فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر احسان مدیریان، دکتر رباب صحاف، دکتر احمدعلی اکبری کامرانی، دکتر مهشید فروغان، مریم ظریف یگانه، فاطمه شعاعی، دکتر فریبا کلاهدوز صفحه 13
  هدف
  در مورد نقش چای در پوکی استخوان مطالعات متعددی منتشر شده است که در بسیاری از آنها نتایج ضد و نقیضی گزارش شده است. این متاآنالیز با هدف بررسی تاثیر مصرف چای بر روی خطر شکستگی استخوان انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مقالات منتشر شده بین سالهای 1980 تا 2010 انجام شد. به این منظور ابتدا بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعات پزشکی MEDLINE، Pubmed، ISI، EMBASE و Cochrane با استفاده از یک استراتژی جستجوی مقالات و با کلمات کلیدی بدست آمده از MESH شامل Caffeine، Tea، Coffee و مشتقات آنها و بررسی ارتباط آنها با کلمات کلیدی Osteoporosis، Bone density، BMD (Bone Mineral Density) و Fracture، کلیه مقالاتی که از سال 1980 تا کنون در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده اند، توسط دو پژوهشگر مستقل استخراج شدند. سپس با مطالعه خلاصه مقالات، مطالعاتی را که کاملا بی ارتباط با سوال تحقیق بوده، حذف شده و با بررسی متن کامل مقالات، مقالات کاملا مرتبط با هدف این پژوهش، انتخاب شدند. در مرحله آخر از میان مقالات انتخاب شده بر اساس معیارهای ارزشیابی نقادانه، مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند جهت آنالیز انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه، تعداد 421 مقاله استخراج شد که بعد از بررسی عناوین و خلاصه مقالات، 78 مقاله برگزیده شده و متن کامل آنها تهیه و بررسی شد که از میان آنها تنها 8 مقاله شرایط لازم برای شرکت در آنالیز را داشتتند. متاآنالیز انجام شده بر روی این مطالعات مشاهده ای که تاثیر مصرف چای بر روی شکستگی استخوان گردن فمور را گزارش کرده بودند نشان می دهد که مصرف چای اثر پیشگیرانه در بروز شکستگی دارد ولی این تاثیر معنی دار نیست (RR=0.872; 0.733-1.038). در صورتیکه آنالیز را به تفکیک نوع مطالعه انجام دهیم مشاهده می شود که بر اساس نتایج منتشر شده در مطالعات کوهورت، مصرف چای بصورت معنی داری در کاهش خطر شکستگی استخوان گردن فمور موثر بوده است (RR=0.749; 0.603-0.929) ولی مطالعات مورد شاهدی افزایش مختصری در این احتمال خطر را نشان داده اند که از لحاظ آماری معنی دار نیست (RR=1.157; 0.863-1.553).
  بحث و نتیجه گیری
  چای به عنوان نوشیدنی رایج، علاوه بر اثرات آنتی اکسیدانی فراوان ناشی از دارا بودن مقادیر بالای فلاونوئیند ها و پلی فنول ها، می تواند خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان را کاهش دهد. باید در نظر داشت که هیچ مرور سیستماتیکی نمی تواند جانشین یک مطالعه اولیه خوب طراحی شده شود؛ از این رو پیشنهاد می شود که مطالعات مشاهده ای آینده نگر با حجم نمونه کافی، گروه کنترل و مدت پیگیری مناسب طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: چای، پوکی استخوان، شکستگی استخوان، متاآنالیز
 • دکتر رضا رزاقی، دکتر احمد خلیفه سلطانی، دکتر منصوره مومن هروی صفحه 21
  هدف
  کزاز یک اختلال عصبی است که بصورت تک گیر وتقریبا همیشه درافرادی که دارای مصونیت ناکامل می باشند بروز می کند. اکثریت موارد کزاز درافراد بالای 60 سال می باشد با توجه به خطر ابتلا به فرم شدید و مرگ و میربالای آن در بین افراد مسن این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است.این مطالعه به منظور بررسی سطح آنتی بادی ضد کزاز در افراد بالای 50 سال در شهرستان کاشان انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت توصیفی درسال 1387 روی180 فرد بالای 50 سال که به آزمایشگاه بوعلی کاشان برای انجام آزمایش چکاپ مراجعه کردند انجام شد. پس از کسب رضایت،پرسشنامه ای استاندارد حاوی اطلاعات دموگرافیک وسابقه واکسیناسیون کزاز تکمیل وسپس از هر فرد 5سی سی خون گرفته و سطح آنتی بادی کزازبه روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج بوسیله SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت وبا آمار توصیفی ارائه گردید.
