فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1389)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1391/02/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم افیونی زاده اصفهانی، جواد کریم زاده اصفهانی صفحه 79
  به منظور شناسایی پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم،Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae)، از دو میزبان گیاهی کلم پیچ و کلم گل در دو منطقه مبارکه و فلاورجان واقع در استان اصفهان در سال 1388 نمونه برداری صورت گرفت. در هر منطقه دو مزرعه و در هر مزرعه ده بوته به طور تصادفی انتخاب شد. لاروها و شفیره های بید کلم از روی هر بوته جمع آوری و تحت شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شدند. طی بررسی های به عمل آمده در مجموع هفت گونه زنبور پارازیتوئید (پنج گونه پارازیتوئید لاروی و دو گونه پارازیتوئید شفیرگی) و دو گونه زنبور هایپرپارازیتوئید به شرح زیر شناسایی گردید:1- پارازیتوئید های لارو:Cotesia plutellae (Kurdjumov) (Braconidae)Apanteles sp. (Braconidae)Bracon hebetor Say (Braconidae)Diadegma semiclausum (Hellen) (Ichneumonidae)Diadromus collaris (Gravenhorst) (Ichneumonidae)2- پارازیتوئید های شفیره:Diadromus subtilicornis (Gravenhorst) (Ichneumonidae)Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Eulophidae)3- هایپرپارازیتوئیدها:Mokrzeckia obscura Graham (Pteromalidae)Pteromalus sp. (Pteromalidae) فراوانی گونه ها و برخی از ویژگی های زیستی آنها مورد بررسی قرار گرفت. گونه M. obscura برای اولین بار از ایران و از روی بید کلم گزارش می شود.
  کلیدواژگان: بید کلم، پارازیتوئید لارو، پارازیتوئید شفیرگی، استان اصفهان
 • فرناز سیدی صاحباری صفحه 99
  کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca Hufn. یکی از آفات مهم زراعت نخود در استان آذربایجان شرقی می باشد. در سالهای اخیر استفاده بی رویه و غیر اصولی از سموم سبب بروز مقاومت در آفات از جمله جمعیت لارو های کرم پیله خوار نخود و عدم موفقیت در کنترل شیمیایی آنها گردیده است. این بررسی به منظور مطالعه کارآیی سموم جدید در کنترل لاروهای پیله خوار نخود درسال زراعی 1387- 1386 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه نخود دیم رقم ILC 482 در منطقه مراغه انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: ایندوکساکارب% Sc 15(ml/ha 250 و 200)، ایندوکساکارب % Ec 15(200 ml/ha)، پریدالیل % Ec 50 (ha ml/ 150 و200) و کارباریل kg/ha) Wp 85% 3) همراه با شاهد (آب). شمارش لاروهای زنده در 5 نوبت شامل: یک روز قبل از سمپاشی و 1، 3، 7 و 12 روز بعد از سمپاشی روی 20 بوته از بخش میانی کرت های آزمایشی و شاهد انجام گرفت و در نهایت تعداد کل پیله ها و تعداد پیله های آفت زده روی 20 بوته در هر کرت به طور تصادفی برآورد گردید. نتایج بررسی نشان داد که بین تیمارها در روزهای هفتم و دوازدهم پس از سمپاشی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 % وجود دارد. به طوری که ایندوکساکارب (Ec 15%) با دز ml/ha 200 و ایندوکساکارب (Sc15%) با دز ml/ha200، بیشترین تاثیر را داشتند. تیمار کارباریل دوازده روز پس از سمپاشی در انتهای جدول مقایسه میانگین قرار گرفته و تیمارهای پریدالیل در حد واسط این گروه ها قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: کرم پیله خوار نخود، سموم، کارآیی، Heliothis viriplaca
