فهرست مطالب

علوم به زراعی گیاهی - سال دوم شماره 5 (پاییز 1389)
 • سال دوم شماره 5 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین رضا جمشیدی، محمد امین آسودار صفحه 1
  یکی از اهداف زیربنایی تولید در بخش کشاورزی اجرای روش های مکانیزه و جدید کاشت محصولات می باشد که موجب افزایش بهره وری و پایداری تولید در این بخش شده است. بنابراین جهت افزایش تولید گندم در واحد سطح، استفاده از فناوری مکانیزه به ویژه کاربرد ماشین های جدید کاشت توصیه می گردد. در این راستا به منظور ارزیابی عملکرد دو سیستم کاشت گندم به صورت جوی و پشته در مقایسه با روش کاشت مرسوم به عنوان شاهد، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در شهرستان شوشتر واقع در شمال خوزستان انجام شد. در این آزمایش پس از شخم با گاوآهن برگردان دار در عمق 25 سانتی متری و تعداد دو مرتبه دیسک در عمق 10 سانتی متری، 9 تیمار متفاوت کاشت مورد مقایسه قرار گرفتند. تیمارها شامل نوع کشت (هیرم کاری و خشکه کاری)، کاشت با خطی کارهای روی پشته (شیار بازکن ثابت و شیار بازکن فنردار) و سه خط کشت روی پشته با فاصله ردیف های 60 و 75 سانتی متری با سه تکرار در قالب طرح آماری فاکتوریل خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که کشت هیرم کاری، استفاده از خطی کار با شیار بازکن فنردار و فاصله ردیف های 75 سانتی متری میزان عملکرد را در سطح یک در صد (01/0≥ P) در مقایسه با روش مرسوم به میزان 33 درصد افزایش داد. همچنین این فاصله در شاخص برداشت، نوع کشت و نوع شیاربازکن تفاوت بسیار معنی دار نشان داد. بیشترین عملکرد دانه (5467 کیلوگرم) مربوط به تیمار هیرم کاری، فاصله ردیف‎های 75 سانتی متری و استفاده از خطی کار با شیاربازکن های فنردار بود و کمترین عملکرد (4133 کیلوگرم) مربوط به تیمار کشت مرسوم منطقه به دست آمد. نتایج محاسبات نشان داد که کاشت به صورت هیرم کاری، در ردیف های 75 سانتی متری دارای سه خط کاشت با شیار بازکن های فنردار مناسب ترین تیمار در افزایش عملکرد دانه و ماده خشک تولیدی می باشد که در مقابل کشت مرسوم 9 درصد افزایش عملکرد داشت.
  کلیدواژگان: کشت روی پشته، هیرم کاری، خطی کار، عملکرد گندم، فاصله ردیف های کاشت
 • پیوند پاپن، منا گلابی صفحه 11
  مناطق خشک، چون ایران دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد می باشند، لذا تجمع املاح در سطح خاک، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین اعمال یک روش عملی جهت برآورد آب مورد نیاز به منظور اصلاح خاک برای کشاورزی امری ضروری است. هدف از این تحقیق، مدل سازی ریاضی شوری و سدیم زدایی در 2 منطقه بدون کاربرد ماده اصلاح کننده (اسید سولفوریک) در شمال شرق استان خوزستان می باشد. آزمایش در دو منطقه 1 و 2 با چهار تیمار، تیمار اول 25 سانتی متر، تیمار دوم 50 سانتی متر، تیمار سوم 75 سانتی متر و تیمار چهارم 100 سانتی متر آب و چهار تکرار تا عمق 150 سانتی متر در کرت های 1×1 متر انجام گرفت. با استفاده از داده های هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل و تعادلی بدست آمده نرم افزار SPSS12.0 یازده مدل ریاضی استخراج گردید. نتایج حاصل از برازش مدل های ریاضی بیانگر این مطلب است که در منطقه یک معادله درجه سه برای هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل بیشترین همبستگی و معادلات اس و لجستیک کمترین همبستگی را داشته است. در منطقه دو برای هدایت الکتریکی معادلات مرکب، رشد و نمایی بیشترین همبستگی و معادلات اس و لجستیک کمترین همبستگی را دارا می باشند. در مورد درصد سدیم قابل تبادل نیز نتایج مانند منطقه یک بوده است.
