فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1390)

 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا انصاری آملی، عباس علیمحمدی صفحه 1
  نظارت بر محصولات کشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین مواد غذایی مورد نیاز جهانی دارد. متاسفانه به علت بی توجهی به مسائل اصولی توسعه، با افزایش جمعیت و توسعه اقتصاد و صنعت، کمیت و کیفیت زمین های کشاورزی به سرعت کاهش پیدا می کند. در همین ارتباط، اندازه گیری دقیق میزان محصولات کشاورزی از اهمیت مهمی در آمار کشاورزی برخوردار است. به طور کلی به منظور تخمین تولیدات محصول، اطلاعاتی مانند مساحت و میزان تولید در واحد سطح از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. فناوری سنجش از دور می تواند اطلاعاتی با ارزش و به موقع درباره توزیع محصول، سطح زیر کشت و پتانسیل تولید در اختیار تصمیم گیران در بخش کشاورزی قرار دهد.
  در دهه های اخیر روش های متعددی به منظور طبقه بندی و محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی از داده های سنجش از دور ارائه شده است.
  هدف از این تحقیق طبقه بندی محصول برنج و براورد سطح زیرکشت آن دراستان گیلان در شمال ایران با استفاده از داده های چندزمانه سنجنده AVHRR)ماهواره (NOAA می باشد. به همین منظور از روش طبقه بندی چندزمانه متکی بر استخراج بیشینه NDVI روزانه به منظور حذف ابر استفاده شده است. نوآوری روش طبقه بندی استفاده شده عبارت است از تنوع در کاربرد عملیات جبری اعمال شده بر روی NDVI های ماهانه به منظور استخراج و تفکیک مناطقی که دارای بیش ترین میزان سبزینگی در طی فصل رشد در منطقه مورد مطالعه هستند. نتایج به دست آمده از به کارگیری روش فوق نشان می دهد که علی رغم قدرت تفکیک پایین داده های AVHRR درمناطقی که مزارع برنج در سطح وسیع و پیوسته گسترش یافته اند، دقت محاسبات مربوط به سطح زیرکشت برنج تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند تا جایی که در مقایسه با نقشه مرجع دقت نهایی برابر با 96/91 درصد می باشد. باتوجه به پایین بودن هزینه های روش استفاده شده در تحقیق، بررسی های بیش تر به منظور ارزیابی دقیق تر آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، سطح زیرکشت، برنج، طبقه بندی چند زمانه، ماهواره NOAA، گیلان
 • زهرا احمدی پور، محمدرحیم رهنما، ابراهیم رومینا صفحه 17
  نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
  تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است.
  هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهه های اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد.
  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.
  کلیدواژگان: ایران، تقسیمات کشوری، توسعه ملی، روش استقرایی، روش قیاسی
 • هادی ویسی، محمدرضا حافظ نیا صفحه 41
  یکی از پیامدهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول گسترده در مفهوم و کارکرد مرزها است. بر همین اساس و در پی تحولات جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد، بسیاری از اندیشمندان در قالب نظریه ها و گزاره هایی، افول ارزش های جغرافیایی و به ویژه مرز را بیان کردند. در این مقاله، به دنبال حل این مسئله ایم که آیا اندیشه ها و گزاره های اندیشمندان درباره جهانی شدن در خصوص حذف مرز و مفاهیم پیرامونی آن، با واقعیت های کنونی جهان مطابقت دارد. در این پژوهش، با روش استنادی استدلالی، اندیشه های نفی کننده مرز را نقد و بررسی کرده ایم و درستی و نادرستی آنها را با واقعیتهای فضای جغرافیایی مطابقت داده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که مرزهای جغرافیایی از بین نمی روند؛ بلکه متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ کارکرد و ماهیت تغییر می کند و نقش های جدیدی را به عهده می گیرند. به نظر می رسد پاسداری از هویت ها، مهم ترین بعد کارکردی مرز در عصر جهانی شدن است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرز، جغرافیا
 • مهدی پورطاهری، حسین طالبی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحه 61
  یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار روستایی کاهش فقر است. مبارزه با فقر شرط لزوم دستیابی به توسعه پایدار روستایی می باشد. در ایران علی رغم تلاش های بسیار می توان گفت که بسیاری از روستاهای کشور در فقر نسبی به سر می برند.
