فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 5 (زمستان 1390)
 • پیاپی 5 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا بزرگ نژاد، فاطمه باغی، عظیم اکبرزاده، مهدی ارجمند صفحه 9
  سابقه و هدف
  آرکئوزرم به عنوان یکی از حامل های لیپیدی جدید برای دارورسانی هدفمند، جهت درمان انواع سرطان شناخته شده است. برای حذف اثرات جانبی دارو بر سایر سلول ها و رسیدن دوز بالاتری از دارو به سلول هدف، داروی ضد سرطان سیس پلاتین در آرکئوزرم کپسوله می شود.
  مواد و روش ها
  آرکئوزرم از آرکی باکتر های متانوژن استخراج شد و پس از انحلال در بافر فسفات، به منظور بارگذاری سیس پلاتین بر آرکئوزرم ساخته شده و تغییر اندازه ذرات به ابعاد نانو، محلول در سونیکاتور حمام دار سونیکه شد.
  یافته ها
  موازنه جرم با استفاده از دانسیته و جرم مولکولی مواد تشکیل دهنده محلول سونیکه شده محاسبه شد. سپس، میزان درصد بارگذاری دارو بر روی نانوآرکئوزرم حاصل گردید و در نهایت با استفاده از دستگاه زتاسایزر اندازه ذرات در ابعاد نانو تایید شد.
  نتیجه گیری
  هدف از پژوهش حاضر، تولید نانوآرکئوزرم حامل داروی سیس پلاتین بود که به منظور دارورسانی هدفمند، جهت درمان انواع سرطان به کار گرفته می شود که با درصد بارگذاری مناسب به این مهم دست یافتیم.
  کلیدواژگان: آرکئوزرم، سیس پلاتین، دارورسانی هدفمند
 • نجمه نصیری، احسان شکری، قربانعلی نعمت زاده صفحه 15
  سابقه و هدف
  مدیریت جذب، انتقال، تبادل و کده بندی کردن یون ها و تنظیم دقیق نسبت های یونی در گیاهان به واسطه فعالیت مجموعه ای از ناقل ها، حامل ها و کانال های یونی صورت می پذیرد. پمپ یونی H+-ATPase واکوئلی، نقش مهمی در ایجاد و حفظ شیب الکتروشیمیایی دارد و انتقال یون ها به داخل واکوئل سلول های گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. فعالیت این پمپ باعث ایجاد نیروی محرکه پروتونی اولیه برای راه اندازی و تنظیم سایر ترانسپورترها، سیمپورترها و کانال های وابسته به + H مستقر در غشای واکوئل می شود. در این تحقیق بدلیل اهمیت آشکاری که این پمپ در زمینه بهبود مقاومت به شوری دارد، از گیاه تک لپه و شورزی Aeluropus littoralis به عنوان منبع ژن استفاده شد.
  مواد و روش ها
  یک کلون cDNA با طول کامل (bp 498)، که حاوی اطلاعات لازم برای کد کردن زیر واحد (AlVHA-c) V- H+ ATPase c می باشد از Aeluropus littoralis جداسازی و در باکتری E. coli همسانه سازی شد.
  یافته ها
  توالی نوکلئوتیدی این ژن (AlVHA-c)، همولوژی بسیار معنی داری با همتای خود در گونه های ارزن، برنج، گندم و ذرت نشان داد. همچنین آنالیزهای مختلف بیوانفورماتیکی به منظور آشکارسازی روابط خویشاوندی و تکاملی و بررسی تفاوت های احتمالی با استفاده از توالی آمینواسیدی و نوکلئوتیدی این ژن انجام شد. در نهایت توالی کامل ناحیه کد کننده در Genbank با شماره دسترسی (JF504672) ثبت شد.
  نتیجه گیری
  زیر واحد c، پمپ H+-ATPase واکوئلی گیاه آلوروپوس نقش مهمی در فیزیولوژی پاسخ به تنش دارد.
  کلیدواژگان: پمپ پروتونی، زیر واحد H+، ATPase c واکوئلی
 • مریم پیوندی، مهدی میرزا، زهرا کمالی جامکانی صفحه 25
  سابقه و هدف
  جنس مرزه گیاه دارویی، از تیره نعناییان است. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثر نانو کود کلات آهن و کود کلات آهن معمولی بر عملکرد و رشد گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی شامل 3 تیمار نانو کود کلات آهن در سه غلظت 1، 3، 5 کیلوگرم در هکتار و 3 تیمار کود کلات آهن معمولی در 3 غلظت 5/1، 5/4، 5/7 کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد بود.
