فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1389)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1389)
 • 50 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • کاربردهای ابرومتری
  دکتر علیرضا برادران رفیعی صفحه 4
 • بازتوانی بینایی: کوری قانونی، توهم بینایی، اسکوتوم بینایی
  دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 9
 • اپیدمیولوژی: پیش درآمد
  دکتر امیرهوشنگ امیدواری، دکتر فرساد نوری زاده صفحه 24
 • سخنی تازه
 • روش های نوین جراحی در بازتوانی بینایی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
  دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 29
 • نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی
  سهامه محبی، فرناز یارگاری، دکتر مریم نیکخواه صفحه 45