  کلیدواژگان: آبشویی، شوری زدایی، سدیم زدایی، اصلاح کننده، خوزستان
 • مرضیه بهداروند، خلیل عالمی سعید، سید عطاءالله سیادت، مهران شرفی زاده صفحه 21
  این بررسی به منظور تعیین تراکم و نسبت خطوط مادری به پدری لاین‎های والدینی ذرت در تولید بذر به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 در مزرعه تولید بذر شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی استان خوزستان به اجرا در آمد. تراکم (60، 70، 80 و 90 هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و آرایش کاشت لاین‎های مادری و پدری به صورت 4:2 و 6:2 در کرت فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد تراکم فقط بر وزن تک دانه و وزن چوب بلال در متر مربع اثر معنی دار داشته و بر بقیه صفات دیگر اثری نداشته است. بررسی میانگین های این 2 صفت نشان داد تک دانه فقط با رسیدن تراکم به 90 هزار بوته کاهش معنی داری می یابد ولی وزن چوب بلال از 60 هزار تا 80 هزار بوته تغییر محسوسی نداشت و فقط با با رسیدن تراکم به 90هزار بوته افزایش معنی داری می یابد. تجزیه واریانس نشان داد نسبت خطوط مادری به پدری فقط بر بیوماس تک بوته اثر معنی دار داشت و بر بقیه صفات دیگر اثری نداشته است. ولی اثرات متقابل این دو عامل فقط بر وزن هزار دانه تاثیر داشت. به طوری که در نسبت 4 خط مادری با افزایش تراکم وزن هزار دانه مرتبا کاهش یافت درحالی که در نسبت 6 خط مادری افزایش تراکم تا 80 هزار بوته وزن هزار دانه را افزایش داد ولی با افزایش آن به 90 هزار بوته وزن هزار دانه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تراکم بوته، ذرت، عملکرد
 • زینب عنافجه، عبدالمهدی بخشنده، عبدالنور چعب، فرشاد ابراهیم پور، اسکندر زند صفحه 29
  به منظور بررسی تاثیر علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و برخی پارامترهای کیفی کلزا، آزمایشی با آرایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی مرکز ترویج کشاورزی شهر ملاثانی اهواز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 2 فاکتور تراکم بوته خردل وحشی در 5 سطح (0، 7، 14، 21 و 35 بوته در مترمربع) بعنوان فاکتور اولیه و تراکم بوته کلزا در 3 سطح (60، 80 و 100 بوته در مترمربع) بعنوان فاکتور ثانویه می باشند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تراکم های مختلف خردل وحشی و گیاه کلزا بر عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و پروتئین دانه کلزا معنی دار بود، منتها برای درصد پروتئین محتویات دانه کلزا غیرمعنی دار گردید. افزایش تراکم خردل در تراکم های متفاوت بوته کلزا موجب کاهش عملکرد دانه به میزان 87، 89 و 80 درصد، درصد روغن به میزان 26، 47 و 52 درصد، عملکرد روغن به میزان 90، 94 و 90 درصد و عملکرد پروتئین به میزان 85، 86 و 75 درصد به ترتیب در تراکم 60، 80 و 100 بوته کلزا نسبت به شاهد کلزا گردید. ضمنا با افزایش تراکم گیاه کلزا درصد روغن آن زیاد شد. در حالیکه بیشترین عملکرد روغن به ترتیب از تراکم های 80، 100 و 60 بوته حاصل گردید. عملکرد پروتئین و دانه از تراکم های متفاوت کلزا تاثیر مشابهی پذیرفتند، بگونه ای که بالاترین مقدار آنها به ترتیب از تراکم های 80، 60 و 100 بوته بدست آمد. بطورکلی با ازدیاد خردل وحشی در واحد سطح میزان عملکرد دانه کاهش می یابد اما این کاهش بسته به تراکم گیاه کلزا متفاوت است. در حالیکه این امر در رابطه با درصد روغن برعکس است.