  یافته ها
  فعالیت کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در تیمار نانو آهن (kgh-1 5/4) افزایش معنی داری را نشان داد. کاربرد کلات آهن در تیمار (F1) و همه غلظت های نانو آهن موجب افزایش معنی دار در غلظت chl.a شد. کاربرد کود نانو آهن در همه غلظت ها در افزایش میزان chl.b موثرتر از همه غلظت های کلات آهن بود.
  نتیجه گیری
  طول ریشه و طول ساقه در تمام تیمارهای نانو کلات آهن کاهش یافت. همچنین با اعمال تیمار های مختلف کودی، تغییرات معنی داری بر محتوای پروتئین نسبت به گروه شاهد مشاهده شد.کاربرد کلات آهن و نانو آهن با غلظت بالا موجب کاهش میزان پروتئین شد. این کاهش در تیمار نانو آهن محسوس تر بود. کلات آهن، موجب کاهش و نانو کود کلات آهن موجب افزایش میزان مجموع کلروفیل های a وb شد.
  کلیدواژگان: مرزه Satureja hortensis، نانو کود کلات آهن، آسکوربات پراکسیداز
 • فرنگیس قنواتی صفحه 33
  سابقه و هدف
  جنس اسپرس با نام علمی Onobrychis متعلق به خانواده Fabaceae و بزرگترین جنس قبیله طایفه Hedysareae می باشد که 27 گونه آن انحصاری ایران است.
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر ویژگی های دانه گرده 11 تاکسون از جنس اسپرس به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری، پرولیت و پرپرولیت می باشند. در آن ها اکتوکولپی طویل، کم عمق یا عمیق و در قطبین باریک شده و غشاء شیار (colpi) با گرانول های ریزو درشت پوشیده شده است. تزئینات سطح اگزین از نوع مشبک (reticulate) و لومن از نظر اندازه متفاوت است. از دید استوایی دانه گرده از نوع کشیده، بیضوی بوده و از دید قطبی کروی و یا سه وجهی لب گرد می باشند. براساس اندازه، شکل از دید قطبی و استوایی، و تزئینات سطح اگزین دانه های گرده مورد بررسی به یک گروه تقسیم شدند.
  نتیجه گیری
  مطالعات ریخت شناسی دانه گرده امکان تشخیص و تفکیک گونه ها را فراهم می کند
 • سعید ذاکر بستان آباد، غلامرضا بخشی خانیکی، فاطمه محسن نژاد صفحه 45
  سابقه و هدف
  گردو (.Juglans regia L) گیاهی است سخت ریشه زا و از این رو تکثیر گونه ها و واریته های مختلف آن با روش های متداول غیر جنسی تقریبا امکان پذیر نمی باشد. هدف از این تحقیق بررسی روش های تکثیر غیر جنسی گردوی خوراکی با استفاده از تنظیم کننده های رشد IBA و 2،4-D است.
  مواد و روش ها
  ابتدا تعداد 40 قلمه ی 20 سانتی متری سالم و مرغوب از یک گردوی اصلاح نژاد شده با نام محلی گردوی کاغذی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز انتخاب و در 5 گروه (یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار) قرار گرفتند. آزمایش با توجه به فاکتورهای پیش بینی شده با 4 تیمار (دو غلظت متفاوت از IBA و 2،4-D) و یک گروه شاهد در اواسط فروردین 1387 انجام شد.
  یافته ها
  تیمار IBA در روش قلمه زنی نقش موثری در ظهور اولین پریموردیوم ریشه دارد، ولی تیمار 2،4-D روی ظهور اولین پریموردیوم ریشه، تاثیر چندانی از خود نشان نداد. همچنین تیمارهای 2،4-D و IBA هر دو موجب افزایش طول ریشه چه گردیدند.
  نتیجه گیری
  مطالعات نشان داد که تیمار اندام های هوایی با IBA تاثیر چشم گیری روی ظهور اولین اندام هوایی (ساقه چه) ندارد ولی تیمار 2،4-D، ظهور، رشد و تکثیر اولین اندام هوایی را به شدت تحریک می کند. تیمار همزمان قلمه با تیمارهای 2،4-D و IBA موجب افزایش درصد بقای قلمه ی ریشه دار شده می شود.
