فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال نوزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1390)
 • سال نوزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، اکرم رضوانی، بتول تقی نژاد صفحه 717
  مقدمه
  به منظور بهبود دقت تشخیص پوسیدگی نباید از روش های تهاجمی استفاده گردد و استفاده از رنگ کننده پوسیدگی بیشتر توصیه می شود. همچنین می توان از محلول های ضد باکتری رنگ کننده به عنوان روش بیولوژیک در تشخیص پوسیدگی استفاده کرد. هدف از این مطالعه تشخیص عاج سالم از عاج عفونی بوسیله دو محلول رنگامیزی پویدان ایوداین واسید رد می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی تجربی، 140 عدد دندان مولر پوسیده جمع آوری شد، دندان ها در محلول نرمال سالین در دمای اتاق نگهداری و به دو گروه مساوی(70تایی) A وB تقسیم شدند. گروه A با محلول 1% Acid Red و گروه B با محلول 10%Pavidone Iodine رنگ آمیزی و نقاط رنگ شده ثبت و سپس توسط فرز حذف و مجددا نمونه های گروه A با Pavidone Iodine(گروهC) وگروه B با Acid Red(گروهD) رنگ شدند و دوباره نقاط رنگ شده ثبت گردید. یافته های به دست آمده از رنگ آمیزی گروه ها با آزمون مجذور کی دو(chi-square) و تست مک نمار(Mc Nemar.test) واکاوی گردیدند(05/0.(p<
  نتایج
  دقت گروه Acid Red در تشخیص پوسیدگی به طور معناداری از گروه Pavidan Lodineبهتر بود(05/0.(p<
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله قدرت و دقت رنگ پذیری اسید رد از پویدان ایودان بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: عاج سالم، عاج عفونی، Acid Red، Pavidone Iodine
 • اشکان شاهین زاده، نسرین الهی، سیمین جهانی، اشرف السادات حکیم صفحه 726
  مقدمه
  سل یکی از ده علل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. عدم پذیرش درمان سل، رژیم های درمانی نا مناسب، ضعف اجرایی و مدیریتی برنامه های کنترل سل باعث افزایش بروز آن شده است. پذیرش درمان و اجرای صحیح آن تحت تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل قرار می گیرد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین کیفیت پیروی از دستورات دارویی با عوامل فردی، اجتماعی، و درمانی در بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی می باشد که 167 نفر از بیماران تحت درمان به طریقه مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه، مشاهده، آزمایش خلط و آزمایش ادراری پونس کوزارت استفاده گردید. روایی با استفاده از ویرایش 15 نرم افزار SPPS و آزمون کای اسکور ارتباط بین متغیرها تحلیل و بررسی شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که 7/52 درصد بیماران پیروی کامل، 2/35 درصد پیروی نسبی و 12 درصد پیروی ضعیف از رژیم دارویی داشتند بین کیفیت پیروی از دستورات دارویی با جنسیت(009/0=p)، کیفیت درآمد ماهیانه (007/0=p) و اعتیاد (0001/0=p) ارتباط معنی داری مشاهده گردید. ولی بین کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، قومیت و عوارض دارویی ارتباط معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که تنها نیمی از بیماران پیروی کامل از دستورات دارویی داشته اند. درمان ناقص به مراتب بدتر از درمان نکردن بیماری سل است، زیرا عدم نظارت و دقت در مصرف داروهای ضد سل منجر به پیدایش سل مقاوم به درمان می شود. توجه به عوامل کاهنده کیفیت پیروی و سعی در حذف این عوامل، سبب کمک به درمان بهتر سل و بروز و شیوع کمتر آن در سطح جامعه خواهد شد.
  کلیدواژگان: سل، پیروی از دستورات داوریی، رژیم دارویی، عوامل فردی، اجتماعی، عوامل درمانی
 • میترا ادراکی، حسین مروج، معصومه رامبد صفحه 736
  مقدمه
  تولد پیش از موعد(قبل از 37 هفتگی) منجر به پیامدهای نامطلوبی از جمله مرگ و میر جنینی و نوزادی و ابتلا به بیماریهای مختلف خواهد شد. بازدید نوزاد در منزل می تواند مرگ و میر نوزادان در معرض خطر را کاهش دهد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی بازدید منزل بر مرگ و میر و ناتوانی نوزادان نارس است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش تجربی است که در آن نوزادان نارس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سن جنینی کمتر از 37 هفته به طور تصادفی در دو گروه آزمون(30 نفر) و کنترل(30 نوزاد) جای گرفتند. بازدید منزل پس از ترخیص از بیمارستان به مدت 6 ماه به گروه آزمون ارائه شد. گروه کنترل مراقبت های معمول بیمارستان را دریافت کرده و جهت معاینه مراجعه می کردند. هر دو گروه برای شش ماه در سال 89 -88 تحت پیگیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  مرگ و میر نوزادان در طی شش ماه اول زندگی در دو گروه تفاوتی با یکدیگر نداشت(05/0<(p. اما تعداد موارد بستری نوزادان و تعداد موارد بیماری کودکان بدون نیاز به بستری؛ در طی شش ماهه اول زندگی در گروهی که تحت بازدید منزل بودند، کمتر از گروه کنترل بود(05/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حاکی از این بود که برنامه آموزشی بازدید منزل توسط مراقبین بهداشتی منجر به کاهش تعداد موارد بستری نوزاد در طی شش ماه اول زندگی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود بازدید منزل جز برنامه های بهداشتی قرار گیرد تا بتوان تعداد موارد بستری نوزادان را کاهش داده و به تبع در جهت ارتقاء سلامت کودکان قدم برداشت.