  یافته ها
  65% افراد ایمنی محافظت کننده علیه کزاز نداشتند (سطح آنتی توکسین کزاز کمتراز 1/0 IU/ml).از 180 فرد مورد مطالعه 72نفر(40%) سابقه دریافت واکسن نداشتند درحالی که47 نفر (1/26%) حداقل یک نوبت واکسن دریافت کرده بودند.از میان 86 فرد بالای 60 سال 6نفر (7%) آنتی توکسین کزاز(1-1/0IU/ml) و5نفر(8/5%) آنتی توکسین کزاز (≥1 IU/ml) داشتند.جنس مرد ودریافت قبلی واکسن با ایمنی محافظت کننده ارتباط داشت سطح آنتی توکسین با افزایش سن کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اکثریت افراد بالای 50 سال دراین مطالعه به علت پوشش ناکافی واکسیناسیون نسبت به کزاز ایمن نمی باشند ونیاز به بهبود سطح ایمنی علیه کزاز دراین افراد وجوددار
  کلیدواژگان: ایمنی، کزاز، 50 سال
 • مرجان قوامی، دکتر احمدعلی اکبری کامرانی، زهره سرفراز، ماندانا فلاح پور، دکتر مهدی رهگذر صفحه 26
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر عملکرد ورضایتمندی افراد مبتلا به سکته مغزی در فعالیتهای خودمراقبتی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه 24 نفر از افراد سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی رفیده به صورت نمونه در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند که 2 نفر از گروه مداخله از ادامه درمان خودداری کردند.سپس افراد در گروه مداخله 24 جلسه تحت مداخله کاردرمانی مراجع مدار در حیطه فعالیتهای خودمراقبتی قرار گرفتند.مدت هر جلسه 45 دقیقه بود.گروه کنترل کاردرمانی رایج را دریافت کردند.رضایتمندی،عملکرد و استقلال در فعالیتهای خود مراقبتی این افراد،قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد.ابزارهای های جمع آوری اطلاعات شامل فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس ارزیابی عملکرد کاری کانادائی وآزمون بارتل بود.
  یافته ها
  بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیتهای خودمراقبتی قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت.بعد از مداخله هم بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیتهای خودمراقبتی تفاوت معناداری مشاهده تشد ولی قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه مداخله اختلاف معناداری در نمره رضایتمندی(009/0=p)، عملکرد (028/0=p)و استقلال (019/0=p) در فعالیتهای خودمراقبتی مشاهده شد.همچنین اختلاف معنا داری در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله در نمره رضایتمندی(011/0=p)، عملکرد(007/0=p) و استقلال(029/0=p) در فعالیتهای خودمراقبتی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج فوق مداخله کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی، عملکرد و استقلال فعالیتهای خود مراقبتی افراد مبتلا به سکته مغزی تاثیر داشته است اما این تاثیر آنقدر زیاد نبوده که این نتایج را بتوان در مقایسه دو گروه باهم مشاهده کرد، فقط این تاثیر در مقایسه بین قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله مشاهده شد.
