فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد قاسمی نژاد*، محمد بازوبندی، محمود رضا کریمی شهری، محمدحسین نیکخواه صفحه 1
  به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی علف قناری (Phalaris minor Retz.)، با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD’s، تعداد 8 نمونه ی بذری از 8 منطقه مختلف ایران جمع آوری شد و تخمین تنوع و فاصله های ژنتیکی نمونه ها با استفاده از 34 آغازگر تصادفی10 نوکلئوتیدی در واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی شد. 27 آغازگر در همه ی نمونه ها چند شکلی را نشان دادند و از تعداد کل 710 قطعه DNA تکثیر شده، 430 قطعه (56/60%) چند شکل بودند. جهت تخمین فاصله های ژنتیکی از آغازگر های فوق استفاده شد. آنالیز خوشه اینمونه ها بر اساس حضور (1) و عدم حضور (0)، با استفاده از ضرایب تشابه جاکارد و ضریب تطابق ساده به روش UPGMA انجام گرفت. در نتیجه ی محاسبات ضریب جاکارد و تطابق ساده در تجزیه ی خوشه ای، نمونه ها در سطح تشابه 75% به 6 گروه تقسیم شدند. نتایج حاصل از مقایسه و آنالیز داده های به دست آمده از RAPD و ماتریس تشابه، نشان دهنده ی تنوع ژنتیکی بین نمونه های جمع آوری شده بود. کمترین تشابه ژنتیکی (41%) به ترتیب بین نمونه های تربت جام (Ph8) و بجنورد (Ph1) و هم چنین بین مغان (Ph5) و ورامین (Ph3)، (42%) بود. این در حالی است که بیشترین تشابه ژنتیکی (71%) بین نمونه های گرگان (Ph6) و آمل (Ph4) مشاهده شد. نتایج این تحقیق عدم تطابق تنوع ژنتیکی به دست آمده با تنوع جغرافیایی در نمونه های جمع آوری شده از مناطق مختلف را نشان داد.
  کلیدواژگان: تشابه ژنتیکی، تجزیه خوشه ای، ضریب تطابق ساده، ضریب جاکارد، نشانگرهای مولکولی
 • احمد شیرین بهادر*، محمد بازوبندی، شهرام نوروز زاده، مجید عباسپور صفحه 11
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت گوجه فرنگی بر میزان خسارت گل جالیز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درپنج تیمار و چهار تکرار درسال 1389 در منطقه گلمکان شهرستان چناران در خراسان رضوی اجرا شد. تیمارها شامل پنج تاریخ انتقال نشا، به ترتیب: 31، 41، 51، 60 و 69 روز پس از آغاز فروردین 1389 بودند. نتایج نشان داد که ازنظرتراکم و وزن خشک گل جالیز در بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. بر اساس این نتایج آخرین تاریخ کاشت بر اساس تراکم و وزن خشک گل جالیز نسبت به تاریخ کاشت دوم آلودگی کمتری را داشت. هم چنین اولین و چهارمین تاریخ های کاشت به طور معنی داری آلودگی کمتری از تاریخ های کاشت دوم و سوم به گل جالیز داشتند. تاریخ های کاشت زود هنگام و دیر هنگام علاوه برکمترین آلودگی به گل جالیز، بالاترین عملکرد میوه را داشتند که می تواند نشان دهنده وابستگی بالای گل جالیز به عامل درجه حرارت فصل باشد.
