فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دهم شماره 6 (پیاپی 75، 1390)
 • سال دهم شماره 6 (پیاپی 75، 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • عبدالحسین شکورنیا، محمد فکور، حسین الهامپور، مریم طاهرزاده صفحه 583
  زمینه و هدف
  یکی از روش های رایج ارزشیابی اساتید در دانشگاه ها نظرخواهی از دانشجویان با استفاده از پرسش نامه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پرسش نامه ارزشیابی استاد، توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در مطالعه ای مقطعی، روایی و پایایی پرسش نامه ارزشیابی استاد مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با بهره گیری از نظرات 70 عضو هیات علمی با سابقه و همچنین 5420 پرسش نامه تکمیل شده توسط دانشجویان انجام گرفت. برای بررسی پایایی از دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه سازی استفاده شد. روایی پرسش نامه مزبور به سه شیوه روایی سازه (تحلیل عاملی)، روایی همزمان و روایی محتوا، بررسی گردید. داده ها با نرم-افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتیجه تحلیل عوامل، بیانگر وجود دو عامل توانمندی علمی و مهارت های تدریس در این پرسش نامه بود که مجموعا 69/67 درصد از واریانس کل را تبیین می نمودند. در روایی همزمان ضریب همبستگی بین میانگین 14 سوال اول پرسش نامه با سوال 15 مقدار 827/0 به دست آمد. در بررسی روایی محتوا ضریب روایی کل سوال های پرسش نامه 920/0 به دست آمد. بررسی همسانی درونی سوال ها نشان داد که تمام سوال های پانزده گانه پرسش نامه همبستگی بالایی دارند. ضریب آلفای کرونباخ 947/0 و پایایی دو نیمه کردن آزمون 884/0 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد پرسش نامه مورد بررسی از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده و ابزار مناسبی برای ارزشیابی استاد در دانشگاه است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی استاد، دانشجویان، روایی، پایایی
 • حاجیه بی بی شهبازیان، ناهید شهبازیان، مریم حقیقی، مهدی خدادادی صفحه 595
  زمینه و هدف
  در مطالعه های مختلف، میزان شیوع سندرم متابولیک در میان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، 7-43 درصد گزارش شده است. هدف ما در این تحقیق بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی کیستیک در شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی، بر روی کلیه بیماران مراجعه-کننده به کلینیک غدد در شهر اهواز در سال 87-86 که بر اساس معیارهای روتردام 2003 برای آن ها تشخیص بیماری تخمدان پلی کیستیک گذاشته شده بود، صورت گرفت و طی آن شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهایی ATP_III بررسی شد.
  یافته ها
  53 بیمار در این مطالعه شرکت نمودند، متوسط سنی بیماران (8/6±24) بود. بر اساس این مطالعه، شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی کیستیک در شهر اهواز 5/13 درصد برآورد شد. میزان شیوع هر یک از اجزای سندرم متابولیک به قرار زیر بود: قند خون بالاتر یا مساوی 110 در 4 بیمار (7/7 درصد)، هیپرتانسیون در 4 بیمار (7/7 درصد)، دور کمر بیشتر یا مساوی 88 سانتی متر در 14 بیمار (1/34 درصد)،HDL کمتر از 40 در 12 بیمار (24 درصد)، تری گلیسرید بیشتر یا مساوی 150 در 5 بیمار (4/9 درصد)، IFG در 17 بیمار (7/32 درصد)، دیابت در 3 بیمار (8/5 درصد) و دیس لیپیدمی در 31 بیمار (60 درصد) دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی کیستیک، غربالگری این بیماران از جهت سندرم متابولیک مفید و ضروری است تا از خطر بروز عوارض قلبی عروقی و ابتلا به دیابت شیرین در این بیماران پیش گیری شود.
  کلیدواژگان: بیماری تخمدان پلی کیستیک، سندرم متابولیک، شیوع
 • مریم بیدار، مریم قره چاهی، فاطمه شهرامی، کتایون صفری ملک آبادی، مریم فرقانی صفحه 605
  زمینه و هدف
  ترمیم های موقت باید قابلیت سیل حفره دسترسی و جلوگیری از نشت باکتری را داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی میزان نفوذ رنگ از مواد پرکردگی موقت شامل: زونالین، زمهریر، IRM و کلتوزول، به داخل کانال ریشه بود.
