فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 73، زمستان 1390)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 73، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناهید منوچهریان، معزز ارجمندی، محمدحسین بخشایی، پوران حاجیان، نسیم علیپور، افشین فرهانچی صفحه 1
  مقدمه
  سردرد پس از سوراخ شدن سخت شامه(PDPH) یکی از عوارض مهم بعد از انجام بی حسی اسپاینال به خصوص در خانم های باردار می باشد. جهت درمان این عارضه می توان از گلوکورتیکوئیدهایی مانند دگزامتازون استفاده کرد. هدف از انجام این مطالعه استفاده از دگزامتازون وریدی در پیش گیری از ایجاد PDPH می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می باشد که بر روی 246 خانم باردار کاندید سزارین تحت بی حسی اسپاینال انجام شده است. بیماران بر حسب تعداد دفعات پانکچر(یک، دو و بیش از دو) و نیز دریافت یا عدم دریافت 8 میلی گرم دگزامتازون وریدی به 6 گروه مساوی 41 نفری تقسیم شدند. همه بیماران با سوزن کوئینکه شماره 25 تحت بی حسی اسپاینال با تزریق 75 میلی گرم لیدوکائین 5 درصد قرار گرفتند. سپس اطلاعاتی مانند سن، سابقه جراحی، بی حسی اسپاینال و سردرد قبلی وجود سردرد اخیر پس از اسپاینال، زمان شروع، طول مدت آن و علائم حیاتی بیمار ثبت شد. در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته های پژوهش: از مجموع 246 بیمار 44 بیمار(9/17 درصد) دچار سردرد شدند. که این عارضه در بیمارانی که دگزامتازون دریافت کرده بودند 2/12 درصد و در گروه بدون دگزامتازون 6/23 درصد بود،(P≤0/030). هم چنین فراوانی نسبی هیپوتانسیون حین عمل در بیماران گروه دگزامتازون و بدون دگزامتازون به ترتیب 4/63 درصد و 4/76 درصد بود.(P≤0/037)
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز دگزامتازون وریدی به صورت پروفیلاکتیک میزان بروز سردرد پس از اسپاینال و هیپوتانسیون حین عمل را کاهش داده است. لذا می توان استفاده از این دارو را به ویژه در افراد مستعد بروز سر درد توصیه نمود.
  کلیدواژگان: سردرد، بی حسی اسپاینال، دگزامتازون وریدی
 • کورش رحمانی، آیت رحمانی، حسن رحمانی، امیرحسین محوی، مسعود یوسفی، کاظم گودینی صفحه 12
  مقدمه
  غلظت فلوئور در آب آشامیدنی در مقادیر کمتر از استاندارد باعث بروز پوسیدگی دندان و در مقادیر بالاتر از حد استاندارد باعث فلوئوروزیس استخوانی و دندانی می شود. در این تحقیق ارتباط بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی و میزان پوسیدگی دندان در کودکان 7 منطقه از شهرستان نورآباد ممسنی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  میزان فلوراید آب آشامیدنی توسط روش SPADNS اندازگیری شد. تعداد 3349 کودک در چهار محدوده سنی 6، 9، 10 و 12 سال مورد آزمایش قرار گرفتند و هم چنین هر 28 دندان کودکان مورد معاینه قرار گرفت. آب مصرفی این شهرستان از آب های زیرزمینی تامین می شود. جمعیت مورد آزمایش از نظر شرایط زندگی(اجتماعی-اقتصادی) و نژادی دارای وضعیت مشابهی بودند.
