فهرست مطالب

یافته - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1390)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صدیقه ندری، سیده مریم ساران، حسن تیموری، محمد سلطانی، خاطره عنبری صفحه 5
  در این مطالعه میزان 1/59 درصد از خون های درخواست داده شده مورد استفاده قرار نگرفت که با توجه هزینه های تولید، نگهداری، جداسازی فرآورده ها، انتقال تا محل بیمارستان و همچنین هزینه های کراسمچ اعم از آزمایشگاهی و نیروی انسانی، واقعی کردن درخواست ها بر مبنای نیازسنجی های علمی توصیه می شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. تعداد نمونه ها 648 نفر برآورد شد و بیماران با درخواست خون و فرآورده های خونی در طی زمان مطالعه بررسی گردیدند. متغیرهای مورد بررسی در چک لیست ثبت و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در طول مطالعه 7746 بیمار بستری شد. از این تعداد برای 648 بیمار خون یا فرآورده خونی درخواست شد (8 درصد) که از این تعداد 265 نفر (9/40 درصد) تحت تزریق خون و فرآورده های آن قرار گرفتند. بیشترین فرآورده تزریق شده پک سل (3/71 درصد) بود. میانگین هموگلوبین بیماران قبل از تزریق g/dl49/9 بود. بیشترین علت تزریق خون کاهش مزمن هموگلوبین و بیشترین عمل جراحی منجر به تزریق خون، جراحی شکستگی فمور بود. نسبت کراسمچ به تزریق خون معادل 1/1 محاسبه شد.
  مقدمه
  خون یک منبع حیات بخش است که جانشین ندارد. محدودیت مدت زمان نگهداری و همچنین فرآیندهایی مانند آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه و کراسمچ که مستلزم هزینه های پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد، بر اهمیت نحوه صحیح درخواست و مصرف مناسب آن می افزاید. این مطالعه با هدف تعیین میزان تزریق خون و فرآورده های آن و اندازه گیری نسبت کراسمچ به تزریق خون انجام شد.
  کلیدواژگان: خون، هموگلوبین، تزریق خون، کراسمچ
 • مرتضی سعدی نژاد، اعظم محسن زاده صفحه 11
  مقدمه
  چاقی خود زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سرمی C RP به عنوان عامل التهابی پیشگویی کننده و سطح سرمی لیپیدهای خون دراطفال مبتلا به چاقی مرضی و اضافه وزن در مقایسه با اطفال نرمال می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بین ابتلا به چاقی ویا اضافه وزن در اطفال 8 تا 10 سال با CRP مثبت ارتباط معنی دار وجود دارد.
  یافته ها
  در رابطه با عامل اصلی مورد بررسی در این پژوهش یعنی CRP،پس از تحلیل های به عمل آمده مشخص گردید که بین وضعیت سرمی CRPدر دو گروه اختلاف معنی دار وجود دارد به طوری که 31 % اطفال گروه بیمار که شامل کودکان مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن بود دارای CRPمثبت بودند در حالی که این درصد در گروه کنترل صفر بود(001/0. (P<از بین چربی های خون، تنها بین متوسط مقادیر کلسترول در گروه CRPمثبت و CRP منفی اختلاف معنی دار وجود داشت به طوری که متوسط سطح سرمی کلسترول در گروه CRP مثبت (mg/dl9/201)از متوسط سطح سرمی کلسترول در گروه کنترل(mg/dl 1/183) بیشتر بود(1/2- =، T 04/.=P).
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت مقطعی-تحلیلی انجام گردید، یک گروه 80 نفری از اطفال 8 تا 10 سال که چاق تشخیص داده شدند به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شد و در مقابل گروه 80 نفری از اطفال در همان گروه سنی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سطح سرمی لیپیدهای خون اعم از LDL_C وHDL_C،TG،Cholestrol و وضعیت سرمی C RP به صورت کیفی در حالت ناشتا در هر دو گروه سنجش گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های مجذور کای T و فیشر تحلیل گردیدند.
  کلیدواژگان: اطفال، CRP، چاقی مرضی، پروتئینC
 • آتوسا کریمی، مریم افراخته، افسانه آقازاده نایینی، زهره امیری صفحه 17
  با مشاهده عدم تفاوت بین سفالکسین و فسفومایسین، می توان از تک دوز فسفومایسین برای درمان باکتریوری بی علامت طی بارداری استفاده کرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای 166 زن باردار، که کشت ادراری مثبت داشتند (105< CFU) به طور تصادفی، به دو گروه درمانی تقسیم شده وتحت درمان با سفالکسین و فسفومایسین ترومتامول قرار گرفتند. یک هفته ونیز یک ماه بعد از درمان، کشت ادرار انجام گردید.
  یافته ها
  شایع ترین میکروب ها در گروه سفالکسین: E.coli (8/87%)، استرپتوکوک (3/7%)، پروتئوس (4/2%) و کلبسیلا (4/2%) و در گروه فسفومایسین: E.coli (5/84%)، استرپتوکوک (5/9%)، پروتئوس (8/4%) و کلبسیلا (2/1%) بدون تفاوت معنی دار (737/0=p) بودند. پس از یک هفته، موفقیت درمان در گروه سفالکسین 7/92% و در گروه فسفومایسین 7/91% محاسبه گردید (1=p). مقادیر 15/15 odds ratio=و 01/1Relative risk= بدست آمدند. تمام کشت ها بعد از یک ماه منفی بودند. 2 نفر در گروه سفالکسین و 3 نفر در گروه فسفومایسین دچار اسهال شدند که تفاوت معنی دار نبود (68/0=p).
