فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، 1389)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جمشید بوجاری، جعفر ارشاد، مهرداد عباسی، رسول زارع، بیتا عسگری، محمدرضا عارفی پور، فرزانه عادل صفحه 95
  در حال حاضر سالیانه حدود یک میلیون متر مکعب چوب به اشکال مختلف از کشور روسیه بدلیل ارزانی، نزدیکی به ایران و غنی بودن منابع جنگلی وارد کشور می شود، در حالی که بر اساس برآوردهای انجام شده نیاز کشور 2 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود. ضرورت انکارناپذیر واردات چوب از کشور روسیه و خطر زیاد ورود احتمالی عوامل بیمارگر گیاهی طی این واردات، از دلایل اصلی این تحقیق بودند. در این تحقیق ابتدا چوب های وارداتی به بنادر امیرآباد و نوشهر در استان مازندران و آستارا و انزلی در استان گیلان مورد بررسی اولیه قرار گرفته، پس از ثبت اطلاعات و نمونه برداری، نمونه ها جهت بررسی به آزمایشگاه منتقل و پس از جداسازی و خالص سازی، با توجه به منابع موجود شناسایی شدند. حاصل این تحقیق شناسایی 33 گونه در قالب 22 جنس از شبه قارچ های رده میکسومیست و رده های آسکومیست، بازیدیومیست و قارچ های آنامورفیک بود. در بین آرایه های شناسایی شده تعداد 8 گونه و 1 جنس قبلا در ایران مشاهده نشده و برای میکوبیوتای کشور تازگی داشتند که با ستاره مشخص شده اند.
  کلیدواژگان: قارچ، قرنطینه، تنوع زیستی، روسیه، بنادر
 • ابراهیم عزیزخانی، رسول امید، وحید رضا منیری، حمید یارمند صفحه 111
  درختان بلوط از مهمترین میزبان های زنبورهای گالزای خانواده Cynipidae هستند. در این تحقیق تناوب میزبانی در زنبورهای جنسAndricus روی دو گونه بلوط در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. در استان لرستان دو گونه بلوطQ. infectoria و Q. brantii وجود دارد که الگوی پراکنش آنها با یکدیگر کاملا متفاوت است. گونه Q. brantii (متعلق به بخش Cerris) با گسترش بسیار وسیع در تمام مناطق این استان وجود داشته و در مقابل، گونه Q. infectoria (متعلق به بخش Quercus) منحصرا در منطقه قلایی مشاهده می شود. بنابراین به منظور مشخص نمودن الگوی پراکنش زنبورهای گالزای بلوط و ارتباط آنها با گونه بلوط در سال های 1382 تا 1384 به مدت 3 سال نمونه برداری هایی از گال های ایجاد شده انجام شد. در مجموع 14 گونه زنبور گالزای (گال) جنس Andricus از روی 2 گونه بلوط Q. brantii و Q. infectoria در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج این بررسی وجود تناوب میزبانی را دست کم در 4 گونه Andricus lucidus، A. cecconii،A. grossulariae و A. multiplicatus در استان لرستان نشان داد.
  کلیدواژگان: زنبور گالزای بلوط، تناوب نسل، تناوب میزبان، Quercus brantii، Quercus infectoria
 • مهری باب‎مراد، ابراهیم عزیزخانی، ستار زینالی صفحه 119
  پسیل صنوبرLoginova Camarotoscena fulgidipennis از آفات مکنده مهم درختان صنوبر در ایران می باشد. در این بررسی، خسارت این گونه پسیل روی 15 گونه و کلن صنوبر که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در مرکز تحقیقات البرز کرج کاشته شده بودند، طی سالهای 1370 و 1371 مورد ارزیابی قرار گرفت. ارقام مورد آزمایش شامل گونه های غیر بومیTorr. Populus trichocarpa، Carr. Populus simonii، Wall Populus ciliata و همچنین کلنهای متعلق به گونه های L. Populus nigra و L. Populus alba بودند. بررسی خسارت روی نهالها در سال اول و دوم پس از کاشت انجام شد، به نحوی که در هر کرت آزمایشی از تعداد 25 نهال کاشته شده، تعداد 6 درخت در وسط هر کرت انتخاب گردید و از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه به فاصله هر 15 روز یکبار نمونه برداری شدند. نمونه برداری از خسارت پسیل براساس تخمین درصد برگهای خسارت دیده در واحد درخت صورت گرفت. برای کمی کردن نمونه برداریها، از روش امتیاز دهی استفاده شد و میانگین داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار MSTAT-C مورد تجزیه آماری قرار گرفت. برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید. تجزیه واریانس داده های بدست آمده از خسارت این آفت طی دو سال ‎نشان داد، که بین گونه ها و کلن های صنوبر، تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. بنابراین در سال اول، خسارت بالای این گونه پسیل، به کلن های P. nigra 42.78،47.3 P. nigra،56.33 P. nigra، 56.32 P. nigra و 42.53 P. nigra وارد شد. در سال دوم کلن های فوق همراه با کلن P. trichocarpa بیشترین خسارت پسیل را داشتند. طی دو سال بررسی، سایر کلنهای گونه P. nigra، کلن های گونهP. alba و همچنین گونه P. ciliata فاقد گال پسیل بودند.