  کلیدواژگان: کلزا، رقابت، درصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد دانه، خردل وحشی
 • زهرا خدارحم پور، رجب چوکان صفحه 43
  به منظور شناخت مبانی مورفولوژیکی اختلاف عملکرد و تعیین مهم ترین صفات موثر بر عملکرد در هیبریدهای ذرت، آزمایشی در سال 1387 در شهرستان شوشتر انجام شد. 28 هیبرید در تاریخ 5 مرداد ماه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و 30 صفت مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با صفات دوره‎ی پرشدن دانه، دوره ی رشد گیاه، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در بلال همبستگی مثبت و معنی دار و با سایر صفات همبستگی نداشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که تنها صفت دوره‎ی پرشدن دانه وارد مدل شد و 63 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود. در تجزیه‎ی عاملی صفات، نه عامل مستقل، مجموعا 49/84 درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه نمودند. مشخصات دانه به عنوان عامل اول، 57/12 درصد از کل واریانس داده ها را تشکیل دادند. عامل دوم خصوصیات رشدی گیاه، عامل سوم طول پدانکل، عامل چهارم صفات فنولوژیکی، عامل پنجم تعداد برگ ها، عامل ششم عملکرد دانه، عامل هفتم مشخصات بلال، عامل هشتم قطر بلال و قطر چوب بلال و عامل نهم وزن هکتولیتر نامگذاری گردید. این عامل ها به ترتیب 2/12، 5/10، 92/9، 47/9، 5/8، 1/8، 75/7 و 48/5 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. صفات وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه از اهمیت کمتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: ذرت، همبستگی، رگرسیون گام به گام، تجزیه به عامل ها
 • روح الله رضایی ارشد، غلامعباس صیاد، مسعود مظلوم، علیرضا جعفرنژادی، وحید محمدی صفارزاده صفحه 55
  اندازه گیری مستقیم ویژگی های هیدرولیکی خاک وقت گیر و پر هزینه بوده و تا حدی به علت ناهمگن بودن خاک و خطاهای آزمایشگاهی غیرقابل اعتماد است. لیکن، اندازه گیری های نقطه ای نمی تواند نماینده واقعی این ویژگی ها باشد، مگر آنکه تعداد بسیار زیادی نمونه برداری صورت گیرد. در عوض ویژگی های هیدرولیکی خاک می-تواند از جایگزینی داده های زودیافتی مانند بافت خاک، چگالی ظاهری و درصد توزیع اندازه ذرات با استفاده از توابع انتقالی خاک (PTFs) بدست آید. شبکه های عصبی (ANNs) و رگرسیون آماری از جمله روش هایی هستند که برای استخراج توابع انتقالی خاک استفاده می شوند. دراین پژوهش از ساختار شبکه عصبی نوع پرسپترون چند لایه با الگوریتم آموزشی مارکوات لورنبرگ و مدل رگرسیونی خطی حذف پس رونده برای استخراج این توابع برای سرعت نفوذ نهایی آب به خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک همچون چگالی ظاهری، تخلخل موثر و بافت خاک استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رگرسیون خطی با میانگین مربعات خطای 9/51 سانتی متر در روز کارایی بهتری نسبت به شبکه عصبی با میانگین مربعات خطای 118 سانتی متر در روز دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، ویژگی های هیدرولیکی خاک، توابع انتقالی خاک (PTFs)، نفوذپذیری خاک
 • الناز مومنی، داود افیونی، غلامرضا زارعی صفحه 63
  خشکی انتهای فصل از تنش‎های است که باعث کاهش عملکرد گندم در مناطق خشک ونیمه خشک می گردد. در برخی مناطق از جمله استان اصفهان زارعین به دلایلی از جمله کمبود آب آبیاری و مصادف شدن آبیاری مراحل آخر رشد گندم با کشت بهاره، از آبیاری گندم خودداری می کنند و مزارع گندم آبی از یک یا دو آبیاری آخر فصل محروم می شوند. این تحقیق با هدف انتخاب ژنوتیپ‎های متحمل به تنش خشکی انتهای فصل، با 16 لاین پیشرفته گندم نان که از سری WS-87 و از لاین های بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر می باشند در شرایط تنش خشکی انتهای (قطع آبیاری بعداز ظهور سنبله ها) و طرح آماری، بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 88-1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد. صفات مورد بررسی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و همچنین صفات روز تا سنبله دهی و روز تا رسیدگی فیزیواوژیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت بین ارقام از نظر عملکرد و تعداد سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه، روز تا سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی در سطح خطای 1 درصد و از نظر تعداد دانه در سنبله در سطح خطای 5 در صد معنی‎دار بود. بیشترین عملکرد دانه را لاین‎های WS-87-15،WS-87-2، WS-87-8و WS-87-16به ترتیب به میزان 3/4655، 3/4505، 4486 و 7/4241 کیلوگرم در هکتار تولید کرده، و درگروه آماری مشترکa می باشند. کمترین میزان عملکرد، در این آزمایش مربوط به لاین ws-87-3، به میزان 3/3383 کیلو گرم در هکتار می باشد که در گروه آماریe قرار گرفته است. با توجه به بررسی اجزای عملکرد، ژنوتیپ WS-87-15 به عنوان مناسبترین ژنوتیپ، برای شرایط تنش خشکی، انتهای فصل معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: گندم، تنش خشکی، ژنوتیپ، عملکرد
 • عبدالکریم آل کثیر، ناظر آریان نیا، شاپور لرزاده صفحه 73
  به منظور تعیین میزان تاثیر هر کدام از گونه های علف های هرز بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد اقتصادی و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی با چهار تکرار و 10 تیمار در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 89 - 88 در اراضی کشت وصنعت نیشکر میان آب شوش اجراء گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- حذف پنیرک 2- حذف خردل وحشی 3- حذف شبدر 4- حذف پنیرک وخردل وحشی 5- حذف پنیرک و شبدر 6- حذف شبدر و خردل وحشی 7- حذف پهن برگ ها 8- حذف باریک برگ ها 9- حذف تمام علف های هرز(شاهد بدون علف هرز) 10- بدون حذف علف های هرز (شاهد با علف هرز) نتایج این مطالعه نشان داد که گونه های مختلف قدرت رقابتی متفاوتی دارند، در این بین پهن برگ ها بیشترین اثر رقابتی و در بین پهن برگ ها به ترتیب خردل وحشی و پنیرک بیشترین تاثیر منفی را روی عملکرد بیولوژیکی، اقتصادی و اجزاء عملکرد کلزا داشتند. پس از آنها باریک برگ ها قرارگرفتند.
  کلیدواژگان: کلزا، رقابت، علف های هرز، عملکرد
|
 • A. R. Jamshidi, M. A. Asoodar Page 1
  One of the basic aims of crop production is always working on new research areas to develop new crop planting methods to increase the benefits of agricultural productions. In order to increase crop yield, improving planting methods might be recommended. To examine new planting methods including raised bed planting, an experiment was conducted using different furrow openers on grain drills under moist and dry soil conditions. This experiment was established in north of Khuzestan in 2009. A moldboard plow with 25 cm working depth followed by twice 10 cm depth disc harrows was used for soil preparation. Two methods of seed planting including planting in moist and dry soil conditions using grain drills equipped with fixed and spring loaded furrow opener were applied. The effects of bed width and also seeding row space of 60 and 75 cm on seedling emergence and grain yield were evaluated. A completely randomized block design with three replications was used wheat)Triticum aestivum L(variety for this study was Attila with the norm of 165 kg/ha which was sown at 40 mm depth for all treatments. Results showed that moist planting on raised bed by 75 cm distance between rows using spring loaded furrow openers improved seedling emergence and produced significantly)P≥1% (higher grain yield. This treatment was able to increase 33% greater grain yield than flat planting. Conventional planting which did not put fertilizer under the seed bed, followed flooding irrigation produced the lowest amount of grain yield. Harvest index was significantly)P≥1%(greater where new planting methods and raised bed were compared. More grain yield was produced under moist (5467 kg/ha) seeding conditions compared to dry (4133 kg/ha) seeding soils. Finally, the highest harvest index and grain yield were produced where the moist soil with grain drills equipped spring loaded furrow opener and row space of 75 cm were applied.