  کلیدواژگان: کاردرمانی مراجع مدار، عملکرد، رضایتمندی، فعالیتهای خودمراقبتی، سکته مغزی
 • عزیزه قرنجیک، فرحناز محمدی شاهبلاغی، رباب صحاف، غلامرضا انصاری، فرید نجفی، شادی قادری، کاظم اشرفی، نگین طاهری صفحه 34
  هدف
  روند افزایش جمعیت سالمند در دنیا به نحوی است که در سال 2050 بیش از 20% جمعیت جهان را سالمندان تشکیل خواهند داد که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود. اختلالات روحی روانی از جمله افسردگی از مهمترین مشکلات سالمندان می باشد. از طرفی در گروه های قومی و اقلیتها موانعی مانند زبان و تحصیلات پایین وجود دارد که می تواند منجر به اشکال در تشخیص اختلالات روحی روانی و شناختی گردد. لذا در این مطالعه مقطعی میزان شیوع افسردگی درسالمندان ترکمن بالای 60 سال مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 300 سالمند ترکمن بدون اختلال شناخت و ساکن جامعه پس از اخذ رضایت شرکت در تحقیق انجام شد. نمونه گیری بصورت چند مرحله ای تصادفی خوشه ای بوده است. در هر شهرستان تعداد نمونه شهر و روستا بصورت تسهیم به نسبت جمعیت شهری و روستایی مشخص گردید. سپس با نمونه گیری خوشه ای تصادفی، خوشه ها تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه بررسی افسردگی در سالمندان 15(GDS) استفاده شد و بصورت مصاحبه با سالمند تکمیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق میانگین نمره افسردگی در سالمندان ترکمن 353/3 ± 31/4 بوده و میزان شیوع افسردگی خفیف 20 درصد، افسردگی متوسط 10 درصد، افسردگی شدید 3 درصد و67 درصد بدون علامت بودند. میانگین نمره افسردگی در زنان 193/3±5 و در مردان 380/3±66/3 و میانگین سن افراد مورد مطالعه در مردان06/7 ± 69 سال و در زنان 48/6 ± 67 سال بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  افسردگی از مشکلات شایع سالمندان است، شیوع افسردگی متوسط و شدید در سالمندان ترکمن کمتر یا مشابه مطالعات دیگر در ایران می باشد. با توجه به شیوع افسردگی خفیف، لازم است برنامه ریزیهای لازم جهت شناسایی و درمان به موقع صورت گیرد. بررسی عوامل موثر بر افسردگی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سالمند، ترکمن، افسردگی
 • فاطمه کیانپور قهفرخی، فرزانه هومن، سکینه ایزدی مزیدی، وحید احمدی صفحه 40
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در افراد سالمند عضو کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی بود. در این مطالعه 96 سالمند با روش نمونه گیری در دسترس از مراجعان به کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز در سال (88) انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت از بازنشستگی از آزمون شاخص توصیفی بازنشستگی (RDI) استفاده شد و به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پرسشنامه ای توسط محققین فراهم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر استفاده گردید.
  یافته ها
  بین سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی با رضایت از بازنشستگی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. رابطه بین سن بازنشستگی و بازنشستگی همسر با رضایت از بازنشستگی منفی است.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی همگی رضایت از بازنشستگی را بالا می برند. اما سن بازنشستگی بالاتر و بازنشستگی همسر، رضایت از بازنشستگی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بازنشستگی، رضایت از بازنشستگی، سالمندان بازنشسته
 • دکتر پرویز شریفی درآمدی، امیر پناه علی صفحه 49
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان و مردان سالمند 60 سال به بالای ساکن در سرای سالمندان و ساکن در منزل شخصی در شهر تبریز بوده است که افراد نمونه 100 نفر در دو گروه 50 نفری (25 نفر مرد و 25 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از سیاهه شادکامی آکسفورد استفاده شد و سپس داده ها با آزمون t مستقل بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. همچنین از میان مولفه های شادکامی، میزان عوامل رضایت از زندگی، سلامت روانی، خلق مثبت و کار آمدی سالمندان ساکن در منزل به طور معنی داری بالاتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. اما هر دو گروه در میزان عزت نفس تفاوت معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاکی از آنست که میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل به خاطر برخورداری آنها از حمایت اجتماعی و احترام و محبت خانواده به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان است. و بالعکس سکونت در سرای سالمندان برای افرادی که می توانستند در کنار خانواده به سر ببرند اما به سبب شرایط اقتصادی و خانوادگی به سرای سالمندان سپرده شده اند، باعث کاهش خلق، عدم رضایت از زندگی و در نهایت عدم شادکامی شده است.