  کلیدواژگان: صنوبر، گونه و کلن ها، پسیل صنوبر، خسارت، کرج
 • محمد مظهری، ناصر شاهنوشی، حمیده خاکسارآستانه صفحه 128
  مراتع کشور یکی از منابع اساسی تولید محسوب می گردد که حفظ، احیا و توسعه آن علاوه بر اینکه تولید پایدار و مستمر را به دنبال داشته، بلکه بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دام را نیز تامین می کند، بنابراین استفاده اصولی و حفظ و احیای این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا طی سالهای گذشته در سراسر کشور با اجرای طرحهای مرتع داری مدیریت و حفاظت از آنها به مرتع داران واگذار شده است. در استان خراسان رضوی نیز از سال 1372 تاکنون قسمتی از اراضی مرتعی در قالب طرح های مرتع داری واگذار شده است. بر همین اساس، هدف کلی این مطالعه تعیین اندازه اقتصادی مراتع از نظر تعداد واحد دامی و وسعت زمین و ارزیابی عوامل فنی و اقتصادی موثر بر بهره وری در مراتع استان خراسان رضوی بوده است. به این منظور ابتدا از بین 221 طرح مرتع داری، تعداد 38 طرح از 11 شهرستان استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد (اطلاعات پرسشنامه ها مربوط به سال 1385 می باشد). سپس بهره وری کل عوامل در این طرحها از شاخص ترنکوئیست تیل محاسبه و میزان تاثیر عوامل موثر بر بهره وری مورد بررسی قرارگرفت و اندازه مطلوب طرحهای مرتع داری از نظر تعداد واحد دامی و وسعت مرتع بدست آمد. نتایج مدل بهره وری نشان داد که اندازه مطلوب وسعت زمین برای هر بهره بردار 267 هکتار می باشد که با توجه به متوسط سهم هر بهره بردار در طرح-های مرتع داری استان خراسان رضوی که 253 هکتار است، در حال حاضر اندازه زمین های مرتعی واگذار شده در بیشتر طرح های مرتع داری کمتر از حد مطلوب اقتصادی می باشد. تعداد واحد دامی مطلوب در طرح های مرتع داری نیز برابر 3437 راس بدست آمد. از آنجایی که متوسط تعداد واحد دامی نگهداری شده در واحدهای مرتع داری موجود در نمونه آماری برابر 4359 راس می باشد، بنابراین می توان گفت که تعداد واحد دامی نگهداری شده کنونی در بیشتر طرح های مرتع داری بیش از حد مطلوب است، از این رو کاهش تعداد واحد دامی در این طرح ها موجب افزایش بهره وری می شود.