  کلیدواژگان: ویزیت منزل، نوزاد، نارس، مرگ و میر
 • فرحناز اسدیان، علیرضا دانش کاظمی، رضا دبیلی صفحه 745
  مقدمه
  امروزه استفاده از سمان های رزینی در دندانپزشکی ترمیمی رواج یافته است ولی استحکام باند ریز برشی این سمان ها در مطالعات مختلف متفاوت بوده است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند ریز برشی سه سمان رزینی دارای مکانیسم های مختلف اتصال شامل Maxcem، Variolink II و Panavia F2.0 به عاج دندان گاو بود.
  روش بررسی
  39 مقطع طولی از عاج ریشه دندان های اینسیزور گاو تهیه شد. مقاطع به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شده و در هر گروه یک سمان رزینی در سیلندرهایی به ابعاد 2×1 میلی متر بر روی نمونه ها قرار گرفت و پس از سخت شدن سمان، استحکام باند ریز برشی به وسیله دستگاه میکروتستر با سرعتmm/min 5/0 اندازه گیری شد. داده ها به وسیله آزمون های آماری ANOVA، Tukey و Bonferroni آنالیز شد.
  نتایج
  استحکام باند ریز برشی برای سمان های Panavia F2.0، Maxcem و Variolink II به ترتیب برابر با 07/15، 33/7 و 97/4 مگا پاسکال بود و از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین گروه ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  استحکام باند ریز برشی سمان های رزینی توتال اچ در مقایسه با سلف اچ کمتر بود.
  کلیدواژگان: سمان رزینی، استحکام باند ریز برشی، عاج
 • قادر فروزش، مسعود نیک بخت، مجید محمد شاهی صفحه 754
  مقدمه
  امروزه به علت تبلیغات وسیعی که تولیدکنندگان نوشیدنی های انرژی زا در راستای افزایش عملکرد ورزشکاران انجام داده اند، مصرف این نوع نوشیدنی ها در بین ورزشکاران در سطوح مختلف گسترش یافته است. هدف این مقاله مقایسه اثر مصرف نوشابه انرژی زای ردبول با یک محلول قندی ساده ایزوکالری شده بر توان بی هوازی، شاخص خستگی و سطح اسید لاکتیک خون دانشجویان تربیت بدنی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش تجربی بر روی 20 دانشجوی تربیت بدنی پسر داوطلب صورت گرفت که از میان آنها 10 نفر بطور تصادفی ساده با میانگین سنی 78/0±1/21 سال، قد 2/7±7/170 و وزن 5±3/63 انتخاب گردیدند. همه این ده نفر در سه مرحله با 4 روز استراحت بین مراحل مورد آزمایش قرار گرفتند، در مرحله اول بعد از مصرف ردبول(در دو جدول 1 و 2 به محتویات ردبول بطور کامل اشاره شده است)(6 میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن)، در مرحله دوم بعد از مصرف محلول قندی ساده ایزوکالری شده(6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن) و در مرحله سوم بعد از مصرف دارونما. آزمون شامل تست وینگیت بی هوازی 30 ثانیه بود که در هر سه مرحله، مشابه هم و 40 دقیقه بعد از مصرف نوشیدنی مورد نظر انجام گردید. برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرونف و جهت مقایسه نتایج بدست آمده در سه مرحله از آزمون تی همبسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که توان بی هوازی با مصرف ردبول کمتر از محلول قندی ساده و یا دارونما بود (به ترتیب 005/0=P و 002/0=P). در شاخص خستگی و سطوح لاکتات 2 و 6 دقیقه بعد از آزمون، تفاوتی بین ردبول و محلول قندی وجود نداشت (05/0.
  کلیدواژگان: نوشابه انرژی زای ردبول، شاخص خستگی، اسید لاکتیک، توان بی هوازی
 • مهران کریمی، راضیه فلاح، محمدحسین فلاح زاده، علی دهقانپور، محسن میرزایی صفحه 766
  مقدمه
  کم وزنی نوزاد در موقع تولد(LBW یا وزن کمتر از 2500 گرم) از جدی ترین مشکلات کودکان جهان امروز می باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شاخص های رشد(وزن، قد، دور سر و BMI) کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد با کودکان دارای وزن تولد طبیعی(NBW یا وزن2500 تا 4000 گرم) صورت گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی تحلیلی، کودکان پنج ساله ای که از دی 87 لغایت اردیبهشت 88 به مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر یزد مراجعه کرده بودند، از نظر شاخص های رشد بررسی شدند. کودکان با وزن موقع تولد طبیعی به عنوان گروه شاهد و کودکان با وزن کم موقع تولد(کمتر از2500 گرم) به عنوان گروه مورد انتخاب شدند.
  نتایج
  میانگین تمامی شاخص های رشد درگروه NBW در سنین مختلف با اختلاف معنی داری بیشتر ازگروه LBW بود. فراوانی کم وزنی شدید و کوتاه قدی در کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد، بیشتر بود. فراوانی لاغری در کودکان گروه LBW بیش از گروه NBW و فراوانی چاقی در گروه NBW بیشتر بود و فراوانی لاغری در دختران با سابقه کم وزن هنگام تولد بیش از پسران بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه رشد کودکان LBW در 5 سال اول بعد از تولد آهسته تر ازکودکان NBW می باشد لازم است براهمیت پایش رشد کودکان LBW تاکید بیشتری شده و تا اقدامات تشخیصی و درمانی بموقع و زود هنگام امکان پذیر شود.
