فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue: 3, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/01/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هادی راحمی، سید کمال الدین مصطفوی، فاطمه اسفندیارپور، محمد پرنیان پور *، ابوالفضل شیرازی عدل صفحه 1
  زمینه و هدف

  مفصل زانو به دلیل حرکات و بارهای زیادی که در طی انواع فعالیت های روزمره، شغلی و ورزشی بر آن تحمیل می شود، در معرض خطر بالای صدمات و دژنراسیون است. استئوآرتریت و آسیب های لیگامانی اغلب سبب بروز درد و کاهش سطح فعالیت های فرد می گردد که این امر خود هزینه های انسانی واقتصادی هنگفتی را بر جوامع تحمیل می کند. از این رو برای سال های متمادی مطالعه بیومکانیک مفصل زانو همواره مورد توجه محققین زیادی بوده است. هدف اصلی این تحقیقات شناخت بهتر عملکرد مفصل زانوی سالم و آسیب دیده است. بطوریکه عمده روش های پیشگیری از آسیب و درمان بر اساس همین تحقیقات بنا شده است.

  روش بررسی

  بدلیل مشکلات، محدودیت های عملی و اخلاقی همچنین هزینه هنگفت انجام مطالعات تجربی بر روی زانوی زنده و جسد استفاده از مدل سازی ریاضی به روش المان محدود ابزار کارا، قوی و مکملی برای بررسی بیومکانیک مفصل زانو است.

  یافته ها

  مزیت روش المان محدود در بررسی بیومکانیک مفصل مقاوم بودن آن برای تلفیق نمودن هندسه سه بعدی مفصل زانو، قیود پیچیده و شرایط بارگذاری، همچنین موادی با ویژگی های غیر خطی و ناهمگن است.

  نتیجه گیری

  در این مقاله با مرور مطالعات مهمی که با روش المان محدود به بررسی بیومکانیک زانو پرداخته اند و بحث پیرامون عمده نتایج آنها به ترسیم چشم انداز آتی در بررسی بیومکانیک مفصل زانو مبادرت شده است.

  کلیدواژگان: مفصل زانو، مدل سازی، روش المان محدود، لیگامان، آسیب، دژنراسیون، توانبخشی، درمان
 • رحیمه محمودی، سید جواد موسوی * صفحه 15
  زمینه و هدف

  تاکنون مطالعات بسیار متعددی در مورد اثر استراحت مطلق Bedrest (BR)برروی سیستم های مختلف بدن از جمله عضلات، استخوانها، اعصاب، عروق، سیستم ادراکی و شناخت (cognition)، در سراسر دنیا انجام شده است. هدف از این پژوهش، مرور نظام مند مقالات چاپ شده، حاصل از مطالعات انجام شده در برلین در زمینه تاثیر استراحت مطلق برروی سیستم عضلانی- اسکلتی است. جامع ترین مطالعه ای که تاکنون در این زمینه انجام شده، مطالعه دوم برلین(Second Berlin Bedrest Study) با همکاری سازمان فضایی اروپا (European Space Agency or ESA) می باشد. در این مطالعه، 24 مرد سالم به مدت 56 روز در وضعیت خوابیده طاقباز قرار گرفتند. در این مدت، اثر استراحت مطلق بر روی قدرت، تحمل، هماهنگی و کنترل عضلات و نیز دانسیته استخوان افراد مورد مطالعه بررسی شد. در این سری مطالعات، اثر تمرین مقاومتی با لود بالا و ویبراسیون نیز بررسی شد. چنین تحقیقاتی، فرصتی را برای مطالعه اثرات خاص بی حرکتی بدون مداخله بیماری های دیگر، فراهم می کند.

  روش بررسی

  جستجوی نظام مند بانک های اطلاعاتی مدلاین Pubmed و سایت ESA، برای شناسایی مقالات چاپ شده مطالعات انجام شده در برلین، بخصوص مطالعات مربوط به مطالعه ی دوم برلین در مورد اثر استراحت مطلق برروی عضلات تنه و اندام تحتانی و استخوان ران و تیبیا انجام شد. به علاوه مقالات مربوط به اثربخشی مداخلات بصورت تمرین مقاومتی و ویبراسیون کل بدن نیز جستجو و شناسایی شد.

