فهرست مطالب

فصلنامه علمی دنا
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهناز خالدی، گلرخ مریدی، مجید شفیعیان، فردین غریبی صفحه 1
  مقدمه و هدف
  الگوهای تدریس جزء مهارت های فنی و حرفه ای معلمان است. برای آموزش می توان از روش های متنوع زیادی استفاده کرد و ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزشی است. هدف این پژوهش تعیین تاثیرروش تدریس سخنرانی و سه روش ترکیبی مشارکتی بر میزان یادگیری و یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری در درس اصول و مهارت های بالینی پرستاری بود.
  مواد وروش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که درآن تعداد 22 نفراز دانشجویان ترم اول پرستاری که در حال گذراندن درس سه واحدی اصول و مهارت های بالینی پرستاری بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. دو واحد (16 جلسه) از درس سه واحدی فن پرستاری که مباحث آنها شباهت بیشتری داشتند و توسط یک نفر تدریس می شد به دوتک واحد تقسیم شد در هشت هفته اول موضوعات درسی به شیوه معمول (سخنرانی) تدریس گردید و هشت هفته دوم از روش های ترکیبی نوین (پرسش و پاسخ، بحث گروهی و الگوی پیش سازمان دهنده) با توجه به کاربرد این الگوها بصورت ترکیبی هماهنگ با جلسات درسی استفاده شد. امتحان به طور مستقل در پایان هر دوره برای هرروش تدریس و آزمون مجدد سه ماه پس از آزمون اول از دانشجویان گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات فرم اطلاعات دموگرافیک و آزمون معلم ساخته اصول و مهارت های بالینی به صورت چهار گزینه ای و کوتاه جواب بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به صورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی، میانگین، تفاضل میانگین نمرات آزمون های هر دوره و آزمون تی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره آزمون مرحله اول دانشجویان پرستاری در درس اصول و فنون در روش سنتی 9/1 ± 7/14 و در مرحله دوم 6/2 ± 5/8 بود. آزمون آماری تی اختلاف معنی دار معکوس بین دو مرحله آزمون را نشان داد (001/0>p). میانگین و انحراف معیار نمره آزمون پایان دوره دانشجویان در روش سخنرانی 69/1 ± 67/14 و روش ترکیبی 7/1 ± 75/13 بود. آزمون آماری تی نشاندهنده وجود اختلاف معنی دار آماری بین دو روش در مرحله اول آزمون بود. آزمون (025/0=p). نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان پرستاری در مرحله دوم آزمون در روش سخنرانی به ترتیب 6/2 ± 52/8 ودر روش ترکیبی 51/3 ± 25/13 بود. آزمون آماری تی نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین دو روش تدریس در مرحله دوم آزمون بود (001/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که روش ترکیبی نوین آموزشی شامل پرسش و پاسخ، بحث گروهی و الگوی پیش سازمان دهنده در یادگیری پایدار دانشجویان موثرتر از روش آموزش سنتی به شیوه سخنرانی است.
  کلیدواژگان: روش تدریس ترکیبی، سخنرانی، روش سنتی، دانشجویان پرستاری، گروه پرستاری
 • شراره ضیغمی محمدی، سولماز اصغرزاده حقیقی صفحه 13
  مقدمه و هدف
  فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت فردی تعریف می شود. پرسنل پرستاری به دلیل ماهیت حرفه خود مستعد فرسودگی شغلی هستند. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضراز نوع توصیفی همبستگی است که با استفاده از روش نمونه گیری آسان، 90 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج سال 1387 در این مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل؛ فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه تنیدگی شغلی بود. داده ها توسط نرم افزار SPSSو با استفاده ازآمارتوصیفی، آزمون های تی، آنالیز واریانس یکطرفه ومجذور کای تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  78 نفر (7/86درصد) از پرستاران استرس شغلی متوسط،52 نفر (8/57درصد) خستگی عاطفی متوسط، 47نفر(2/52درصد) مسخ شخصیت خفیف و58 نفر (4/64درصد) موفقیت فردی پایینی داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین استرس شغلی با خستگی عاطفی(036/0=p)، مسخ شخصیت(001/0>= p) و کفایت فردی(003/0=p) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استرس شغلی اثر منفی بر فرسودگی شغلی دارد. مداخلاتی در جهت کاهش استرس شغلی و تقویت منابع مقابله با آن می تواند به کاهش فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری کمک نماید.