  مقدمه
  از آنجا که باکتریوری طی حاملگی با وزن کم هنگام تولد و نارسی نوزاد همراهی دارد، انتخاب درمان صحیح و مناسب اهمیت پیدا می کند. فسفومایسین ترومتامول جزو کم خطرترین داروها برای حاملگی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دارو با سفالکسین در نمونه ای از زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش طراحی گردید.
  کلیدواژگان: کشت ادرار مثبت، حاملگی، سفالکسین، فسفومایسین، ترومتامول
 • مجتبی احمدی نژاد، مژگان ساکی صفحه 23
  مقدمه
  التهاب حاد آپاندیس را آپاندیسیت گویند، که یکی از شایعترین اورژانس های جراحی است. آپاندیسیت باید به سرعت تشخیص داده شده و آپاندکتومی انجام گیرد تا از بوجود آمدن عوارضی همچون گانگرن و پارگی آپاندیس که منجربه پریتونیت، فلگمون وآبسه می شود ممانعت بعمل آید. چناچه بیماری مشکوک به آپاندیسیت حاد باشد جهت تشخیص قطعی باید اقدامات تشخیصی بیشتری صورت گیرد. با توجه به اینکه سونوگرافی به عنوان روش تشخیصی دقیقی برای ارزیابی پروسه های پاتولوژیک در هر قسمتی از بدن مورد قبول قرار گرفته است، لذا از میان اقدامات تشخیصی، سونوگرافی همراه با سایر علائم بالینی جهت تشخیص آپاندیس نقش بسزایی دارد. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به بررسی انجام شده، سونوگرافی قبل از جراحی آپاندیس می تواند در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد، به تشخیص قطعی کمک نموده و از انجام عمل های بی مورد و نیز از تاخیر در درمان و بوقوع پیوستن عوارض ناشی از آن در بسیاری از موارد حاد جلوگیری کند
  یافته ها
  از 131 مورد مشکوک به آپاندیسیت، 6 نفر سونوگرافی منفی داشتند و علائم آنها بهبود پیدا کرد و از مطالعه خارج شدند. در 125 بیمار آپاندکتومی شده دیگر، جواب سونوگرافی و پاتولوژی باهم مقایسه شدند، از 125 بیمار 88نفر (4/70%) سونوگرافی مثبت و 37 نفر (6/29%) سونوگرافی منفی داشتند. از مقایسه نتایج سونوگرافی و پاتولوژی، 72 بیمار مثبت حقیقی، 16 بیمار مثبت کاذب، 12 بیمار منفی حقیقی، 25 بیمار منفی کاذب بدست آمد.همچنین حساسیت74% و ویژگی آن 43% بدست آمد.
  مواد و روش ها
  پژوهش انجام شده یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن کلیه افراد شکم حادی که مشکوک به آپاندیسیت بوده و در مدت زمان 5 ماه به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه، معاینه افراد و جراحی توسط پزشک متخصص و مقایسه جواب سونوگرافی با پاتولوژی جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس با مقایسه نتایج پاتولوژی و سونوگرافی موارد مثبت و منفی کاذب و حقیقی تعیین شد. حساسیت و ویژگی سونوگرافی نیز مشخص گردید.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، سونوگرافی، حساسیت، ویژگی
 • محمدحسین سالاری فر، حمیدرضا پوراعتماد صفحه 29
  مقدمه
  باورهای فراشناختی با اختلال های هیجانی تعامل دارد واین موضوع می تواند در برنامه های آموزشی و مداخلات روان شناختی، مورداستفاده قرارگیرد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضراز نوع همبستگی است. ابتدا تعداد 140 نفر بصورت خوشه ایانتخاب شدند. آنان سه پرسشنامه «باورهای فراشناختی کارت رایت-هاتون، اضطراب کتل و افسردگی بک» را تکمیل کردند. سپس داده های مربوط به 117 نفر(84 مردو 33زن) با میانگین سنی 31 سال و 6 ماه وبا انحراف استاندارد 8/6 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری، تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب رابطه ای مثبت دارد. میزان همبستگی باورهای فراشناختی با اضطراب 59/0و با افسردگی 67/0است. مولفه های باور در مورد غیرقابل کنترل بودن و باور در مورد کفایت شناختی می تواند،40 درصد از واریانس اضطراب و 50 درصداز واریانس افسردگی را پیش بینی کند. علاوه براین، مولفه های باور در مورد غیرقابل کنترل بودن و باور در مورد کفایت شناختی با«اضطراب صفت» و مولفه باور در مورد غیرقابل کنترل بودن با«اضطراب حالت» رابطه ای مثبت دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش همسو با تحقیقات پیشین، نشان می دهد که در نظر گرفتن باورهای فراشناختی در برنامه های آموزشی و مداخلات روان شناختی، می تواند در پیشگیری از اختلالات هیجانی، کاهش و درمان آنها موثر باشد.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، اضطراب، افسردگی
 • نیلوفر درستی، خدایار قلی وند، نرگس درستی صفحه 39
  مقدمه