  روش بررسی
  جهت انجام این تحقیق آزمایشگاهی، 120 دندان پره مولر سالم انتخاب گردید. پس از تهیه حفره دسترسی، پاک سازی و شکل دهی کانال دندان ها به روش STEP BACKو پرکردن آنها به روش پرکردن جانبی با استفاده از گوتاپرکا و سیلر AH26 انجام شد. سپس، دندان ها به صورت تصادفی به 6 گروه 20 تایی تقسیم شدند، تاج دندان های گروه اول تا چهارم به ترتیب با زونالین، زمهریر، IRM و کلتوزول ترمیم شد. گروه پنجم و ششم کنترل مثبت و منفی بودند. پس از نگه داری ترمیم به مدت 48 ساعت در حرارت 37 درجه و رطوبت 100 درصد، نهایتا نمونه های مربوط به 6 گروه به مدت 72 ساعت در محلول جوهر هندی 10 درصد غوطه ور شدند. پس از برش طولی دندان ها میزان نفوذ رنگ در هر دو نیمه دندان توسط استریومیکروسکپ اندازه گیری شد و از تست ANOVA جهت آنالیز آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  کمترین میزان نفوذ رنگ، مربوط به گروه زونالین و بیشترین میزان مربوط به گروه کلتوزول بود. اختلاف موجود بین گروه های (زونالین- زمهریر) و گروه های (IRM - کلتوزول) معنادار نبود (5 0/0P >)
  نتیجه گیری
  در بین مواد مختلف با بیس ZOE، زونالین بهترین ماده به عنوان ماده پرکردگی موقت و در مورد زمهریر به مطالعه های گسترده تری نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ترمیم موقت، نفوذ رنگ، ریز نشت
 • مهدی ناصرپور، علی اشرف جمشیدی، علی امیری، محمدرضا کیهانی صفحه 615
  زمینه و هدف
  پارگی لیگامان متقاطع قدامی (ACL) از عمده آسیب های مفصل زانو است. کنترل عصبی- عضلانی فاکتور حیاتی در ثبات دینامیکی مفصل زانوی بیماران دارای پارگی لیگامان متقاطع قدامی (ACLD)، می باشد. آموزش عصبی- عضلانی (به ویژه اغتشاش درمانی) در تمرین درمانی و توانبخشی آسیب ACL افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پروتکل تعدیل شده اغتشاش درمانی بر سیستم کنترل عصبی- عضلانی و بهبود عملکرد بیماران ACLD می باشد.
  روش بررسی
  10 ورزشکار حرفه ای مرد، با میانگین گذشت 19/3 ±7/6 ماه از پارگی یک طرفه ACL شرکت داده شدند. اطلاعات الکترومایوگرافی سطحی(EMG) از عضلات رکتوس فموریس، واستوس مدیالیس، مدیال گاستروکنمیوس، لترال همسترینگ و گلتئوس ماگزیموس، طی انجام پرش متقاطع، جمع آوری شد. الگوی فعالیت عضلات قبل و بعد از 10 جلسه اغتشاش درمانی مقایسه شد. نتیجه درمان از نمرات پرسش نامه ها و آزمون های عملکردی مشخص شد.
  یافته ها
  نمرات پرسش نامه IKDC و آزمون های عملکردی بهبود معناداری داشتند(05/0>P). الگوی فعالیت عضلات تعدیل گردید. عضله رکتوس فموریس در هر دو اندام درگیر و غیردرگیر، از یک سو شروع فعالیت زود هنگام تر و از سوی دیگر زمان به قله رسیدن دیرتر و در مجموع فاصله زمانی وارد عمل شدن تا رسیدن به قله فعالیت طولانی تری را نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  اغتشاش درمانی تاثیر مرکزی بر سیستم کنترل عصبی-عضلانی داشته و با تغییر در کنترل فیدفوروارد (feedforward) این سیستم، سبب تعدیل آن در بیماران ACLD می شود. فعالیت عضله رکتوس فموریس، نه تنها به زیان ACL نیست، بلکه نقش حمایتی دارد. فعالیت بهینه این عضله در پیش گیری و توانبخشی آسیب ACLمهم می باشد.
  کلیدواژگان: پارگی لیگامان متقاطع قدامی، الکترومایوگرافی، الگوی فعالیت عضلانی، اغتشاش درمانی، کنترل عصبی، عضلانی
 • سید محمد علوی، محمد جعفر یدید، علی الباجی، غلامحسین سفیدگران صفحه 629
  زمینه و هدف
  کنترل موفقیت آمیز سل با مدیریت خوب برنامه ملی مبارزه با سل مبتنی بر درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم (DOTS) است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی فعالیت های مبارزه با سل در سطوح میانی مدیریت سل بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی که از شهریور 1379 تا شهریور 1381 در استان خوزستان انجام شد، فعالیت های مبارزه با سل مرکز بهداشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های مدیریتی؛ نظیر توانمندی نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی، تدارکات داروئی، اعتبارات و شاخص-های عملکردی مبارزه با سل؛ نظیر میزان بیماریابی، میزان بهبودی و شکست درمان تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  پوشش برنامه DOTS، 7/61 درصد بود. فاصله بین زمان بروز علایم تا تشخیص بیماری، در 30 درصد موارد بیش از سه ماه بود. میزان بروز سل، 3/21 درصد هزار و میزان بیماریابی 6/41 درصد بود. میزان های درمان، شکست درمان و مرگ ناشی از سل به ترتیب؛ 2/94 درصد، 1/3 درصد و 6/2 درصد بود. 7/37 درصد بهورزان و 17 درصد پزشکان از برنامه ملی مبارزه با سل اطلاع کافی نداشتند. میزان بودجه تخصیص داده شده به امر مبارزه با سل تنها 25 درصد بودجه مورد نیاز بود. میزان رضایتمندی بهورزان و پزشکان به ترتیب، 80 و 20 درصد بود. 16 درصد از مراکز بهداشتی، حداقل در یک داروی عمده ضد سل کمبود داشتند.
