فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عابدین ثقفی پور، مهدی نوروزی، نازنین ضیاء شیخ الاسلامی، رضا مصطفوی صفحه 1
  اهداف
  تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی است که توسط کنه به انسان منتقل می شود. سایر راه های انتقال این ویروس به انسان شامل تماس با خون و بافت های حیوان در کشتارگاه ها و تماس بیمارستانی است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت روند اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به CCHF در استان قم انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی تمامی بیمارانی که از سال 1380 تا 1390 با تشخیص آزمایشگاهی بیماری CCHF پیگیری و درمان شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از جدول فراوانی و آزمون مجذور کای یا تست دقیق فیشر به کمک نرم افزار SPSS 17 تحلیل شد.
  یافته ها
  طی سال های مورد مطالعه 34 بیمار مشکوک در استان قم تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند. از ای ن تعداد 9 مورد (5/26%) قطعی و 11 مورد (5/32%) محتمل بودند و 14 نفر (41%) فقط برخی از علایم را داشتند. میزان مرگ ومیر ناشی از موارد قطعی بیماری 22% بود. شایع ترین گروه سنی مبتلایان، افراد 15 تا 35 سال (5/70%) بودند و بیشترین موارد بیماری (2/91%) در مناطق شهری سکونت داشتند. شغل اکثر بیماران خانه دار، دامدار، دانش آموز و قصاب بود و 85% بیماران سابقه تماس با دام را ذکر کردند.
  نتیجه گیری
  CCHF در استان قم به ویژه در نواحی شهری آندمیک بوده و افرادی که با دام سروکار دارند، خصوصا قصاب ها و کارگران کشتارگاه ها و دامداران در معرض خطر این بیماری قرار دارند. بنابراین ضرورت توجه خاص مسئولان بهداشتی و درمانی در این رابطه احساس می شود.
  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، اپیدمیولوژی، کنه، ویروس CCHF
 • رمضان رحمانی، شعبان مهرورز، اسماعیل زارعی، عباس عباس پور، حسن ملکی صفحه 7
  اهداف
  طب نظامی در رابطه با نیازهای سلامتی نظامیان فعالیت می کند. نظر به شرایط جهان از نظر روند رو به گسترش حوادث جنگی، تروریستی و بلایای طبیعی، طب نظامی امروزه در حال تحول است. مطالعه حاضر با هدف طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در ایران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است که در بخش کیفی به بررسی و تحلیل تجارب جهانی در خصوص برنامه درسی طب نظامی و در بخش کمی به روش دلفی نظرسنجی از صاحب نظران داخلی در این رابطه انجام شد. اطلاعات با فیش برداری از منابع متعدد و نیز دو نمونه پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. تمام نظرات نسبتا موافق و کاملا موافق نسبت به عناصر برنامه درسی انتخاب شدند و برنامه درسی مورد توافق صاحب نظران طراحی شد و نهایتا در یک جلسه میزگرد کارشناسی مورد بررسی، اصلاح و تایید نهایی شد.
  یافته ها
  92% صاحب نظران راه اندازی رشته طب نظامی در ایران را ضروری دانستند و گرایش طب اورژانس نظامی در اولویت تشخیص داده شد. برنامه درسی این رشته تخصصی چهارساله در دو بخش نظری- عملی و بالینی به ترتیب با 35 واحد درسی و 36 ماه دوره چرخشی بالینی و 6 واحد پایان نامه تحقیقی طراحی شد.
  نتیجه گیری
  برنامه درسی چهارساله طراحی شده برای طب اورژانس نظامی شامل بخش نظری با 35 واحد درسی، بخش بالینی با 36 ماه دوره چرخشی و 6 واحد پایان نامه تحقیقی، در تربیت پزشک نظامی توانا به منظور خدمت به مصدومان و بیماران بدحال در شرایط جنگ و حوادث، می تواند نقش تعیین کننده ای را در طب نظامی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: طب نظامی، نیازهای آموزشی پزشکان نظامی، برنامه درسی، طب اورژانس نظامی
 • سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، میترا پیامی بوساری صفحه 15
  اهداف

  خواب یکی از عوامل مهم موثر بر سلامتی است. اختلالات خواب یکی از اختلالات شایع همراه با بیماری های مزمن انسدادی ریه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی انجام گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1386 انجام شد، 93 مصدوم شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی به روش دردسترس از بین مراجعین به درمانگاه فوق تخصصی ریه یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران، جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. کیفیت خواب با استفاده از پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و سلامت عمومی با استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-12) مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی و آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون، مجذور کای و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.