  یافته ها

  تعداد 46 مقاله از مطالعات انجام شده در برلین بین سالهای 2003 تا 2011به چاپ رسیده است که تنها دو مقاله مربوط به سال 2003 و2004 و بقیه مقالات مربوط به سال های 2005 تا 2011 می باشد. از تعداد کل مقالات، 17 مقاله در رابطه با عضله و اثر مداخله بر آن، 3 مقاله در مورد استخوان و نیز تاثیر مداخله بر آن و 4 مقاله در رابطه با عضله و استخوان و نیز اثر مداخله بر هر دو سیستم بصورت توام، یافت شد. 22 مقاله ی دیگر در مورد سیستم های دیگر همچون قلب، عروق، خواب و شناخت و ادراک بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعات، نشان داد که استراحت مطلق، اثرات منفی گسترده ای بر روی سیستم عضلانی اسکلتی به جا می گذارد. این اثرات، شامل تغییر فعالیت تونیک به فازیک عضلات، آتروفی عضلانی و پوکی استخوان که از روزهای اولیه پس از استراحت مطلق، شروع می شود و حتی تا 180 روز پس از پایان دوره استراحت مطلق باقی می ماند، می باشد. با توجه به اینکه استراحت به عنوان یک روش درمانی در مورد بعضی از بیماری ها از جمله کمردرد به کار می رود، شناخت اثرات منفی استراحت می تواند در کاهش تجویز استراحت مطلق به عنوان یک روش درمانی، موثر باشد.