  کلیدواژگان: بهره وری، طرح های مرتع داری، ترنکوئیست تیل و اندازه اقتصادی
 • فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی، حامد یوسف زاده صفحه 142
  در این تحقیق وضعیت زنده مانی، رشد، زی توده و شادابی نهال های سوزنی برگ سرو نقره ای (Cupressus arizonica var. arizonica Green.)، زربین (C. sempervirens var. horizantalis)، کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) و کاج حلب(P. halepensis Mill.) تحت تاثیر دوره وجین علف هرز و ترکیب تیمارهای خاک و دوره وجین در نهالستان کلوده آمل بررسی شد. برای این منظور، بذرها با چهار تکرار در گلدان های پلاستیکی با دو دوره وجین 10 روزه و 20 روزه و تیمارهای مختلف خاک شامل 1) خاک شاهد، 2) خاک شاهد و کود دامی (1:1)، 3) خاک شاهد و خاک برگ (1:1)، 4) خاک شاهد، کود دامی و خاک برگ (1:1:1) آزمایش شدند. بعد از یک فصل رویش (در هر گونه) پاسخ اغلب صفات اندازه گیری شده نهال های تولیدی (رشد، زی توده، کیفیت شادابی و عملکرد تولید نهال) به دوره وجین 10 روزه بهتر از دوره وجین 20 روزه بوده است. زربین در خاک 4 و دوره وجین 10 روزه بیشترین میزان تمام صفات مورد مطالعه را نشان داد. در وجین دوره کوتاهتر (10 روزه) ممکن است دلیل آن کاهش رقابت، تامین رطوبت و نور، و ذخیره عناصر تغذیه ای در بافت گیاه باشد. برای رشد و بقای بهتر، باید نهال های سوزنی برگ مطالعه شده در شرایط محیطی مطلوب و دور از هر گونه رقابت قرار گیرند. بنابراین وجین علف هرز در دوره های کوتاهتر (10 روزه) و خاک حاصلخیز توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زنده مانی، سرو، شادابی، کاج
 • وحیدرضا منیری، هاشم کنشلو، سیدابراهیم صادقی، محمدرضا عارفی پور، ابراهیم عزیزخانی، محمدجعفر فارسی، حمید یارمند، رسول امید، محمدابراهیم فرآشیانی و معصومه مقدم صفحه 156
  گازرخ (Moringa peregrina Fiori) درختی است که در رشته کوه های مکران در بلوچستان و بشاگرد در استان هرمزگان در شرایط بسیار سخت آب و هوایی می روید. عمده مناطق انتشار این گونه گیاه به صورت طبیعی کوه های بشاگرد، نیکشهر تا جنوب جازموریان می باشد. این گیاه نسبت به بی آبی مقاومت فوق العاده ای دارد، به طوری که در سال های متوالی که حتی یک قطره باران در این مناطق نباریده به حیات خود ادامه داده است. مهمترین عامل زنده مانی این گونه سیستم ریشه و نوع سنگ بستری است که در این مناطق گسترش دارد. این گونه در سال 1372 برای اولین بار توسط دکتر جوانشیر وارد فلور گیاهی ایران شد ولی حضور آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی و فلسطین اشغالی نیز گزارش شده است. این مطالعه در رویشگاه های اصلی این گونه درختی در ایران، در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در دو منطقه (عرصه و نهالستان) و در دو مرحله (طبیعت و آزمایشگاه) انجام شد. در ابتدا با عزیمت به رویشگاه های این گونه درختی در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان این درختان از نظر آلودگی به آفات و بیماری ها مورد بازدید قرار گرفتند. سپس براساس نمونه برداریهایی که طی سال های 1388-1386 در رویشگاه های مختلف آن در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و از قسمتهای