فهرست مطالب

Jundishapur Journal of Health Sciences - Volume:3 Issue: 1, 2012
 • Volume:3 Issue: 1, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/01/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 0
 • مریم ساکی پور، عبدالرزاق کعبی نژادیان، محمدصادق سخاوتجو، سیدعلی اکبر جعفری موسوی صفحه 1
  مقدمه
  استفاده از انرژی های فسیلی انتشار گازهای گلخانه ای و بالطبع بروز پدیده گرمایش جهانی و پیایندهای ثانویه ای نظیر گسترش بیابانها و وزش طوفانهای گردوغبار در منطقه خاورمیانه از جمله ایران را به همراه دارد. بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مناسب ترین راهکار جهت جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای است. منطقه اهواز با جمعیتی درحدود 1338126 نفر و 2/3088 ساعات آفتابی سالانه در جنوب غربی ایران قرارگرفته است و از مستعدترین مناطق جهت بکارگیری سیستم های خورشیدی است.
  روش بررسی
  شهر اهواز به عنوان مطالعه موردی و خانوارهای 4 الی 5 نفری به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند. آنالیزهای اقتصادی و محیط زیستی توسط نرم افزارRETscreen انجام شد و میزان کاهش صدور آلاینده ها و هزینه های ناشی از آن در صورت طرح جایگزینی آبگرمکنهای خورشیدی در خانوارهای 4 الی 5 نفری منطقه محاسبه گردید.
  یافته ها
  ملاحظه گردید حدود 100% کل بار حرارتی آب گرم مصرفی جامعه هدف و 35% کل بار حرارتی آب گرم مصرفی خانوارهای شهر اهواز را می توان با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی تامین نمود.
  نتیجه گیری
  در سناریو جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی با آبگرمکن های گازی جامعه هدف سالیانه در مصرف 66 میلیون متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده و 969/6 میلیون دلار به درآمد ملی کشور افزوده می گردد علاوه بر آن از انتشار106 × 8813/0 تن co2 گاز گلخانه ای جلوگیری می شود این مطالعه لزوم حمایت دولت را برای توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، آبگرمکن خورشیدی، گازهای گلخانه ای، شهر اهواز
 • سید جلال امام، رضا ملیحی، سید علی اکبر جعفری موسوی، بابک وزیریان زاده، اسمعیل ویسی صفحه 11
  مقدمه
  عقرب زدگی مشکل عمده بهداشت عمومی در بسیاری از کشور های در حال توسعه گرمسیری است. گونه های Hemiscorpius lepturus، crassicauda Androctonus و Mesobuthus eupeus از جمله مهترین گونه هایی هستند که در ایران باعث موارد عقرب زدگی زیادی می شوند. در تحقیق حاضر، اثرات زهر گادیم بر پارامترهای خونی و ادرار افراد دچار عقرب زدگی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان هندیجان مورد مطالعه قرار می دهد.
  روش بررسی
  66 فرد دچار عقرب زدگی با گادیم شامل 33 مرد و 33 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان هندیجان وارد مطالعه و از نظر سن به سه گروه تقسیم شدند. پارامتر های CBC، PT، PTT و نیز هماچوری و هموگلوبینوری در این افراد بررسی گردید.
  یافته ها
  بیماران در محدوده سنی 13 تا 62 سال بودند که 5/51% از افراد عقرب زده در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار داشتند بیشترین میزان تغییر خونی در بیمارن مربوط به اختلال در PTT (7/72% افراد) آنان بود. از نظر آماری نیز احتلاف معنی داری بین افراد با PTT و PT طبیعی و غیرطبیعی مشاهده شد (P=0.001). در3/83% بیماران هماچوری و در 4/42% هموگلوبینوری مشاهده می شود.همچنین میزان Hb در 31% افراد کمتر از حد طبیعی بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه PTT و PT بیشتر از دیگر فاکتور های خونی تحت تاثیر زهر گادیم قرار گرفتند که نشان دهنده اثر مخرب زهر بر مسیر های انعقادی است. مشاهده هماچوری و هموگلوبینوری در این افراد ممکن است بدلیل اثر تخریبی قوی زهر گادیم بر سیستم کاپیلاری گلومرولی یاشد.