  کلیدواژگان: خزانه، علف های هرز انگلی، مدیریت تلفیقی
 • حسین متین زاده، لیلا علیمرادی*، رضا بهاری کاشانی صفحه 19
  به منظور بررسی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختاری جوامع علف های هرز باغ های سیب منطقه فریمان در استان خراسان رضوی تعداد 48 باغ در منطقه فریمان، طی سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا باغات مورد نظر بر اساس میزان نهاده مصرفی که اطلاعات مربوط به آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شده بود، به 3 دسته پرنهاده، متوسط نهاده و کم نهاده تقسیم بندی شدند، سپس از جمعیت علف های هرز نمونه برداری انجام شد. پس از نمونه برداری، تراکم، درصد فراوانی و ضریب یکنواختی علف های هرز به تفکیک جنس و گونه تعیین گردید. نتایج نشان داد که جامعه علف های هرز باغ های منطقه، دارای 54 گونه، متعلق به 17 خانواده گیاهی بود. از گونه های فوق 45 گونه دولپه و 9 گونه تک لپه بود. هم چنین در این جامعه 48 گونه دارای مسیر فتوسنتزی سه کربنه و 6 گونه دارای مسیر فتوسنتزی چهار کربنه بودند. در این جامعه 40 گونه یکساله و 14 گونه چند ساله حضور داشتند. در بین دولپه ای ها خانواده های کاسنی، بقولات و اسفناج دارای بیشترین تنوع گونه ای بودند و خانواده گندمیان متنوع ترین خانواده علف هرز تک لپه بود. تنوع شانون - وینر بین باغات از 35/1 تا 73/2 متغیر بود و بیشترین میزان تنوع شانون مربوط به باغ های گروه پرنهاده بود. بررسی فراوانی نسبی گونه ها در دسته های مختلف باغ ها نشان داد که تراکم گونه های مختلف علف های هرز تحت تاثیر سیستم های مدیریتی مختلف قرار گرفت.
  کلیدواژگان: شاخص تنوع شانون، وینر، شاخص غالبیت سیمپسون، نهاده، یکنواختی
 • ابوذر اسماعیلی*، ناهید بیابانی، زهرا اورنگی صفحه 33
  جودره (Hordeum spontaneum) یکی از مشکل سازترین علف های هرز گندم در ایران محسوب می شود. به منظور مقایسه کارآیی دو علف کش گروه سولفونیل اوره شامل: سولفوسولفورون با نام تجاری آپیروس (WG 75%) و سولفوسولفورون + مت سولفورون با نام تجاری توتال (WG 80%) در کنترل علف هرز جودره در رابطه با مرحله رشدی این گیاه، آزمایش مزرعه-ای در شهرستان مرودشت استان فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل: دو مرحله رشدی این علف هرز (4-2 برگی و گره دوم ساقه) و ترکیب کنترلی در هر دو مرحله ذکر شده توسط دزهای 30 گرم از فرم تجاری علف کش آپیروس محصول شرکت گیاه ایران به همراه روغن سیتوگیت و 45 گرم در هکتار از فرم تجاری علف کش توتال محصول کشور هندوستان به همراه 1250 میلی لیتر سورفکتانت مخصوص همراه به همراه تیمار شاهد (بدون کاربرد علف کش) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که در مجموع علف کش توتال نتایج رضایت بخش تری در مقایسه با علف کش آپیروس در کنترل جودره داشته است، به طوری که با کاربرد توتال در مرحله گره دوم ساقه و کاربرد در دو مرحله (4-2 برگی و گره دوم ساقه) تراکم علف هرز جودره به صفر رسید (نمره 1). کاربرد علف کش آپیروس در مرحله گره دوم ساقه جودره و کاربرد در دو مرحله 4-2 برگی و گره دوم ساقه جودره به ترتیب با کاهش کمی مطلوب تراکم و وزن خشک جودره از نظر کارآیی در ردیف \\\\\\\«مهار کمی مطلوب\\\\\\\» (نمره 5) قرار گرفتند. کاربرد علف کش توتال در مرحله ی 4-2 برگی جودره در مقایسه با آپیروس به ترتیب با کاهش 78/90 و 55/95 درصدی تراکم و وزن خشک جودره از کارآیی بهتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: تراکم، علف کش، علف های هرز، گندم، مراحل رشدی
 • مهسا قطب رزمجو *، محمد علی باغستانی، مرجان دیانت، مرتضی سام دلیری صفحه 43
  به منظور بررسی امکان استفاده از ارقام رقیب برنج در کاهش مصرف علف کش بوتاکلر در مزارع برنج آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و با ساختار تیماری فاکتوریل در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال 1388 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ارقام برنج (هاشمی، فجر و شیرودی) و سطح های علف کش بوتاکلر (0، 5/1، 2، 5/2، 3 و 5/3 لیتر در هکتار) بود. نتایج بررسی ها نشان داد که در شرایط عدم کاربرد علف کش بیشترین تراکم و وزن خشک سوروف و هم چنین کمترین عملکرد (عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک) و اجزای عملکرد (تعداد کل پنجه، درصد پنجه بارور، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد خوشه چه در خوشه و درصد خوشه چه پر در خوشه) در حضور همه ارقام به دست آمد. با افزایش دز بوتاکلر از تراکم و وزن خشک سوروف کاسته شد و عملکرد و اجزای عملکرد افزایش یافت. افزایش دز بوتاکلر از 5/2 تا 5/3 لیتر در هکتار تاثیر معنی دار بر کاهش تراکم و وزن خشک سوروف و افزایش عملکرد و اجزای عملکرد نداشت. در حضور رقم شیرودی کمترین تراکم و وزن خشک سوروف به دست آمد و این رقم به عنوان رقم رقیب در حضور علف هرز شناخته شد. هم چنین در حضور رقم رقیب شیرودی بیشترین مقدار عملکرد (عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک) و اجزای عملکرد (تعداد کل پنجه، درصد پنجه بارور، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد خوشه چه در خوشه و درصد خوشه چه پر در خوشه) نسبت به سایر ارقام حاصل شد.
