فهرست مطالب

Jundishapur Journal of Health Sciences - Volume:2 Issue: 3, 2011
 • Volume:2 Issue: 3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 0
 • طیبه مرعشی، امید فولادوند، مهوا خدمتی، پروین شهری صفحه 1
  مقدمه
  در حال حاضر ایدز به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در ایران مطرح است و جوانان عمده ترین گروه در معرض خطر آن در سراسر دنیا می باشند. آموزش بهداشت اولویت اصلی مراقبت های بهداشتی جهت پیشگیری از ایدز است. هدف از این مطالعه تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد ایدز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت توصیفی – مقطعی انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ی خود ایفا برای 400 دانشجو بصورت نمونه گیری طبقه ای – تصادفی جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیتی، سوالات آگاهی و نگرش بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط تیم تحقیق تایید گردید. اطلاعات مربوط به آگاهی و نگرش هر یک در سه سطح تقسیم بندی شدند. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع دانشجویان، (2/74%) 297 نفر را دختران و (2/96%) 385 نفر را مجردین تشکیل می دادند. میانگین سنی آنها 3/2 ±04/22 سال بود. میانگین نمرات آگاهی و نگرش به ترتیب 68/0± 28/20 و 78/2±13/66 بود. آگاهی اکثریت دانشجویان (5/88%) در سطح خوب و (5/11%) در سطح متوسط ارزیابی گردید.. در مجموع 75/88 درصد نگرش مثبتی نسبت به پیشگیری و کنترل بیماری داشتند. ارتباط معناداری بین آگاهی و متغیرهای دموگرافیک مشاهده نشد ولی بین نگرش و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اکثر دانشجویان از آگاهی ونگرش مطلوبی در مورد پیشگیری از ایدز برخوردار بودند. در این خصوص به روز نگه داشتن آگاهی و اجرای هدفمند برنامه های آموزشی مورد تاکید است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، دانشجویان، ایدز
 • صدیقه نوح جاه، مولود فرجی نژاد، جمیله معارفی، مریم الوان زاده، محمدحسین حقیقی زاده، ژیلا فتحی صفحه 15
  مقدمه
  اثرات منفی هیرسوتیسم به عنوان یک عارضه شایع آندوکرین بر روی کیفیت زندگی زنان در بسیاری مطالعات مورد تاکید قرارگر فته است. مطالعات محدودی در مورد شیوع و عوامل مرتبط با آن در جمعیت مورد نظر انجام شده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی به طور مقطعی 500 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نیمسال دوم 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین شیوع پرمویی از مقیاس فریمن-گالوی تعدیل یافته در 4 منطقه حساس به آندروژن استفاده شد. پرسشنامه ای که توسط خود دانشجویان تکمیل می شد ابزار جمع آوری اطلاعات بود. نمره 7-4 به عنوان هیرسوتیسم خفیف، نمره 11-8 به عنوان هیرسوتیسم متوسط و مجموع نمرات 16-12 به عنوان هیرسوتیسم شدید در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزارSPSS مورداستفاده قرار گرفت. جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک جهت ارتباط سنجی به کار برده شد.
  یافته ها
  از 500 دانشجوی مورد مطالعه 4/15% مبتلا به هیرسوتیسم بودند. 4/12% هیرسوتیسم خفیف، 8/2% هیرسوتیسم متوسط و 2/0% هیرسوتیسم شدید داشتند. نمایه توده بدنی، اختلال قاعدگی و سابقه خانوادگی پرمویی با هیرسوتیسم دارای رابطه معنی داری بود (1./.>P).