  کلیدواژگان: مطالعه دوم برلین در مورد استراحت مطلق، آتروفی عضلانی، پوکی استخوان، تمرین مقاومتی، ویبراسیون
 • محمد ناصری، سید احمد رضا خاتون آبادی صفحه 29
  زمینه و هدف
  اندازه گیری های عینی در کل و اندازه گیری های دینامیکی به طور خاص جنبه مهمی از ارزیابی لکنت طی چند دهه گذشته بوده اند. اگر چه این اندازه گیری ها جایگزین قضاوت های درکی نمی شوند، اما به کمک آنها تشخیص دقیق تری صورت می گیرد و لزوم مداخله های درمانی تایید می شود. همچنین می توان از آنها برای بازخورد نتایج درمان به بیمار استفاده کرد. از این رو این مطالعه به منظور اندازه گیری و مقایسه برخی از ویژگی های دینامیکی بین مردان لکنتی و غیر لکنتی بزرگسال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد_شاهدی نمونه های مورد بررسی 32 مرد غیرلکنتی (16 نفر) و لکنتی (16 نفر) بزرگسال بودند. برای جمع آوری نمونه صوت آزمودنی ها از کشش واکه /آ/ استفاده شد و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزارDr. Speech صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین ضریب تماس و شاخص تماس تارهای صوتی حین کشش واکه /آ/ در افراد لکنتی و غیرلکنتی تفاوت معنادار آماری ندارد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر با توجه به نبود تفاوت معنادار در مورد ضریب تماس و شاخص تماس تارهای صوتی بین افراد لکنتی و غیرلکنتی بزرگسال، نتیجه گرفته می شود که این دو شاخص نقش موثری در ایجاد لکنت ندارد.
  کلیدواژگان: لکنت، ویژگی های دینامیکی، ضریب تماس تارهای صوتی، شاخص تماس تارهای صوتی
 • طاهر افشارنژاد، فرزانه ساکی، صادق رفیعی، مینا ملایی صفحه 35
  زمینه و هدف
  قدرت گرفتن (Grasp Strength: GS) به عنوان یک شاخص سلامتی عمومی، می تواند مرگ و میر، ناتوانی و عملکرد دست را پیش بینی کند. هدف از این تحقیق تدوین معادلاتی جهت پیش بینی قدرت گرفتن براساس اندازه های آنتروپومتریکی، بوسیله رگرسیون چند متغیره بود.
  روش بررسی
  411مرد و 671 زن جوان دانشگاهی 18تا30ساله، با شرایط سلامتی مطلوب، بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. نمونه ها بطور تصادفی به دو گروه تدوین مدل(867 نفر) و گروه بررسی اعتبار(215 نفر) تقسیم شدند. براساس داده های گروه تدوین مدل چهارمعادله پیش بینی تدوین شد که پس ازآن در گروه دوم اعتبارسنجی گردید. برای اندازه گیری قدرت گرفتن از یک دینامومتر دستی استفاده شد. همه اندازه های آنتروپومتریکی مانند ابعاد دست، دورساعد، توده بدون چربی، توده عضلانی و سطح مقطع بازو با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که قدرت گرفتن همبستگی معنی داری با تمام اندازه های آنتروپومتریکی دارد. طول ساعد (68% واریانس GS) و پس ازآن طول اندام فوقانی و توده عضلانی بیشترین همبستگی خطی را با GS داشتند. تمامی چهار معادله بوسیله اعتبارسنجی تایید گردیدند. بدلیل سادگی و آسانی اندازه گیری، معادلات زیر برای پیش بینی GS انتخاب شدند. برای دست برتر:الف) «160/46- جنس(. برای مردان و 1 برای زنان)×035/13-BMI×681/0+قد(cm)×392/0+سن(سال)×464/0» ب) «872/13+جنس×669/8- سن×346/0+ دورساعد × طول ساعد(cm)×028/0» و برای دست غیربرتر:ج) «243/44-جنس×313/13-BMI×657/0+قد×386/0+سن×347/0» د) «788/13+جنس×682/8- سن×223/0+دورساعد×طول ساعد×029/0»
  نتیجه گیری
  شش عامل آسان برای اندازه گیری جنسیت، سن، قد، BMI، طول ساعد و دورساعد پیش بینی دقیقی را برای قدرت گرفتن فراهم می کنند.
  کلیدواژگان: قدرت گرفتن، معادلات پیش بینی، جمعیت جوان، ابعاد دست، ترکیب بدن
 • حمیدرضا رستمی، سیف الله جهانتاب نژاد، علی اصغر ارسطو صفحه 47
  زمینه و هدف
  واقعیت مجازی، تکنولوژی رایانه ای همراه با محیط و اشیاء مجازی است که افراد در آن قادر به دستکاری و تغییر محیط هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تمرینات حسی-حرکتی در محیط مجازی بر عملکرد اندام فوقانی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پارزی بود.
  روش بررسی
  تعداد 16کودک مبتلا به فلج مغزی همی پارزی از جامعه دردسترس شهراهواز در یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور در 2 گروه 8 نفره بررسی شدند (واقعیت مجازی و کنترل). برنامه درمانی شامل جلسات 5/1 ساعته تمرین در محیط مجازی و به مدت 4 هفته به صورت یک روز درمیان بود. ارزیابی توسط ابزار کفایت حرکتی برواینینکس- اوزرتسکی و فعالیت حرکتی کودکان، قبل، بعد و3 ماه پس از اتمام مداخلات صورت گرفت. از نرم افزارSPSS-16 جهت انتخاب تصادفی نمونه ها و همچنین تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید.
  یافته ها
  آنالیز اطلاعات ابزارهای ارزیابی حاکی از اختلاف معنادار آماری گروه واقعیت مجازی نسبت به گروه کنترل بود (ابزار کفایت حرکتی برواینینکس- اوزرتسکی: تغییر میانگین سرعت و مهارت از 06/0±25/0 به 23/0±22/1 در جلسه پس از درمان). آنالیز اطلاعات جلسه پیگیری ارزیابی نیز حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین جلسات پس از درمان و پیگیری در هر 2گروه مطالعه بود.
  نتیجه گیری
  تکنولوژی واقعیت مجازی از طریق تمرینات شدید مکرر در یک محیط تعاملی و انگیزاننده میتواند به عنوان یک روش درمانی مناسب در بهبود عملکرد اندام فوقانی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پارزی تلقی گردد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی واقعیت مجازی، محیط مجازی، عملکرد اندام فوقانی، فلج مغزی همی پارزی
 • نسترن درود، ملاحت اکبرفهیمی*، حسن عشایری، میترا خلف بیگی صفحه 55
  زمینه و هدف

