فهرست مطالب

ژنتیک نوین - سال ششم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1390)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله مروری
 • سیدجلال زرگر، محسن علیپور، شاهرخ صفریان، شمیله فولاددل، ابراهیم عزیزی صفحه 7
  با تکمیل پروژه ژنوم انسان، فهرست تقریبا کاملی از ژن های مورد نیاز در ایجاد یک انسان کامل بدست آمد. اهمیت این پروژه با سیستم ثانویه مورد استفاده سلول، برای تعیین زمان و مکان بیان ژن ها طی تکوین تقریبا یکسان است. با این حال، وضعیت بسیار پیچیده تر از طبقه بندی ساده ژن ها است. ژنتیک کلاسیک به تنهایی قادر به تشریح تنوع فنوتیپی موجود نیست و تلاش مفهوم اپی-ژنتیک، در راستای توضیح و بیان این پدیده است. شناخته شده ترین شاخص اپی ژنتیک، متیلاسیون DNA است. در انسان متیلاسیون DNA بر روی کربن 5 موجود در دی نوکلئوتید CpG (3-CG-5) رخ می دهد. متیلاسیون DNA، در کنترل فعالیت ژن-ها و معماری هسته، نقش حیاتی ایفاء می نماید. متیلاسیون DNA نابجا (هیپومتیلاسیون وسیع ژنومی و هیپرمتیلاسیون اختصاصی ناحیه) غالبا در پیری و به ویژه در فرآیند تومورزائی مشاهده می شود. امروزه تحقیقات اپی ژنتیک بر روی مطالعه و افزایش درک اسرار و ابهامات موجود در محدوده فرآیندهای پیچیده بیولوژیکی نظیر سرطان و پیری متمرکز شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده که فاکتورهای غذائی می توانند متیلاسیون DNA را تنظیم نموده و از این طریق در فرآیند پیری و سرطان-زائی دخالت نمایند و از این رو، متیلاسیون DNA یک ارتباط مشترک و مهمی را بین سرطان، پیری و رژیم غذائی ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: اپی ژنتیک، پیری، دی نوکلئوتید CpG، رژیم غذائی، سرطان، هیپرمتیلاسیون
 • مقالات پژوهشی
 • فاطمه عباسی کاکارودی، محمدحسین صنعتی، رقیه حبیبی، نادر چاپارزاده، حمید گورابی صفحه 19
  مطالعات اخیر نشان داده که چند شکلی های ژنی در برخی از ژن ها می تواند از دلایل سقط مکرر باشد. از طرف دیگر، نیتریک اکساید به عنوان یک مولکول مهم در مسیر پیام رسانی سلول، در مراحل اولیه حاملگی شامل لانه گزینی بلاستوسیت، تمایز تروفوبلاست و تهاجم تروفوبلاستی دخیل است و سبب گردش خون جفتی-جنینی می شود. بنابراین در لانه گزینی و حفظ حاملگی نقش دارد. نیتریک اکساید به وسیله آنزیم نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی در جفت بیان می شود، از آنجائی که این آنزیم و محصول آن در مراحل اولیه حاملگی نقش کلیدی ایفا می کند ارتباط میان چندشکلی این ژن و یکی از مشکلات حاملگی مثل سقط مکرر در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از 100 زن مبتلا به سقط مکرر که دلیل خاصی برای سقط آن ها وجود نداشت و حداقل سه سقط مکرر داشتند به عنوان گروه بیمار استفاده شد. گروه کنترل نیز شامل 100 زن با سابقه حاملگی طبیعی بود. هر دو گروه به منظور تشخیص چندشکلی VNTR در اینترون چهارم از ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی با استفاده از تکنیک PCR بررسی شدند و همچنین برای تشخیص چندشکلیGlu298Asp در اگزون هفتم این ژن از روش PCR-RFLP و تعیین توالی استفاده شد. بررسی ها نشان داد که فراوانی ژنوتیپی چند شکلی VNTR، در گروه بیمار 63 درصد (bb)، 33 درصد(ab)، 4 درصد(aa) و گروه کنترل 79 درصد (bb)، 18 درصد (ab)، 3 درصد (aa) می باشد. همچنین فراوانی ژنوتیپی مربوط به چندشکلی Glu298Asp در گروه بیمار 71 درصد (GG)، 25 درصد (GT)، 4 درصد (TT) در گروه کنترل 68 درصد (GG)، 29 درصد (GT)، 3 درصد (TT) بود. مطالعات آماری بر روی این نتایج نشان می دهد که فراوانی آلل a و فراوانی ژنوتیپ ab بین دو گروه به طرز معنی داری متفاوت است ولی بقیه فراوانی ها تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. بنابراین آلل a از چندشکلی VNTR از اینترون چهارم ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی می تواند برای ابتلا به سقط مکرر فاکتور خطری باشد در صورتی که الل T از چندشکلی Glu298Asp نقشی در ابتلا به سقط ندارد.