  کلیدواژگان: شادکامی، سالمندان، سرای سالمندان
 • لیلا والی، دکتر ابوالقاسم پوررضا، دکتر عباس رحیمی فروشانی، دکتر بتول احمدی، دکتر علی اکبری ساری، دکتر احمد علی کامرانی، دکتر سید حمید خویی صفحه 56
  هدف
  مطالعات نشان داده است که افراد مسن نسبت به دیگر گروه های سنی، بیشتر به بیماریهای مزمن مبتلا شده و تحت درمان می باشند و در نتیجه از داروهای بیشتری استفاده می کنند. به دلایل بسیاری، سالمندان در معرض خطر مشکلات مرتبط با دارو هستند که از جمله آنها تغییرات مرتبط با سن در فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics) و فارماکودینامیک (Pharmacodynamics) داروها است که عملکرد داروها را در بیماران سالمند، تغییر می دهد. استفاده داروی نامناسب در بیماران سالمند، منجر به واکنشهای دارویی نامطلوب می گردد. شناسایی اینگونه داروها و عدم تجویز آنان برای این گروه سنی، مانع از بروز حوادث نامطلوب و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای آنان میگردد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 212 نفر از سالمندانی که در رده سنی 60 سال و بالاتر قرار داشتند و در دو بیمارستان عمومی- آموزشی و دو بیمارستان عمومی- غیرآموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری و سپس ترخیص شده بودند، انجام گرفت. پرسشنامه معیار Beers (Beers criteria) به منظور شناسایی مصرف داروهای نامناسب مورد استفاده سالمندان و تداخلات دارو – بیماری در سالمندان 60 سال و بالاتر، به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه،69/32 (82/6 sd=) سال بود. مصرف داروی نامناسب در میان سالمندان 20/75% بود. بیشترین داروهای نامناسب مورد استفاده، Alprazolam (16/66%)، Chlordiazepoxide (14/28%)، Fluoxetine (90/11%) و Oxazepam (90/11%) برآورد گردید و بیشترین میزان تداخل دارو- بیماری مربوط به تداخل ناهنجاری های لخته خون با دارویClopidogrel (4/29%) بود. بیشترین طبقه دارویی مورد استفاده سالمندان مورد مطالعه از داروهای نامناسب، Benzodiazepine ها (98/49%) بودند. رابطه آماری معنی داری بین میزان درآمد با مصرف داروی نامناسب وجود داشت(041/0P=).
  نتیجه گیری
  میزان مصرف داروی نامناسب در میان سالمندان در مقایسه با بسیاری از کشورها زیاد می باشد. مصرف چنین داروهایی، سالمندان را در معرض واکنشهای دارویی نامطلوب قرار می دهد.