  نتیجه گیری
  مدیریت سل در سطوح میانی از ضعف آموزش پرسنلی، تدارک دارویی و حمایت مالی رنج می برد. بیش از نیمی از بیماران، تشخیص داده نشده باقی می مانند و میزان شکست درمان و مرگ و میر، نسبتا بالا است. درمان نامنظم، خطر بروز سل مقاوم را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم، مدیریت سل، برنامه ملی مبارزه با سل
 • فروغ ریاحی، نیلوفر خواجه الدین، سکینه ایزدی مزیدی، طیبه عشرتی، لیلا نقدی نسب صفحه 637
  زمینه و هدف
  اختلال اوتیسم یکی از بیماری های گروه اختلالات فراگیر رشد می باشد که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، تاخیر یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه ای محدود، مشخص است. به خاطر مشکلات فراوان این کودکان، خانواده ها و به خصوص مادران، از تنش ها و فشارهای روانی زیادی رنج می برند. بنابراین، برنامه هایی جهت حمایت از خانواده و آموزش راهبردهای مقابله و حل مساله و تغییر باورهای غیرمنطقی والدین ضروری است.
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های این پژوهش متشکل از 20 نفر مادر بدون بیماری شدید اعصاب و روان است. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. پیش آزمون که شامل پرسش نامه سلامت روان و پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز بود، بر روی دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش 10 جلسه، هر هفته دو ساعت گروه درمانی حمایتی و شناختی رفتاری دریافت کردند. از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی حمایتی و شناختی رفتاری توانسته است سلامت روان افراد گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون ارتقاء دهد (001/0P<). تاثیر این شیوه درمانی بر نمرات باورهای غیرمنطقی در مرحله پس آزمون معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  مداخله حمایتی و شناختی رفتاری می تواند در بهبود روان مادران کودکان اوتیسم موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سلامت روان، باورهای غیرمنطقی، مادران، اوتیسم
 • سیف الله جهانتابی نژاد، حمیدرضا رستمی، محمد خیاط زاده ماهانی، حسین کریمی، ثریا رهبر صفحه 647
  زمینه و هدف
  واژه تعادل به توانایی حفظ مرکز ثقل بدن درون سطح اتکا اطلاق می شود که نیاز به فعالیت مداوم عضلات و وضعیت صحیح مفاصل دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین مناسب ترین ابزارهای بالینی ارزیابی تعادل نسبت به ابزارهای آزمایشگاهی بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی، تعداد 60 نفر (30 نفر60-20 سال و 30 نفر 75-60 سال) که توانایی ایستادن و راه رفتن به طور مستقل حداقل به-طول 7 متر را داشتند و مبتلا به هیچ گونه بیماری مزمنی نبودند، توسط دستگاه ارزیابی تعادل سنج بایودکس و ابزارهای ارزیابی بالینی برگ، دسترسی عملکردی، برخاستن و حرکت کردن و ابزار لانج، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  آنالیز اطلاعات حاکی از همبستگی معنادار بالای ابزار ارزیابی بالینی تعادل دسترسی عملکردی در گروه سنی 40-20 سال (001/0P<) و ابزار برگ در گروه سنی 75- 60 سال (001/0P<) با ابزار ارزیابی آزمایشگاهی بایودکس بود. همچنین افزایش سن، سبب کاهش توانایی تعادل افراد در ابزارهای ارزیابی تعادل می گشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بهترین آزمون بالینی ارزیابی تعادل برای جایگزینی آزمون های پرهزینه و پیچیده آزمایشگاهی، آزمون دسترسی عملکردی در جوانان و آزمون برگ در افراد مسن می باشد.