  کلیدواژگان: چندشکلی، سقط مکرر، نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی
 • نعمت هدایت ایوریق، سید رضامیرایی آشتیانی، اردشیر نجاتی جوارمی صفحه 29
  چندقلوزایی از صفات مهم اقتصادی در پرورش گوسفند به شمار می رود. یافته های اخیر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از واریانس این صفت تحت تاثیر ژن های بزرگ اثر است. باروری بالا در گوسفندان اینوردل و هانا به علت جهش در جایگاه BMP15 با منشا اووسیتی است که به عنوان ژن فاکتور رشد شناخته می شود. این مطالعه برای بررسی احتمال وجود چندشکلی-های ژن های FecXI و FecXH در گوسفند دنبه دار نژاد شال صورت گرفت. در این مطالعه از روش PCR-RFLP برای شناسایی FecXI و FecXH استفاده شد. از تعداد 239 راس میش نژاد شال نمونه برداری خون و استخراج DNA با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. قطعات مورد نظر با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصی، یک قطعه 204 جفت بازی از FecXI و یک قطعه 235 جفت بازی از ژن FecXH، توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر گردید. محصولات حاصل از PCR به ترتیب تحت تیمار آنزیم های برشی XbaI و SpeI قرار گرفتند. این مطالعه تنها وجود آللهای وحشی این دو ژن را تایید کرد. بدین ترتیب تمامی نمونه ها برای ژن های FecXI و FecXH دارای ژنوتیپ ++ بودند و جهش های اینوردل و هانا در آن ها یافت نشد.
  کلیدواژگان: چندقلوزایی، گوسفند نژاد شال، FecXH، FecXI، PCR، RFLP
 • محمد مهدی مجیدی، آقا فخر میرلوحی صفحه 35
  علیرغم اینکه گزارشاتی در زمینه استفاده موفق از نشانگرهای مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی گراس های علوفه ای وجود دارد، مطالعات کاربردی در این زمینه از جمله تاثیر تنوع ژنتیکی بر نمود واریته های مصنوعی حاصله و کارایی نشانگرهای مولکولی در گزینش والدین در گراس های علوفه ای بسیار محدود است. در این پژوهش تعداد 25 ژنوتیپ فسکیوی بلند از یک جامعه اولیه انتخاب و پس از ارزیابی مورفولوژیک آن ها (از طریق 12 صفت)، تنوع مولکولی آن ها (با استفاده از 50 آغازگر EST-SSR) مورد بررسی قرار گرفت. سپس تعداد 6 ژنوتیپ از دورترین و 6 ژنوتیپ از نزدیک ترین والدین بر اساس فاصله ژنتیکی مورفولوژیک و نیز فاصله ژنتیکی مولکولی انتخاب و پس از یک نسل پلی کراس جمعیت نتاج حاصله مورد بررسی قرار گرفت. متوسط فاصله ژنتیکی بین والدین انتخاب شده برای تنوع محدود در ارزیابی مورفولوژیک و مولکولی به ترتیب 55 و 14 درصد کمتر از والدین انتخاب شده برای تنوع وسیع بود. تنوع مولکولی بیش تر بین والدین بر اساس نشانگر EST-SSR منجر به افزایش 25 درصد عملکرد علوفه، 12 درصد تعداد ساقه و10 درصد قطر یقه بیشتر در نتاج گردید در حالی که مقایسه میانگین نتاج دو گروه متنوع و متشابه بر اساس ارزیابی مورفولوژیک با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. از طرف دیگر تنوع مورفولوژیک بالاتر میزان هتروزیس در صفات روز تا گرده افشانی و ارتفاع بوته (دارای وراثت پذیری بالا) را به ترتیب 5/4 و 7 درصد افزایش داد در حالی که تنوع مولکولی روی نمود این صفات در رقم مصنوعی تاثیری نداشت. نتایج نشان داد که نمود نتاج در فسکیوی بلند می تواند از طریق ثبت اطلاعات حاصل از والدین کلونی پیش بینی گردد. این نتایج بر ضرورت گزینش والدین متنوع و اصلاح پلی کراس ها به کمک نشانگر به ویژه در مورد صفات کمی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: پلی کراس، تنوع ژنتیکی، عملکرد
 • سارا لاری، کامران غفارزادگان، سیما افشارنژاد، مهتاب صراف، نازنین پازوکی، سامان حسینخانی صفحه 43