  یافته های پژوهش: میزان فلوراید آب آشامیدنی در این 7 منطقه از رنج 53/0 تا 1/0 میلی گرم بر لیتر متغیر بود. میزان پوسیدگی دندان دائمی(Dt) از محدوده 13/0 تا 34/0 و میزان پوسیدگی دندان شیری(dt) از رنج 5/0 تا 9/3 متغیر بودند. با وجود این که میزان فلوراید آب از حد استاندارد پایین تر بود، میزان پوسیدگی دندان هم از حد استاندارد ایران پایین تر است. با انجام آنالیز رگرسیون خطی مشخص شد که بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی و میزان پوسیدگی دندان ارتباط خطی مستقیم بسیار ضعیفی وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که در غلظت های پایین فلوراید آب آشامیدنی(10-53 میلی گرم بر لیتر) در پیش گیری از پوسیدگی دندان تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، فلوراید، پوسیدگی دندان، نورآباد ممسنی
 • علیرضا پورنجفیان، سیامک قوام، سمیر امیس قوام، محمدرضا حافظی احمدی، ماندانا قوام صفحه 20
  مقدمه
  یکی از روش های رایج در جلوگیری و کنترل تغییرات همودینامیک ناشی از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه در بیهوشی عمومی، تزریق مخدر وریدی به عنوان پیش دارو است. استفاده از این دسته داروها در زنان باردار داوطلب سزارین به دلیل احتمال عوارض تنفسی در جنین توصیه نمی شود ولی در حضور شرایطی خاص مثل پره اکلامپسی، متخصص بیهوشی مجاز به تزریق مقادیر کم فنتانیل به عنوان مخدر صناعی است. به نظر می رسد به دلیل متابولیسم سریع رمی فنتانیل و عدم باقی ماندن اثرات تنفسی در بدن جنین، این دارو می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر مخدرهای طولانی اثرتر باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر رمی فنتانیل با فنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتیک کاندید سزارین می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمائی بالینی تصادفی در زنان باردار پره اکلامپتیک کاندید سزارین تحت بیهوشی عمومی انجام شد. نمونه های پژوهشی در دو گروه قرار گرفتند، گروه اول(18n=) قبل از القای بیهوشی 50 میکروگرم فنتانیل دریافت نمودند و برای گروه دوم(20n=) رمی فنتانیل با دوز μg/kg/min05/0 به مدت 3 دقیقه انفوزیون گردید. ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از لوله گذاری و هم چنین آپگار نوزاد پس از تولد ثبت گردید و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: تمامی شاخص های همودینامیک در گروه اول بعد از لوله گذاری نسبت به قبل از آن افزایش پیدا کرده بود که از این میان افزایش فشارخون دیاستولیک و ضربان قلب معنی دار بود. افزایش خفیف در ضربان قلب و کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پس از لوله گذاری نسبت به قبل از آن در گروه دوم ثبت شد که کاهش فشارخون سیستولیک معنی دار بود. مقایسه تغییرات بین دو گروه نیز تفاوت آماری معنی داری نشان داد(P<0.05). میانگین آپگار نوزادان پس از تولد نیز در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. (P>0.05)
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به عدم تفاوت آپگار نوزادان پس از تولد در دو گروه و یافته های مطالعه حاصل از ارزیابی شاخص های همودینامیک می توان توصیه کرد که در زنان باردار کاندید سزارین در صورت استفاده از بیهوشی عمومی، جهت جلوگیری از افزایش شدید فشار خون و ضربان قلب حین لوله گذاری تراشه، از انفوزیون رمی فنتانیل استفاده شود.
  کلیدواژگان: سزارین، پره اکلامپسی، لوله گذاری تراشه، فنتانیل، رمی فنتانیل
 • محمد ملکوتیان، سید غلامرضا موسوی، علی طولابی صفحه 26
  مقدمه
  یکی از تکنولوژی های موثر برای حذف فلزات سنگین، استفاده جاذب های زیستی است. این امر به دلیل اقتصادی بودن، دستیابی راحت و منطبق بودن با استانداردهای زیست محیطی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیو جذب فلزات مس، روی، سرب و کادمیوم به وسیله جلبک اولوتریکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی است.
  مواد و روش ها
  نوع این پژوهش مقطعی است. نمونه برداری از فاضلاب صنایع مس، باطری سازی و آبکاری شهر کرمان به عمل آمد. مقادیر اولیه فلزات مس، روی، سرب و کادمیوم آن ها با دستگاه جذب اتمی مشخص شد. جهت تعیین میزان جذب فلزات توسط جاذب اولوتریکس زوناتا مقادیر مختلفی از جاذب(2/0، 4/0، 5/0، 1، 5/ 1 گرم) تحت شرایط pH های مختلف(3، 4، 5، 6، 7)، دماهای مختلف(10، 15، 20، 25، 30 درجه سانتی گراد)، زمان تماس های مختلف (15، 30، 45، 60، 80 دقیقه) در فاضلاب های مذکور تماس داده شدند. سپس ایزوترم های جذب و مدل سازی سینتیکی یون های فلزی بر روی جاذب بر اساس آزمون مدل های ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و سینتیک های نوع اول و دوم تعیین شدند.
