (0, 1), indicating significant statistical difference (PO.001)
  Conclusion
  The aerosol- reduction device significantly reduces the amount of aerosols produced during ultrasonic scaling.
  Keywords: Dental equipment, Aerosol, Ultrasonic Scaling, Infection Control
 • B. Ebadian*, Ma. Bazargan Zadeh Page 11
  Statement of Problem: The construction of dental materials has been developing inside the country.Cold- cured acrylic resins are of such materials which are used in removable prostheses.
  Purpose
  The aim of this study was to compare the dimensional changes of two types of cold-cured acrylic resins, Acropars and Meliodent.
  Material And Methods
  Forty acrylic discs, with diameter of 13.7 mm, were made of Acropars and Meliodent acrylic resins (20 samples in each group). Then, each group was randomly divided into two parts. The first group was kept in usual environment, whereas the samples of the second group were placed in the boiling water for five minutes. The dimensional changes of the samples, at different intervals and seven days post curing, were measured by light microscope and recorded. Variance analysis was used to analyze the results.
  Results
  Acropars resins, comparing to Meliodent ones, showed a considerable dimensional changes,which was statistically significant. Boiling of Acropars resins, for five minutes, lead to a significant shrinkage. The maximum shrinkage occured at 24 hours post curing.
  Conclusion
  If the tray is made of Acropars acrylic resin, it is recommended to take impression, 24 hours after its setting.
  Keywords: Cold, cured acrylic resin, dimensional changes, dimensional stability
 • M. Hassani Tabatabaei*, M. Ataei, H. Safar Charati Page 18
  Statement of Problem: Recently, investigators have presented new methods to reduce polymerization shrinkage of composite resin restorations. It is claimed that more powerful light cure systems associated with a change in radiation patterns, lead to improved mechanical properties and reduced microleakage.
  Purpose
  The aim of the present study was to evaluate the effects of two curing systems, known as Soft-Start, Pulse-Delay, on microleakage and degree of conversion of composite resin restorations.
  Materials And Methods
  To evaluate microleakage, dye penetration method in class V cavities was applied. 30 extracted human molars filled with three different curing techniques, namely conventional, Soft-Start and Pulse-Delay, were compared. Degree of conversion was measured by FTIR Spectroscopy method immediately after sample curing. Kruskal- Wallis and Mann-Whitney test were used to compare groups.
  Results
  The degree of microleakage in enamel and dentin among three groups was not significantly different, however, microleakage in gingival and occlusal walls showed a significant difference among Pulse-Delay curing (P=0.001) and Soft-Start curing (P=0.28) groups, meaning that leakage gingival in wall was significantly higher than occlusal wall. This difference was not significant in conventional group. Moreover, the degree of conversion was not statistically significant among three groups (P-0.909).
  Conclusion
  Soft-Start and Pulse-Delay curing systems, with a two intensity start curing light, do not provide better marginal adaptation in class V composite resin restorations. It should be mentioned that polymerization degree is not also reduced in these methods.
  Keywords: Polymerization, Microleakage, Degree of conversion, Soft, Start, Pulse, Delay
 • M. Ghavam, Nasiri*, F. Malek, Nejad, A. Rohani, M. Akbari Page 28
  Statement of Problem: A lot of efforts have been made to create a complete adaptation between tooth and amalgam restorations.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate microleakage and interfacial micromorphology of amalgam restorations lined with dentin adhesives, namely One Coat Bond, Syntac, Excite and Copalite,as liners.
  Materials And Methods
  144 intact human canine teeth were selected. Then class V cavities, with enamel and dentinal margins, were prepared on each of them. Cavities were lined with different dentin bonding systems (Syntac, One Coat Bond and Excite) according to the manufacturer's instructions and restored with Oralloy and Cinalloy, non gamma 2 spherical amalgams and Aristaloy a non gamma 2 Admixed alloy. Copalite was used in the group, served as controls. After thirty days storage in synthetic saliva at 37°c, the specimens were thermocycled in saliva (4000 cycles). The degree of microleakage was assessed by means of basic fushin dye penetration and recorded. The gap width was evaluated with Scanning Electron Microscope. Pearson and %2 tests were used to analyze the results.
  Results
  None of the systems, tested in this study, eliminated microleakage completely, Pearson's correlation coefficient showed a positive correlation between gap and microleakage (P<0/05).Statistical significant differences were revealed among the liners regarding gap and microleakage (P<0.05).One Coat Bond and Syntac appeared to leak less than other groups. The gap width by One Coat Bond and Syntac were respectively 0.35 and 0.3 urn in dentine, 0.2 and 0.1 in enamel. Excite and copalite gap width in dentine and enamel were 1,3-1.36 urn and 0.3-0.6, respectively. The type of amalgam did not have any effect in the degree of microleakage and gap width (P>0/05).
  Conclusion
  One Coat Bond and Syntac, comparing to Excite and Copalite, showed less microleakage and gap width.