  این مقاله به دنبال دست پیدا کردن به برخی از ریشه های اقتصادی و اجتماعی فقر روستایی در بخش خلجستان شهرستان قم است. به این منظور فقر خانوارهای نمونه به وسیله شاخص مصرف کالری در نزد 265 خانوار از 17 روستا از طریق پرسشنامه ارزیابی و سنجش شده است.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی در مقایسه با عوامل اجتماعی نقش بیش تری در شکل گیری فقر در منطقه مورد مطالعه دارند. مجموع عوامل اقتصادی در تحلیل روابط، 5/54 درصد تغییرات و عوامل اجتماعی نیز در مجموع 5/14 درصد تغییرات شاخص فقر را توجیه می کنند. به نظر می رسد که در تدوین برنامه های مبارزه با فقر روستایی در منطقه مورد مطالعه، باید مجموعه ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، شاخص فقر، الگوی بهینه، بخش خلجستان شهرستان قم
 • محمدرضا مباشری، نبی الله غلامی، منوچهر فرج زاده اصل صفحه 81
  سودمندی و اعتبار داده های ماهواره ای به طور قوی به شرایط جوی وابسته است. گرد و غبارهای جوی، گازها و بویژه حضور ابرها می تواند به طور قابل توجهی بر انرژی بازتابیده از سطح اثر گذاشته و قرائت سنجنده های اپتیکی را با خطا مواجه سازند.
  پیکسل های آلوده به ابر اغلب بازتابندگی پوشش های زمینی را افزایش داده و دمای آن ها را پایین تر از مقدار واقعی خود نشان می دهند. ابرهای کوچک تر از ابعاد پیکسل که قابل مشاهده نیستند، باعث افزایش بازتابندگی پیکسل شده و ایجاد خطا می کنند. با توجه به این که ابرهای مختلف برهم کنش های مختلفی با طیف های مختلف دارند، می توان با ترکیب و آنالیز باندهای مختلف طیفی MODIS میزان ابرناکی بودن پیکسل را تعیین کرد.
  با استفاده از این روش می توان پیکسل های آلوده به ابر را سریع تر و با روشی ساده تر تعیین کرد. الگوریتم MODIS Cloud Mask به وسیله آکرمن و همکاران در سال 2006 ارائه شد. در این تحقیق انخست اقدام به شناسایی پیکسل های ابری در تصویر MODIS به کمک مدل پنج مرحله ای موجود در MODIS Cloud Mask شد و در ادامه برای ارتقای مدل و تعیین درصد ابر موجود در یک پیکسل برای ابرهای کوچک تر از ابعاد پیکسل با استفاده از دمای درخشندگی باند 14 سنجنده ASTER (BT14) در داخل پیکسل دمای درخشندگی باند 31 سنجنده MODIS (BT31) جستجو و درصد پوشش ابری هر پیکسل به دست آمد. ارزیابی مدل حکایت از همبستگی بالای بیش از 93/0 بین میزان واقعی کسر پوشش ابر موجود در تصویر ASTER و میزان اندازه گیری شده را به وسیله مدل دارد که باتوجه به قدرت تفکیک مکانی پایین سنجنده MODIS، بسیار امیدوار کننده است.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، MODIS، ابرناکی، دمای درخشندگی، ASTER
 • یوسف قویدل رحیمی صفحه 101
  توفان حاره ای نوظهور فت یکی از نشانه های تغییر اقلیم در محدوده اقیانوس هند و دریای عرب است. شدت توفان مذکور که برای اولین بار روز 1 ژوئن 2010 در محدوده بین اقیانوس هند و دریای عرب زایش یافت، در روز 3 ژوئن 2010 به درجه 4 که در حد ابر چرخند (سوپر سیکلون) است، رسید. توفان مذکور در طی روند غیرقابل پیش بینی خود در روز 4 ژوئن 2010 برابر با 14 خرداد 1389 به سواحل ایران در چابهار نزدیک شد و قسمت نیم دایره خطرناک آن روی سواحل چابهار قرار گرفت، سپس با تجمیع رطوبت دریاهای عمان و دریای عرب و هم چنین رطوبت منطقه همگرایی دریای سرخ و خلیج عدن (در تراز 850 هکتوپاسکال ساعت 30/9 روز 14 خرداد) به شکل توفانی رعد و برقی همراه با بارش همرفتی شدید رگباری و سنگین به سواحل چابهار یورش برد و با ایجاد امواج بلند سهمیگن دریایی و بارش سنگین 5/109 میلی متری خسارت های سنگینی به وجود آورد.