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده بیانگر شیوع بالای هیرسوتیسم در میان دانشجویان دختر است. مطالعات گسترده تر جهت تعیین الگوی پرمویی در زنان ایرانی وتعیین مقیاس مناسب نمره گذاری با توجه به تفاوتهای نژادی بایستی در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیوع، هیرسوتیسم، دانشجویان، سندرم پلی کیستیک تخمدان
 • ذبیح الله قارلی پور قرقانی، سید محمد مهدی هزاره ئی، محمدحسین شریفی صفحه 26
  مقدمه
  شروع زود هنگام مصرف سیگار به عنوان یک مسئله مهم در سلامتی جامعه مطرح است که نیازمند بررسی و شناخت بیشتری دارد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت مصرف سیگار با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در بین دانش آموزان پسر راهنمایی شهر شیراز انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش مقطعی توصیفی بود که برروی دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز در سال تحصیلی 89-1388 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ایچند مرحله ای بود. ابتدا در هر ناحیه، بطور تصادفی2 مدرسه انتخاب شد، سپس در هر مدرسه 3 کلاس بطور تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدل فرایند موازی توسعه یافته تدوین و پس از تایید پایایی و روایی آن در اختیار 244 نفر از دانش آموزان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که9/6% از دانش آموزان سابقه مصرف سیگار داشتند. 9/19% از دانش آموزان اظهار داشتند که از طرف دوستان به آنها سیگار تعارف یا پیشنهاد شده است. میانگین نمره حساسیت درک شده دانش آموزان نسبت به احتمال ابتلا به عوارض و پیامدهای مصرف سیگار پایین بود(2/38). میانگین نمره اثربخشی درک شده دانش آموزان نسبت به راهکارهای توصیه شده جهت عدم مصرف سیگار در حد متوسط بود(8/51). میانگین نمره آگاهی در دانش آموزان سیگاری(1/57) کمتر از دانش آموزان غیرسیگاری(4/61) بود. در حالی که میانگین نمره حساسیت درک شده در دانش آموزان غیر سیگاری(8/37) کمتر از دانش اموزان سیگاری(2/45) و همچنین دانش آموزان در معرض خطر(7/44) بود. از طرف دیگر میانگین نمرات متغیرهای شدت درک شده، اثربخشی درک شده، خودکارآمدی درک شده و قصد رفتاری در دانش آموزان سیگاری(به ترتیب 8/71، 4/43، 3/62، 5/69)، کمتر از دو گروه دیگر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که حساسیت درک شده دانش آموزان نسبت به احتمال ابتلا به پیامدهای مصرف سیگار پایین است. بنابراین توصیه می شود که با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته،مداخلات آموزشی مناسبی طراحی و اجرا شود که باعث درک حساسیت آنان نسبت به عوارض و پیامدهای مصرف سیگار در این گروه گردد.
  کلیدواژگان: مصرف سیگار، مدل فرایند موازی توسعه یافته، دانش آموزان
 • عباس محمدی، سمیه تاج دینان صفحه 37
  مقدمه
  اختلالات تنفسی از جمله مشکلات شایع در بین کارگران است. اسپیرومتری مهمترین و در دسترس ترین روش برای آزمون عملکرد تنفسی ریه می باشد. در این مطالعه شاخصهای اصلی عملکرد تنفسی و شیوع علائم تنفسی در کارگران یک کارخانه لوله سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تحلیلی مورد – شاهدی است که در آن 70 نفر از کارگران شرکت لوله سازی اهواز بعنوان گروهی که در معرض آلاینده های تنفسی قرار دارند و 50 نفر از کارکنان اداری همان شرکت بعنوان گروه شاهد، مورد مصاحبه، پرسشنامه تنفسی و آزمون اسپیرومتری قرار گرفتند. پرسشنامه شامل مشخصات فردی، سابقه کار، سابقه مصرف سیگار و بررسی علائم تنفسی بود. اسپیرومتری طبق استانداردهای انجمن متخصصین قفسه سینه آمریکا انجام گرفت. یافته های پژوهش در بانک اطلاعاتی ذخیره شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ سن، قد، وزن و شیوع مصرف سیگار مشاهده نشد. فراوانی علائم تنفسی تنگی نفس، احساس فشار در قفسه سینه، سرفه های مکرر حین کار، خلط سینه و خس خس سینه هنگام کار در کارگران در معرض آلاینده های تنفسی بیشتر بوده و اختلاف دو گروه معنی دار بود (05/0 p<). از لحاظ اسپیرومتری اختلاف میانگین ظرفیت حیاتی با فشار (FVC) و حجم هوای بازدمی در ثانیه اول (FEV1) بین دو گروه معنی دار بود ولی در مورد نسبت FEV1 / FVC معنی دار نبود. 4% از افراد گروه شاهد و 5/28% از کارگران مواجهه یافته الگوی تحدیدی داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اختلاف معنی دار مشاهده شده در علائم تنفسی و شاخصهای اسپیرومتریک کارگران لوله سازی و گروه شاهد و با توجه به اینکه عوامل تاثیر گذار یا مخدوش کننده این یافته ها در دو گروه تقریبا مشابه یکدیگر بود می توان نتیجه گیری کرد که علائم تنفسی و کاهش عملکرد ریوی کارگران، به علت مواجهه با آلاینده های تنفسی محیط کار بوده است.