  اسکیزوفرنی یک اختلال ناتوان کننده است که محدودیت در عملکرد مستقل در فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت بالای عملکرد روزمره در توانبخشی، این مطالعه با هدف مقایسه ظرفیت عملکردی فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره و اجرای این فعالیت ها در زندگی روزمره، بنابر اظهار بیمار، در اسکیزوفرنی با افراد عادی همسان طراحی شده است. ارتباط بین ظرفیت عملکردی و اجرای فعالیتها در زندگی روزمر ه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  30 بیمار عضو انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی، و 30 نفر از کارکنان دانشکده توانبخشی به صورت نمونه گیری غیرتصادفی توسط آزمون ارزیابی اجرایی فعالیت های خودمراقبتی(PASS) و مقیاس فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره لاتون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط SPSS نسخه 14 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که بیماران اسکیزوفرنی در استقلال، فرایند، و کیفیت اجرا در آزمون PASS، و نیز نمره ی کل مقیاس لاتون نمره ی کمتری کسب کردند. (001/0> P(v) برای همه متغیرها)، هیچ همبستگی معناداری بین نتایح دو آزمون وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ظرفیت عملکردی فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره، و نیز اجرای این فعالیتها در روزمره در بیماران اسکیزوفرنی با محدودیت مواجه است. ولی، ظرفیت عملکردی با اجرای فعالیتها در زندگی روزمره ارتباط ندارد. با این وجود بررسی گسترده تر در جهت یافتن عوامل محدودکننده ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره، ظرفیت عملکردی
 • فرانک علی آبادی، مالک امینی، مهدی علیزاده، مجید کلانی، مصطفی قربانی صفحه 61
  زمینه و هدف
  امروزه ارزیابی همه جانبه ی تکاملی نوزادان بسیار مطرح می باشد. اما عملا برخی از این ارزیابی ها به خصوص آنها که دستکاری بیشتری روی نوزاد پر خطر اعمال می کنند می توانند باعث بروز استرس بیشتر به وی شوند. بنابراین گاه لازم می شود از نتایج یک دسته از ارزیابی های تکاملی در پیش بینی ابعاد دیگر تکامل استفاده شود. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی میزان ارتباط بین نمرات آزمون رفتاری با آزمون عملکرد حرکتی بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع بررسی مقطعی بود و در مرکز مراقبتهای ویژه نوزادان و درمانگاه نوزادان بیمارستان شهید اکبر آبادی تهران انجام شد. یک گروه متشکل از 50 نوزاد با وزن حین تولد پایین با روش غیر احتمالی آسان و با توجه به معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. برای ارزیابی عملکرد حرکتی از آزمون عملکرد حرکتیtest of infant motor performance:TIMP)) و برای ارزیابی عملکرد رفتاری از آزمون مقیاس ارزیابی رفتاری نوزاد (NBAS: neonatal behavioral assessment scale) استفاده شد. TIMP دارای دو بخش مشاهده ای و تحریکی می باشد. NBAS شامل آیتم های خوگیری، تعامل اجتماعی، سیستم حرکتی، سازماندهی حالات، تنظیم حالات، سیستم خود مختار، خنده، ایتم های مکمل و رفلکس می باشد.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین ایتم خوگیری از آزمون رفتاری و بخش مشاهده ای آزمون حرکتی وبین ایتم خوگیری و بخش تحریکی و همچنین بین ایتم سیستم خود مختار از آزمون رفتاری و بخش مشاهده ای از آزمون حرکتی دیده نشد (05/0 P>). ارتباط بین سایر متغیر ها معنی دار بود (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نمرات بعضی ایتم های عملکرد رفتاری می تواند پیش بینی کننده ی نمرات ایتم های عملکرد حرکتی نوزادان با وزن حین تولد پایین در زمان نوزادی باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد حرکتی، عملکرد رفتاری، نوزاد کم وزن
 • نسترن قطبی، ماندانا شیرازی، شهره جلایی، حسین باقری، صوفیا نقدی، شیوا موسوی صفحه 67
  زمینه و هدف
  از مهمترین مشکلات موثر در یادگیری، عدم توجه به یاددهی به شیوه بحث گروهی می باشد. به همین علت امروزه تاکید بسیاری بر روش های دانشجو محور نظیر انجام کار در گروه های کوچک می شود. با این وجود، بدلایل متعدد این روش ها برای دانشجویان فیزیوتراپی استفاده نمی شوند. اجرای آموزش به شیوه کار در گروه های کوچک با هدف تعیین تاثیر آن بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی در مقایسه با روش سنتی صورت گرفت.
