فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/04/04
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حسین عباسی مولید صفحه 8
  یکی از بحران های مهم زندگی پدیده ناباروری است که در اکثر جوامع استرس زیادی به زوجین وارد می کند زوج های نابارور، عمدتا مسائل، مشکلات و آسیب های بسیاری را در زمینه حفظ و بقای زندگی زناشویی و روابط نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه می کنند. هدف مقاله حاضر شناسایی و طبقه بندی آسیب های زندگی زوج های نابارور ایرانی بوده است. بدین منظور، تعداد 39 پژوهش داخلی با موضوعات مرتبط با ناروری انتخاب شد و بر اساس رویکرد تحلیل اسناد مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 53 نوع آسیب بالقوه در زندگی زوج های نابارور ایرانی ایرانی در سه حیطه درون فردی 23 آسیب، بین فردی 17 آسیب و فرافردی 13 آسیب وجود دارد که این آسیب ها نیز در پنج بعد شناختی 21 آسیب هیجانی 17 آسیب رفتاری 13 آسیب زیستی آسیب و محیطی 1 آسیب طبقه بندی شده است.
  کلیدواژگان: ناباروری، زوجین ایرانی، آسیب شناسی زندگی زناشویی، طبقه بندی اختلاف زناشویی
 • شهرام توفیقی صفحه 21
  زمینه و هدف
  اساس عملکرد اقتصادی هر سازمانی بر آگاهی اقتصادی هیئت تصمیم گیری آن استوار است. به لحاظ اهمیت جایگاه فلسفی و اقتصادی بیمارستان در نظام سلامت کشور و با توجه به عدم کارایی و اتلاف شدید منابع در آنها، این پژوهش به منظور سنجش آگاهی اقتصادی مدیران اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستان های آموزشی تامین اجتماعی و خصوصی تهران انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش به روش توصیفی - مقطعی انجام گرفته جامعه آماری آن را رئیس مدیر مدیر پرستاری رئیس امور مالی و رئیس امور اداری بیمارستان تشکیل میدهند.
  آگاهی اقتصادی در محورهای نظام پرداخت هزینه و تحلیل هزینه بیمه و بودجه و با توجه به متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای عملکردی مورد سنجش قرار گرفته است. حجم نمونه 55 نفر به روش نمونه گیری ساده از جامعه محدود انتخاب اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS پردازش گردیده است.
  نتایج
  هیچ یک از اعضا آگاهی مطلوب در زمینه شیوه های پرداخت نداشتند؛ در زمینه هزینه وتکنیک های تحلیل هزینه 11 درصد بودجه 17 درصد و بیمه 11 درصد از پاسخگویان آگاهی مطلوب داشتند. در مجموع آگاهی 10 درصد پاسخگویان نسبت به مفاهیم اقتصادی بیمارستان مطلوب بود. میزان آگاهی اقتصادی با متغیرهای سطح تحصیلات، پست سابقه کار، سن ضریب اشغال تخت مرتبط بوده است.
  نتیجه گیری
  آگاهی پایین اعضای شبکه تصمیم گیری نسبت به اقتصاد بیمارستان می تواند اثرات سو خود را بر سطوح اجرایی و فعالیت های مربوط به ایفای رسالت بیمارستان بر جای گذارد.
  کلیدواژگان: سنجش آگاهی اقتصادی، بیمارستان
 • ابوالفتح لامعی صفحه 36
  مقدمه
  برنامه ریزی راهبردی در رشته های تخصصی بالینی سرآغازی است برای پیوند این رشته ها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه های توسعه ای مرتبط با آن گشودن فضای رقابتی در سطح منطقه و جهان در مقابل این رشته ها و نیز تثبیت حرکت برنامه ریزی رشته های تخصصی بالینی برای تحقق چشم انداز نظام در زمینه علوم پزشکی بالینی، با توجه به این که برنامه ریزی راهبردی در رشته های تخصصی اولین تجربه کشور در این زمینه می باشد ورود درست به فرایند برنامه ریزی راهبردی، هدایت صحیح فرایند برنامه ریزی و مهمتر از همه اجرای برنامه راهبردی تهیه شده می تواند به تثبیت برنامه ریزی در رشته های تخصصی بهره مندی از پیامدهای آن در سالهای آتی کمک موثری بکند. این مطالعه با هدف کلی تبیین دیدگاه های اعضای کمیته های راهبردی منتخب در رابطه با فرایند برنامه ریزی راهبردی و پیامدهای آن انجام گرفت.