  کلیدواژگان: نوزاد کم وزن، اختلال رشد، کوتاه قدی، شاخص های رشد، کودکان
 • علی اصغر رواسی، فهیمه کاظمی، اسدالله رجب، مونا رادکانی صفحه 775
  مقدمه
  بیماری دیابت موسوم به بیماری قندی، یکی از بیماری های شایع در دنیا است. فعالیت ورزشی می تواند میزان قند خون را کنترل کند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و مقاومتی بر قند خون زنان دیابتی نوع 2 بود.
  روش بررسی
  24 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه فعالیت هوازی، فعالیت مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. فعالیت هوازی(حرکات موزون) به مدت 40 دقیقه با 60 درصد ضربان قلب بیشینه(HRmax) و فعالیت مقاومتی(لیفت وزنه) به مدت 40 دقیقه با 60 درصد یک تکرار بیشینه(1-RM) انجام شد. قبل و بعد از فعالیت ورزشی نمونه های خونی جمع آوری شد.
  نتایج
  نتایج آزمون تی زوجی نشان داد قند خون پس از یک جلسه فعالیت هوازی و مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت کاهش معنی داری می یابد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنی داری بین قند خون سه گروه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یک جلسه فعالیت هوازی و مقاومتی می تواند بر کاهش قند خون زنان دیابتی نوع 2 تاثیر گذارد. این درحالی است که یک جلسه فعالیت هوازی در مقایسه با فعالیت مقاومتی تاثیر بیشتری بر کاهش قند خون داشت.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی و مقاومتی، قند خون، زنان دیابتی نوع 2
 • منصور ملاعابدین، مرجان پدرزاده صفحه 784
  مقدمه
  ژنوتیپ ویروس یکی از مهمترین معیارهای پاسخ به درمان هپاتیت مزمنC محسوب می شود و چون توزیع فراوانی انواع ژنوتیپ ویروس در جوامع مختلف متفاوت می باشد تعیین ژنوتیپ غالب این ویروس در هر منطقه لازم است. این مطالعه با هدف بررسی انواع ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در کلینیک مرجع شهر یزد انجام شده است.
  روش بررسی
  این تحقیق توصیفی از سال های 1386 الی 1389 در مراجعین به(مرکز مشاوره بیماری های رفتاری) شهر یزد انجام شده است. طی این بررسی، تعداد 92 بیمار که عفونت هپاتیت مزمنC در آنها با تست تاییدیRIBA(Recombinant Immnoblot Assay) به اثبات رسیده بود، به صورت راندم وارد مطالعه شدند و تعیین ژنوتیپ در آنها به روش RT-PCR انجام شد. برای انجام این آزمایش از روش Universal primer HCV استفاده شد و ژنوتیپ های به دست آمده بر اساس عوامل خطر مبتلایان با استفاده از نرم افزارPASW statistics 18 آنالیز شد.
  نتایج
  ژنوتیپ غالب نوع 3a مشخص شد. 71 نفر(77% بیماران) PCR مثبت بودند. در 21 نفر(23% افراد) ژنوم ویروس در خون مشخص نشد که نشان دهنده بهبودی خودبخود بعد از ابتلا به عفونت حاد هپاتیت C بود. از بین تعداد افرادی که PCR مثبت بودند، ژنوتیپ 3a، 65% موارد را به خود اختصاص می داد. ژنوتیپ 1a در 35% از جمعیت فوق مشخص شد. 76% از جمعیت مورد مطالعه دچار اعتیاد تزریقی بودند که توزیع فراوانی ژنوتیپ در این بیماران مشابه کل جامعه بود. 15 نفر عفونت توام HIV-HCV داشتند که 47% آنها آلوده به ژنوتیپ1a و 53% آلودگی با ژنوتیپ 3a داشتند. ژنوتیپ های 2 و 4 در هیچکدام از بیماران یافت نشد. هیچ یک از بیماران با بیش از یک سویه ویروس آلوده نبودند(عفونت مخلوط وجود نداشت).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده حدود3/2 موارد عفونت مربوط به ژنوتیپ 3a است. این نوع ژنوتیپ پاسخ درمانی بهتری نسبت به ژنوتیپ 1a دارد و نیز هزینه درمان سبک تر است. علیرغم شیوع بیشتر ژنوتیپ 3a در جامعه مورد بررسی ما شروع درمان بدون در دست داشتن ژنوتیپ توصیه نمی شود و باید برای اعمال درمان ضد ویروسی آزمایش تعیین ژنوتیپ انجام شود.
  کلیدواژگان: RIBA، HCV، ژنوتیپ
 • کامیار توکلی طبسی، رحیم تقوی، شبنم محمدی، آزاده عطاران، امیر گلچیان صفحه 791
  مقدمه
  بشر همیشه در تلاش بوده است تا درد های خود را تسکین ببخشد. درد پس از اعمال جراحی یکی از معضلاتی است که پزشکان جراح هر روز با آن روبرو هستند. از طرف دیگر امروزه متدهای مختلف طب سوزنی جهت درمان دردهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به عوارض جانبی ناچیز طب سوزنی و از طرفی در دسترس قرار گرفتن متخصصین این رشته در دانشگاه، بر آن شدیم اثر درمانی مذکور را بر روی درد پس از اعمال جراحی ارزیابی نماییم.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کارازمایی بالینی بود. بیماران مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا(ع) که نیاز به جراحی ناحیه اینگوینال داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران قبل از عمل به طور تصادفی در یکی از دو گروه طب سوزنی غیرواقعی و طب سوزنی حقیقی قرار گرفتند. متد طب سوزنی که ما در این مطالعه، نیم ساعت قبل ازعمل انجام دادیم، الکترواکوپانکچر بود. بعد از عمل یک مشاهده کننده Blind نسبت به Acupuncture شدت درد بیمار را بر اساس معیار 10 قسمتی استاندارد VAS ثبت نمود.