  یافته ها

  4/77% واحدهای پژوهش از سلامت عمومی مطلوبی برخوردار نبودند. میانگین نمرات مقیاس های کیفیت خواب نیز نامناسب بود. به استثنای دو مقیاس طول مدت خواب مفید و کفایت خواب، بین سایر مقیاس های کیفیت خواب و همچنین نمره کلی کیفیت خواب با سطح سلامت عمومی ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  کیفیت خواب و سطح سلامت عمومی در اکثر مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی، در وضعیت نامطلوب است و بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد. بنابراین توجه به ارتقای سطح سلامت عمومی و کیفیت خواب مناسب در این بیماران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سطح سلامت عمومی، کیفیت خواب، مصدومین شیمیایی، برونشیولیت انسدادی
 • امیراشکان نصیری پور، ایروان مسعودی اصل، عیسی فتحی صفحه 21
  اهداف
  با وجود گذشت نزدیک پنجاه سال از شروع عملیات احیای قلبی- ریوی، میزان زنده ماندن افراد همچنان ضعیف است. تحقیقات گذشته نشان داده که عوامل مختلفی بر عملیات احیا موثرند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین CPR های انجام شده با ساعات مراجعه بیمار به بخش اورژانس انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه همبستگی گذشته نگر روی پرونده بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های تامین اجتماعی استان البرز از فروردین 88 تا فروردین 90 که تحت CPR قرار گرفته بودند انجام شد. 588 پرونده به روش سرشماری انتخاب شدند و داده ها به کمک یک فرم اطلاعاتی از پرونده های بیماران و دفاتر گزارش سوپروایزر استخراج شدند. یافته ها با آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی اسپیرمن به وسیله نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.
  یافته ها
  به طور کلی 32% CPR ها موفق و 68% CPR ها ناموفق بود. بیشترین فراوانی عملیات CPR مربوط به ساعات 9 شب و 3 بامداد و کمترین فراوانی مربوط به ساعات اولیه بامداد بود. 5/25% CPR ها در شیفت صبح، 5/23% در شیفت عصر و 51% در شیفت شب رخ داده بود. بین شیفت کاری و نتیجه CPR رابطه معنی داری وجود نداشت (513/0=p)، همچنین رابطه ای بین ساعات تعویض شیفت تیم احیا و نتیجه CPR مشاهده نشد (462/0=p).
  نتیجه گیری
  بین ساعات مراجعه بیمار و عملیات CPR رابطه ای وجود ندارد، اما پرداختن به سایر جوانب دخیل در امر CPR مثل ارتقای سطح مهارت کادر درمان، تشکیل تیم احیای متبحر، بازآموزی و به روزرساندن دانش و تکنیک های پزشکی و پرستاری می تواند در برنامه ریزی کاهش CPR های ناموفق مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: احیای قلبی، ریوی، نوبت کاری، بخش اورژانس
 • معصومه فرشی، حسین باباتباردرزی، حسین محمودی، جمیله مختاری نوری صفحه 27
  اهداف
  با توجه به اهمیت ویژه امداد و انتقال هوایی در عصر حاضر و کمبود نیروهای حرفه ای، آموزش نیروی انسانی متخصص ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر آموزش مراقبت پرستاری در امداد و انتقال هوایی به دو روش سخنرانی و آموزش الکترونیکی بر سطوح یادگیری پرستاران بود.
  روش ها