مختلف این گیاه انجام گردید، فقط حشره ای از خانواده Diaspididae بنام Parlatoria crypta (Mckenzie، 1943) در منطقه رویشگاه دوراهی چانف (Chanf) از روی گیاه مذکور جمع آوری گردید. در اوایل اردیبهشت ماه سپرهای افراد نر و ماده و نیز حشرات کامل تازه ظاهر شده در طبیعت مشاهده گردید. این حشره آفتی است پلی فاژ و میزبان های متعددی برای آن در جنوب کشور گزارش شده است. با توجه به این که در منطقه مورد بررسی و نیز سایر مناطق تنها یک پایه آلودگی شدیدی به آفت داشت، بنظر می رسد بین پایه های گازرخ تفاوت هایی از نظر مقاومت به حشره وجود داشته باشد. بنابراین نظر به محدودیت و خاص بودن رویشگاه های گیاه و پایه های طبیعی گازرخ و اهتمامی که از سوی بخش اجرا برای افزایش سطح جنگل کاری منطقه با این گونه گیاهی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن وجود دارد، انتخاب پایه های حساس به این حشره برای جنگل کاری خطر طغیان آن را در کشت های وسیع افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: گازرخ، شپشک Parlatoria crypta، ایران
 • فاطمه کاظمی، محمدرضا مهرنژاد صفحه 165
  در باغهای پسته، تریپس ها جزو آفاتی هستند که در سطوح محدود فعالیت دارند و اهمیت آنها در نواحی پسته کاری متفاوت می باشد. در تحقیق حاضر تغییرات جمعیت و نحوه خسارت تریپس Liothrips austriacus (Karney) روی درختان پسته و بنه در شهرستان رفسنجان بررسی شد. نتایج نشان داد که وضعیت تغییرات جمعیت تریپس میوه پسته روی دو گیاه میزبان یعنی پسته و بنه متفاوت است. در درختان پسته، فعالیت آفت از فروردین ماه آغاز شد و جمعیت آن به تدریج افزایش یافت و در تیر ماه به حداکثر رسید، سپس جمعیت آن سیر نزولی داشت. البته با برداشت محصول، از اواسط شهریور ماه و حذف میوه ها، جمعیت تریپس بشدت کاهش یافت و به صفر رسید. در مورد درختان بنه اوج فعالیت و تراکم نسبی جمعیت تریپس میوه پسته در ماه های اردیبهشت و خرداد بدست آمد و بعد جمعیت آن به تدریج کاهش یافت. روند کاهش جمعیت آفت روی درختان بنه نسبت به درختان پسته بسیار سریعتر بود، به طوری که از مرداد ماه به بعد تعداد کمی تریپس روی درختان بنه جمع آوری شد. در حالی که در دوره مشابه جمعیت بالاتری از تریپس روی درختان پسته وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد روند ظهور و فعالیت این تریپس روی درختان بنه نیز شبیه فعالیت آن روی درختان پسته می باشد، اما تراکم نسبی جمعیت روی درختان پسته نسبت به درختان بنه بطور معنی داری بیشتر بود. براساس نتایج تحقیق حاضر، خسارت اصلی این تریپس مربوط به لاروهای آن است که با تغذیه از محل پوست رویی میوه پسته (Pericarp)، موجب تغییر رنگ و بروز لکه های تیره و قهوه ای روی میوه می شوند و بعد ترکهای نامنظم در این قسمت بوجود می آید. در درختان بنه آلوده به این حشره علایم خسارت بر روی میوه یا سایر اندام های این گیاه مشاهده نشد. در این تحقیق میوه های آلوده به تریپس به منظور بررسی آلودگی به آفلاتوکسین نیز مورد آزمایش قرارگرفت. نتایج نشان داد که زهرابه آفلاتوکسین در این گروه از میوه ها وجود دارد. بنابراین با توجه به زندگی این حشره بر روی میوه های پسته و تغذیه از آن، این حشره به عنوان تریپس میوه پسته نامگذاری گردید.
