فهرست مطالب

Annals of Military and Health Sciences Research - Volume:10 Issue: 1, 2012
 • Volume:10 Issue: 1, 2012
 • تاریخ انتشار: 1390/12/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فهیمه باغبانی آرانی، فرزین روحوند، محمدرضا آقا صادقی، سید مهدی سادات، فاطمه متولی، آرش معمار نژادیان، صفیه امینی صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  ژنوم ویروس هپاتیت C در بر گیرنده یک قاب خواندن طویل و کد کننده نوعی پلی پروتئین است که در نهایت این پلی پروتئین برش خورده و به 10 پروتئین ویروسی تبدیل میشود. مطالعات اخیر نوعی پروتئین جدید با نام core+1 را گزارش کردند که با یک شیفت ریبوزومی1+ در داخل سکانس مولد پروتئین کپسید ویروس (core)، ساخته میشود. ویژگی هایی مانند تخریب سیستم ایمنی، مهار آپاپتوز و حضور آنتی بادی ضد core+1در بیماران کبدی نشان دهنده نقش این پروتئین در پاتوژنز HCV و توانایی به کارگیری این پروتئین در توسعه واکسن علیه HCV است. بدین منظور پروتئین core+1 در E.coli تولید و سپس ویژگی های ایمونولوژیکی آن بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  توالی نوکلئوتیدی مربوط به core+1 با روش PCR تکثیر و در وکتور PET 24-a به منظور بیان پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli کلون گردید. پروتئین بیان شده در شرایط دناتوره کننده تخلیص شده و سپس با روش SDS-PAGE و وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت. ایمنی زایی core+1 در ترکیب با ادجوانتهای فروند (C/IFA)، مانتانید ISA 206 و IMS 1312، پلورونیک اسید (F127) و imiquimod ((IMIQ در موشهای Balb/c ارزیابی شده و با روش الایزا، پاسخ ایمنی همورال بررسی گردید. این مطالعه برگرفته از پایان نامه دانشجویی میباشد.
  یافته ها
  پروتئین core+1 به میزان 5mg/l تولید و سپس آنتی ژنیسیته این پروتئین با وسترن بلات تائید گردید. همه فرمولاسیونهای ادجوانتی به طور معنی داری پاسخ آنتی بادی علیه core+1 را در موشهای ایمن شده نشان داده و C/IFA و ISA206 بالاترین تیتر آنتی بادی را داشتند. گروه های ISA 206 و IMS 1312 هر دو پاسخ Th1/Th2 را نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان میدهد که core+1 در ترکیب با ادجوانتهای مختلف میتواند پروفایل متفاوتی از پاسخهای ایمنی (Th1/Th2) را ایجاد کند. بنابراین این پروتئین میتواند به عنوان ترکیبی از واکسن HCV مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: core+ 1، هپاتیت C، ادجوانت، بیان، Balb، c
 • زکیه قدیمی، محمد سلیمانی، امیر حسین محسنی، کیوان مجیدزاده * صفحات 10-16
  سابقه و هدف

  نایسریا مننژیتیدیس پاتوژن اختصاصی انسان و دومین عامل شایع مننژیت در جهان است. جهت شناسایی این باکتری از آزمون های سنتی مانند کشت مایع نخاعی استفاده می شود ولی از معایب این روش ها وقت گیر بودن است. هدف این مطالعه، تشخیص سریع این باکتری به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) با استفاده از ژن CrgA است.

  مواد و روش ها

  ژن اختصاصی، حفاظت شده و دارای ارزش تشخیصی CrgA جهت طراحی پرایمر انتخاب گردید. پرایمرهای اختصاصی برای این ژن طراحی شد. واکنش PCR توسط این پرایمرها بر روی DNA ژنومیک نایسریا مننژیتیدیس راه اندازی شد. جهت ساخت کنترل مثبت، محصول PCR در وکتور pTZ57R/T کلون گردید. جهت تایید حضور ژن هدف در وکتور، روش هضم آنزیمی و توالی یابی انجام شد. به منظور تعیین حساسیت واکنش، از پلاسمید کنترل مثبت فوق با غلظت اولیه 70 نانوگرم رقت 5-10- 1-10 تهیه گردید و واکنش PCR ژن هدف بر روی همه رقت های پلاسمید انجام گرفت. تعیین ویژگی واکنش، بر روی 11 ژنوم از باکتری های مختلف انجام شد.

  یافته ها

  نتایج PCR ژن CrgA باند مورد انتظار 500 جفت باز را نشان داد. نتایج حاصل از هضم آنزیمی و توالی یابی، حضور ژن هدف را در وکتور تایید کرد. حد نهایی تشخیص این روش برای ژن Crg A، 70 پیکوگرم به دست آمد. نتایج تعیین ویژگی مشخص نمود که پرایمر طراحی شده با هیچ یک از باکتری های دیگر واکنش تکثیر غیر اختصاصی ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  روش PCR طراحی شده در این تحقیق از دقت و حساسیت لازم برخوردار است به طوری که از این روش می توان به عنوان یک آزمون قابل اعتماد، جهت تشخیص سریع باکتری نایسریا مننژیتیدیس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نایسریا مننژیتیدیس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، تشخیص سریع مولکولی
 • علی فکوریان، محمد علی آذربایجانی*، مقصود پیری صفحات 17-27
  سابقه و هدف

  یکی از اصلی ترین بخش های آموزش نظامیان تمرین های آماده سازی جسمانی می باشد. در حال حاضر اطلاع دقیقی از میزان اثرگذاری برنامه های تمرینی مورد استفاده بر شاخص های آمادگی جسمانی و روان شناختی دانشجویان افسری وجود ندارد. به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 12هفته تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی، شاخص توده بدنی، سلامت روانی و خلق و خوی دانشجویان افسری طراحی و اجرا شد.