  کلیدواژگان: گردو، از دیاد غیر جنسی، ریشه زایی
 • میترا حیدری نصرآبادی، فهیمه حقیقی، فرشته سرافرازی اسفند آبادی، لیلا جهانبخش، مهسا رحیمی مطلق، فریما زاهدی صفحه 53
  سابقه و هدف
  برومادیالون ماده سمی شناخته شده ای می باشد. اثرات سمی آن بر ساختمان های مختلف حیوانات آزمایشگاهی بالغ، مورد مطالعه زیادی قرار گرفته است. اما مطالعه اثرات آن بر جنین و جفت همچنان ناکافی می باشد. در این تحقیق جنین موش صحرائی قرار گرفته در معرض برمودیالون طی یک دوره زمانی کوتاه، مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  حیوان مورد استفاده در این تحقیق، موش های صحرایی نژاد ویستار می باشند. موش های ماده پس از بروز بارداری به طور تصادفی در 2 گروه جای داده شدند (در هر گروه 7 راس). به حیوانات گروه تجربی این مطالعه، در روز 5 بارداری در یک نوبت برومادیالون با دوز mg/kg 11/0 و به موش های گروه کنترل در همان روز آب استریل داده شد. در روز 15 حاملگی، موش ها کشته شده و جنین ها از رحم بیرون آورده شدند. وزن و قطر جنین ها اندازه گیری شده و سپس جنین ها تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه تجربی بین وزن و اندازه جنین ها با گروه کنترل اختلاف معنی داری دیده نشد اما در تعداد جنین ها به دلیل وجود جنین آتروفی در گروه تجربی کاهش معنی داری مشاهده گردید (05/0 > p). در ساختمان خارجی جنین گروه تجربی نواحی هموراژیک و همچنین آماس معده، لوپ های روده و کبد نیز مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج فوق نشان دادند که برومادیالون باعث بروز ناهنجاری های تراتوژنی در جنین شده است.
  کلیدواژگان: برومادیالون، تراتوژنیک، جنین موش
 • غلامرضا بخشی خانیکی، مه لقا قربانلی، شوکت سادات میر باقری صفحه 59
  سابقه و هدف
  بررسی صفات فیزیولوژیکی دو رقم سیب در زمان برداشت آزمایشی و پس از انبارداری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  دو رقم سیب ایرانی زودرس به نام های گلاب و شفیع آبادی انتخاب و چندین صفت در دو زمان (بلافاصله پس از برداشت و 20 روز پس از انبارداری) اندازه گیری شدند. این صفات عبارت بودند از: وزن میوه، حجم میوه، چگالی میوه، حجم عصاره، اسیدیته،pH، میزان مواد جامد محلول، درصد ماده خشک، اتیلن و میزان برخی عناصر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو رقم، اختلاف معنی داری در بیشتر صفات اندازه گیری شده وجود داشت و همچنین بین دو زمان مختلف نمونه برداری از نظر صفات وزن میوه، اسیدیته و اتیلن اختلاف معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  اختلاف معنی داری بین ارقام مورد آزمایش (گلاب و شفیع آبادی) از نظر میزان تولید اتیلن وجود داشت. رقم گلاب نسبت به رقم شفیع آبادی دارای میزان تولید اتیلن بیشتری است.