  فسفرآمیدهایی با چارچوب عمومی -C(O)NHP(O)- به علت کاربردهای مختلف در زمینه بیوشیمی و کشاورزی مورد توجه بسیاری قرارگرفته اند. این ترکیبات با ساختار شبه پپتیدی دارای خواص بیولوژیکی هستند و مهارکننده آنزیم های استیل کولین استراز و اوره آز می باشند. از طرف دیگر ویژگی های دارویی و استریوشیمی حلقه های شش تایی شامل فسفر و همچنین نقش فعال آنها به عنوان آنالوگ های سیکلوفسفامید مورد توجه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر موقعیت استخلاف نیترو روی حلقه فنیل همچنین قرار گرفتن گروه NH بین فنیل و کربونیل در ترکیبات اوره ای بر سمیت این ترکیبات در مقابل سلول سرطان خون K562 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق فسفرآمیدهایی از دو دسته کرباسیل آمیدوفسفات (3-1) و N- فسفنیل اوره (6-4) با استخلاف نیترو با فرمول عمومیRC(O)NHP(O)NHCH2C(CH3)2CH2NH (R=2-NO2C6H4(1)، 3-NO2C6H4(2)، 4-NO2C6H4(3) (4-NO2C6H4(6)، 3-NO2C6H4NH(5)،2-NO2C6H4NH(4)، بررسی و مقایسه گردید تا سمیت این ترکیبات در مقابل رده سلول سرطان خون K562 با استفاده از روش MTT ارزیابی شود. سپس ترکیبات با استفاده از نرم افزارGraph Pad PRISM version 5.0 مقایسه گردیدند.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجا که پیوندهای هیدروژنی نقش مهمی در ویژگی های بیولوژیکی دارد، لذا پیشنهاد می شود که افزایش در پیوندهای هیدروژنی مشتقات با عامل اوره ای (6-4) ممکن است بیشتر بودن سمیت این مولکول ها موثر باشد. علاوه بر این، اثرات فضایی و الکترونی استخلاف نیترو در موقعیت متا ممکن است در بیشتر بودن سمیت این مشتقات از دو موقعیت دیگر موثر باشد.

  یافته ها

  نتایج بیولوژیکی به دست آمده در محیط آزمایشگاهی نشان دهنده سمیت بیشتر مشتقات با عامل اوره ای (6-4) نسبت به ترکیبات دیگر (3 - 1) در برابر سلول های سرطانی مطالعه شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که مشتقات مورد مطالعه با موقعیت 3-NO2 (متا) (ترکیبات 2 و 5) سمیت احتمالی بیشتری از موقعیت های پارا (ترکیبات 3 و 6) و اورتو(ترکیبات 1و 4) دارند.

  کلیدواژگان: فسفرآمید، N، فسفنیل اوره، سمیت، MTT، سلول K562
 • سعید فرح بخش صفحه 45
  مقدمه
  هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با سلامت روانی، جنسیت، مقطع کاری مدیران بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بین هوش هیجانی و سلامت روانی مدیران همبستگی مثبت وجود داشت؛ ضروری است مدیران ارشد آموزش و پرورش به منظور تقویت هوش هیجانی و مولفه های مربوط به آن دوره های کوتاه مدت آموزشی در زمینه علوم رفتاری را برنامه ریزی و تدارک نمایند تا از این طریق سلامت روانی مدیران به ویژه مدیران زن افزایش یابد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق بین هوش هیجانی و سلامت روانی مدیران همبستگی مستقیم وجود داشت(01/0 >P). همچنین نتایج نشان داد که مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن از نظر هوش هیجانی بالاتر بودند(01/0 >P)، اما بین مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تفاوتی در ارتباط با متغیرهای هوش هیجانی مشاهده نشد.
  مواد و روش ها
  نمونه های این تحقیق که توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، شامل تعداد 130 نفر از مدیران مدارس شهر خرم آباد بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند. برای گردآوری داده های مورد نظر از دو فرم پرسشنامه هوش هیجانی و سلامت روانی استفاده شد. داده های مورد نظر با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روانی، مدیران مدارس، خرم آباد
 • معصومه صادقی، پژمان عقدک، رامین حیدری، صدیقه دهقان نصیری، رضوان قاهری، مصطفی چراغی، نضال صراف زادگان صفحه 55
  مقدمه

  این مطالعه با هدف بررسی وضعیت عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و شیوه زندگی سالم در زنان شاغل و خانه دار انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصله، برنامه ای مداخلاتی جامع تری در زمینه شیوه زندگی سالم و کنترل عوامل خطر در این گروه باید انجام داد.

  یافته ها

  از 6102 نفر، 5591 نفر(92%) خانه دار و بقیه شاغل بودند. شاغلین نسبت به افراد خانه دار وضعیت تغذیه نامطلوب و فعالیت فیزیکی مطلوب تری داشتند. استعمال دخانیات در دو گروه تفاوت نداشت. میانگین شاخص توده بدنی، لیپیدها و فشار خون، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه یافت نشد. میزان فراوانی دیس لیپیدمی، چاقی و دیابت، در زنان خانه دار کمتر و خطر نسبی به طور مختصر در زنان شاغل بالاتر بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه جزئی از برنامه قلب سالم اصفهان است. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در زنان بالای 20 سال بود. زنان به دو دسته شاغل و خانه دار تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک، کیفیت خوراکی، فعالیت فیزیکی و دخانیات ثبت شد. فشار خون، شاخص های آنتروپومتریک، قند خون ناشتا، پروفایل چربی ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده ازT-student، chi square، logistic regression پردازش شدند.