  کلیدواژگان: تریپس، پسته، بنه، آفلاتوکسین، Liothrips austriacus
 • بهروز ناصری، فرشید کرمی، فتح الله نادری، عماد سلامت صفحه 178
  در سالهای اخیر لورانتوس یکی از مزاحم های عمده و اصلی اکوسیستم های شکننده جنگل های بلوط غرب کشور بوده است. لورانتوس همزیستی خود را عمدتا با درختان گونه بلوط انجام داده و در حالت عادی به خودی خود مضر نیست، اما در صورت توسعه و افزایش فعالیت در جنگل می تواند زیان ها و خسارتهای زیادی را به درختان میزبان وارد نماید. جنگل های استان ایلام در اقلیم ها و شرایط رویشگاهی مختلفی واقع شده و براساس موقعیت اقلیمی و جغرافیایی جنگل ها، طبیعتا قابلیت اکولوژیکی آنها با هم متفاوت است. تحقیق حاضر سعی دارد نسبت حضور لورانتوس را در رویشگاه های جنگلی استان ایلام (میان تنگ) آمار نگاری نموده و وضعیت فعلی توده ها را از این دیدگاه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و تغییر در پوشش گیاهی با افزایش ارتفاع از روش آمار برداری نواری به صورت منظم تصادفی استفاده گردید. به منظور انجام مطالعات کمی و کیفی، تعداد 20 نوار نمونه در منطقه محاسبه گردید. فاصله نوارهای نمونه با توجه به تعداد آنها 100 متر در نظر گرفته شد. به منظور پیاده سازی نوارها، شبکه آمار برداری تنظیم گردید، به طوری که اولین نوار نمونه پس از طی 50 متر به طور تصادفی مشخص شد و نوار بعدی نیز پس از طی 100 متر از نقطه قبل تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین تعداد انگل های موجود بر روی نمونه ها در جهت های شمالی با جنوبی و شرقی دارای تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بوده است، اما میانگین این متغیر بین جهت های شرقی و جنوبی اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد. همچنین معلوم شد که گونه بلوط بیشترین و گونه زالزالک کمترین آلودگی را داشته و بیش از 56 درصد نمونه ها از لحاظ سلامتی آلوده و به طور متوسط بر روی هر یک از پایه های آلوده 75/2 مورد انگل وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس یکطرفه ارتباط معنی داری را بین مقایسه میانگین تعداد انگل های موجود بر روی نمونه ها و شیب های مختلف نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: لورانتوس، بلوط، نیمه انگل، میان تنگ، ایلام
|
 • J. Boujari, J. Ershad, M. Abbasi, R. Zare, B. Asgari, M. Arefipour, F. Adel Page 95
  Currently, over one million cubic meters of wood are imported from Russia to supply local needs for wood material which is 2 milion cubic meters per year. However introduction of exotic pathogens poses major threats due to lack of proper monitoring and effective quarantine policies and procedures. In this regard, Northern harbours (Anzali and Astara in Guilan, Noshahr and Amirabad in Mazandaran) were visited and imported woods were sampled. As a result of this survey 22 genera and 33 species of Ascomycetes, Anamorphic fung, Basidiomycetes and Myxomycetes were identified. The identified fungi are as follows: Acremonium cf. alternatum Link, Acrostalagmus luteoalbus (Link) Zare, W. Gams & Schroers, Alternaria cicina*E.G. Simmons 1994, Aspergillus caespitosus* Raper, K.B.; Thom, C., 1944, A. flavus Link, A. niger Tieghem,, A. terreus Thom, A. unguis Dodge, A.vitis Novobranova Chaetomium indicum* Corda, A.C.J., 1840, Cladosporium sp., Clonostachys rosea Schroers; Samuels; Seifert; Gams, W., Epicoccum purpurascens Ehrenberg., Eurotium amstelodami Mangin, Fusarium cf. concolor *Reinking Fusarium oxysporum Schltdl, Geosmithia spp*, Graphium spp., Hyphodontia sp*., Melanospora sp*., Nattrassia mangiferae (Syd. & P. Syd.) Sutton & Dyko, Ophiostoma cainii* (Olchowecki & J. Reid) T.C. Harrington 1987, Periconia cookei* E.W. Mason & M.B. Ellis 1953, Schyzophyllum commune Fries, Stemonitis splendes Rostafinsky,Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma koningii Oudemans, Trichothecium roseum Link, Ulocladium atrum Preuss Among identified taxa, genus Geosmithia and 8 species, Alternaria cicina, Aspergillus caespitosus, Fusarium cf. concolor, Hyphodontia sp., Chaetomium indicum, Periconia cookei, Melanospora sp., Ophiostoma cainii are new to Iranian mycobiota.
 • E. Azizkhani, R. Omid, V. R. Moniri, H. Yarmand Page 111
  Oak trees are among the most important hosts of cynipidae gall wasps. In this investigation alternation of generations and hosts in oak gall wasps of the genus Andricus were studied on two oak species in Lorestan province in 2003-2005. There are two oak species, Q. infectoria and Q. brantii with different dispersal patterns in Lorestan province. Q. brantii belongs to Cerris section with wide dispersion in the province and Q. infectoria belong to Quercus section which occurs only in Ghalaii region. To determine dispersal pattern of oak gall wasps and their relationship with oaks species, sampling procedures were conducted for 3 years on the galls. Overall, 14 gall wasps species of Andricus genus were collected on two oak species; Quercus infectoria and Q. brantii in Lorestan province. Results of this investigation revealed the occurrence of host-alternation in four species, Andricus lucidus, A. cecconi, A. grossulariae and A. multiplicatus in Lorestan province.