  Keywords: Dentin adhesives, Gap, microleakage, amalgam
 • F. Aghahosseini*, Mh. Akhavan Karbasi Page 39
  Statement of Problem: Menopause can exert extensive somatic and psychological effects on women at this stage including: oral complaints such as dry mouth, glossodynia, viscous saliva, although these findings should be studied further.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the stimulated salivary flow rate of 158 menopause and post menopause women.
  Material And Methods
  In this cross- sectional and analytic- descriptive study, 158 women, at post menopause stage, were selected as case group. The controls consisted of 83 same aged men. None of the subjects had any systemic disease and did not use any drugs. Age range, in both groups, was 50-69 years old. Psychical condition of two groups, were compared by HADSCALE test. Oral symptoms were also compared and evaluated. In order to analyze the results, "t" and "Mann- Whitney" tests were used.
  Results
  No significant difference was found between two groups regarding the quantity of stimulated saliva and psychological condition, but the incidence of oral symptoms in case group was significantly higher than the control group (P=0.002).
  Conclusion
  Based on this study, although oral symptoms have a significant relation with menopause, can not be attributed to the quantity of saliva or psychical condition. In order to find the underlying reasons, more investigations should be performed on quality changes of saliva or other factors.
  Keywords: Stimulated Saliva Flow, Oral Symptoms, menopause
 • H. Afshar*, B. Seraj, A. Emadosadati Page 46
  Statement of Problem: Previous experiences and clinical observations indicate that enamel hypoplasia and hypocalcification of first permanent molars, among infants born in Cessarian Section Delivery (C/S) is more common than those born in Normal Vaginal Delivery (NVD). Moreover, the first permanent molar is the only tooth that its "cusp tip calcification" starts exactly at the time of delivery.
  Purpose
  The aim of this research was to investigate the relationship between delivery type and clinical feature of the first permanent molar. Meanwhile, the different effects of the elective and selective types of cessarian, on the clinical feature of first permanent molar, were studied.
  Materials And Methods
  Birth files, relation to the year 1994 and before, were extracted from a gynecologist clinic. One hundred patients with NVD, 50 patients with selective cessarian delivery and 50 patients with elective cessarian delivery were chosen to examine clinical feature of the first permanent molars of their children. The children, 6 years old or more, were examined. The medical information of the mother were extracted from her file and that of child, were asked from the mother. To analyze the result, X lest- was used.
  Results
  The prevalence of enamel defects (hypoplasia and hypocalcification) of the first permanent molar among children born by C/S, were significantly different from the children born by NVD (P=0.0002). Mean while, the prevalence of these enamel defects in the selective cessarian delivery was more than elective cessarian delivery (17% vs. 9%), which was not statistically significant (P-0.07)
  Conclusion
  It is suggested that gynecologists, pediatricians and pedodontists provide the parents with necessary information about the child's first permanent tooth and ask them to pay enough attention to keep this tooth which is considered as the key of occlusion.
  Keywords: Enamel defect, Enamel hypoplasia, Enamel hypocalcification, Cessarian Section Delivery (C, S), Normal Vaginal Delivery (NVD)
 • V. Talebi*, H. Mahmood Hashemi, H. Gahani Hashemi Page 53
  Statement of Problem: One of the easiest and most practical methods to predict the size of permanent canines and premolars, is of Tanaka-Johnston, but their research has been only performed on white skin North Europeans and it should be noted that the size of teeth, in various races, differ from each other.
  Purpose
  The aim of this study was to determine the validity of Tanaka-Johnston method, in a sample population taken from Ghazvin city.
  Materials And Methods
  The numbers of 235 pairs of study casts, prepared before any kind of treatment, were selected. The size of lower permanent incisors and permanent canines and premolars of both arches were measured. To analyze the results, "regression analysis" and "t test" were used.
  Results
  Based on the findings obtained from this study, new prediction equations as Y=12.9+0.4(X) and Y=]0.6+0.5(X) were presented for maxilla and mandible, respectively. However, these equations did not differ from Tanaka-Johnston equations statistically.
  Conclusion
  Tanaka- Johnston equations can be acceptably applied for the sample population taken from Ghazvin city, if the predictions are not overestimated.
  Keywords: Tanaka, Johnston method, Tooth size, Canine, premolar, Space analysis
 • S. Arami*, H. Foladi Page 59
  Statement of Problem: Rapid increases in the population of hemodialyzed patients induce the dentists to acquire a complete understanding of the special therapeutic considerations for such patients.
  Purpose
  The goal of this research was to study the amount of DMF in hemodialyzed patients, age ranging from 12-20 years, in the city of Tehran.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional and analytic- descriptive research, 50 kidney patients (27 mail and 23 females), with the age range of 12-20 years were selected. They had referred to one of the following hospitals for hemodialysis: Imam Khomeini, Children Medical Center Fayyazbakhsh, Haft-e-Tir, Ashrafi Esfahani, Labafinejad and Hasheminejad. The data, based on clinical examination, patient's answers, patient's medical files, parents replies, were collected and analyzed by Chi- Square test.