  سرطان کولون یکی از شایع ترین انواع سرطان در دنیا می باشد. از میان تمامی ژن هایی که در فرآیند سرطان زایی کولون دستخوش تغییر می شوند، Kras از اهمیت تشخیصی بالایی برخوردار می باشد. بررسی ها نشان می دهد جهش در این ژن که در50-20 درصد سرطان های کولورکتال و در مراحل اولیه آن اتفاق می افتد و نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش سرطان کولون دارد. اغلب جهش های Kras در کدون 12 و13 و به میزان بسیار کمتری در کدون 61 اتفاق می افتد. در این تحقیق فراوانی جهش کدون 13 با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین جهش در کدون 13 با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژی سن،جنس، محل تومور، مرحله تومور، درجه و نوع تومور نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 5/18 درصد (10مورد از 54 مورد) در کدون 13 جهش داشته و بین جهش در کدون 13 با مرحله تومور ارتباط معنی دار وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بررسی وجود جهش در ژن Kras در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم کولون در بررسی سیر پیشرفت بیماری دارای نقش تعیین کننده و ارزش تشخیصی باشد.
  کلیدواژگان: آدنوکارسینوم کولون، کدون13، RFLP، PCR
 • مهدی یونسی حمزه خانلو، علی ایزدی دربندی، محمدطاهر حلاجیان، نجات پیرولی بیرانوند، عباس مجدآبادی صفحه 49
  در این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی نسل هفتم (M7) 33 لاین جهش یافته سویا با تثبیت ازت بالا حاصل از پرتوتابی رقم مادری L17 با اشعه گاما به همراه دو رقم تجاری ویلیامز و کلارک و رقم مادری L17 با استفاده از 10 آغازگر تصادفی RAPD حاصل انجام گرفت که مجموعا 104 باند قابل امتیاز دهی بدست آمد. از بین این 104 باند 34 باند یک شکل و بقیه (70 باند) چند شکل بودند. برای برآورد شباهت بین لاین های بررسی شده و ارقام تجاری و مادری از ضریب تشابه جاکارد استفاده شد. میزان تشابه در بین افراد بررسی شده بین 79/0-17/0 متغیر بود. بر اساس ماتریس تشابه، لاین جهش یافته شماره 32 (M32) مشابه ترین لاین به رقم مادری و لاین جهش یافته شماره 9 (M9) دورترین لاین جهش یافته نسبت به رقم مادری بود. گروه بندی ژنوتیپ ها به روش تجزیه خوشه ایو با استفاده از الگوریتم CL (دورترین همسایه) لاین ها و ارقام بررسی شده در هفت گروه مختلف قرار گرفتند. با توجه به تنوع بالایی که لاین های جهش یافته از خود نشان دادند این لاین ها می توانند در برنامه های آتی اصلاح نباتات برای توسعه ارقام مورد نظر استفاده شوند
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، جهش یافته، سویا، _ RAPD
 • سالار درافشان، محمدرضا کلباسی، محمد پورکاظمی، باقر مجازی امیری صفحه 55
  آمیخته گری یکی از روش های سنتی اصلاح نژاد در فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی خصوصا آبزی پروری است. نکته کلیدی در این روش اصلاح نژادی، اثبات ماهیت آمیخته نتاج است. در شناسایی افراد آمیخته می توان از روش های مختلفی بهره جست که یکی از معتبرترین و پیشرفته ترین این روش ها، روش مولکولی است. در این تحقیق امکان استفاده از آغازگرهای RAPD برای بررسی صحت آمیخته گری در نتاج حاصل از تلاقی مصنوعی جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss و جنس نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور 30 رشته آغازگر RAPD به-طور تصادفی انتخاب شده و الگوی ژنوتیپی والدین در آمیزش های تک والدی (Single Pair Mating) از طریق واکنش زنجیره-ای پلیمراز PCR بررسی گردید. از 30 آغازگر تنها دو آغازگرH-09 و P-12 به ترتیب با توالی های TGT AGC TGG G 3′′5 و 5′AAG GGC GAG T 3′پلی مورفیسم مناسب همراه با تکرارپذیری بالا را حداقل بین یک جفت از مولدین نشان دادند. نحوه توارث باندهای اختصاصی والدین در فرزندان حاصل از آمیخته گری مصنوعی نشان داد که آمیخته های مذکور (به جز یک مورد) توارث کاملی از باندهای اختصاصی والدین را دارا بودند. لذا ماهیت آمیخته بچه ماهیان تایید گردید. این تحقیق کارایی روش RAPD را برای سنجش صحت آمیخته گری در دو گونه مهم از آزاد ماهیان تجاری ایران به اثبات رساند.