  یافته های پژوهش: میزان حذف فلزات به وسیله جاذب اولوتریکس زوناتا متفاوت بود. در دمای بهینه 25 درجه سانتی گراد،pH بهینه 4 برای فلزات مس و سرب،pH بهینه 5 برای فلزات روی و کادمیوم، زمان تماس تعادلی 60 دقیقه و مقدار جاذب g/L 5/1، میزان حذف فلزات مس، روی، سرب و کادمیوم به ترتیب 2/98، 96، 4/98 و 7/94 درصد بود، که میزان حذف فلز سرب بیشتر از دیگر فلزات بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، جذب فلزات از مدل های فروندلیچ، لانگمویر و معادله سینتیک درجه دوم تبعیت نمود. پارامترهای ایزوترم نشان داد که ظرفیت جاذب در جذب فلز سرب بیشتر است اما جذب فلز مس و کادمیوم با انرژی بیشتری صورت گرفت. با توجه به راندمان بالای جذب، جلبک اولوتریکس زوناتا می تواند به طور موثری جهت بیو جذب فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی به کار رود.
  کلیدواژگان: ایزوترم و کینتیک، فلزات سنگین، جلبک اولوتریکس زوناتا، فاضلاب های صنعتی
 • امین میرزایی، سهیلا محمدی، سید سعید مظلومی محمود آبادی، محسن جلیلیان، ناصر حاتم زاده صفحه 38
  مقدمه
  مواجهه بیش از حد با نور خورشید در طول دوران کودکی با ایجاد سرطان پوست در ارتباط می باشد. هدف این مطالعه ارتقای رفتارهای محافظت کننده کودکان 1 تا 8 ساله در برابر نور خورشید از طریق انجام مداخله آموزشی با محوریت مادران بر اساس تئوری شناختی اجتماعی است.
  مواد و روش ها
  صد و شصت پنج نفر از مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی منطقه امام شهر یزد که دارای کودکان 1 تا 8 ساله بودند، در این مطالعه شرکت کردند. افراد شرکت کننده به طور تصادفی در دو گروه مداخله(75 نفر) یا گروه کنترل(90 نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نسخه فارسی پرسش نامه Parental Sun Protection Scale (PSPS) قبل از اجرای مداخله آموزشی و دو ماه بعد از آن گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11.5 و آمار توصیفی،کای اسکور، آزمون های تی و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: بر اساس نتایج این مطالعه، دو ماه پس از اجرای مداخله آموزشی، اختلاف معنی داری در میانگین نمرات خودکارآمدی(P≤0/001)، نرم ها(P≤0/001)، موانع(P≤0/001)و انتظارات(P≤0/001) در گروه مداخله مشاهده شد. هم چنین افزایش معنی داری در میانگین نمره رفتارهای مادران گروه مداخله در به کارگیری راهبردهای محافظت از نور خورشید مانند استفاده از کرم ضد آفتاب(P≤0/001)، لباس های محافظت کننده(P≤0/001) و اجتناب از نور خورشید(P≤0/007)، ایجاد شد. اختلاف معنی داری در متغیرهای مورد بررسی در گروه کنترل مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه کارایی مداخله آموزشی بر اساس تئوری شناختی اجتماعی را بر ارتقای رفتارهای محافظت کننده کودکان از نور خورشید از طریق آموزش مادران آن ها، نشان داد.