 • محمدمجتبی کامل منش، شهرام حسامی، آنیتا نماینده، بنفشه احمدی، حمیدرضا دری صفحه 111
  به منظور تعیین مکانیسم های مقاومت ژنوتیپ های لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) تحقیقی در سال 89-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در شرایط گلخانه انجام شد. مکانیسم های موثر در مقاومت به کنه تارتن دولکه ای شامل آنتی بیوز، آنتی زنوز و تحمل با استفاده از آزمون های استاندارد گلخانه ای در 50 ژنوتیپ لوبیا سفید ارزیابی گردید. در هر سه آزمایش از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 50 تیمار (ژنوتیپ) استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ساده و مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که در هر سه مکانیسم مقاومت، تفاوت های معنی داری در سطح احتمال 05/0 بین ژنوتیپ های مورد مطالعه وجود دارد. بالاترین سطح واکنش در خصوص مکانیسم آنتی بیوز مربوط به ژنوتیپ های 41188، 41103، 41117، 41190، 41109، 41111، 41161، 41178، 41106، 41127، 41133 و 41151 بود. بالاترین سطح تحمل نیز مربوط به ژنوتیپ های 41188، 41121، 41158، 41113، 11867 و 41101 بود. در خصوص مکانیسم آنتی زنوز 16 ژنوتیپ که اختلاف معنی داری با هم در سطح 05/0 نداشتند بالاترین سطح واکنش را نشان دادند. برای تعیین شاخص مقاومت گیاهی از عکس حاصل ضرب مکانیسم های مقاومت در یکدیگر استفاده شد که بالاترین و پایین ترین مقدار آن به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های 41151 و 41134 بود. نتیجه نهایی این که در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه، ژنوتیپ های 41151، 41121 و 41188 پتانسیل بالایی در مقاومت به کنه تارتن دولکه ای داشتند و به طور کلی عمده مکانیسم های موثر در مقاومت آنها آنتی بیوز و آنتی زنوز بود.
  کلیدواژگان: لوبیا سفید، کنه تارتن دولکه ای، آنتی بیوز، آنتی زنوز، تحمل
 • حسین کاری دولت آبادی، ابراهیم محمدی گل تپه صفحه 127
  بیماری پژمردگی فوزاریومی عدس که توسط Fusarium oxysporum f.sp. lentis (Vasd. & Srin.) Gordon ایجاد می گردد یکی از عوامل مهم کاهش محصول این گیاه در دنیا به شمار می رود. تاثیر چهار قارچ خاکزی Piriformospora indica، Sebacina vermifera، harzianum Trichodermae و Trichoderma viride روی پژمردگی فوزاریومی عدس در طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. بیمارگر در 3 زمان مختلف نسبت به کاشت بذر عدس رقم محلی اردبیل (10 روز قبل، همزمان و 10 روز بعداز کاشت) به خاک گلدان ها اضافه گردید. 17 تیمار که شامل دو شاهد (گیاه بدون بیمارگر و گیاه با بیمارگر) و 15 ترکیب مختلف قارچ های آنتاگونیست فوق بود، همزمان با کاشت بذر به خاک گلدان ها اضافه گردید. ارزیابی شاخص های مختلف رشدی (ارتفاع گیاه، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه) و شدت بیماری در مرحله گلدهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که موثرترین ترکیب آنتاگونیست ها در اکثر فاکتورهای رشدی و در کاهش شدت بیماری با در نظر گرفتن سه زمان مختلف مایه زنی، تیمار (S. vermifera + T. harzianum) است.