  کلیدواژگان: سیب گلاب، سیب شفیع آبادی، تغییرات بیوشیمیایی، برداشت، انبارداری
 • فاطمه قلی زاده صفحه 67
  تداخل ژنی یک وسیله مهم دفاعی در زیست شناسی مولکولی و به خصوص در ارگانیسم های رده پایین است که در آن قطعات مشخصی از RNA دو رشته ای در بیان یک ژن خاص مداخله می کنند. تداخل RNA اخیرا به عنوان یک تکنیک آزمایشی موفق به منظور تعیین عملکرد ژن ها از طریق تخریب ژن ها در مدل های موجودات به کار رفته است. اهمیت RNA دو رشته ای به عنوان یک هدف یا واسطه ساختار کلیدی است که تمام مسیر های خاموشی RNA را در تمام موجودات مختلف به هم مرتبط می کند. تداخل RNA متد مهمی است که تنها روی تعداد اندکی از مولکول های دو رشته ای RNA در هر سلول برای خاموشی بیان ژن ها به کار می رود و در حال حاضر یکی از برجسته ترین موضوعات بیولوژی مولکولی است. توانایی قابل توجه دستکاری خاموشی RNA، طیف وسیعی از کاربرد بیوتکونولوژی را در بیولوژی مولکولی و ژن درمانی در موجودات فراهم کرده است. این تکنولوژی قادر است ویروس های القا کننده خاموشی را به عنوان ابزاری مناسب جهت مطالعات ژنتیک کاربردی به کار برد. تکنیک تداخل RNA، با انجام تحقیقات گسترده رو به تکامل است. در این مقاله مکانیسم تداخل RNA، مسیرهای موجود در آن و همچنین تکنیک RNA درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
|
 • Alireza Bozorgnejad, Fatemeh Baghi, Azim Akbarzadeh, Mehdi Mehdi Arjmand Page 9
  Aim and Background. Archaeosome is known as a new lipid carrier for targeted drug delivery in cancer therapy. The anti cancer drug, Cisplatin, is encapsulated in archaeosome to reduce the side effects of drug on other cells and offer more dosage of drug on target cellMaterial and Method. Archaeosome was extracted from methanogens and after being dissolved in phosphate buffer, the solution was sonicated in bath sonicator for loading the cisplatin on extracted archaeosome and resize to nano scale.Results. Mass balance was obtained using density and molecular weight of sonicated solution elements, and therefore, the loading percentage of drug on nano archaeosome was obtained. The particles size in nano scale was confirmed with zeta sizer. Conclusion. The main purpose of this research was to load cisplatin on archaeosome for targeted drug delivery against cancer. We obtained very suitable loading percentage that allowed us to succeed in our aim.
 • Najmeh Nasiri, Ehsan Shokri, Ghorbanali Nematzadeh Page 15
  Aim and Background. In plants, ions uptake management, translocation, exchange, compartmentalization and precise adjustment of ionic ratios were carried out through the activity of a series of carriers, ion channels and transporters. The vacuolar H+-ATPase (VHA), plays a crucial role in establishing and maintaining intracellular pH gradients across specialized organellar membranes, and influences the transport of cations into the vacuoles of plant cells. Activity of this pump provides the primary proton motive force for the execution and regulation of other ion transporters, semi-transporters and H+-dependent channels in the membrane vacuoles. Due to the apparent importance of this pump in improving salt tolerance, in this study, Aeluropus littoralis a monocot halophyte was used as a gene source. Materials and Methods. A cDNA clone with complete length of 498bp contains the necessary information to encode the c subunit of V-ATPase (AlVHA-c) isolated from the A. littoralis plant and was cloned in E. coli bacterium. Results. The nucleotide sequence of the gene (AlVHA-c) showed a significant homology with its counterpart in millet, rice, wheat and maize. In addition the various bioinformatics analysis was performed to clarify the evolutionary relationships and to investigate the possible amino acid and nucleotide sequences differences. Conclusion. Finally the complete coding sequence was submitted to GenBank with accession number of (JF504672).
 • Maryam Peyvandi, Mehdi Mirza, Zahra Kamali Jamakani Page 25
  Aim and background. Satureja is a genus of aromatic plants of the family Lamiaceae. The effect of nano Fe chelate and Fe chelate on the growth of Satureja hortensis was investigated. Materials and methods. The experiment was conducted in farm condition in the form of randomized design based on four replications. Plants were treated by different concentrations of iron chelated fertilizer (0, 1.5, 4.5, 7.5 kgha-1) and nano chelated fertilizer (0, 1, 3, 5 kgha-1).Results. Catalase and ascorbate peroxdiase activity was significantly increased in nano Fe fertilizer (4.5 kgha-1). The chlorophyll a content was significantly increased in the Fe chelate (1 kgha-1) and all nano Fe treatments. The effect of nano Fe on chlorophyll b content was more than Fe chelate.Conclusion. The length of stem and root were decreased in all Fe and nano Fe treatments in comparison to control. Also by using the fertilizers, the protein content showed significant differences. High concentrations of Fe chelate and nano Fe chelate decreased the protein content. In the nano Fe treatments indicated that decreasing protein content was more than Fe treatments. Fe chelate decreased and nano Fe increased the total chlorophyll content.