  کلیدواژگان: پرسنل پرستاری، استرس شغلی، فرسودگی شغلی
 • ابوذر حیدری رفعت، علی عنایتی نوین فر، اکبر هدایتی صفحه 27
  مقدمه و هدف
  رضایت شغلی به عنوان یکی از مهمترین بروندادهای کیفیت زندگی کاری قلمداد می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. ابتدا از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 350 نفر (87 نفر مرد، 263 نفر زن) انتخاب شد و سپس از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه رضایت شغلی میر کمالی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. این پرسشنامه ها، ابتدا مورد سنجش روایی و پایایی قرا گرفتند. از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، تی مستقل و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پرستاران کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی خود را کمتر از حد متوسط ارزیابی می کنند. همچنین بین مولفه های کیفیت زندگی کاری(به جز مولفه فضای کلی زندگی) و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. در بین زنان و مردان در زمینه رضایت شغلی، تفاوت معناداری مشاهده نشد اما در زمینه کیفیت زندگی کاری، زنان این متغیر را بهتر ارزیابی کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیانگر این بود که به ترتیب متغیرهای توسعه قابلیت های انسانی، وابستگی اجتماعی، پرداخت منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، قانون گذاری در سازمان، بهترین پیش بینی کننده میزان رضایت شغلی پرستاران است.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران کمتر از حد متوسط است که به نظر می رسد اقدامات اصلاحی ضروری بوده و به این منظور راهکارهایی از قبیل بهبود سیستم پرداخت حقوق و مزایا، حمایت و پشتیبانی از پرستاران در محیط کار و ایجاد محیطی امن و بهداشتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، پرستاران
 • حیدر علی عابدی، مصطفی محمدی، مریم روانی پور، صفرعلی اسماعیلی وردنجانی صفحه 39
  مقدمه وهدف
  پرستاران به لحاظ موقعیتی که دارند وظایف دیگر همکاران برآنها تحمیل شده و باعث می شود نتوانند وظایف اصلی خود را انجام دهند. بنا براین دچار فرسودگی شغلی و نارضایتی ازشغل خود می شوند. هدف مطالعه تعیین این وظایف تحمیلی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آن با رویکرد حل مسئله است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کمی-کیفی و با رویکرد حل مسئله انجام شده است. به این صورت که جلساتی به شکل گروهی با پرستاران در بخش ها تشکیل وکارهای تحمیلی شناسایی شد واین کارها در قالب یک پرسشنامه 22 سوالی مقیاس چهار گزینه لیکرت ویک سوال تشریحی شکل داده شد. پس از تکمیل پرسشنامه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS شاخص های آمارتوصیفی و آزمون تی مستقل تجزیه وتحلیل شد. اطلاعات حاصل در قالب روش دلفی برای ارائه راهکار در اختیار مدیران و اعضاء هیئت علمی پرستاری قرار داده شد.