  مواد وروش ها

  در یک کار آزمایی نیمه تجربی که به صورت میدانی انجام شد.90 نفر از دانشجویان افسری یکی از دانشگاه های نیروهای مسلح ورودی سال 1389 ازبین 180دانشجو به عنوان آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. ازبین آزمودنی ها 70 نفر در گروه تجربی و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در ابتدای دوره (هفته اول)، میان دوره (هفته ششم) و انتهای دوره (هفته دوازدهم) عملکرد هوازی، چابکی، استقامت عضلانی و شاخص توده بدنی مورد سنجش قرار گرفت. سلامت روانی و زیر مقیاس های خلق و خو نیز به ترتیب توسط پرسش نامه 28 سوالی گلدبرگ (GHQ-28) و پرسش نامه برومس سنجیده شد.این مطالعه برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد.

  یافته ها

  یک دوره تمرین منتخب نظامی بر عملکرد هوازی (زمان آزمون دو 1600 متر)، عملکرد چابکی (زمان آزمون دو 4x9 متر)، و عملکرد استقامت عضلانی (نمره آزمون دراز و نشست و نمره آزمون بارفیکس) تاثیر معنی داری بر گروه تجربی داشت (p=0/000). ولی بر نمره شاخص توده بدنی، نمره سلامت روانی و نمره خلق و خو تاثیر معنی داری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده مشخص شد شاخص های عملکرد جسمانی در مقایسه با شاخصه های رفتاری و ترکیب بدنی به تمرین های نظامی حساس تر می باشد. با توجه به توسعه شاخص های آمادگی جسمانی و عدم تاثیر منفی بر شاخص های رفتاری انجام این تمرین ها برای دانشجویان افسری سودمند است.

  کلیدواژگان: تمرین منتخب نظامی، آمادگی جسمانی، شاخص توده بدنی، سلامت روانی، خلق و خو، دانشجوی افسری
 • عذرا رمضانخانی، یدالله محرابی، پروین میرمیران، فریدون عزیزی صفحات 28-34
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان می دهد که در مقایسه با کل جمعیت، کودکان بیشترین تاثیر را از جنگ ها می پذیرند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شرایط جنگی بر شاخص های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی نوجوانان متولد سال های جنگ می باشد.
  مواد و روش ها
  از میان شرکت کنندگان در مرحله اول و سوم مطالعه قند و لیپید تهران، افراد 11 تا 18 ساله انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. متولدین سال های جنگ به عنوان گروه اول تعریف گردید و گروه دوم شامل متولدین سال های پس از جنگ بودند. میانگین شاخص های آنتروپومتریک و لیپیدهای سرم، گلوکز ناشتا، فشار خون سیستولی و دیاستولی در دو گروه برای هر سن با سن مشابه مقایسه شد.
  یافته ها
  در پسران متولد پس از جنگ وزن و قد در گروه های سنی 12، 13، 14و17 سال نسبت به متولدین سال های جنگ افزایش داشت. در دختران متولد پس از جنگ وزن درگروه های سنی 11، 13 و 14 سال افزایش معنی داری نسبت به متولدین سال های جنگ داشت ولی تفاوت معنی داری در قد دختران دو گروه مشاهده نگردید. در پسران متولد پس از جنگ، در گروه سنی 14-11 سال، کلسترول کل، LDL، و در گروه سنی 18-15 سال، قند خون ناشتا، کلسترول کل و LDL، کاهش معنی داری نسبت به متولدین سال های جنگ داشت. در دختران متولد پس از جنگ، در گروه سنی 14-11 سال، قند خون ناشتا، کلسترول کل، تری گلیسرید، LDL، و در گروه سنی 18-15 سال، قند خون ناشتا، کلسترول کل و LDL، کاهش معنی داری نسبت به متولدین سال های جنگ داشت. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دختران و پسران متولد پس از جنگ در کلیه گروه های سنی کاهش معنی داری داشت.
  بحث و
  نتیجه گیری
  در این بررسی مشاهده گردید که اکثر شاخص های تن سنجی در پسران متولد پس از جنگ افزایش یافته و در دختران نیز تنها وزن افزایش معنی داری در متولدین پس از جنگ داشته است. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و اکثر شاخص های مربوط به چربی های خون نیز در هر دو جنس در متولدین پس از جنگ کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: جنگ، شاخص های آنتروپومتری، شاخص های بیوشیمیایی
 • علیرضا پیرمرادی، مهتاب نوری فرد، عبدالرضا صلاحی مقدم صفحات 35-44
  سابقه و هدف
  مالاریا یکی از بیماری های واگیردار مهم در جهان و درجنوب ایران است. برای درک بهتر اکولو ژی مالاریا در جنوب ایران، این مطالعه در شهرستان بندرعباس با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  متغیرهای ضروری برای مدل سازی مالاریا از مراکز رسمی کشور تهیه شده و سپس نقشه سازی آن ها با توجه به عناصر مربوطه صورت گرفت. بعد از آن با روش مقایسه زوجی که قسمتی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد، به هر یک از فاکتورها وزنی داده شد و در انتها مدل پیش بینی با استفاده از روش هم پوشانی شاخص نوع دوم تهیه شده و نقشه مناطق پر خطر ایجاد گردید، همچنین نقشه مناطق پر خطر با به کارگیری قوانین استنتاجی و اپراتورهای فازی و در نهایت مدل همپوشانی فازی نیز تهیه گردید. سپس نتایج به دست آمده با نقاط جمعیتی و آمار مالاریا گزارش شده مورد بازبینی قرار گرفت. این مطالعه برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد.
  یافته ها
  برای مناطق پر خطر برنامه کنترل مالاریا با ملاحظات محیط زیستی ارائه شده است. همچنین مدل های به دست آمده با محاسبه های ریاضی مرتبط ارائه شده است تا در الگوهای پیش بینی مورد استفاده قرار گیرد.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع مالاریا در منطقه دارای الگو می باشد و می توان با استفاده از مدل های ریاضی پس از یافتن جزئیات الگوی فوق سیستم اعلام خطر انتقال مالاریا را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، مالاریا، اکولوژی، هرمزگان، ایران
 • رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری فرد، اکبر کشاورز *، نیلوفر تقی پور، سید جواد حسینی شکوه صفحات 45-49
  سابقه وهدف

  عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان می باشد. در میان عوامل عفونت دستگاه ادراری اشرشیا کلی شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری در هر دو جنس می باشد. این مطالعه با توجه به طیف نظامی و وابستگان نظامی مراجعه کننده به آزمایشگاه 660 ارتش و با هدف بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی جدا شده از این بیماران و احتمال وجود تغییرات مقاومت میکروبی در این گروه نسبت به نتایج مطالعات مشابه انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی در فاصله زمانی88-1387 به مدت یک سال در مرکز تحقیقات ارتش انجام شد.نمونه های ادرار از بیماران مراجعه کننده که اکثرا نظامی و یا وابسته به آنان بودند جمع آوری و در محیط بلاد آگار و EMB کشت داده و آنتی بیوگرام با روش Kirby- Bauer و هاله عدم رشد طبق استاندارد های کمیته ملی آزمایشگاه های بالینی (NCCLS) مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (version 16) استفاده شد.

  یافته ها

  از تعداد 4494 نمونه مورد بررسی در آزمایشگاه ارتش نتیجه کشت 456 نمونه (1/10 %) مثبت بود. که در این بین اشرشیا کلی با275 مورد (3/60 %) شایع ترین باکتری جدا شده از کشت ادرار بود. بر اساس یافته های به دست آمده بیشترین موارد مقاومت نسبت به اشرشیاکلی مربوط به آمپی سیلین، جنتامایسین و کوتریماکسازول به ترتیب 7/80 % و 7/27 % و 37 % گزارش شده از سوی دیگر بیشترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های نوروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب 6/89 % و 89 % گزارش گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه بهتر است در درمان اولیه عفونت های ادراری از آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، کوتریماکسازول و جنتامایسین کمتر استفاده شود.