  روش بررسی
  یک مطالعه تجربی بر روی 29 دانشجوی سال دوم فیزیوتراپی انجام شد. دانشجویان بطور تصادفی در دو گروه روش تدریس سخنرانی (14 نفر) و کار در گروه کوچک (15 نفر) قرار گرفتند و به مدت 4 جلسه آموزش دیدند. از دو پرسشنامه جداگانه برای ارزیابی میزان رضایت و سطح یادگیری استفاده شد.
  یافته ها
  رضایتمندی کلی دانشجویان در شیوه بحث گروهی بیشتر از روش سخنرانی بود (0001/0>P). یادگیری دانشجویان بین دو شیوه تدریس اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05). 86.7 % از دانشجویان گروه های کوچک، استفاده از این شیوه تدریس را در ترم های آینده نسبت به شیوه سخنرانی ترجیح دادند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نقش یاددهی در گروه های کوچک را بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان فیزیوتراپی نشان داد. بدلیل افزایش رضایتمندی در گروه های کوچک؛ علیرغم معنی دار نشدن اختلاف سطح یادگیری بین دو روش آموزشی، فرآیند یادگیری می تواند تسهیل شود. بنابراین یاددهی به این شیوه برای آموزش دانشجویان کارشناسی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: گروه های کوچک، سخنرانی، یادگیری، رضایت، فیزیوتراپی
 • مجید اشرف گنجویی، غلامرضا علیایی، سعید طالبیان، کاظم مالمیر، علی اشرف جمشیدی صفحه 74
  زمینه و هدف
  مفصل زانو در انجام اعمال مختلف اندام تحتانی اهمیت و نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. در میان عناصر مختلف سازنده مفصل زانو، لیگامان متقاطع قدامی به دلیل نحوه قرارگیری در مفصل، پیچیدگی های ساختمانی خاص خود، داشتن گیرندهای عصبی متعدد و متنوع و همچنین آسیب پذیری بالای آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. بعد از آسیب این لیگامان گشتاور اکستانسوری زانو کاهش می یابد ولی عقیده بر این است که این کاهش توسط عضلات مچ پا و ران جبران میگردد. این ادعا توسط بررسی های ایزوکاینتیک مورد تحقیق قرار نگرفته است. هدف از انجام مطالعه آن است که با توجه به روند توانبخشی در افراد با ضایعه مزمن لیگامان متقاطع قدامی در ایران آیا کاهش توانایی عضله کوادری سپس در تولید گشتاور اکستانسوری زانو ایجاد می شود؟ و آیا این کاهش توسط عضلات هیپ یا مچ پا جبران میگردد؟
  روش بررسی
  در این تحقیق 10 نفر مرد سالم در محدوده سنی 35-22 سال و 10 نفر بیمار مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی در محدوده سنی 42-23 سال شرکت نمودند. گشتاور پلانتار فلکسورهای مچ پا، اکستانسورهای زانو و اکستانسورهای هیپ در دو سرعت زاویه ای 60 و180 درجه بر ثانیه با داینامومتر ایزوکاینتیک و همچنین تست عملکردی پرش عمودی روی یک پا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با استفاده از آزمونهای آماری ویلکاکسون و ضریب همبستگی اسپیرمن، نتایج نشان داد که در بیماران، تفاوتهای میانگین قدرت عضلات گاسترو سولئوس، اکستانسورهای هیپ و مجموع میانگین قدرت این عضلات بین دو اندام آسیب دیده وسالم معنا دار نبوده است (05/0P). تفاوت نمره پرش عمودی بین اندام آسیب دیده و سالم افراد بیمار نیز معنی دار بود (01/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، پلانتار فلکسورها و اکستانسورهای هیپ اندام آسیب دیده بیماران، کاهش قدرت کوادری سپس را جبران کرده بودند. بنابراین با وجود کاهش قابل توجه قدرت کوادری سپس اندام آسیب دیده، مجموع میانگین های قدرت عضلات اکستانسور هیپ، کوادری سپس و پلانتار فلکسورهای این اندام تفاوت آماری نداشتند. همچنین تفاوتی بین پارامترهای ایزوکاینتیک و آزمون عملکردی پرش عمودی وجود نداشت، بنابراین، این آزمون نمی تواند جایگزین تست ایزوکاینتیک باشد.
  کلیدواژگان: لیگامان متقاطع قدامی، ایزوکاینتیک، مجموع گشتاورهای اکستانسوری، آزمون عملکردی پرش عمودی
|
 • Hadi Rahemi, S.Kamal Mostafavi, Fateme Esfandiarpour, Mohammad Parnianpour, Abolfazl Shirazi-Adl Page 1
  Background And Aim

