فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال نوزدهم شماره 3 (پاییز 1389)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله اصیل
 • دکتر حسین ملک افضلی، دکتر آمنه ستاره فروزان، دکتر نادر ممتازمنش، دکتر معصومه دژمان، دکتر عبدالوهاب فخریاسری صفحه 9
  قطب های علمی طی دهه های گذشته همواره در پی دستیابی به آخرین یافته ها واعتلای موقعیت علمی، گسترش مرزهای دانش، تربیت نیروی پژوهشگر، ایجاد محیطی پویا و مولد و ارتقاء ارتباطات علمی وموثر بین المللی بوده اند. در ایران نیز از سال 1379 قطب های علمی بعنوان نهادهای عالی مولد علم به ساختار علمی پژوهشی کشور پیوستند. بدون تردید ارزشیابی عملکرد نهادهای جدید التاسیس از تکالیف مدیریت ارشد علمی کشور بوده و نتایج آن به درک بهتر و شناخت هر چه بیشتر فعالیت این نهادها می انجامد. ارزیابی قطب ها موجب می شود تا ذینفعان به میزان ارتقاء واستقرار کیفیت در فعالیت های علمی قطب آگاه شوند و از بازخوردهای آن برای برنامه ریزی پویا و توسعه فعالیت های علمی بهره ببرند. در راستای انجام چنین تکلیفی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 1388 طراحی ارزشیابی قطبهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داد. این مقاله با هدف ارائه چگونگی طراحی و بکارگیری ابزار و نیز محتوی ارزشیابی قطب های علمی کشور بر اساس شاخص های «درونداد»، «فرآیند» و «برونداد آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات» تدوین شده است. این ارزشیابی ازاین نظر که به تمام جنبه های مدیریت از قبیل تامین و تربیت نیروی انسانی، تامین منابع مالی، فراهم آوری تجهیزات، فرایند های توانمند سازی و تولید علم و بالاخره برونداد ها در عرصه آموزش، تحقیق، صنعت و خدمت توجه داشته است، نوعی ارزشیابی جامع تلقی میشود. این روش به قطب های علمی اجازه بدهد تا توان خود را نسبت به حداکثر توان در حیطه هایی که برای آن حداکثر امتیاز منظور شده است ارزشیابی نمایند و در جهت تکمیل امتیاز حیطه مربوطه در صورت نداشتن امتیاز کافی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: قطب های علوم پزشکی کشور
 • دکتر محمدحسین عزیزی صفحه 23
  ایران کشوری با تمدنی کهنسال است که در دوره های ویژه ای از تاریخ خود شاهد شکوفایی دانش پزشکی بوده است. برای نمونه، یکی از دورانهای بالندگی پزشکی در ایران، دوره ساسانیان (226-625 م) بوده است. در آن دوران، شهر گندی شاپور واقع در جنوب شرقی ایران، نزدیکی شوش در استان خوزستان کنونی، از مراکز عمده علمی - فرهنگی بوده و شهر مزبور که در سده ی سوم میلادی بازسازی گردیده بود، به زودی به مهمترین مرکز علمی دوران باستان تبدیل شد. درمدرسه گندی شاپور، پزشکانی از ملیتهای مختلف در آن حضور داشتند. این مدرسه بعدها تاثیر عمده ای بر گسترش پزشکی در دوره اسلامی باقی گذاشت. در مدرسه گندی شاپور، میراث پزشکی ایران، یونان و هند حفظ شد و گسترش یافت و پس از آن به سرزمینهای اسلامی و سپس به غرب راه یافت. بیمارستان گندی شاپور نیز به عنوان الگویی برای تاسیس بیمارستانها، در سرزمین های اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.آنچه در این نوشتار ارائه شده پیشینه ی مختصری از مدرسه گندی شاپور و تاثیر آن بر گسترش دانش پزشکی در دوره باستان است.
