فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 8 (پیاپی 19، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صدیقه امجدی، رضا موسوی حرمی، محمدحسین محمودی قرائی، اسدالله محبوبی، حمید علیزاده کتک لاهیجانی صفحه 1
  شرایط آب و هوایی، ترکیب کانی شناسی سنگ های منشاء و میزان هوازدگی آن و همچنین فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری نقش مهمی در تشکیل انواع کانی های رسی دارند. در این پژوهش، کانی های رسی فلات قاره دریای عمان در ناحیه چابهار به منظور تعیین منشا رس ها مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه کانی شناسی رس ها (آنالیزهای، XRD EDS و SEM) پس از کلسیمتری نمونه ها در سه مغزه، به شناسایی چهار نوع کانی رسی کائولینیت، کلریت، ایلیت و اسمکتیت منجر شده است. کائولینیت با بیشترین درصد فراوانی نشان دهنده ی هوازدگی فلدسپات و حاصل از فرسایش سنگ های منشا با ترکیب اسیدی و حد واسط است. پس از کائولینیت، بیشترین درصد را ایلیت تشکیل می دهد. ایلیت و کائولینیت در نمونه های رسوبی مورد مطالعه نشان دهنده ی چرخه های مجدد رسوبگذاری و آبشویی مکرر در پهنه های کشندی فلات قاره دریای عمان هستند. در نمونه های مورد مطالعه، درصد کلریت پایین و درصد اسمکتیت ناچیز است که دلیل آن می تواند در ارتباط با نبود شرایط مناسب جهت تشکیل کلریت و اسمکتیت در منطقه ی مورد مطالعه باشد.
  کلیدواژگان: کانی های رسی، کائولینیت، سنگ منشا، هوازدگی، فلات قاره دریای عمان
 • محمدعلی حمزه، محمد بومری، حمید رضایی، غلام رسول بسکله صفحه 11
  در این تحقیق، رسوبات ساحلی خلیج گواتر جهت تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین به وسیله ی فرایندهای طبیعی و یا فعالیت های انسانی مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار، نمونه برداری از 14 ایستگاه در تابستان 1388 انجام شد و به وسیله ی طیف سنج جرمی پلاسمای جفت شده القایی غلظت عناصر آهن، منیزیم، منگنز، سرب، روی، مس، کروم، کادمیوم و نیکل در نمونه ها اندازه گیری و با عیارهای استاندارد زیست محیطی مقایسه شد. به علاوه، رسوبات به روش تر و دستگاه دانه بندی لیزری دانه بندی گردیدند و درصد مواد آلی آنها نیز تعیین شد. مطالعه ی نقشه های هنجارسازی ژئوشیمیایی نشان داد که بیشترین غلظت فلزات سنگین مرتبط با رسوبات ساحلی پسابندر است که در آن غلظت عناصر آهن، منگنز، سرب، روی و کروم به ترتیب 15/3، 53/2، 35/1، 24/4 و 100 برابر عیار طبیعی آنها در محدوده مورد مطالعه است. دلیل این آلودگی، تعمیر و نگهداری شناورهای صیادی و همچنین ورود فاضلاب های انسانی به داخل محیط نیمه بسته اسکله پسابندر است. زیست بوم جنگل حرا که در اطراف خور گواتر وجود دارد نیز به دلیل خصوصیات رسوب شناسی بستر و میزان زیاد مواد آلی، محل تجمع برخی فلزات سنگین در خلیج گواتر است. ضرایب همبستگی مبین نقش زیاد کلوئیدهای آلی و غیر آلی شامل هیدروکسیدهای آهن و منگنز و کانی های رسی در تحرک و دسترسی زیستی فلزات سنگین در محدوده مورد مطالعه است. همبستگی زیاد عناصر کروم، منیزیم، نیکل و آهن نشان داد که یکی از منابع این عناصر در محدوده مورد مطالعه، انحلال سازندهای افیولیتی توسط رودخانه باهوکلات و انتقال این عناصر به خلیج گواتر است. در این بررسی همچنین مشخص گردید که محل پرورش میگو نقش چندانی در آلودگی منطقه توسط فلزات سنگین ندارد.