  یافته ها
  این وظایف تحمیلی به ترتیب دربخش های اورژانس با میانگین و انحراف معیار48/2 ±58/2، اتاق عمل51/1±42/2 و بخش های ویژه با 7/1±34/2 بود. بین وظایف تحمیلی و سابقه کار(06/0p =) و جنس (05/0p=) ارتباط معنی دارآماری وجود نداشت اما با نوع استخدام رابطه آماری معنی دار وجود داشت (004/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پرستاران وظایف زیادی غیر مرتبط با حرفه خود انجام می دهند که برخی مربوط به پزشکان وبرخی هم مربوط به سایر اعضای تیم در مان از قبیل پیراپزشکان و کارکنان خدماتی و تاسیساتی است. باتوجه به اطلاعات حاصل از روش دلفی افزایش حمایت از پرستاران، واضح بودن بیشتر شرح وظایف پرستاری، آشنایی بیشتر پرستاران با شرح وظایف خود و تغییرات چارت سازمانی بیمارستان ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: وظایف تحمیلی پرستاران، بیمارستان، روش دلفی
 • سعیده مظلومی، بهروز دولتشاهی، علی محمد نظری صفحه 51
  مقدمه و هد ف: ازدواج تنها رابطه ای که اگر به طریق صحیح ایجاد شود و ادامه یا بد دست یابی به نیاز های عاطفی، روانی و امنیتی را مرتفع خواهد ساخت. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ازدواج بر افزایش صمیمیت زوج ها انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضراز نوع پژوهش های آزمایشی است که با دوگروه آزمایش و کنترل،هر یک شامل 10زوج به انجام رسید. آزمودنی های پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی از بین زوج هایی انتخاب شدند که در سال 1387 به مرکز بهداشت شهید دکمه چی تهران مراجعه کرده بودند و یک تا 3 ماه از ازدواج آن ها می گذشت و شکایتی از ارتباط زوجی خود نداشتند. ابتدا از زوجین مصاحبه ای بر اساس مدل مک مستر به عمل آمد و در ادامه به همتاسازی آن ها از لحاظ سن، تحصیلات و مدت روزهای تاهل اقدام شد. زوجین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش در 7 جلسه آموزشی شرکت کردند و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را دریافت نکردند، پس از پایان آخرین جلسه آموزشی از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. در این تحقیق داده های آزمون صمیمیت به وسیله روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش 51/28± 3/324 ومیانگین نمرات پس آزمون آن ها63/18± 4/362، میانگین نمرات پیش آزمون گروه کنترل 1/20 ±4/333 ومیانگین نمرات آن ها در پس آزمون 22/16± 9/340 به دست آمد. درنتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس مقدار fمربوط به پیش آزمون برابر با 7/70 به دست آمد که از لحاظ آماری در سطح کمتر از 0001/0 معنادار است، بنابراین می توان نتیجه گرفت پیش آزمون به روی پس آزمون تاثیر داشته است و تاثیر آن تعدیل شده است وf مربوط به اثر گروه برابر با 2/88 به دست آمده که از لحاظ آماری در سطح کمتر از 0001/0 معنادار بود. بنابراین با حذف اثر پیش آزمون مشخص شد که بین گروه ها از نظر میزان صمیمیت تفاوت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد؛ آموزش برنامه غنی سازی ازدواج می تواند صمیمیت زوجین تازه ازدواج کرده را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: غنی سازی ازدواج، صمیمیت زوج
 • قادر زاده باقری، شیرعلی خرامین، حمیدرضا غفاریان صفحه 63
  مقدمه و هدف
  استعمال سیگار به عنوان یک رفتار پرخطر از مهمترین معضلات بهداشتی ایران و سایر نقاط جهان است. گرایش به سیگاردر سنین جوانی، خطر سایر ناهنجاری های رفتاری، به ویژه سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بر این اساس سیگار سراشیبی اعتیاد است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع سیگار و برخی عوامل مرتبط در استان کهگیلویه و بویر احمد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، تعداد 3749 نفر از جمعیت استان کهگیلویه و بویر احمد به روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه با واحد های پژوهش تکمیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع استعمال سیگار در واحد های پژوهش (11درصد) بود. پدر 604نفر (1/46درصد) و برادر 360نفر(5/27درصد) نیز استعمال سیگار داشتند. 263نفر (9/64درصد) سیگاری ها میانسال بودند. 44نفر(8/68درصد) افراد سیگاری مواد مخدر هم مصرف می کردند. 162نفر (7/36درصد) افراد سیگاری عامل سیگاری شدن خود را دوستان و108نفر(5/26درصد) تفریح و سرگرمی ذکر کردند. استعمال سیگار در 263نفر(64درصد) با مرگ مادر (0001/0>p) و86 نفر (21درصد) با بیماری خود (0001/0>p) و 78نفر (19درصد) بامرگ بستگان درجه اول فرد (002/0>p) مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نقش دوستان و گروه همسال به عنوان مهمترین علت مرتبط با گرایش به استعمال سیگار و مشکلات خانواگی و نارسایی های مربوطه در مصرف سیگار دخیل بود. به نظر می رسد نقش معماران خانواده و آموزش مهارت های زندگی به آنها و اعضای خانواده در ایجاد محیطی امن و آرام وجاذب، تاثیر مطلوب وماندگاری را در پیشگیری از مصرف سیگار داشته باشد.