  نتایج این مطالعه نشان میدهد که نیاز به تدوین و عملیاتی نمودن دستورالعملهای علمی استفاده از داروها، ارتقای معیارهای استفاده از آنها، و بهبود آگاهی پزشکان وجود دارد و این امر می تواند منجر به پایش توام با دقت در رژیم دارویی بیماران سالمند می گردد. برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان برای آموزش چنین مواردی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مصرف داروی نامناسب، معیار Beers، سالمندان
 • فرنوش شمس، دکتر افسون حسنی مهربان، قربان تقی زاده صفحه 70
  هدف
  افراد سالمند به صورت چشمگیری بیشتر از افراد جوان در شرایطی که تداخل حسی به وجود می آید دچار نوسان می شوند و احتمال افتادن بیشتری دارند. با توجه به چشم انداز افزایش جمعیت سالمندی در ایران آینده و عدم کنترل پوسچر مناسب و بالا بودن هزینه های عواقب احتمالی آن دراین پژوهش به بررسی اثر آموزش تعادل چند حسی بر کنترل وضعیتی سالمندان و مقایسه آن با گروه کنترل پرداخته شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی از روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده استفاده شد و 34 زن سالمند سالم در دو گروه مداخله (19) و کنترل (15) به ترتیب با میانگین سنی 4/72 و 9/72 سال در مطالعه شرکت نمودند. قبل و بعد از مداخلات درمانی جهت بررسی میزان کنترل پوسچرال و تعادل عملکردی سالمندان به ترتیب از صفحه نیرو و تست برگ استفاده شد.گروه مداخله در برنامه تعادلی چند حسی به مدت 5 هفته و هفته ایی 3 جلسه 1 ساعته شرکت کردند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و تی وابسته انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بعد از طی دوره مداخله، تغییرات کنترل پوسچرال در دو شاخص طول مسیر و سرعت میانگین در حالت چشم باز(001/0=P) و چشم بسته(0001/0=P) و تست برگ(002/0=P) بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرینات تعادلی چند حسی حتی در مدت زمان کوتاه می تواند باعث بهبود کنترل پوسچرال و همچنین تعادل عملکردی سالمندان شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، کنترل پوسچرال، باز آموزی تعادلی چند حسی، تست برگ
|
 • Page 13
  Introduction
  There have been several studies published in the medical literature over the past 30 years that address the association between tea consumption and osteoporosis with inconsistent findings. A meta-analysis was undertaken, including 8 studies, to determine the effect of tea consumption on the risk of fracture.
  Methods
  This systematic review and meta-analysis conducted on articles published from 1980 to 2010. We searched the following electronic databases: medline, pubmed, ISI, Embase and Chocrane and also reverent journals using mesh search terms including caffeine, tea, coffee, osteoporosis, Bone Mineral Density (BMD) and fracture*. All the relevant English written articles reviewed by two independent researchers. After title and abstract review non-relevant articles were excluded. The full text of accepted publications was obtained and their content reviewed for final inclusion. Using MOOSE (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology) criteria, relevant articles with high quality, reporting odds ratio (OR) or risk ratio (RR) for fracture following tea consumption, selected for meta-analysis.
  Results
  Four hundred and twenty one articles found through the primary searches; 78 full text articles evaluated. Only 8 of them fulfilled all the inclusion criteria and their relevant data were extracted included into the analysis. The meta-analysis showed that tea consumption can have a protective effect on the risk of hip fracture which is not significant (RR=0.872; 0.733-1.038). Analysis by type of the studies suggests that according to cohort studies there is a significant decrease in the risk of hip fracture following tea consumption (RR=0.749; 0.603-0.929) while case-control studies do not support this findings (RR=1.157; 0.863-1.553).
  Conclusion
  Tea as a popular drink throughout the world can reduce the risk of osteoporotic bone fractures along with its known antioxidant effects.
 • Page 21
  Background
  Tetanus is a neurologic disorder which occurs as sporadic cases in people with incomplete vaccination course.The most tetanus patients are people over 60 years of age.It is a important disease in elderly patients because of risk of severe forms and high rate of morbidity and mortality This study was conducted to evaluate tetanus immunity in 50 years of age and older people in kashan-Iran.
  Methods
  This cross-sectional survey was conducted on 180 randomly selected adults, 50 years of age and older who visited Booali laboratory for check up examination in kashan -Iran in 2008.After taking consent form standard questionnaires consisting demographic data and history of vaccination were filled and 5cc blood taken from selected persons and tetanus toxoid-specific antibody were measured by ELISA method. Results were analyzed by SPSS and presented by descriptive statistics.