 • Farangis Ghanavati Page 33
  Aim and background. The genus Onobrychis Adans (Fabacea) belongs to Hedysareae tribe. Onobrychis is the biggest genus of Hedysareae Tribe which has 27 endemic species in Iran.Materials and Methods. Pollen morphology of 11 taxa of the Onobrychis was studied with Scanning Electron Microscopy (SEM).Results. the results obtained showed that pollen grain is 3-collpate, prolate or perprolate. Exine ornamentation is reticulate and dimention of lumen is different. The equatorial view was elongated, elliptic and the pollar view was circular or obtus-triangular. One pollen type is recognized based on size, equatorial and polar view and exines ornamentation. Conclusion. Pollen morphological studies provided the opportunity to identify and separate species.
 • Saeed Zaker Bostan Abad, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Fatemeh Mohsennejad Page 45
  Aim and Background. The Juglans regia L. is a plant with difficulty in rooting, therefore, its asexual reproduction is almost impossible. The aim of this study was to conduct and improve the advantage of asexual reproduction by using growth regulators of IBA and 2,4-D.Materials and Methods. In order to keep major characteristics, we studied the effects of treatments and growth regulators of IBA and 2,4-D in several concentrations on 40 plantlet in five groups. Results. The results showed that application of IBA has important effects on root primordium initiating but application of 2,4-D does not show significant initiation. Both treatments of IBA and 2,4-D tend to increasing length of roots. Conclusion. This research show that, treating of shoots with IBA have not important effect on shoot primordium initiation, but 2,4-D treatment are very important effects. Over all treatment with IBA and 2,4 –D caused to increasing the rooting in survival of cutting.
 • Mitra Heydari Nasrabadi, Fahimeh Haghighi, Fereshteh Sarafrazi Esfandabadi, Leyla Jahanbakhsh, Mahsa Rahimi Motlagh, Farima Zahedi Page 53
  Aim and background. Bromadiolone is one of the well known toxic substances. Toxic effects of bromadiolone have been studied more on different organs of experimental animals. But studying the effects of the toxin on fetus and placenta is still insufficient. In this study, we studied rat embryos exposed to bromadiolone in a short period. Materials and Methods. Animals used in this study were Wistar rats. After the occurrence of pregnancy, female rats were placed in two groups, randomly (n=7). Bromadiolone was given to the experimental group animals on the day 5 of pregnancy in one turn in a dose of 0.11 mg/kg and then sterilized water was given to the control group. On the 15th day of pregnancy, rats were killed and embryos were taken out of the womb. Weight and diameter of embryos were measured and then embryos were used for histological and statistical studies.Results. In the experimental group, there was no significant difference between fetal weight and size of experimented and control groups but in experimental group there were significant decreased in the number of embryos due to fetal atrophy (p<0.05). Hemorrhagic areas of the external structure in the experimental embryos and although, edema of gastric, intestinal lobe and liver was also seen. Conclusion. These results showed that bromadiolone causes teratogenic malformation in the ratfetus
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki, Mahlagha Ghorbanli, Shokat Sadat Mirbagheri Page 59
  Aim and Background. Physiological characteristics of two apple cultivars (Golab and Shafiabadi) were surveyed after harvesting and storing at the Agricultural Pardis and Natural Resources of Tehran University. Materials and Methods. Two cultivars were selected and some certain physiological characteristics were examined twice. These characters were weight, volume, density, extracted volume, PH, amount of solved and unsolved material, dry matter and ethylene hormone of the fruit. Results. The result showed that there were significant differences among characters between two examined cultivars and also the differences were significant between two times of sampling among fruit weight, PH and ethylene amounts.Conclusion. There were significant differences between two apple cultivars corresponding to ethylene amount, Golab cultivar produces much more amount of ethylene compared with Shafiabadi cultivar.
 • Fatmeh Gholizadeh Page 67
  RNA interference (RNAi) is a system within living cells that helps to control which genes are active and how active they are. Two types of small RNA molecules-microRNA (miRNA) and small RNA interference (siRNA) - are central to RNA interference. RNAs are the direct products of genes, and these small RNAs can bind to specific other RNAs and either increase or decrease their activity, for example by preventing a messenger RNA from producing a protein. RNA interference has an important role in defending cells against parasitic genes – viruse and transpose – but also in directing development as well as gene expiration in general. RNA interference is now a widely used biology research technique that can be applied to both cultured cells and whole animals. RNA interference can be used to selectively reduce the level of expression of a specific protein. Clues to the function of the protein can be obtained by observing changes in cell or organism behavior after knockdown of expression in general.