  کلیدواژگان: شیوع، سیگار، علل، کهگیلویه و بویر احمد
 • رقیه زردشت، زهرا استاجی، رویا اکبرزاده، فاطمه رهنما، موسی الرضا تدین فر صفحه 73
  مقدمه و هدف
  استرس یک تجربه هیجانی منفی است که با تغییرات بیوشیمیایی، روان شناختی و رفتاری همراه است. رویدادهای عمده زندگی به عنوان عامل استرس زا بر جسم وروان آدمی تاثیرات به سزایی دارند. این مطالعه با هدف تعیین شدت رویدادهای استرس زا در ساکنین شهر سبزوار انجام شد.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که در سال 1386 انجام شد. جامعه پژوهش تمامی مردم ساکن سبزوار در سنین 65-18 سال بود. حجم نمونه 1581 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای و در هر طبقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد هولمز- ریهی حاوی 65 رویداد مهم زندگی بود که فرد طی یکسال گذشته آن را تجربه کرده و شدت استرس با نمره صفر تا سه تعیین شد.
  یافته ها
  واحد های پژوهش 829 نفر(4/52 درصد) زن و741نفر(9/46درصد) مرد بودند. 402 نفر(5/22 درصد) ناکافی بودن درآمد را به عنوان مهمترین رویداد از نظر شدت ناراحتی و فشار روانی (نمره 3) ذکر نمودند و بعد از آن انجام کارهای منزل با فراوانی173 نفر(9/10 درصد)، مرگ یک از اعضای خانواده به علت بیماری شدید با فراوانی170 نفر (8/10 درصد) و مشکلات مالی سنگین و بیکاری موقت بیشترین ناراحتی و فشارروانی را بر ساکنین سبزوار وارد نموده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش که ناکافی بودن درآمد به عنوان مهمترین رویداد استرس زا بود، پیشنهاد می شود مسئولین و کارگزاران، بستری مناسب جهت اشتغال در جامعه فراهم نمایند. همچنین با آموزش و مشاوره در زمینه چگونگی مدیریت استرس های زندگی می توان گامی در جهت کاهش عوارض ناشی از استرسورها برداشت.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، رویداد های استرس زا
 • سمانه رضایی فرح آبادی، زهره خیام نکویی صفحه 85
  مقدمه و هدف
  سیستم نورون های آینه ای یکی از مهمترین اکتشافات در زمینه نوروسایکولوژی در دهه های اخیر است. اصلی ترین کارکرد این سیستم درک فعالیت ها، تقلید، همدلی و تمامی مواردی است که به افراد جهت اجتماعی شدن یاری می رساند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، حدود 50 مقاله مرتبط از سالهای 2010-1990 مورد بررسی کامل قرار گرفت.
  یافته ها
  دستاوردهای این تحقیقات می تواند در حیطه های مختلفی از جمله برنامه های تربیتی و آموزشی، توانایی های زبانی، تقلید، همدلی وبه طورکلی کسب مهارت های ذهنی موثر واقع شود. این یافته ها برای تبیین تاثیرات فرهنگی به وسیله نورون های آینه ای و بسیاری از اختلالات شناختی مانند اوتیسم موثر است.
