فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1391)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/26
 • تعداد عناوین: 19
|
 • منوچهر اشرف پور، حمید سپهری، افسانه الیاسی، رضا صغیری، جواد فحانیک بابایی صفحه 1
  زمینه و هدف
  نقش کانال های یونی به طور فزاینده ای در پاتوژنز بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است و در این میان کانال های کاتیونی اهمیت ویژه ای دارند. دیابت ملیتوس بیماری شایعی است که ایجاد آن را به اختلال عملکرد کانال های یونی نسبت داده اند؛ ولی مشخص نیست که در دیابت چه تغییری در کانال های یونی ارگانل های داخل سلولی اتفاق می افتد. این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی های فعالیت تک کانال کاتیونی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی با استفاده از موش های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 10±190 گرم در دو گروه کنترل و دیابتی انجام شد. موش ها با تزریق یک دوز mg/kg 65 استرپتوزوسین (STZ) داخل صفاقی دیابتی شدند. استخراج وزیکول های شبکه آندوپلاسمی از طریق خارج کردن کبد موش صحرایی و هموژنیزه نمودن آن و سپس با انجام مراحل مختلف اولتراسانتریفیوژ صورت گرفت. غشاء دو لایه لیپیدی با استفاده از فسفاتیدیل کولین و بر روی منفذی به قطر 250 میکرومتر که بین دو محفظه cis و trans قرار داشت؛ تشکیل شد. الحاق وزیکول های RER در BLM با سوزن دندانپزشکی و با لمس ملایم و ظریف غشاء انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل برخی از ویژگی های الکتروفیزیولوژیک فعالیت کانال از نرم افزار PClamp9 و آزمون آماری من ویتنی استفاده گردید.
  یافته ها
  در گروه دیابتی دامنه جریانات عبوری از کانال در ولتاژهای بالاتر از 30+ میلی ولت در مقایسه با گروه کنترل تغییر آماری معنی داری پیدا نکرد؛ اما احتمال بازبودن کانال (Po) در این گروه به طور قابل توجهی کاهش یافت (P<0.05). تغییر شدیدتر فعالیت کانال مورد مطالعه در ولتاژهای پایین تر از پتانسیل معکوس دیده شد و علاوه بر افزایش آماری معنی دار Po کانال (P<0.05)، دامنه جریان کانال نیز به طور معنی داری کاهش نشان داد (P<0.05). میانگین دامنه جریان و احتمال باز بودن کانال در ولتاژ 40+ میلی ولت در گروه کنترل به ترتیب 2.14±17 پیکوآمپر و 0.01±0.68 که در گروه دیابتی به 2.5±18.5 و (P<0.05) 0.03±0.26 رسید؛ ولی در ولتاژ 10- میلی ولت متوسط دامنه جریان و Po کانال در گروه کنترل به ترتیب 2.14±-22.3 پیکوآمپر و 0.1 بود که در گروه دیابتی این مقادیر 0.08±13.1- و 0.03±0.62 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که کانال کاتیونی RER در تغییرات متابولیکی ناشی از دیابت قندی دچار تغییرات می شود و احتمالا دیابت از طریق ایجاد استرس های متابولیسمی سبب تغییر رفتار و نحوه باز و بسته شدن کانال کاتیونی RER می گردد.
  کلیدواژگان: شبکه آندوپلاسمی، کانال کاتیونی، ثبت از تک کانال، غشا دو لایه لیپیدی، دیابت ملیتوس
 • آتوسا جان زاده، فریناز نصیری نژاد، سید بهنام الدین جامعی صفحه 10
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از دلایل ایجاد درد نوروپاتیک شناخته شده است و Reactive Oxygen Species (ROS) عامل ایجاد آن می باشد. کوآنزیم Q10 به عنوان یک آنتی اکسیدان قادر به کاهش صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر کوآنزیم Q10 بر درد نوروپاتیک در مدل) (CCI Chronic Crash Injury روی موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 30 سر موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 200-250 گرم در دانشکده پزشکی (پردیس همت) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. به روش انتخاب تصادفی، حیوانات در سه گروه ده تایی CCI، CCI + CoQ10 وCCI + vehicle قرار داده شدند. قبل از انجام جراحی تمام حیوانات به روش self control از نظر رفتاری آزمون شدند و نتایج آزمون به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای القای درد نوروپاتیک از مدل CCI برای عصب سیاتیک استفاده گردید. کوآنزیم Q10 و یا حلال آن روزانه به میزان mg/kg200 یک بار در روز به مدت 10 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. آزمون های رفتاری قبل از جراحی و در روزهای پنجم و دهم بعد از جراحی انجام شد و رفلکس کشیدن پا به وسیله دستگاه های Randal Selitto، Analgesy Metter و رشته های Von Frey بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-14 و آزمون های Mann- whitney و Independent t test تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  آسیب به عصب سیاتیک با روش CCI آستانه درد را کاهش داد (05/0P<) و تزریق کوآنزیم Q10 و حلال آن باعث افزایش آستانه درد مکانیکی (05/0P<) و حرارتی گردید (05/0P<). همچنین تفاوت آماری معنی دار در آستانه درد بین حیواناتی که کوآنزیم Q10 را دریافت کرده بودند؛ نسبت به حیوانات دریافت کننده حلال آن وجود داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که کوآنزیم Q10 از اثرات مخرب ایجاد شده متعاقب آسیب به عصب در مدل حیوانی جلوگیری می نماید.
  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، استرس اکسیداتیو، مدل CCI، درد نوروپاتیک
 • سکینه کابلی کفشگیری، ثریا غفاری، ویدا حجتی، ابراهیم اسدی، محمدجعفر گلعلی پور صفحه 19
  زمینه و هدف