  این کارآزمایی بالینی در سال 1390 در یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران روی 60 نفر از پرستاران بخش های مختلف که با نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، انجام شد. نمونه ها در دو گروه 30نفره تحت آموزش به روش سخنرانی و آموزش الکترونیک قرار گرفتند. میزان تاثیر آموزش در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در حیطه شناختی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS 17 و آزمون آنوای اندازه های تکراری و T مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمرات در جمع سطوح یادگیری در گروه سخنرانی قبل و بعد از آموزش و 4 هفته بعد به ترتیب 822/2 ± 03/12، 294/3 ± 10/21 و 01/4 ± 30/19 (001/0 >p) و در گروه آموزش الکترونیکی به ترتیب 706/3 ± 3/14، 416/4 ± 13/21 و 177/3 ± 33/21 بود (001/0>p). تفاوت معنی داری بین دو گروه در مرحله پس آزمون (1/0=p) دیده نشد، اما در مرحله یادآری (03/0=p) موثربودن روش نرم افزاری مشخص شد.
  نتیجه گیری
  به دلیل موثربودن روش نرم افزار چندرسانه ای در مرحله یادداری و صرفه جویی در وقت، پیشنهاد می شود از این روش در آموزش ضمن خدمت پرستاران استفاده شود.
  کلیدواژگان: امداد و انتقال هوایی، سخنرانی آموزشی، آموزش غیرحضوری و الکترونیکی، سطوح یادگیری، حیطه شناختی، مراقبت پرستاری
 • قربان یونسی، عارف معروف، مهدی خوبدل صفحه 33
  اهداف
  بررسی آفات انباری در هنگام ورود محصول و نیز در طول توقف آن در انبار، از اهمیت ویژه ای در کنترل آفات برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین آلودگی آشکار و پنهان غلات و حبوبات به حشرات آفت در انبارهای مواد غذایی مرکزی مستقر در استان تهران بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1389 در انبارهای غلات و حبوبات مرکزی مستقر در استان تهران انجام شد. نمونه برداری از غلات و حبوبات و جداسازی حشرات آفت آشکار و پنهان طبق روش موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت. درصد ضایعات هر محصول از طریق شمارش و توزین دانه های ضایعه دیده در هر 100 گرم نمونه تعیین شد.
  یافته ها
  میانگین ضایعات در مجموع و بدون درنظرگرفتن زمان نمونه برداری و نوع محصول 005/0 (± 001/0) گرم در هر 100 گرم نمونه برآورد شد. لپه و لوبیا چیتی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ضایعات بودند. آفت زنده آشکار در عدس، لپه و لوبیا قرمز و آفت پنهان در برنج تایلندی و عدس مشاهده شد. در بین حشرات آفت مشاهده شده، سوسک چهارنقطه ای حبوبات و شپشه دانه دار برنج به ترتیب دارای بیشترین فراوانی نسبی بودند.
  نتیجه گیری
  میزان ضایعات غلات و حبوبات در انبارهای دو واحد مورد بررسی کمتر از حد مجاز است و محصولات فوق از مرغوبیت لازم برخوردار هستند. سیستم انبارداری برای کنترل آفت و جلوگیری از رشد آن در داخل انبارها مطلوب است، ولی وجود آفات پنهان، نشان دهنده نامناسب بودن روش غربالگری محصولات در حین ورود به انبار است.
  کلیدواژگان: آفات انباری، حشرات، غلات و حبوبات، آفات پنهان، انبار مواد غذایی
 • فاطمه میردورقی، بهرام علی قنبری هاشم آبادی، علی مشهدی صفحه 41
  اهداف