  کلیدواژگان: عقرب زد گی، هماتولوژی، اختلال کلیوی
 • افشین ملکی، سید نادعلی علوی بختیاروند، مهدی صفری، رضا رضایی صفحه 17
  مقدمه
  فلوئور یکی از عناصر مهم در ترکیب دندان ها و استخوان ها به شمار می رود. این عنصر می تواند از راه های مختلف وارد بدن گردد ولی مهمترین راه دریافت آن توسط انسان از طریق آب آشامیدنی می باشد. افزایش فلوئور در بدن باعث لکدار شدن دندان، و کاهش آن باعث پوسیدگی دندان می گردد. میزان استاندارد فلوئور در آب آشامیدنی با توجه به دمای هوای محیط تعیین می گردد. به طوری که این میزان در فصول زمستان، به علت مصرف کمتر آب، بیشتر و در فصول تابستان، به علت مصرف بیشتر آب، کمتر می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه میزان فلوئور به مدت 5/1 سال در چهار منبع مختلف سطحی و زیرزمینی آب آشامیدنی شهر سنندج مورد آنالیز قرار گرفته است. و از هر منبع در هر ماه 4 نمونه برداشت شده است.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که میزان فلوئور در اکثر منابع آب شهر سنندج کمتر از حد استاندارد توصیه شده می باشد(میانگین کل mg/l 31/0). همچنین میزان فلوئور در آب منابع مختلف این شهراختلاف معنی داری را نشان نمی دهد (0.05< (P.
  نتیجه گیری
  به علت پایین بودن میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر سنندج، پیشنهاد می گردد با توجه به آب و هوای سرد کوهستانی شهر سنندج و پایین بودن سرانه مصرف آب بخصوص در زمستان و دریافت مقادیر ناچیز فلوئور از منابع دیگر، با فلوئور زنی آب و یا استفاده از دهان شویه های فلوراید، میزان فلوئور مورد نیاز مردم این شهر(به خصوص کودکان) تامین گردد.
  کلیدواژگان: فلوئور، سنندج، منابع آب، دندان، استاندارد
 • محمدعلی ززولی، نورمحمد بیرام نژاد، قربان محمد اونق، یوسف کر، محمود تقوی صفحه 25
  مقدمه
  ذخیره آب باران در آب انبارها برای مصارف شرب در ایران و بسیاری از نقاط دیگر مرسوم بوده است. بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) آب آلوده یکی از مهمترین راه های انتقال آلودگی میکروبی در جوامع بشری است، لذا بررسی وضعیت کیفیت باکتریولوژیکی این آب انبارها به منظور شناسایی منابع احتمالی آلودگی و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت این مخازن ضروری می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بر روی آب انبار روستاهای شهرستان آق قلا و بندر ترکمن انجام شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای40 آب انبار واقع در 8 روستا انتخاب و نمونه برداری انجام شد. برای هر نمونه تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، pH و میزان کلر باقیمانده، مطابق با روش های استاندارد اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و SPSS 15.0 و آزمون های من- ویتنی و کروسکال- والیس استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع 73 نمونه (معادل 9/60 درصد) آلوده به کلیفرم و 38 نمونه(معادل 6/31 درصد) حاوی کلیفرم مدفوعی بودند. بین آب انبارهایی که از سقف هایی پوشش حلبی و ایرانیتی تغذیه می شدند، اختلاف معنی داری از لحاظ آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی وجود نداشت (به ترتیب212/0و 086/0p =). تفاوت معنی داری بین نمونه های بعد از بارندگی با نمونه های قبل از بارندگی و پس از کلرزنی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به آزمایشات انجام شده، میزان آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و لازم است به منظور حفظ بهداشت عمومی، آگاهی های لازم جهت بهسازی آب انبارها و ضدعفونی آب به مردم داده شود و اقدامات لازم از سوی مسئولین بهداشتی منطقه به اجرا درآید.