  Results
  The average DMF, for. patients under study was 2.46, comparing to the normal subjects of the society, no significant difference was observed. Factors such as sex, Mother's education, oral hygiene and the number of daily brushing did not show any statistically significant difference about this index. The results also showed a 38% prevalence of severe gingivitis and 32% of moderate gingivitis.
  Conclusion
  This restricted study emphasizes the necessity to use proper preventive methods and to improve the patient's and parent's knowledge about oral and dental health.
  Keywords: DMF, Hemodialysis, OHI, Gingivitis
 • M. Paknegad*, A. Miremadi, M. Tabatabaeie., Yazdi, M. Khodadade., Motarjemi Page 64
  Statement of Problem: The correlation between the activity of aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) enzymes in gingival sulcular fluid (GCF) with inflammation and periodontal attachment loss has been proved, however there are not adequate studies about dental implants.
  Purpose
  The aim of present study was to investigate the presence and activity level of AST & ALP and their correlation with pocket depth (PD) and bleeding of peri-implant slcular fluid (PISF), and to evaluate the possibility of using these assessments as a diagnostic index in oral implantology.
  Material And Methods
  In this study, 41 implants as test group and 41 contralateral teeth as control group, in 21 patients were evaluated. At first visit, the general information about implants and the values of pocket probing depth (PPD), modified sulcus bleeding index (mSBl) and modified plaque index (mPI) were recorded. At the second visit, samples of GCF/PISF were collected. AST & ALP activity was determined spectrophotometrically and data were analyzed by "t", "Mann-Whitney" tests and Pearson Spearman correlation coefficient.
  Results
  The results showed that there was a significant difference in the activity of AST between two study groups (P<0.0001). The average activity of ALP in test group was more than control group but the difference was not significant. After elimination of the confounding variables, the average AST in test group was 54.6 (S£=2.3) and in control groups was 44.8 (SE=2.3) (P=0.004). The average ALP in test group (SE=2.2) and in control (SE=2.2) were 36.6 and 35.4, respectively. Values of AST and ALP were positively correlated with other clinical parameters such as PD and mSBI which was significant in test group.
  Conclusion
  The present study suggests that PISF analysis could be considered as a proper diagnostic strategy in the evaluation of dental implant success.
  Keywords: Dental implants, Gingival crevicular fluid, Peri, implant sulcus fluid, Alkaline phosphatase, Aspartate aminotransferase
 • F. Fallahian* Page 73
  The health of habitants, living in un-fluoridated drinking water areas, can be endangered through fluoride intake from food, beverages, tooth paste and dentistry products. Fluoride is used in mouthwash, toothpaste, juice fruits, conserved foods and Teflon dishes. Water exposure to fluoride occurs through fertilizers, aluminum industries, insecticides, pesticides, herbicides and fungicides used for fruits and vegetables which ultimately lead to environmental fluoride pollution. Some side effects.caused by chronic fluoride intake are as follows: decrease of hemoglobin concentration, gastrointestinal disorders, and tooth loss at young age, osteofluorosis, hip fracture among aged people, osteosclerosis,osteoporosis, special forms of arthritis and joint ankylosis, metaphysial osteomalacia, mottling and weak structure of tooth, insulin secretion and glucose tolerance test disorders, decrease of urine concentration,immune system disorders, genetic defects and cancer, learning disabilities and IQ(intelligence quotient)deficits and thyroid dysfunction The present article was to investigate the side effect of excessivefluoride intake and to discuss different preventive and diagnostic ways.
  Keywords: Fluorosis, Prevention of fluorosis, Osteoflurosis
 • J. Koiahie., Kazerani*, P. Ghalyani Isfahani, J. Varshosaz Page 79
  Chlorhexidine is bonded well to the oral mucosa and dental pellicle and is poorly absorbed from the astrointestinal tract, but in high concentration it is absorbed enough to produce liver necrosis. In this case a dentistry student accidentally ingested a shot of 20% chlorhexidine gluconate solution. Treatments included washing the oral cavity with lots of tooth paste, drinking of 5% alginate syrup and ingestion of 5g small pieces of cork. The following adverse effects were experienced: headache, giddiness, mild mist, euphoria, stomachache, diarrhea and complete loss of taste sensation for 8h, which recurred gradually during the last 48 hours. According to the poor absorption, low toxicity and low concentration of conventional mouthwashes, systemic toxicity following drinking of some shots of this solution is rare. Ultimately if may cause gastritis. Other treatments which are helpful in the same cases are: drinking of hard water, kaolin and tragacant syrup, bicarbonates such as baking soda, carbonates such as beverage, citrates such as lemon-juice and chlorides such as brine and so on.
  Keywords: Chlorhexidine Gluconate, Systemic Toxicity, Liver Necrosis, Bisbiguanides