  کلیدواژگان: عفونت های ادراری، اشرشیا، الگوی مقاومت، ارتش
 • شهلا علیاری، حسن ملکی، مهرنوش پازارگادی، عباس عباسپور صفحات 50-61
  سابقه و هدف
  برنامه درسی آموزش عالی به عنوان انتقال دهنده اطلاعات و فراهم کننده زمینه برای ساختن دانش و کسب مهارت ها و نگرش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، ارزشیابی کیفی برنامه های درسی رشته های تحصیلی و روزآمد کردن آنها با عنایت به استانداردها همواره مورد توجه بوده است. لذا هدف این تحقیق تدوین و استانداردسازی شاخص هایی جهت ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- پیمایشی در سال تحصیلی 90-89 در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول و دوم پیش نویس ملاک ها و شاخص ها از روی منابع موجود تهیه و توسط متخصصان برنامه درسی و پرستاری پالایش گردید. در مرحله سوم به منظور استاندارد سازی و تعیین وزن عوامل، ملاک ها و شاخص ها از 93 نفر از اعضا هیات علمی گروه های پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی مستقر در شهر تهران که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند، نظرسنجی به عمل آمد. این مطالعه برگرفته از رساله جهت اخذ دکتری می باشد.
  یافته ها
  این مطالعه منتهی به پیشنهاد 9 عامل، 39 ملاک و 143 شاخص برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته پرستاری گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه، عوامل، ملاک ها و شاخص های تدوین شده جهت اعتبارسنجی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، دارای چند ویژگی شامل: رعایت استانداردهای بین المللی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری، توجه به تمامی عناصر برنامه درسی، رعایت قانونمندی های برنامه درسی و استانداردسازی و تعیین وزن عوامل، ملاک ها و شاخص ها می باشند.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، شاخص ها، ارزشیابی کیفیت، برنامه درسی، کارشناسی پرستاری
 • لیلا غلامحسینی، مجتبی صادقی صفحات 62-66
  سابقه و هدف
  نرم افزار مکانیزه بیمارستان (HIS)، جایگزینی برای گردش فعالیت های دستی در بیمارستان است. این سیستم موجب مکانیزه شدن فعالیت های بیمارستانی از مرحله پذیرش تا ترخیص بیمار، ارتباط موثر بین بخش ها و نیز استخراج سریع تر و دقیق تر گزارش های آماری و مدیریتی می شود. امروزه استفاده از HIS به عنوان راهکاری جهت ارتقا سطح شناسایی مشکلات، بهبود مدیریت، افزایش بهره وری مدیران بیمارستان، بهبود در ارائه خدمات، ارتقا سطح بهره برداری از بیمارستان، تخصصی تر شدن خدمات درمانی و تکنیکی شدن ساختار بیمارستان می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی (مقطعی) انجام شده است. با توجه به عنوان پ ژوهش جامعه آماری این مطالعه را تمامی کاربران و کارشناسان سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا در بیمارستان امام رضا (ع) تشکیل داده اند. در این پ ژوهش، علاوه بر بررسی کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، پرسش نامه و چک لیست هایی تدوین شد که پس از اطمینان از اعتبار و روایی آن ها در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. داده ها، توسط پارامترهای آمار توصیفی و با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج پژوهش 56 % از مجموع کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا را زنان و 44 % دیگر را مردان تشکیل داده اند. کلیه کاربران در گروه سنی 25 تا 45 سال و بیشترین (46 %) درصد در گروه سنی30- 26 سال قرار داشتند. اکثریت (44 %) کاربران سیستم HIS دارای مدرک کارشناسی و تنها 6 % دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. در زمینه تجربه کاری کاربران سیستم HIS شفا نیز، 42 % در دامنه (5-0) سال و 6 % در دامنه (20-16) سال به ترتیب دارای بیشترین وکمترین میزان تجربه کاری بودند. در زمینه آموزش سیستم HIS نیز تنها 8 % ازکاربران سیستم در داخل سازمان دوره های ICDL را گذرانده اند، بنابراین میزان مهارت 8 % از کاربران بسیار زیاد، 42 % زیاد، 48 % متوسط عنوان شده بود.
  یافته های بدست آمده از پژوهش بیانگر این مهم می باشد که 64 % از مجموع 52 کاربر سیستم، از کل مجموعه سیستم HIS رضایت داشته اند. در زمینه ارزیابی کلی عملکرد سیستم، کاربران معتقدند که 55 % از قابلیت های مورد نیاز در نرم افزار وجود داشته و از سویی فقدان 45 % از قابلیت های لازم را مشکل بزرگ نرم افزار دانسته و خواستار برطرف نمودن معایب و افزایش کارایی سیستم شده اند. در نهایت نتایج به دست آمده در رابطه با میزان رضایت کاربران از سرعت سیستم نیز نشان دهنده این بود که 70 % کاربران سرعت سیستم را مناسب و 76 % از کاربران از نحوه برقراری ارتباط شبکه سیستم HIS رضایت داشته و آن را تائید کرده اند. در ضمن 39 % از کاربران نیز نحوه پشتیبانی سیستم را مناسب بیان کرده و برطرف کننده نیازهای بیمارستان می دانند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش در برگیرنده نکات قابل توجهی از جمله نیاز به آموزش کاربران با استفاده از روش های متفاوت آموزشی، برقراری ارتباط صحیح بین کاربران و کارشناسان برنامه، اصلاح ساختار گزارش گیری سیستم، بهبود زیر ساخت های سخت افزاری و تعیین سطوح دسترسی به برنامه نرم افزاری به صورت اختصاصی می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، پرونده الکترونیک بیمار (HER: Electronic Health Record)، سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
 • محمدرضا رفیعی، مهراب حجت، مهدی آریانا، کیانوش کیانرثی صفحات 67-71
  سابقه و هدف
  فشار داخل شکمی فشاری (IAP) است که در داخل حفره شکمی وجود دارد. مقدار طبیعی آن تا 7 میلی متر جیوه است افزایش فشار داخل شکمی که به صورت IAP بیشتر از 10 میلی متر جیوه بیان می شود با اختلال های قلبی - ریوی و کلیوی همراه است با توجه به افزایش فشار داخل شکمی در جریان اعمال جراحی لاپاروسکوپی و تاثیر آن بر اورگان های حیاتی بدن مثل قلب و عروق، در این مطالعه تاثیر قرص کلونیدین خوراکی، به عنوان پیش دارو بر این پاسخ های همودینامیک حین لاپاروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت double blind RCT)) کارآزمایی بالینی دو سوکور با IRCT=1028 در کلیه بیمارن40 -20 ساله که ASA I بوده می باشد وجهت انجام اعمال جراحی لاپاروسکوپی به اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) آجا مراجعه کرده بودند انجام شد. جهت ارزیابی پاسخ های همودینامیک حین لاپاروسکوپی، بیماران به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 20 نفره کنترل و گروه دریافت کننده کلونیدین قبل از عمل تقسیم شدند. اطلاعات لازم با روش مشاهده جمع آوری و با آزمون های آماری Chi–square و Repeated measure analysis of variance و T-Student نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.این مطالعه برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که گروه های مورد مطالعه به لحاظ عوامل موثر بر پاسخ دهی به داروها مثل سن، جنس و وزن اختلاف معنی داری ندارند (P>0/05). همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در گروه کلونیدین میانگین افزایش فشار خون های سیستولیک ودیاستولیک بعد از بیهوشی نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است (P>0/05)، این تحقیق نشان داد که افزایش ضربان قلب بعداز بیهوشی در گروه کلونیدین کمتر از گروه کنترل بود (P>0/05)، همچنین توزیع فراوانی تغییرات ECG در حین عمل در گروه کلونیدین (2نفر) کمتر از گروه کنترل (5نفر) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  تاثیر استفاده از پره مدیکاسیون با کلونیدین خوراکی بر متغیرهای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وضربان قلب حین اعمال جراحی لاپاروسکوپیک در مقایسه با گروه کنترل به صورت تعدیل در افزایش فشار خون های سیستول ودیاستول و ضربان قلب بوده که نیاز به مصرف داروهای کمکی جهت کنترل علایم همودینامیک حین عمل را کمتر می کند، می توان از این روش در تعدیل علایم همودینامیک حین اعمال لاپاروسکوپیک استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کلونیدین، لاپاروسکوپی، همودینامیک
 • بابک حسین زاده، محمد فروزش فرد، رضا فضل علیزاده، آتوسا نجم الدین، منوچهر صفری صفحات 72-77
  سابقه و هدف