  کلیدواژگان: آب انبار، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی
 • مرضیه هادی پور، مهران افخمی، افشین تکدستان صفحه 35
  مقدمه
  پسماندهای بیمارستانی یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی می باشند که به دلیل دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند. این پژوهش با هدف شناسایی و اندازه گیری مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای WHO، در بیمارستان امیرالمومنین و پلی کلینیک شهید رجایی در شهر اهواز صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک نوع بررسی میدانی – توصیفی می باشد، بدین صورت که ابتدا پرسشنامه بررسی وضعیت جمع آوری، نگهداری و دفع پسماند در بیمارستان، تهیه و سپس با مراجعه حضوری به دو موسسه درمانی مورد مطالعه و بازدید از بخش ها و جایگاه موقت نگهداری پسماندها، نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام گردید. در مورد توزین زباله ها در دو موسسه درمانی مورد مطالعه با همکاری کارشناسان بهداشت دو بیمارستان، نسبت به توزین زباله با استفاده از ترازوی 50 کیلوگرمی اقدام شد، همچنین برای تعیین دانسیته، زباله های تولیدی در داخل ظرفی به حجم 125/0 متر مکعب تخلیه و از تقسیم وزن به حجم، دانسیته پسماندها بدست آمد.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین وزن کل پسماندهای تولیدی، در بیمارستان امیرالمومنین برابر با kg/bed-day79.3 می باشد. میزان کل پسماندهای تولیدی، پسماندهای عفونی - خطرناک و شبه خانگی در پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی به ترتیب برابر با 39/59، 82/25، 57/33 کیلوگرم در روز می باشد در حالی که این میزان در بیمارستان امیرالمومنین به ترتیب برابربا 85/818، 94/292، 89/525 می باشد. میانگین وزن مخصوص پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان امیرالمومنین kg/m3 28/203 و در پلی کلینیک شهید رجاییkg/m3 80/187 می باشد. همچنین براساس طبقه بندیWHO، در این دو بیمارستان پسماندهایی از نوع مواد زاید رادیواکتیو و ظروف مستعمل تحت فشار تولید نمی شود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه و مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در شهر، در هر دو بیمارستان ضعف مدیریتی در زمینه مدیریت صحیح پسماندها دیده می شود. لذا اجرای برنامه جداسازی صحیح پسماندهای عفونی از پسماندهای شبه خانگی یکی از ضروری ترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی، زیست محیطی و هزینه های مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این دو موسسه درمانی می باشد.
  کلیدواژگان: پسماندهای بیمارستانی، طبقه بندی مواد زاید، پسماند خطرناک، WHO
 • حسن جعفری، احمد صادقی، رحیم خدایاری زرنق صفحه 47
  مقدمه
  امروزه در بین مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ رفتارهایی که توجه به آن می تواند یکی از راه های اساسی در افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. تعهد سازمانی نیز بیان گر نیرویی است که فردی را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی وظایف خود را انجام دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد شهر تهران در سال1388 بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد بود که 130 نفر به روش طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون و پرسشنامه تعهد سازمانی مک گیفورد جمع آوری و با آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.