  کلیدواژگان: خلیج گواتر، فلزات سنگین، آلودگی، نقشه ی ژئوشیمیایی
 • رامین عزتی صفحه 21
  دریای مدیترانه همه ساله در فصول بهار و پائیز تحت تاثیر گرد و غبارهایی که منشا آن کویر صحرا و شبه جزیره عربستان است قرار می گیرد. گرد و غبارهای معدنی مذکور که حاوی مقدار زیادی اکسید آهن و غبارهای معدنی به رنگ سرخ و زرد سرخ هستند یا توسط نیروی جاذبه ی زمین به صورت خشک ویا همراه باران به صورت مرطوب بر سطح زمین می نشیند. این تحقیق در فاصله زمانی دسامبر 2006 و دسامبر 2007 در خلیج فارس در شهر بندرعباس که بیشترین مقدار گرد و غبار کویری در این شهر مشاهده می گردد، صورت گرفته است. با جمع آوری میزان بارندگی مقدار و کیفییت گرد و غبار در روزهای بارانی و انجام مطالعات سنجش از دور، منشا اصلی گرد و غبارهای سرخ رنگ مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفته است. میزان 25% از باران هایی که طی یک سال در این منطقه باریده است از نوع باران هایی است که حاوی گرد و غبارهای سرخ و یا سرخ زرد بوده است. یکی از مهمترین نتایجی که دراین تحقیق به دست آمده، پتانسیل هدایت الکتریکی و مقدار ترکیبات آلومینیومی بوده که به ترتیب در باران های دارای گرد و غبار هفت برابر و پنج برابربیشتر از باران های فاقد گرد و غبار بوده است. با وجود دی اکسید کربن در اتمسفر عموما میزان pHحدود 6/5 است که دارای ساختاری اسیدی بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، باران های حاوی گرد و غبار های سرخ از pH 27/7 برخوردار بوده که نشانگر آن است که این نوع باران ها اسیدی نیستند. به علاوه، pH باران های فاقد گردوغبار برابر با 09/6 به دست آمد. با بررسی مقدار ترکیبات آلومینیوم موجود در بارانی که در سال 2007 باریده مقدار گرد و غبارهای که در طول سال در اتمسفر حمل شده است برابر باgrm-2year-1 13/2 به دست آمد که به مقدار فوق اگر مقدار گرد و غباری که به صورت خشک توسط جاذبه زمین نشست می کند اضافه شود، این مقدار به grm-2year-1 84/4 افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، بندرعباس، مواد معلق، آلودگی هوا، مواد معدنی
 • نسرین سخایی، احمد سواری، پریتا کوچنین، سیدمحمدباقر نبوی، بابک دوست شناس صفحه 31
  این تحقیق بر روی مراحل لاروی دو گونه از خانواده Portunidae در سال 1386 در سواحل ایرانی خلیج فارس انجام گردیده است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون 300 میکرون به مدت یک سال و به صورت ماهانه از اردیبهشت 1386 لغایت فروردین 1387 در منطقه سواحل استان خوزستان (شمال خلیج فارس) انجام شد. بر اساس خصوصیات ریخت شناختی مراحل لاروی زوآی یک گونه های Portunus pelagicus و Thalamita prymna از خانواده Portunidae بررسی شده است و همچنین تراکم لارو گونه های مذکور در ایستگاه ها و ماه های مختلف محاسبه شده است. بیشترین فراوانی زمانی هر دو گونه در اردیبهشت ماه به ترتیب به میزان 6/63 فرد در متر مکعب و 3/94 فرد در متر مکعب محاسبه گردید. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه تقریبا در عرض های جفرافیایی کم (نزدیک خط استوا) قرار گرفته است و گونه های مختلف این خانواده در 8 ماه از سال یعنی از فروردین تا آبان وجود داشته اند، به نظر می رسد این گونه ها دارای طرح تولید مثلی پیوسته بوده و اوج فراوانی آنها در اردیبهشت ماه باشد. نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین دما و خانواده Portunidae (Portunus pelagicus و Thalamita prymna) نیز ارتباط مثبت معنی داری را نشان داد که موید تاثیر عامل دما بر فراوانی لاروهای این خانواده است.