  برای بی حسی نخاعی از داروهای بی حسی موضعی مختلف مانند لیدوکایین، پروکایین، روپی واکایین استفاده می شود. به منظور کاهش عوارض این داروها و نیز بهبود کیفیت بی حسی نخاعی و افزایش طول مدت بی حسی داروهایی، مانند: مرفین، سوفنتانیل، فنتانیل و اپی نفرین استفاده می شود. هدف از این تحقیق مقایسه دو داروی سوفنتانیل و لیدوکایین بر بی حسی نخاعی در بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی با کد IRCT=1470 تعداد 90 نفر از بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی استخوان و مفاصل اندام تحتانی و یا کلیه و مجاری ادراری به اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین سمنان مراجعه داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 45 نفره قرار گرفتند. به یک گروه لیدوکایین به همراه سوفنتانیل (گروه S) و گروه دیگر فقط لیدوکایین (گروه L) تزریق گردید. شروع اثر بی حسی نخاعی، مدت زمان آن و نیز تغییرات ضربان قلب و فشارخون در دقایق صفر، 5، 10 و 20 ثبت شد. با استفاده از آزمون های T-test و repeated measurement نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد.
  یافته ها
  آنالیز نتایج حاصله نشان داد که مدت زمان بی حسی نخاعی در گروه سوفنتانیل (37/7 + 11/86 دقیقه) و در گروه لیدوکایین (82/7+55/64 دقیقه) بوده است، شروع اثر بی حسی در گروه سوفنتانیل، (55/0 + 04/2 دقیقه) و در گروه لیدوکایین (70/0 + 35/3 دقیقه) بوده است. تغییرات فشار خون سیستولیک (14 % > p)، فشارخون دیاستولیک (p< 0/008) در گروه سوفنتانیل به طور معنی داری نسبت به گروه لیدوکایین تفاوت داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داده است که طول مدت بی حسی نخاعی در اثر اضافه کردن سوفنتانیل به لیدوکایین افزایش یافته و نیز شروع اثر بی حسی نخاعی کاهش یافته، تغییرات همودینامیک نیز به طور معنی داری به حداقل رسیده است.
  کلیدواژگان: لیدوکایین، سوفنتانیل، بی حسی نخاعی
 • مقاله مروری
 • حمزه شاه علی، آزاده امیرآبادی فراهانی صفحه 78
  سابقه و هدف
  دریا همچون سایر زیستگاه های کره زمین ماءمن طیف وسیعی از جانداران می باشد که هرکدام واجد خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی می باشند.آشنایی با این خصائص از اصول اولیه فعالیت گروه های دریایی به خصوص غواصان است.ضمن ورود به محدوده زیست هر جاندار آگاهی از مشکلات احتمالی، مانند: تهاجم، گزش، برق گرفتگی یا مسمومیت حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در اجرای موفق ماموریت های محوله و حفظ سلامت نیروها ایفا می نماید. در طول زمان تلاش های زیادی برای شناخت رفتار ها و غرائز جانداران آبزی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مشتمل بر اطلاعات جمع آوری شده از مجموعه کتب و مقالات معتبر موجود در زمینه علوم دریایی است. این مقاله در نخستین همایش طب پیشگیری و بهداشت شناور های سطحی و زیر سطحی بندر عباس در سال 1389 ارائه گردیده است.
  یافته ها
  جانداران دریایی به دو دسته عمده سمی و غیرسمی تقسیم می گردند.جانداران سمی، مانند: مار دریایی، سفره ماهی، سنگ ماهی، کیسه تنان همچون عروس دریایی و فیسالیافیسالیس (جنگجوی پرتقالی)، چیرونکس (زنبور دریایی)، صدف مخروطی، توتیا و اختاپوس حلقه آبی برای دفاع در برابر دشمنان خود از توکسین های منحصر به فردی استفاده می کنند که با توجه به ماهیت، میزان، ترکیب شیمیایی و مکانیسم عمل توکسین در بدن انسان و وضعیت فیزیولوژیکی قربانی علایم بسیار متنوعی ایجاد می کنند. نشانه ها و علایم طیف وسیعی داشته و می تواند به صورت یک واکنش آلرژیک ساده با تابلوی بالینی اریتم، التهاب، اندوراسیون، سوزش و خارش تا واکنش آنافیلاکتیک و مرگ باشد.آلودگی قربانی با توکسین می تواند به صورت فعال (در قالب واکنش تهاجمی جاندار) یا به شکل غیر فعال (تصادفی) باشد.اکثر موارد تصادفی به دلیل عدم شناخت کافی فرد از مخاطرات جاندار دریایی حادث می گردد.پس لازم است راه های پیشگیری و درمان موارد احتمالی مسمومیت همواره مد نظر پرسنل درمانی باشد.شرح مبثوت مطالب یاد شده در مقاله قابل دسترسی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با عنایت به اهمیت پیشگیری از مسمومیت های ناشی از گزیدگی فعال و غیر فعال جانداران آبزی و عواقب خطرناک آن، اطلاع از ویژگی های زیستی آنان و به کارگیری دستورالعمل های حفاظتی و بهداشتی برای گروه های دریانوردی به خصوص غواصان ضرورری به نظر می رسد.همچنین آگاهی از ماهیت توکسین ها، مکانیسم عمل آنها در بدن انسان، فیزیولوژی زیرسطحی، پیشگیری و درمان مصدومین از اهم مطالبی است که باید مد نظر کادر بهداشت و درمان نیروی دریایی (پزشکان، پرستاران و پزشکیاران وغیره) قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جانداران دریایی، توکسین، مسمومیت، غواصان
 • محمد امینیان فر، محمد درویشی، علی اصغر سعیدی، سیروس فرجی صفحات 88-92
  این مقاله با هدف معرفی و اهمیت بیماری های عفونی در بین پرسنل نظامی چه در زمان صلح که به عنوان نیروی بشر دوستانه به مناطق بحران زده اعزام می شوند وچه در زمان جنگ حین عملیات ها ویا مانورها تدوین گشته است.این مقاله با مراجعه به متون و مقاله های متعدد انتشار یافته در این زمینه و جمع بندی نتایج آن هاپرداخته است. افراد نظامی با توجه به شرایط بدنی و شغلی و محیطی و نوع فعالیتی که با آن در ارتباط هستند در معرض بیماری هاو حوادث متعددی از جمله تروماهای متعدد، مشکلات روحی وروانی وبیماری های عفونی می باشندکه لازم است این سه مقوله در طب نظامی به صورت جد پیگیری گردد. با بررسی متون مشخص شد که پر سنل نظامی سالیانه بر اساس نوع نیرو وماموریت دربدوورودواکسیناسیون علیه پولیو، هپاتیت A، تیفوئید، واریسلا، کزاز، دیفتری، مننگوکک، آنفلوآنزا، MMR، آنسفالیت ژاپنی، تب زرد، آبله، وآنتراکس بگیرند وبه طورسالیانه ازنظرداخلی، دندان پزشکی وچشم پزشکی غربالگری وازنظرپاسخ دهی واکسیناسیون بررسی شوند.
  کلیدواژگان: بیماری های عفونی، پرسنل نظامی
 • غلامرضا خادمی، رحیم وکیلی، مسعود شهابیان صفحات 93-95
  سابقه و هدف
  برخی اختلال ها و بدشکلی های ارتوپدی مانند هیپوتونی و حالت غیر عادی اندام ها (مانند دست کوچک یا پهن با متاکارپ و انگشتان کوتاه) و هیپوپلازی، فالانکس میانی انگشت پنجم وخط میانی کف دست در سندرم داون ممکن است رخ دهد.
  معرفی مورد: در این مقاله یک مورد انگشت شست دوگانه چپ درپسری 8 ساله ایرانی مبتلا به سندرم داون معرفی می گردد که به دلیل بی اختیاری اداری و مدفوعی به کلینیک اطفال مراجعه کرده بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  طبق دانسته های ما ممکن است این اولین مورد انگشت شست دوگانه در بیمار مبتلا به سندرم داون باشد که از ایران گزارش می گردد.
  کلیدواژگان: سندرم داون، انگشت شست دو گانه، اختلال ارتوپدی
|
 • F. Baghbani, Arani F. Roohvand, Mr. Aghasadeghi, Sm Sadat, F. Motevalli, A. Memarnejadian, S. Amini Pages 1-9
  Background
  Hepatitis C virus (HCV) genome contains a large open reading frame coding for a polyprotein that is cleaved into ten proteins. Recently, a new protein, named core+1, has been described to be expressed through a ribosomal frame shift within the capsid-encoding sequence. To address these possibilities, core+1 was produced in E.coli and the purified protein was evaluated for the immunological properties.
  Material And Methods
  The core+1corresponding nucleotide sequence was created by PCR-based induction of a +1 frame shift mutation within the core gene template. The amplicon was cloned into the pET-24a vector and expressed in E.coli host. The expressed protein was purified under denaturing condition and after refolding steps was characterized by SDS-PAGE and Western Blotting. The immunization potential of core+1 with various adjuvant (Freunds (C/IFA), Montanide ISA 206 and IMS 1312, pluronic acid (F127) and imiquimod (IMIQ) was assessed in Balb/c mice. ELISA-based assays were used to analyze the humoral immune responses.
  Results
  The yield of E.coli-derived core+1 was 5 mg/ L of culture media and antigenicity of this protein was confirmed by western blotting. All the core+1/adjuvant formulations significantly developed the anti- core+1 IgG responses in the immunized mice but C/IFA and ISA206 elicited the highest antibody titers. ISA 206 and IMS 1312 formulation of core+1 induced strong Th1/Th2 responses.
  Conclusions
  Our results indicated that core+1 formulation with various adjuvants may elicit the different immune response profiles (Th1/Th2). Thus core+1 might be a potential component of future HCV vaccine too.
  Keywords: Core+1, HCV, Adjuvant, Expression, Balb, c
 • Msc Z. Ghadimi M. Soleimani Ah. Mohseni K. Majidzadeh, A Pages 10-16
  Background