  یافته ها
  اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان (83%)، وضعیت رفتار شهروندی را مناسب ارزیابی کردند. بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه آماری معنا دار (P <0.05) و همبستگی مثبت (32/0r=) مشاهده شد. از میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، بین ابعاد رادمردی و فضیلت مدنی با تعهد سازمانی رابطه ی معنادار و مثبتی دیده شد اما بین ابعاد ادب و نزاکت، وجدان و نوع دوستی با تعهد سازمانی ارتباطی معنادار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با ارتقا مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، می توان میزان رضایت و انگیزه شغلی کارکنان بیمارستان را بالا برده که این امرمی تواند سبب افزایش اثربخشی فرایند درمان و بالا بردن رضایت بیماران گردد
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، بیمارستان
 • سوده طهماسبی، مهران افخمی، افشین تکدستان صفحه 55
  مقدمه
  یکی از روش های بررسی کیفیت آب رودخانه ها، استفاده از شاخص های کیفی آب می باشد. با استفاده از شاخص های کیفی، حجم زیاد اطلاعات نمونه برداری شده، از اندازه گیری های کیفی آب بصورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل می شود که دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شده ای است. شاخص کیفیت آب NSF، از میان شاخصهای عمومی کیفیت آب، بیشترین کاربرد را دارا می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر از بندمیزان تا بندقیر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF، انجام پذیرفته است. بدین منظور از 10 ایستگاه تعیین شده بر روی رودخانه به مدت 6 ماه نمونه-برداری شد و پارامترهای BOD، DO، pH، PO4، TS، NO3، دمای آب، کدورت و کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرار گرفتند و نتایج حاصل با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI بررسی گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که کیفیت آب در این رودخانه، در همه نقاط در بازه گروه های متوسط و ضعیف طبقه-بندی می شود. همچنین نتایج محاسبه شاخص کیفیت آب NSF نشان داد که در طول 6 ماه نمونه برداری، بطور متوسط ایستگاه چم فرج در پایین دست خروجی تعدادی از حوضچه های پرورش ماهی با عدد شاخص5/51، بدترین و ایستگاه بندمیزان شوشتر در بالادست و قبل از ورود پساب کاربری های مختلف با عدد شاخص5/57 بهترین شرایط را نسبت به سایر نقاط رودخانه دارا بودند. دامنه تغییرات در ایستگاه های مورد مطالعه از 48 تا 60 در نوسان بود.
  نتیجه گیری
  بطورکلی تاثیرگذاری بالای منابع آلاینده بخصوص پساب حوضچه های پرورش ماهی بر کیفیت رودخانه در بازه های مختلف، کاملا مشهود بود. با این وجود، باتوجه به قدرت خودپالایی رودخانه، در ایستگاه آخر در پایین دست، کیفیت نسبتا قابل قبولی حاصل می گردد. در نهایت بهبود کیفیت آب رودخانه گرگر در گرو مدیریت صحیح پساب کاربری های مختلف و کاهش بار آلودگی آنها می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، شاخص کیفی آب NSF، پساب حوضچه پرورش ماهی، رودخانه گرگر
 • ایمان فرج الله چعبی صفحه 65
  مقدمه
  اقدام به خودسوزی بدون شک نیازمند فراهم آمدن شرایطی خاص برای افرادی خاص می باشد خودآزاری به شکل خودسوزی به عوامل فردی واجتماعی زیادی بستگی دارد.هدف از انجام این تحقیق بررسی درصدسوختگی، وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، شغل وتاهل درزنان خودسوخته بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز بود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه توصیفی – مقطعی پرسشنامه ای جهت انجام مصاحبه ای ساخت دار توسط محقق تهیه و روی نمونه ای صد نفری از زنان خود سوخته که سال 1387 در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شده بودند و به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده بودند اجرا شد. سپس متغیرهای سن،وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، شغل، وتاهل، نمونه تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از تجزیه وتحلیلهای ا ماری معلوم شد آزمودنی های دارای دامنه سنی 25-14سال در نمونه خودسوخته بیشترین فراوانی(49 %) را در گروه زنان خودسوخته به خود اختصاص داده اند.22% زنان خودسوخته دچار100%-70%سوختگی شده بودند و21% انهاسوختگی بین70%-50%داشتندکه جدیت انهارا دراقدام به خودکشی می رساند. 51% زنان خودسوخته وضعیت-های اقتصادی خودرا بد ارزیابی کرده اند بیشترین فراوانی سطوح تحصیلی در زنان خودسوخته با 31%، بی سواد و کمترین فراوانی سطح تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم بود زنان خانه داربا بیشترین فراوانی یعنی75% نمونه زنان خود سوخته، بخش عمده نمونه را به خود اختصاص داده اند. و کمترین فراوانی شغلی زنان خود سوخته با 1% مربوط به زنان دانشجو و بازنشسته بوده است.