  جریان همگرای رطوبت یکی از مهم ترین ملزومات وقوع بارش از توفان های حاره ای است که بارش سنگین حاصل از توفان حاره ای فت در سواحل چابهار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بارش سنگین یاد شده به علت وزش رطوبت و همگرایی جریان رطوبت ترازهای مختلف جوی در ساعت های مختلف روز 14 خرداد 1389 به وقوع پیوسته است.
  با استفاده از معادلات ترمودینامیک مخصوص به همگرایی جریان رطوبت جو، نقشه های مربوطه به همراه مسیر وزش رطوبت جو بر اثر جریان بادهای غربی ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نقشه های ترسیمی نشان داد که منبع تامین و تزریق رطوبت به چرخند حاره ای که حرکت آن به سمت سواحل چابهار موجب ریزش بارش سنگین در روز 14 خرداد 1389 شده است(به استثنای وزش و جریان همگرایی رطوبت تراز 850 هکتوپاسکال در ساعت 30/9 که تزریق رطوبت از سمت خلیج عدن و جنوب غرب منطقه همگرایی دریای سرخ انجام گرفته است) در سایر ترازهای جوی و ساعت های روز 14 خرداد 1389 منبع تزریق و تغذیه رطوبت بارش سنگین سواحل چابهار دریای عرب و خلیج عمان بوده اند. هم چنین نقشه های ترسیمی محل و موقعیت هسته های همگرای رطوبتی در جریان فعالیت توفان فت در روز 14 خرداد 1389 نشان داد که در بیش تر اوقات بر روی سواحل چابهار یا نزدیکی آن مستقر بوده اند و به عنوان هسته های انبارش و تجمیع رطوبت با تزریق رطوبت به داخل چرخند حاره ای بارش سنگین 5/109 میلی متری روز 14 خرداد را تقویت کرده اند.
  کلیدواژگان: همگرایی جریان رطوبت، توفان فت، وزش رطوبتی، بارش ابر سنگین، چابهار
 • سیاوش شایان، حبیب سکوند، محمد شریفی کیا صفحه 119
  این مقاله بر آن است تا خطر گسلش ناشی از زمین لرزه در دشت سیلاخور را به کمک سنجش پارامترهای موثر (طول گسل، بزرگای زمین لرزه، پهنای گسیختگی و جابه جایی عمودی) مورد بررسی قرار داده پهنه بندی مناسبی از میزان خطرپذیری ناشی از آن را به عمل آورد.
  در این پژوهش با استفاده از شواهد مربوط به این پارمترها گسیختگی در پهنه های لرزشی از رخدادهای قبلی تعیین و به کمک تکنیک های تحلیل آماری تحدید شد. نتایج نشان می دهد که از مجموع گسل های موجود در این دشت شش گسل توان بالقوه ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگا و دامنه ای بین 8/5 تا بیش از 7 ریشتر دارند که بنا بر همین روابط زمین لرزه های با این بزرگا می توانند در پهنه ای به وسعت 1 تا 3 کیلومتری پیرامون گسل، گسیختگی هایی ایجاد کنند که ارتفاع مقادیر جابه جایی عمودی آن ها به بیش از 107 سانتیمتر خواهد رسید.
  شاخص های فوق مبنای پهنه بندی نواحی در معرض خطر گسلش قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شهر درود و 53 روستا از 163 روستای محدوده مورد مطالعه روی پهنه های پر خطر گسلش، 22 روستا بر روی پهنه های با خطر متوسط گسلش و 37 روستا بر روی پهنه های کم خطر گسلش قرار دارند.