  کلیدواژگان: آمیخته گری، قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss، ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، RAPD
 • حیدر عزیزی، ایرج برنوسی، بابک عبداللهی مندولکانی*، رضا درویش زاده صفحه 61

  استفاده از منابع ژنتیکی در اصلاح گیاهان نیازمند مطالعه دقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاهی است. به این منظور ساختار و تنوع ژنتیکی 80 ژنوتیپ از 8 جمعیت مختلف یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR مورد بررسی قرار گرفت. 16 آغازگر مورد استفاده 117 مکان قابل امتیاز بندی تولید کردند که از این تعداد 91 مکان در بین و درون جمعیت ها چندشکل بودند. میانگین مقادیر PIC (Polymorphic information content) برای آغازگرهای مورد استفاده 77/0 و از 65/0 (آغازگر UBC849) تا 93/0 (آغازگر 443) متغیر بود. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر به روش UPGMA مبتنی بر ضرایب فاصله ژنتیکی نی، جمعیت ها را در سه کلاستر اصلی قرار داد. بیشترین و کم ترین فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها به ترتیب 128/0 (قره یونجه ملک کندی و همدانی) و 054/0 (ترکیه ساکوئل و بغدادی) بود. متوسط میانگین هتروزیگوسیتی در جمعیت های مورد مطالعه 285/0 و از 267/0 (بغدادی) تا 309/0 (ترکیه ساکوئل و محلی اصفهانی) متغیر بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ملکولی (AMOVA) تنوع ژنتیکی بالایی را در درون جمعیت ها (91 درصد) در مقایسه با بین جمعیت ها (9 درصد) نشان داد. تجزیه کلاستر بر اساس روش Complete Linkage مبتنی بر ضرایب تشابه دایس، ژنوتیپ های مورد مطالعه را در 6 گروه هتروتیک قرار داد. جمعیت هایی با فاصله ژنتیکی مناسب یا افراد متعلق به گروه های هتروتیک مختلف می تواند به طور بالقوه به عنوان والدین تلاقی در برنامه های اصلاحی یونجه مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تجزیه واریانس ملکولی، نشانگرهای ISSR، یونجه زراعی(Medicago sativa L، )
 • سیده صنم کاظمی شاهاندشتی، رضا معالی امیری، حسن زینالی خانقاه صفحه 70
  در این تحقیق پاسخ های القاء شده نخود جم در دمای سازگاری و تنش سرما از طریق اندازه گیری شاخص خسارت برگ (ELI)، پراکسیداسیون چربی های غشاء یا مالون دی آلدئید (MDA) و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان کاتالاز ارزیابی شد. گیاهان پس از قرارگیری در شرایط سازگاری به سرما آمادگی بیشتر در رویارویی با تنش سرمای بالای صفر و به طور واضح تر در دمای زیر صفر نشان دادند. نتایج نشان داد که تنوع بالقوه در شدت و سرعت پاسخ های سلولی در این ژنوتیپ وجود دارد و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (به عنوان سیستم دفاع سلولی) و نتایج MDA وELI (به عنوان شاخص خسارت) با هم در تعامل هستند. بررسی گیاهان در فاز بهبودی نشان داد که افزایش تحمل تحت شرایط دمای پایین ویژگی موقت بوده و پس از گذر از تنش سرما از طرفی فعالیت آنزیم کاتالاز کاهش یافته و از طرف دیگر میزان خسارت به غشاهای سلولی نیز کاهش می یابد. بنابراین، اعمال تیمار سازگاری، سبب افزایش تحمل گیاه به تنش سرما شده وتوان زیستی گیاه را در تنش های سرمایی افزایش داده و سبب بهبودی گیاه حتی پس از تنش های سرمایی شدید می شود.