  شایع ترین اختلال در بین رزمندگان جنگ، اختلال تنیدگی پس از حادثه (PTSD) است. بازداری، مفهومی مهم در روان شناسی محسوب می شود و در افراد مبتلا به PTSD دچار نقص است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون PTSD صورت گرفت.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی پس رویدادی در سال 1390 روی 44 نفر از جانبازان مرکز بازتوانی جانبازان و مرکز توان بخشی امام خمینی مشهد که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند، انجام شد. نمونه ها در قالب دو گروه 22نفره مبتلا به PTSD و غیر PTSD مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های استروپ و برو/ نرو مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس به وسیله آزمون T مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  دو گروه از لحاظ عملکرد کلی شان در دو آزمون استروپ و برو/ نرو با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند. از نظر تعداد پاسخ های درست، پاسخ های غلط و پاسخ های نداده در آزمون استروپ، همچنین میانگین زمان واکنش پاسخ های درست و تعداد خطا در آزمون برو/ نرو بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت(0/05 >p). از لحاظ زمان واکنش کلمات همخوان، زمان واکنش کلمات ناهمخوان و نمره تداخل آزمون استروپ و میانگین زمان واکنش پاسخ خطا در آزمون برو/ نرو بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  بازداری شناختی و رفتاری در افراد مبتلا به PTSD دچار نقص و نارسایی است و همین نارسایی زمینه ساز برانگیختگی، پرخاشگری، تجربه مجدد رویداد آسیب زا و بروز افکار مزاحم و ناخواسته است که جزء علایم اساسی اختلال مذکور محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: اختلال تنیدگی پس از سانحه، بازداری شناختی، بازداری رفتاری، آزمون استروپ، آزمون برو، نرو
 • محمد علی علیخانی، رضا کچویی، ناصر صفایی، رضا گل محمدی صفحه 49
  اهداف
  سم 2 T- سمی ترین تریکوتسن است و اغلب توسط فوزاریوم اسپوروتریکیوئیدس تولید می شود. این مایکوتوکسین محصولات کشاورزی و به ویژه غلات را آلوده نموده و می تواند سبب بیماری های شدید و حتی مرگ در انسان شود. در مسیر بیوسنتز سم 2 T- ژن 16 Tri، اسیل ترانسفرازی را کد می کند که تشکیل گروه جانبی استر را در کربن شماره 8 کاتالیز می کند. هدف اصلی این مطالعه، طراحی روش مولکولی براساس ژن 16 Tri به منظور شناسایی فوزاریوم های مولد سم 2 T- بود.
  روش ها
  در این مطالعه از نوع تجربی تعداد 111 سویه فوزاریوم (شامل 22 سویه استاندارد و 89 ایزوله فوزاریوم) مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی سویه ها و تهیه کشت انبوه در محیط پتیتودکستروزبراث (PDB)، استخراج DNA آنها با استفاده از نیتروژن مایع و با کمک بافرهای لیزکننده و محلول های فنل- کلروفرم- ایزوآمیل الکل (PCI) صورت گرفت. با استفاده از پرایمرهای طراحی شده و انتخابی براساس ژن 16 Tri و بهینه نمودن PCR این ژن در تمام سویه های مولد و غیرمولد سم 2 T- ردیابی شد.
  یافته ها
  تمام ایزوله های فوزاریوم مولد سم 2 T- شامل 4 ایزوله فوزاریوم اسپوروتریکوئیدس، یک گونه فوزاریوم پوئه و یک گونه فوزاریوم لانگستیه محتوی قطعه ژن 16 Tri (1380 جفت باز) بودند.
  نتیجه گیری
  با پروتکل مولکولی طراحی شده براساس ژن 16 Tri، می توان گونه های مهم مولد سم 2- T مانند فوزاریوم اسپوروتریکیوئیدس و فوزاریوم لانگستیه را شناسایی کرد. همچنین می توان گونه هایی از فوزاریوم که به طور ضعیف مولد 2- T هستند را نیز شناسایی نمود.
  کلیدواژگان: فوزاریوم، مایکوتوکسین 2T، تریکوتسن، ژن 16Tri، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
 • حسین امیری، حسین محمودی*، محمد دانشمندی، عباس عبادی، مسعود سیرتی نیر، مهوش جعفری صفحه 57
  اهداف