 • P. Papan *, M. Golabi Page 11
  In arid area such as, Iran rainfall is low and evaporation is high. Therefore, accumulation salts on the surface of soil in these areas are unavoidable. For that reason application, practical method for determination water requirement for reclamation soil is necessary. The primary aim of this study is to evaluate mathematical models of desalinization in two zones of northeastern Khuzestan province (southwestern Iran) without the use of a soil amendment. At each experimental site, were applied four leaching-depth treatments (25, 50, 75 and 100 cm of water) and two soil-amendment treatments (with and without sulfuric acid), for a total of eight treatments, in one-meter-square plots. Also, were established four replicate plots of each treatment. Before and after each leaching, were collected soil samples every 25 cm from the surface to a depth of 150 cm and were measured the electrical conductivity of each sample. Then11 mathematical models were developed using SPSS 12.0 software. In each model, the ratio of the net depth of irrigation to soil depth was used as the independent variable (X), while the ratio of the difference between the final electrical conductivity and the equivalent electrical conductivity to the difference between the initial electrical conductivity and the equivalent electrical conductivity was used as the dependent variable (Y). Statistical analysis of these mathematic models indicates that in zone one and two, the cubic equation is the best and the s equation is the worst equation for desalinization. In addition in these regions the cubic equation is the best and the logistic equation is the worst for desodification. Generally, the cubic equation obtained here can be generally applied to determine the appropriate leaching depth in the Shavoor plain in northern Khuzestan province, southwestern Iran.
 • M. Behdarvand, K. Alami Saeid, S. A. Siyadat, M. Sharafi Zadeh Page 21
  This study was to determine the density and the ratio of maternal to paternal lines,paterntal lines of corn seed production as a split plot design in randomized complete block with four replications in the 1388 farm seed production agro-industry company martyr Beheshti province implemented respectively. Density (60, 70, 80 and 90 thousand plants per hectare) as the main factor and planting pattern of maternal and paternal lines and 6:2 to 4:2 in the sub-plots were considered. Analysis of variance showed density only single grain weight and cob weight per square meter and had no significant effect on the rest of the other characters did not work. Rated mean values of these two traits showed only a single grain density to reach 90 thousand plants, but finds a significant decrease in cob weight from 60 thousand to 80 thousand plants did not change significantly and only with a density reaching 90 thousand plant finds a significant increase. Analysis of variance showed that maternal lines than to paternal of only single plant biomass have significant effects on other traits and the other has no effect. The interaction between these two factors, but only had influence on grain weight. So much so that the ratio of 4 lines of maternal density increased seed weight continuously decreased while the ratio of 6 line maternal density increased to 80 thousand per plant, seed weight increase, but increasing it to 90 thousand per plant, seed weight decrease.
 • Z. Anafjeh, A. Bakhshandeh, A. Chaab, F. Ebrahimpour, E. Zand Page 29
  In order to investigate mustard effect on seed yield and seed oil and protein content, an experiment with factorial arrangement within a randomized complete block with four replications was conducted in 2007 at field research of Mollasani Agricultural Extension Center, Ahvaz, Iran. Treatments included, mustard density at five densities (0, 7, 14, 21 and 35 plants m-2 (as primary factor and canola density at three densities (60, 80 and 100 plants m-2) as secondary factor. The results indicated that seed yield, oil percentage, oil yield and protein yield of seed canola were significant affected by interaction between canola and mustard densities, but protein percentage of seed canola wasn’t significantly. the increase in mustard density at various densities of canola caused to reduction in seed yield (87, 89 and 80 percentage decreasing in 60, 80 and 100 plants of canola, respectively), oil percentage (26, 47 and 52 percentage decreasing in 60, 80 and 100 plants of canola, respectively), oil yield (90, 94 and 90 percentage decreasing in 60, 80 and 100 plants of canola, respectively) and protein yield (85, 86 and 75 percentage decreasing in 60, 80 and 100 plants of canola, respectively). In addition, enhanced canola density increased oil percentage, while the highest oil yield was obtained in 80, 100 and 60 plants of canola, respectively. Protein and seed yield had a similar to change pattern in various density of canola. The highest protein and seed yield observed by 80, 100 and 60 canola plants, respectively. In addition, enhanced mustard density decreased seed yield and oil percentage, but was differ this decreasing at various density of canola. While was opposite protein percentage.