  کلیدواژگان: گسلش زمین، بزرگای زلزله، پهنه گسیختگی، دشت سیلاخور، جابه جایی عمودی زمین
 • سید هادی زرقانی، هادی اعظمی صفحه 141
  آمایش سرزمین را سازمان دهی هماهنگ و سزاوار فضای حیاتی کشور در قالب سیاست های کلی توسعه و ضرورت های دفاعی دانسته اند. اعمال دیدگاه های دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش نشان دهنده هم پیوندی عملکردی میان فعالیت از یک طرف و تشکیلات دفاعی از طرف دیگر است. تاکنون در طرح های آمایش به ملاحظات دفاعی – امنیتی کم تر توجه شده و از ارائه طرح ها و راه کارهایی برای دفاع سرزمینی و حفاظت از استقرارگاه های نظامی، مراکز و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم در مقابل تهدیدات و حملات نظامی غفلت شده است رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش تابع متغیرهای متعددی است که باید در این گونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه منطقه مورد نظر، منشا و منبع تهدید و راهکارها و طرح های پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات، مهم ترین این متغیرها هستند. استان های مرزی کشور دارای موقعیت، شرایط و ویژگی های خاص بوده و تفاوت های سیاسی- فضایی با سایر استان های داخل کشور دارند، از این رو در طرح های آمایش استان های مرزی باید ملاحظات دفاعی- امنیتی متناسب با این ویژگی ها تدوین و اجرا شود. استان خراسان رضوی به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیکی از جمله مجاورت با کشور افغانستان دارای خطرات و تهدیدهای ویژه ای است که لازم است در طرح های آمایش به این ملاحظات توجه شود.
  این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه ملاحظات دفاعی- امنیتی در طرح های آمایش استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس نخست انواع تهدیدات نظامی و مهم ترین کانون های این نوع تهدیدات برای استان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جایگاه و نقش ملاحظات دفاعی – امنیتی در استقرار و مکان گزینی مراکز و تاسیسات نظامی استان خراسان رضوی تجزیه و تحلیل می شود.
  کلیدواژگان: آمایش، ملاحظات دفاعی، امنیتی، تهدیدات نظامی، خراسان رضوی
|
 • Page 1
  Monitoring of agricultural production is very important for the management of the world΄s food supply for social security. As the population increases, and the economy and industry develop, the quantity and quality of cultivated lands are decreasing rapidly. In this regard, accurate measurements of the crop production rates are of prime importance in agricultural statistics. Generally, in order to estimate crop productions, information such as the area and the corresponding yield is significant. Remote sensing technology can provide timely and accurate information about crop distribution, area planted and potential production for decision makers at many levels. In this paper, we focus on a crop area estimation method by using remote sensing satellite images. Over the recent decades, different methods and algorithms have been proposed for classifying and estimating the crop areas from the remotely sensed data. The aim of this research is to estimate rice cultivated area in Guilan province (located in the north of Iran) by using AVHRR (a sensor installed on NOAA satellite) multitemporal data. For this purpose, we used a multi-temporal classification method based upon a maximum value-based composition technique to produce multi-temporal and cloud-free data sets of NDVI. The innovation presented in this research is related to applying a variety range of algebraic operations on the images for discrimination of the crops that have different maximum greenness during the growing season. In spite of the fact that NOAA/AVHRR is a low resolution data, the results of the area estimation are promising particularly when regional data of major agricultural crops and their status are required. In this regard, the accuracy of rice area estimation is 91.96 percent in comparison with the reference map.Because of the acceptable results and low costs of the approach, further investigations and evaluations are recommended.
  Keywords: Remote sensing, Cultivated area, rice, Multi, temporal Classification, NOAA satellite, Guilan
 • Page 17
  Space management and administrative organization based on administration divisions formed. Administration division of land into smaller administrative units and administrative systems is the relative authority. The regional divisions and local governments in the form of ranges that political units are planning identify development. Thus a close relationship between administration divisions and national development there. Administration Divisions of population density index was based on the inductive method has been consistent. This caused the Space into smaller components, increasing staff and great government is the government structure. The result of this type of administration divisions, public budget divisions of government. This study analyzed the role of administrative divisions in national development. This type of administration divisions caused by the smaller units. As a result of the current administration divisions obstacle is the national development. Accordingly, a history of divisions and subdivision practices criteria that country was built upon it and its consequences have been analyzed. Finally, by providing two methods for improving Iran's administration divisions include: first - the rating levels and divisions in the city and the second part - using methods comparable to some macro-regional division of the country, trying to exit out of this process is. This study descriptive - analytical study library - documentation system according to the administration division issues in trying to dissect the role of divisions in national development is Iran.