  کلیدواژگان: اسپیرومتری، علائم تنفسی، کارگران، لوله سازی
 • امین ترابی پور، بتول ابراهیمی دستگردی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 46
  مقدمه
  تعارض عاملی شناخته شده است که وضع موجود را به چالش می کشد و زمینه را برای نوآوری و تحول فراهم می کند. لذا یکی از وظایف مهم مدیران، مدیریت تعارض در سازمان است. هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و سبک های مذاکره مدیران رده های مختلف پرستاری بیمارستانهای منتخب شهر اهواز است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی _ تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش را 70 نفر از مدیران پرستاری (مترون، سوپروایزر و سر پرستار) بیمارستان های نفت، گلستان و رازی اهواز تشکیل داده اند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه مشخصات شغلی و دموگرافیک، سبک های مذاکره و مدیریت تعارض جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS11.5 و آزمون های آماری مناسب تحلیل گردید.
  یافته ها
  در زمینه بکارگیری استراتژی های مدیریت تعارض، مدیران پرستاری به ترتیب 9/42 درصد از استراتژی راه حل گرایی، 3/34 درصد از استراتژی عدم مقابله، 1/7 درصد از استراتژی کنترلی و 7/5 درصد از استراتژی ترکیبی استفاده کرده اند. همچنین میزان کاربرد سبک های مذاکره در میان این افراد به ترتیب 30 درصد سبک واقع گرایی، 3/24 درصد سبک تحلیلی، 1/17 درصد سبک ترکیبی، 7/15 درصد سبک هنجاری و 9/12 درصد سبک شهودی بوده است. بین سابقه مدیریت افراد و استراتژی راه حل گرایی ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (P=0.001). همچنین بین سابقه مدیریت و سبک مذاکره واقع گرایی ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (P=0.008). بین استراتژی های مدیریت تعارض و سبک مذاکره افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که اکثر پرستاران مورد مطالعه از راهبرد مدیریت تعارض راه حل گرایی استفاده می کنند یعنی در برخورد با مسائل به دنبال ارائه راه حل بوده و در زمان مذاکره واقع گرا هستند. انتخاب سبک مدیریت تعارض و روش های مذاکره تا حدی به شرایط محیط سازمانی و نیز ویژگی های فردی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، سبک های مذاکره، مدیران پرستاری، بیمارستان، اهواز
 • حمید کثیری، حمید امانی صفحه 57
  مقدمه
  شپش سر (پدیکولوس کاپیتیس) اکتو پارازیت اجباری و دارای انتشار جهانی می باشد. این الودگی در بسیاری کشورها (از جمله ایران) شایع می باشد. پدیکولوزیس یا همان آلودگی به شپش با عث مشکلات جدی بهداشتی در بسیاری از جوامع به ویژه در کودکان مدارس می گردد. در کشورهایی که اصول بهداشتی را کمتر رعایت می کنند، این بیماری از شیوع بالاتری برخوردار است. بدلیل اهمیت بهداشتی این بیماری در سالهای اخیر، تصمیم به بررسی موارد آلوده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی شهرستان ازنا نمودیم. این بررسی در سال 1386 انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این بررسی توصیفی تحلیلی کلیه موارد مبتلا به شپش سر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان ازنا در سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفتند. مراجعین مشکوک به بیماری، از نظر آلودگی به شپش سر، مورد معاینه کلینیکی قرار می گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک فرد آلوده از طریق پرسشنامه ثبت و جمع آوری می گردید و سپس اطلاعات حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مجموعا 95 فرد آلوده به پدیکولوزیس مورد تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی قرار گرفتند. کلیه موارد آلوده، زن و حدود 5/29 % آنها ساکن شهر و مابقی (5/70 %) ساکن روستا بودند. در گروه های سنی زیر 6 سال، 10-6 سال، 17-11 سال و بیشتر از 17 سال فراوانی موارد آلوده به ترتیب 5/10 %، 1/62 %، 2/24 % و 2/3 % بوده است. تعداد 18 مورد(9/18 %) فاقد سابقه آلودگی به شپش سر و 77 مورد (1/81 %) دارای سابقه آلودگی بودند. تعداد آلودگی به تخم شپش 90 مورد بوده است و در 5 مورد نیز شپش زنده دیده شد. درصد قابل توجهی(78 %) از مبتلایان وجود خارش در سر را اظهار نمودند. از 95 فرد آلوده 70 نفر(7/73 %) از وسایل مشترک استفاده نموده اند. اکثریت مبتلایان (79 %) فاقد حمام بهداشتی در منزل بودند. 8/75 % مبتلایان دارای سواد ابتدایی و مابقی(28/24 %) سواد دوره راهنمایی داشتند.