  Neisseria Meningitidis is a causative agent of the bacterial meningitis, a life-threatening disease in children and adults. There are several classic methods for the diagnosis of this bacterium but these are time consuming and unreliable. The goal of this present study was to establish a PCR based rapid detection for Neisseria meningitidis.

  Materials And Methods

  In this study the target gene was crgA so the specific primers were designed for it. The PCR reaction was set up on the DNA genomic of N meningitidis. To create a positive control, the PCR product was cloned in the pTZ57R/T vector. The presence of crgA gene in the T-vector was confirmed by the digestion and sequencing. The sensitivity of this assay was tested by a serial dilution of the positive control plasmid with starting concentration of 70ng/µl. The test specificity was checked by performing the PCR on the other bacterial genomes.

  Results

  This test amplified a DNA fragment with expected size of 500bp. The results of the digestion and sequencing proved the presence of crgA gene in the T-vector. The result of the sensitivity study showed that 70pg was the lowest concentration of the positive control plasmid during PCR. The specificity results indicated no cross reaction with the genomic DNA of the other bacteria.

  Conclusions

  Results of this study showed a high specificity and sensitivity of PCR method for the rapid and precise detection of N. meningitidis. This assay as an important supplement would be substituted the previous molecular and time consuming phenotypic assays used in our laboratory and work. in contrast of.

  Keywords: Neisseria Meningitidis, Molecular, Diagnosis, PCR
 • A. Fakourian, Ma. Azarbaijani, M. Peeri Pages 17-27
  Background

  One of the main parts of the military exercises is to prepare physically training. There are not any detailed knowledge of the effectiveness of training programs on psychological and fitness indicators of the officer students till now. This study was investigated the influence of the 12-week military’s training on fitness, body mass index, mental health and mood officer students.

  Materials And Methods

  A quasi-experimental trial was conducted in this field. Ninety student officers from one of the military universities, Entrance 2010, were selected. Seventy individuals in the experimental group and 20 subjects in control group were recruited. Aerobic performance, agility, muscular endurance and body mass index were measured in the early period (first week), medium term (sixth week) and at the end of the course (twelfth week).. Mental health and temperament scales of the questionnaire were assessed by Goldberg (GHQ-28) questionnaire and Brooms respectively.

  Results

  A course of military selective training was a significant effect on the aerobic performance (the 1600 m run test time), agility performance (time of test 4x9 m run), and muscular endurance performance (test scores of sit up and pull up) on the experimental group (p=0.000). While there was no significant effect into their body mass index, mental health and mood scores.

  Conclusions

  The findings were based on the physical performance indicators in the combination with behavioral and physical indicators as more sensitive to military exercises. And the development of fitness indicators and a negative impact on the behavioral indicators of this exercise is beneficial for the officer students.