  استرس محیط کار و شیفت شبانه در پرستاران، با تغییراتی در سطح کورتیزول سرم همراه است که می تواند اختلالات جسمی و روحی در پرستاران ایجاد کند. نظر به اهمیت سلامت پرستاران و امنیت بیماران، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب کار اجرا شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی که در سال 1390 انجام شد، 60 نفر از پرستاران مرد در دو بیمارستان آموزشی شهر تهران به طور هدفمند انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. غلظت گلوکز و کورتیزول خون هر دو گروه در ساعت 4 بامداد اندازه گیری شد. سپس گروه آزمون، 75 گرم گلوکز خوراکی محلول در 250 میلی لیتر آب به صورت شربت و گروه شاهد نیز با حجم یکسان آب نوشیدند. مجددا غلظت گلوکز و کورتیزول خون هر دو گروه یک ساعت بعد به ترتیب با استفاده از گلوکومتر و تست الایزا اندازه گیری شد. یافته ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T مستقل و زوجی و آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.

  یافته ها

  غلظت کورتیزول پلاسما در دو گروه آزمون و شاهد با فاصله یک ساعت پس از مصرف گلوکز کاهش یافت. با وجود این که میزان کورتیزول در دو گروه بعد از مداخله متفاوت بود، اما اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (05/0 >p).

  نتیجه گیری

  با وجود این که سطح غلظت گلوکز خون بر چرخه ترشح کورتیزول در بدن موثر است، اما بین مصرف وعده سبک غذایی سرشار از گلوکز در پایان یک شیفت شبانه پرستاری و کاهش غلظت کورتیزول سرم ارتباط معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: گلوکز، کورتیزول، پرستاران شب کار
 • مسعود واحدی، فخرالدین فیضی، عباس عبادی، حسین کچویی صفحه 63
  اهداف
  اتونومیک دیس رفلکسی نوعی سندروم عدم تعادل سمپاتیک است که تشخیص و درمان سریع علایم و نشانه های آن، می تواند از عوارض خطرناک جلوگیری نماید. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی جانبازان آسیب نخاعی از اتونومیک دیس رفلکسی و تاثیر آموزش بر آگاهی آنها انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 60 جانباز مرد با آسیب نخاعی که در سه ماهه اول سال 1390 برای انجام آزمایشات دوره ای به یکی از بیمارستان های بنیاد جانبازان مراجعه کرده یا ساکن آسایشگاه های تهران بودند، به صورت مبتنی بر هدف به روش نمونه گیری آسان انتخاب و بررسی شدند. داده ها به کمک پرسش نامه محقق ساخته حاوی سئوالات جمعیت شناختی و سئوالات مربوط به آگاهی از اتونومیک دیس رفلکسی و علایم شایع آن جمع آوری شد. یافته ها به کمک نرم افزار SPSS 11 با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T زوجی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه ها 29 / 5 ± 42 / 46 سال و میانگین مدت آسیب نخاعی آنها 37 / 6 ± 5 / 25 سال بود. 24نفر (40%) سطح آسیب نخاعی بالاتر از 6 T داشتند. علایم شایع بیماری به ترتیب افزایش فشار خون، سردرد ضربان دار، افزایش اسپاسم و تعریق فراوان در ناحیه سر و گردن بود. میانگین دانش نمونه ها از 6 نمره، قبل از مداخله 38/0 ± 136/1 بود که بعد از مداخله به 596/0 ± 48/5 افزایش یافت (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  افزایش سطح آگاهی جانبازان و پیگیری مداوم و تحت نظرداشتن این گروه از جانبازان به علت افزایش سن آنها در کنار افزایش خطر اترواسکلروز و تشدید عوارض اتونومیک دیس رفلکسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، جانبازان آسیب نخاعی، اتونومیک دیس رفلکسی
|
 • Saghafipour A., Norouzi M., Sheikholeslami N., Mostafavi R Page 1
  Aims
  Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral disease transmitted to human by ticks and contact with the blood or animal tissues and hospital contacts are the other ways of its transmission. This research was done to determine the epidemiologic trend of CCHF patients in Qom province.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on all patients diagnosed, treated and followed with the laboratory diagnosis of CCHF from 2001-2011. The data were analyzed by Chi-square test or Fisher’s exact test using SPSS 17 software.
  Results
  34 suspected cases of CCHF were diagnosed, treated and followed during the studied years. 9 cases (26.5%) were confirmed, 11 cases (32.5%) were probable and the rest 14 cases (41%) only had some symptoms. The mortality rate of the confirmed cases was 22%. The most frequent age group was 15-35 years (70.5%) and most of the cases (91.3%) resided in urban areas. Most of patients were house wives, farmers, students and butchers and 85% of patients mentioned the history of contact with livestock.
  Conclusion
  CCHF is endemic in Qom province, especially in urban areas. Those exposed to livestock particularly butchers and slaughter house workers and farmers are at the risk of this disease; therefore there is the need for health and treatment authorities’ special care in this field.
 • Rahmani R. *, Mehrvarz Sh., Zareei A., Abbaspour A., Maleki H., Ebrahimnia M Page 7
  Aims
  Military Medicine plays its role by providing the military forces’ health needs. Considering the growing trend of wars, terrorism and natural disasters, military medicine is evolving nowadays. The aim of this study was to design the Military Emergency Medicine curriculum in Iran.
  Methods
  This study is a mixed method (qualitative and quantitative) research that its qualitative part was performed by review of global experiences on military medicine curriculum and tits quantitative part was carried out by collecting the view pints of national experts on the subject through the Delphi method. Data was collected by taking notes from several references and two researcher-made questionnaires. All “absolutely agree” or “relatively agree” viewpoints were selected as the curriculum elements and the confirmed curriculum was designed by experts and finally evaluated, reviewed and confirmed in an expert committee.
  Results
  92% of experts believed that establishing the Military Medicine course in Iran is essential and the major priority was identified as Military Emergency Medicine. The curriculum was designed in the form of a four-year period consisting of theoretical part (35 courses), clinical part (36 months of rotation) and the thesis research (6 courses).
  Conclusion
  The four-year Military Emergency Medicine curriculum including 35 theoretical courses, a 36-month rotational clinical part and 6 courses of thesis research can play a dominant role in military medicine for training capable physicians in order to serve the injured people and critical patients in war conditions and accidents.
 • Abbasi S., Mehdizadeh S., Payami Bousari M Page 15
  Aims