  نتایج
  تعداد 90 بیمار در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های ما نشان می دهد که میزان درد به صورت معناداری در گروه طب سوزنی غیرواقعی بالاتر است(05/0p<). در این پژوهش مشخص شد که 56 مورد(2/62%) از بیماران نیاز به مخدر پس از جراحی داشتند و 34 مورد(8/37%) از بیماران نیز نیاز به مخدر پس از جراحی نداشتند و میانگین نیاز به مخدر در گروه طب سوزنی غیرواقعی به صورت معناداری بیشتر از گروه طب سوزنی حقیقی بوده است(05/0p<).
  نتیجه گیری
  طب سوزنی در بیمارانی که تحت عمل جراحی اینگوینال قرار می گیرند، باعث کاهش شدت درد پس از جراحی و کاهش نیاز به مواد مخدر جهت تسکین درد می شود
  کلیدواژگان: داروهای مخدر، درد پس از عمل، طب سوزنی، اعمال جراحی ناحیه اینگوینال
 • ابراهیم مسعودنیا، سید خلیل فروزان نیا، مرضیه منتظری صفحه 798
  مقدمه
  این مطالعه با هدف تبیین رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و پایبندی بیماران قلبی به توصیه های پزشکی بعد از جراحی بای پس انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد. داده های این مطالعه از 75 نفر از بیمارانی که جراحی بای پس را در بیمارستان افشار انجام داده بودند جمع آوری شد. ابزار سنجش گردآوری داده ها نیز مقیاس حمایت اجتماعی(SSS) و پرسشنامه پایبندی به توصیه های پزشکی بود و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  نتایج
  همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت اجتماعی ادراک شده کلی و پایبندی بیماران قلبی به توصیه های پزشکی(01/0>P) و نیز مولفه های حمایت ادراک شده از سوی دیگران مهم(05/0 >P) و حمایت ادراک شده از سوی خانواده (05/0>P) وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه به روش سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی(مرحله 1)، 9/9 درصد و متغیر حمایت اجتماعی(مرحله 2)، 8/5 درصد از واریانس پای بندی به توصیه های پزشکی را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  متغیر حمایت اجتماعی تاثیر بسزایی بر پایبند بیماران قلبی به توصیه های پزشکی دارد. بنابراین، به منظور تقویت پایبندی بیماران قلبی به توصیه های پزشکی در مداخله های رفتاری، توجه به حمایت اجتماعی ادراک شده ضروری است.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، پایبندی به توصیه پزشکی، بیماران قلبی، جراحی بای پس
 • شهریار صالحی، مرتضی دهقان، اصغر شرافت صفحه 807
  مقدمه
  ابتلا به تنوسینویت دکورون در اثر فعالیت های تکراری و روزمره، سبب مراجعت زیاد به درمانگاه ارتوپدی و در نهایت افزایش هزینه های درمانی و اتلاف وقت بیماران می شود. این مطالعه مقاله به منظور مقایسه اثر بخشی تزریق موضعی متیل پردنیزولون و لیدوکائین همراه و بدون آتل در درمان تنوسینویت دکورون انجام شد
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 72 بیمار مبتلا به تنوسینویت دکورون مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1389 انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند مداخله درمانی در گروه اول تزریق 1 میلی لیتر لیدوکائین 1 درصد،40 میلی گرم پردنیزولون همراه با آتل گیری بوده در گروه دوم درمان بدون آتل گیری(تزریق دارو) و پیگیری به مدت سه هفته برای 3 بار در هر گروه بود. اطلاعات با استفاده از ابزار دیداری v isual analogue scale جمع آوری شد داده ها با از نرم افزار SPSS ورژن 16 و آزمون های آماری توصیفی، دقیق فیشر، تی مستقل تحلیل شد.
  نتایج
  روند تغییرات میانگین شدت درد بعد از سه هفته و سه دوره مجزا در دو گروه درمانی مختلف بیان نگر آن بود که کاهش میانگین شدت درد و فراوانی بهبودی در گروه درمان تزریقی موضعی متیل پردنیزولون و لیدوکائین همرا با اتل گیری نسبت به درمان موضعی تنها تفاوت معنی دار آماری داشت(05/P<).
  نتیجه گیری
  تزریق موضعی متیل پردنیزولون و لیدوکائین همراه با تثبیت مفصل در درمان تنسینویت دارای پاسخ درمانی مناسب تر است.
  کلیدواژگان: تنسینویت دکوروان، لیدوکائین، آتل، متیل پردنیزولون
 • مریم اردکانیان، مریم توکلی، صدیقه رضائیان، نوشین همت زاده، حمید رضا سلطانی صفحه 814
  مقدمه
  گلوکوم یکی از علل شایع نابینایی در جهان است که تخمین زده می شود بیش از 60 میلیون نفر از مردم جهان به آن مبتلا باشند. از طرفی هلیکوباکتری پیلوری یک باسیل گرم منفی است که اخیرا نقش آن در چندین بیماری خارج دستگاه گوارش مطرح شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و افزایش فشار داخل چشم طراحی شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی به روش توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی تعداد 74 نفر از مراجعین به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهدای کارگر شهر یزد صورت گرفته است نمونه گیری این مطالعه در سال 1388 و به صورت تصادفی بوده است در نهایت داده های مطالعه با استفاده از آزمون های Fisher exact test و Mann-Whitney U تحت محیط SPSS ver16 آنالیز شدند.