  کلیدواژگان: سرطان پوست، مداخله آموزشی، تئوری شناختی اجتماعی
 • علیرضا احمدزاده، محمد فیضی، مهران حبیبی رضایی صفحه 46
  مقدمه
  گلایکه شدن یک واکنش غیر آنزیمی است که با واکنش قند با گروه های آمین پروتئین شروع می شود. در مرحله اولیه گلایکه شدن سنتز ترکیبات حد واسط آمادوری رخ می دهد. و در مرحله پایانی پس از یک سلسله واکنش های پیچیده و برگشت ناپذیر محصولات پیشرفته گلایکه شدن(AGE) ایجاد می گردد. گلایکه شدن اختلالات مرتبط با دیابت، پیری فیزیولوژیک و آلزایمر را تحت تاثیر قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آلبومین سرم انسان همراه با گلوکز و در حضور غلظت های مختلف پاپاورین به مدت 42 روز در دمای ̊C 37 تیمار شد. هم چنینHSA به تنهایی به عنوان نمونه کنترل و در نمونه دیگر همراه با گلوکز به عنوان نمونه گلایکه تحت همان شرایط نگهداری شد. سپس نمونه ها با دو رنگ نمایی دورانی، فلورسانس و اسپکتروسکوپی فرابنفش بررسی شد.
  یافته های پژوهش:گلایکه شدن آلبومین سرم با افزایش غلظت پاپاورین بیشتر می شود. نمونه های دارای پاپاورین تغییرات بیشتری در ساختار دوم، فلورسانس وابسته به محصولات AGE و تعداد لیزین آزاد نسبت به نمونه گلایکه وکنترل نشان می دهند.
  بحث و نتیجه گیری
  در گلایکه مارپیچ آلفا و صفحات بتا به ترتیب 7/5 درصد کاهش و 1/3 درصد افزایش نسبت به کنترل نشان می دهد. گلایکه 2/14 درصد فلورسانس بیشتر نسبت به کنترل نشان می دهد. تعداد لیزین آزاد برای گلایکه 8 درصد نسبت به کنترل کاهش نشان می دهد. در نمونه های دارای پاپاورین تمامی این موارد بیشتر تغییر می کند. تغییر جذب آلبومین در حضور پاپاورین نشان می دهد که پاپاورین سبب شده لیزین های بیشتری با قند تماس پیدا کنند و گلایکه شدن افزایش یابد.
  کلیدواژگان: گلایکه شدن، آلبومین سرم انسانی، پاپاورین
 • اشرف دیرکوند مقدم، زینب سهرابی، ملوک جعفرپور صفحه 57
  مقدمه
  تنظیم خانواده از موثرترین راهکارهای مقابله با افزایش بی رویه جمعیت جهان است. از سال 1994 بهداشت باروری جایگزین تنظیم خانواده گردیده و نقش مردان یکی از جنبه های مهم این برنامه به شمار می آید. بنابراین، تعیین سطح آگاهی مردان در خصوص تنظیم خانواده و نقش آموزش در افزایش این آگاهی حائز اهمیت است. لذا مطالعه کنونی با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متاهل در خصوص مشارکت در تنظیم خانواده اجراء گردید.
  مواد و روش ها
  طی این مطالعه 500 مرد متاهل شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام با روش نمونه گیری آسان مورد بررسی قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t، کای دو و تست فیشر انجام شد.
  یافته های پژوهش: میانگین نمره سطح آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار داشت. بین سطح آگاهی با سن، شغل و تحصیلات مردان و همسرانشان ارتباط معنی داری گزارش شد. بیشترین فراوانی روش جلوگیری از بارداری قبل از آموزش مربوط به قرص جلوگیری از بارداری(9/53 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به IUD و آمپول(صفر درصد) بود. بعد از آموزش هم چنان بیشترین فراوانی مربوط به قرص جلوگیری از بارداری(4/28 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به آمپول(8/0 درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  ارتقاء آگاهی مردان سبب افزایش مشارکت آن ها در برنامه های تنظیم خانواده می شود. لذا آموزش های مداوم در این باره توصیه می گردد.
 • فریبا مهدی زاده، حسین مهدی زاده، محمدرضا سرمدی، مریم عزیزی، مرضیه علایی صفحه 62
  مقدمه
  آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی شامل: آموزش مبتنی بر رایانه، مبتنی بر وب و کلاس های درس مجازی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور برای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  140 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای، انتخاب گردیدند؛ در این مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسش نامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول برآورد گردید. فرضیات با استفاده از آزمون t و تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس آزمون شده اند.