  Human knee joints experience very large loads and motions during regular daily, occupational and sport activities. Consequently, they are at high risk of being exposed to injuries and degeneration. Osteoarthritis and ligament injuries often inflict knee joints causing considerable pain and loss of productivity involving thus significant human and economic costs. Hence, biomechanics of human knee joints has been the focus of many investigations with the primary aim to improve understanding of joint function in normal and perturbed conditions. The existing prevention and treatment programs have been based on such studies.

  Material And Methods

  Due to inherent costs, limitations, difficulties and ethical concerns associated with in vivo and in vitro cadaveric studies, finite element model studies have been developed as effective, powerful and complementary tools to investigate knee joint biomechanics subject to internal and external mechanical conditions affecting its normal function.

  Results

  The advantage of finite element method in study of joint biomechanics lies in its robustness to incorporate complex 3D joint geometry, intricate boundary and loading conditions and materials with nonhomogeneous and nonlinear properties.

  Conclusion

  This article reviews important model studies, presents their relevant results and discusses some of the promising future directions.

 • Rahimeh Mahmoodi, S.Javad Mousavi Page 15
  Background And Aim

  Many studies have been carried out about bedrest and its effects on different systems including musculoskeletal,neuromuscular,cognition and vascular systems throughout the world.The purpose of this paper is to review systematically all Berlin Bedrest Studies on musculoskeletal system.The focus of this review is mainly Second Berlin Bedrest Study (2nd BBRS) supported by European Space Agency(ESA).Such studies provide a chance to study the specific effects of immobilization without interference of other diseases.

  Materials And Methods

  A literature search was carried out using MEDLINE and ESA database to assess existing literature about the effect of bedrest on musculoskeletal system published by Berlin Bedrest Studies.It has been searched for efficacy of interventions as high load resistive exercise and whole body vibration,as well.

  Results

  Fourty six articles have been found from 2000 to 2011year: 2 articles in 2000 and 2003,the other ones between 2005 to 2011. Seventeen articles were related to muscle and intervention on it,three ones about bone and related intervention on it,four ones related to both bone and muscle and twenty two ones about the other systems such as heart,vesseles,sleep and cognition.

  Conclusion

  According‏‏‏ to study results,bedrest has widespread effects on musculoskeletal system specially in early bedrest. These effects remain up to 180 days after bedrest course.Thus,high load resistive exercise and vibration should be prescribed in early stage of bedrest to reduce the detrimential effects of prolonged bedrest.