  کلیدواژگان: پنجه، تراکم علف هرز، رقابت، کاهش دز علف کش
 • لاله بهاری*، محمد علی باغستانی میبدی، اسکندر زند، محمد جواد میرهادی صفحه 57
  به منظور بررسی امکان اختلاط دو علف کش نیکوسولفورون (کروز) و ام سی پی آ+ بروموکسینیل (برومایسید ام. آ) در کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت، آزمایشی در سال 1388 در کرج به اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. عامل اول میزان مصرف علف کش ام سی پی آ+ بروموکسینیل در چهار دز صفر، 5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار و عامل دوم نیز میزان مصرف علف کش نیکوسولفورون در چهار دز صفر، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار از ماده تجارتی بود. علاوه بر آن به مجموع تیمارهای آزمایشی، یک تیمار شاهد با وجین کامل علف هرز اضافه شد و سپس کارآیی تیمارها بر روی علف های هرز مزرعه و عملکرد ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بهترین حالت اختلاط این دو علف کش با در نظر گرفتن کارآیی کنترل علف های هرز، درصد افزایش عملکرد ذرت و حداقل اثرهای زیست محیطی، مصرف علف کش ام سی پی آ+ بروموکسینیل به میزان 5/0 تا 1 لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه 5/1 لیتر در هکتار از ماده تجارتی نیکوسولفورن بود.
  کلیدواژگان: آنتاگونیست، اختلاط علف کش ها، کارایی علف کش، کنترل علف های هرز
 • فرید گل زردی*، شبنم سرورامینی، سعید وزان، مهسا سرور امینی صفحه 71
  امروزه در کشورهای در حال توسعه به طور وسیعی از علف کش ها استفاده می شود، علی رغم این که سمی بودن آن ها شناخته شده است. ارزیابی الگوی استفاده کشاورزان از علف کش ها می تواند کمک قابل توجهی به چگونگی شناخت و تغییر رفتار آن ها نماید. در این مطالعه نگرش کشاورزان بخش مرکزی کرج به چگونگی استفاده از علف کش ها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کشاورزان بخش مرکزی کرج 1598 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتصاب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسش نامه ها استفاده شد که مقادیر محاسبه شده بالای 7/0 و برای انجام تحقیق قابل قبول بود. روایی محتوایی پرسش نامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شد. نتایج نشان داد که نگرش و میزان تحصیلات پاسخگویان تاثیر مستقیم، مثبت و معنی دار بر رفتار کشاورزان در استفاده از علف کش ها داشته و متغیرهای سن، میزان تحصیلات، مساحت زمین زراعی، فاصله زمین تا محل سکونت و سابقه کار از طریق تاثیر بر نگرش نسبت به استفاده از علف کش ها سبب تغییر در رفتار کشاورزان در استفاده از علف کش ها می شود.