  یافته های پژوهش: نتایج این تحقیق، حاکی از این است که پاسخگویان در حد زیادی به اثر بخشی محیط های آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری، اعتقاد داشته اند. هم چنین پاسخگویانی که فرصت مطالعاتی خارج از کشور داشته اند، بیشتر از سایر پاسخگویانی که به اثر بخشی محیط های آموزش الکترونیکی اعتقاد داشته، دارای دانش و مهارت زیادی در زمینه این محیط ها بوده و بیشتر از محیط های آموزش الکترونیکی استفاده کرده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  فراهم نمودن زمینه حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه های خارج از کشور در قالب فرصت مطالعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی، به خصوص برای اعضای هیات علمی هایی که بیشتر از ده سال از فارغ التحصیلی آن ها می گذرد، می تواند در محیط های آموزش الکترونیکی موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، آموزش پزشکی
|
 • N. Manuchehrian, M. Arjomandim., H Bakhshaeu, P. Hajian, N. Alipur, A. Farhanchi Page 1
  Introduction
  Post dural puncture headache (PDPH) is an important complication of spinal anesthesia, especially in young parturient women after cesarean section. The usage of glucocorticoids such as dexamethasone is a drug suggested to treat PDPH. The aim of this study was to determine the effect, of intravenous dexamethasone in prevention of PDPH after spinal anesthesia in cesarean section.
  Materials and Methods
  This is a doubleblind randomized clinical trial in which 246 cases of parturients candidated for cesarean section. Patients were divided randomly in 6 equal groups(n=41) according to the number of punctures (1, 2 or > 2 punctures) and administration of 8 mg intravenous dexamethasone. All the patients received spinal anesthesia using 75 mg of 5% lidocaine with a 25G quincke needle. Then, thepatientqs age,history of surgery,previous spinal anesthesia and headache,new onset and duration of PDPH and vital signes of patients were recorded. Finally the obtained data were analyzied by SPSS software.
  Findings
  44(17.9%) patients out of the 246 ones were affected by headache. 12.2% of patients who had received dexamethasone and 23.6% of patients who had not received it suffered from headache,(p-v= 0.030)/ The frequency of hypotension during surgery in patients who had received dexamethasone and those who had not received it were 63.4% and 76.4%, respectedly, (P-v=0.037). Discussion &
  Conclusion
  Administration of intravenous prophylactic dexamethasone caused a significantly decrease in the incidence of PDPH & intraoperative hypotension.So, we suggest the use of 8mg intravenous dexamethasone in susceptive patients for prevention of PDPH.
 • K. Rahmani, A. Rahmani, H. Rahmania., H Mahvi, M. Yousefi, K. Goadini Page 12
  Introduction
  If the fluoride concentration in drinking water is lower than the standard level, it causes dental caries and if it be more than standard level it causes dental fluorosis. The aim of this study was to determine whether a relationship exists between the groundwater fluoride(F) concentration and dental caries in children living in 7 areas of Nourabade Mamasani town in Iran.
  Materials and Methods
  F level of the town drinking water was measured by the SPADNS method. All the children of the 4 age groups of 6, 9, 10, and 12 were sampled for a total of 3349 in seven districts of the town. All the 28 teeth of the children were subject to this test. The drinking water in the region is totally of groundwater supply. The residents have essentially the same socio-economic living standards and nutritional conditions.
  Findings
  In these 7 areas, the F level in the drinking water was from 0.53 to 1 mg/L., While the number of decayed permanent(Dt) teeth per child ranged from 0.13and 0.34 to the number of decayed deciduous(dt) teeth ranged from 0.5 to 3.9 Although the F level in the drinking water was below the national level, the dental caries were below the national level. Over this narrow concentration range, there appeared to be a weak association between the F level in the drinking water and Dt and dt. Linear regression analyses showed very weak decreases of the Dt and dt scores with increasing water F level is not significant. Discussion &
  Conclusion
  This study shows that in low concentrations of F ranging 0.1 to 0.53mg/L, there is a negligible effect on prevention of dental caries.