 • Mohammad Naseri, S.Ahmadreza Khatoonabadi Page 29
  Background And Aim
  During the past current decades, objective measurements in general and specialy dynamic measurements had been important aspect of evaluation of stuttering. Although these measurements can not replace with perceive judgements but these measurements help us to better diagnosis and treatment. Also we can use these for give feedback of treatment results to patient. Thereforee the purpose of this study was to measure and compare some dynamics characteristics between adult stutterers and nonstutterers.
  Materials And Methods
  Sample of this study was 32 adult men including 16 stutterers and 16 nonstutterers. We used from Vowel /a/ prolongation was used for gathering the subjects voice sample.The data by were analysed by Dr. Speech software.
  Results
  According to this research there is not significant difference in average of vocal folds contact quotient and contact index among adult stutterers and nonstutterers. But there is significant difference in average of vocal folds contact quotient perturbation between adult stutterers and nonstutterers.
  Conclusion
  In this research we used vocal folds contact quotient and contact index as factors from occurrence and expanding of stuttering and therefore we concluded that these factors do not have significant role in stuttering occurrence and expanding.
 • Taher Afsharnezhad, Farzaneh Saki, Sadegh Rafei, Mina Mallaei Page 35
  Background And Aim
  Grip strength (GS) is an important measure of general health to predict mortality, disability and function of the hand. The purpose of this study was to develop equations to predict grip strength based on several anthropometric measurements using a multiple regression analysis.
  Materials And Methods
  Four hundred and eleven males and 671 females college students, ages 18-30 years, in good health, participated voluntarily in this study. This sample was randomly assigned to the model-development (n=867) and cross-validation (n=215) groups. Four equations were developed by using data from the model development group, then cross-validated on the second group. A hand-held dynamometer was used to measure grip strengths. All anthropometric measurements such as hand anthropometry, forearm circumference (FC), lean body mass, skeletal muscle mass and arm muscle area were taken according to standard techniques.
  Results
  It was found that grip strength has a significant correlation with all anthropometric measurements. Forearm length (FL) was correlated to grip (68% explained variance) in a linear relationship, followed by upper limb length and SM. All four equations were confirmed by cross-validation. Because of simplicity and easy-to-measure the following equations were selected for prediction grip: Dominant hand, A) 0.464×Age(yr)+0.392×Height(cm)+0.681×BMI-13.035×Sex(0 for men and 1 for women)-46.160, B) 0.029×FC×FL-8.634×sex+13.872; Non-dominant hand: C) 0.347×Age+0.386× Height+0.657×BMI-13.313×Sex-44.243, D) 0.029×FC×FL-8.752×sex+13.788.
  Conclusion
  The six easy-to-measure cofactors sex, age, height, BMI, forearm length and forearm circumference provide a highly accurate prediction of normative grip strength.
 • Hamid Reza Rostami, Seyf Allah Jahantabi Nejad, Ali Asghar Arastoo Page 47
  Background And Aim
  Virtual Reality is a computer technology with virtual environment and objects, which people manipulate virtual environment through active participation. The aim of this study was to determine the effect of practice in virtual environment on upper limb function of children with spastic hemiparetic cerebral palsy.
  Materials And Methods
  In this single blinded, randomized, controlled trial, 16 children with hemiparetic cerebral palsy were evaluated in a simple random sampling of Ahvaz city in 2 groups (virtual reality and control). Treatment protocol consisted of one and half hours sessions of practice in virtual environment for 4-week, every other day. Measures were conducted pre, post and 3-month after the treatment period by Pediatrics Motor Activity Log and Bruininks-Oseretsky Test of Motor proficiency. Sample randomization and data analysis by analysis of variance with repeated measures were conducted by SPSS-16 software in alpha level set at 0.05.
  Results
  Subjects in virtual reality group showed significant improvement (p<0.01) in post-test measures (bruininks-oseretsky test of motor proficiency, speed and dexterity: mean change from 0.25±0.06 to 1.22±0.23). Results were retained for both groups in follow up session.
  Conclusion
  Virtual reality technology through intensive and repetitive practice in an interactive and motivational environment is a promising method to improve upper limb function of children with hemiparetic cerebral palsy.
 • Nastaran Doroud, Malahat Akbarfahimi, Hassan Ashayeri, Mitra Khalafbeigi Page 55
  Background And Aim

  Schizophrenia is a disabling condition which affects independent functioning in instrumental activities of daily living (IALDs). Due to their importance in mental health and rehabilitation planning, this study was designed to compare functional capacity and daily life performance in IADLs in patients with schizophrenia with healthy matched individuals. The relations between capacity and performance are also considered.

  Materials And Methods

  Thirty community dwelling patients with chronic schizophrenia and thirty healthy matched individuals were selected. After obtaining a written consent, IADLs were assessed using the Performance Assessment of Self-care Skills (PASS) and the Lawton's index of instrumental activities of daily living. Data analysis was done by SPSS, version 14.0.

  Results

  Comparing two groups, patients with schizophrenia scored significantly lower in independency, process, and quality in PASS, and in total score of Lawton's index (P<0.001 for all variables). No significant correlations were found between two measures.

  Conclusion

  It seems that functional capacity and performance in IADLs are limited in patients suffering from schizophrenia. Functional capacity was not related to daily life performance. However, further studies are needed to investigate factors affects functional outcome.