  کلیدواژگان: ایران، تاریخ پزشکی، مدرسه ی گندی شاپور
 • کامیار غنی، دکتر قدسی احقر، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر حسین مبارکی صفحه 31
  زمینه و هدف
  وضعیت سلامت روانی کارکنان دولت به جهت ارتقاء و ارتباط آن با میزان فرسودگی شغلی جهت کاهش موارد آسیب زا مورد توجه مسولین ذیربط قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش همبستگی- همخوانی به بررسی وضعیت سلامت روانی و میزان ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر روی 384 نفر و با توجه به تناسب جنسیت کارکنان شاغل در آن وزارتخانه انجام گردید.جهت تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان از پرسشنامه سلامت روان گلد برگ که مشتمل بر 28 سوال و دارای چهار مقیاس اختلالات اضطراب و خواب، سلامت جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی و همچنین پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که مشتمل بر22 سوال و در سه مولفه مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و خستگی عاطفی می باشد استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه که384 شامل151 نفر مرد و 233 نفر زن از کارکنان شاغل در این وزارتخانه با سوابق و وضعیت های استخدامی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، نمودارو...) و جهت آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی(t مستقل، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام) استفاده شد.
  نتیجه گیری
  1- قدرت پیش بینی اضطراب و اختلال در خواب بیشتر از افسردگی و افسردگی بیشتر از اختلال در عملکرد اجتماعی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیشتر از علایم جسمانی می باشد.
  2- بین سطح سلامت روان در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.
  3- بین سطح فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.
  کلیدواژگان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دکتر مسعود رودباری، آزاده احمدی، دکتر فربد عبادی فرد آذر صفحه 37
  زمینه وهدف
  پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر درآن از اولویت های پژوهشگران و همچنین مدیران آموزشی دانشگاه هاست. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی89-1388در دانشگاه علوم پزشکی ایران با 670 نمونه انجام شد. اطلاعات لازم از طریق سیستم سما شامل اطلاعات دموگرافیک و آموزشی (معدل کل، تعداد دروس مردودی و ترم های مشروطی) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون های t-test، آنالیز واریانس یا شکل های ناپارامتری آن و پیشگویی معدل کل دانشگاه، دروس مردودی و ترم های مشروطی با استفاده از رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.
  یافته ها
  بالاترین معدل متعلق به انستیتو روانپزشکی و کمترین آن در دانشکده پزشکی بود. همچنین دانشکده پزشکی بالاترین تعداد دروس مردودی را داشت. 6/28% دانشجویان دروس مردودی و 4/8% آنها ترم مشروطی داشتند. متغیرهای تعداد دروس مردودی، تعداد ترم های مشروطی، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده و معدل کل به عنوان متغیرهای پیشگو برای پیشگویی معدل کل، تعداد دروس مردودی و تعداد ترم های مشروطی وارد مدل رگرسیون شدند. همچنین همین متغیرها برای پیشگویی وجود ترم های مشروطی و وجود دروس مردودی با استفاده از رگرسیون لجستیک به کار گرفته شدند.
  نتیجه گیری
  جنس، مقطع تحصیلی و دانشکده از جمله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشند. پذیرش دانشجویان تکمیلی و دختر، استفاده از سهمیه های بومی و ارائه امکانات رفاهی می تواند بر این پیشرفت موثر باشد. پذیرش تعداد زیاد دانشجو در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی نیز خود از جمله دلایل عدم موفقیت این دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: پیشرفت، تحصیلی، دانشجو، علوم پزشکی، تهران
 • مسعود ابوالحلاج، بهزاد نجفی، علی اصغر احمدکیا دلیری صفحه 49
  زمینه و هدف
  محدود بودن منابع سرمایه گذاری و دیر بازدهی آن در نظام سلامت و عواملی همچون هزینه گزاف احداث بیمارستان، گرانی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی ماهر و به تبع آن گسترش کند امکانات بیمارستانی استفاده کارای منابع و اداره مطلوب بیمارستانها همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران بخش سلامت بوده است.
  روش و بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. تعداد 140 بیمارستان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که 18 بیمارستان به دلیل روش مورد استفاده در تخمین از مطالعه خارج شده و 122 بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تخمین کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار Deap2 استفاده شده است. در این پژوهش کارایی فنی به دو روش تخمین زده شد.