  کلیدواژگان: زنان، شیوه صحیح زندگی، عوامل خطر، بیماری های قلبی، عروقی، شغل
 • اسماعیل فلاح، محمود محامی اسکویی، عبدالرسول صفاییان، نسرین میرصمدی، فاطمه حمزوی، لیلا محامی اسکویی صفحه 65
  مقدمه

  توکسوکاریازیس یک بیماری زئونوز بوده که بوسیله مهاجرت یا حضور لاروهای توکسوکارا کنیس یا توکسوکارا کتی در بافت ها یا اندام ها ایجاد می شود. انسان از طریق خوردن مواد غذایی آلوده به تخم انگل یا گوشت خام یا نیم پخته (میزبانان پاراتنیک) حاوی لارو انگل به توکسوکاریازیس مبتلا می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی به توکسوکارا در صاحبان سگ و گربه و مقایسه آن با میزان آلودگی در افرادی که سابقه نگهداری از این حیوانات را نداشتند، انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، بخش عمده ای از صاحبان سگ و گربه در مواجهه با انگل بودند. آموزش صاحبان سگ و گربه و ارتقاء سطح آگاهی آنها در مورد راه های انتقال عفونت و بررسی آلودگی سگ و گربه و جلوگیری از آلودگی آنها توصیه می گردد.

  یافته ها

  درمجموع تعداد 162 نمونه (94 نمونه درتماس و 68 نمونه بدون تماس باسگ وگربه) دارای آنتی بادی ضدتوکسوکارا بودند. ازمجموع 558 فرد نمونه گیری شده (235 نفر مذکر و323 نفر مونث) 396 نفر(96/70%) منفی و162 نفر (03/29%) مثبت بودند. ارتباط آماری معنی داری بین میزان آلودگی به توکسوکارا و جنسیت وجود نداشت (275/ 0P=).

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی 558 نفر (405 نفر بدون تماس با سگ و گربه و153 نفر در تماس با سگ و گربه) از افراد بین 20-2 سال شهرستان تبریز در سال 1388 به روش تصادفی انتخاب و نمونه گیری گردیدند. نمونه های سرمی تهیه شده از آنان از نظر وجود آنتی بادی ضد توکسوکارا با استفاده از روش الایزا مورد بررسی قرارگرفت و داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل گردید.

  کلیدواژگان: توکسوکاریازیس، صاحبان سگ وگربه، الایزا، تبریز
 • معصومه ویسکرمی، محمود بهرامی زاده، فرهاد طباطبایی قمشه، رضا وهاب کاشانی، سمانه حسین زاده، مینا کریمی، پونه قاسمی، نگار مومنی صفحه 73
  مقدمه

  راکرها یکی از رایج ترین اصلاحات خارجی کفش های طبی هستند و در درمان مشکلات مفصل مچ و مفاصل میانی پا به کار می روند. هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن میزان دقیق محدودیت حرکتی است که راکر پاشنه-تا-پنجه روی مفاصل پا و مچ ایجاد می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که این کفش طبی دامنه حرکتی مفاصل پا و مچ را در صفحه ساژیتال محدود می کند ولی تا حدودی باعث افزایش دامنه حرکتی این مفاصل در صفحه فرونتال می شود

  یافته ها

  تفاوت میانگین دامنه حرکتی مفصل مچ با کفش راکر در مقایسه با کفش معمولی در صفحه ساژیتال کاهش(005/0p=)و در صفحه فرونتال افزایش یافت(028/0p=). این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار شد ولی در صفحه عرضی اختلاف میانگین(203/0p=)معنی دار نشد. دامنه حرکتی مفصل میانی پا نیز در صفحه ساژیتال کاهش(047/0p=)و در صفحه فرونتال(013/0p=)افزایش یافت. این اختلاف از نظر آماری معنی دار شد. در صفحه عرضی نیز با کفش راکر کاهش دامنه حرکتی از نظر آماری معنی دار شد(015/0p=).

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بود. نمونه آماری 15 دانشجوی دختر در گروه سنی 18 تا 24 سال، با شاخص توده بدنی طبیعی و الگوی راه رفتن طبیعی بودند. ابزار مورد استفاده دستگاه تحلیل حرکت وایکان 470، با 6 دوربین مادون قرمز با فرکانس 60 هرتز بود. دامنه حرکتی مفاصل ضمن راه رفتن با استفاده از هر دو نوع کفش محاسبه شد و نتایج حاصل با استفاده از آزمون غیرپارامتری ویلکاکسون تحلیل شد.

  کلیدواژگان: راکر پاشنه تا پنجه، مفاصل پا، مفصل مچ
 • لیلا آزاد بخت، سید محمدحسین روحانی، احمد اسماعیل زاده صفحه 83
  مقدمه

  دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی از شاخص های مناسب برای بیان میزان کیفیت رژیم غذایی هستند. هدف از این مطالعه بررسی میزان این دو عامل کیفیت رژیم غذایی در دانشجویان اصفهانی است.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، رابطه معکوسی بین دانسیته انرژی و امتیاز تنوع غذایی در بین دختران دانشجوی اصفهانی وجود دارد. هرچند که برای تایید این یافته اجرای مطالعات آینده نگر ضروری است.