  Keywords: Iran, administration divisions, national development, deductive method, inductive method
 • Page 41
  One of the importance consequences of information communication technology (ICT) is much change in boundaries concept and function. In following of free market economy globalization, some thinkers have expressed decline of geographic values and specially boundary. This article follows to answer this problem whether theories and predicates of globalization about of boundary negation accord to world realities now. This article criticizes the theories of boundary make negative and their true and false accord with geographical space realities by evidence-rationalistic methodology. The research results show that not only boundaries don’t become omission but also with humanity community dynamism in terms of concept and function have changed and to play new role. To seem protection of identity is most important boundary function in globalization era.
  Keywords: Globalization, Information Communication Technology, Boundary, Geography
 • Page 61
  One of the important indexes of sustainable rural development is poverty. Fighting against poverty is a necessity in moving towards development. In post revolutionary Iran, in spite of all attempts to eradicate poverty, it still remains in many villages; and poverty alleviation programs could not find the main roots of it. The poverty of sample families was investigated considering the poverty of calorie consumption. To gather the necessary data for the research, the sample families of villages were selected using stratification random sampling. Relationships were analyzed with SPSS, and the tests included Pearson and Chi-square correlation tests. Arc GIS was used to produce the maps. Based on the obtained results, economical factors are more influential in forming poverty than social factors. Therefore, in codification of programs for rural poverty alleviation in this region, we should take into account both economical and social factors.
  Keywords: Rural poverty, Poverty index, Optimum pattern, Geographical basis, Khalajestan District of Ghom Township
 • Page 81
  Usefulness and authenticity of satellite data are strongly related to weather conditions. Dust storm, atmospheric gases and especially the presence of clouds can considerably affect on the reflected energy from surface and encounter the reading of optical sensors with error. Cloud contaminated pixels usually increase the reflection of land covers and show their temperature less than the real one. The clouds smaller than pixels are not observable and cause an increase in pixel reflection and error. Considering that different clouds have diverse interactions with each other, it is possible to determine the amount of cloudiness of pixel by combining the analysis of different spectral bands of MODIS. By using this method, it is possible to determine the the cloud polluted pixels faster. For the first time, MODIS Cloud Mask algorithm was declared by Ackerman and his colleagues in 2006. Firstly the cloudy pixels were identified in MODIS image by the help of the presented five- step model in MODIS Cloud. Than for upgrading the model and determining the present percentage cloud in one pixel for those clouds smaller than pixel dimensions, brightness temperature of the pixels in band 14 of ASTER and band 31 of MODIS was compared and the cloud coverage percentage of every pixel was calculated. Model evaluation demonstrates more than 93% correlation between the real amounts of distracted cloud coverage in ASTER and the measured amount by the model, which is promising regarding local resolution.
  Keywords: Remote sensing, MODIS, ASTER, Cloudiness
 • Page 101
  Phet Tropical Storm is an emerging sign of climate change in the Indian Ocean and Arabian Sea regions. Intensity of this storms for the first time in days between June 1, 2010 within the Indian Ocean and Arabian Sea were calving, day 3 June 2010 to four degrees in level Super Cyclone is reached. This storm occurred during the process of its unpredictable day June 4, 2010 (against the Persian date 14 Khordad 1389) in Chabahar near the southern shores of Iran, in which the dangerous part of the half circle on the coast was Chabahar. The integration of seas with Oman, Arabian Sea and Red Sea moisture convergence region and the Gulf of Aden (the level of 850 hp at hours 9.30 in 4 June 2010) forms thunderstorm, severe convective storms and heavy rains on the coasts of Chabahar. The area was attacked by high sea waves and a heavy 109.5 mm rain, and brought along severe damages. Convergence of moisture flow can be regarded as the most important requirement of occurrence of rainfall from tropical storms being resulted from Phet Tropical stormy rainfall off the coast of Chabahar. The exception to the rule was wind mixture with precipitation and atmospheric moisture that created the convergence of moisture flow at different levels of atmosphere. Using the thermodynamic equations for the Moisture Flux Convergence (MFC) of atmospheric, along with route maps and related atmospheric moisture blowing winds on the western flow mapping, the analysis was carried out. Results of drawing and analysis of maps showed that the supply source and moisture injection to the Phet Tropical Cyclone moving towards the coast of Chabahar made losses except wind and moisture convergence during the balance of 850 hp 9.30 hours that injected moisture from the Gulf of Aden and Red Sea while the South West regional convergence took place. Other atmospheric levels on 4 June 2010 were through the resource injection and feeding of heavy rainfall and coastal moisture from Chabahar, Arabian Sea and Gulf of Oman. Also drawing maps of the location and position of convergent core moisture during storm in activity days showed that Phet in that date in most cases on or near the Chabahar coast were deployed as the core storage and moisture content aggregation with injection which have strengthened tropical Cyclone moisture into a heavy rain 109.5 mm.