  نتیجه گیری
  پیش بینی می شود که نورون های آینه ای درعلم روانشناسی، تحولی همانند DNA در علم بیولوژی ایجاد کند و چهارچوب واحدی را برای توضیح توانایی های ذهنی بشر که هنوز ناشناخته است، فراهم نماید.
  کلیدواژگان: نورون های آینه ای، نوروسایکولوژی، اختلالات شناختی
|
 • Khaledi Sh, Moridi G., Shafeian M., Gharibi F Page 1
  Introduction &
  Objective
  Teaching patterns are regarded as the teachers'' skills and techniques، and the implementation of these patterns reveals the quality and art of the teacher. The aim of this study was to determine the effects of combination of lecture and participatory methods of teaching and learning on nursing students'' sustainable learning in the Principals & Clinical Skills of Nursing course.
  Materials and Methods
  In the present quasi-experimental study، in which 22 students in their first semester of nursing، passing the three credit course of principles and techniques of nursing، were chosen as the sample. Two credits from the three credit course which was taught by one lecturer and dealt with clinical skills were divided into two individual credits. In the first 8 weeks، the course was taught by the usual method (lecture). In the second 8 weeks the course was taught by modern methods of teaching (question and answer، panel discussion، advanced modeling) which were implemented according to the nature of their course. An exam was taken independently for each method at the end of the course and a post test was taken after 3 months after the first exam. Data collection tools were demographic data and a teacher made multiple-choice exam with short answers based on the course. The analysis was done by the SPSS software using descriptive and inferential statistics as absolute and relative frequency distribution، mean، mean difference scores for each test and t test.
  Results
  Research results in relation to the mean and SD scores of the first exam regarding the traditional method was 1. 9 ± 14. 7، and 2. 6 ± 8. 5 regarding the second exam. The t-test revealed significant reverse difference between the two tests (p= 0. 001). The mean and SD of the final exam of the traditional approach was 14. 67±1. 69، the modern approach 13. 75±1. 7. The t-test showed a significant difference between the two approaches (p=. 025). The mean and SD of the traditional and modern approach for the second exam were 8. 52±2. 6 and 13. 25±3. 51 respectively. Moreover، the t-test revealed a significant difference between the scores of both approaches in the second exam (p <0. 001).
  Conclusion
  The results showed that new methods (active) learning، such as question and answer، group discussion and stable pattern of pre-organizing learning method of teaching students were more effective than the traditional lecture method.
 • Zeighami Mohammadi Sh, Asgharzadeh Haghighi Page 13
  Introduction &
  Objective
  Burnout is defined as feelings of emotional exhaustion، depersonalization and reduced personal accomplishment. Nursing staff are susceptible to burnout، due to the nature of their profession. The aim of this study was to determine the relation between job stress and burnout among nursing staff of Alborz Hospital of Karaj، Iran.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive-correlation study which utilized convenience sampling and 90 nursing staff of Alborz hospital of Karaj participated in the study. Data was collected by a self-report questionnaire. The instruments used included a demographic data form، the Maslach Burnout questionnaire، and an occupational stress questionnaire. Data was analyzed by SPSS software and using descriptive statistics، t-test، one way-ANOVA and chi square.
  Results
  The findings indicated that (86. 7%) of the nursing staff had moderate job stress، (57. 8 %) had mild emotional exhaustion، (52. 2%) had moderate depersonalization and (64. 4%) had low personal achievement. Statistical significant relationship was found between job stress with emotional exhaustion (p=0. 036)، depersonalization (p=0. 000) and personal accomplishment (p=0. 003).
  Conclusion
  It seemed that that job stress had a negative impact on burnout. Interventions to reduce job stress among the nursing staff، and strengthening their coping resources could help preventing burnout.