  کلیدواژگان: آنزیم کاتالاز، پراکسیداسیون چربی های غشا، سازگاری به سرما، نخود زراعی، هدایت الکترولیتی غشا
 • محمد فرخاری، محمدرضا نقوی، بهمن یزدی صمدی، رجب چوگان، زویونبی صفحه 79
  توالی یابی ژنوم ذرت، آن را به یک گیاه مناسب جهت مطالعات ژنتیکی تبدیل کرده است. در این آزمایش تغییرات نرخ نوترکیبی در قسمت های مختلف ژنوم ذرت و مناطق کروموزمی دارای انحراف از تفرق مندلی (SDR) در یک جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب ذرت (RIL) با 71 فرد مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه تغییرات نرخ نوترکیبی در طول ژنوم مجموعا 686 نشانگر چندشکل تک نوکلئوتیدی (SNP) در 1346 سانتی مورگان نقشه یابی گردید. تعداد 151 نشانگر SNP از مجموع 714 نشانگر چند شکل مورد مطالعه از لحاظ تفرق مندلی در سطح احتمال پنج درصد از نسبت مندلی 1:1 انحراف نشان دادند. در مجموع هشت SDR شناسایی گردید که یکی از آن ها در محدوده مکان ژن ga2 قرار گرفته بود. دامنه تغییرات کراسینگ آور از 06/0 تا 47/8 بود. همچنین یک منطقه کروموزمی حاوی نواحی هتروکروماتینی فشرده (knobs) تشخیص داده شد. محل های تقریبی سانترومرها در کروموزم نیز تعیین گردید. اطلاعات در مورد رابطه بین فاصله های ژنتیکی و فیزیکی در امتداد کروموزم ها و محل قرارگیری SDR ها در تحقیقات اصلاحی و ژنتیکی بسیار موثر است و به صورت های مختلف قابل استفاده می-باشد.
  کلیدواژگان: انحراف از تفرق مندلی، تغییرات نرخ نوترکیبی، ذرت، ناب
 • مقاله کوتاه
 • عاطفه عسگری، زهرا نور محمدی، صفیه قهرمانی، سولماز سعیدی، ابراهیم کامرانی صفحه 91
  شیوع ترانسلوکاسیون های کروموزومی متعادل و ناهنجاری های کروموزومی در زوجین دارای سقط های مکرر از صفر درصد تا 31 درصد می باشد تحقیقات مختلف نشان می دهد که بررسی سقط های مکرر خودبخودی برای ثابت کردن احتمال وجود ترانسلوکاسیون های متعادل در والدین می تواند مفید باشد. در مطالعه حاضر تعداد 75 زوج دارای 3 سقط و بیشتر و 65 زوج دارای 2 سقط که همه آن ها دارای سقط در سن بارداری زیر سه ماه بوده اند بررسی شدند که از طرف پزشک متخصص زنان جهت بررسی های سیتوژنتیکی به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی همدان ارجاع داده شده بودند و همچنین کاریوتیپ 40 فرد بدون سابقه سقط جنین و دارای باروری طبیعی را به عنوان گروه کنترل در مقایسه با هر یک ازگروه ها مورد بررسی و تحقیق قراردادیم. روش مورد استفاده در این تحقیق GTG باندینگ (رنگ آمیزی باندینگ با استفاده از گیمسا و تریپسین(می باشد. فراوانی ناهنجاری های کروموزومی و هترومورفیسم ها بین زوجین دارای 3 سقط و بیشتر به ترتیب3/5 درصد و 3/9 درصد گزارش گردید همچنین فراوانی ناهنجاری های کروموزومی بین زوجین دارای 2 سقط 07/3 درصد و فراوانی هترومورفیسم های کروموزومی آن ها 15/6 درصد مشخص گردید. بررسی افراد کنترل فراوانی هترومورفیسم های کروموزومی 5/7 درصد را نشان داد و هیچ گونه ناهنجاری های کروموزومی در افراد کنترل مشاهده نشد. این نتایج در بر گیرنده این مطلب است که وجود ناهنجاری های کروموزومی یکی از دلایل سقط های مکرر خودبخودی می باشد که با افزایش این سقط ها احتمال وجود این ناهنجاری ها افزایش می یابد همچنین به دلیل وجود هترومورفیسم های کروموزومی در افراد جمعیت عمومی که بدون علایم بالینی سقط هستند وجود هترومورفیسم های کروموزومی را نمی توان دلیل ایجاد سقط های مکرر خودبخودی دانست.