  نتیجه گیری
  ارتقاء سطح رفاه اجتماعی زنان خصوصا وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، واشتغال آنها، وکاهش ریسک فاکتورهای مربوط به تاهل با استفاده از راهکارهای علوم روانشناسی در کاهش پدیده خودسوزی زنان میتواند موثر باشد
  کلیدواژگان: خودسوزی زنان، سن وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، شغل، تاهل
|
 • Saki Pour M., Kaabi Nejadian A., Sekhavat Jou , Jafarymosavy Sa Page 1
  Introduction
  Use of fossil energy provides greenhouse gases emissions and therefore global warming phenomenon and the incidence of further consequences such as expanding deserts and blasting the dust storms in the middel east, including Iran. Taking advantage of renewable energy is the most appropriate solution to prevent greenhouse gas emissions. Ahvaz region in the southwest of Iran with a population of 1338126 and 3088.2 sunny hours annually is the most talented area for applying the solar system.
  Methods
  Ahvaz as a case study and the households of 4 to 5 people were selected as the target community. Economic and environmental analysis has been done by RETscreen software. The decline rate of contaminant emission and its costs was calculated if the project of solar water heaters would be carried out.
  Result
  The results of this study on the basis of Btu/year revealed that about 100% of total thermal charge of consumed hot water of target community and 35% of the total thermal charge of households of Ahwaz can be provided by using the solar water heater.
  Conclusion
  In the scenario of replacement solar water heaters with gas water heaters, 66 million cubic meters of natural gas will be saved and 6.969 million dollars will be added to the national income per annum. In addition, the release of 1388 × 106 tons of co2 as the greenhouse gas is prevented. This study shows that development of the exploiting the renewable energy needs to the supporting of regional governments.
 • Emam S. J, Malihi R., Jafari Mosavi Sa, Vazirianzadeh B., Visi I Page 11
  Introduction
  Scorpion stinging is one of the major cause of mortality in the tropical and subtropical countries. Hemiscorpius lepturus, Androctonus crassicauda and Mesobuthus eupeus are most important species that cause a lot of scorpion stings in Iran. In the present research, effects of H. lepturus envenomation on blood and urine in stung persons who referred to the health center of Hendijan sw Iran, were studied.
  Methods
  In this study 66 files of whom referred to the health centre of Hendijan, sw Iran, followed by scorpion sting. We evaluated thier blood parameters(CBC, PT and PTT) urine parameters(hematuria and hemoglobinuria) and some epidemiologic parameters.
  Result
  Results of this study showd that the patients were in the age range of 13- 63 years. The highest rate of blood changes in patients was related to PTT with 72.7%. Statically analyze showd a significant difference among normal and abnormal PT and PTT in the scorpion stung patients (P< 0.05).
  Discussion
  Results of this study revealed that PT and PTT among the stung scorpion patients were more effected by H. lepturus compared to the other hematological parameters. In addition, hematuria was occured in the majority of the patients which is a sign of sever damaging effects of H. lepturu venom on kidney.
 • Maleki A., Alavi N., Safari M., Rezaee R Page 17
  Introduction
  Fluoride is one of the most important elements in the composition of teeth and bones. This element can enter the body via different ways. However, drinking water is the most important way to receive fluoride by a lot of people. An Increase in fluoride level in the body causes dental fluorosis and its absence leads to teeth decay. Standard rate of fluoride in drinking water is determined by the ambient air temperature. In general, standard level of fluoride in drinking water in winter, mainly due to less water consumption, is high, and in summer, due to more consumption of water, is not remarkable.
  Methods
  In this study, fluoride has been determined in 4 groundwater and surface water resources on 1.5 year period. From each resource every month, 4 samples were obtained and analyzed according to SPANDS method.