  نتیجه گیری
  تمام موارد آلوده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان ازنا در جنس مونث قرار داشتند. در مناطق روستایی آلودگی به شپش سر بیشتر از مناطق شهری بود. اکثر مبتلایان دارای سابقه آلودگی بودند و از وسایل مشترک استفاده می کردند. همچنین مادر و پدر غالب بیماران بی سواد بودند یا میزان تحصیلات کمی داشتند. جهت کنترل پدیکولوزیس اقدامات اساسی در زمینه ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، پدیکولوس کاپیتیس، مراکز بهداشتی درمانی، ازنا، لرستان
 • ایرج محمد فام، زینب سادات نظام الدینی صفحه 66
  مقدمه
  با وجود پیشرفتهای زیاد در زمینه علم ایمنی، هنوز نرخ حوادث غیر قابل قبول می باشد. تجارب دهه های اخیر نشان می دهد برای بهبود وضعیت موجود، بکارگیری تجهیزات ایمنی به تنهایی کافی نمی باشد. در همین راستا ارتقاء فرهنگ ایمنی بعنوان یک راهکار اصلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تاثیر مداخلات فنی و مدیریتی در بهبود فرهنگی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی ومقطعی در سال 1388و1389انجام گرفته است. پس از اندازه گیری سطح فرهنگ ایمنی با استفاده از پرسشنامه های اختصاصی و تحلیل نتایج آن، اقدامات مداخله ای از بعد فنی و مهندسی صورت گرفت. پس از گذشت 6 ماه برای تعیین تاثیر اقدامات انجام شده، فرهنگ ایمنی مجددا اندازه گیری و ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد با مقدار(43.42± 287) مثبت ارزیابی گردید بعد از اجرای مداخلات نمره فرهنگ ایمنی بصورت معنی دار از 43.42± 287 به 31.11±318 ارتقاء یافت (p<0.001). تاثیرسن، وضعیت تاهل و سابقه کار در ارتقاء فرهنگ ایمنی پس از مداخله معنی دار بود(p<0.001).
  نتیجه گیری
  برای کاهش خسارات ناشی از حوادث مختلف، برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در صنعت امری بسیار ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، مداخله، کنترل مهندسی
 • منصور ظهیری، قاسم عابدی، فربد عبادی فرد آذر صفحه 75
  مقدمه
  تشکیل گروه های بهبود کیفیت در بیمارستان که گامی در جهت پیاده کردن مدیریت کیفیت جامع و از ساز و کارهای مدیریت مشارکتی است، می تواند شیوه مدیریت مناسبی جهت توسعه منابع انسانی و ارتقای کارایی بیمارستان باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به منظور استقرار نظام مدیریت مشارکتی «گروه های بهبود کیفیت» و نیز تاثیر آن بر کارایی بیمارستان لولاگر تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مداخله ای و کاربردی بود، جامعه پژوهش را کلیه کارکنان رسمی بیمارستان تشکیل دادند و برای انجام آن 5 گروه بهبود کیفیت تشکیل گردید، که پس از کسب آموزش های کارگاهی لازم، تحت هدایت و حمایت همیاران و مساعدت مدیریت بیمارستان، به ارتقای فرآیندهای محیط کار خویش پرداختند.
  یافته ها
  درصد اشغال تخت در شش ماه انجام پژوهش به میزان 3/6 درصد نسبت به شاخص مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. میانگین طول اقامت بیمار در بیمارستان در شش ماه انجام پژوهش به میزان 20 درصد نسبت به شاخص مدت مشابه سال قبل کاهش نشان داد. گردش تخت بیمارستان در شش ماه انجام پژوهش به میزان 8/6 درصد نسبت به شاخص مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی در شش ماه انجام پژوهش در ابعاد زیر افزایش یافت: رضایت از تسهیلات رادیوگرافی ، رفتار کارکنان، نظافت بیمارستان، کیفیت غذا، نظافت بخش ها، آرامش بخش ها، شکیبایی کادر درمانی، تهیه دارو، سرکشی مدیریت، رسیدگی مددکار و سرعت ترخیص.