  یافته ها
  میانگین کارایی فنی در روش اول در بیمارستان های گروه برخوردار آموزشی عمومی- برخوردار درمانی عمومی - محروم درمانی عمومی- برخوردار آموزشی تخصصی - برخوردار درمانی تخصصی به ترتیب 710/0، 748/0، 458/0، 559/0 و 809/0 بدست آمد که در این مدل بیمارستانهای برخوردار درمانی و تخصصی بیشترین مقدار کارایی را به خود اختصاص داده بودند. در روش دوم مقدار کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب در بیمارستان های مورد مطالعه در سال 1386 برابر با 436/0، 591/0 و 746/0 بوده است که نشان از عملکرد ضعیف بیمارستانها دارد. مقدار کارایی فنی نشان می دهد که بیمارستان ها بیش از 56% از نهاده ها را استفاده نمی کنند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مدل اول می توان نتیجه گرفت که بیمارستان هایی که در مناطق محروم قرارگرفته اند کارایی کمتری نسبت به سایر بیمارستانها دارند. در مدل دوم نیز کارایی کمتری داشته اند و به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده در مدل دوم می توان نتیجه گرفت که علت اصلی ناکارایی در بیمارستانها بدلیل سوء مدیریت (591/0) بوده و حدود 71% از این ناکارایی مربوط همین جزء می باشد و ناکارایی مقیاس (746/0) که آن هم می تواند با مدیریت بهینه در سطوح بالاتر مدیریتی بهبود پیدا کند سهم کمتری در این ناکارایی دارد.
  کلیدواژگان: کارآیی فنی، تحلیل فراگیر داده ها، کارآیی مدیریتی، کارآیی مقیاس
 • دکتر فرزانه غفاری، دکتر محسن ناصری، دکتر محمود خدادوست صفحه 63
  مکتب طب سنتی ایران، دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین آریایی ایران است که در حکمت یونانی آمیخته و با محک تجربه در طول سالیان حیات انسان آزموده شده است. مکتبی که در دوران زرین شکوفایی تمدن اسلامی، و با طلوع ستارگان پرفروغ تاریخ علم، آن فرزانگان ایرانی جهان وطن، بر پایه خردورزی و با جداساختن سره از ناسره گسترش یافت و اکنون نیز توانایی حل برخی از معضلات علمی را در عرصه بهداشت، پیشگیری، تشخیص و درمان دارا است.
  این مکتب با ریشه ای ده هزارساله، انسان را فقط از بعد مادی نمی نگرد بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه الهی نیز توجه دارد. در این دیدگاه، حفظ سلامت مقدم بر درمان است، و توجه به روش زندگی و تامین هوای سالم، تغذیه درست، فعالیت کافی، استراحت به اندازه و تعادل حالات روحی-روانی شعار طب سنتی ایران است.
  اکنون جامعه پزشکی جهان به اهمیت روش های درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده است، و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب و شرق جهان به پژوهش برای به کارگیری روش های مختلف طبی- که سابقه علمی و تاریخی دارند- مشغول می باشند. گسترش فوق العاده طب سنتی چین، طب تبتی، کایروپراکتیک، آیورودا، هومیوپاتی و صدها مکتب و روش گوناگون، نشان دهنده این حرکت عظیم جهانی است. این حرکت، همچنین موجب شده است که پزشکان و محققان در ایران و دیگر کشورهای جهان به شناخت مبانی طب سنتی ایران گرایش یابند. در این مقاله به اختصاردلایل لزوم احیاء و توسعه طب سنتی ایران در چهار محور ارایه می گردد.
 • آیسان قائمیان، سلمان عبدی، پریا نجفی زاده صفحه 73
  زمینه و هدف
  تمایل به تجربه هیجان افراطی می تواند به رفتارهای پرخطر منجر گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه علی- مقایسه ای تعداد 50 بیمار HIV مثبت از میان بیماران HIV مثبت مرکز بهداشت شهرستان تبریز انتخاب و با 50 نفر از افراد عادی همگن سازی گردید. داده ها به روش مصاحبه و از طریق پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) جمع آوری شد. نتایج با روش آماری t-test تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیماران HIV مثبت در ابعاد هیجان خواهی (هیجان خواهی، تجربه طلبی، ماجراجویی، تنوع طلبی) و کل مقیاس از میانگین نمرات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار بودند (05/0P<). اما در میانگین ابعاد جساسیت به ملال و بازداری زدایی تفاوتی با افراد عادی نداشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه مقدماتی بنظر می رسد بیماران HIV مثبت به دلیل هیجان خواهی بالاتر، مستعد انجام رفتارهای پرخطر و ابتلا به HIV هستند. مطالعات تکمیلی بیشتر در شناخت جنبه های مختلف هیجان خواهی و روش های مداخلاتی موثر نیاز است
  کلیدواژگان: هیجان خواهی، ویروس نقص ایمنی اکتسابی، رفتار پرخطر
|
 • Amene Setareforozan, Nader Momtazmanesh, Masoumeh Dejman, Abdolvahab Fakhre Yaseri, Hosesin Malekafzali Page 9
  Medical excellence centers have consistently sought to improve scientific status, expand the knowledge base, increase the number of expert researchers, create a dynamic environment, and promote a productive and effective international scientific network during the past several decades. In Iran since 1379, medical excellence centers joined the research structure as the highest scientific institutions. The senior management of the higher education system in the country is responsible for evaluation of these newly established scientific institutions. Assessment of these centers shows the quality their activities, which can contribute to quality improvement through dynamic feedback for the planning and activity development. In order to perform this assessment the Iranian Ministry of Health and Medical Education as an important part of higher education system designed a model of assessment and put it on its agenda in 2010. This article aims to describe the process of developing the tools for needed for this evaluation. The evaluation criteria has been developed based on “input”, “process” and “educational, research, and services outcome” indexes. This evaluation has been considered as a comprehensive one because of including all aspects of management such as supply and training human resources, financing, providing equipment, process of empowerment and knowledge production as well as output in the field of education, research, industry and services. This scientific approach to the assessment of excellence centers makes them capable of being aware of their strengths and the assessment of excellence centers makes them capable of being aware of their strengths and weaknesses. As a result, they can improve their scientific capacity and activities.