  Result
  Results shownd that fluoride concentration in Sanandaj water resources (0.31 mg/l average) was less than the recommended standards. Fluoride concentration did not show significant differences in different water resources of this city (p-value> 0.05).
  Conclusion
  Fluoride levels in Sanandaj drinking water are low. Therefore, according to cold climate of Sanandaj and low Per capita water consumption in winter and low fluoride capture from other sources, fluorination of drinking water or using fluoride mouthwash are recommended to provide the required amount of fluoride for the people of Sanandaj, especially the children.
 • Zazuli M., Beyramnezhad Nm, Onagh G. M, Kor Y., Taghavi M Page 25
  Introduction
  Storage rainwater in cisterns for drinking has been common in many areas including Iran. According to World Health Organization, water is one of the most important ways for transferring of microbial contamination in human communities, so survey of water bacteriological quality in these cisterns is necessary in order to identify the possible sources of contamination and to suggest some procedures for improvement of the cisterns status.
  Methods
  This descriptive study was conducted on cistern waters of rural areas in Agh-ghala and Bandar Torkman counties. A total of 40 cisterns of 8 villages were selected using cluster sampling method. For each sample, the number of coliforms and fecal coliforms, Ph and amount of the residual chlorine were measured according to the standard methods. In order to analyze the data, Excell and SPSS 15.0 soft wares were used and Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were applied.
  Result
  Totally, 73 samples60.9%) were contaminated with coliform and 38 of samples31.6%) contained fecal coliform. There was no significant difference between coliform and fecal coliform p-value=0.086 and 0.212, respectively) in the terms of contamination among the cistern waters fed with tin coverage or iranite coverage roofs. A significant difference was observed between samples of before and after raining and after chlorination the water.
  Conclusion
  The performed tests showd the high degrees of contamination with both coliform and fecal coliform.Therefore, in order to protect the public health, giving the essential information to the people regarding the improvement of the cistern waters and disinfection of water and carrying out the suitable apporaches by regional health authorities are necessary.
 • Marzieh Hadipour, Mehran Afkhami, Afshin Takdastan Page 35
  Introduction
  Hospital wastes are one of most important environmental problems because of their hazardous, toxic and pathogenic characteristics. The aims of this study were to identify and measure the amount of hospital wastes and classify of them according to WHO criteria in Amirolmomenin(as) hospital and shahid Rajaei policlinic in Ahwaz, sw of Iran.
  Methods
  This research was a field-descriptive study. Initially, a questionnaire was designed in the terms of surveying the conditions of collecting, keeping and repelling of the wastes in both medical centres. The questionnaires were completed using direct observation and monitoring at the temporary storage sites of the wates. The wastes were weighted by the health experts of two medical centres using 50 kg balance. In addition, to calculate the density of the waste products, they were discharged in a 0/125m3container. The density of wastes was determinded by dividing the weight by volume. Ressult: Results of the current study showed that the mean of waste product weight was 3/79 kg/bed day in Amirolmomenin(as) hospital.The total weight of waste products including infectious, hazadous and general materials were 59/39, 25/82 and 33/57, respectivelyin shahid Rajaei policlinic, while these measurements were 818.85, 292.94 and 525/89, respectively in Amirolmomenin(as) hospital. The average of specific weight of hospital waste hospital materials were 203/28 kg/m3 and 187/80 kg/m3, respectively in both medical centres. Furthermore, according to WHO classification, both medical centres don’t produce any radioactive wastes and under pressure application containers.
  Conclusion
  According to our findings and with respect to the environmental problems in Ahvaz, it seems that there is a lack of correct management in both medical centres. Therefore, precise implementation programs to separate the waste infectious and general materials from each other is one of the most essential steps in the reducing of environmental and sanitary problems.In addition, it is cost effective from point of hospital waste material management in both remedial institutions.
 • Jafari H., Sadeghi A., Khodayari Zarnagh R. Page 47
  Introduction
  Nowadays, the concept of Organizational Citizenship Behavior (OCB) has attracted managers and researcher’s notice in scientific groups. Emphasizing on these behaviors can be one of the ways that causes effectiveness in organization, that hasn’t been much emphasized on to date. This research aimed to survey the relationship between OCB and its dimensions and staff organizational commitment in Tehran's Hasheminazhad Hospital.