  کلیدواژگان: رفتار، علف کش های شیمیایی، کشاورزان، نگرش
|
 • M. Ghasemi Nejad*, M. Bazoobandi, M. R. Karimi Shahri, M. H. Nikkhah Page 1
  In order to study genetic diversity of Canarygrass (Phalaris minor Retz.), RAPD Technique was applied to 8 seed samples taken from eight different parts of Iran. Thirty four random Ten-mer primers were tested by using Polymerase Chain Reaction (PCR) in genetic distances. 27 Primers showed polemorphism in all samples. Out of total 710, 430 fragments of reproduced DNA (60.56 %) fragments showed polymorphism. To estimate the genetic distances, the mentioned primers were used. Cluster analysis was carried out based on presence (1) and absence (0) of the band. Jaccard similarity coefficients were calculated using UPGMA method. Based on Jaccard and simple comparative Coefficiency in cluster analysis, the samples were divided in 6 groups in similarity level of 75%. The results taken from comparing and analyzing data of RAPD and similar matrix presents genetic diversity among the samples. Minimum genetic similarity 41%) was observed between Torbat_e Jam (Ph8) and Bojnord (Ph1) as well as Moghan (Ph 5) and Varamin (Ph 3) (42%) samples. While maximum value (71 %) was observed between Gorgan (Ph6) and Amol (Ph4) samples. The Results revealed lack of adaptability between studied genetic and geographic diversity.
  Keywords: Cluster analysis, Genetic similarity, Jaccard similarity, Molecular markers, Simple comparative coefficient
 • A. Shirinbahador*, M. Bazoobandi, S. Norozzadeh, M. Abbaspoor Page 11
  The present study was conducted to investigate the effect of tomato (Lycopersicum esculentum) transplanting date on broomrape (Orobanche spp) density in Golmakan, Khorasan-Razavi Province during 2010 growing season. The experiment was laid out in a completely randomized block design with four replications. The treatments included five transplanting dates of tomato: 31, 41, 51, 60 and 69 days after 21st March. The results showed significant differences in density and dry matter of broomrape among treatments. The latest transplanting date presented less density and dry matter of broomrape compared to the 2nd transplanting date. The first and the forth transplanting dates showed less density and dry matter of broomrape than the second and the third transplanting dates, significantly. Early and late transplanting dates were the best treatments with the maximum tomato yield and less infection by broomrape. It may show high correlation between broomrape infection and seasonal temperature.
  Keywords: Integrated weed management, Nursery, Parasitic weeds
 • H. Matin Zadeh, L. Alimoradi*, R. Bahari Kashani Page 19
  In order to investigate the species and functional diversity and the structure of weed communities in apple orchards in Fariman, 48 orchards were studied in 2010. At first, all orchards based on the amount of used input (gathered by questioner were divided to 3 groups: high input, medium input and low input. Then weed population samples were collected. After sampling, weed density, frequency percentage and evenness coefficient were determined based on genus and species separation. The results showed that weed community in different orchards are composed of 54 species in 17 plant families. Among the community, 45 species were dicotyledonous and 9 species were monocotyledons. Also, 48 species were C3 plants and others were C4 species. They were 40 annuals and 14 perennials. Asteraceae, Fabaceae and Chenopodiaceae families had the most diversity among dicotyledonous and Poaceae, with the most diversity, was among monocotyledons. Shannon- Weiner index varied between 11.35 and 2.73; high-input orchards had the most species diversity in Shannon index. The investigation of elative frequency amounts in different orchard groups indicated that weed species density was affected by different weed management systems.
  Keywords: Evennes, Input, Shannon, Weiner index, Simpson dominance index
 • A. Esmaili*, N. Biabani, Z. Orangi Page 33
  Wild barley (Hordeum spontaneum) is one of the most troublesome weed species in wheat (Triticum aestivum) in Iran. In order to compare the efficacy of sulfosulfuron, sulfosulfuron+metsulfuron-methyl as the two sulfonylurea herbicides on wild barley control in relation with growth stages of wild barley, an experiment was conducted. It was based on RCBD with 3 replications in Marvdasht, Fars Province in 2010. The treatments included sulfosulfuron trade form as Apyrus® (30 g/ha-1+surfactant) and sulfosulfuron+metsulfuron-methyl trade form as Total® (45 g/ha-1+1250 ml surfactant) in 2-4 leaf, second node and 2-4 leaf+second node of wild barley and control (untreated). The results showed that Total® herbicide had better efficacy to control wild barley in comparison with Apyrus® so that by using Total in the second node and 2-4 leaf+second node density decreased to 0 (score 1). The application of herbicide Apyrus® in the second node and 2-4 leaf +second node stage of wild barley were low in quantity of wild barley efficient density and dry weight (score 5), respectively. Total® efficacy was high in 2-4 leaf stage compared to Apyrus® with decreasing 90.78% and 95.55% density and dry weight of wild barley, respectively.