 • M. Babmorad, E. Azizkhani, S. Zeinali Page 119
  Camarotoscena fulgidipennis Loginova is considered as an important sucking pest of poplars in Iran. During 1991-1992, damage rate of C. fulgidipennis was evaluated on 15 native & exotic poplar species and clones in Alborz Research Center of Karaj Experimental species include: Populus trichocarpa Torr., Populus simonii Carr., Populus ciliata Wall, Populus nigra L. and Populus alba L.. A randomized complete block design with 3 replications was applied. Each block included 25 seedlings. Buffers were ignored and 6 seedlings were examined for psyllid damage at 15 day intervals starting in mid-June until late September. In order to sample, damage of leaves percentage were estimated on seedling. A numbering method was applied (0-4) to measure damage rate. Data were analyzed by MSTAT- C software and Duncan test (α=1%) was applied to compare the means. Based on two years results, there was significant difference (α=1%) between poplar species and clones. In 1991, of all poplar clones, P. nigra 42.78, P. nigra 47.3 and P. nigra 56.33 followed by P. nigra 56.32 and P. nigra 42.53 showed high damage. In 1992, mentioned clones and P. trichocarpa placed in one group had the highest damage. Based on the results, there were no damage on P. alba, P. ciliata, as well as the other clones of P. nigra.
 • M. Mazhari, N. Shahnoushi, H. Khaksar Astaneh Page 128
  Country pastures, are considered as major sources of sustained forage production and their preservation, restoration and development, is very important. Therefore, in recent years through carrying out range projects, their management and protection across the country has been assigned to the stakeholders. In this regard, since the year 1993, pasture lands in khorasan Razavi province has been partly assigned. Accordingly, the total goal of this study is to determine the economic scale of pasture considering the number of livestock productivity and the scale of the land and also assessing the technical and economic factors affecting the productivity of pastures. To this end, of the 221 range management project in Khorasan Razavi province, 38 projects of 11 cities have been selected using a two-stage cluster sampling. Questionnaires were completed in the year 2006. Then, the total productivity of the affecting factors was calculated using the Tornquist-theil Index and the optimal area of Range Management Projects was calculated taking into account the number of livestock productivity and the scale of the land. The Results of productivity model showed the optimum land area as 267 hectares for any single stakeholder. Considering the average share of each beneficiary in Range Management Projects of Khorasan which is currently 253 hectares, the size of pasture lands in most Range Management plans, are economically suboptimal. The calculated optimal number of livestock units also is 3437 unit. Since the average number of livestock sampled in Range Management units is 4359, obviously the present number of livestock units in Range Management Projects, is over the desirable number in most projects; so, reducing the number of livestock units in these projects will eventually increase pasture productivity.
 • F. Ahmadloo, M. Tabari, A. Rahmani, H. Yousefzadeh Page 142
  This research was conducted on the survival, growth, biomass and vitality status of Arizona cypress (Cupressus arizonica var. arizonica Green.), Medite cypress (C. sempervirens var. horizantalis), Brutia pine (Pinus brutia Ten.) and Aleppo pine (P. halepensis Mill.) seedlings subjected to weeding as well as various combinations of organic matter and leaf litter use at Koloudeh nursery, Amol city (north of Iran).). Seeds were planted in plastic pots in a randomized block design with four replications. Two weeding treatments of 10-day (W1) and 20-day (W2) intervals and different treatments include soil 1) control soil 2) control soil+ manure (1:1), 3) control soil + decomposed litter (1:1), 4) control soil + manure + decomposed litter (1:1:1) were applied. The results obtained for each species seedlings following first growing season indicated better response of W1 compare to W2 for most of the characteristics include growth, biomass, vitality and performance. C. sempervirens in no. four soil treatment with 10 day weeding interval, showed the optimal rate of all studies traits. Decreased competition, increased light, nutrient availability could be attributed to shorter weeding interval and successful seedling establishment. Therefore, weed control applied at shorter interval (10-day) during the first growing year combined with fertile soil is recommended.