 • A.R. Purnajafian, S. Ghavam, S. Ghavam, M.R. Hafezi Ahmadi, M. Ghavam Page 20
  Introduction
  Intravenous opioid injection as premedication is one of the most common methods for preventing and controlling hemodynamic changes due to laryngoscopy and tracheal intubation. Using such drugs is not suggestsd in pregnant women who candidate for cesarean section, because of respiratory depression in the newborn, but in special conditions such as preeclampsia, anesthetists can inject low doses of fentanyl(as a synthetic opioid). Because of rapid metabolism of remifentanil and no respiratory effects in the newborn, it can be introduced as a perfect alternative for longer acting opioids in such conditions.
  Materials and Methods
  This study was done as a randomized clinical trial on preeclamptic pregnant women who were candidate for cesarean section under general anesthesia. They were divided into two groups: in one group 1ml. fentanyl was injected before induction of anesthesia(n1=18), and in the other group 0.05 g/kg/min remifentanil was infused for 3 minutes before induction (n2=20). Afterwars, of heart rate, systolic and diastolic blood pressures before and after intubation and also the newborn's apgar were measured and assessed.
  Findings
  All hemodynamic indices increased after intubation in the fentanyl group, and increase in diastolic pressure an heart rate was significant. Mild increase in heart rate and decreasing in systolic and diastolic blood pressure after intubation in remifentanil group was achieved that the decrease in systolic blood pressure was significantly different(R1=154.35, R2=148.35). Comparison of changes between the two groups also demonstrated significant difference (Pval.<0.05). The newborns mean apgar score showed no signifant difference between the two groups(AP.remi=0.88, AP.fent=0.86). Discussion and
  Conclusion
  Considering no difference between the newborns apgar in both the groups and results of assessment of hemodynamic indices, it can be suggested to use remifentanyl in pregnant women who are candidate for cesarean section under general anesthesia to prevent severe increase in blood pressure and heart rate during tracheal intubation.
 • M. Malakootian, Gh.R. Moussavi, A. Toolabi Page 26
  Introduction
  One of the effective technologies to remove heavy metals is to use bio-absorbents which are economical, easy to access, and conformed to environmental standards. The aim of this research was to study the biosorption level of copper, zinc, lead, and cadmium using Ulothrix Zonata Algae from industrial wastewater. Materials &
  Methods
   was a cross sectional investigation. Sampling was done from wastewater of battery-making, electroplating and copper industries of Kerman City. Initial levels of Copper, Zinc, Lead and Cadmium were measured by atomic absorption spectrometry. To determine the absorption level of such metals by Ulothrix Zonata absorbent, various amounts of absorbent (0.2, 0.4, 0.5, 1, 1.5 g) were exposed to the mentioned wastewater under different pHs (3, 4, 5, 6, 7), various temperatures (10, 15, 20, 25, 30 °C) and different exposure times (15, 30, 45, 60 and 80 min). Then, the absorption isotherms and kinetic modeling of metallic ions were determined on the absorbent based on testing Longmuir, Freundlich, and first and second grade kinetics isotherm models. Findingsq Level of removing metals by Ulothrix Zonata absorbent was different. In optimum temperature 25 °C, optimum pH 4 for copper and lead metals, optimum pH 5 for zinc and cadmium metals, balanced contact time of 60 min and absorbent level of 1.5 g/L, removal level of copper, zinc, lead and cadmium was 98.2%, 96%, 98.4% and 94.7% respectively. The removal rate of lead was more than the other metals. Discussion &
  Conclusion
  Isotherm parameters showed that absorbent capacity for absorbing lead was higher, but absorption of copper and cadmium metals with energy height occurred. Concerning high absorption efficiency, Ulothrix Zonata algae can effectively be used to biosorption of heavy metals from industrial wastewater.
 • Page 38
  Introduction
  Excessive sun exposure in childhood has been associated with the development of skin cancer. The aim of this study was the promotion of sun protection behaviors in 1-8 years old children through mother education based on Social Cognitive Theory (SCT).
  Materials and Methods
  One hundred and sixty five mothers with 1-8 years old children referring to Emamshahr health care center of Yazd city participated in this study. The study subjects were randomized to either an intervention (70 subjects) or control (90subjects) group. Data was collected using Persian version of Parental Sun Protection Scale (PSPS), before and two months after performing the educational intervention program and then analyzed using SPSS 11.5 software, descriptive statistics, chi square test, t test and paired t test.