  دیابت قندی یکی از شایع ترین بیماری های متابولیکی است که با افزایش گلوکز خون و تغییرات متابولیک لیپیدها، قندها و پروتئین ها همراه است. در 5-5/3درصد از بارداری ها دیابت حاملگی بروز می نماید. این مطالعه به منظور تعیین اثر دیابت بارداری بر تعداد آستروسیت های ناحیه CA1 و CA3 هیپوکامپ نوزادان نر 7 و 21 روزه موش صحرایی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 12 سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (دیابتی) قرار گرفتند. دیابت بارداری با تزریق داخل صفاقی استرپتوزتوسین (40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در اولین روز بارداری ایجاد شد. موش های گروه کنترل در اولین روز بارداری نرمال سالین دریافت کردند. از نوزادان متولد شده از مادران گروه آزمایش و کنترل، در پایان هفته اول و سوم زندگی به طور تصادفی 6 نوزاد نر انتخاب گردید. پس از بیهوشی و نخاعی کردن نوزادان از نیمکره چپ مغز، مقاطع بافتی کرونال به صورت سریال با ضخامت 6 میکرومتر تهیه و با استفاده از رنگ PTAH رنگ آمیزی شد. پس از تصویربرداری از مقاطع، تعداد آستروسیت ها در مساحت 100000 میکرومترمربع نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ شمارش گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تعداد آستروسیت ها در ناحیه CA1 هیپوکامپ نوزادان 7 روزه گروه آزمایش (8/3±51/76) نسبت به نوزادان گروه کنترل (2/11±91/119) 25/36درصد کاهش داشت (05/0P<). در نوزادان 21 روزه گروه آزمایش تعداد آستروسیت ها (5/6±26/71) در مقایسه با گروه کنترل (7/7±26/112) 37/36درصد کاهش داشت (05/0P<). همچنین در ناحیه CA3 هیپوکامپ نوزادان 7 و 21 روزه گروه آزمایش تعداد آستروسیت ها به ترتیب 35/36درصد و 5/26درصد نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (05/0P<).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که دیابت بارداری کنترل نشده در موش صحرایی باعث کاهش معنی دار تعداد آستروسیت های نواحیCA1 و CA3 هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی می گردد.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، هیپوکامپ، آستروسیت، استرپتوزتوسین، موش صحرایی
 • اسرا عسکری، بابی سان عسکری، زین العابدین فلاح، شیما کاظمی صفحه 26
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی و عروقی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در جهان می باشند. افزایش لیپیدهای خون به خصوص کلسترول و تری گلسیرید دو عامل خطر بیماری های قلبی و عروقی می باشند. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپیدو لیپو پروتئین های سرم زنان غیرورزشکار انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 30 زن غیرورزشکار با دامنه سنی 45-30سال در شهرستان گلوگاه از استان مازندران در سال 1387 انجام شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بود. افراد با روش همتاسازی از روی Vo2max به دست آمده به دو گروه 15 تایی کنترل و آزمایش تقسیم شدند. لیپوپروتئین پرچگال (HDL-c)، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین کم چگال (LDL-c)، لیپوپروتئین بسیارکم چگال (VLDL-c)، عامل خطر بیماری های قلبی (RF=TC/HDL) و درصد چربی زیرپوستی قبل از تمرین هوازی ارزیابی گردید. سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت تحت تمرین هوازی (با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه) قرار گرفتند. پس از هشت هفته تمرین لیپید و لیپوپروتئین های سرم گروه های آزمایش و کنترل تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-14 و آزمون های t همبسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین میزان کلسترول تام، عامل خطر بیماری های قلبی (RF) و درصد چربی زیرپوستی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معنی داری مشاهده گردید (05/0P<). همچنین مقادیر HDL-c، تری گلیسرید، LDL-c و VLDL-c در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش نشان داد؛ اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. بین میزان کلسترول تام، LDL-c، RF و درصد چربی زیرپوستی در گروه آزمایش نسبت به کنترل در پس آزمون کاهش معنی داری مشاهده گردید (05/0P<). افزایش مقدار HDL-c و کاهش در مقادیر تری گلیسرید و VLDL-c در گروه آزمایش نسبت به کنترل مشاهده گردید؛ ولی از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تمرینات هوازی سبب کاهش درصد چربی زیرپوستی، کلسترول تام، RF و لیپوپروتئین های کم چگال پلاسما در زنان غیرورزشکار می گردد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، لیپوپروتئین، عامل خطر بیماری های قلبی، درصد چربی زیرپوستی، زنان
 • فرانک صفدری ده چشمه، تهمینه صالحیان، مهدی صفری، نسرین اکبری، فاطمه دریس، محبوبه نوربخشیان صفحه 33
  زمینه و هدف
  اعمال جراحی شکمی و از جمله جراحی های ژنیکولوژیک در بیماران سبب اختلال در حرکات معدی روده ای می شود. تغذیه زودرس و حرکت بیمار از مداخلات غیردارویی هستند که ممکن است در برگشت حرکات روده مفید واقع گردند. شروع زودرس تغذیه پس از سزارین هنوز به طور روتین در بیمارستان ها اجرا نمی شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر مایع درمانی خوراکی زودرس بر بازگشت عملکرد روده و رضایتمندی زنان نخست زا پس از عمل سزارین انتخابی تحت بیهوشی عمومی انجام شد.
  روش بررسی
  این کار آزمایی بالینی روی 120 زن نخست زا پس از سزارین انتخابی تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان هاجر شهرکرد طی شش ماه اول سال 1387 انجام شد. زنان به صورت تصادفی در دو گروه 60 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله تغذیه زودرس با مایعات شفاف 4 ساعت بعد از عمل، بدون در نظر گرفتن صدای روده و تغذیه جامد پس از سمع صدای روده انجام شد. تغذیه گروه کنترل 12 ساعت بعد از عمل با مایعات آغاز و در صورت تحمل، رژیم نرم و در وعده بعدی غذای معمولی دریافت نمودند. برگشت حرکات روده، زمان شروع حرکت بیمار، رضایتمندی و ترخیص از بیمارستان و عوارض در دو گروه با هم مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 و آزمون های آماری کای اسکوئر، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین فاصله زمانی سمع صدای روده (38/1±5/9 ساعت در برابر 5/2±5/12)، دفع گاز (61/3±7/15 در برابر 1/4±4/22ساعت)، زمان احساس حرکات روده (99/1±8/10 در برابر 4/3±7/15 ساعت) و دفع مدفوع (65/3±9/18 در برابر 8/4±4/23 ساعت) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری کوتاه تر بود (05/0P<). راه رفتن و پایین آمدن از تخت در گروه مداخله (1/14 ساعت) زودتر از گروه کنترل (8/18ساعت) بود (05/0P<). رضایتمندی گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه زودرس مایعات بعد از عمل سزارین انتخابی در >مقایسه با روش معمول با برگشت سریع تر حرکات روده ای، تحرک سریع تر فرد و افزایش رضایتمندی همراه است.
  کلیدواژگان: تغذیه زودرس، مراقبت پس از عمل، ایلئوس، سزارین انتخابی، رضایتمندی
 • سیمین تعاونی، ندا اکباتانی*، مریم کاشانیان، حمید حقانی صفحه 39
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین مشکلات زنان در دوران یائسگی اختلال خواب بوده و تمایل زیادی به استفاده از مکمل های گیاهی برای رفع این مشکل وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر کپسول سدامین حاوی عصاره ریشه سنبل الطیب بر اختلال خواب زنان یائسه انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 100زن یائسه 60-50 ساله دچار اختلال خواب مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 89-1388 انجام شد. زنان به طور تصادفی در دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. گروه مداخله کپسول خوراکی سدامین حاوی 530 میلی گرم ریشه گیاه والرین (ریشه سنبل الطیب) و گروه دارونما کپسول هایی مشابه حاوی 50میلی گرم نشاسته دو بار در روز به مدت یک ماه مصرف کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره اختلال خواب در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله 6/3±8/9 و 6/2±02/6 (05/0P<) و در گروه دارونما 4±14/11 و 9/3±4/9 تعیین شد. بعد از انجام مداخله بهبود در وضعیت خواب 40 درصد از گروه مداخله و 12 درصد از گروه دارونما مشاهده گردید (05/0P<).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که کپسول سدامین (حاوی ریشه گیاه والرین) باعث افزایش کیفیت خواب در زنان یائسه می گردد.

  کلیدواژگان: اختلال خواب، یائسگی، والرین، سدامین
 • مریم مدرس، صبا بشارت، فاطمه رحیمی کیان، سیما بشارت، محمود محمودی، حسین صالحی سورمقی صفحه 46
  زمینه و هدف

  تهوع و استفراغ از شکایت های شایع زنان در نیمه اول حاملگی بوده و از جمله درمان های سنتی، استفاده از گیاهان دارویی از جمله زنجبیل و بابونه می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر زنجبیل و بابونه در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی سه سوکور روی 105 زن بارداری که طی هفته های 16-6 بارداری به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و مراکز بهداشتی منتخب سطح استان گلستان طی سال های 89-1388 مراجعه نمودند؛ انجام شد. زنان به صورت تصادفی در گروه های کنترل A (پلاسبو 35 نفر)، مداخله B (زنجبیل 35 نفر) و مداخله C (بابونه 35 نفر) قرار گرفتند. گروه های A، B و C به مدت یک هفته به ترتیب کپسول های خوراکی پلاسبو (نشاسته ذرت)، زنجبیل و بابونه را به میزان 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت یک هفته مصرف نمودند. چک لیست شاخص تهوع و استفراغ رودز هفته اول قبل از انجام مداخله و هفته دوم طی انجام مداخله، هر شب قبل از خواب توسط زنان باردار تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون های آنالیز واریانس، تست دقیق فیشر و بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین امتیاز کلی شاخص رودز قبل از انجام مداخله در گروه های A، B و C به ترتیب 88/5±71/12، 76/0±42/10 و 51/5±19/11 تعیین گردید و اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. میانگین امتیاز کلی شاخص رودز بعد از انجام مداخله در گروه های A، B و C به ترتیب 43/6±47/11، 74/3±28/7 و 32/4±73/5 تعیین شد (05/0P<). تفاضل میانگین امتیازها قبل و بعد از مداخله در گروه بابونه بیشترین مقدار را با میزان 84/4±45/5 نشان داد (05/0P<). اثر مداخلات سه گانه بر گروه های مورد بررسی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (05/0P<). با استفاده از آزمون بن فرونی، این اختلاف بین گروه زنجبیل و بابونه و نیز زنجبیل و پلاسبو از نظر آماری معنی دار نبود؛ اما اختلاف آماری بین گروه بابونه و پلاسبو معنی دار بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که کپسول های خوراکی بابونه در مقایسه با زنجبیل و پلاسبو در کاهش علایم تهوع و استفراغ ناشی از بارداری موثرتر است.