  Keywords: Moisture Flux Convergence (MFC), Phet Tropical Storm, Moisture Advection, Super Heavy Rainfall, Chabahar
 • Page 119
  Building and infrastructure construction at ground surface or under the ground are required to consider the existence of faults to prevent the damages due to earthquake evidence. Furthermore, faults identification and recognition their shake and vibratory behavior will be an importance task to understanding and prediction the vulnerability in area. The main aims and goal of this study is to examine the risk of fault due to the earthquake in the Silakhor plan by the examination of effective parameters (fault length, magnitude, rupture radiance and vertical replacement). The tectonic condition as well as earthquake potential of area was examined at the first stage. To determine this condition, the historical earthquakes of the area were extracted from various seismological data resources such as USGS, IIEES etc. The earthquake vulnerability of area was extract and analyzed to identify the high potential zone along the known faults where the probability earthquake epicenter can be taken place along it. According to these factors, the ruptures and land deformation area due to previous earthquake events has been mapped and reanalysis based on statistical techniques. The results show out of all fault line where traverse in this area, 6 faults have a potential to induce earthquakes shake with magnitude in rage of 5.8 to 7. Which is the earthquake with average magnitude of 7.01 Richter can produce by Durod Fault as Varkooh Fault can produce the earthquake with average magnitude of 6.2 Richter, the remain known faults in area are able to produce earthquake with average magnitude of below the 6 Richter, The result also define that, such earthquakes can displace area along the fault ruptures with 107cm in vertical and 1 to 3 km² as land deformation domain. These results were modified as factors input for vulnerability assessment and earthquake hazard zonation. Furthermore, the study area was divided to in 3 zones (low, moderate and high hazard areas). Superimposing the earthquake hazard zonation map and digital settlement and infrastructures maps of area over the GIS environment shows out of 163 villages in study area the 53 villages located in high hazard zone, 22 villages in moderate hazard zone and 37 villages in a low hazard zone. Furthermore, the parts of two main roads (Khoramabad- Borujerd and Borujerd- Dorud) involved in high hazard zonation. Which is can cause lots of problems for assessing the area by blocking the main roads and make a double disaster in a earthquake events.
  Keywords: Earthquake, rapture, fault, zonation Silakh
 • Page 141
  Preparation has been defined as concordant organizing in the form of general development policies and defensive necessities, which a countries existential atmosphere deserves. There has been less focus on defensive-security considerations so for in preparation plans, and offering schemes and strategies for land defense, security of military camps and centers. Also vital acute foundations against sudden military threats and attacks have been neglected. Implementation of defensive and security considerations in preparation plans is dependent up several changes, which are worthy of attention in such plans. These variations include geographic location of target region, type and land area. As the most important variations, we can mention military and security threats that the region face with, source of these threats and non-operating strategies and defenses, which are appropriate for these types of threats. Frontier provinces of our country have special situations and characteristics, and are in different political atmosphere in comparison with other provinces. Hence, in preparation plans of frontier cities, the defensive-security considerations should be modified and implemented regarding these characteristics. Khorasan Razavi province is facing with special threats and dangers that should be considered in preparation plans. This is because of specific geographic, politic and geopolitical characteristics that this province has, like being adjacent to Afghanistan. This article is trying to express the importance and position of defensive-security considerations in the preparation plans of Khorasan Razavi province through a descriptive-analytical method.
  Keywords: Military, security considerations, Military centers, Khorasan Razavi province