  کلیدواژگان: تعادل، آزمون برگ، آزمون لانج، آزمون دسترسی عملکردی، آزمون برخاستن و راه رفتن، آزمون بایودکس، خطر افتادن
 • محمود راهدار، بابک وزیریان، مریم غلامی، صبا گرشاسبی صفحه 657
  زمینه و هدف
  شیوع بیماری های انگلی یکی از مشکلات مهم در بهداشت انسان ها در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و میزان آن در بعضی مناطق تا 90 درصد می رسد. راه دهانی و مصرف سبزیجات خام یکی از راه های مهم کسب آلودگی های انگلی دستگاه گوارش انسان است. این تحقیق یک مطالعه اپیدمیولوژی توصیفی می باشد و به منظور بررسی میزان آلودگی سبزیجات به عوامل انگلی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه 40 نمونه سبزی از مزارع کشت در چهار نقطه جغرافیایی اهواز جمع آوری شد. نمونه ها بر طبق روش FAO با روش های رسوبی، شناورسازی و مستقیم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 60 درصد نمونه ها آلوده به تخم نماتودها، 40 درصد آلوده به لارو نماتودها مرحله شوم عفونی زا، و 10 درصد نمونه ها به کیست تک یاخته ها آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  باید از کودهای انسانی در کشاورزی اجتناب شود و همچنین در شستشوی بهداشتی سبزی هایی که به صورت خام مصرف می شوند، دقت کافی صورت گیرد و با آموزش دادن اصول بهداشتی به مردم می توان میزان شیوع بیماری های انگلی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آلودگی سبزیجات، عوامل انگلی، اهواز
 • فهیمه یساری، پوراندخت افشاری، میترا تدین، حسین کمیلی ثانی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 665
  زمینه و هدف
  یائسگی نشانه گذر از توانایی تولید مثل است و اختلالات روحی روانی فقط ناشی از افت سطح هورمونی به دنبال کاهش فعالیت تخمدان نیستند، بلکه می توانند ناشی از توالی به هم پیوسته ای از عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی باشند. بنابراین، مطالعه ای با هدف بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده است. در این مطالعه، 360 زن یائسه همسردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهرستان دزفول وارد مطالعه شدند. در جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه افسردگی بک، پرسش نامه های خود ساخته وپژگی های دموگرافیک و آگاهی از یائسگی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکور تست، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد 7/34 درصد افراد دچار افسردگی بودند که از این میزان، 8/15 درصد افسردگی خفیف، 7/14 درصد افسردگی متوسط و 2/4 درصد افسردگی شدید داشتند. ارتباط آماری معناداری بین شدت افسردگی و شاخص توده بدنی، حمایت عاطفی همسر، نوع ارتباط با همسر، رضایت از زندگی زناشویی، آگاهی از یائسگی، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، مشاهده شد و همچنین، بین شدت افسردگی و سن، سن یائسگی، طول مدت یائسگی، طول مدت زندگی با همسر، تعداد فرزند و شغل ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد، درصد قابل توجهی از زنان در یائسگی، افسردگی را تجربه می کنند که می تواند مرتبط با برخی ویژگی های فردی (شاخص توده بدنی، حمایت عاطفی همسر، نوع ارتباط با همسر، رضایت از زندگی زناشویی، آگاهی از یائسگی)، اقتصادی- اجتماعی(تحصیلات، وضعیت اقتصادی) و کاهش آگاهی از یائسگی باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، عوامل مرتبط، یائسگی
 • دلارام پاکروان، محمدجواد طهماسبی بیرگانی، سید مجتبی کربلایی صفحه 675
  زمینه و هدف
  یکی از کارهای مهم در رادیوتراپی، تعیین میدان متقارن معادل میدان های نامتقارن است که تاکنون برای تعیین آن روشی مبتنی بر منطق فیزیکی پیشنهاد نشده و فرمول های تجربی یا نیمه تجربی دارند. در این تحقیق رابطه ای ارائه شده که بر پایه منطق و اصول فیزیکی است.
  روش بررسی
  درصد دز عمقی در عمق ثابت تابعی از ابعاد میدان می باشد. این تابع با یک تغییر متغیر مناسب به تابع تبدیل می شود. این تابع حول یک میدان مرجع با ابعاد (10×10) بسط تیلور داده می شود. ضرایب بسط در نقطه (10×10) مقادیر ثابت به حساب می آیند. با دزیمتری چند میدان و با توجه به تقارن میدان ها، ثابت های مربوط به فرمول به دست آمد. با استفاده از فرمول به دست آمده، درصد دز عمقی برای سایر میدان ها پیش گویی شد و نتایج با اندازه گیری های مستقیم، مقایسه گردید. همچنین با فرمول به-دست آمده، ضلع میدان مربعی معادل میدان های مستطیلی محاسبه و با نتایج تجربی موجود مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج حاصله از فرمول برای میدان های مربعی بزرگتر از (5×5) سانتی متر مربع با نتایج اندازه گیری مستقیم این میدان ها در انری های 6 و 18 با خطای کمتر از یک درصد قابل مقایسه می باشند.
  نتیجه گیری
  در میدان های کوچک، به علت بزرگ بودن ابعاد اتاقک یونیزاسیون نسبت به اندازه کلیماتورهای اولیه، نتیجه محاسباتی با اندازه گیری مستقیم پرتو، اختلاف بیشتری دارد. از آن جا که میدان های کوچک معمولا کاربرد درمانی کمتری دارند، لذا به کارگیری فرمول حاصله برای مقاصد کاربردی در رادیوتراپی مناسب است.