  نتایج
  بنابر نتایج بدست آمده میانگین فشار داخل چشم در گروه هلیکوباکترپیلوری مثبت بیشتر از گروه هلیکوباکترپیلوری منفی بود ولی ارتباط معنی داری از لحاظ آماری بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و فشار داخل چشم حاصل نشد(05/0P>). همچنین بین هلیکو باکتر پیلوری و دیابت، فشار خون، هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی ارتباط معنی داری مشاهد نشد(05/0P>).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه به نظر می رسد انجام مطالعات کامل تر با حجم نمونه بیشتر و در نظر گرفتن سایر عوامل مخدوش گر احتمالی می تواند تا حد موثری در تعیین عوامل خطر مشترک این دو پیامد موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، فشار داخل چشم، گلوکوم
 • فاطمه عزالدینی، رضا نفیسی مقدم، مهدی چاوشیان، زهرا هاشمیان صفحه 821
  مقدمه
  پیشرفت فناوری از یک طرف و افزایش تولید خودرو و موتور سیکلت از سوی دیگر آمار و ارقام شکستگی فک و صورت را در دنیای امروز بالا برده اند. صدمات ناحیه فک و صورت در اثر عوامل اتیولوژیک متعدد مانند تصادفات ناشی از نقلیه موتوری، نزاع، سقوط و غیره ایجاد می گردند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی شکستگی های فک و صورت در کلیشه های سی تی اسکن موجود در اورژانس بیمارستان های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد در سال های 89-86 است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر انجام شد و شامل بررسی پرونده های کلیه بیمارانی بود که در طول دوره 4 ساله در بخش گوش و حلق و بینی و جراحی بیمارستان های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد بستری شده بودند. اطلاعات به دست آمده از پرونده بیماران و تصاویر CT-Scan در پرسشنامه ثبت شد پس از حذف موارد تکراری تعداد 372 نفر بیمار مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  شایع ترین گروه سنی در معرض تروما 29-20 سال(40%) بود و 86% بیماران مرد و 14% زن بودند و از میان شکستگی ها مندیبل(8/50%) در رده اول و اسکال 3/26% در رده دوم قرار داشت. شایع ترین علت تروما تصادف(59%) و بیشترین تروما در سال 89(/32%) بود و بیشترین out come بهبود نسبی(4/46%) و فوت نیز(8/0%) بود.
  نتیجه گیری
  عامل اتیولوژیک اصلی صدمات ناحیه فک و صورت در یزد همانند کشورهای در حال توسعه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری می باشد.
  کلیدواژگان: سی تی اسکن، شکستگی فک و صورت، تروما
 • محمد حسین دشتی رحمت آبادی، حسین نهنگی، مستانه اویسی، مرتضی انوری صفحه 831
  مقدمه
  زعفران در طب سنتی برای درمان تعداد زیادی از بیماری ها استفاده می شود. با این همه، شواهد و مدارکی مبنی بر بروز اثرات سقط کنندگی و ناهنجاری زایی مصرف مقادیر زیاد زعفران در دوران بارداری وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات زعفران در دوران بارداری بر وضعیت مادر و نوزادان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش تعداد 20 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده پس از جفت گیری و مشاهده پلاک واژینال، بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در طی کل دوره بارداری تمام حیوانات در شرایط یکسان نگهداری و تغذیه شدند در حالیکه به گروه مورد، دم کرده زعفران با غلظت 5/0درصد و به گروه شاهد آب معمولی داده شد. وزن مادران باردار در طی حاملگی و پس از زایمان، طول دوره بارداری، تعداد نوزادان، وزن نوزادان در اولین روز تولد، جنسیت و ناهنجاری ظاهری نوزادان بعنوان متغیر تعیین شدند.
  نتایج
  طول دوره بارداری و تعداد نوزادان در گروه مصرف کننده زعفران نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت. میانگین وزن نوزادان گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین در 4 نوزاد گروه مصرف کننده زعفران، کوری یک چشم مشاهده شد. بین دو گروه از نظر تغییرات وزن مادر در طول بارداری و پس از رایمان و نیز در مورد نسبت جنسی نوزادان اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که زعفران باعث ایجاد زایمان زودرس و کاهش تعداد نوزادان می شود که می تواند موید اثر سقط کنندگی آن باشد. افزایش وزن نوزاد هنگام تولد و ایجاد ناهنجاری در جنین نیز می تواند ناشی از مصرف زعفران در دوران بارداری باشد.
  کلیدواژگان: زعفران، بارداری، نوزاد، ناهنجاری، موش
 • حسین سلیمانی، محمد باقر اولیا، علی دهقان، شهاب رحیم پور صفحه 838
  مقدمه
  پلی کندریت راجعه بیماری اتوایمیون نادر که باعث التهاب در غضروف های گوش، کوستوکندرال، درگیری چشم و گاهی درخت لارنگو تراکئو برونشیال می شود. این بیماری التهابی مخرب به طور بالقوه باعث بر هم خوردن ساختمان، عملکرد و یکپارچگی غضروف ها می شود. بیشترین سن شیوع بیماری 40-60 سال و در هر دو جنس به طور یکسان دیده می شود.
  شرح مورد: بیمار خانمی 65 ساله که با شکایت درد سینه ناگهانی و شدید، به مرکز قلب و عروق مراجعه و به عنوان آنژین ناپایدار قلبی بستری، که بررسی ها نشان دهنده وضعیت نرمال قلب و عروق بود. چند روز بعد از آن دچار سردرد، تب، احتقان بینی و قرمزی پل بینی می شود و با احتمال درگیری سینوس ها CT اسکن انجام که نرمال گزارش می گردد، بیمار همزمان دچار درگیری غضروف هر دو گوش به صورت قرمزی و درد لاله گوش(بدون درگیری نرمه گوش) می شود. بیمار به تدریج دچار کاهش شنوایی نیز شده که با گذشت زمان کاهش شنوایی بیشتر می شود. بیمار با تشخیص پلی کندریت راجعه در بخش روماتولوژی بستری و تحت درمان قرار گرفت.
|
 • A. Davari, A. Daneshkazemi, A. Rezvani, B. Taghinejad Page 717
  Introduction
  In order to improve caries detection, invasive methods should not be used and caries detector is useful, and antibacterial solutions can be used as well as a biological method for caries detection. Aim of the present study was to differentiate sound dentin from infectious dentin by two coloring solutions: acid red and povidone iodine.