  کلیدواژگان: زنجبیل، بابونه، تهوع و استفراغ بارداری، شاخص رودز
 • مهدی پریان، سمیرا محمدی یگانه، مهدیه موندنی زاده، بهزاد خوانساری نژاد صفحه 52
  زمینه و هدف
  از جمله مهم ترین عوامل عفونی منتقل شونده از طریق خون، ویروس هایHIV-1 و HCV می باشند. به خصوص در حالت عفونت همزمان که از مشکلات بالینی قابل توجه در بیماران مصرف کننده فراورده های خونی است. این مطالعه به منظور توسعه روش Multiplex RT-PCR در تشخیص عفونت همزمان ویروس های HIV-1 و HCV در نمونه های پلاسما انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی به تشخیص همزمان ژنوم دو ویروس HIV-1 و HCV با روش Multiplex RT-PCR با استفاده از ژل آگاروز 3درصد در 70 نمونه پلاسما در سال 1388 پرداخته شد. نمونه های آلوده به ویروسHCV و تمام نمونه های منفی از بیمارستان دی تهران و نمونه های آلوده به ویروسHIV و همچنین نمونه های عفونت همزمان HIV/HCV از بخش هپاتیت و ایدز انستیتو پاستور تهیه شد. قطعات تکثیر شده از ژنوم ویروس ها به واسطه اختلاف اندازه قابل تمایز می باشند. برای تایید حساسیت و اختصاصیت، این آزمون روی 20نمونه از بیمارانی که به صورت عفونت همزمان به این دو ویروس مبتلا بودند و 20 نمونه طبیعی انجام شد.
  یافته ها
  انجام واکنش های مختلف روی چندین نمونه بالینی مشخص کرد که پرایمرهای مورد استفاده در این روش هیچ واکنش متقاطع با یکدیگر ندارند. همچنین حساسیت و اختصاصیت این روش به ترتیب 95درصد و 100درصد تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده حساسیت و اختصاصیت بالای روش Multiplex RT-PCR می باشد. لذا پیشنهاد می گردد به عنوان روشی مناسب برای غربالگری دهند گان خون مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روش چندگانه
 • حسن بزم آمون، ایرج صدیقی، حسین اصفهانی * صفحه 61
  زمینه و هدف

  سفتریاکسون به طور نسبتا گسترده در درمان عفونت های کودکان به کار می رود و استفاده از آن ممکن است با عوارضی همراه باشد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 60 کودک بستری یک ماهه تا 12 ساله (10 پسر و 50 دختر)، در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان طی سال 1386 انجام گرفت. سونوگرافی اولیه قبل از شروع سفتریاکسون و سونوگرافی مجدد پنج روز پس از شروع درمان انجام شد. در صورت وجود یافته های غیرطبیعی (sludge یا سنگ صفراوی)، سونوگرافی های مجدد هفته ای 2 بار در 2 هفته اول و سپس هر هفته یک بار تا از بین رفتن این تغییرات انجام شد.

  یافته ها

  از 60 بیمار مورد مطالعه در10 نفر (5/16درصد) تغییرات کیسه صفرا مشاهده شد. تمام بیماران با تغییرات صفراوی فاقد علائم بالینی بودند. 8 مورد از تغییرات (80 درصد) شامل سنگ و 2 مورد (20 درصد) شامل sludges صفراوی بود. طولانی ترین زمان از بین رفتن این عارضه، 16 روز بعد از ایجاد آن بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که میزان بروز سنگ یا sludge صفراوی در جریان درمان با سفتریاکسون حدود 5/16 درصد و تقریبا مشابه سایر مطالعات می باشد.