 • Mohammad, Hossein Azizi Page 23
  Iran has a rich civilization and a long history, during which medical sciences flourished at spe-cific periods. For instance, medicine blossomed in Sassanid’s era (226 – 652 AD). One of the most remarkable cultural and scientific centers of Sassanid’s era was the city of Gondishapur located in Shah-Abad near Susa, Khuzestan province, south-west of Iran. The city was rebuilt in the third century AD, whereupon it soon became the most important scientific center of the ancient world. Gondishapur Medical School was a renowned cosmopolitan insti-tution and had a crucial impact upon further development of medicine in Islamic era. At this school, the Greek, Persian, and Indian medical heritage was conserved, developed, and then transferred to the Islamic world and subsequently to the West. Gondishapur hospital was also an excellent model for establishment of hospitals particularly in the Islamic countries. Presented here is a brief account of the foundation of Gondishapur School of Medicine and its role in promoting medical science in antiquity.
  Keywords: Medicine, History, Iran
 • Kamyar Ghani, Ghodsi Ahghar, Afarin Rahimi Movaghar, Hossein Mobaraki Page 31
  The purpose of this research is to find the relationship between mental health and Job burnout among the Iranian Ministry of Health and Medical Education headquarters personnel.The population under study was all the working personnel in the Headquarter of above-men-tioned organization in 2007. The sample size, based on the scientific determination of sample size, was calculated to be 387 people with the layered sampling method. In collecting data two methods have been used:A) Gold burg mental health questionnaire, which includes 28 multiple-choice questions about four factors (anxiety- sleep disorder, major depression, social disorder and physical dis-order).B) Maslach job burnout questionnaire, which includes 22 multiple-choice questions about three factors (emotional fatigue, personality metamorphosis and lock of personal success).In order to analyze the discretional data; the mode, mean, medium and percentage were used.We also used the statistical methods (independent groups T-test, step by step multiple variance regression) to determine the outcomes.The results indicate that:1) It will be possible to predict the occupational fatigue in the Ministry of Health and Medical Education headquarters personnel from mental health scores:It is easier to predict mental health by looking at social disorders than sleep disorder or anxiety.According to this research among the four mentioned mental health factors the prediction value of Job burnout indicators can be prioritize as follow:1- Social disorder2- Anxiety- Sleep disorder3- Physical disorder4- Major depression2) There was no significant difference in the mental health status between male and female population.3) There was no significant difference in Job burnout between male and female population.
 • Masoud Roudbari, Azadeh Ahmadi, Farbod Ebadi Fard Azar Page 37
  Background
  The educational progress of the university students and its associated factors are one of the preferred fields of study for researcher and the educational managers of the medical Universities. This study was aimed to determine the associated factors with the educational progress of the students of Iran University of Medical Sciences in 2009-10.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed in 2009-2010 at Iran University of Medical Sciences among 670 samples. The necessary data was collected from SAMA site and the educational section of the university which included demographic and educational information (total grade point average, the number of failed courses, and failed semesters). The data was analyzed using t-test, ANOVA, non-parametric, linear and logistic regression utilizing SPSS software version 15.