 • Faranak Aliabadi, Malek Amini, Mahdi Alizade, Majid Kalani, Mostafa Ghorbani Page 61
  Background And Aim
  nowadays, comprehensive developmental assessment of infants is highly considered. But, some assessments, especially those which use more manipulations on high risk infants, can cause more stress on them. So sometimes it is necessary to use one group of developmental assessments to predict another developmental aspect. The aim of this study was to investigate the relationship between scores of behavioral scale and motor performance.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study that was conducted in neonatal intensive care unit and pediatric clinic of Shahid Akbarabadi hospital, Tehran, 50 under 2 months low birth weight infants after met inclusion criteria were selected via convinence sampling method. The Test of Infant Motor Performance (TIMP) and the Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) was used for assessing motor performance and behavioral performance respectively. The TIMP consist of elicited and observational parts. NBAS was consisted of habituation, social interaction, motor system, state organization, state regulation, autonomic system, smile, supplementary items, and reflex items.
  Results
  There was not any significant relationship between habituation part of NBAS and TIMP and also between autonomus system part of NBAS and observational part of TIMP (P<0.05). Association between other variables was statistically significant (P>0.05).
  Conclusion
  Some items of behavioral assessment can be used to predict the motor performance in low birth weight infants.
 • Nastaran Ghotbi, Mandana Shirazi, Shohre Jalaei, Hossein Bagheri, Sofia Naghdi, Shiva Mousavi Page 67
  Background And Aim
  One of the main problems in learning is ignoring the teaching in small group discussion.So, today, teaching in student-based methods such as work in small group is emphasized. Nevertheless, this method is not used for teaching physiotherapy students. This study was performed to determine the effect of teaching in small group on satisfaction and learning level of second- year students in physiotherapy in comparison with lecture teaching.
  Materials And Methods
  An experimental study was performed on 29 physiotherapy students. The students were randomly classified into two groups; lecture (14 people) and work in small group (15 people). Students were educated for 4 sessions. Two separate questionnaires were used to assess learning and satisfaction levels.
  Results
  Overall satisfaction in small group was significantly greater than lecture group (P<0.0001). However, there was no significant difference between learning levels of the methods (p>0.05). 86.7% of students in small groups preferred to be educated in the future semesters using this teaching method.
  Conclusions
  This study showed the role of small group teaching on increasing student's satisfaction level. Due to increased satisfaction in small group, despite the lack of significant difference between the two methods of learning, learning process can be facilitated. Thus this method is recommended for education of the undergraduate students.
 • Majid Ashraf Ganjui, Qolam Reza Olyaei, Saeed Talebian, Kazem Malmir, Ali Ashraf Jamshidi Page 74
  Background And Aim
  Knee joint has a major role in various lower extremity activities. Among different elements of knee joint complex; more interest was seen to anterior cruciate ligament because of its alignment, structural complications, more nerve receptors and susceptibility to injury. After injury of this ligament, knee extensor torque decreases but it is believed that this decrease compensated for by muscles of hip and ankle joints. This suggestion has not investigated by isokinetic studies. Therefore, the aim of this research was that if quadriceps muscle torque decreases in spite of rehabilitation process and if this decrease compensated for by hip extensors and ankle plantar flexors?
  Materials And Methods
  10 healthy men (age: 22-35 years old) and 10 patients with ACL deficiency (age: 23-42 years old) participated in this study. Plantar flexor muscle strength, quadriceps muscle strength and hip extensor muscle strength were tested by Isokinetic Biodex System 3 at 60 and 180 degrees of angular velocities. Also functional vertical jump test was done for each lower extremity.
  Results
  Will coxson test and Spearman correlation coefficient were used. Results showed that there was no significant difference between mean strength of gastrosoleus, hip extensors and sum of mean strength of gastrosoleus, quadriceps and hip extensors of patient's injured and sound limbs (P>0.05). Results showed that there was significant difference between mean strength of quadriceps of injured and sound limbs (P> 0.01). There was no relationship between gastrosoleus, quadriceps and hip extensor summation and vertical jump functional test in the patients and normal subjects (P>0.05).
  Conclusion
  The results show that compensation occurs in the ankle plantar flexors and hip extensors of injured lower extremity. Thus in spite of significant decrease in quadriceps strength in the injured limb, sum of mean strength of gastrosoleus, quadriceps and hip extensor muscles between injured and sound limbs was not statistically significant. Also there was no relationship between functional test and isokinetic parameters. Thus functional vertical jump test can not be used instead of isokinetic test.