  Sleep is one of the effective important factors on health. Sleep disorders are of common disorders that accompany chronic obstructive pulmonary disorder. This study was applied to assess the relationship between sleep quality and general health in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans.

  Methods

  In this descriptive correlation study conducted in 2008, 93 chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans who referred to the subspecialty respiratory clinic of one of Tehran military hospitals were selected by convenience sampling method. Sleep quality was measured with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and general health with the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12). Data was analyzed by SPSS 15 software using descriptive statistical methods such as central indices and inferential statistical tests including Pearson correlation coefficient.

  Results

  77.4% of subjects had not desirable general health. The average of sleep quality scores was poor. There was significant relation between other sleep quality subscales and also its global score and general health except for the two subscales of sleep duration and sleep sufficiency (p<0.05).

  Conclusion

  The sleep quality and general health is undesirable in most of chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans and there is direct correlation between these two variables. There for paying the attention to the promotion of general health and sleep quality is essential in these patients.

 • Nasiripour A. A., Masoudi Asl I., Fathi E Page 21
  Aims
  Although nearly 50 years have been passed from the beginning of Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR), the survival rate is still poor. Previous researches indicate that different factors affect CPR. This study was carried out with the aim of determining the relationship between CPR and the time of referring to the emergency department.
  Methods
  This retrospective correlation study was performed on patients referring to the emergency department of Alborz province Social Security hospitals from March 2009 till March 2011 and had undergone CPR. 558 files were selected by census method and the data were collected from files and supervisor notes by a form. Results were analyzed by Chi-square test and Spearman’s correlation coefficient using SPSS 15 software.
  Results
  Generally, 32% of CPR operations were successful and 68% had failed. Most CPRs were done at 9:00 p.m. and 3:00 a.m. and the least frequency was related to the early hours of morning. 25.5% of CPRs were done during the morning shift, 23.5% during the evening shift and 51% during the night shift. No significant difference was observed between CPR results and work shifts (p=0.513) and there was no significant relation between the CPR team’s shift change time and CPR results (p=0.462).
  Conclusion
  There’s no relation between CPR results and referral time. Other aspects of CPR such as improving the skill of treatment staff, forming a professional CPR team and updating the knowledge and nursing and medical techniques should be considered in planning the reduction of unsuccessful CPRs.
 • Farshi M., Babatabar Darzi H., Mahmoudi H., Mokhtari Nouri J Page 27
  Aims
  Considering the importance of air transport and evacuation in the current era and lack of professional forces, educating specialized human power seems to be essential. This research was conducted to investigate the effect of air transport training of nurses by lecture method and e-learning on nurse’s learning levels.
  Methods
  This clinical trial was carried out in 2011 in one of Tehran selected hospitals on 60 nurses of different wards who were selected by purposive sampling method. Samples were divided into two 30-member groups and were trained by lecture and e-learning. The effect of training was measure in three levels of knowledge, apprehension and application before, immediately after training and 4 weeks later. Data were analyzed by SPSS 17 software using repeated measures ANOVA test and independent T-test.
  Results
  The mean and standard deviation of scores in all learning levels in the lecture group before, immediately after and 4 weeks after training were respectively 12.03 ± 2.822, 21.10 ± 3.294 and 19.30±4.01 (p<0.001) and were 14.3 ± 3.0706, 21.13 ± 4.416 and 21.33 ± 3.177 in the e-learning group. No significant difference was observed between the groups in the post-test, but a significant difference (p=0.03) demonstrated the effectiveness of e-learning in the recall stage.
  Conclusion
  Due to the effectiveness of multimedia software in the recall stage and time saving, using this method in nurses’ on-the-job training is highly suggested.
 • Younesi G., Marouf A., Khoobdel M Page 33
  Aims