  Results
  The highest mean belonged to Psychiatry Institute and the lowest to the School of Medicine. Also, the highest number of failed courses was in School of Medicine. In total 6.28% of the students had failed courses and 4.8% had failed semesters. The variables for failed courses, failed semesters total grade point average, gender, school, educational level, quota system and marital status were used as covariates for the RM with the outcome variables of total grade point average and the number failed courses and failed semesters. Also, the same variables were used for logistic regression analysis failed courses and failed semesters.
  Conclusion
  The variables of gender, educational level, and school are the most important factors influencing the educational progress. Accepting more female and post-graduate students, using native quota system and providing good accommodationcan facilitate the educational progress. Accepting more medical and post-graduate students without enough facilities can lead to educational retardation.
  Keywords: Education, Progress, Student, Medical Sciences, Iran
 • Masood Aboulhallaje, Behzad Najafi, Ali Asghar Ahmad Kia Daliri Page 49
  Background
  limited resources and slow returns on investment in hospital industry as well as other factors such as high cost of hospital construction, the need for expensive and high tech equipment and shortage of skilled manpower have caused the efficient use of resources and effective administration of hospitals to be for a very critical issue for health policy makers. The aim of this descriptive and analytical study is to use Data Envelopment Analysis method for measuring of hospital efficiency.
  Material And Methods
  This was a descriptive and analytical study. We used the data from 122 hospitals affiliated With Iranian Ministry of Health and Medical Education. Random sampling was used to select these 122 hospitals. We then used Data Envelopment Analysis method for measuring the hospital efficiency.
  Findings
  Using the first model we determined the average technical efficiency in non deprived-training-general hospitals, non deprived training-general hospitals, non deprived-non training-general hospitals, deprived-non training- specialized hospitals, to be 0.710, 0.748, 0.458, 0.559 and 0.809 respectively. The highest average efficiency was found in non deprived-non training-specialized hospitals in this model. Technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency measured by the second model among 122 hospitals was 0.436, 0.591 and 0.746 respectively which demonstrates the weak hospital performance and a waste of 56% of resource by these hospitals.
  Conclusion
  based on the results of the first model we can conclude the hospitals located in deprived areas are less efficient than other hospitals, which is confirmed in the second model as well. We can conclude that the main cause of inefficiency in the hospitals is due to mismanagement which has caused 71% of inefficiency in this set of hospitals.
  Keywords: Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis, Pure Technical Efficiency, Scale Efficiency
 • Farzaneh Gaffari, Mohsen Naseri, Mahmood Khodadoost Page 63
  Doctrine of traditional medicine in Iran is knowledge mixed with the art and accumulated wisdom of Aryan people mixed with the Greek philosophy and tested based on experience during years of the Iranian history and has been beneficial in the field of health, prevention, diagnosis and treatment.In traditional Iranian medicine the health has a priority to treatment, and according to life style, providing clean air, the right and adequate exercise; rest and balance to the mental status is the prominent theme. Nowadays, the world medical community has realized the importance of traditional, complementary and natural treatment methods.Many universities and research centers in around the world are engaged in research about different traditional medicine methods - which in many cases have a historical and scientific back bone. Extraordinary expansion of Chinese traditional medicine, Tibetan medicine, Chiropractic, Ayurveda, homeopathy and hundreds school and different methods in recent years indicate a renewed attention toward alternative and traditional medicine.In this article we briefly present the reasons for the need to revive and develop the traditional medicine in Iran.
 • Aysun Ghaemian, Salman Abdi, Parya Najafizadeh Page 73
  Background
  Tendency to experience extreme sensation can lead to risky behavior. The purpose of this study was to compare sensation seeking between HIV positive patients and normal individuals.
  Materials And Methods
  In a causal comparative study, 50 HIV positive patients among HIV positive patients of Tabriz health center was selected and matched with 50 normal people. The data were collected using a demographic questionnaire and Zuckerman sensation seeking scale (SSS). Statistical analysis was performed using SPSS software and t-test was utilized to compare between groups.
  Results
  The average sensation seeking (sensation seeking, experience seeking, adventure seeking and diversity seeking) as well as the total scale among AIDS patients was statistically higher than normal peoples (P<0.05). No statistically significant difference was found in boredom susceptibility and disinhibition between positive HIV patient and normal people.
  Conclusion
  According to this preliminary study, because of higher sensation seeking in HIV positive patients, they are susceptible to risky behavior and HIV infection. More complementary studies are needed to identify different aspects of sensation seeking and methods of effective intervention.
  Keywords: Sensation Seeking, Human Immunodeficiency Virus, Risky Behavior