  کلیدواژگان: بسط تیلور، مربع معادل، میدان، درصد دوز عمقی
 • گزارش مورد
 • مهین نجفیان، آذر احمدزاده، محمدمومن غریبوند صفحه 685
  زمینه و هدف
  حاملگی خارج رحم در محل اسکار سزارین قبلی(PCS) یک در 2000 مورد از حاملگی ها و 6 درصد موارد حاملگی خارج رحمی در زنانی که سابقه PCS داشته اند، دیده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی مادران بارداری بود که با تشخیص حاملگی نابجا در محل PCS در مرکز ما بستری شده بودند.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه گذشته نگر پرونده موارد حاملگی نابجا در محل برش سزارین قبلی که طی سال های 89-1385 به بیمارستان رازی اهواز مراجعه کرده بودند استخراج و اطلاعات آنان اعم از یافته های بالینی، پاراکلینیکی یادداشت و مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر تست حاملگی مثبت، تشخیص حاملگی آنان با شرح حال، علایم بالینی و سونوگرافی تایید شد.
  یافته ها
  طی مدت 5 سال، تعداد 29110 نوزاد به دنیا آمده بودند که 5/44 درصد آنان به طریق سزارین بود. 37 درصد کل موارد سزارین (یا 5/16 درصد موالید) PCS بودند. از میان مادرانی که سابقه PCS داشتند، 15 (31 درصد) نفر حاملگی نابجا در محل برش PCS داشتند که از این میان، 12 مورد (80 درصد) بیش از یک بار و 3 مورد تنها یک بار سابقهPCS داشتند. شایع ترین علایم خون ریزی واژینال (100 درصد)، درد شکم (38 درصد)، علایم شوک هیپوولمی (36 درصد) و استفراغ (33 درصد) بودند.
  نتیجه گیری
  در هر زنی که در سن باروری بوده و مبتلا به خونریزی رحمی و درد شکم است، باید احتمال حاملگی از جمله حاملگی نابجا را در نظر گرفت و اگر سابقه سزارین داشته، باید بارداری در محل برش PCS را مطرح و با انجام سونوگرافی، محل حاملگی را تعیین و آن را به عنوان یک فوریت جراحی تلقی کرد تا از مرگ مادر و یا خارج کردن رحم جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، خون ریزی واژینال، درد شکم، سزارین قبلی
 • محمود جهانگیرنژاد، ساعده عطارباشی مقدم، علی لطفی، ابراهیم عینی صفحه 693
  میواپی تلیوما، یک نئوپلاسم نادر غده بزاقی است که عموما در پاروتید ایجاد می شود و به وجود آمدن آن در غدد بزاقی حفره دهان کمتر شایع است. این تومور معمولا به صورت توده بدون علامت ظاهر می شود و به آرامی در خلال ماه ها یا سال ها رشد می کند. در نمای میکروسکوپی الگوی رشدی توپر، میکسوئید و رتیکولار دیده می شود. پروتئین های S100 و ویمنتین برای سلول های میواپی تلیال نئوپلاستیک بسیار حساس ولی غیراختصاصی اند. گزارش حاضر راجع به یک مورد نادر میواپی شتلیومای کام در یک خانم 25 ساله می باشد که با شکایت از توده بدون درد زیر مخاطی در کام سخت به مدت دو سال مراجعه کرده بود. نماهای متعدد سلول های میواپی تلیال به دلیل نادر بودن این تومور تشخیص را برای پاتولوژیست مشکل می سازد.
  کلیدواژگان: میواپی تلیوما، غدد بزاقی فرعی، تومور خوش خیم بزاقی
|
 • Abdol Hossein Shakurnia, Mohammad Fakoor, Hossein Elhampour, Maryam Tahrrzadeh Page 583
  Background And Objective
  In any research work, the tools used to approach the designed project goals should be evaluated. The purpose of the present study was to obtain validity and reliability of the questionnaire of student ratings of teaching in Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences. Subjects and
  Methods
  The questionnaire of student ratings of teaching was evaluated in a descriptive study. In this study the views of 70 expert faculty members and 5420 completed questionnaire by students were used. To investigate the reliability, two methods of split-half and internal consistency (Cronbach's Alpha) were applied, and the validity was determined by three aspects of construct validity (factor analysis), concurrent validity and content validity. The Data were analyzed by SPSS-15 software.
  Results
  The factor analysis revealed 2 factors as tutor capability and expert teaching, which could explain 67.69 % of the total variance. The concurrent validity coefficiency was determined as 0.538 for the first 14 questions in comparison to question number 15. Within content validity the coefficient of all items was determined as 0.920. The internal consistency of questions showed a high correlation of all 15 questionnaire items. The Cronbach’s alpha was 0.947 % and split-half reliability was 0.884%.