  کلیدواژگان: سفتریاکسون، سنگ کاذب صفراوی، لجن صفراوی، سنگریزه
 • فرهاد رضازاده، رضا رجبی، نورالدین کریمی، آیدین ولی زاده، اعظم محمودپور، امیر حاتمی صفحه 66
  زمینه و هدف
  سندرم درد پاتلوفمورال از جمله شرایط متداولی است که ورزشکاران به آن مبتلا می گردند و هدف از روش های درمانی عمدتا بهبود عملکرد عضلات ثباتی مفصل پاتلا می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن مایل داخلی (VMO) با پهن خارجی طویل (VLL) حین حرکت اسکات با اداکشن ایزومتریک ران ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال (PFPS) و ورزشکاران سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی روی 16 ورزشکار مرد 30-18 ساله تیم های ملی والیبال، هندبال و تکواندو مبتلا به PFPS و 16 ورزشکار سالم در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از اول دی ماه تا آخر بهمن ماه 1388 انجام شد. افراد براساس متغیرهای وزن، قد، سن، رشته ورزشی و غالب بودن اندام تحتانی همتاسازی شدند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات VMO و VLL حین اسکات با اداکشن ران در زوایای 15، 30 و 45 درجه فلکشن زانو ثبت گردید. برای مقایسه عضلات در هر گروه از آزمون آماری تی همبسته و برای مقایسه هر یک از عضلات در زوایای مختلف از ANOVA یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  فعالیت الکتریکی عضلات VMO و VLL ورزشکاران مبتلا به PFPS تنها در زوایه 45 درجه فلکسیون تفاوت آماری معنی داری داشت (05/0P<) و در هیچ کدام از زوایای فلکسیون ورزشکاران سالم تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین با مقایسه فعالیت هر یک از عضلات در سه زاویه در هر یک از گروه ها، فقط در زاویه 45 درجه فلکسیون اختلاف معنی داری در فعالیت VMO (05/0P<) و VLL (05/0P<) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که فعالیت الکتریکی عضله VMO حین حرکت اسکات همراه اداکشن ایزومتریک ران در ورزشکاران سالم در زاویه 45درجه فلکشن بیشتر از زوایای دیگر و نیز در ورزشکاران مبتلا به PFPS بیشتر از ورزشکاران سالم می باشد.
  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی، ورزشکار، سندرم درد پاتلوفمورال، عضله پهن مایل داخلی، عضله پهن خارجی طویل
 • هاله اخوان نیاکی، مهناز پورتقی، علیرضا فیروزجاهی، علی بنی هاشمی، صادق صداقت صفحه 75
  زمینه و هدف
  آلفاتالاسمی یکی از اختلالات شایع هموگلوبین می باشد. با توجه به ناهمگونی جهش ها و پیچیدگی فنوتیپ در آلفاتالاسمی، تعیین دقیق نوع جهش زوجین، تنها روش برای تعیین وضعیت جنین در رابطه با تالاسمی است. حذف های شایع در این ژن برای زوجین مشکوک به طور روتین مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما جهش های نقطه ای به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد فراوانی آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی جهش های نقطه ای ژن آلفاگلوبین در مراجعین به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان کودکان امیرکلا بابل انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی DNA 153 فرد بالغ مشکوک به آلفاتالاسمی مراجعه کننده به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان امیرکلا بابل که فاقد حذف ژن آلفاگلوبین بودند؛ طی سال های 88-1384 انجام شد. بررسی ژنتیکی برای 11 جهش نقطه ای ژن آلفاگلوبین C19، IVSI (-5nt)، C59، Hb Constant Spring و Hb Icaria، Hb Seal Rock، Poly A1، Poly A2 و Poly A(-2bp)، C14 وIVSI-148 با استفاده از روش Reverse Dot Blot صورت گرفت.
  یافته ها
  فراوانی جهش های نقطه ای در Poly A2 75/28درصد، -5nt 38/14 درصد، CS 84/7 درصد و Poly A1 61/2 درصد مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  از 153 فرد مشکوک به آلفاتالاسمی که فاقد جهش های حذفی شایع بودند؛ برای 60/53درصد آنها جهش نقطه ای ژن آلفاگلوبین مشخص شد. با توجه به فراوانی جهش های نقطه ای ژن آلفاگلوبین در شمال ایران و امکان ایجاد بیماری HbH، غربالگری این جهش ها در زوج های مشکوک ضروری است.
  کلیدواژگان: آلفاتالاسمی، جهش نقطه ای، Reverse Dot Blot، ژن آلفاگلوبین
 • مجتبی ایزدی، اصغر ظریفیان، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی صفحه 83
  زمینه و هدف
  گرلین پپتید 28 اسیدآمینه ای، اخیرا به عنوان یک آدیپوسایتوکین شناخته شده است؛ اما نقش آن در بیماری های مزمن نظیر دیابت هنوز به طور کامل شناخته نشده است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سطح گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 45 مرد چاق 50-37 ساله مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 در شهرستان ساوه طی سال 1389 انجام شد. سطح ناشتای گلوکز، انسولین و گرلین سرم بعد از یک گرسنگی شبانه و هموگلوبین گلیکوزیله اندازه گیری گردید. از رگرسیون خطی برای تعیین همبستگی بین غلظت گرلین با گلوکز، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله استفاده گردید.
  یافته ها
  بین هموگلوبین گلیکوزیله و غلظت گرلین سرم ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. در حالی که ارتباط آماری معنی داری بین گلوکز ناشتا و گرلین سرم در بیماران مشاهده گردید (05/0P<). همچنین ارتباط بین سطح گرلین با انسولین سرم از نظر آماری معنی دار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که افزایش گرلین سرم با افزایش گلوگز سرم همراه بوده و سطح گرلین سرم می تواند به عنوان شاخص پیش بینی کننده مناسبی از سطح گلوکز خون در مردان مبتلا به بیماری دیابتی نوع 2 استفاده شود.
  کلیدواژگان: گرلین، گلوکز، انسولین، چاقی، دیابت نوع 2، هموگلوبین A1c
 • اسحق رحیمیان بوگر، علی اصغر بیانی صفحه 90
  زمینه و هدف
  شناسایی فراوانی اختلالات دوران نوجوانی دارای پیامدهای کاربردی در حوزه روانپزشکی کودک و نوجوان است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان های استان گلستان در سال تحصیلی89- 1388 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 1500 نفر (715 پسر و 785 دختر) از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان های استان گلستان در سال تحصیلی 89-1388 با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. افراد پرسشنامه جمعیت شناختی و ابعاد اختلالات رفتاری مبتنی بر DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (Youth Self-Report Scale: YSR) را تکمیل کردند. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی، تست ناپارامتریک کای اسکوئر و محاسبه مقادیر نسبت شانس و CL (confidence interval) با نرم افزار آماری PASW (Predictive Analytics Software) تحلیل گردید.
  یافته ها
  فراوانی کلی اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی، مقطع متوسطه و کل دانش آموزان به ترتیب 47/5درصد، 05/5درصد و 27/5درصد بود. در همه دانش آموزان اختلالات جسمانی بالاترین فراوانی (8/5درصد) و اختلالات اضطرابی کمترین فراوانی (7/4درصد) را نشان داد. همچنین بین دو جنس تنها در میزان فراوانی اختلال سلوک و اختلال ADHD تفاوت آماری معنی داری یافت شد (05/0P<). نسبت شانس برای جنسیت در پیش بینی اختلال سلوک و ADHD و برای مقطع تحصیلی در پیش بینی اختلالات عاطفی و اضطرابی از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  فراوانی کلی اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان های استان گلستان 27/5درصد تعیین شد. این نتیجه تقریبا مشابه با دیگر مطالعات انجام شده در ایران است.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، دانش آموزان، DSM، IV، فراوانی، استان گلستان
 • نسرین خالصی، نسترن خسروی، مهران حقیقی صفحه 100
  زمینه و هدف
  با توجه به فراوانی احتمالی نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G6PD) در ایران، غربالگری وسیع نوزادان در بدو تولد از طریق آزمایش خون بند ناف مطرح می باشد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی نقص آنزیم G6PD در نوزادان متولد شده در بیمارستان اکبرآبادی تهران و همچنین ارتباط بین کمبود G6PD با جنس نوزاد، بروز زردی، همولیز و کم خونی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی نمونه خون بندناف 450 نوزاد (245 پسر و 205 دختر) متولد شده در بیمارستان اکبرآبادی تهران در سال های 88-1387 انجام شد. اطلاعات شامل جنس نوزاد، سن حاملگی، بروز زردی، همولیز و کم خونی در پرسشنامه ثبت شد و در روزهای بعد تا هنگام ترخیص، نوزادان از لحاظ بروز زردی معاینه شدند. آزمایش G6PD به روش Fluorecsent Spot Test (FST) انجام گردید. این نوزادان از لحاظ زردی مورد مراقبت بیشتری قرار گرفتند و همچنین فعالیت آنزیم آنها به روش اسپکتروفوتومتری تعیین شد.
  یافته ها
  از 450 نوزاد مورد مطالعه، نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز در 9 نوزاد (8 پسر و 1 دختر) مشاهده گردید. فراوانی نقص آنزیم در این مطالعه 2درصد (3/3 درصد در پسرها و 5/0 درصد در دخترها) تعیین شد. از 9 نوزاد شناسایی شده 6 نوزاد (7/66درصد) دچار زردی نوزادی شدند. 4 نوزاد با نوردرمانی و 2 نوزاد با تعویض خون درمان شدند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز در پسران شیوع بیشتری دارد. لذا غربالگری وسیع نوزادان پسر در بدو تولد از طریق آزمایش خون بندناف توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نقص آنزیم گلوکز، 6، فسفات دهیدروژناز، Fluorecsent Spot Test، زردی نوزادی، جنس
 • فرزانه ولی زاده، سیدعلی موسوی، سیدمحمدباقر هاشمی سوته صفحه 106
  زمینه و هدف
  حداقل 2/5 درصد از جمعیت دنیا ناقل یک نقص عمده هموگلوبین هستند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع هموگلوبینوپاتی های مختلف متقاضیان ازدواج در مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان بابلسر طی سال های 88-1385 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 8500 متقاضی ازدواج (4200 زن و 4300 مرد) از شهرستان های بابلسر و فریدونکنار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بابلسر طی سال های 88-1385 انجام شد. پس از انجام آزمایش CBC، در مواردی که افراد دارای MCV کمتر از 80 و MCH کمتر از 27 بودند؛ اندازه گیری هموگلوبین A2 به روش کروماتوگرافی ستونی انجام شد. برای شناسایی انواع تالاسمی آلفا، بتا و یا انواع نادرتر از الکتروفورز قلیایی و اسیدی هموگلوبین و آزمایشات تکمیلی ژنتیک بهره گرفته شد.
  یافته ها
  از 8500 فرد مورد مطالعه، 1200 نفر (11/14 درصد) دارای مقادیر کاهش یافته شاخص های خونی بودند. 474 نفر (57/5 درصد) دارای هموگلوبین A2 افزایش یافته (بیش از 5/3) بودند که به عنوان ناقلین بتاتالاسمی دسته بندی شدند. 45 نفر (52/0درصد) دارای مقادیر بالاتر از 7 بودند که به عنوان ناقل تالاسمی بتا یا انواع دیگر مانند هموگلوبین C، O عرب در نظر گرفته شدند. همچنین 726 نفر شاخص های کاهش یافته با هموگلوبین A2 طبیعی (54/8 درصد) داشتند که به عنوان افراد آلفاتالاسمی دسته بندی شدند. در آزمایشات تکمیلی برای 250 زوج از 1200 نفر، 6 نفر (2/1 درصد) هموگلوبین F بالاتر از 10 داشتند که به عنوان افراد ناقل انواع حذف های خانواده ژنی بتا دسته بندی شدند. همچنین 16 نفر دارای هموگلوبین E، 16 نفر هموگلوبین S (2/3 درصد در 1200 نفر و 19/0 درصد در 8500 نفر)، 4 نفر دارای هموگلوبین D و 4 نفر دارای هموگلوبین H (33/0 درصد در 1200 نفر و 047/0 درصد در 8500 نفر) بودند. بررسی ژنتیک روی 317 نفر از ناقلین بتا و انواع واریانت های هموگلوبین بتا و 145 نفر از ناقلین آلفاتالاسمی صورت گرفت و دسته بندی های اولیه در مورد این افراد مورد تائید قرار گردید. از موتاسیون های ژن بتا، IVSII-1 G>A (5/74 درصد) و از موتاسیون های آلفا، حذف ژنی 7/3 (5/47 درصد) به عنوان شایع ترین موتاسیون ها در این بررسی شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده میزان بیشتر ناقلین آلفاتالاسمی (5/8 درصد) نسبت به بتاتالاسمی (57/5 درصد) بود. همچنین وجود واریانت های دیگر هموگلوبین (HbS، HbE، HbD یا انواع حذف خانواده ژن بتا) نیز در منطقه قابل توجه است.
  کلیدواژگان: واریانت هموگلوبین، آلفاتالاسمی، بتاتالاسمی، کم خونی داسی شکل، شیوع تالاسمی، حذف ژنی بتا
 • معصومه سیمبر، مهین خواجه پور، شراره جانثاری، حمید علوی مجد صفحه 113
  زمینه و هدف