  کلیدواژگان: عدس، اثر بیولوژیک، پژمردگی فوزاریومی، Trichoderma spp، _ Sebacina vermifera، Piriformospora indica
 • هادی استوان، مجید میری، غلامرضا بیضاوی صفحه 145
  در تحقیقاتی که در سال های 1379 تا 1381 به منظور شناسایی کنه های مر تبط با سوسک های پوست خوار کاج در پارک های مختلف تهران صورت گرفت، گونه جدیدی از کنه های جنس Kinn،1970 Cercoleipus متعلق به خانوادهCercomegistidae (Acari: Mesostigmata) جمع-آوری و شناسایی شد، این جنس و خانواده برای اولین بار از ایران گزارش می شود. وجود کنه های جنس Cercoleipus در ایران اولین گزارش کنه های این جنس در قاره آسیا محسوب می شود. این کنه از روی سوسک های پوست خوار کاج، گونه های rthotomicus erosus (Wollaston) وIps mannsfeldi (Wachtl) متعلق به خانوادهScolytidae که در پارک های تهران روی کاج Pinus eldarica Medw خسارت می زنند جمع آوری و شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: سوسک های پوست خوار کاج، کنه های میان استیگمایان، Cercomegistidae، Cercoleipus، ایران
 • زهرا اسماعیلی، مهدی غیبی، هادی استوان صفحه 153
  طی مطالعه ای که به منظور بررسی کنه های مرتبط با درختان انجیر منطقه استهبان در استان فارس در سال های 1388 و 1389 صورت گرفت، زیرگونه ی Scheloribates fimbriatusa fricanusWallwork، 1964 از خانواده Scheloribatidae در تاریخ 5/5/ 1388جمع آوری و شناسایی شد که زیرگونه ی آن برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Scheloribatidae، انجیر، ایران
 • محبوبه سلیمانی، هادی استوان، امید جوهرچی صفحه 157
  در تحقیقاتی که در سال های 1388 و 1389 به منظور شناسایی فون کنه های خاکزی خانواده Laelapidae در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، گونه Androlaelaps aegypticuhs برای اولین بار از ایران جمع آوری و گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Laelapidae، Androlaelaps aegypticus، فارس، ایران
 • اسفندیار ظهورپرالک صفحه 161
  بیماری آتشک درختان دانه دار ناشی ازErwinia amylovora (Burill) دو دهه در ایران سابقه داشته و یکی از بیماری های مهم و اقتصادی درختان دانه دار به شمار می رود که در بعضی مناطق تولید محصول به و گلابی را غیر اقتصادی نموده است. طی سال های 1385 و 1386 نود و پنج جدایه از استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از درختان سیب، گلابی و به جداسازی و شناسائی شد. بیماری زایی جدایه ها با آزمون های فوق حساسیت روی برگ توتون، شمعدانی و نیز مایه زنی روی میوه نارس گلابی تایید شد. این جدایه ها از لحاظ ویژگی های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و تغذیه ای مقایسه شدند. جدایه ها از لحاظ ویژگی های فنوتیپی شباهت زیادی نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که جدایه های به دست آمده از میزبان ها و مناطق مختلف جغرافیایی از نظر بیماری زایی مشابه و هیچ گونه مقاومتی به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، تتراسیکلین و مس در آن ها مشاهده نشد. نتایج بررسی ها نشان داد استرین های متعلق به میزبان ها و نواحی مختلف یکنواخت است. بنابراین احتمال وجود گونه جدید Erwinia pyrifoliae در آنها نیست.
  کلیدواژگان: آتشک سیب، گلابی و به، استرپتومایسین
 • حسام الدین رمضانی صفحه 167
  اثر پنج گونه از قارچ تریکودرما علیه قارچ پژمردگی گوجه فرنگی در شرائط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفت. در بین قارچ های کنترل کننده گونه harzianum موثرترین گونه و بعد از آن گونه های hamatum, longiconis, koningi بودند. در شرائط گلخانه ای بصورت بذرهای پوشش داده شده توسط اسپور گونه harzianum که در خاک آلوده شده توسط قارچ پژمردگی صورت پذیرفت، قادر به کاهش بیماری نبود، در حالیکه خاک آغشته شده به میزان 65-50 گرم/کیلوگرم از خاک توسط بیوماس گونه harzianum در محیط محلول ذرت- شن بطور معناداری در حد 2/92 در صد از بیماری پژمردگی گوجه فرنگی نسبت به تیمار شاهد، کاهش گزارش گردید.