  Conclusion
  It is concluded that student ratings questionnaire with a reasonable degree of validity and reliabilitycould be accounted as a suitable tool to evaluate the University teaching conditions.
 • Hajieh Bibi Shahbazian, Nahid Shahbazian, Maryam Haghighi, Mehdi Khodadadi Page 595
  Background And Objective
  In different studies, the prevalence of metabolic syndrome outbreak has been reported as high as 7-43% among the women with polycystic ovary syndrome (PCOS). This study was performed to determine the prevalence and predictors of the metabolic syndrome in PCOS women in Ahvaz.Subjects and
  Methods
  In an epidemiologic descriptive study, a total number of 53 women who attended the endocrinology clinic in Ahvaz from 2007 through 2008, and were diagnosed as PCOS, according to the Rotterdam criteria, were enrolled in the study. The prevalence of metabolic syndrome was studied on the basis of the criteria explained by American National Cholesterol Panel (ATP-III criteria)
  Result
  Fifty three women with the mean age of 24 ± 6.8 years were studied in this research. Prevalence of metabolic syndrome in women of Ahvaz was estimated to be as 13.5%, and the prevalence for individual components comprising the metabolic syndrome were: fasting glucose blood concentrations greater than or equals to 110 mg/dl in 4 patient (7.7%), hypertension in 4 patients (7.7%), waist circumference greater than or equals to 88 cm in 14 patients (34.1%), HDL less than 40 mg/dl in 12 patients (24%), triglyceride greater than or equals to 150 mg/dl in 5 patients (9.4%), IFG in 17 patients (32.7%), diabetes in 3 patients (5.8%) and dislipidemia in 31 patients (60%).
  Conclusions
  The Metabolic Syndrome and its elements occur frequently in women with PCOS that places them at risk for cardiovascular diseases, therefore screening for these disturbances is recommended.
 • Maryam Bidar, Maryam Gharechahi, Fatemeh Shahrami, Katayon Safari Malekabadi, Maryam Forghani Page 605
  Background And Objective
  Temporary restorations should be able to seal the access cavity and prevent bacterial leakage. The aim of this study was to evaluate the amount of dye penetration through temporary restorations, namely Zonalin, Zamharir, IRM and Coltosol, into the root canal.Subjects and
  Methods
  In this experimental study, 120 sound human premolar teeth were selected. After access cavity preparation, cleaning and shaping were accomplished using step-back technique and obturated by lateral condensation technique using gutta-percha and AH-26 sealer. The teeth were divided into six groups (n=20). In the first to fourth group, the crown was restored with zonalin, zamharir, IRM and coltozol. Group five and six were considered as positive and negative control. After keeping these teeth in 37°C and 100% humidity for 48 hours, samples were immersed in 10% Indian ink for 72 hours. After sectioning the crowns longitudinally the amounts of dye penetration in the two halves of teeth were assessed using stereomicroscope (xlO). Statistical analyses were performed using ANOVA test.
  Results
  Zonalin had minimum and Coltosol had maximum amount of dye penetration. There were not any significant differences between the Zonalin-Zamharir groups and between the IRM- Coltosol groups (p>0.05).
  Conclusion
  Regarding different materials with ZOE base used in this study to treat tooth root, zonal in is the best as a temporary restorative material. However more comprehensive studies need to be performed about Zamharir.
 • Mehdi Naserpour, Ali Ashraf Jamshidi, Ali Amiry, Mohammad Reza Kihany Page 615
  Background And Objective
  A lesion of the anterior cruciate ligament (ACL) is a major trauma of the knee. Neuromuscular control is believed to be a critical factor in dynamic knee stability in ACL deficient (ACLD) patients. Neuromuscular training programs (in particular perturbation training) are increasingly integrated into clinical practice for ACL lesion rehabilitation. The purpose of this study was to investigate the effect of the modified perturbation training on neuromuscular control system and functional improvement in ACLD.Subjects and
  Methods
  10 professional male athletes with an average of 6.7±3.19 months after their unilateral ACL rupture participated in this study. Surface Electromyographic (EMG) data were recorded during a cross hop task, from the rectus femoris, vastus medialis, medial head of the gastrocnemius, biceps femoris and gluteus maximus muscles. Muscle activation patterns before and after 10 sessions of perturbation training were compared. Treatment outcome was determined from scores of questionnaires and functional tests.
  Results
  Scores of IKDC subjective questionnaire and functional tests were significantly improved (P<0.05). Muscle activation patterns were modified. The significant earlier onset and late peak of the rectus femoris resulted in the longer duration from onset-to-peak activity in both of the involved and non involved limbs (P<0.05).
  Conclusion
  Perturbation training has a central effect that modifies neuromuscular control system through the change in feed-forward control for ACL deficient patients. Rectus femoris activation is not harmful to ACL and causes a protective effect. Optimum activity of this muscle is important for ACL injury prevention and rehabilitation.