  حاملگی ناخواسته می تواند اثر سوء بر سلامت مادر و کاهش مراقبت های بارداری (مصرف مکمل ها و تغذیه) و افزایش رفتارهای پرخطر را به همراه داشته باشد. این مطالعه به منظور مقایسه سلامت زنان با بارداری خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان در سال 1389 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی روی 200 زن باردار (100 زن با بارداری خواسته و 100 زن با بارداری ناخواسته) مراجعه کننده به 38 مرکز بهداشتی درمانی شهر کرمان طی سه ماه خرداد، تیر و مرداد ماه سال 1389 انجام شد. روش نمونه گیری از نوع چندمرحله ای تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک، فرم کوتاه شده بررسی وضعیت سلامت 36 (SF36) و پرسشنامه پژوهشگرساخته سلامت جسمی دوران بارداری بود که اعتبار و پایایی آن سنجیده شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون های کای اسکوئر، تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  زنان با بارداری ناخواسته سلامت روانی، جسمی و میزان مراقبت کمتری نسبت به زنان با بارداری خواسته داشتند (05/0P<). میزان مشکلات دوران بارداری و استفاده از مکمل ها و واکسیناسیون بارداری و همچنین نمره بهداشت تغذیه، بهداشت فردی، بهداشت لباس در زنان با بارداری ناخواسته کمتر و رفتارهای پرخطر دوران بارداری، بیشتر از زنان با بارداری خواسته بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میزان سلامت زنان با بارداری خواسته بیشتر از زنان با بارداری ناخواسته بود. با توجه به احتمال کمتر شدن میزان مراقبت و افزایش رفتارهای پرخطر در این زنان توصیه می شود که مشاوره، آموزش و مراقبت های ویژه ای در دوران بارداری برای این افراد در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، سلامت، بارداری خواسته، کرمان
 • عالیا صابری، سید ابراهیم نقوی، حمیدرضا حاتمیان، رحمت الله بنان، شادمان نعمتی، احسان کاظم نژاد، داریوش پوریزدان پناه صفحه 121
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یکی از بیماری های میلن زدای سیستم عصبی مرکزی است که یکی از علل ناشایع کاهش شنوایی حسی عصبی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت شنوایی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی روی 60 بیمار (44 زن و 16 مرد) مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی کلینیک امام رضا (ع) و انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان گیلان و 38 فرد سالم (27 زن و 11 مرد) در سال 1389 انجام شد. مطالعه با استفاده از آزمون های ادیومتری با تون خالص (PTA) و امواج اتواکوستیک (OAE) و پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-17 و آزمون های آماری کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  5/12درصد از گوش های گروه مورد و 9/3درصد از گوش های گروه شاهد PTA مختل داشتند (05/0P<). میزان اختلال PTA تواتر بالا و دو نوع OAE بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت. میانگین همبستگی کلی در گروه مورد 76/23±94/75 درصد و در گروه شاهد 20/27±00/70 درصد بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد. 20درصد از گوش های مورد و 2/9درصد از گوش های شاهد ABR مختل داشتند که از نظر آماری معنی دار بود (05/0P<). زمان تاخیر امواج I، III و V اختلاف آماری معنی داری را در دو گروه نشان نداد؛ اما فاصله امواج I-III و III-V به ترتیب در 10درصد و 7/11درصد از گوش های مورد و 3/1درصد و صفر درصد از گوش های شاهد غیرطبیعی وجود داشت (05/0P<). 7/6درصد از گوش های مورد و 6/2درصد از گوش های شاهد اختلال رتروکوکلئار داشتند که از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که کاهش شنوایی ثبت شده توسط PTA و ABR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نسبت به گروه شاهد بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، کاهش شنوایی حسی عصبی، ادیومتری با تون خالص، امواج صوتی گسیل شده، پاسخ شنوایی ساقه مغز
 • حسین نوروزی، شهربانو علوی، علی کاظمی، ابراهیم رزم پا، مسعود امامی، مژگان عشاقی صفحه 129
  زمینه و هدف
  وقوع عفونت های قارچی به خصوص سینوزیت قارچی در ایران رو به افزایش است و تعیین عوامل مسبب آن در زمینه کنترل و درمان ضروری می باشد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع سینوزیت قارچی پارانازال در بیماران بدون نقص ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان های امیر اعلم و امام خمینی (ره) تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 108 بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن (73مرد، 35 زن) با محدوده سنی 68-9 سال و میانگین سنی 1/7±6/29 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امیراعلم و امام خمینی (ره) تهران از فروردین 1385 تا فروردین 1386 انجام شد. تایید وجود سینوزیت در این بیماران با تصاویر رادیولوژی به اثبات رسید. به منظورآگاهی بیشتر از وضعیت بیماران پرسشنامه ای شامل اطلاعات جنس، شغل، وجود بیماری های زمینه ای همچون دیابت و مصرف یا عدم مصرف داروهای سرکوبگر ایمنی پرگردید. نمونه گیری با روش شستشوی سینوس و بیوپسی به دو طریق عمل فنستراسیون وعمل کالدول لوک انجام گرفت. نمونه ها در محیط های سابورودکستروزآگار، سابورودکستروز آگار+ کلرآمفنیکل و بلاد آگار کشت و در دمای 30 و 37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. همچنین آزمایش مستقیم، گسترش نازک و لام فیکساتیو برای بررسی هیستولوژی به عمل آمد و برای تایید کلونی ها کشت روی لام انجام شد.
  یافته ها
  سینوزیت قارچی در 8 بیمار (4/7 درصد) گزارش شد که براساس نوع قارچ 6 مورد آلترناریا، 1 مورد پسیلومایسس و 1 مورد آسپرژیلوس فلاووس بود. برحسب گروه سنی بیشترین سینوزیت قارچی (5 مورد) در محدوده 39-30 سال مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع 4/7 درصدی سینوزیت قارچی و جداشدن قارچ پسیلومایسس که در نوع خود کم نظیر است؛ انجام مطالعات بیشتر و تکمیلی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سینوزیت قارچی، سینوس پارانازال، عوامل قارچی
 • علی هاشمی، سعید شمس، داوود کلانتر، آرزو طاهرپور، محمد براتی صفحه 136
  زمینه و هدف
  پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی بوده و در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها به علت تولید بتالاکتاماز مقاوم می باشد. این مطالعه به منظور شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران و اثر عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه بر روی آنها انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی نمونه زخم 245 بیمار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان شفاء کرمان در سال 1387 انجام شد. برای تعیین باکتری های دارای ESBL (Extened-spectrum-β-Lactamase) از روش PCT (Phenotypic Confirmatory Test) و برای شناسایی Lactamase MBL (Metallo-β) از نوارهای E-test استفاده گردید. برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آنتی بیوتیک های ایمی پنم، مروپنم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و آزترونام و عصاره های متانولی چای سبز و سیاه از روش رقت در آگار استفاده گردید. عصاره متانولی چای سبز و سیاه به روش خیساندن تهیه شد. 20 گرم پودر گیاه با متانول به مدت 24ساعت در تاریکی قرار داده شد و صاف گردید و اثر عصاره گیاه چای روی سویه های استاندارد و 41 ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز با طیف وسیع بررسی شد.
  یافته ها
  از تعداد کل بیماران مورد بررسی 120 ایزوله پسودوموناس شناسایی شد که 41 نمونه دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع و همگی فاقد متالوبتالاکتاماز بودند. 60درصد از نمونه ها مقاوم به سفوتاکسیم، 66درصد مقاوم به سفتازیدیم، 42درصد مقاوم به آزترونام، 3درصد مقاوم به ایمی پنم و 5درصد مقاوم به مروپنم بودند. عصاره متانولی چای سبز در غلظت 25/1 میلی گرم بر میلی لیتر قادر به مهار رشد تمام سویه های استاندارد و نمونه های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا حاوی ESBL داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی چای سبز در مقایسه با آنتی بیوتیک هایی نظیر سفوتاکسیم و سفتازیدیم دارای اثرات ضدباکتریایی موثرتری در برابر پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز می باشد
  کلیدواژگان: پسودوموناس آئروژینوزا، بتالاکتاماز، مقاومت آنتی بیوتیکی، چای سبز، چای سیاه
|
 • Ashrafpour M. , Sepehri H. , Eliassi A. , Saghiri R. , Fahanik Babaei J. Page 1
  Background And Objective
  The role of ion channels and particularly cationic channels in the pathogenesis of various diseases are being considered carefully. The diabetes mellitus is a common disease which is initiated by ion channel disturbances. This study was done to determine the characteristics of hepatocyte rough endoplasmic reticulum single cationic channel in Streptozocin- induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  This experimental study was done on 10 male adult Wistar rats and animals were randomly allocaied into diabetic and control groups. Diabetes induced by STZ (65 mg/kg/bw) intraperitounally. Rough endoplasmic reticulum vesicles were extracted following rat liver excision, homogenization and ultracentrifuging. The bilayer membrane formation was prepared by painting phosphatidylcholine on 250µM aperture in between Cis and Trans sides. The RER vesicles incorporation was performed through gentle and delicate touch of membrane using a dentistry needle. The Pclamp9 software was used for ion channel activity characteristic analysis.
  Results
  The cationic channel current amplitude did not change significantly in voltages more than +3o mV but their open probability (Po) decreased in diabetic group (P<0.05). More severe changes in channel activity were seen in potentials less than the reverse potential. In addition to significant increase of channel Po (P<0.05), also, the channel unitary currents were significantly decreased (P<0.05). The mean current amplitude and channel open probability in voltage +40 mV were 17±2.14 pA and 0.68±0.01 in control group respectively, whereas, the values of these parameters reached to 18.5±2.5 and 0.26±0.03, respectively. In voltage -10 mV, the values of mean current amplitude and Po were -22.3±2.14 pA and <0.1 in control group, respectively but the values changed to -13.1±0.08 and 0.62±0.03 in diabetic group.
  Conclusion
  It seems that RER cationic channel is involved in metabolic changes which cause by diabetes mellitus and this disease can cause probably a channel gating kinetic and behavior change by inducing metabolic stresses.
 • Janzadeh A. , Nasirinezhad F. , Jameie Sb Page 10
  Background And Objective
  Oxidative stress is known as the one of the causes of neuropathic pain, reactive oxygen species (ROS) has been reported to be involved in this process. Coenzyme Q10 acts as an antioxidant and is able to reduce resulting oxidative damage. This study was done to determine the effect of Coenzyme Q10 on neuropathic pain in CCI (Chronic Crash Injury) rat model.
  Materials And Methods
  In this experimental study 30 male rats (200-250g) randomizely allocated into 3 groups each 10 rat including CCI, CCI + CoQ10 and CCI + vehicle. Neuropathic pain, was induced by Chronic Crash Injury (CCI) model for sciatic nerve. IP injection of CoQ10 (200 mg/kg) or vehicle was done daily for 10 days. Behavioral tests were done before and after surgery on day 5 and 10 respectively. Paw withdrawal threshold was assessed by Randall Selitto test, Analgesy Metter and Von Frey filaments. Data was analyzed by SPSS-14, Independent T and Mean-whatney tests.
  Results
  Induction of nerve injury decreased pain threshold (P<0.05) and treatment with CoQ10 increased mechanical and thermal threshold in neuropathic rats compared to CCI animals (P<0.05). There was a significant difference in pain threshold between animals treated CoQ10 and vehicle injected animals (P<0.05).
  Conclusion
  This study indicated that coenzyme Q10 prevents deleterious effects following nerve injury in animal model.
 • Kaboli Kafshgiri S. , Ghafari S. , Hojjati V., Asadi E. , Golalipour Mj Page 19
  Background And Objective