  کلیدواژگان: زوآ، خرچنگ گرد، استان خوزستان، زئوپلانکتون، Portunidae
 • الناز بدری نژاد، همایون احمد پناهی، محبوبه منوچهری صفحه 41
  آلودگی آب ها توسط فلزات سنگین سبب ایجاد مشکلات بوم شناختی در جهان می شود. بنابراین، امروزه تعیین مقدار فلزات سنگین همچون کادمیم در نمونه های زیست محیطی ضروری است.اندازه گیری یون های فلزی در غلظت پایین نیاز به پیش تغلیظ دارد. به معنای دیگر این کار به منظور تعیین حد آشکارسازی در روش های تجزیه ای صورت می گیرد. روش های پیش تغلیظ با استفاده از جاذب های جامد و با عکس العمل سریع که معمولا به حذف مزاحم های ماتریکس عناصر کمک می کنند، صورت می گیرد.آمبرلیت XAD-2 (پلیمر پلی استیرن دی وینیل بنزن) با داشتن ویژگی های فیزیکی- شیمیایی مناسب همچون تخلخل، سطح جذب بالا،پایداری و خلوص، یک رزین بسیار مورد استفاده در فرایند پیش تغلیظ است.در این مطالعه، یون کادمیم توسط آمبرلیت XAD-2 اصلاح شده با لیگاند ایمینو دی استیک اسید جذب گردید، همچنین تاثیر pH بر روی نمونه ها بررسی شد و pH بهینه برای جذب این یون توسط جاذب جدید 5/7 به دست آمد.درصد بازیابی به دست آمده در این محدوده pH بالای 90% است. همچنین عوامل زمان بهینه وتعیین ظرفیت و حد تشخیص نیز مورد بررسی قرار گرفت.فرایند پیشنهادی برای تعیین میزان یون کادمیم موجود در نمونه آب های طبیعی (دریایی) باروش اسپکتروسکوپی جب اتمیک شعله ای انجام شده است.درصد باریابی به دست آمده وانحراف استاندارد محاسبه شده حاکی از این است که این روش پیشنهادی از درستی، عامل غنی سازی، عامل پیش تغلیظ و سادگی بر خوردار است.
  کلیدواژگان: آمبرلیت XAD، 2، نمونه آب های طبیعی (دریایی)، اسپکتروسکوپی جذب اتمیک شعله ای
 • علیرضا صفاهیه، معصومه فرهاد، سیدمحمدباقر نبوی، کمال غانمی، عبدالعلی موحدی نیا، معصومه داراب پور صفحه 49
  با توجه به اینکه وجود منابع آلودگی مختلف، آثار نامطلوبی بر سلامت بوم سامانه ی یک منطقه دارند، برآورد میزان آلودگی در منطقه بسیار مهم است. در این مطالعه، غلظت فلزات نیکل، وانادیوم، مس و سرب در رسوبات و بافت دوکفه ای های Crassostrea gigas در 5 ایستگاه در بندر امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در زمستان 1388 صورت گرفت و از هر ایستگاه 3 نمونه رسوب و 30 عدد دوکفه ای برداشت گردید به علاوه، هر یک از نمونه ها پس از خشک شدن، به روشYap(2002) هضم گردیدند. سپس غلظت نیکل، مس و سرب با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله GBC مدل SavantAA∑ و وانادیوم با استفاده از کوره گرافیتی مدل Varian AA 240 اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری با استفاده از SPSS 11.5 انجام شد. الگوی تجمع فلزات در رسوب به صورت Ni>V>Cu>Pb و در بافت دوکفه ای به صورت Cu>Pb>Ni>V بود. غلظت نیکل در رسوبات در مقایسه با استانداردها، از استانداردهای NOAA، ISQG و USEPA بیشتر بود. میزان وانادیوم از RSA کمتر بوده و مس از استاندارد USEPA بیشتر بود. غلظت سرب نیز از تمامی استانداردها کمتر بود. غلظت نیکل، مس و سرب در بافت صدف از استانداردهای FAO و WHO بیشتر بودند.