 • Seyed Mohammad Alavi, Mohammad Jafar Yadyad, Ali Albaji, Gholam Hossein Sefidgaran Page 629
  Background And Objective
  Successful control of tuberculosis (TB) is achieved by a good management of TB control program based on Directly Observed Treatment Short course (DOTS). The aim of this study was to evaluate anti TB activities at the mid levels of TB management.Subjects and
  Methods
  In a descriptive study which was conducted in Khuzestan province from Sept 2000 to Sept 2002 anti TB activities in Khuzestan Health Centre was studied. Managing indexes such as manpower, laboratory equipments, drug provisions, budget and anti TB activity indexes such as case finding rate, cure rate and treatment failure rate were analyzed.
  Results
  DOTS coverage was 61.7%. Duration of time between onset of symptoms and diagnosis of TB was more than 3 months in about 30% of patients. TB incidence rate was 21.3 per 100000 population and case finding rate was 41.6%. Cure rate, treatment failure and death rate due to TB were 94.2%, 3.1% and 2.6% respectively. 37.7% of primary health care worker (called Behvarzes) and 17% of general physicians were unaware of DOTS. Approved budget was 25% of required budget. Job satisfactory rate in Behvarzes and physicians was 80% and 20% respectively. Sixteen percent of the health centers suffered from at least one major anti TB drug.
  Conclusion
  TB management, at the mid levels, suffers from weakness in personal education, drug provisions and financial supporting. More than half of the patients remain undiagnosed. The treatment failure rate and mortality rate was relatively high. Irregular treatment increases the risk of multi drug resistant TB.
 • Forogh Riahi, Nilofar Khajeddin, Sakineh Izadi Mazidi, Tayebeh Eshrat, Leila Naghdi Nasab Page 637
  Background And Objective
  Autistic disorder is one of the developmental pervasive disorders that is characterized with impairment in social interaction, delayed development in communication skills and restricted relational model. Due to various problems of these children, their families, especially their mothers are under stress. Therefore, family education such as training of coping strategies, problem solving and change of irrational believes is mandatory This study is aimed to evaluate the effect of cognitive- behavior and supportive therapy on mental health and irrational believes of mothers of autistic children.Subjects and
  Methods
  The sample of this research consists of twenty mothers of autistic children. Subjects were placed randomly in control and experimental groups. Measurements were mental health inventory and Jones irrational believes questionnaire. The Experimental group was participated in 10 sessions of group therapy.
  Results
  The result of covariance analysis showed that cognitive- behavior and supportive group therapy improved mental health scores of experimental group in post-test stage (p<0/001). Scores of irrational believes were not significantly different.
  Conclusion
  Cognitive- behavior and supportive intervention could be effective in improving mental health of mothers of autistic children.
 • Seifollah Jahantabi Nejad, Hamid Reza Rostami, Mohammad Khayatzadeh Mahani, Hossein Karimi, Soraya Rahbar Page 647
  Background And Objective
  Balance is defined as the process that maintains the center of gravity within the body’s base of support and requires constant adjustments that are provided by muscular activity and joint positioning. The aim of the present study was to determine the best clinical measuring tools of balance in comparison to laboratory tools. Subjects and
  Methods
  In a cross-sectional study, 60 persons (one half in 20-40 and the other in 60-75 year old group) with the ability of standing and walking at least 7 meters and without any chronic diseases were evaluated by Biodex system, Berg Balance Scale, Functional Reach Test, Timed Up & Go Test and Lunge Test.
  Results
  Data analysis was indicative of significant and high correlation between Functional Reach and Biodex System in 20-40 year old group and between Berg balances Scale and Biodex System in 60-75 years old group (P<0.001). Also, there was a significant relation between increase in age and decrease in balance capability (P<0.001).
  Conclusion
  According to our results, the best clinical measuring tool that could replace the expensive aboratory tools of balance assessment is Functional Reach in young people and Berg Balance Scale for old people.
 • Mahmood Rahdar, Babak Vazirianzadeh, Maryam Gholami, Saba Garshasbi Page 657
  Background And Objective
  The prevalence of parasitic disease is one of the major human hygienic problems in more countries especially in developing country such as Iran and it reached as high as 90% in some area of the world. The presence of parasitic disease has also observed in various rates in Iran. The important ways of parasite infection is oral route and raw consumption of vegetable. This research is a descriptive epidemiological study for evaluating vegetable contamination with parasitic agents. Subjects and
  Methods
  In this study, 40 samples of vegetable are collected from farms in four different geographical area around Ahvaz. The sedimentation method was used with anionic detergent as described by FAO method.
  Results
  In this study, nematode eggs 60%, larva of nematodes in the third stage 40%, intestinal protozoan 10%, have been seen.