  رضایت شغلی کارکنان بیمارستان در شش ماه انجام پژوهش در ابعاد زیر افزایش یافت: رضایت از ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات، همکاران، ماهیت شغل، ارتباطات سازمانی و اهداف سازمانی.
  نتیجه گیری
  تشکیل و فعالیت گروه های بهبود کیفیت در بیمارستان لولاگر، کارایی بیمارستان را نسبتا افزایش داده است.
  کلیدواژگان: گروه های بهبود کیفیت، مدیریت مشارکتی، کارایی، بیمارستان
|
 • Marashi T., Foladvand O., Khedmati M., Shahri P Page 1
  Introduction
  AIDS is an important public health hazard in Iran. Young people are worldwide considered as the major group who are at risk of HIV/AIDS. Education and prevention of health have been remained as the priorities in the health care of AIDS. The purpose of this study was to determine the level of knowledge and attitude of regarding HIV/AIDS among health faculty student in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences.
  Methods
  This research was a cross-sectional study. Data were collected through a self- administered questionnaire from 400 students who enrolled in the faculty of health with random classified sampling method. A valid and reliable questionnaire was used for collecting the data. The data were included demographic information and knowledge and attitude questions realated to HIV/AIDS. Data of knowledge and attitude was ranked in to three levels Chi-squared test, correlation and t-test were used as the statestical methods. P<0.05 was considered as the significant level. Data were analyzed using SPSS software.
  Result
  The participant were included: 297(74.2%) females and 103(25.8) males.The majority of students, 385(96.2%), were singles. The mean value of age was 22.04± 2.3 years. The mean values of scores of knowledge and attitude were 20.28±0.68 and 66.13±2.78, respectively. The majority of the students, 385(96.2%), had high level of knowledge and 46(11.5%) of them had a medium level of knowledge regarding to HIV/AIDS. A total of 355(88.75%) of the subjects had positive attitudes regarding to theprevention programs of HIV/AIDS. There was no statistically significant correlation between knowledge and any of sciodemographic variables. there was a significant correlation(P<0.05) between the attitudes and the academic grades of students.
  Conclusion
  In this study, it was found that the most students had appropriate level of knowledge and attitude about AIDS prevention programs. Updating the level of knowledge and performing the educathional programs regarding HIV/AIDS among the students are emphasized by the authors of the study.
 • Nouhjah S., Mearefi J., Farajinezhad M., Alvanzadeh M., Haghighizadeh M. H, Fathi Zh Page 15
  Introduction
  Hirsutism, as a common endocrine disorder, has a negative impact on the quality of life of women. There are a few (Abstract) studies on the prevalence and related issues in women population.
  Methods
  In this descriptive analytic study, 500 female students of Jundishapour Medical Sciences University of Ahvaz of the second semester (2009-2010) were considered.We used a modified Ferrimen-Gallway score to calculate the level and Prevalence of hirsutism. A questionnaire was used to collect the data. The level of hirsutism was defined based on the score of hirsutism of the 4 areas in the body. SPSS was used to analyse the data. Frequency table, Chi squared and Logistic Regression tests were used.
  Result
  The overall prevalence of hirsutism was 15.4%. The Prevalence of mild, moderate and sever hirsutism in the studied population were 12.4%,2.8% and0.2%, respectively. There was a significant association between hirsutism and body mass index, menstrual irregularity and family history of the studied population (p<0.004).
  Conclusion
  The results of the present study confirmed a high prevalence of hirsutism in the female students. Further studies with larger population are needed to determine the pattern of a hirsutism among Iranian women, which the score method is designed in the basis of race differences.
 • Z. Gharlipour Gharghani_M. M Hazavehei_M. H Sharifi_M. Nazari Page 26
  Introduction
  Smoking is recognized as the first preventable cause of mortality in the world. The early starting of cigarette smoking is a worrisome behaviour, which is considered as a strong predictor to show that, this behavior will be continued in the higher ages. Fear appeal theories play effective roles to prevent of this unhealthy behavior. The extended parallel process model (EPPM) is a model that is drived from fear appeal theories and applied as a theoretical framework to change the behavior.