  کلیدواژگان: اثر بازدارندگی، شرائط کنترل شده و گلخانه ای، بیماری پژمردگی، کربندازیم، گوجه فرنگی، گونه های تریکودرما
|
 • Maryam Afiunizadeh Isfahani, Javad Karimzadeh Isfahani Page 79
  Field studies were performed to identify larval and pupal parasitoids of diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera, Plutellidae), in Isfahan province during summer and autumn of 2009. In each main cabbage growing areas (Flavarjan and Mobarakeh counties), two fields of common cabbage (Brassica oleracea var. capitata) and two fields of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) were chosen. Sampling was then carried out on ten randomly selected plants within each field, where all P. xylostella larvae and pupae were collected and reared under laboratory conditions. In present study, seven species of parasitoid wasps (five larval and two pupal parasitoids) and two species of hyperparasitoid wasps were determined:1- Larval Parasitoeids:Cotesia plutellae (Braconidae)Apanteles sp. (Braconidae)Bracon hebetor (Braconidae)Diadegma semiclausum (Ichneumonidae)Diadromus collaris (Ichneumonidae)2- Pupal Parasitoeids:Diadromus subtilicornis (Ichneumonidae)Oomyzus sokolowskii (Eulophidae)3- Hyperparasitoeids:Mokrzeckia obscura (Pteromalidae)Pteromalus sp. (Pteromalidae)The proportional abundance and some biological characteristics of parasitoid species were investigated. This is the first record of M. obscura on P. xylostella in Iran.
 • Farnaz Seyyedi Sahebari Page 99
  Chick pod borer Heliothis viriplaca Hufn. is an important pest of chickpea in East Azarbaijan provience. In recent years, pesticides harmful effects has became a problem for the life.This matter, also is right about chemical control of chickpea pod borer.Therefore, the efficacy of some insecticides such as Indoxacarb Sc15%, Indoxacarb Ec15%, Pyridalyl Ec 50%, Carbaryl Wp 85% with a control (only water) against chickpea pod borer, was evaluated in Maragheh, East Azarbaijan during 2007-2008. The experiment was carried out with ILC 482 variety in RCBD design with three replication. Sampling and counting of live larvae was done 1 day before and 1, 3, 7 and 12 days after treatment by randomly selected 20 plants from four middle rows in each plot and at the end of experiment, the number of total pods and damaged pods in 20 plants of each plot was determined. The results of 7th and 12th days after insecticides application showed a significant difference among treatments at level of 5%. Indoxacarb Ec 15% (200 ml/ha) and Indoxacarb Sc15% (200 ml/ha) were both the most effective treatments followed by Piridalyl EC 50% (150 and 200 ml/ha) and Carbaryl wp 85%.
 • Mohammad Mojtaba Kamelmanesh*, Shahram Hesami, Anita Namayandeh, Banafsheh Ahmadi, Hamid Reza Dorri Page 111
  In order to evaluate the resistance mechanism of Navy Bean (Phaseolus vulgaris L.) to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch), an experiment was conducted in greenhouse conditions during 2009-2010. Efficient mechanism of resistance including antibiosis, antixenosis and tolerance of 50 genotypes of navy bean was evaluated using standard greenhouse tests. All experiments followed a complete randomized design (CRD) with 3 replications and 50 treatments (Genotypes). Analysis of variance and mean values comparison using the Duncan procedure showed that there was significant difference between three mechanisms of resistance in 50 genotypes at 5 % level. The most response of antibiosis was seen in genotype numbers 41188, 41103, 41117, 41190, 41109, 41111, 41161, 41178, 41106, 41127, 41133 and 41151. Genotype numbers 41188, 41121, 41158, 41113, 11867 and 41101 were the most tolerate genotypes. 16 genotypes showed the most response of antixenosis. To appraise the Plant Resistance Index (PRI) used the reverse product of values of resistance mechanisms and genotype numbers 41151 and 41134 showed the highest and lowest values, respectively. Our results show that genotype numbers 41151, 41121 and 41188 have the most potential of resistance to this pest with antibiosis and antixenosis as the principal mechanisms of resistance.