  Diabetes mellitus is one of the most common serious metabolic disorders characterized by hyperglycemia, altered metabolism of lipids, carbohydrates and proteins. Gestational diabetes mellitus (GDM), affects 3.5–5% of all human pregnancy. Therefore, this study was done to evaluate the effect of gestational diabetes on astrocyte density in CA1 and CA3 subfields of hippocampus in rat male offspring.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 12 Wistar Dams rats were randomly allocated in control and diabetic groups. Gestational diabetes induced by 40 mg/kg/body weight of streptozotocin at the first day of gestation (GD) in experimental group and controls were received an equivalent volume normal saline injection intraperitoneally (IP). Six male offspring of cases and controls dams, at the 7, 21 postnatal day (P7, P21) were randomly selected. Animals were scarified using chloroform anesthesia. The coronal sections of brain by 6 micrometer serially were prepared. The sections were stained with PTAH. The number of astrocytes was evaluated in 100000 μm2 area of CA1 and CA3 in 1000X magnification. Data was analyzed by SPSS-11.5 and t-test.

  Results

  In CA1 subfield of hippocampus in offspring, the number of astrocytes significantly reduced by 36.25% and 36.37% in diabetic group in compare to controls in the P7 and P21, respectively (P<0.05). In CA3, astrocytes density significantly reduced 36.35% and 26.5% in GD in comparison with controls in the P7 and P21, respectively (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that the uncontrol gestational diabetes significantly reduces astrocytes density in CA1 and CA3 subfields of hippocampus in rat offspring.

 • Askari A. , Askari B. , Fallah Z. , Kazemi Sh Page 26
  Background And Objective
  Cardiovascular diseases are the most significant factors leading to death. This study was done to determine the effect of eight weeks aerobic training on level serum lipid and lipoprotein in non athletic women.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 30 non athletic women. Subjects were devided into control and experimental groups through gained Vo2max. HDL-c, total cholesterol (TC), LDL-c, VLDL-c, RF (TC/HCL) and subdermal fat percent were evaluted perior and after training for eight weeks as follow: three session in each weeks with one hour aerobic training in each session. Data analyzed using SPSS-14 and independent and dependent T student tests.
  Results
  The significant reduction of RF, TC and percent of subdermal fat were observed in experimental group after training in comparison with prieor phase (P<0.05). Significant reduction of RF, LDL-C, TC and subdermal fat were observed in experimental group in comparison with contols after training (P<0.05). The increase of HDL-c and reduction of TG and VLDL-c were observed in experimental group compared to control but these differences were not significant.
  Conclusion
  This study showed that aerobic training reduce total cholesterol, LDL-c, RF and percent of subdermal fat in non athletic women.
 • Safdari Dehcheshmeh F. *, Salehian T. , Safari M. , Akbari N. , Deris F. , Noorbakhshian M. Page 33
  Background And Objective
  Abdominal operations as gynaecological procedures result in gastrointestinal dysmotility. Early feeding and ambulation are nonpharmacologic interventions which can be useful in re-initiation of bowel function. This study was done to evaluate the effect of early oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after elective caesarean section in primiparous women.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, 120 primiparous women undergone elective cesarean section were assigned to control and intervention groups in Hajar hospital, Shahrekord, Iran during 2007. In the interventional group, oral hydration with liquids was started 4 hours after surgery regardless of presence of bowel sounds and solid food was started after bowel sounds appeared. The control group recieved liquid diet 12 hours after the operation if it was tolerated, they were given soft diet and regular food at the next meal. The return of bowel activity, time of ambulating, satisfaction, discharge from the hospital and complications were compared in two groups. The data were analyzed using SPSS-15, Chi-Square, T and one way ANOVA tests.
  Results
  The mean postoperative time interval to first hearing of normal intestinal sounds in interventional versus control groups were (9.5±1.38 and 12.5±2.5 hours) the first passage of flatus (15.7±3.61 vs.22.4±4.1 hours), time to first sensation of bowel movement (10.8±1.99 versus 15.7±3.4 hours) and defecation (18.9±3.65 versus 23.4±4.85 hours). These differences were significant (P<0.05). Also discharge from the hospital (0.96±0.18 versus 1.1±34 days) were significantly shorter in interventional group (P<0.05). The women in the early feeding group got out of bed (patient mobilisation) earlier than their interventional group (14.1 hours versus 18.8 hours (P<0.05). Maternal satisfaction was significantly higher among the early fed women (P<0.05).
  Conclusion
  Early oral hydration after elective cesarean section associated with rapid resumption of intestinal motility and increased woman’s satisfaction.
 • Taavoni S. Ekbatani N., Kashaniyan M., Haghani H. Page 39
  Background And Objective

  Sleep disurbance is considered to be one of the most common problems in menopausal women. Herbal supplements are being used as herbal supplemental medication to solve the problem. The aim of this study was to determine the effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women.

  Materials And Methods

  This randomized controlled trial study was done on 100 Menopausal women aged 50-60 with sleep disorder. Women randomly divided into intervention and contol groups. Subjects intervention group were received Sedamin capsule (530 mg Valerian root) twice a day for 30 days. Women in control group were received capsule (50 mg of carbohydrate) twice a day for 30 days. Demographic data form and Pittsburg sleep quality index was instrumented for the evaluation of disorder. Data analyzed with using independent T and ANOVA tests.

  Results

  Mean score of sleep disorder peior and after intervention was 9.8±3.6 and 6.02±2.6 (P<0.05) in interventional group and 11.14±4 and 9.4±3.9 in controls, respectively. Also, 40% of the participants in the intervention group and 12% in the control group showed an improvement in the quality of sleep (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that consumption of Sedamin capsule improves the quality of sleep in menopausal women with sleep disorder.

 • Modares M. , Besharat S. , Rahimi Kian F. , Besharat S. , Mahmoudi M. , Salehi Sourmaghi H. Page 46
  Background And Objective

  Nausea and vomiting are the most frequent complications in the first trimester of pregnancy. Herbal medicine is among the traditional effective treatments. Ginger and Chamomile are hypothesized to be useful in decreasing the signs. This study was done to determine the effect of Ginger and Chamomile capsules on nausea and vomiting in pregnancy.

  Materials And Methods

  This triple-blind randomized placebo-controlled trial was carried out on 105 pregnant women in 6-16 weeks of gestational age with a mild to moderate nausea and vomiting, whome referred to the prenatal care clinic in Dezyani hospital and health centers, Gorgan, Northern Iran during 2009-10. Rhodes index questionnaire had been given to all participants to be completed before bed-time for two weeks. In the first week no intervention was done and prescribing the capsules was started the following week. Subjects randomly divided into 3 groups: In group 1, ginger capsules were consumped twice a day for one week, in group 2; twice daily chamomile capsule and in placebo group, glucose capsule was prescribed. Scores were calculated and all data were entered into the SPSS-16 software, analysis was done using variance analysis, Will-Cockson, paired T and Fisher-exact tests.