 • Hedarirafat A., Enayatinavinfar A., Hedayati A Page 27
  Introduction &
  Objective
  Job satisfaction is considered as one of the most important outcomes of work life quality. The aim of present study was to investigate the relationship between quality of work life and job satisfaction among nurses of Tehran University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In order to evaluate the quality of work life and job satisfaction، first through a stratified random sampling method with sample size consisting 350 people (87 males، 263 females) were selected. The Walton quality of work life questionnaire and the Mir Kamali job satisfaction questionnaire were used for data collection. At first، these questionnaires were assessed for their validity and reliability. The single-sample t-test، Pearson correlation، t-test and stepwise regression were used for data analysis.
  Results
  The results of this study showed that nurses evaluated the quality of work life (all components) and their job satisfaction lower than average. Also، there is a significant positive relationship between components of the quality of work life (except the overall living space) and job satisfaction. There was no significant difference between women and men in job satisfaction، but in the quality of work life، women assessed this variable better. The results of stepwise regression analysis indicated that the variables to develop human capabilities، social affiliation، fair pay، safe and sanitary environment، legislative organization، were regularly the best prediction of the nurses'' job satisfaction.
  Conclusion
  Quality of work life and job satisfaction in nurses was less than average. It seems that corrective actions are necessary for this hospital. For this purpose، solutions such as improving the benefit and pay system، supporting the nurses and creating a safe environment for them are suggested.
 • Abedi Ha, Mohammadi M., Ravanipour M., Esmaeili Vardengani Sa Page 39
  Introduction &
  Objective
  To having special condition nurses are forced to cover their coworkers'' tasks، in that case they cannot accomplish their own tasks which brings them unsatisfactory results in their job environment. The aim of the present study was to study the duties imposed on hospital nurses of Bushehr hospitals and assessing their prevention strategies.
  Materials and Methods
  This study was conducted using a quality –quantity approach with tend of problem solving. Firstly، a couple of meetings were hold in group frame among nurses in different partitions. Secondly، these tasks got formed in frame of questionnaire with 22 questions in Likert Scale of 4 choices and also one descriptive question. After completing the questionnaire، the data was analyzed by the SPSS software using qualitative statistic. The final information in Delphi approach was presented to both the management and Nursing Science Committee in order to find a suitable solution.
  Results
  The imposed tasks showed the highest mean in emergency wards with a mean deviation of (2. 58_+2. 48)، operative rooms with (2. 42_+1. 51)، special wards with (2. 34_+1. 07)، and there was no significant relationship between these imposed tasks and work (p=/06) and gender (p=/05)، but there was a significant relationship with the kind of employment (p=/004).
  Conclusion
  Result illustrated that nurses have so many tasks to cover which are completely unrelated to their specialization، which some are related to the physician and others are related to other members of the care team، such as paramedical personnel، or even tasks related to the service staff. Taking into consideration information resulted by the Delphi approach، supporting the nurses، clarifying the nurses tasks، familiarizing the nurses with their own tasks، and changing the hospitals'' organization chart of are suggested.
 • Mazlomi M., Dolatshahi B., Nazari Am Page 51
  Introduction &
  Objective
  Marriage is the only relationship that if is built and continued correctly will satisfy any emotional، mental، and security needs. The current study aimed to investigate the effect of a marriage enrichment program on the couple’s intimacy.
  Materials and Methods
  The present experimental study consisted of a control and experimental groups each consisting of 10 couples. The participants of the study were randomly selected among a group of couples who have been married for a period of 1 to 3 months. These couples were referred to Shahid Dokmechi Health Center in Tehran in 2008، and had not shown any sign of major marital conflict since the beginning of their marriage. The sampling procedure was performed based on the Mac Master Interview Model. To further homogenize the participants، they were checked for their level of education، age، and the duration of their marriage. After being assigned to the control and experimental groups، the experimental group participated in 7 sessions to receive the instructions. The control group did not receive any form of formal instruction. Both groups were post tested after the instructions. In this study the data on intimacy test were analyzed through analysis of covariance.