  روش کار
  این یک مطالعه کیفی است نمونه ها به روش هدفمند انتخاب شدند. بدین معنی که چهار کمیته راهبردی که جزو فعال ترین کمیته ها بودند، انتخاب گردیدند. در هر یک از این کمیته ها با دبیر کمیته و یک نفر از اعضای کمیته مصاحبه انجام گرفت. برای انجام مصاحبه از راهنمای مصاحبه استفاده گردید. مصاحبه ها ضبط و پیاده شدند متون پیاده شده در چرخه های رفت و برگشتی متعدد پس از بارها خوانده شدن کد گذاری، دسته بندی و خلاصه شدند.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان می دهد که شرکت کنندگان در مطالعه برنامه راهبردی را برنامه ای برای تعیین جهت گیری رشته های تخصصی می دانستند نسبت به ضرورت برنامه ریزی راهبردی تاکید داشتند. ورود به فرایند برنامه ریزی راهبردی را بدون آمادگی لازم ارزیابی کردند. معتقد بودند که فرایند برنامه ریزی راهبردی علاوه بر برنامه راهبردی دستاوردهای قابل توجه دیگری نیز داشته است. شرکت کنندگان اعلام کردند که در صورت اجرای برنامه راهبردی تهیه شده می توان از تجارت بدست آمده در برنامه ریزی های آتی استفاده نمود. اما بیشترین نگرانی آنان در رابطه با اجرای برنامه ها بود بدین معنی که بیشتر انان یا نسبت به اجرای برنامه های راهبردی تردید داشتند یا سازوکارهای اجرایی را کافی نمی دانستند.
  نتیجه گیری
  باید از درسهای ناشی از این تجربه در جریان اجرای برنامه ها چرخه بعدی فرایند برنامه ریزی رهبردی در رشته های تخصصی و بالاخره تثبیت فرایند برنامه ریزی در رشته های تخصصی به نحو احسن استفاده شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی بالینی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • سهیل سعادت صفحه 47
  هر ساله هزاران پزشک در آزمون پذیرش دستیار شرکت کرده و کمتر %10 ایشان پذیرفته می شوند. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال 1386 بر آن شد تا علت تمایل شدید پزشکان عمومی به ادامه تحصیل، و نیز شیوه پیشنهادی ایشان را برای تعیین ظرفیت پذیرش دستیاری بررسی نماید. در همین راستا، وضعیت اشتغال داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش دستیار نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  از 16262 داوطلب شرکت در آزمون 10816 نفر در مطالعه شرکت نمودند %50 از پاسخ دهندگان انگیزه خود برای ورود به دوره تخصصی را ارتقای منزلت شغلی، و %41 کسب امنیت شغلی ذکر نموده بودند %37 داوطلبان موقعیت شغلی خود را غیر قابل قبول توصیف کردند و تنها %5/7 موقعیت شغلی خود را کاملا رضایتبخش توصیف نموده بودند %21 معتقد بودند که ظرفیت پذیرش دستیار باید به گونه ای افزایش یابد تا اکثریت پزشکان عمومی بتوانند وارد دوره تخصصی شوند. در مقابل %13 معتقد بودند ظرفیت نباید چندان افزایش یابد که موقعیت شغلی متخصصین با تهدید مواجه شود. %60 داوطلبان معتقد بودند ظرفیت باید متناسب با نیاز کشور تعین شود به گونه ای که ضمن تامین دسترسی مناسب جامعه به خدمات تخصصی امکان اشتغال مناسب برای متخصصین فراهم باشد.
  کلیدواژگان: اشتغال پزشک، ظرفیت پذیرش، رضایت شغلی، دستیاری
 • رضا صفدری صفحه 56
  پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه جامع و ساماندهی شده الکترونیکی داده ها واطلاعات بالینی دموگرافیکی، اجتماعی و مالی است که مراقبت بهداشتی ارائه شده به یک فرد را مستند می کند یکی از ویژگی های بسیار مثبت پرونده الکترونیک سلامت دسترسی به داده ها و اطلاعات بیماران است. همین سهولت دسترسی خطر نقض حقوق بیمار در خصوص و محرمانگی اطلاعات را افزایش می دهد راهکارهای فراوانی جهت حفظ حقوق محرمانگی اطلاعات موجود در پرونده های بیماران تاکنون ارائه گردیده است.
  مطالعه حاضر با هدف ارائه راهکارهای حفظ حقوق بیماران در سیسمت پرونده الکترونیک سلامت به مرور اطلاعات موجود در این زمینه در پایگاه های داده معتبر همچون AHIMA، Pubmed و سایت سازمان های معتبر استاندارد سازی ASTM، HLV، ISO و متون مرتبط در فاصله سالهای 2000 تا 2008 پرداخته است.