  Methods
  This study was a descriptive- analytic, applied research that has been carried out in 2010. The research population comprised all employees in Hasheminezhad Hospital and the sample comprised of 130 employees selected through Randomized- Stratified method. Data was collected using Williams & Anderson model questionnaire and analyzed by using the Spearman test on the SPSS software.
  Result
  The majority of employees in this hospital (%83) evaluated organizational citizenship behavior situation as suitable. Between OCB and organizational commitment there was significant and positive correlation (r=0.32, p-value<0.05). Results showed that among OCB dimensions, civic virtue and sportsmanship had significant and positive correlation with organizational commitment but altruism, conscientiousness dimensions hadn`t significant correlation with organizational commitment.
  Conclusion
  According to the findings, it is concluded that notice to OCB concept and its establishment in organizations can be useful in predicting some organizational concepts like organizational commitment and performance.
 • Soode Tahmasebi, Mehran Afkhami, Afshin Takdastan Page 55
  Introduction
  Applying water quality indices is one of the monitoring techniques of river water quality. High loads of sampling data, resulted from water quality measurements, are converted to a single point and dimensionless number with a qualitative interpreted concept and definition with using water quality indices. NSF water quality is the most widely applied index which is used.
  Methods
  The present project was carried out to determin Gargar river, sw Iran, water quality using NSF as a water quality index. Hence, 10 sampling stations were set up along the river mainstream and water samples were collected from these stations during 6 months (from December 2009 to June 2010), monthly; and 9 parameters including water temperature, turbidity, fecal coliform, NO3, TS, PO4, pH, DO, and BOD were measured. Finally, the results were analysed using NSFWQI.
  Result
  Results of this study indicated that the quality of the river water was categorized in medium and bad classes in all parts of the river. Moreover, the results of NSFWQI showed that "after Chamfaraj" station, which is located at downstream of some aquaculture complexes, with the average index value of 51.5, and the "Bandemizan" station, which islocated at upstream and before entrance of the waste waters from different land uses with the average index value of 57.5 had the worst and the best conditions among the other stations, respectively, during the period of the study. In general, water quality values of the stations varied from 48 to 60.
  Conclusion
  In general, results of the current study indicated that the degree of influence of pollutant sources, especially aquaculture effluents, on water quality of Gargar River is high in the different parts of the river. However, due to self purification property of this river, a relatively acceptable water quality is achieved in the downstream of the river. In conclusion, improvements in the water quality of Gargar river is required an accurate management of different land use's effluents and reducing their pollution loads.
 • Iman Farajolah Chabi Page 65
  Introduction
  Undoubtedly, attempt to Self-inflicted burning needs special conditions for special individuals. Self-inflicted burn is highly depended on individual and social factors. This study is aimed at evaluating the burning percent, age, economical conditions, educational levels, occupation, and marital status of the Self-inflicted burn females of Taleghani hospital.
  Methods
  this is a descriptive- sectional study; a questionnaire prepared by the researcher for a struture interview was given to 100 self –immolated women- selected via incidental sampling procedure - hospitalized in Ahwaz Taleghani hospital in 1387. Then their age, economical conditions, educational levels, occupation, and marital status were analyzed.
  Result
  findings showed that the 14-25 years old females were the most frequency (49%). 22% of Self-inflicted burn females had a burn size of 70%-100%, and 21% had a size of 50%- 70% showing their enthusiasm to attempt to Self-inflicted burn.51% of Self-inflicted burn females stated a weak economical condition. Most of them (31%) were illiterate and the least frequency had diploma and associate degree. Housewives were the most frequency (75%) and the least one (1%) were university students and retired.
  Conclusion
  improving the social welfare of women especially the economical condition, educational level, and occupation in addition to reduce the risk of factors related to the marital status using the psychological strategies can be effective in reducing the phenomenon of Self-inflicted burn of females.