  Findings
  Results of this study showed significant differences in mean scores of self efficacy (P0.001), norms (P0.001), impediments (P0.01), and expectancies (P0.001), in intervention group two months after performing the educational intervention program. Significant increases were also found in behaviors of using the sun protection strategies such as sun screen usage (P0.001), protective clothing (P0.01), and sun avoidance (P0.007) in intervention group. There was no significant difference in mean scores of variables among control group. Discussion &
  Conclusion
  The results of this study showed the applicability of educational intervention based on Social Cognitive Theory to promote sun protection behaviors in children via education of their mothers.
 • A. Ahmadzadeh, M. Feizie, M. Habibi Rezaie Page 46
  Introductioni Glycation is a non enzymatic reaction initiated by the primary addition of sugar to the amino groups of proteins.In the early stage of glycation, the synthesis of intermediates leading to formation of Amadori compounds occurs. In the late stage, advanced glycation end product (AGE)is irrevesibly formed after a complex cascade of reactions. Glycation also affect diabetes-related complications physiological aging and neurodegenerative diseases such as alzeimers. Materials & Methodsi In this study, HSA incubation with glucose and different concentration of papaverine for 42 days at 37°C. as well as HSA incubation alone (control sample), with glucose(glycated sample)were treated respectively under the same conditions. After 42 days, the samples by use of circular dichroism, fluorescence and UV spectroscopy were investigated. Findingsi HSA glycation increases alon with rising of papaverine concentration. Samples containing papaverine showed more changes in secondary structure free amino groups and AGE fluorescence in relation to glycated and control samples. Discussion &
  Conclusion
  In glycated helix and sheet a 5.7% decrease and 3.1% increase were seen in comparison to the control respectively. Glycated showed 14.2% fluorescence more than the control. Free lys number in glycated showed 8% less in relation to the control. All this cases showed more changes in samples which contained papaverine. HSA absorb in presence of papaverine showed that papaverine cause more lys contact with sugar and an increase in glycation.
 • A. Direkvand Moghadam, Z. Sohrabi, M. Jafarpur Page 57
  Introduction
  Family planning is the most effective strategy in reducing the world population. Family planning was replaced by reproductive health since 1994 and the role of men is one of the most important aspects of this program. Therefore, determination of men's knowledge in family planning and the role of education in enhancing the awareness are important. This study has been performed to determine the impact of education on knowledge and performance of the married men's contribution to family planning.
  Materials and Methods
  During the investigation, 500 married men working at hospitals and health centers of Ilam were studied by use of easy sampling method. A questionnaire was used to collect data. Analyzing the data was performed by SPSS software and Paired t-test, x2 and Fisher.
  Findings
  It was shown that mean of score about men's knowledge of family planning before the education was statistically different from that of after the education. A signficant difference was seen between the men's age, education, job and their wives. Before the education, the most frequent method of contraception was pills usage, (53.9%) and the lowest frequencies were IUD and DMPA (0%). After the education, pills continued to be the most frequent method of contraception (28/4%) and DMPA (0/8 %) as the rarest.
 • F. Mehdizadeh, H. Mehdizadeh, M.R. Sarmadi, M. Azizi, M. Allaei Page 62
  Introduction
  Nowadays, electronic learning is not a choice but a necessity for higher education. This study aims at investigating readiness of faculty members of Iranian west medical universities in application of e-learning in learning processes.
  Materials and Methods
  Running a stratified sampling technique, 140 faculty members of Iranian west medical universities were selected and their readiness for electronic learning application was assessed by a researcher-developed questionnaire. The reliability of the instrument turned out as acceptable using Cronbach’s Alpha coefficient. Hypotheses were tested utilizing t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
  Findings
  Results of the study revealed that the respondents mostly believed in the effectiveness of e-learning environments in learning process. Further, those who had had abroad studies opportunities believed in the effectiveness of such environments, had knowledge and skill on these areas and used the environments more than others. Discussion &
  Conclusion
  Providing opportunities for academic staff to experience learning and teaching process abroad and attending the e-learning conferences and workshops, especially for those who have been graduated more than ten years ago, would persuade them to utilize e-learning environments.