  Methods
  In this experimental investigation, 140 carious molar teeth were collected. Teeth were kept in normal saline solution in room temperature and were divided into two groups, A and B (70 samples in each group). Teeth in group A were painted by acid red 1% solution and in group B by povidone iodine 10% and the painted points were recorded. After omission of the painted points, all samples of group A were painted by povidone iodine (group C) and all samples of group B by acid red (group D) and the painted points were recorded again. Data was analyzed using chi-square and Mc-Nemar tests.
  Results
  Diagnostic accuracy of acid red for detection of dental caries was more than povidone iodine and the difference was statistically significant (P< 0.05).
  Conclusion
  It was concluded that the coloring power and accuracy of acid red is more than povidone iodine.
 • A. Shahinzadh, N. Elahi, S. Jahani, A. Hakim Page 726
  Introduction
  Despite the implementation of DOTS strategy, TB remains one of the ten leading causes of death in developing countries. Compliance with treatment is affected by social, cultural, and economic factors, and patients’ knowledge and attitude as well. The aim of this study was to determine the relationship between compliance with treatment and personal, social and therapeutic factors in TB patients in Ahwaz.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 167 TB patients. Subjects were selected based on target. The data were collected using a questionnaire, and by observation, sputum analysis, and Kvzart Ponce urine test. The validity of the questionnaire was tested by the method of content validity, and its internal consistency and reliability was tested by Cronbach's alpha coefficient. Data analyzed by SpSS.
  Results
  Among all subjects, 52.7% of patients showed complete compliance and 35.2% and 12% of them showed partial and poor compliance, respectively. There was a significant relationship between treatment compliance and gender(p=0.009), quality of monthly income(p=0.007), and addiction(p=0.001). The quality of treatment compliance was not significantly related to age, marital status, educational level, ethnicity, and medical complications.
  Conclusion
  The findings showed that Incomplete treatment of TB is much worse than not treating it, because the lack of precision in the administration and consumption of anti-tuberculosis drugs, leads to the emergence of resistant TB. Paying attention to the factors decreasing treatment compliance and trying to eliminate them may lead to better treatment and lower incidence and prevalence of tuberculosis in the community.
 • M. Edraki, H. Moravej, M. Rambod Page 736
  Introduction
  Preterm birth (<37weeks) leads to such adverse perinatal outcomes as neonatal and infant mortality and different diseases. Home-based newborn visit interventions can prevent newborn deaths among high-risk newborns. The aim of this study was to determine the effectiveness of an educational program of home visit on mortality and morbidity of preterm newborns.
  Methods
  This is an experimental study conducted on preterm newborns with fetal age of less than 37 weeks. Subjects were randomly divided into two groups of case (30 neonates) and control (30 neonates). Home visit was presented to case group for a period of 6 months after discharging from hospital. Control group received hospital routine cares and referred for visiting. Both groups were followed for a period of 6 months during 2009-2010. Collected data were analyzed using χ² and independent T test.
  Results
  The mortality rate during the first six months of life was not significantly different between two groups (P>0.05). However, the number of subjects needed hospitalization or outpatient visit during first six months of life was significantly lower in case group than control group (P<0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that carrying out educational program of home visit by health care givers results in reducing number of inpatient cases of neonates during first six months of life. Therefore, it is suggested to appoint home visit as a part of health programs so as to reduce neonate's hospitalization cases and thereby to improve their health.
 • F. Asadian, A. Daneshkazemi, R. Dabili Page 745
  Introduction
  Nowadays resin cements are commonly used in operative dentistry but the strength of micro- shear bonds of these cements was different in various studies. The aim of this study was to compare the micro-shear bond strength of three resin cements with different mechanisms consisting of maxcem, variolink II and panavia F2.0 to bovine tooth dentin.
  Methods
  Thirty nine longitudinal slices of bovine root dentin were prepared. Specimens were randomly divided into three equal groups. In each group one resin cement was used in cylinders with 1×2mm diameters on each slice. After setting of the cement, micro-shear bond strength was evaluated by a micro-tester device with 0.5mm/min cross head speed. Data were analyzed by ANOVA, Tukey and Bonferroni tests.
  Results
  Micro-shear bond strength of Panavia F2.0, Maxcem and Variolink II was 15.07, 7.33 and 4.97Mpa, respectively. There were significant differences between groups.
  Conclusion
  Micro-shear bond strength of total-Etch resin cements was lower than self-Etch ones.
 • G. Forozesh, M. Nikbakht, M. Mohammadshahi Page 754
  Introduction
  Nowadays, the consumption of energy drinks has been increased among athletes due to the extensive advertisings of manufacturers about their effects on athlete's performance. The purpose of this study was to compare the effect of Redbull energy drink with simple carbohydrate solution on anaerobic power, fatigue index and blood lactate levels in the male students of physical education.
  Methods
  Ten male students were randomly selected from 20 volunteer students. Their mean age, height and weight was 21.1±1.8 years, 170.7±7.2 cm and 63.3±5 kg, respectively. All 10 subjects were tested at three stages, first step after the consumption of Redbull energy drink(6 ml/kg body weight), the second step after drinking a carbohydrate solution(6 ml/kg body weight) that was iso-caloric with Redbull, and third step, after drinking placebo. Anaerobic test, including Wingate 30 second test was performed at all three stages(in the same way) 40 minutes after drinks. We used Kolmogorov Smirnov test to evaluate the normality of distribution and dependent t-test to compare the results of the three stages.