  Keywords: Growth stages, Herbicide, Plant density, Weeds, Wheat
 • M. Razmjoo*, M.A. Baghestani, M. Dianat, M. Saam Daliri Page 43
  In order to distinguish the weed competitive cultivars of rice in reducing the use of Butachlor dosage, an experiment was conducted in a completely randomized block design (RCBD) with three replications in factorial arrangement of treatments. The experiment was done in research field of Islamic Azad University of Chaloos in 2009. The treatments included rice cultivars (Hashemi, Fajr and Shiroodi) and Butachlor herbicide doses (0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 L.ha-1). The results showed that lack of herbicide use caused the highest weed density and dry weight of Barnyard Grass. Also, the least yield (seed and biologic yield) and yield component (total number of tiller, percentage of fertilized tiller, number of spike in an square meter, number of spikelet in a spike, and percentage of full spikelet in a spike) was obtained in the presence of all cultivars. Weed density and dry weight of Barnyard Grass decreased and yield and yield component increased. An increase in Butachlor from 2.5 to 3.5 liter per hectare did not affect on weed density, dry weight of Barnyard Grass and yield and yield components significantly. In Shiroodi cultivar, the least weed density and biomass was obtained; it was recognized as the competitive cultivar in the presence of weed. Also in the presence of competitive cultivar of Shiroodi, the greatest (seed and biologic yield) and yield component (total number of tiller, percentage of fertilized tiller, number of spike in an square meter, number of spikelet in a spike, and percentage of full spikelet in a spike) was obtained in comparison with other cultivars.
  Keywords: Competition, Reduce of Herbicide Dosage, Tiller, Weed density
 • L. Bahari, M. A. Baghestani, E. Zand, M. J. Mirhadi Page 57
  To investigate the possibility of tank-mix application of two herbicides – Nicosulfuron and Bromoxynil + MCPA – to control narrow and broad leave weeds in corn fields, an experiment was carried out in Karaj. The experiment was conducted in a completely randomized block design and factorial format with twofactor combination and in four replications. The first factor was Bromoxynil + MCPA at 0, 1.0, 1. and 2.0 liters per hectare and the second factor was Nicosulfuron dosage at four levels of 0, 0.5, 1.0 and 1.5 liters per hectare. In additionally to experimental treatments, an evidence treatment with complete hand weed was added. Then the efficiency of the treatments on weed of the field and corn yield was studied. The results showed that the best combination of tank-mix of the above mentioned herbicides considering weed control efficiency, the percent of corn yield augmentation and the minimal environmental risk was 0.5 to 1.0 liters per hectare of Bromoxynil + MCPA and 1.5 liter per hectare of Nicosulfuron.
  Keywords: Antagonism, Herbicide effectiveness, Tank mixture, Weeds control
 • F. Golzardi*, Sh. Sarvaramini, S.Vazan, M. Sarvaramini Page 71
  Chemical herbicides, despite their known toxicity, are widely used in developing counties. Evaluating the patterns of farmers’ use of the herbicides would help highly in recognition and their change of behavior. In this study, the attitudes associated with chemical herbicides use and exposure was evaluated among farmers in Markazi district of Karaj. Out of 1598 farmers of Markazi district, 130 farmers completed Cochran questionnaire; they were studied through accidental sampling. Cronbach’s alpha coefficient was used to identify the validity of the questionnaire that was higher than 0.7. It was favorable for this study. The validity of the questionnaire was confirmed by experts’ panel. The results indicated that the attitude and the education have positive, direct and significant effects among farmers in using chemical herbicides. Based on the results, variables such as age, education, land area, distance of land to habitats, and job experience through effects on herbicide use cause a change in behavior about chemical herbicides use among farmers.
  Keywords: Atittude, Behavior, Chemical herbicides, Farmers