فهرست مطالب

همراز - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 20، آبان 1382)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 20، آبان 1382)
 • 16 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گزارشی از مقررات آموزشی دانشگاه صنعتی عشق
  صفحه 4
 • قرن بیستم و یکم، قرن تجزیه و تحلیل امورشانسی
  صفحه 6
 • بدبخت ها باید بمیرند
  صفحه 8
 • رازداری از آب خوردن ساده تر است
  صفحه 10
 • اگر زرنگ باشی و زود شوهرت ندهند...!
  صفحه 12
 • نقش دانشگاه در ارتقای فرهنگی دینی
  صفحه 14