 • V. R. Moniri, H. Keneshlo, S. E. Sadeghi, M. R. Arefipour, E. Azizkhani, M. J. Farsi, H. Yarmand, R. Omid, M. E. Farashiani, M. Moghadam Page 156
  Moringa peregrina Fiori was first cited in Iranian flora in 1993 by late Dr. Javanshir. Its presence has also been reported in Persian Gulf states, Saudi Arabia and occupied Palestine. Moringa is a tree species which grows over rough train of Makran and Bashagerd mount ranges respectively in Baloochestan and Hormozgan Provinces. Major maturely distributed areas of the species include Bashagerd mount in Nikshahr through south Jazmorian. The species does have strange tolerance against lack of water. In a way, it can afford survive for years in the absence of a drop of rain. Plants root system as well as the specific bed rocks of the growing areas are the most important factors affecting the Moringa's survival. Based on the two years sampling and research results, there was not any specific insect, fungi or bacteria associated with Moringa tree. Sampling procedures conducted on the different parts of the plant collected in Sistan and Baloochestan and Hormozgan Provinces revealed only a single species of scale insect from Chanoof area. The species was identified as Parlatoria crypta of Diaspididae family. This is a polyphagaus insect with a wide range of hosts in southern Iran.
 • F. Kazemi, M. R. Mehrnejad Page 165
  Thrips are considered as the minor pests in the pistachio orchards in Iran. However their economic importance is different at various pistachio plantations of the country. In present investigation the population fluctuations and damage of Liothrips austriacus (Karney) on cultivated (Pistacia vera linnaeus) and wild-pistachio trees (Pistacia atlantica, subspecies P. mutica (Fisher and C. A. Meyer) were surveyed in Rafsanjan, southern part of Iran. It was found that the population fluctuations of this insect is different on both examined host plants. Population density of L. austriacus began to increase from early April and reached to its peak in July and then declined thereafter gradually. This species disappeared on aerial parts of pistachio trees immediately after harvest and prior to leaves fall. However, on wild pistachio trees, the population density reached to peak in June and declined to low density conditions. The developmental period of the insect on wild pistachio trees in mountainous areas was clearly shorter than that of cultivated trees in plane areas. The present work showed that the thrips larvae cause damage on fruits due to feeding on pericarp. Liothrips austriacus causes brown spots on fruits’ hull, then injured fruits becomes dry and irregular cracks appear on fruit's pericarp. No symptoms of thrips injury were found on aerial parts of the wild pistachio trees. In the meantime, thrips-infected fruits were furthere examined for aflatoxin contamination. As, L. austriacus is commonly active on pistachio fruits, the term "pistachio fruit thrips" have been applied to describe the pest in the literature.
 • B. Naseri, F.Karami, F. Naderi, E. Salamat Page 178
  Recently، showy mistletoe (Loranthus europaeus) has been a major menace in the fragile ecosystems of oak forests in western part of the country. Loranthus has done symbiosis mainly with oak trees and it is not troublesome by itself، but a massive population of Loranthus species in the same tree can cause sever damage and death on the host trees. Ilam province forests occur in different climates and stands conditions and provide various ecological potentialities based on their locations and geographical situations. The present work tries to determine the ratio of Loranthus presence in Ilam province forest stands (Meyan tang) and to evaluate the present status of the tree stands. In this regard، taking into account topographic conditions and vegetation changes along with elevation increase، the randomized stochastic bandy method was used. To perform quantitative and qualitative study، twenty type bands were calculated. The distance of type bands with regard to their number was selected as 100 m. To carry down bands، a statistical network was designed in a way that the first band was randomly selected following 50 m pass and the next band was determined 100m apart. Results indicated that average number of parasitic plant in the sample in the directions of north compare to south and east differed significantly (five percent level). But average of this parameter between aspects of east and west did not show any significant difference. Oak and Crataegus were the most and least infected species respectively. Over 56% of the samples were infected and relative number of parasite occurrence was 2. 75 per infected tree. Results of one-way analysis of variance didn’t show any significant correlation between average number of parasites on the samples and different slopes.