  کلیدواژگان: آلودگی، خوزستان، فلزات سنگین، دوکفه ای Crassostrea gigas، جذب اتمی، کوره گرافیتی
 • علیرضا کاظمی آسیابر، سیدناصر سعیدی، امیرسعید نورامین صفحه 61
  زمان ترخیص کانتینر و کالا در بنادر می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روند صادرات و واردات کالا در کشور داشته باشد. مدت زمان مورد نیاز برای ترخیص کالا و کانتینر از بنادر همواره یکی از عوامل مهم در راستای ارزیابی عملکرد بنادر محسوب می شود. بالا بودن آن که همراه با رسوب کانتینر و کالا در بنادر است، می تواند باعث پایین آمدن راندمان کاری بنادر در تمامی بخش های آن شود. این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کاهش زمان ترخیص کانتینر در بنادر ایران می پردازد و در این راستا با استفاده از تحقیق میدانی و با بهره گیری از روش های آماری و نرم افزار SPSS این عوامل را از حالت کیفی به حالت کمی تبدیل کرده و با بررسی آن ها، نقش هریک از ارگان های مختلف در ترخیص کانتینر را در بنادر ایران ارزیابی می کند. نتایج این تحقیق، مشکلات و موانع ترخیص کانتینر را در بنادر ایران مشخص خواهد کرد.
  کلیدواژگان: بنادر، ترخیص کالا، گمرک، کانتینر، تحلیل آماری
 • رامین وفایی پورسرخابی، محمدعلی لطف اللهی یقین، محمدحسین امین فر صفحه 69
  نیروهای داخلی به وجود آمده در دیوار ساحلی در مواجهه با امواج تصادفی دارای توزیع زمانی نامنظمی هستند. امواج تحت دوره های تناوب مختلفی می تابند، لذا تعیین رفتار دیوار در برابر تغییرات دوره ی تناوب مهم خواهد بود. در این راستا، سه دیوار ساحلی قائم، شیب دار و شیب دوگانه، معرفی و در مواجهه با امواج تصادفی، مدل سازی و تحلیل شدند. ارتفاع آب و ارتفاع موثر موج ثابت و دوره ی تناوب در محدوده 1/0 تا 3 ثانیه با تغییرات 05/0 ثانیه ای در نظر گرفته شده است. در هر حالت لنگر و نیروی برشی حداکثر در پای دیوار از تاریخچه ی زمانی مربوط، استخراج و مقایسه شدند و از تحلیل مودال، دوره ی تناوب طبیعی هر کدام از دیوارها به دست آمدند. به ازای دوره های تناوب اوجی کمتر از دوره ی تناوب طبیعی سازه، با افزایش دوره ی تناوب، لنگر و نیروی برشی در پای دیوار افزایش و برای دوره های تناوب اوجی بیشتر از دوره ی تناوب طبیعی سازه این مقادیر کاهش می یابند. اگرچه وقتی فرکانس اوجی موج با فرکانس طبیعی دیوار برابر می شود مقادیر پاسخ سازه به حداکثر وضعیت خود می رسد، اما مقدار این تشدید در دیواره قائم نسبت به دیواره ی شیب دار بیشتر بوده و کمترین تشدید در دیوار با شیب دو گانه رخ می دهد.