  Conclusion
  the abandonment of the use of human compost in agriculture Prevention of using of compost human in agriculture, hygienic washing of vegetable in endemic area and teaching principles of public health to people can control parasitic diseases and promote hygiene level of public health.
 • Fahime Yassary, Pourandokht Afshary, Mitra Tadayon, Hossein Komeili Sani, Mohammad Hossein Haghighyzade Page 665
  Background And Objective
  menopause is the symbol of passing the ability of reproduction and reaching Non-productivity Psychological disorders are not only due to slump of hormones level following decline of ovarian activity, but also to sequence of collective factors: psychic, social, economical and support. Therefore, the goal of this study is to find the Frequency of depression and related factors in post menopause women.Subjects and
  Methods
  In this cross sectional study, 360 married postmenopause women delete referring to the health centre No.4 in Dezful to receive health care were studied. The data were collected by beck depression standard inventory; self constructed questionnaires of demographic characteristic and menopausal knowledge. The data were analyzed by, chi-square test, one way Anova and logistic regression.
  Result
  The findings showed that 34/7% of Individuals were depressed. In this 34/7%, mild, moderate and severe depression were 15/8%, 14/7%, 4/2% respectively. There was a association between intensity depression and, BMI, Spouse emotional support, relationship with spouse, satisfaction with married life, knowledge menopause, educational level, socio-economic status. There was no association between intensity of depression and age, menopause age, menopause length, duration of living with spouse, number of children and job.
  Conclusion
  As revealed by the findings of the study, a specific percentage of women experience depression in menopause. This can be due to individual characteristics (BMI, Spouse emotional support, relationship with spouse, satisfaction with married life, knowledge of menopause), socioeconomic status (educational level, economice status) and lack of knowledge.
 • Delaram Pakravan, Mohammad Javad Tahmasebi Beargani, Seyed Mojtaba Karbalai Page 675
  Background And Objective
  Determining the symmetric fields equivalent to antisymetric fields ones is an important task in radiotherapy. There are many semiempirical methods based on exprimatal data.In this study, attempts have been made to give a formula on the basic of logical and physics principles r.Subjects and
  Methods
  Percentage of depth dose is a function of dimensions of the radiation field (x,y) in constant depth. This means that PDD=f (x,y). It have been changed the variables and expand PDD in Taylor’s series around the refrence field (10×10). It was ignored degrees higher than two. The coefficient of expansion can be derived from the dosimetry by four experimental measurments. By applying this formula, the PDD for any radiation field is ditermineded.
  Results
  The calculated PDD data of radiation fields larger than than 5×5 have been compared with the experimental data of radiation energies 6 and 18MV.
  Conclusion
  The difference between the calculated and experimental data of the small radiation fields is more than that of the large fields because dimension of ionization chamber is larger in comparison with the field size. This error is not important since the usual field sizes in radiotherapy are not small. Therefore, this formula is applicable in radiotherapy.
 • Mahin Najafian, Azar Ahmadzadeh, Mohammad Momen Gharibvand Page 685
  Background And Objective
  Ectopic pregnancy (EP) in a previous cesarean scar occurs in 1/2000 of pregnancies, accounting 6% among women with cesarean sections. The aim of this study was to assess women with cesarean scar pregnancy (CSP) admitted to Razi hospital in Ahvaz.Subjects and
  Methods
  In this retrospective study, 15 women with CSP hospitalized from 2006 to 2010 were evaluated. CSP was confirmed by history, clinical features, pregnancy test and ultrasound findings. Pregnant women with EP other than CSP were excluded. All the clinical and laboratory data analyzed by SPSS.
  Results
  During a 5-year period, 0f 29110 babies 44.5%was born via cesarean section, in which 37% cases born via previous cesarean sections. Among women with previous cesarean sections, 15 (0.31%) cases developed CSP. Out of the 15 cases,12 (80%) had two or more and 3(20%) had only one a prior cesarean section. The most common clinical features were as follows: vaginal bleeding, abdominal pain, hypovolemic shock and vomiting in 100%, 38%, 36% and 33%, respectively.
  Conclusion
  All women in reproductive age with uterine bleeding and abdominal pain should be tested for pregnancy. Once pregnancy is established, the site of pregnancy should be detected by ultrasound examination. A high index of suspicion is important for making diagnosis of CSP.CSP is an obstetric emergency.
 • Mahmood Jahangirnezhad, Saede Atarbashi Moghadam, Ali Lotfi, Ebrahim Eini Page 693
  Myoepithelioma is a rare neoplasm of salivary glands, generally occurring in the parotid and less often in the minor salivary gland of the oral cavity. Vimentin and S100 protein are very sensitive but nonspecific immunohistochemical markers of neoplastic myoepithelium. This report is a rare case of myoepithelioma of the palate of a 25-year-old woman who suffered the disease for two years. The numerous phenotypic expressions of the myoepithelial cell, associated with the rarity of this tumor, may challenge the pathologist.