  The survey of storage pest while entry and maintenance in the warehouse is of special importance in pest control. The aim of this study was to determine the obvious and hidden contamination of stored cereals and beans with insect pests in the warehouses of Tehran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in 2010 in the central warehouses of Tehran province. Sampling of cereals and beans was performed according to the method of Standards Institute and Industrial Research of Iran. Products’ waste percentage was determined by calculating and weighing the damaged seeds per 100 grams of sample.
  Results
  Overall, the mean contamination of cereals was 0.005 (± 0.001) grams per 100 grams regardless of the sampling time and the product type. The highest and lowest rate of contamination was respectively observed in split pea and wax bean. Obvious live pests were observed in lentil, split pea and red bean and hidden pests were seen in rice and lentil. Among the identified live insect pests Callosobruchus maculates and Oryzaephilus surinomensis were more abundant, respectively.
  Conclusion
  The rate of contamination of cereals and beans in the warehouses of the two studied units is less than the permitted limit and products have the needed quality. The warehouse management system is desirable for controlling pests and preventing their growth, but the isolation of hidden pests shows that the screening methods of products on entry time are inappropriate.
 • Mirdoraghi F., Ghanbary Hashemabady B. A., Mashhadi A Page 41
  Aims
  The most common disorder among warriors is Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Inhibition is an important concept in psychology and gets impaired in PTSD patients. This study was carried out with the aim of comparing the cognitive and behavioral inhibition in veterans with and without PTSD.
  Methods
  This descriptive post-event study was performed on 44 veterans of the Rehabilitation Center for Veterans and the Imam Khomeini Veterans Rehabilitation Center in Mashhad in 2011. Samples were selected by available sampling method and were studied in two PTSD and non-PTSD groups. The data were evaluated using Stroop test and Go/No-go test and then were analyzed by independent T-test and MANCOVA using SPSS 16 software.
  Results
  The two groups had significant difference in terms of their overall performance in Stroop and Go/No-go tests. There was a significant difference in correct responses, incorrect responses and no responses in the Stroop test, and the mean reaction time of correct responses and the number of errors in Go/No-go test between the two groups (p<0.05). There was no significant difference in the reaction time of congruent words, the reaction time of incongruent words and the interference score of the Stroop test and the mean reaction time of incorrect responses in Go/No-go test (p>0.05).
  Conclusion
  Behavioral inhibition is impaired in PTSD patients and is a predisposing factor of excitation, aggression, re-experiencing of the harmful event and appearance of unwanted and annoying thoughts that are considered as the major symptoms of the mentioned disorder.
 • Alikhani M. A., Kachuei R., Safaei N., Golmohammadi R Page 49
  Aims
  T-2 mycotoxin is the most toxic trichothecene produced by Fusarium species especially Fusarium sporotrichioides. This species is the contaminant of cereal grains that can cause severe diseases among humans and animals and it may lead to death. Tri16 gene encodes an acyltransferase that catalyzes the formation of ester side groups at C-8 in biosynthesis pathway of T-2 toxin. The aim of the present study was to design a molecular method for identification of Fusarium species based on Tri16 gene, capable of producing T-2 toxin.
  Methods
  In this experimental study, the DNA of 111 T-2 producing and nonproducing Fusarium strains (including 89 Fusarium isolates and 22 standard Fusarium spp.) were evaluated. After purifying the strains and preparing the cultures in Potato Dextrose Broth (PDB), the DNA was extracted using liquid Nitrogen and lysing buffers and by Phenol, Chloroform and Isoamyl alcohol (PCI) solutions. The gene was detected in all T-2 producing and nonproducing strains using the designed and selected primers based on Tri16 gene and PCR optimization.
  Results
  All T-2 toxin producing Fusarium strains including F usarium sporotrichioides (4 species), F usarium langsethiae (1 species) and F usarium Poae (1 species) contained the Tri16 gene fragment (1380 bp).
  Conclusion
  Important T-2 toxin producing species such as Fusarium sporotrichioides and Fusarium langsethiae could be identified with the designed molecular protocol designed based on Tri16 gene. In addition, weakly T-2 producing species can be identified with this method.
 • Amiri H., Mahmoudi H., Daneshmandi M., Ebadi A., Sirati Nir M., Jafari M Page 57
  Aims