  Results
  The results showed that anaerobic power after Redbull consumption was lower than carbohydrate solution or placebo consumption(p=0.005 and p=0.002, respectively). Fatigue index and lactate level after 2 and 6 minutes was not significantly different among three groups(P>0.05).
  Conclusion
  The overall results showed that consumption of Redbull energy drinks not only doesn’t have a positive effect on improvement of anaerobic power and lactate level comparing carbohydrate solution, but also is harmful in these cases.
 • M. Karimi, R. Fallah, M. Fallahzadeh, A. Dehghanpoor, M. Mirzaee Page 766
  Introduction
  Nowadays Low birth weight(LBW or birth weight<2500g) is one of the most serious problems among children around the world. The purpose of this study was to evaluate and compare the growth parameters(weight, height, head circumference and BMI) of LBW children at the age of five years with normal birth weight (NBW: birth weight: 2500- 4000 g) children.
  Methods
  In a cross-sectional analytic study, growth parameters of five year-old children referred to Azadshahr health care center in Yazd, Iran, from December 2008 to June 2009 were evaluated. NBW and LBW children were selected as control and case groups, respectively.
  Results
  Means of all growth parameters were significantly lower in LBW group. Frequency of severe failure to thrive and short stature was significantly higher in LBW group. Frequency of underweight was higher in LBW group and frequency of obesity was higher in NBW one. Frequency of underweight was higher in LBW girls.
  Conclusion
  Considering that growth in LBW children is slower than NBW children in the first five years of life, it is necessary to emphasize the importance of growth assessment of LBW children for early and timely diagnosis, work-up and management of growth retardation and prevention of subsequent problems.
 • A. Ravasi, F. Kazemi, A. Rajab, M. Radkani Page 775
  Introduction
  Type 2 diabetes is a common disease in the world. Exercise has consistently been shown to improve glucose control. The purpose of this study was to compare the effect of a single-session aerobic and resistance exercise on blood glucose in women with type 2 diabetes.
  Methods
  Twenty four women with type 2 diabetes were voluntarily and randomly selected and divided into aerobic exercise, resistance exercise and control groups. Aerobic exercise(rhythmic exercise) was performed for 40 min at 60% HRmax and resistance exercise(weight lifting) for 40 min utilizing 60% of 1-RM. Blood samples were collected before and after exercise.
  Results
  Results of paired sample t-test showed a single-session aerobic and resistance exercise significantly decreased blood glucose(p<0.05). ANOVA test found a significant difference in blood glucose among three groups(p<0.05).
  Conclusion
  A single-session aerobic and resistance exercise could decrease blood glucose in women with type 2 diabetes. However, a single-session aerobic exercise is more effective than resistance exercise on decreasing blood glucose.
 • M. Molaabedin, M. Pedarzadeh Page 784
  Introduction
  Determining virus genotype is a major factor for initiation of treatment because various kinds of genotypes need different antiviral drugs. Distribution of hepatitis C genotype in the word is variable in each country or even in each province. So we need to determine distribution pattern of hepatitis C genotype in our region. This study was performed in referral clinic of Yazd province.
  Methods
  This was a descriptive study conducted between 2007 and 2010 on patients who were observed by Yazd referral clinic (the clinic for evaluating and management of patients with high risk behaviors). Ninety two patients who had positive RIBA test for hepatitis C infection were randomly selected and entered the study. Genotyping was performed using RT-PCR method. The primer was "universal primer HCV". Prevalence of various genotypes was analyzed according to gender, addiction and co- existence of HCV-HIV infection. Personal information and laboratory results were analyzed using SPSS.
  Results
  The most common genotype in our study was genotype 3a (65% of cases), followed by 1a (35%). Globally 83% of patients were IV drug addict. Genotype distribution in these patients was similar to others. Fifteen patients had co-infection of HCV-HIV, and 47% of them were contaminated by genotype 1a and 53% with 3a. We could not find any patient contaminated with genotypes 2 or 4. No other genotypes except 1 & 3 or mixed genotype infection could be determined in our patients. Twenty three percent of patients had negative PCR despite positive RIBA test. This indicates that self improvement from acute hepatitis C infection in IV drug addict patients is similar to other people.
  Conclusion
  According to the results of our study, about 2/3 of patients were infected by genotype 3a. This kind of chronic hepatitis C shows a better response to treatment comparing genotype 1a (or 1b) with shorter duration and lower cost drugs. But despite higher incidence of genotype 3a, we can not start chronic hepatitis C therapy without knowing virus genotype. Determination of genotype is mandatory for the initiation of specific antiviral treatment.
 • Page 791
  Introduction
  Human have always tried to relieve his (her) pain. Pain after surgical operation is one of the problems that surgeons face every day. On the other hand, nowadays, various methods of acupuncture have been investigated for pain relief. Considering few complications of acupuncture and availability of its specialists at the university, we decided to evaluate its therapeutic effect on pain after operation.
  Methods
  Patients referred to the urology ward of Imam Reza hospital who required inguinal surgery have been studied. Before surgery, patients were randomly divided into two groups: placebo and true acupuncture. Electroacupuncture was used in this study was. After surgical operation, pain intensity was recorded by an observer blind to the study according to the 10-scale VAS standard.
  Results
  Ninety subjects were investigated in this study. Our findings showed that pain intensity was significantly higher in placebo group (p<0.05). It was observed in this study that 56 subjects (62.2%) required opioid after surgery and 34 ones (37.8%) did not require opioid after surgery and mean requirement of opioid in placebo group was significantly higher than the group underwent acupuncture (p<0.05).