  Results

  The mean of Rhodes index before intervention in plasbo, Ginger and Chamomile groups were 12.71±5.88, 10.42±0.76 and 11.19±5.51, respectively. Also, the mean of Rhodes index after intervention in plasbo, Ginger and Chamomile groups were 11.47±6.43, 7.28±3.74 and 5.73±4.32, respectively (P<0.05). Bonferroni test indicated that there is no difference about scor chang (after and before) between Ginger and Chamomile and Ginger and plasbo, but this difference was significant between Chamomile and plasbo group (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that Chamomile capsule was more effective on nausea and vomiting during pregnancy compared to Ginger.

 • Paryan M. , Mohammadi-Yeganeh S. , Mondanizadeh M. , Khansarinejad B. Page 52
  Background And Objective
  HIV-1 and HCV infections especially in co-infected forms are among the most important infections transferred during blood transfusion.The screening of the blood products is valuable for preventing the transmission of infections. The aim of this study was to evaluate multiplex RT-PCR assay for detection of Co-infection HIV-1 and HCV Viruses in plasma samples.
  Materials And Methods
  This laboratory study was done to evaluate the use of multiplex RT-PCR assay for simultaneous detection of HIV-1 and HCV genomes in plasma samples. The amplified genomes were detectable in 3% agarose gel base on difference in the numbers of nucleotides. The sensitivity and specificity of this assay was determined on healthy and infected subjects whome simultanously exhibit HIV-1 and HCV co-infection using plasma samples.
  Results
  The specificity results showed that the primers used in this assay have no interaction with each other and other possible interfering agents. The clinical sensitivity and specificity of the assay has been considered as 90% and 100%, respectively.
  Conclusion
  Multiplex RT-PCR can be used for screening of blood donors due to high sensivity and specificity.
 • Bazmamoun H., Sedighi I., Esfahani H. Page 61
  Background And Objective

  Considering the relatively wide application of ceftriaxone in pediatric infectious diseases and its side effects, this study was done to determine gallblader sonographic abnormality following ceftriaxone treatment in children.

  Materials And Methods

  This descriptive cross- sectional study was carried out on 60 patients age 1 month up to 12 years in Besat hospital, Hamadan, Iran during 2007. The sonographic abnormal finding of gallbladder before ceftriaxone therapy and 5 days after therapy were recorded. In case of any abnormality in gallblader sonography was repeated twice a week in the first two weeks and afterward once a week up to disappearance of abnormalities.

  Results

  Gallblader sonographic abnormality were observed in 10 cases (16.5%). Out of them, 8 and 2 patients had bile stone and bile sludge, respectivley. The patients did not show any clinical manifestations. There was no relation between age and sex with abnormal findings. Gallblader abnormality completely were disappeared in the worst cases by sixteen days.

  Conclusion

  This study showed that the incidence of either gallstone or biliary sludge after treatment with ceftriaxone was 16.5% which is relatively similar to other studies.