  The stress of workplace and night shift is associated with changes in serum cortisol levels that can cause physical and mental disorders in nurses. Considering the importance of nurse health and patient safety, this study was conducted to evaluate the effect of oral glucose intake on cortisol levels in night-shift nurses.

  Methods

  In this experimental study done in 2011, 60 male nurses of two educational hospitals in Tehran were selected by purposive sampling method and were divided into two groups. Cortisol and blood glucose concentration were measured in both groups at 4 a.m. Afterward, the case group received 75gr of oral glucose dissolved in 250ml of water in syrup form and the control group received just the same volume of water. Again the blood glucose and cortisol concentrations were measured in both groups after an hour with glucometer and ELISA test. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, independent and paired T-test and Pearson correlation test by SPSS 15 software.

  Results

  Plasma cortisol concentrations in both case and control groups reduced an hour after glucose intake. Although cortisol levels were different in both groups after the intervention, the difference was not statistically significant (p>0.05).

  Conclusion

  Although blood glucose level is effective on body cortisol secretion cycle, no significant correlation exists between the intake of glucose-rich meals at the end of a night-shift and reduction of cortisol concentrations.

 • Vahedi M., Feyzi F., Ebadi A., Kachuei H Page 63
  Aims
  Autonomic dysreflexia is a sympathetic imbalance syndrome that early diagnosis of its signs and symptoms and its treatment can prevent its dangerous complications. This study was designed for evaluation of veterans’ knowledge about autonomic dysreflexia and assessing the effect of training on their knowledge.
  Methods
  In this quasi experimental study, 60 male veterans with spinal cord injury who had referred to one of the hospitals of Veterans Foundation for lab tests or resided in the rest homes of Tehran were selected by available purposive sampling. Data were collected by a researcher- made questionnaire containing the demographics and questions on knowledge about autonomic dysreflexia and its common signs. Data were analyzed by SPSS 11 software using Kolmogorov-Smirnov test and paired T-test.
  Results
  The mean age of samples was 46.42 ± 5.29 and the mean duration of their spinal damage was 25.5 ± 6.37 years. 24(40%) had traumatic injury above the T6 level and the most frequent signs of the disease were respectively: hypertension, pulsing headache, spasm increase and head & neck diaphoresis. The mean knowledge score of samples was 1.136 ± 0.38 out of 6 before intervention that increased to 5.48(±0.596) after educational promoting (p<0.001).
  Conclusion
  Promoting and closed supervising of this group of veterans is recommended considering their aging and increasing the risk of atherosclerosis and exacerbation of autonomic dysreflexia complications.