  کلیدواژگان: دیوارهای ساحلی، امواج تصادفی، تحلیل پاسخ دینامیکی موج، دوره ی تناوب موج
 • حسین فرجامی، سیدطالب حسینی، وحید چگینی، سیده سعیده محمدی صفحه 79
  پیش بینی و تخمین امواج در فعالیت های مختلف نواحی ساحلی مانند صنعت شیلات، بنادر و دریانوردی، مدیریت بنادر، حمل و نقل دریایی، سازه های دریایی و فعالیت های نفتی، نسبت انتقال رسوب و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین در مناطق ساحلی، امواج و جریان ها نقش مهمی در تعیین هندسه و شکل سواحل ایفا می کنند. از آنجا که مدل سوان (Simulating WAves Nearshore) SWAN برای آب های کم عمق مناطق ساحلی طراحی شده است؛ در این تحقیق، با استفاده از این مدل به مطالعه امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر و اعتبارسنجی آن پرداخته شده است. در این شبیه سازی، از اطلاعات باد مدل هواشناسی (GFS) و آمار باد بویه هواشناسی بوشهر در سال 2008 استفاده و پس از شبیه سازی امواج، از داده های ثبت شده بویه برای اعتبارسنجی مشخصه های موج از جمله ارتفاع موج شاخص (HS) و دوره ی تناوب موج (TS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شاخص پراکندگی برای ارتفاع موج و دوره ی تناوب موج شاخص به ترتیب 44/23 و 45/18درصد است. بنابراین از این مدل می توان با دقت قابل قبولی برای پیش بینی مشخصات امواج ناشی از باد و همچنین تهیه اطلس هیدرودینامیکی خلیج بوشهر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: امواج ناشی از باد، مدل SWAN، خلیج بوشهر، پیش بینی موج، شبیه سازی موج، خلیج فارس
|
 • Sedigheh Amjadi, Reza Moussavi Harami *, Mohammad Hossein Mahmudy Gharaie, Asadolah Mahboubi, Hamid Alizade Page 1
  Clay minerals in sediments can be controlled by weathering of source rocks, climate condition, transportation and deposition. In this research, clay minerals from Oman sea continental shelf in Chabahar area have been studied in order to interpret paleoclimate and also determine clay minerals provenance. The study of clay mineralogy by XRD, SEM and EDS led to identification of four types of clay minerals including Kaolinite, chlorite, illite and smectite. The most abundant clay mineral is kaolinite, and high percentage of this mineral is indicative of chemical weathering. The main source of clay minerals is felsic rocks. Kaolinite and illite in marine sediments are the products of long washed recycled sediments after several uplifting stages in active Makran subduction zone. The amount of chlorite and smectite is very low in studied sample, which is indicated by the lack of favorite condition for such minerals forming.
 • Mohammad Ali Hamzeh, Mohammad Bumeri, Hamid Rezaei, Gholam-Rasul Baskaleh Page 11
  In this investigation, coastal sediments of Gawatr bay were studied to assess the degree of heavy metal pollution as a consequence of natural and anthropogenic sources. Samples were collected from 14 stations in summer 2009, and analyzed by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for Fe, Mg, Mn, Pb, Zn, Cu, Cr, Cd and Ni. These concentrations were compared with environmental investigation limits. In addition, sediment samples were exposed to wet sieving and Laser Particle Sizing and organic matter determination. Geochemical normalization maps confirmed that most of heavy metal concentrations were related to coastal sediments of Pasabandar harbor in which, concentrations of Fe, Mn, Pb, Zn and Cr were 3.15, 2.53, 1.35, 4.24 and 100 times background concentrations in study area respectively. The reason for these contaminations is reparation and maintenance of fishing vessels as well as wastewater discharge into semi-closed Pasabandar harbor. Due to sedimentological characteristics of bottom, and high organic matter content, mangrove ecosystems growth in Gawatr estuary provide an aggregation area for some heavy metals in Gawatr bay. Correlation coefficients confirm that organic and inorganic colloids such as Fe, Mn hydroxides as well as clay minerals have a significant role in bioavailability of heavy metals in study area. High correlations among Cr, Mg, Ni and Fe showed that dissolution of ophiolitic formations by Bahu-kalat river is an important factor for heavy metal accumulation in Gawatr bay. In this research, it was also delineated that shrimp farm has no obvious effect on heavy metal pollution in the area.