  Conclusion
  Acupuncture in patients who underwent inguinal surgery of reduces opioid requirement for pain relief and the intensity of post-operative pain.
 • Masoudnia, Foroozannia, Montazeri Page 798
  Introduction
  The aim of this study was to determine the relationship between perceived social support and adherence to medical advices among patients with heart disease after by-pass surgery in Yazd.
  Methods
  This study was performed with a survey design and cross- sectional method. Data were collected from 75 patients with coronary heart disease after by-pass surgery in Afshar hospital in Yazd. The instruments of data collection were Perceived Social Support(SSS) and Adherence to Medical Advices Questionnaire.
  Results
  There was a significant correlation between perceived social support(P<0.01), perceived support by significant others(P<0.05), and perceived support by family(P<0.05) and adherence to medical advices among patients with heart disease. Hierarchical multiple regression analysis showed that the social-demographic variables(step 1) explained 9.9% and perceived social support(step2) explained 5.8% of the variance in adherence to medical advices.
  Conclusion
  The results showed that perceived social support variable affects adherence to medical advices. Therefore, to reinforce the adherence to medical advices among patients with coronary heart disease it seems necessary to attend to social support in behavioral interventions.
 • Salehi, Dehghan, Sherafat Page 807
  Introduction
  Suffering from de Quervain's tenosynovitis due to repetitive and routine activities leads to considerable referrals to orthopedic clinics and increasing health care costs and wasting of patient's time. The present study aimed to compare the efficacy of local injection of methylprednisolone with and without splint for treatment of patients suffering from de Quervain's tenosynovitis.
  Methods
  In a clinical trial study, 72 patients with de Quervain's tenosynovitis were selected in 2010 and were randomly divided into two groups. Therapeutic intervention in the first group was injection of 40 mg methylprednisone and 1 ml lidocaine with splint, and in the second group it was injection 40 mg methylprednisone and 1ml lidocaine without splint. Both groups followed this treatment for three periods(21 day). The related data were collected by visual analogue scale. Then data was analyzed by SPSS (ver. 16) using Fisher exact test and t test.
  Results
  The findings of this study revealed that after the 3-week period of treatment the mean reduced pain intensity and improvement in the first group was significantly lower than the second group(p<0/05).
  Conclusion
  Therefore, local injection of methylprednisone and lidocaine with splint is an effective method in the treatment of de Quervain's tenosynovitis.
 • Ardakanian, Tavakoli, Rezaeian, Hatamizadeh, Soltani Page 814
  Introduction
  Glaucoma is one of the most common causes of blindness. It is estimated that more than 60 million people suffer from this disease of all over the world. In other hand helicobacter pylori is a gram negative bacillus that is reported in some extra-gastrointestinal system diseases recently. This study is designed to determine the association between helicobacter pylori infection and intra-ocular pressure.
  Methods
  This was an analytical cross-sectional study that was conducted on 74 persons who were randomly selected after referring to endoscopy ward of Shohadaye Kargar hospital of Yazd in 2009. Data was analyzed by Mann-Whitney U and fisher exact tests using SPSS software (ver16).
  Results
  Mean of intra-ocular pressure in positive helicobacter pylori group was more than negative helicobacter pylori group but there was no significant relationship (P value > 0.05), also there was no significant relationship between helicobacter pylori infection and diabetes, hypertension, hypothyroidism and hyperthyroidism (P value > 0.05).
  Conclusion
  According to the results, more detailed studies with larger sample size are required for more reliable decisions also considering the confounder variables can help us to determine the common risk factors of these two outcomes.
 • Dashti-Rahmatabadi, Nahangi, Oveisi, Anvari Page 831
  Introduction
  In traditional medicine, saffron is used as a drug for treating many diseases. However there are many documents and evidences concerning its abortive and teratogenic effect especially in high doses.
  Aim
  This study was conducted to evaluate the effect of saffron decoction consumption on pregnant mice and their offspring.
  Methods
  In this study, 20 female mice after breeding and observation of vaginal plaque, randomly and equally divided into two groups. During pregnancy, animals were housed under the same environmental and nutritional condition while the test group received 0.5% saffron decoction as their drinks instead of tape water for control group. The pregnant mice were weighted during pregnancy and after delivery. Following the parturition, the number of live kids, their weight and sex and any pretended obvious abnormality were assigned.
  Results
  The duration of pregnancy period and the number of live kids in test group were significantly less than control group while the mean infant’s weight in test group was more than control group. There was obvious one-eye blindness in 4 kids from saffron consumed group. In the case of mother's weight and sex ratio of live kids there was no significant difference between the two groups.
  Conclusion
  This study indicated that saffron has a specific teratogenic effect on visual system and causes preterm labor and reduces the number of live infants which may be due to its abortive effect.
 • Soleymani, Owlia, Dehghan, Rahimpour Page 838
  Introduction
  Relapsing polychondritis is a rare autoimmune disorder which is associated with inflammation of the auricular and costochondral cartilages and may involve ocular tissue and laryngotracheobronchial tree in some occasions. This inflammatory destructive disease can potentially disrupt the structure, function and integration of cartilages. The common age of involvement is 40 to 60 years and it is similar in both genders. Case report: The patient was a 65 year-old woman referred to the cardiovascular center, with chief complaint of sudden severe chest pain. She was hospitalized with the diagnosis of unstable angina but all of the cardiovascular investigations were normal. After a few days, she developed headache, fever, nasal congestion and redness. Computed tomography scan was done with the probability of sinus involvement but it was normal. At the same time, she developed cartilage involvement as a redness and auricular pain (sparing the lobule). Subsequently her hearing progressively diminished. She was hospitalized in the rheumatology ward and treated as a polychondritis.