  Results
  Sixty five per cent of adults 50 years of age and olderhad no protective levels of tetanus antitoxin (< 0.1 IU/mL). Overall,180 persons were included. Of these, 72 (40%) had never received a toxoid booster, while 47 (26.1%) had received a booster at least once. Among 86 participants aged >60 years, 6 (7%) had protective antitoxin levels ≥0.1-1 IU/mL, and 5(5.8%) had protective antitoxin levels ≥1 IU/mL. Male gender and prior receipt of toxoid booster(s) wereassociated with protective tetanus immunity. Tetanus antitoxin levels declined with age.
  Conclusion
  It appears that most 50 years of age and older adults do not have protective levels of tetanus antitoxin because of inadequate vaccination coverage. There is a need to improve the immunity levels of this age group.
 • Page 26
  Objective
  This study has been done in order to review the effect of client-centred occupational therapy on satisfaction and performance in self care activities among clients with stroke.
  Materials And Methods
  In this study,24 clients with stroke who were referred to the Rofeydeh stroke rehabilitation center based on the inclusion criteria were selected by randomized sampling.12 clients in the intervention group and 12 clients in the control group were participated that 2 clients from study group refused to continue study. Then the clients in intervention group received 24 sessions(each session lasted 45 min) client-centred occupational therapy in self-care activities. time of each treatment session for both groups was 45 minutes. Data collection tools, included a questionnaire for demographic characterize of clients, Canadian Occupational Performance Measure)COPM) and Barthel's ADL Index.
  Results
  There was no significant difference between two groups in satisfaction, performance and independency in self-care, before intervention. Also any significant differences was not found after intervention between two groups in satisfaction, performance and independency in self-care after intervention. But in each group a significant difference was found before and after intervention in satisfaction (p=0/009),performance(p=0/028) and independency in self-care(p=0/019)in intervention group. Also in control group, a significant difference was found satisfaction (p=0/011),performance(p=0/007) and independency in self-care(p=0/029)before and after that period.
  Conclusion
  Findings of this study showed that client-centred occupational therapy could improve satisfaction, performance and independency in self-care among clients with stroke, but this effect was not so much that shows the difference between two groups and a significant difference only was found between before and after the intervention in the study group.
 • Page 34
  Objective
  The population of the elderly is increasing in the world so that in 2050 more than 20% of the world's population will consist of elderly people and the majority of whom will live the developing countries. Psychological disorders are the most important problems among elderly people. There are some barriers in the elderly with specific race and ethnicity that can lead to difficulty in detection and interpretation of psychological and mood disorders, for instance the different languages and low education. In this survey, the prevalence of depression in Turkmen elderly people over 60 years were measured based on standard tests.
  Methods
  This study is a cross-sectional one which was conducted on 300 community- dwelling Turkmen over 60 without cognitive impairment. Samples were selected cluster randomly. In this research a questionnaire containing demographic information and standardized questionnaires of depression in the elderly (GDS15) were used. They were completed with an interview.
  Results
  Data analysis showed that the mean depression score was 4.31± 3.353 and 20 percent of them had mild depression, 10 percent moderate depression, 3 percent severe depression and 67 percent were asymptomatic. According to research the mean age for men was 69 ± 7/06 and 67±6/48 for women.
  Conclusion
  Depression is a significant problem in public health. The prevalence of moderate and sever depression among older Turkmen adults is less or similar to rates found in other researches in Iran. It is necessary to identify the planning and treatment for mild depression.
 • Page 40
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the relationship between demographic characteristics and retirement satisfaction in elderly members of registered retirement Education Center in Ahwaz.
  Materials And Methods
  This study was descriptive-correlative. The sample of study includes ninety-six retirees referring to retirement center of Ahvaz Using Convenience of haphazard sampling in year 1388. Participants were requested to fill in Retirement Descriptive Index as well as a demographic questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistic, Simple correlation and regression repeatedly analysis (by SPSS 16 versions).
  Results
  There are significant positive correlation between health, employment, financial status, usefulness feeling, spouse employment with retirement satisfaction and negative correlation between retirement age and spouse retirement with retirement satisfaction.