  کلیدواژگان: افراد کنترل، ترانسلوکاسیون، سقط مکرر، هترومورفیسم
|
 • Zargar J., Alipour M., Safarian Sh, Fouladdel Sh, Azizi E Page 7
  With the completion of the Human Genome Project, the list of the genes needed to produce a perfect human was completed. Of equal importance is a second system that cells use to determine when and where a particular gene will be expressed during development. However, the situation is far more complex than a simple catalogue of genes. Classical genetics alone cannot explain the existing diversity of phenotype. The concept of epigenetic offers an explanation and description of these phenomena. The best-known epigenetic marker is DNA methylation. In human, DNA methylation occurs at the C-5' position of cytosine within the CpG (5'-CG-3') dinucleotide. Methylation of DNA plays a pivotal role in the control of gene activity and nuclear architecture. Aberrant DNA methylation (Genomic global hypomethylation and region-specific hypermethylation) is frequently observed in aging and especially in the tumorgenesis. Today, epigenetic researches are focused on studying and increasing understanding of the mysteries and ambiguities in the complex biological processes like cancer and aging. Recent studies have shown that dietary factors can modulate DNA methylation and thereby contribute to aging and tumorgenesis. Thus, DNA methylation provides an important common link between aging, cancer and nutrition.
 • Abbasi F., Sanati M. H, Habibi R., Chapar Zadeh N., Gourabi H Page 19
  Recent studies have indicated that genetic polymorphisms of the specific genes is one of the causes of miscarriage. In the other hand it is observed that nitric oxide (NO), as a signaling molecule, is participated in primary events of pregnancy such as implantation of blastocyte, differentiation of trophoblast, trophoblast invasion, and it enhances blood supply through the maternal arteries to the placenta thus it has a role in implantation and maintenance of pregnancy. NO is produced by endothelial nitric oxide synthase that is expressed in placenta, whereas this enzyme and its production play a key role in early stages of gestation, we investigated relationship between polymorphism of this gene and complication of pregnancy. In this study we used 100 women who had three or more constitutive miscarriage with unknown reason in first trimester of their pregnancy in case group. Control group is included 100 women with normal pregnancy. Both group were analysed for VNTR polymorphism in intron4 of endothelial nitric oxide synthase gene by PCR and also were analysed for Glu298Asp polymorphism in exon 7 of this gene by PCR-RFLP and sequencing. Genotype frequency of VNTR polymorphism in case group is 63% (bb), 33% (ab), 4% (aa) and in control group is 79% (bb), 18% (ab), 3% (aa). The genotype frequency of Glu298Asp polymorphism in exon7 is as follow: 71% (GG), 25% (GT), 4% (TT) in case group and 68% (GG), 29% (GT), 3% (TT) in control group.Our data indicate that the “a“allele frequency is significantly different between case and control group but other data do not show difference. Therefore a allele of VNTR polymorphism of endothelial nitric oxide synthase gene is a risk factor for RSA but T allele don’t have any role.
 • Hedayat Evrigh N., Miraei Ashtiani S. J, Nejati Javaremi A Page 29
  Litter size is one of the most important economical traits in sheep breeding and recent discoverieshave shown that it is influenced by a number of major genes. The high prolificacy in Inverdaland Hanna sheep is the result of a mutation in the BMP15 oocyte-derived growth factor gene.This study was carried out for detection of possible polymorphisms in FecXI and FecXH genes. PCR-RFLP method was used to develop FecXI and FecXH mutant allel. This study was performed using bloodsamples, collected from 239 ewes of Shall sheep. Genomic DNA was extracted using modified salting-out method. The polymerase chain reaction (PCR) was carried out for amplification of a fragment with 204 and 235 bp at the mentioned loci respectively. For genotyping the individuals at Inverdal and Hanna loci, the resulted amplified fragments were digested using XbaI and SpeI restriction enzymes respectively. XbaI and SpeI restriction enzymes were used to detect possible mutation through which Shall breed sheep was tested for the presence of the FecXI and FecXH mutation of BMP15. There were no evidence of FecXI and FecXH in shall breed sheep samples all individuals in the sample showed wild genotype (++). Considering the phonotypic records, the obtained result indicates that in this breed, the relationship of genetic factor responsible for twining or multiple lambing rates with reported mutated alleles at Inverdal and Hanna major gene is very unlikely.