 • Ramin Ezzati Page 21
  The Persian Gulf is under the influence of sporadic dust transportation from desert sources in North Africa (The Great Sahara) and the Middle East (Arabian Peninsula) particulary during spring and autumn. Mineral dust originated from these arid regions has characteristic of redish yellow-redish brown color due to its high iron oxide content. Following atmospheric transport, mineral dust settles by either dry or wet (washout or rainout) deposition mechanisms. Precipitation samples collected at Bandar Abbas on the North of Persian Gulf coast of Islamic Republic of Iran during the period of December 2006-December 2007 have been investigated with respect to their red dust contents. The backward air mass trajectories corresponding to the rainy days were analyzed to determine the potential source regions of red dust transported to the Persian Gulf. Approximatley,%25 of the total precipitation samples can be evaluated as “red rain”. The mean electrical conductivity and the volume weighted mean “Al” concentration of red rain was found to be approximatley seven times and five times higher than normal rain, recpectively, while the dissolution of the calcite in dust caused an order of magnitude decrease in volume weighted mean hydrogen ion concentration of red rain, by neutralizing (buffering) the acidity of rainwater. Due to the dissolution of atmospheric CO2 in rainwater, natural precipitation is slightly asidic (pH=5.6). In this research, the volume weighted mean pH values were calculated to be 6.09 for normal rain and 7.27 for red rain. Using Al concentration of precipitation samples, wet deposition flux of mineral dust during 2007 was found to be 2.13 g m-2 yr-1. If dry deposition flux is added to this value, a total flux of 4.84 g m-2 yr-1 is found for atmospherically transported mineral dust.
 • Nasrin Sakhaie, Ahmad Savari, Preeta Kochanian, S. Mohammad Bagher Nabavi, Babak Doustshenas Page 31
  This is an attempt to study the larval stages of Portaunidae from the Iranian coastal waters. Samples were collected monthly with a 300 μm aperture net from the coastal waters of Khuzestan (North of the Persian Gulf) from May 2007 to April 2008. The larval stages are illustrated and described in detail for Portunus pelagicus and Thalamita prymna. Spatial and temporal variations in density of larval stages of 2 species of Poratnidae were calculated. Portunus plagicus and Thalamita prymna were the dominant species with the maximum abundance of 63.3 and 94.3 individual /m3 respectively, in May 2007. As the study area has the subtropical conditions, different species of this family were found from April to November. The composition and abundance of larval stages indicate that Portunid crabs have continuous reproduction strategy with a peak in May.
 • Elnaz Badrinezhad, Homayon Ahmad Panahi, Mahboobeh Manoochehri Page 41
  Water pollution by heavy metals causes serious ecological problems in the world. Therefore, determination of heavy metals such as cadmium in the enviroment samples are needful today. In order to detect metal ions at very low concentration, it is necessary to have a preconcentration to achieve opphorite concentration above the detection limit of analyzing instrument. The used preconcentration methods are based on solid adsorbents which are simple, rapid and usually leads to eliminate the interference elements from the matrix. Amberlite XAD-2 (polystyrene-divinylbenzene polymer) is a very used resin in preconcentration procedure, thanks to its good physical and chemical properties, such as porosity, high surface area, durability and purity. In this study, cadmium ions was absorbed during passage through amberlite XAD-2 resin, modified with iminodi acetic acid. Also, the influence of pH was studied and the best pH for this study was 7.5, with relevant recovery of higher than 90%. The proposed procedure was applied for cadmium determination by Flame Atomic Adsorbtion Spectroscopy (FAAS) after preconcentration in natural water samples. The achieved recovery and its standard deviation, measured by standard addition technique showed that the proposed procedure had good accuracy, enrichmant factor, preconcentration factor and simplicity.