 • Hossein Kari Dolatabadi, Ebrahim Mohammadi Goltapeh Page 127
  Lentil Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f. sp. lentis (Vasd. and Srin.) Gordon is one of the most important factors of reduce lentil yield in the world. Effect of four soil borne fungi Piriformospora indica, Sebacina vermifera, Trichoderma harzianum and Trichoderma viride on Fusarium wilt of lentil were evaluated in a completely randomized design under greenhouse condition. Pathogen inoculated to soil pots in three times (10 days before sowing, concordant sowing and 10 days after sowing). Seventeen treatments include two controls (plant without pathogen and plant with pathogen) and fifteen combination of above antagonistic fungi inoculated concordant sowing. Different growth factors namely: plant heights, root length, dry weight of shoot and root and disease severity were assessed in flowering stage. Resulted revealed that the most effect of combination of antagonistic fungi with considering three times were observed in pots inoculated with treatment (S. vermifera + T. harzianum).
 • Hadi Ostovan, Majid Miri, Gholamreza Beyzavi Page 145
  During 2000-2002, A faunistic study was carried out on mites associated with pine bark beetles in various parks of Tehran. A new species of the genus Cercoleipus Kinn,1970 belonginig to family Cercomegistidae (Acari: Mesostigmata) was collected and identified. Record of this family and genus is new to the mite's fauna of Iran. Presence of Cercoleipus in Iran, the first record of this mite in Asia, is reported from Orthotomicus erosus (Wollaston) and Ips mannsfeldi (Wachtl)(Coleoptera:Scolytidae) in parks of Tehran on Pinus eldarica Medw.
 • Zahra Esmaeili, Mehdi Gheibi, Hadi Ostovan Page 153
  A survey was conducted to identify the mites related to the fig trees in Estahban Region (Fars Province) during 2009-2010. The subspecies, Scheloribates fimbriatusa fricanus Wallwork, 1964 was collected and identified.
 • Mahboubeh Soleimani, Hadi Ostovan, Omid Joharchi Page 157
  During the investigation of fauna of edaphic mites in the areas of Fars Science and Research Branch (Marvdasht, Fars province), some species belonging to the family Laelapidae were collected and identified, among them the species Androlaelaps aegypticus Hafez, Elbadry & Naser is considered as a new record for acarofauna of Iran.
 • Esfandiar Zohour Paralak Page 161
  Fire blight of pome friuts trees caused by Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 1920 has become one of the most important disease of pome fruits in Iran.Ninty five strains of bacteria were isolated from affected tissuse(leaves,,branches, flowers and fruits) all isolates were compared according to the standard physiological, biochemical and pathogenicity tests. Sensitivity of strains against some antibiotics such as streptomycin, oxytetracyclin and copper were determined.All strains produced hypersensitive reaction in tobacco and geranium. All of strains were the same in phenotypic characteristics moreover there was not any difference in disease severity between different strains. None of strains tested were resistant to streptomycin, oxytetracyclin and copper. All strians were homogenous phenotypic characteristics and anyibiotics resistance, regardless of their original hosts or geographical areas. There is no chance of finding new species of E.pyrifoliae.
 • Hesamadin Ramezani Page 167
  In this study, the mycoparasitism inhibitory effects of five Trichoderma species (T. harzianum, T. koningi, T. longiconis, T. hamatum and T. viride) on the growth of the causal agent of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) were investigated by dual culture in laboratory condition. In this step, the maximum and minimum inhibitory effect caused by T. harzianum and T. viride. In the greenhouse, the comparison of the efficacy of disease decrease was carried out between soil and seed treatments affected by T. harzianum spores. Results showed that seed treatment did not cause disease decrease but soil treatment caused disease decrease as 92%.