 • Majidi M. M, Mirlohi A Page 35
  Although molecular markers have been successfully used to analyze genetic variability withinand among perennial forage grasses, examples of applications to benefit their breedingprograms are rare. Additionally, molecular information about effect of genetic diversity onperformance of synthetic cultivars and their application toward parental selection are limited. In this study, 25 tall fescue genotypes were selected from a base population and the genetic diversity among them was assessed using morphological (12 Agro-morphological traits) and molecular (using 50 EST-SSR primers) characteristics. For each morphological and EST-SSR evaluation, two polycross of six parental plants with contrasting levels of genetic diversity (narrow and wide) were composed and the corresponding synthetic varieties were morphologically evaluated. Average genetic diversity among parents selected for narrow polycrosses in molecular and morphological analysis was 55% and 14% lower than among parents selected for wide polycrosses, respectively. Results showed that progenies from molecularly wide polycross had significantly higher hay yield (25%), stem number (12%) and crown diameter (10%) when compare to progenies from molecularly narrow polycross.Morphological diversity did not affect these traits. On the other hand, higher morphological diversity increased days to pollination and plant height by 4.5 and 7% respectively. Results indicated that progeny performance in tall fescue can be estimated by molecular information of their parents. The results provide evidence for an efficient application of molecular markers to select genetically diverse parents especially for quantitative traits.
 • Lary S., Ghaffarzadegan K., Afsharnezhad S., Saraf Yazdi M., Pazooki N., Hoseinkhani S Page 43
  Introduction
  Colorectal cancer is one of the most common forms of cancer in the world. Amongseveral genetic events which have been documented in colorectal tumour progression, K-ras hashigh diagnostic value. Studies have shown that K-ras mutations are found in 20-50% of all coloncancers mostly in codons 12 and 13, and less frequently in codon 61.The aim of the present studyis to identify K-ras gene mutations in codon 13 in CRC patients among the East-North of IRAN, and toassess whether they are linked to the clinicopathological parameters.
  Materials And Methods
  Tumorsamples were collected from a consecutive series of 54 patients undergone respective surgery for CRC.DNA was extracted from tumour and RFLP-PCR was applied for codon 13 mutation detection.
  Results
  The results reveal that 18.51% of the patients (10/54) have the mutation in the K-ras gene-codon 13. In the present study, K-ras mutations were significantly associated with CRC stage (P <0.05). No significant correlations were found between the mutations and sex, grade and tumor location.Conclution: The research shows that mutations in K-ras gene-codon 13 have a significant role in tumor type cell progression in CRC patients; therefore, screening for K-ras mutations appears to have a high prognostic value for evaluating of the risk of the tumor progression.
 • Younessi Hamzekhanlu M., Izadi A., Taher Hallajian M., Pirvali Beiranvand N., Majdabadi A Page 49
  In this research genetic diversity of 33 M7 soybean mutant lines with high N2 fixation characteristicwhich evolved from L17 cultivar irradiated by γ ray (co-60) doses 150, 200 and 250 Gray (absorbeddose), L17 cultivar and two commercial cultivar; Clark (CL) and Williams (WI) were studied usingrandom amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. RAPDs established 104 major amplified productsusing 10 polymorphic primers. Out of 104 markers, 34 were monomorph and the remaining (70) werepolymorph. To estimate the similarities amongst mutant lines, parent cultivar and commercial cultivars,the Jacard coefficient provided similarity values ranging from 0. 17 to 0.79. Clustering of studiedgenotypes with cluster analysis method and by CL (completely linkage) algorithm resulted in 7 majorgroups. Regarding to the similarity matrix, the mutant lines number 32 (M32) and number 9 (M9) werecloser and entirely different from parent cultivar respectively. According to the high genetic variability of these mutant lines, they can use in future plant breeding programs to create desirable cultivars.
 • Dorafshan S., Kalbassi M., Pourkazemi M., Mojazi Amiri B Page 55
  Hybridization is one of the traditional methods of breeding in agriculture and aquaculture as well. Hybrid nature detection has a key role in this valuable breeding plan. For this purpose, we can use different methods; molecular method is one of the most important and pioneering methods for hybrid detection. In this research the possibility of RAPD marker to evaluate hybridization between female rainbow trout Oncorhynchus mykiss and male Caspian trout Salmo trutta caspius was analyzed. For this purpose 30 RAPD primers were randomly selected and parent's genotypes were analyzed through PCR. Only 2 out of 30 primers including H-09 5´TGT AGC TGG G3´ and P-12 5´AAG GGC GAG T 3´ showed remarkable polymorphism and clear specific bands between at least one pair of broodfish. All (except one) F1 larvae inherited total specific bands of two parents which completely confirmed the accuracy of hybridization between two species. In this research the efficiency of RAPD marker to evaluate hybridization between two commercial salmonid species in Iran was documented.