 • Alireza Safahieh, Masume Farhad, S. Mohammad Bagher Nabavi, Kamal Ghanemi, Abdolali Movahedi Nia, Masume Darabpour Page 49
  Existence of different pollution sources have adverse effects on the ecosystem health of a region. Therefore, the study of their contaminantion level in the a region is an essential need. In this study, the level of nickel, vanadium, copper and lead concentrations in the sediments and Pacific oysters Crassostrea were measured. 3 samples of the sediment and 30 oysters were collected from intertidal zone of 5 different stations in the Imam Khomeini port in february 2010. Samples were digested by metode Yap (2002) after drying. The concentration of nickel, copper and lead were analysed using Atomic Absorbtion Spectrophotometer (GBC model SavantAAΣ) and Vanadium concentration were analysed using Atomic Absorbtion equipped by graphite furnace (Varian AA 240). Concentration of heavy metals in sediment could be arranged in the following sequence: Ni>V>Cu>Pb and in Bivalves showed following sequence: Cu>Pb>Ni>V. Ni concentration in sediments was found to be higher than available standards, but concentration of Pb was lower than available standards. The mean concentration of vanadium was lower than RSA standard and Cu concentration was higher than USEPA standard. Metal Concentration in the soft tissue of studied oyster was found to be higher than FAO and WHO standards.
 • Alireza Kazemi Asiabar, S. Naser Saeedi, Amir Saeed Nooramin Page 61
  Container clearance time is one of the main factors which strongly affects the process of import/export of the country. The time a container spends in a port before clearance is a real cost scenario which will affect the port performance and throughput at all parts of the port. This research aims at studying the operative factors on container clearance in Iranian ports. Achieving this purpose, qualitative factors are converted to quantitative factors, using an empirical-statistical analysis. The results of this research will highlight the problems of container clearance in Iranian ports.
 • Ramin Vafaeipour Sorkhabi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Mohammad H. Aminfar Page 69
  The wave induced internal forces in the body of a seawall have a random temporal change. Since the incident waves have various periods, studying the behavior of a seawall under the variable wave periods can be considered to be of major importance. In order to investigate the effect of wave period on the produced internal forces, three seawalls have been modeled and analyzed subjected to sea waves. The first model is a vertical seawall, while the second and third ones are inclined seawalls with uniform and dual slopes, respectively. The water depth and wave height have been considered to be fixed during the performed analyses, while different values have been assigned to the wave period, ranging from 0.1 to 3 sec, with the increments of 0.05 sec. In each analyzed model, the maximum values of base shearing force and flexural moment have been extracted from the corresponding time histories of internal forces. A modal analysis has also been performed on each model from which the natural period of the wall’s oscillation has been obtained. The results show that when the wave period is shorter than the structure’s natural period of oscillation, increase of the wave period leads to increase of the base shearing force and flexural moment; while under the waves having peak periods longer than the structure’s natural period of oscillation, increase of the period results in the decrease of base internal forces.
 • Hossein Farjami, Sayad Taleb Hosseini, Vahid Chegini, Saeedeh Mohammadi Page 79
  Predicting and estimating the sea waves are very important in coastal zone activities, including: fishing industrial, port navigation and management, marine transport, design of costal structures, oil activities and calculation of sediment transport rate. Also, waves and currents play very important roles in changing geometry and shape of the coastal zone. SWAN model has been designed for coastal shallow waters. Therefore, in this study wind driven waves in the Bushehr Gulf has been simulated by this model and then it has been validated. In this simulation, wind data from the GFS and Buoy data of Bushehr meteorology in year 2008 were used. After simulation, the wave characteristics of Bushehr buoy (significant wave height, Hs, and significant wave period, Ts) were employed for validation of the model. Results of this research show that the average scatter index of swan model for high wave and period are 23.44 and 18.45 percent, respectively. Therefore, we can use SWAN model for prediction of characteristics of wind driven waves and providing the hydrodynamic Atlas for Bushehr Bay.