فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 215، اسفند 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 215، اسفند 1390)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/12/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یک نگاه
  صفحه 8
 • بیست سال پیش در همین ماه
  صفحه 12
 • اخبار جهان
  صفحه 14
 • سیاهچاله های شکمو
  ترجمه: نگار نجفی صفحه 18
 • نمای نزدیک غول
  صفحه 19
 • اخترشناسان فضایی ها چگونه می توانندزمین را پیدا می کنند؟
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 20
 • تاثیر انفجار ابرنوااختری بر زمین
  نیلوفر فشنگساز صفحه 27
 • هشت چشم انداز شگفت انگیز منظومه ی شمسی
  ترجمه: محمدحسین ذوفقاری صفحه 28
 • کاشف هسته ی درونی زمین
  شادی حامدی آزاد صفحه 33
 • خورشید در چرخه ی فعالیت (بخش اول)
  حامد الطافی صفحه 34
 • زمین را متوقف کنید!
  داود منصوری، مهدی زمانی صفحه 36
 • آسمان در این ماه (اسفند 1390- فروردین 1391)
  صفحه 39
 • دیدار نوروزی با سیاره ی سرخ و ارباب حلقه ها
  کاظم کوکرم صفحه 40
 • پدیده های نجومی در اسفند 90 و فروردین 1391
  صفحه 43
 • آسمان در سال 1391
  صفحه 47
 • نگاهی به اوضاع کواکب در اسفند 90 و فروردین 1391
  صفحه 56
 • سنجش دید نجومی در رصدهای آماتوری
  حامد الطافی صفحه 58
 • دو اختفای سیارکی مهم در یک ماه
  سپیده شعرباف، فریدا فارسیان صفحه 60
 • قاب ژرف
  صفحه 78
 • کاری نو
  صفحه 82
 • پستچی
  صفحه 84
 • اخبار ایران
  صفحه 87
 • راهنمای خرید نخستین تلسکوپ
  مزدک مطهری صفحه 88