  Results
  The results of this study supported the hypothesis that the enrichment program instructions had a significant effect on the increase in levels of intimacy among the couples (P<0/001). The couples in the experimental group moreover showed a significant increase in all the eight dimensions of intimacy. There was no significant difference between the male and female participants in this aspect.
  Conclusion
  The results of this experiment showed that the marriage enrichment program can have significantly increase the level of intimacy among the newly married couples.
 • Zadehbagheri Gh, Kharamin Sh, Ghafarian Hr Page 63
  Introduction &
  Objective
  Smoking as a risk factor to health is one of the most problematic health problems of Iran and other parts of the world. Tendency for smoking among youths may increase other risk factor such as drug abuse among them, and due to this factor, smoking is regarded as the first step towards addiction to drugs. The present study aims to determine the prevalence of smoking and its related factors in Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad province, Iran.
  Materials and Methods
  In this study, 3749 people from Kohgiloyeh and Boyer Ahmad population were chosen as the study sample by cluster random sampling method. A questionnaire was used as the data collection tool. The gathered data was analyzed by the SPSS software using chi-square test.
  Results
  In this study, the prevalence of smoking was 11% (411) and 46.1% (604) had a smoker father and 27.5% (360) had a smoking brother, 64.9% (263) were middle-aged smokers (p<0.0001) and 68.8% (44) Smokers had used drugs (p<0.0001). In this study, 36.7% (162) had blamed their smoking friends, and 26.5% (108persons) had mentioned starting smoking for fun. In this study, 64% (263) smokers associated smoking with their mother's death (p<0.0001) and 21% (86) with their disease (p<0.0001) and 19% (78) with the death of their first-degree relatives (p<0.002).
  Conclusion
  In this study, the role of friends and peer groups andfamily problems were considered important factors related to smoking. The role of parents, teaching life skills to both parents and family members may secure the family environment and therefore prevent the trend for smoking among family members.
 • Zardosht R., Estaji Z., Akbarzadeh R., Rahnema F., Tadaion Mr Page 73
  Introduction&
  Objective
  Stress is a negative excitement that is in accordance with biochemical، psychological، and behaviorl changes. The main events of living as the stressor factors have significant effects on the body and psyche of a person. So، this study aims to assess the intensity of stressor events in Sabzevar residents in order to take effective steps in reduction and prevention of the related stressors.
  Materials and Methods
  In thprent descriptive – analytical study which was conducted on 1581 city –dwellers with the age range of 18 to 65 years of age in 2007 which were randomly selected through stratified sampling. Relevant data were collected through a questionnaire، a scale and a meter، and were analyzed in SPSS using descriptive and analytical statistics.
  Results
  The total study population consisted of 829 women (%52. 4)، and 741 men (%46. 9). From the stressor events point of view the results showed that the most prevalent stressors were relatively the rising of life expenses، inadequate earnings، the responsibility of house chores (173 people)، the death of a family member caused by a fatal disease (170 people)، debt، bankruptcy and finally temporary unemployment.
  Conclusion
  On the basis of the study findings، stressor events in the field of economic problems were considerable and the necessity of employment and educating the methods of stressors management can be an important step toward the reduction and prevention of the problems.
 • Resaeifarahabadi S., Khayamnekoei Z Page 85
  Introduction &
  Objective
  Mirror neuron system (NMS) represents one of the most important discoveries in the area of neuropsychology of past decades. Major functions of MNS include action understanding، imitation، empathy and all of which are critical for an individual to be social.
  Materials and Methods
  In this review study، we considered more than 30 papers which have been published in this area from 1989 to 2010.
  Results
  Results of these studies could be used in different domains which include: educational and training programs، verbal abilities، imitation، empathy، and all kinds of activities that are effective in mental abilities. These findings could also be used for explaining cognitive disorders such as autism.
  Conclusion
  Results show that cultural effects can be explained by MNS، accordingly it is anticipated that MNS in psychology makes a transition as DNA does in biology، and it provides a unique frame for explaining mental abilities unknown for human beings.