  Conclusion
  This study reveals that health, re-employment after retirement, having a good financial status and usefulness feeling increase retirement satisfaction. But retirement age and retirement satisfaction‌ decrease it.
 • Parviz Sharifi (Phd), Amir Panahali Page 49
  Objective
  The aim of this study to happiness among the Elderly Residing at Home and at Old People's Homes.
  Material And Methods
  The subjects were 100 old people from Tabriz city 50 residing at home and 50 at old people's homes). The subjects Elderly Residing at Home and at Old People's Homes were selected through availability non-random method. In order to collect data, Oxford happiness questionair was used. Independent test were applied to analyze data.
  Results
  The results showed that the happiness of the elderly living at home significantly more than the elderly living in the house is elderly. Among the components of happiness, level of life satisfaction, mental health, positive mood and elderly residents in the incomes of the elderly living at home significantly higher in the older house. However, both groups showed no significant difference in levels of self-esteem.
  Conclusions
  Findings suggest that the happiness of the elderly living at home because they enjoy the respect and affection of family and social support significantly more elderly people living in the house is elderly. And vice versa Live in house for elderly people who could take over the family, but due to economic conditions and family to house the elderly have been deposited Reduce the lack of life satisfaction and happiness is not in the end.
 • Page 56
  Objectives
  Studies demonstrated that chronic diseases are more frequent among elderly than other groups of population. Therefore, it seems plausible that more pharmaceuticals are consumed by them than by other groups of patients.The elderly are most likely to be threathened by pharmaceuticals because of their more drug consumptions. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics are reported as major threats for elderly because they may change the effect of drugs in elderly's oraganisisms.the other threat which is worth to be noted is inappropriate prescriptions for elderly. These threats are among the well known phenomena, discussed in recent and relevant literature, and may develop great side effects on the elderly's health and well- being. Materiala and
  Methods
  For the purpose of the present study 212 patients aged 60 and more discharged from 4 (2 teaching and 2 non-teaching) general hospitals affiliated with TUMS selected. Beers Criteria was employed to assess inappropriate use of pharmaceutical of the sample.
  Results
  Findings reveal that there was a significant relation between the level of income and inappropriate use of pharmaceutical among the sample(P=0/041). The most frequent inappropriate use of drug belongs to Alprazolam(16/66%),Chlordiazepoxide(14/28%),Fluoxetine(11/90%) and Oxazepam(11/90%) respectively. Clopidogrel was determined as the most interactive drug with heart disease(29/4%). Benzodiazepine recognized as the most frequent class of pharmaceuticals consumed by the patient(49/98%) and the mean age for study population equaled 69/32years.
  Conclusion
  Inappropriate consumption of pharmaceutical was relatively high among the study population, in comparison to other countries. Benzodiazepines were recognized as the most frequent drugs used inappropriately by the sample. Such a behavior may position the elderly to unpredicted and unpleasant side effects resulted from drugs interaction. Training physicians and medical students in this respect is suggested.
 • Page 70
  Objective
  It has been found that older adults fell or swayed significantly more than younger adults under sensory conflict conditions. Considering the prospects of future increase in elderly population of Iran and lack of proper postural control and high costs of its probable consequences, this study investigated the effects of Multi balance training on postural control.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 34 older women participated in two training and control groups with the mean age of 72.4 and 72.9 respectively. Before and after training, to investigate the functional balance and postural control, Berg Balance Scale and force plate were used. The training group participated in multisensory balance training sessions of 1 hour classes held three days per week for five weeks. Data was analyzed by use of independent sample t- test and paired t-test.
  Results
  The analysis showed significant differences between training group and control group after balance training on the measured parameters of postural control consisted of path length and mean velocity in the eyes open (p=0/001) and eyes closed (p=0/0001) conditions and Berg Balance Scale(p=0/002).
  Conclusion
  Results indicate that multisensory balance training can improve the parameters of postural control even in short term.