  یافته ها

  میانگین دانسیته انرژی در این افراد 29/0±60/1 کیلوکالری بر گرم بود. افرادی که در بالاترین سهک دانسیته انرژی بودند، کمترین امتیاز تنوع رژیم غذایی را داشتند (میانگین سهک اول: 92/1±61/9، میانگین سهک دوم: 22/1±98/6 و سهک سوم: 02/1±63/3 و05/0>p). همین روند درباره امتیاز تنوع سبزیجات (33/0±91/1، 26/0±54/1، 02/0±11/1 و 05/0>p) و میوه ها (72/0±98/1، 66/0±89/1، 3/0±44/1 و 05/0>p) نیز دیده شد. افرادی که در بالاترین سهک امتیاز تنوع رژیم غذایی قرار داشتند دارای کمترین میانگین دانسیته انرژی بودند (36/0±08/2، 31/0±69/1، 25/0±38/1 و 05/0> p). رابطه ای معکوس و معنی دار بین دانسیته انرژی رژیم غذایی و امتیاز تنوع غذایی دیده شد (03/0= p و3/0= r).

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 289 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به روش تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. برای ارزیابی دریافت معمول افراد از یک پرسش نامه تکرر مصرف مواد غذایی که قبلا روایی آن سنجیده شده بود استفاده گردید. دانسیته انرژی رژیم غذایی با تقسیم انرژی دریافتی روزانه هر فرد (بر حسب کیلوکالری در روز) بر وزن کل غذای خورده شده توسط وی (به جز نوشیدنی ها) به دست آمد. برای محاسبه امتیاز تنوع رژیم غذایی به هر کدام از گروه های غذایی پنج گانه راهنمای هرم غذایی امتیاز جداگانه ای داده شد.

  کلیدواژگان: امتیاز تنوع رژیم غذایی، تنوع غذایی، دانسیته انرژی
 • فرهاد شاهسوار، کبری انتظامی، کامران علی مقدم صفحه 93
  مقدمه

  پیوند سلول های بنیادی خون ساز (HSCT) آلوژنیک درمان با ارزشی برای لوسمی های حاد مقاوم به درمان، لوسمی های با خطر بالای عود، سندرم های میلو دیس پلاستیک(MDS) و لوسمی میلوئیدی مزمن است. نتیجه HSCT به عوامل متعددی از جمله مرحله بیماری، میزان تشابه آنتی ژن لکوسیتی انسان (HLA) بین دهنده و گیرنده، رژیم آماده سازی و وقوع بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) بستگی دارد. مطالعات اخیر نشان داده است که یکی دیگر از عوامل بالقوه تاثیرگذار بر نتیجه پیوند حضور سلول های کشنده طبیعی (NK) آلوری اکتیو مشتق از دهنده است. آلوری اکتیویتی سلول NK به عنوان ناسازگاری بین لیگاندهای پذیرنده شبه ایمونوگلوبولینی سلول کشنده (KIR) دهنده و گیرنده (مدل لیگاند- لیگاند)، یا به عنوان فقدان لیگاندهای KIR گیرنده برای KIR مهاری دهنده (مدل پذیرنده- لیگاند)، یا به عنوان ناسازگاری ژن های KIR بین دهنده و گیرنده (مدل ژن - ژن) تعریف شده است. اثرات ضد لوسمی آلوری اکتیویتی سلول NK، شامل میزان کمتر عود، رد پیوند و GVHD است که در نهایت به بقا کلی (OS) بیشتر منجر می گردد. با این وجود، اثرات آلوری اکتیویتی سلول NK بر روی نتیجه HSCT در بیماری های خونی بدخیم یک عنوان قابل بحث است.

  کلیدواژگان: آلوری اکتیویتی سلول NK، ترکیب KIR، HLA، پیوند سلول های بنیادی خون ساز
 • فریبا طرهانی، شبنم دالوند، نادره طایی صفحه 109
  بحث و نتیجه گیری

  سندرم گلدنهار ناهنجاری مادرزادی است که عمدتا صورت را گرفتار می کند ولی درگیری سایر ارگان ها باید در نظر گرفته شود.مشکلات قلبی عمده ترین علت مرگ در این بیماران است. معرفی مورد: بیمار نوزاد یک روزه دختر که از مادر 30ساله به ظاهر سالم با زایمان واژینال متولد شده بود. ناهنجاری های مادرزادی در معاینه فیزیکی جلب توجه می کرد و شامل میکروتی و آترزی کانال گوش راست، هیپرتلوریسم، میکروگناتی و یک شکاف واسط بین گوش راست و لب بود. سوفل قلبی در معاینه قلبی وجود داشت.

  مقدمه

  همی فاسیال میکروزومی یا سندرم گلدنهار ناهنجاری مادرزادی است که تظاهرات اصلی آن شامل اختلال رشد یک طرفه گوش (آترزی کامل)، فک و گردن است.این سندرم با ناهنجاری سایر ارگان ها همراه است و از نظر فنوتیپی تنوع بسیاری دارد.