 • Azizi H., Bernoosi I., Abdollahi Mandoulakani B., Darvishzadeh R Page 61

  The use of genetic resources in crop improvement requires accurate study of genetic diversity in plant populations. Therefore, genetic structure and diversity of 80 alfalfa (Medicago sativa L.) genotypes belong to 8 population were assessed using ISSR markers. Sixteen ISSR primers amplified a total of 117 loci, out of them 91 were shown to be polymorphic among and within populations. PIC (Polymorphic information content) values for primers ranged from 0.65 (Primer UBC849) to 0.93 (primer 443), averaging 0.77. Populations were grouped in three main clusters using UPGMA algorithm based on Nei genetic distance coefficient. The maximum and minimum amount of genetic distances between populations were 0.128 (Gharayonjeh-malekkandi and Hamedani) and 0.054 (Turkey-sakuel and Baghdadi), respectively. Mean of heterozygocity varied from 0.267 (Baghdadi) to 0.309 (Turkey-sakuel and Mahalie-esfahani) with an average of 0.285. Analysis of molecular variance (AMOVA) showed that 91% of the total genetic variation was attributed to intra-population variance. Cluster analysis based on complete linkage algorithm using Dice similarity coefficient identified 6 heterotic groups among studied genotypes. Populations with enough genetic distance or genotypes belong to different heterotic groups could potentially introduced as crossing parents in alfalfa breeding programs.

 • Kazemi S. S, Maali Amiri R., Zeinali Khaneghah H Page 70
  In this study, the induced responses of Jam chickpea in cold acclimation and cold stress temperatureshave been assayed by detecting electrolyte leakage index (ELI), malondialdehyde peroxidation of membrane lipids (MDA) and the activity of catalase (CAT) enzyme. After exposing plants into cold acclimation situation, they showed more readiness in facing up zero temperature and more clearly in facing below zero cold stress. The results have shown a potent variety in the level and speed of cellresponses in this genotype and the extent of CAT activity, as cell defense system, is matched with ELI and MDA result, as damage indexes. Detecting plants in recovery phase have shown that the increasedtolerance in cold acclimation is a temporary situation and after passing cold stress, not only CAT activitywill decrease but also the amount of damage in cell membrane will decline. So, inducing cold acclimationtreatment increase plant tolerance in cold stress and enhance plant survive and inducing this treatment can cause plant recovery even after sever cold stress.
 • Farkhari M., Naghavi M. R, Yazdi, Samadi B., Choukan R Page 79
  Nearly completed sequenced genome of maize has changed it to an appropriate crop for genetic studies. In the current study variation of recombination frequencies along the chromosomes and segregation distortion regions were investigated using 71 maize recombinant inbred lines. A linkage map including 686 SNPs was used to evaluate the variation in recombination frequencies in maize genome. A total of 151 SNPs from 714 polymorphic SNPs were deviated from expected Mendeliansegregation (1:1) at 5% probability. In ten linkage maps, a total of 8 SDRs was detected. One of detected SDR was co-segragated with gametophyte factor 2 (ga2). The range of recombination frequencies variation was between 0.06 and 8.47. Also a long condense heterochromatin region (knob) was detected at long arm of chromosome 4. Approximate location of centromeres also was determined. Information about relationship between physical and genetic distances along chromosomes and location of SDRs could be used by breeders and genetic researchers in different ways.
 • Asgari A., Ghahremani S., Saeedi S., Kamrani E Page 91
  Translocation incidence of chromosomal balanced chromosomal abnormalities in couples with repeated abortions is from 0-31% different studies indicate that recurrent spontaneous abortions to prove Translocation balanced are helpful. In this study, 75 couples had 3 abortions and 65 couples had two abortions. These patients were referred by specialist of women investigated cytogenetically to the lab Beheshti Hospital of Hamadan. and the karyotype 40 healthy individuals without history of abortion Embryos investigated as control group and study made. this study is prospective.in this study used GTG bonding technique (stained with gymsa and trypsin). Frequency of chromosomal abnormalities and Hetromorphism between couples with three or more abortions were reported, respectively 5.3% and 9.3%. as the frequency of chromosomal abnormalities among couples with two abortions were determined for chromosomal abnormalety 3.07% and 6.15% Hetromorphism Chromosomal. Controls the frequency of chromosomal Hetromorphism of 7.5% was driven and no chromosomal abnormalities were observed in control subjects. This results show that chromosomal abnormality is one of the reasons is recurrent spontaneous abortions that more abortion increases the probability of this anomaly.also chromosomal Hetromorphism of the general population of individuals without history abortion embryos indicate that Hetromorphism Chromosomal can not be the reason of these spontaneous abortions.