  Keywords: Military selective training, Physical fitness, Body mass index, Mental health, Mood, Officer student
 • A. Ramezankhani Y. Mehrabi P. Mirmiran F. Azizi Pages 28-34
  Background
  Research on children during war shows that in comparison to the whole population, these children are the most jeopardized group. The aim of this study was to investigate the effects of war circumstances on the anthropometric and biochemical indices of adolescent boys and girls who were born during the war- years.
  Materials And Methods
  In the TLGS, a sub-sample of adolescent, aged between 11 to 18 years old, was selected and divided into two groups. The first adolescent group (war group) were born between 1981 and 1989, and the second adolescent group were born after war years. Height, weight, serum lipids, fast blood sugar (FBS), systolic and diastolic blood pressure and body mass index (BMI) were compared between the two studied groups.
  Results
  The mean weight and height increased at the age of 12, 13, 14 and 17 years old in boys who were born after war. The mean weight of girls in after war group, increased at the age of 11, 13, 14 years old. However, the differences in their height were not statistically significant (P>0.05). Systolic and diastolic blood pressure decreased in both groups,
  Conclusion
  Some anthropometric indices like height and weight were increased in the boys who were born after the war, but in the girls, the mean weight in three ages groups were increased. Systolic and diastolic blood pressure and some lipid profile decreased in the boys and the girls who were born after war.
  Keywords: War, Anthropometric indices, Biochemical indices
 • Ar. Pirmoradi M. Noorifard, Msph. Ar. Salahi Moghaddam Pages 35-44
  Background
  Malaria is one of the important communicable diseases in the world and it is recognized as one of the most important disease in south of Iran. This study was conducted to understand the ecology of Malaria in south of Iran, Bandar Abbas, by Geospatial Information System (GIS).
  Material And Method
  Essential parameters for modeling the local Malaria were obtained from formal centers. Afterward, mapping of the related factors were done. AHP analytical procedure was used for weighting parameters ranking and predicting model. So the endangered area mapping were generated.
  Results
  According to the local data and the results of this study, some predicting models could be used for predicting Malaria. Generated maps showed that endangered area and predicted models are presented for more accurate and effective malaria control programs.
  Conclusion
  Prediction of Malaria and mapping endangered area is possible in south of Iran and Malaria early warning system may be established for the local health care system.
  Keywords: Geospatial Information System (GIS), Malaria, Ecology, Hormozgan, Iran
 • R. Hamid, Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni, Shokouh Pages 45-49
  Background

  Urinary tract infections are the second most common type of body infection. E.coli is the most common cause of urinary tract of infection both sex.

  Material And Methods

  For this descriptive study a total 4494 urine samples were examined during one year (2008-2009) in 660 Army Medical Laboratories. The urine cultures and Antibiogram profiles were performed by Kirby- Bauer method according to NCCLS standards. Data analyzed by SPSS software ver. 16.

  Results

  A total of 4494 urine samples were analyzed that out of each 456 samples were showed the significance growth. The most frequently detected gram negative bacterium was E.coli in 257 cases (10.1%). The most antibiotic resistance rates of E.coli detected from urine culture were to Ampicillin, Co-trimoxazol and Gentamycine with 80%, 37%, 27.7% frequencies respectively. Furthermore, Norofoloxazin and Nitroforantoin had the highest sensitivity 89.6% and 89% respectively.

  Conclusion

  Present findings demonstrated the significance of resistance E.coli that was detected from urine culture to various group of antibiotic drugs caused by the irregular use of antibiotics.