  کلیدواژگان: سندرم گلدنهار، همی فاسیال میکروزومی، تظاهرات قلبی
|
 • Sedighe Nadri, Seyede Maryam Saran, Hosien Teimouri, Mohammad Soltani, Khatere Anbari Page 5
  Background
  Blood is a resusciate source of life which there is no replacement for it. Limited time of preserving, screening tests of blood health, group determining, and cross-matching, that necessitate personal and laboratory costs, increase the importance of correct request and suitable consumption. This study was conducted to determine the frequency of blood transfusion and its components and calculate the ratio of C/T.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study included 648 patients for whom blood and blood components were requested during the study. The data regarding the variables were recorded in a checklist and then were analyzed using the SPSS software.
  Results
  The results showed that during the study 7746 patients were hospitalized and blood or blood components were requested for 648 (8%) of them. Out of these patients, 265 (40.9%) received transfusions of blood or its components. Packed cell was the most frequently transfused component (71.3%). The mean HB (hemoglobin) in the patients before transfusion was 9.49 gr/dl. Chronic anemia was the most prevalent indication of transfusion, and femoral fracture surgery was the most frequent operation needing blood transfusion. The C/T ratio was found to be 1.1.
  Conclusion
  In this study, 59.1 % of the requested units were not used. Realizing requests based on scientific needs, and costs of production, preserving, separating components, transporting them to hospitals, and cross-matching including laboratory needs and manpower are recommended.
 • Morteza Saddinejad, Azam Mohsenzadeh Page 11
  Background
  Obesity predisposes individuals to cardiovascular diseases.The aim of this research is to study CRP as a prognostic inflamatory factor in children with obesity and overweight in comparison with non obese ones.
  Materials And Methods
  We investigated 80 children aged 8- 10 years assessing obesity as case group and 80 non-obese children as control group. Serum level of Cholesterol, triglycerides, low-density lipoproteins (LDL), high-density lipoproteins (HDL) and C-reactive protein were measured. Finally the data were analysed using SPSS software, X2,t and fisher tests.
  Results
  The results showed that there were significant correlations between CRP in obese children than non-obese children. 31% of the case group had positive CRP (PV=0.000001). Lipid analysis showed significant correlations between mean Cholesterol level and CRP in obese and non-obese children. Mean Cholesterol level in posetive CRP group was 201.9 mg/dl but mean Cholesterol level in control group was 183.1 mg/dl. (P=0.04,T=-2.1)
  Conclusion
  This study showed significant correlations between CRP and obesity in 8-10 years old children.
 • Atoosa Karimi, Maryam Afrakhteh, Afsane Aghazadeh Naeini, Zohre Amiri Page 17
  Background
  Because of the relation between bacteriuria in pregnancy and low birth weight and immaturity, a proper and suitable treatment is important. Fosfomycin Treometamol is one of the most safe drugs in pregnancy. This study was designed to compare it with Cephalexin.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, 166 pregnant women with. positive urine culture (cfu >105) were randomized into two groups to receive Cephalexin and Fosfomycin. Urine cultures were repeated one week and one month after treatment.
  Results
  The most bacteria in Cephalexin groups were E.coli (87.8%), Streptococcus (7.3%)< Proteus (2.4%) and Klebsiella (2.4%), and in the later group they were E.coli (84.5%), Streptococcus (9.5%)< Proteus (4.8%) and Klebsiella (1.2%) with no significant difference (p=0.737). After one week, success rate in Cephalexin group was 92.7% and for Fosfomycin was 91.7% (p=1). The odds ratio was 15.15 and relative risk was 1.01. All the cultures were negative after one month. 2 in the Cephalexin group and 3 in the Fosfomycin group had diarrhea (p=0.68).
  Conclusion
  Considering the equality between Cephalexin and Fosfomycin, Fosfomycin can be used to treat uncomplicated bacteriuria in pregnancy.
 • Page 29
  Background
  Metacognitive beliefs interact with emotional disorders and this matter can be used in educational programs and psychological interventions. The purpose of this study was to investigate the relationship between metacognitive beliefs and anxiety and depression.
  Materials And Methods
  In this correlation study, at first, 140 persons were chosen with cluster sampling method. They completed 3 questionnaires including Cartwright-Hatton and Wells metacognition questionnaire, Cattell Anxiety questionnaire and Beck depression questionnaire. Then we used multiple regression, in order to analyze 117 person's data (84 males, 33 females), who had average age 31.6 with standard deviation 6.8.
  Results
  The results indicated that there is a positive relationship between metacognitive beliefs anxiety and depression. Metacognitive beliefs, correlation coefficient with anxiety was 0.59 and 0.67 with depression. Two metacognitive belief's components, cognitive competence and uncontrollability, can predict 40% of anxiety variance and 50% of depression variance. Moreover, belief's component about uncontrollability and belief about cognitive competence have positive relations with trait anxiety and belief's component about uncontrollability has positive relation with state anxiety.
  Conclusion
  The results of this study, like other previous researches, show that paying attention to metacognitive beliefs in educational programs and psychological interventions can be effective in prevention, decrease and treatment of emotional disorders.
 • Niloufar Dorosti, Khodayar Gholivand, Narges Dorosti Page 39
  Background

  Phosphoramides with -C(O)NHP(O)- skeleton has been taken into account by the many, due to their different applications in biochemistry and agriculture. They are used as acetylcolinestrase and ureas inhibitors due to the presence of a peptide group. On the other hand, the stereochemical and pharmacological properties of six-membered phosphorus-containing heterocycles and their active role as cyclophosphamide analogs have also attracted attention. The aim of this study was to investigate the effect of position of NO2 group on phenyl ring and insertion of NH between C=O and phenyl ring, as well as their cytotoxicity against K562 cell line.