  Methods
  A total of 244 secondary school male students were participated in this cross sectional study in Shiraz. A multi step cluster sampling method was used in the present study. A questionnaire based on EPPM was used to collect the data.
  Result
  The results of this study showed that 6.9% of the students have had history smoking. In this study, it has been reported that 19.9% of the students have started the cigarette with suggessting of their friends. The score mean of perceived susceptibility regarding the side effects of smoking among the students was low (38.2). The score mean of perceived response efficacy of recommended message to avoid the smoking was moderate (51.8).Score mean of knowledge of the smoker students(57.1) was lower than the nonsmoker students(61.4),while score mean of perceived susceptibility of the nonsmoker students (37.8) was lower than it in the smoker students(45.2) and at high risk students(44.7). In addition, score means of perceived severity, response efficacy, self efficacy and intention of the smoker students (71.8, 43.4, 62.3 and 69.5, respectively) were lower than those in the smoker and at high risk students.
  Conclusion
  Results of this study showed that the rate of perceived susceptibility of undesirable outcome regarding to the smoking was low among the studied population. Therefore, it is recommended that with applying appropriate theories of trained healthy behavior among the students, the susceptibility and response efficacies to avoid of smoking are increased.
 • Mohammadi A., Tajdinan S Page 37
  Introduction
  Respiratory disorders are common medical problems among workers. Spirometry is the most important and available technique for pulmonary function test. In this research, basic pulmonary function indeces and prevalence of respiratory symptoms were investigated among the workers of a pipe mills.
  Methods
  In this analytical case – control study, 70 pipe mills workers that have been exposed to the respiratory pollutants and 50 official staffs of a company were examined by interview, questionnaire and spirometry tests. Spirometry was performed according to the American thoracic society standards. Data was saved and analyzed by T-test in SPSS software.
  Result
  Difference between case and control groups from the viewpoints of age, height, weight and smoking was not significant. Prevalence of dyspnea, chest thightness, repeated cough, sputum and wheezing in the workers that have been exposed to the respiratory pollutants were significantly more than nonexposed workers (P< 0.05). Difference of averages of Forced Vitalcapacity (FVC) and forced expiratiory volume (FEV1) in spirometry between two groups was significant, however, FEV1 / FVC wasn,t significant. 4% of controls and 28.5% of cases had restrictive patterns.
  Conclusion
  The results of this study exlpain no significant difference in the respiratory symptoms and spirometric indeces between pipe mills workers and the control group and the similarity of effectiveness or confounding agent in the two groups. Therefore, it is concluded that the appearing respiratory symptoms and reducing of pulmonary function in the pipe mills workers have been due to the exposuring of them to the respirable pollutants in the workplace.
 • Torabi Pour A., Ebrahimi B., Haghighi Zadeh M. Page 46
  Introduction
  Conflict is considered as a factor to creat the challenge in the existing status and preparing the conditions of innovation and change. Therefore, one of the important tasks of managers is conflict management in an organization. Objective of this study was to determine the relation between negotiation styles and conflict management strategies among nursing managers in Ahvaz hospitals.
  Methods
  This research is a cross- sectional and analytic-descriptive study. Population research was included 70 nursing managers of Naft, Golestan and Razi Hospitals of Ahwaz. Data was gathered using of three questionnaires included: Job specifications, conflict management and negotiation styles. Finally, data was analyzed with SPSS software using chi-squared and correlation pearson tests.
  Result
  Results of this study revealed that in the case of conflict management, 42.9%, 34.3%, 7.1% and 5.7% of used solving oriented, avoiding,controlling and combining strategies, respectively. In this manner, the negotiation styles, which were applied among 30%, 24.3%, 17.1%,15.7% and 12.9% of the nursing managers included actual, analytical, combining, normative and intuitive, respectively. Solving oriented strategy had showd significant a statistical relation with managerial experience. (P=.001).Also actual negotiation style had showd a significant statistical relation with managerial experience (P=.008), however there was not any significant relation between conflict management strategies and negotiation styles.
  Conclusion
  This study showed that the most of nurses used solving problem strategy in the conflict management.It means that they followed solving style to avoid the problem and they have actual style in the negotiation. It is also conclouded that selecting of negotiation style and conflict management strategies depend on the personal characteristic and organizational environment.