 • Rezazade F. , Rajabi R. , Karimi N. , Valizadeh A. , Mahmoodpoor A. , Hatami A. Page 66
  Background And Objective
  Patellofemoral is a pain syndrome, common among athletes and the theraputic regiment based on the improvement of muscle involved in this disorder. This study was done to compare electromyography activity of the vastus medialis obliques and vastus lateralis longus during squat with isometric hip adduction in athletes with patellofemoral pain syndrome and healthy athletes.
  Materials And Methods
  This case – control study was carried out on 16 national team male athletes (volleyball, handball and taekwondo) aged 30-18 years with patellofemoral pain syndrome and 16 healthy male athletes. Subjects were matched based on weight, height, age, dominant of lower extremity and voluntarily participated. Electromyography activity of vastus medialis obliques and vastus lateralis longus muscles recorded by surface electrodes at 15, 30 and 45 knee flexion degrees. Paired t test was used to compare electromyography activities in each group and One-way ANOVA and Tukey post hoc test was used to compare each muscle in different angles.
  Results
  There was significant differences in the activity of vastus medialis obliques and vastus lateralis longus muscles in athletes with patellofemoral pain syndrome at 45 knee flexion degree (P<0.05). There were no significant differences between the muscle activities in healthy athletes at none of the knee flexion degrees. There were significant differences in the activity of vastus medialis obliques (P<0.05) and vastus lateralis longus (P<0.05) muscles at 45 degrees in comparison with muscle activities in each group in knee flexion degrees.
  Conclusion
  Electromyography activity of the vastus medialis obliques in healthy athletes during squat with isometric hip adduction at 45 knee flextion is greater than other degrees and in athletes with patellofemoral pain syndrome is greater than healthy athletes.
 • Akhavan-Niaki H. *, Pourtaghi M. , Firouzjahi Ar , Banihashemi A. , Sedaghat S. Page 75
  Background And Objective
  Alpha thalassemia is one of the most common hemoglobin disorders. Some combination of alpha globin gene mutations may cause HbH disease with severe anemia or intermediate thalassemia. genotype common deletions are routinely tested for suspicious alpha thalassemia couples but because of lack of information about the nature and frequency of point mutations and higher expenosor of sequencing, less attention was paid to them. This study was done to determine the prevalence of common point mutations of alpha globin gene in Babol, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on DNA of 153 adult suspected to α-thalasemia with deleted α- golobolin gene referred to genetic laboratory in Babol, Iran during 2005-09. a1 and a2 genes were amplified by using specific biotinilated primers by PCR method. PCR products were assayed using 11 specific probs corresponding to common point mutations in alpha gene (C19, IVSI (-5nt), C59, Hb constant spring, Hb Icaria, Hb seal Rock, IVSI (148), C14, poly A (-2bp), poly A2, Poly A1) and fixed on byodine C membrabe. Hybridization between the probes and PCR products was visualized after a colorimetric reaction using of conjugated streptavidin peroxidase and TMB (tetra methyle Benzidine) and H2O2.
  Results
  The prevalence of point mutations in poly A2, 5nt, Hb constant spring and poly A1 were 28.75%, 14.38%, 7.84% and 2.61%, respectively.
  Conclusion
  Point mutation in alpha globin genes was detected in %53.60 out of 153 adults suspected with alpha thalassemia without common deletion mutations.
 • Eizadi M. , Zarifyan A. , Sohaily S. , Khorshidi D. , Doaly H. Page 83
  Background And Objective
  Ghrelin is an acylated 28-amino-acid peptide that is the most recently identified adipocytokines, but its role in diabetes is poorly clarified. The objective of this study was to determine the relation between serum ghrelin and blood glucose levels in type 2 diabetic obese males.
  Materials And Methods
  This descriptive study was done on 45 adult obese males with type-2 diabetes in Saveh city, Iran during 2010. Fasting blood glucose, insulin and ghrelin concentrations and Glycosylated hemoglobin HbA1C were measured after overnight fasting. Multiple regression was used for determine ghrelin in relation to glucose, insulin and HbA1C.
  Results
  The multiple regression analyses revealed that HbA1C is not correlated with serum ghrelin levels, while, fasting blood glucose level had positive corrolation with serum ghrelin concentration (P<0.05). Serum ghrelin level had high negative correlation with insulin (P<0.05).
  Conclusion
  This study indicated that elevated endogenous ghrelin led to hyperglycemia. Therefore, serum ghrelin is a precise index of blood glucose level in obese male patients with type-2 diabetes.
 • Rahimian Boogar I. , Bayani Aa Page 90
  Background And Objective
  Identification of disorders frequency in adolescence stage has implications for child and adolescence psychiatry. This study was carried out to determine the prevalence of DSM-IV behavioral disorders among 12-17 years pupiles of Golestan province during 2010-11.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional descriptive study, 1500 pupiles (715 boys and 785 girls) from schools of Golestan State were selected through stratified random sampling method. Demographical questionnaire and DSM-IV based behavioral disorders of Achenbach youth self-report scale (YSR) were recorded. Data were analyzed through descriptive statistic and nonparametric test of Chi-Square and calculation of Odd Ratio and 95%CI with PASW software.
  Results
  Prevalence of behavioral disorders among the sample population 12-14 years, 15-17 years and as total were 5.47%, 5.05% and 5.27%, respectively. Prevalence of somatic disorders and anxiety were 5.8% and 4.7%, respectively. Moreover, the difference between prevalence of conduct and ADHD disorders in males and females were significant (P<0.05). Odd ratio for both genders in prediction of conduct disorder and ADHD and for the scholastic grade in prediction of affective and anxious disorders was significant (P<0.05).
  Conclusion
  Total prevalence of behavioral disorders among the pupiles of Golestan province in Iran was 5.27%, which is approximately similar to the other studies in Iran.
 • Khalesy N. *, Khosravi N. , Haghighi M. Page 100
  Background And Objective
  Regarding to probable high frequency of Glucose - 6 - phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency in Iran, screening of all neonates by cord blood is under consideration. This study was conducted to determine the prevalence of G6PD deficiency in newborns and the relation between gender, jaundice, hemolysis, anemia and the G6PD deficiency in neonated born in in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, cord blood of 450 neonates born in Akbarabady hospital in Tehran, Iran during 2008-09 were screened. Demographic information was recorded by questionnaires and the newborns were examined for detection of jaundice till discharge. G6PD level was determined by Fluorescent Spot Test (FST). G6PD deficient neonate were put under close observation for detection of jaundice. Enzyme activity was rechecked by spectrophotometry.
  Results
  Nine neonates out of 450 were G6PD deficient (8 boys and one girl). Prevalence of G6PD deficiency was 2% (3.3% for boys and 0.5% for girls). Six neonates of nine G6PD deficient neonates (66%) developed pathologic jaundice. Four neonates were managed by phototherapy and two by exchange transfusion.
  Conclusion
  This study showed that G6PD deficiency is more prevalate among male neonates, therefore, G6PD determination is recommended to prevent the possible neonatal jaundice.
 • Valizadeh F. , Mousavi A. , Hashemi-Soteh Mb Page 106
  Background And Objective
  According to world health organization statistics, at least 5.2% of world population is carrier for a main hemoglobin disorder. Previous reports showed that more than 10% of people are carrier for beta-thalassemia Northern Iran. This study was done to determine the prevalance of hemoglobinopathies in premarriage individuals referred to Babolsar, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 8500 individuals (4200 women and 4300 men) whome were attended the thalassemia counseling program in Babolsar, North of Iran during 2006-09. After performing the CBC test, for those MCV and MCH were less than 80 and 27 respectively, Hemoglobin A2 was evaluated. Subjects whome were volunteers for more comprehensive tests, basic and acidic electrophoresis and genetic tests were applied, subsequently.
  Results
  1200 (14.11%) subjects had low hematological indexes. 474 (5.57%) subjects had high HbA2 and were classified as beta-thalassemia carriers and 726 (8.54%) had normal HbA2 level and were classified as alpha-thalassemia carriers. 6 (1.2%) subjects were identified with HbF level more than 10 and were identified as carriers for beta-gene cluster deletion carrier. Also, 16 (3.2%) individuals had HbE, 16 (3.2%) had HbS, 4 had HbD and 4 had HbH (0.33% in 1200 and 0.047% in 8500 subjects). Genetic study of 317 individuals for beta carriers and 145 subjects for alpha-carriers showed IVSII-1G>A (74.5%) in beta-globin and single gene deletion of 3.7 (47.5%) in alpha-globin genes were the most frequent mutations.
  Conclusion
  This study showed that carriers for alpha - thalassemia (8.5%) are more frequent compared with beta- thalassemia (5.57%). Also other hemoglobin variants included HbS, HbE, HbD or different beta-gene cluster deletions in the region are considerable and should be screened.
 • Simbar M. , Khajehpoor M. , Jannesari Sh , Alavi Majd Page 113
  Background And Objective
  Unwanted pregnancy can have negative impacts on maternal health. The aim of this study was to compare the health status of women with wanted and unwanted pregnancies in Kerman, Iran.
  Materials And Methods
  This case – control was performed on women with wanted (100 cases) and unwanted pregnancies (100 cases) whom refered to health centers in Kerman, Iran during 2010. The tool for data collection included a demographic questionnaire, short form 36 health survey (SF36) and a researcher-made pregnancy’s physical health. Validity and reliability of the questionnaires were assessed initially prior to study procedure. Data was analyzed by using SPSS-16, Chi-Square, T Student and Mann-Whitney tests.
  Results
  Women with unwanted pregnancies had lower scores for physical and mental health, vaccination and supplement consumption, prenatal care and personal health than women with wanted pregnancies (P<0.05). Women with unwanted pregnancies had more complications and high risk behavior compared to unwanted pregnancies (P<0.05).
  Conclusion
  This study indicated that unwanted pregnancies are accompanied with physical and mental health. Thus, special counseling and extra care measures is recommended during unwanted pregnancies. Pregnancy
 • Saberi A. , Naghavi Se , Hatamian Hr , Banan R. *, Nemati Sh , Kazemnejad E. , Pouryazdanpanah D. Page 121
  Background And Objective
  Multiple sclerosis is one of demyelinating disorder of CNS that is an uncommon cause of the sensorineural hearing loss. This study was done to determine the hearing loss in multiple sclerosis patients.
  Materials And Methods
  This case-control study was performed on 60 (44 women, 16 men) multiple sclerosis patients and 38 (27 women, 11 men) normal subjects by pure tone audiometery, otoacustic emissions and auditory brainstem responses in Gilan provine, Iran during 2010-11. Data was analyzed by using SPSS-17, Chi-Square and Fischer tests.
  Results
  12.5% of case and 3.9% of the control ears had abnormal pure tone audiometery (P<0.05). The frequencies of abnormal HF-pure tone audiometery and two modalities of otoacustic emission did not show any significant differences in two groups. Abnormal autidory brainstem response of ears were observed in 20% and 9.2% of cases and controls, respectively (P<0.05). 20% of case and 9.2% of the control ears had abnormal auditory brainstem response (P<0.05). The absolute latencies of waves I, II and V had not significant differences between two groups. Inter peak latencies of I-III and III-V waves were observed in 10% and 11.7% in cases ears and 1.3% and zero percent in controls, respecticely. 6.7% of cases and 2.6% of control ears had retrocochlear abnormality.
  Conclusion
  Hearing loss detected by pure tone audiometery and auditory brainstem response is more common in multiple sclerosis compared to normal population.
 • Nowrozi H. , Alavi Sh (Pharm D), Kazemi A. , Razmpa E. , Emami M. , Oshaghi M. Page 129
  Background And Objective
  Incidence of fungal infections particularly fungal sinusitis is increasing in Iran and identification of causative agents is essential for its control and treatment. This study was carried out to determine the fungus paranasal sinusitis in non- immunocompromised patients in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  This cross – sectional study was done on 108 patients (73 males, 35 females) with chronic sinusitis ranged from 9 to 68 years, admitted to Amir Alam and Emam Khomeini hospitals in Tehran, Iran during 2006-07. Sinusitis in patients confirmed by radiologic images. Complementry information were obtained using questionnaires which including gender, job, presence of disposing disease diabetes and consumption immunocompromised drugs. Sinus samples were collected by washing and biopsy were carried out by two methods of fenestration and Cald-wel luc operations. Subsequently they were cultured on Sabouraud dextrose agar (SDA), SDA+chloramphenicol and blood agar (BA) media at 30C and 37C. Direct examination and fixative sample for histhologic evaluation was done and for colonies confirmation the slide culture method also was used.
  Results
  8 cases (7.4 %) were positive for fungal sinusitis with following sub type: 6 cases (Alternaria Spp), 1 case (Paecilomyces) and 1 case (Aspergillus flavus). The most fungal sinusitis (5 cases) were observed in 30-39 years patients.
  Conclusion
  Considering the prevalence of 7.4 % fungal sinusitis and isolation of paecilomyces which is a rare subtype complematry investigation is recommended, in the field of research.
 • Hashemi A. *, Shams S. , Kalantar D. , Taherpour A. , Barati M. Page 136
  Background And Objective
  Pseudomonas aeruginosa is one of the important causes of nosocomial infections. Extended spectrum-beta Lactamases (ESBLs) and Metallo-beta Lactamase (MBL) producing strains have become resistant against a wide range of antibiotics. The aim of this study was to determine the effect of Methanol extract of Camellia Sinensis on Pseudomonas aeruginosa producing ESBL isolated from burnt wounds of patients.
  Materials And Methods
  This descriptive study was done on burnt wounds of 245 hospitalaized patients in Shafa hospital, Kerman, Iran during 2006-07. ESBLs producing strains were detected by phenotypic confirmatory test and also E-test strips were used for MBL detection. P.aeruginosa MIC was determined for Cefotaxime, Ceftazidime, Azteronam, Imipenem, Meropenem and methanol extracts of plant Camellia Sinensis prepared by Maceration method.
  Results
  120 of burnt wound infected with P.aeruginosa, out of them 41 isolates contained ESBL while lacked MBL. 60% of isolates were resistant to Cefotaxime, 66% to Ceftazidime, 42% to Azteronam, 3% to Imipenem and 5% to Meropenem. Among the extracts, green Tea had the highest antibacterial effect on standard strains and P.aeruginosa producing ESBLs in 1.25mg/ml concentration.
  Conclusion
  This study showed that methanolic extract of green tea has higher antibacterial effect aginst β-lactamase P.aeruginosa strains than Cefotaxime and Ceftazidime.