  Materials And Methods

  In this study, phosphoramides from carbacylamidophosphate (1-3) and N-phosphinylurea (4 – 6) groups with general formula RC(O)NHP(O)NHCH2C(CH3)2CH2NH (R = 2-NO2C6H4(1), 3-NO2C6H4(2), 4-NO2C6H4(3), 2-NO2C6H4NH(4), 3-NO2C6H4NH(5), 4-NO2C6H4(6)) were evaluated and compared to examine their cytotoxic effect against K562 cell line by applying the MTT colorimetric assay. Graph Pad PRISM version 5.0 was used to fit the data.

  Results

  Biological results indicated that derivatives containing urea moiety (4-6) were higher anticancer activity than compounds (1-3) against the studied cell line. Also, derivatives with substitution 3-NO2 (2 and 5) showed higher anticancer activity than substitutions 4-NO2 (3 and 6) and 2-NO2(1 and 4).

  Conclusion

  Since hydrogen bonds play a key role in biology processes, these results suggest that increase in the hydrogen bonds of derivatives bearing urea moiety (4-6) may be increase cytotoxicity of these compounds. Moreover, the 3-NO2 group showed higher anti-cancer activity than two other positions owing to possibility electronic and steric effects.

 • Saeed Farahbakhsh Page 45
  Background
  The main purpose of this research was to study emotional intelligence and its relation with mental health, gender and level of work of the school principals of Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this descriptive correlational study 139 school principals of Khorramabad city were selected by randomized stratified method. In order to gather the data, two questionnaires of emotional intelligence and mental health inventory were used. The collected data were analyzed by using Pearson correlation coefficient, t-test and one-way analysis of variance.
  Results
  On the basis of findings of the study, there was a positive correlation between emotional intelligence and mental health (p< 0.000). Furthermore, the results showed that the men principals had a higher scores as compared to women in relation to emotional intelligence (p<0.001), but there was no variation among primary, guidance and high school principals according to their emotional intelligence.
  Conclusion
  with regard to positive relationship between emotional intelligence and mental health of principals, in order to improve emotional intelligence, it is required that the senior managers of education organization provide short- time training in behavioral sciences to increase mental health of school principals.
 • Masoume Sadeghi *, Pezhman Aghdak, Ramin Heidari, Sedighe Dehghan Naseiri, Rezvan Ghaheri, Mostafa Cheraghi, Nazal Sarrafzadegan Page 55
  Background

  The aim of the study was to evaluate the relationship between main CVD risk factors and healthy life style of housewives and working women.

  Materials And Methods

  The current study was a part of the Isfahan Healthy Heart Program (IHHP). Data sampling was stratified multistage sampling in the women over 20 years old. Demographic information, nutritional status as Global Dietary Index (GDI), physical activity and smoking status were recorded. Blood pressure, anthropometric indicies, total cholesterol, LDL-c and HDL-c, TG, FBS were detected. Collected data were processed by T -test, chi square and logistic regression.

  Results

  5591 (92%) out of 6102, were housewives and the rest were working women.The nutritional status in working women was worse than the housewives. In contrast, the physical activity was better in working women. There were no significant differences between two groups regarding smoking. After adjusting for age, BMI, Lipid profile and blood pressure were the same in the both groups. Dyslipidemia, diabetes and obesity were not significantly different between two groups.

  Conclusion

  Regarding the results, a more comprehensive interventional program for healthy lifestyle and risk factors should be carried out.

 • Esmaeel Fallah, Mahmoud Mahami, Oskouei, Abdolrasoul Safaiyan, Nasrin Mirsamadi, Fatemeh Hamzavi, Leila Mahami, Oskouei * Page 65
  Background

  Toxocariasis is a zoonotic disease caused by the migration or presence of Toxocara canis or Toxocara cati larva in human tissues or organs. Human become infected by ingestion of soil or contaminated raw or half-cooked meat (Paratenic hosts) containing Toxocara larva. The present study was conducted to determine Toxocara infection in the dog and cat owners and compare the results with infection in individuals who do not have the history of keeping these pets.

  Materials And Methods

  In this descriptive-analytical study, by random sampling, 558 (405 individuals who do not have dog and cat and 153 dog and cat owners) of 2-20 years old persons were selected in Tabriz during 2009-2010. Serum samples were investigated using ELISA method for the presence of anti-toxocara antibodies and data were analyzed using Chi-square test.

  Results

  Totally, 162 samples (94 from people in contact and 68 from people without any contact with dog and cat) had anti-toxocara IgG. Total of 558 individual samples (235 men and 323 female) 396(70.96%) were negative and 162(29.03%) were positive. There were no significant association between Toxocara infection and gender (P=0.275).

  Conclusion

  According to the results of this study, much of the dogs and cats owners were exposed to parasite. Training of dogs and cats owners, promotion of their awareness about various ways of transmission and examination of the infections in dogs and cats and prevention of these infections are recommended.