 • Kasiri H., Amani H Page 57
  Introduction
  Head louse, Pediculus capitis, is an obligatory ectoparasite with a worldwide distribution. Head louse infestation is still common in many countries including Iran. It causes serious health problems in many communities particularly among the school-age children. This is an important infestation, which is related to the societies with low health condition. This descriptive study was conducted on the cases with head lice infestations that attended to the Azna Health Centers and were examined by the trained health staff, during 2007.
  Methods
  This study was carried out among the patients with head lice infestation, who referred to the Azna Health Centers, during 2007. Suspected hairs of head, nape of the neck, and around ears were examined for nits and lice, by health staff. Individuals would be considered as affected while seeing any forms of louse. Epidemiologic and demographic information of patients were recorded and collected in the questionnaires. Recorded data in the questionnaires were analyzed by SPSS software.
  Result
  The infestation of head lice was 95 cases in Azna County in 2007. All infested cases were found among the females. The incidence of pediculosis was greater in the villages (70.5%) than in the urban (29.5%) areas. The prevalence rate of pediculosis among the age groups of <6, 6-10, 11-17 and >17 years old were 10.5%, 62.1%, 24.2% and 3.2%, respectively. Eighteen cases (18.9%) of patients had infestation background to pediculosis and 77 cases (81.1%) were without infestation background. The frequency of nit infestation was 90 cases and with adult and nymph were five cases. Remarkable percentage of patients (78%) complained from head itching. Seventy cases of patients were observed among the people who have used of common tools such as combs and towels. Most of the patients (79%) were without healthy bathroom at home. 75.8% of patients had elementary knowledge.
  Conclusion
  As the data of this study showed, head louse is an important health problem in Azna, especially among the people with low education, who live in the area with poverty, low health and overcrowded conditions. Therefore, a health behavior and knowledge promotion is recommended among the children,especially, of 6-10 age groups and school health practitioners, through education methods regarded to the personal and social health promotion, to reduce the head louse infestation among the people. In addition, further studies are needed to carry out among the students, their parents and school health practitioners with emphasized on the more related factors including the economic levels.
 • Mohammadfam I., Neazamodini Page 66
  Introduction
  Despite, huge advances in safety science, yet the rate of accidents is unacceptable. Recent decade's experiences show that using safety equipment alone is not enough to improve the present situation. In so doing, promoting safety culture has been considered as a main strategy.
  Methods
  This sectional, descriptive - analytical study has been done in 2009 and 2010. Technical and engineering intervention actions were done, after measuring the safety culture level, using a specific questionnaire and its results analysis. After six months to determine the impact of measures taken, the safety culture was measured again.
  Result
  The mean score of people‘s safety culture, by amount of 287± 43.42 was assessed positive. After the interventions implementation, significantly, safety culture score increased from 287± 43.42 to 318± 31.11 (p<0.001). The effects of age, marital status and work experience in promoting safety culture after the intervention was significant (p<0.001).
  Conclusion
  To reduce the frequency of different accidents, it is essential to have plans for improving HSE culture level in the industrial activities.
 • Zahiri M., Abedi Gh, Ebadiazar F. Page 75
  Introduction
  Settlement the quality improvement teams (QIT) in hospitals is an important step for total quality management (TQM) implantation, and is a component of participatory management mechanism. This may be an appropriate managing method for human resource development, and for hospital efficacy improvement.
  Methods
  This is a descriptive-case applied and interventional research. The research population was all employees in Lowlagar Hospital. To conduct the study, researchers organized five improvement quality teams. The employees attended in a training workshop to learn the needed skills, then, they carried out their duties under supporting and supervising of their coworkers and hospital manager to promote their working media processes.
  Result
  Results of this study revealed that the bed occupation rate (BOR) has raised 6.3% during conducting this six month research, compare to similar period in the last year. In this period, the average length of stay (ALS) has decreased 20% and bed Turnover Rate (BTR) has increased 6.8% percent compare to similar period in the last year. Findings of this study proved that the rate of patient satisfaction regarding hospital services have improved during the research period in the following subjects: imaging services, employee behavior, cleaning, food quality cleaning of wards, environment peacefulness of wards, availability of drugs, administrative supervision, social workers performance and quick discharge activities.The rate of hospital employees have also increased regarding job satisfaction in the following subjects: job grade promotion, hospital rules and instruction, personnel cooperation, organizational communication and goal achievement.
  Conclusion
  Lowlagar Hospital efficacy have relatively been increased with applying and settling the QIT and their activities.