  Keywords: E.coli, Antibiotic profile, Urinary tract infection, Army
 • Sh. Aliyari H. Maleki M. Pazargadi A. Abbaspour Pages 50-61
  Background
  Curriculum of higher education enjoys the special prominence as transferor of information. Also it provides field for making knowledge and obtaining skills and attitudes. Therefore the quality evaluation of curricula and their updating with regard to standards are considered. Purpose of this research is to develop and standardize the quality evaluation and accreditation indicators for curricula of baccalaureate degree for nursing education.
  Materials And Methods
  This descriptive- study was performed in three stages during 2010 to 2011. In the first and second stages, criterion and indices drafts were prepared based on the existed sources and strained by nursing and curriculum specialists. In the third stage, in order to standardization and determining the weight of elements, criterion and indicators of 93 faculty members of nursing departments were selected through relative random sampling method. Also their viewpoints toward appropriateness of proposed criterion and indicators were obtained.
  Results
  This study was guided to the proposal of 9 elements, 39 criterion and 143 indicators for the quality evaluation and accreditation curricula of baccalaureate degree nursing education.
  Conclusions
  In this study, criterion and indicators compiled for accreditation of curriculum of baccalaureate degree nursing education have several specifications including the observation of international standards of curriculum of baccalaureate degree nursing education, consideration to all curriculum elements, observation of curriculum rules, standardization and determining the weight of elements, criterion, and indicators.
  Keywords: Accreditation, Indicators, Quality Evaluation, Curriculum, Baccalaureate Degree Nursing Education
 • L. Gholam Hosseini M. Sadeghi Pages 62-66
  Background and Objective
  Mechanized hospital software (HIS: Hospital Information System), is a replacing way for manual activities in hospital. This system leads to mechanize hospital activities from admission to patient discharge, effective relation between wards and being more quick & exact extraction of managing & statistical report. Nowadays, use of HIS will help improve level of recognizing problems, improving management, increasing efficiency of hospital managers, improvement in render services, increasing in level of hospital services, specialized medical services & more technical hospital structure.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive- analytical assessment. In this research all of users & hospital information technicians in IMAM REZA hospital took part in the study. Questioners checklist, library & web research were used together literature review, reliable & valid data were analyzed with SPSS statistical software.
  Finding
  After concluding the row information, from statistical program named SPSS, we analyze them and the conclusion is: - 56% of users were women & 44% were men. - All HIS users are between 25-45 years old. - 44% of HIS users had BA degree & only 6% of them had master degree. - 42% of HIS users are in the range of (0-5) years old and 6% in the range of (16-20) years old had maximum to minimum level of occupational experiments. - Only 8% of users had passed ICDL courses in army association, So efficiency of 8% users had maximum level. Conclusions &
  Results
  This study emphasized on education of HIS users with different methods, make effective relation between HIS users and program technicians, repairing structure of the reporting system, improving the hardware structure & defining the level of special accessibility to software program. Finding express 64% of 52 system users are satisfied with HIS. In assessment of working system users believe that 55% of needed capabilities existed in software and on the other hand deficiency of 45% of necessary capabilities can be considered as a major problem and is being asked to be removed and increased the efficiency. Ultimately results show 70% of users assumed the speed of system is proper and 76% are satisfied with the net connection of HIS and confirmed it. Incidentally 39% of users expressed the back of system is suitable and provides the hospital necessities.
  Keywords: assessment, Electronic health record, Hospital information system (HIS)
 • Mr. Rafiei * M. Hjjat M. Ariana K. Kianersi Pages 67-71
  Background
  During the laparoscopic surgery, intra abdominal pressure (IAP) will be elevated then the hemodynamic changes could be occurred. This study was conducted to determine whether the pre-treatment with oral clonidine can attenuate the laparoscopic hemodynamic changes.
  Materials And Methods
  Forty patients whom were candidate for elective surgery under general anesthesia, were randomly divided into two equally groups. One group received preoperative oral clonidine peel and the second group received preoperative placebo. Then the collected data was analyzed with Chi – square and T-Student test. Also the repeated measurement analysis of variance tests was performed by by SPSS software ver. 13.The results were reported bymean ± SD. P lower than 0.05 was considered as statistically significant level.
  Results
  Two groups were similar about the demographic parameters including age, weigh and sex (p>0.05). In the clonidine group hemodynamic changes such as SBP, DBP, HR and ECG abnormalities were lower during anesthesia (P<0.05).
  Conclusion
  Pre-medication with oral clonidine can be attenuated the hemodynamic changes during the laparoscopic surgery such as SBP, DBP and HR. Also decrease in the ECG abnormalities during anesthesia were reported.
  Keywords: Clonidine, Laparoscopy, Hemodynamic changes
 • B. Hosseinzadeh M. Foruzeshfard R. Fazlalizadeh A. Najmaldin M. Safari Pages 72-77
  Background
  Spinal anesthesia is a route for anesthesia. In this route some drugs like Lidocaine, Procaine, Ropivacaine used. For decreasing the side effects and increasing the quality also duration of anesthesia added to the others drugs like Morphine, Sufentanil, Fentanyl and Epinephrine. This study was compared the effect of sufentanil and lidocaine to anesthesia in surgery.
  Materials And Methods
  We selected randomly 90 patients who referred to Amir-Al-Momenin Hospital, Semnan, Iran from 21 June to 20 August 2008. The patients divided into two groups (S and L). The S group received Lidocaine and Sufentanil and L group received Lidocaine alone. We recorded the initiation of spinal anesthesia and its duration. Also the changes in the heart rate, systolic and diastolic blood pressure (at zero, 5, 10 and 20 minute after injection) were recorded.
  Results
  There were significant differences in both studied groups about some variables including; duration of spinal anesthesia (37/7 + 11/86)(P< 0.001), initiation of anesthesia effect (82/7+55/64) (P<0.001), systolic blood pressure (P=0.014) and diastolic blood pressure (P=0.008). But the other variables such as age, sex and heart rate have not any difference in two studied groups (P>0.05).
  Conclusion
  This study shows that adding of Sufentanil to Lidocaine result the increase of spinal anesthesia quality and decrease the homodynamic changes.
  Keywords: Spinal Anesthesia, Sofentanil, Lidocaine 5%
 • H. Shahali A. Farahani, A. Page 78
  Background
  The sea similar of other earth environments have very different animals that life in them and any of that living beings have special characters. Notification about this special characters for all divers were necessary. Perform successful operation depend on this important and intelligent awareness.
  Material and Methods
  This study collected based on any books, articles and knowledge be about marin.
  Findings
  Sea animals divided in two major group: poisonous and non poisonous. Poisonous sea animals such as sea snake, stone fish, portuguese Man-O” War, chironex and etc use of their toxins for defence. Sign and symptoms that produced by toxins are vary such erythema, endoration, pain or itching to anaphylactic shock and death. Contamination by toxins occur on two forms: active and passive. Complete explanation of this suggestion are reachable at this study.
  Conclusions
  With pay attention to importance of poisoning prevention and their harmful complications, be awareness of sea animals characters for divers, swimmers and naval officers were seem necessary.
  Keywords: sea animals, toxin, poisoning, divers
 • M. Aminianfar M. Darvishi As. Saeedi S. Faraji Pages 88-92
  Background
  This paper aims to introduce the importance of infectious diseases among military personnel in the peace time as described for the humanitarian force to be deployed in conflict areas during both war time operations and maneuvers has been developed.
  Methods
  Referring to the texts and numerous articles that were published in this field, their results are summarized.
  Results
  Physical, occupational and environmental conditions of the military and as a new activity that are associated with exposure to multiple incidents including multiple trauma, mental and psychological problems and infectious disease. It is necessary that these three categories of military medicine to be seriously pursued.
  Conclusion
  The literature review indicated that annual military force based on the mission at the beginning of vaccination against polio, hepatitA, tetanus, varicella, DT, menangococ, influansa, MMR, Japanese B encephalitis, yellow fever, smallpox and anthrax. And the year of internal medicine, dental and eye screening and fallow up from the response to vaccination.
  Keywords: Prevention, Infectious Diseases, Military personnel
 • Gh. Khademi R. Vakili M. Shahabian Pages 93-95
  Background
  Some major orthopedics characteristics and abnormalities of Down syndrome (DS) include hypotonia and limbs abnormalities including the short and wide hands with shortened metacarpus and digits, hypoplasia of middle phalanx of the fifth finger and simian crease. Case Report: We report an 8 year-old male case of DS associated with thumb duplication in presented to our Pediatrics Clinic. He was referred to our clinic for enuresis and encopresis and with left thumb duplication.
  Conclusion
  To our knowledge, this is the first case of DS to be reported from Iran associated with thumb duplication.
  Keywords: Down syndrome, Thumb duplication, Orthopedics disorder