  حفظ حقوق بیماران در خصوص محرمانگی اطلاعات آنها درون سیستم پرونده الکترونیک سلامت از طریق تدوین قوانین و استانداردهایی میسر می باشد که از یک سو دسترسی کاربران و بیماران را فراهم کند و از سویی دیگر راه های امنیتی حفظ حقوق بیماران را نیز تامین کند دسترسی کاربران در غالب خواندن نوشتن و مرتب کردن اطلاعات باید کنترل شود و در این زمینه ابزار کنترلدسترسی و سطح دسترسی رمزگذاری برچسب گذاری و تدوین شناسه ها کمک خواهد کرد تایید که به معنای تصدیق اطلاعات است در سیستم HER از طریق امضای دیجیتالی انجام می شود و باید در این زمینه قوانینی تدوین نمود و اگر قرار است که HER ها به وسیله هر دو بیماران و متخصصان بالینی استفاده شده و برای ارائه در دادگاه های قانونی به عنوان مدارک مورد استناد پذیرفته شوند رعایت جنبه های پزشکی قانونی در آن ضروری به نظر می رسد.
  از آنجا که سیستم HER مخزن اطلاعات مربوط به بیماران بوده و جهت اهداف آموزش تحقیق و درمان در سطوح مختلف و توسط کاربران متعدد استفاده می شود باید به گونه ای طراحی شود که به مساله امنیت ومحرمانگی اطلاعات خدشه ای وارد نکند تنها افراد مجاز و با اختیارات محدود قادر استناد باشند تدوین استانداردها قوانین و راهنماها از جمله مهمترین راهکارها در حفظ حقوق بیماران است، چرا که مساله تنوع سیستم ها را تعدیل نموده و یکپارچگی سیستم پرونده الکترونیک سلامت را تضمین خواهند نمود با توجه به مطالعه انجام شده مهمترین زمینه های استانداردسازی شامل تدوین شناسه ها راهنمای محرمانگی رازداری دسترسی مدیریت نسخه برداریها اعتبار و جواز کاربران دسترسی به اطلاعات اصلاح و تایید اطلاعات بهداشتی راهنمای مراقبت بهداشت اینترنتی و اینترانتی و امنیت سیستم ها به اطلاعات نیز از جمله زمینه هایی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و استاندارد سازی شود و در نهایت باید به این نکته توجه نمود که محدودیتهای فرهنگی و ساختاری جامعه بر قوانین امنیت و محرمانگی اطلاعات تاثیر خواهند داشت.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، سیستم پرونده الکترونیک سلامت
|
 • Hossein Abbasi Molid, Amir Ghamarani, Maryam Fatehi Zadeh Page 8
  Infertility is one of the crises that in the majority of societies make lots of stress for couples. Infertile couples, strongly experience many problems and disorders in their marital life and in maintaining relationship with each other. this study aim to investigate and categorize the disorders of Iranian infertile couples. For the purpose of this study, 39 researches about the Iranian infertile couples were chosen and analyzed by content analysis.The results show that there are 53 potential disorders in the life of Iranian infertile couples in three levels:. 1- intra personal (23), 2- inter personal (17) and 3- extra personal (13). Also these disorders are categorized in 5 dimensions: cognitive (21), emotional (17), behavioral (13), biological (1) and environmental (1).
  Keywords: infertility, iranian couples, marital life pathology, marital disorders classification
 • Shahram Tofighi, Masoomeh Najafi Garebolagh Page 21
  Background
  Economic efficiency of any organization is based on economic knowledge of its board of decision makers. Hospitals as important organizations in terms of economic and health activities have to a right economic decision making attitude. With regards to in efficiency of Iranian hospitals and their wasteful performance, the present study intended to describe and analyze the economic knowledge among hospitals board of decision makers.
  Methodology
  A cross-sectional approach was taken in order to search for reason of efficiency among hospitals. Study has focused on the board of decision maker’s mentality about economic concepts particularly those relevant to health and hospital economics. Teaching hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Medical Science Universities, hospitals affiliated with Social Insurance Organization and Private hospitals in Tehran were determined as the sample of this study. Head and manager of hospitals together with head of nursing, accounting and administration officer were considered as members of board of decision makers in hospitals. On the hole 55 people interviewed as study population. Collected data was processed through SPSS software. Knowledge of the members has measured through a 3 point scale: appropriate (positive), in appropriate (negative), and midpoint.