 • Masoume Veiskarami, Mahmoud Bahramizadeh, Farhad Tabatabaei, Reza Vahab Kashani, Samaneh Hosseinzadeh, Mina Karimi, Pone Ghasemi, Negar Momeni Page 73
  Background

  Rocker sole are the most commonly prescribed external therapeutic shoe modification. rocker profiles have also proven useful in the treatment of conditions requiring limitation of the ankle and midfoot motions. The aim of this study was to assessed the effects of the heel- to-toe rocker shoes on the motion of the forefoot and hindfoot.

  Materials And Methods

  In this quasi-exprimental study, three-dimentional gait analysis was performed on 15 healthy volunteers girls with normal BMI and normal gait pattern, between 18-24 years old. A Vicon 470 system(Oxford Metrix, U.K.) consisting of 6 ultra-red cameras operating at 60Hz and two kistler forceplate(A9286) was used.The Wilcoxon signed-rank test was used to statistical analysis. the motion of the forefoot and hindfoot compared between traditional shoes and heel- to-toe rocker shoes.

  Results

  The statistical analysis using Wilcoxon signed-rank test showed that the hindfoot joint excursion while wearing rocker shoes in sagittal plane was significantly less than that while wearing traditional shoes(p=0.005) but in frontal plane increased(p=0.028) and no obvious rocker shoe effect was found in the transverse plane(p=0.203). The average of forefoot joint excursion in the sagittal plane while wearing modified shoes shoes was significantly less than that while wearing traditional shoes(p=0.047) but in frontal plane with modified shoes forefoot joint excursion increased(p=0.013). and in transverse plane this rocker shoe significantly restricted hindfoot motion (p=0.015).

  Conclusion

  Thisstudy showed that the heel- to-toe rocker shoe significantly restricts foot joints motions in sagittal plane but joints motions in frontal plain increase with this modification.

 • Ila Azadbakht, Seyed Mohammad Hosein Rouhani, Ahmad Esmaillzadeh Page 83
  Background

  Dietary energy density and dietary diversity score (DDS) are two representative factors of dietary quality. In the current study we evaluated these factors in Isfahanian youths.

  Materials And Methods

  This cross-sectional study was conducted on 289 healthy female youths who were randomly selected from students of Isfahan university of medical sciences. A validated semi quantitative food frequency questionnaire was used to assess the usual dietary intakes. Dietary energy density was calculated as each individual’s reported daily energy intake (kcal/d) into total weight of foods (excluding beverages) consumed (g/d). DDS was calculated based on scoring to the five food groups of the food guide pyramid.

  Results

  Mean dietary energy density was 1.60±0.29 kcal/g. Individuals in top tertile of dietary energy density had the lowest mean of the dietary diversity score (means among tertiles:1st: 9.61±1.92, 2nd: 6.98±1.22, 3rd: 3.63±1.02; P<0.05), as well as diversity score of the vegetable (1.91±0.33, 1.54±0.26, 1.11±0.2; P<0.01) and fruit (1.98±0.72, 1.89±0.66, 1.44±0.3; P<0.05). Those in the top tertile of dietary diversity score had the lowest mean of the dietary energy density (2.08±0.36, 1.69±0.31, 1.38±0.25; P<0.05). There was an inverse and significant association between dietary energy density and DDS (r=-0.3; P=0.03).

  Conclusion

  There were inverse associations among DDS and dietary energy density in Isfahanian female youths. However further prospective investigations are needed to confirm this finding.

 • Farhad Shahsavar *, Kobra Entezami, Kamran Alimoghaddam Page 93
  Background

  Allogeneic hematopoietic stem cells transplantation (HSCT) is a valuable therapy for refractory acute leukemias, leukemias with a high risk for relapse, myelodysplastic syndromes, and chronic myeloid leukemia. HSCT outcome is dependent on several factors, including the stage of disease, degree of human leukocyte antigen (HLA) identity between donor and recipient, conditioning regimen, and development of graft-versus-host disease (GVHD). Recent studies have indicated that another potential factor influencing transplantation outcome is the presence of donor-derived alloreactive natural killer (NK) cells. NK cell alloreactivity has been defined as a mismatch between the donor and recipient killer immunoglobulin-like receptor (KIR) ligands (ligand-ligand model), or as recipient lacking KIR ligands for donor inhibitory KIR (receptor-ligand model), or as a mismatch between the donor and recipient KIR genes (gene-gene model). The anti-leukemic effects of NK cell alloreactivity include lower rates of relapse, graft failure, and GVHD, ultimately translating into higher overall survival (OS). However, the effects of NK cell alloreactivity on the outcome of HSCT in malignant hematopoietic diseases is a topic of debatable.

 • Fariba Tarhani, Shabnam Dalvand, Nadere Taee Page 109
  Background

  Hemifacial microsomia or Goldenhar syndrome is a congenital abnormality that it's main features are an one-sided under development of ear (or Artesia), jaw and neck. This syndrome is associated with additional anomalies and from view point of phenotype is highly variable. Case Report: The case was a one day old girl born to a 30 years old woman by normal vaginal delivery. Congenital abnormalities were noted on physical examination and included right microtia with ear canal Artesia, hypertelorism, micrognatia, defect between the right ear and lip and cardiac murmur.

  Conclusion

  Goldenhar Syndrome is a congenital abnormally which manly affects face, but another organs involvement should be considered. Cardiac problems are the main causes of death in these patients.