  Findings
  Generally, 10% of the members had appropriate level of knowledge about hospitals economic concepts. The appropriate level of knowledge observed for economic dimensions of budget, cost and cost analysis, insurance and payment methods were 17%, 11%, 11% and 0% respectively
  Keywords: knowledge, economy, teaching, private, Social Insurance affiliated hospital
 • Lameeia., Labbafghassemir., Mohaggegh Page 36
  Introduction
  Strategic planning in clinical specialities is a beginning forthe linkage of these disciplines with the Islamic Republic of Iran’s vision for the year 1404, and the related development plans. It is a starting for opening of a field of competition with the region and the world, and institutionalization of a planed movement towards the realization of the country’s vision in the area of medical sciences. Since this is the first experience of the country in this filed, right entry into the planning process, right conduct of the process, and more importantly, implementation of the prepared plans can help to institutionalize the planning process and will end with many useful outcomes. This study was conducted with the aim of exploring the perspectives of the members of the planning committees about theprocess of the strategic planning and its outcomes in clinical specialty disciplines.
  Methods
  This was a qualitative study. Using a purposive sampling method, we selected four planning committees and interviewed with the secretary and one the active members of each committee. The interviews were semi-structured, and we used an interview guide for conduction of the interviews. The interviews were tape recorded, transcribed, and through an iterative process coded, and summarized.
  Findings
  The participants observed that strategic plan is a plan for determining the future direction of the clinical disciplines. All of the interviewees stressed on the necessity of the strategic planning. They believed that planning process started without enough preparation of the participants. They remarked that the planning process had many outcomes other than the strategic plan. They told that they could use the experiences from the implementation of the plans in the future rounds of the planning. But, they were very concerned about the implementation, that is, they either had doubts about the implementation of the plans, or they believed that the devised mechanisms for the implementation were inadequate.
  Conclusions
  The lessons learned from the first experience of the strategic planning in clinical specialties must be used in the next round of the strategic planning, and for the institutionallzation of the planning process in the clinical disciplines as well.
  Keywords: Strategic planning, Clinical specialities, Ministry of Health, Medical Education (M0H, ME)
 • Soheil Saadat, Dr Mohammad Ali Mohagheghi Page 47
  Iranian council on graduate medical education determines the admission rate for freshman residents in Iran. This council looks for evidence on various sources to determine the need for specialist training. This survey is designed to study the occupational status of applicants of residency position who attended the admission exam on the year 2008. The physicians attending the residency admission exam were asked to answer structured questionnaire. Among the 16,262 applicants, 10,816 answered the questions; 52.5% were male with the mean age of 33.2±4.85. The mean age of the females was 29.8±3.69. For 50% of the responders, the main motivation for residency was improving job position followed by attaining job security. Thirty seven percent of the responders described their current occupational situation as un-acceptable. There was a substantial under employment among the responders as they only spent 68% of their time to practice medicine. Under-employment of general practitioners and their occupational situation should be considered in the national health system policy. Precise calibration of freshman admission rate is necessary to prevent the extension of under-employment to specialty level in Iran.
  Keywords: employment, physician, admission rate, job satisfaction, residency
 • Reza Safdari, S.Sedighe Farajoilah Page 56
  Introduction
  Electronic Health Record is a comprehensive and organized electronic set of clinical, social and financial data that it document given care to one person. Access to information and data of patient is one of the positive features of EHR but this facility of access increase risk of relevance of confidentiality. So far, many solutions were given for preservation of the patient’s rights.
  Method
  This paper with purpose of giving the solutions of preservation of the patient’s rights in EHR systems begin to review information of valid database for example AHIMA and, Pub med and site of valid organization standard such asASTM,HL7 and ISO and related texts 2000 - 2008.
  Result
  To preserve of patient’s rights about confidentiality of their information in EHR system is applied by establishment of standards that they provide access users to information and in other hand it should supply security methods. Reading, writing and arrangement of information by users should control and in this case, controlling access devices and level of access, encrypting, decrypting, labeling and identifier would help us. Authentication that means attestation of information is done by digital signature and standards and guidelines should be establish in this field and if EHR is going to use both of patients and clinicians and it would accept in legal court as a records, it s necessary to aspects of medico legal. Conclusion and
  Discussion
  Because EHR is source of information patient and it have been used for purpose of education, research and treatment in different levels and by users, It should design in that way it don’t hurt to security and confidentiality of information and just authenticated persons. Formulation of standard and guideline is the most necessary solution of the preservation patient’s rights because it would moderate the problem of variety of systems and would ensure the integrity of EHR systems. With consideration to this paper, the most important domain of standardization includes identifier, privacy guidelines, confidentiality, access, prescription management, authority and credit of users, modification and authentication of health information, internet and intranet health care guideline and security of systems. Security and privacy of exchanging data is also significant field. Finally we should pay attention to this point that cultural and structural restrictions effect on privacy and confidentiality of information.
  Keywords: Patient's rights, Electronic Health Record