 • Zahra Khodarahmpour, Rajab Choukan Page 43
  In order to identify the morphological sources for yield variation and to determine the most important traits affecting yield in Corn hybrids, an experiment was conducted in 2008 in Shushtar City. 28 hybrids studied using a RCBD with 3 replications on 30 morphological traits. Correlation coefficients results indicated that grain yield with grain filling period, plant growth period, grain row number in ear and grain number in ear traits had positive significant correlation and with other traits had no torrelation. Stepwise regression results indicated that only grain filling period was input into the model and 63 percent determined variation of grain yield. In factor analysis traits, 9 independent factors, 84.49 percent of all data variation explained. Grain characteristics as first factor, explained 12.57 percent of all data variance. Second factor, plant growth characteristics, third factor podancul length, fourth factor phonological traits, fifth factor leafs number, sixth factor grain yield, seventh factor ear characteristics, eigth factor ear diameter and ear wood diameter and ninght factor hektolitr weight were named. This factors 12.2, 10.5, 9.92, 9.47, 8.5, 8.1, 7.75 and 5.48 percent recpectively of all data variations determined. 1000 grain weight and grain protein percent were enjoyed of low important.
 • R. Rezae Arshad, Gh. A. Sayyad, M. Mazloom, A. R. Jafarnejadi, V. Mohammadi Saffarzadeh Page 55
  Direct measurement of soil hydraulic characteristics is costly and time-consuming. This method is partly unreliable due to soil heterogeneity and laboratory errors. Instead, soil hydraulic characteristics can be predicted using readily available data such as soil texture and bulk density using pedotransfer functions (PTFs). Artificial neural networks (ANNs) and statistical regression are two methods which are used to develop PTFs. In this study, the multi-layer perceptron neural network with Levenberg-Marquadet training algorithm and backward logistic regression model are used to deriving this functions for water final infiltration rate in soil, using readily available soil properties such as bulk density, effective prosity and soil texture. The results showed that linear regression with mean square error 51.9 (cm day-1) has better performance than neural network with mean square error 118 (cm day-1).
 • E. Momeni, D. Afiuni, Gh. Zarei Page 63
  The terminal seasonal drought is one of the tensions which reduces yield of wheat in dry and semiarid areas. Farmers In some areas, including Isfahan, resist irrigating for some reasons like, lack of irrigation water and coincidence of the irrigation steps of wheat final growth with spring planting.,. And this cause water wheat farms be deprived from one or two terminal season irrigation.. This study was performed with the purpose of selecting of genotypes that are effected by terminal seasonal tension drought, with 16 advanced lines of bread wheat that are of the WS-87 series and are among lines of grain Research Department of research institute of spike and seeds reformation and production. under condition of terminal drought tension (stop of irrigation after appearing the first anthesis) and statistical plans, randomized complete block with 3 replications in crops year of 1387-88 in Agricultural Research Station in Kbvtrabad Isfahan. Studied Traits, seed performance and component performance including number of spikes in unit of area, number of grains per spike and grain weight, and also days traits to heading and days to physiologic maturity were studied. Results showed that differences between numbers from functional point and number of spikes per unit of area, seed weight, days to heading and days to physiologic maturity at the level of 1 percent error, and number grain per spike, at the level of 5 percent error were noticeable WS-87-15, WS-87-2, WS-87-8 and WS-87-16, lines hat maximum performance with respectively 4655/3, 4505/3, 4486 and 4241/7 kg in the Hktart, and are in a shared statistical group. lowest performance in this study refers to, WS-87-3 line, with the rate of 3383/3 kilograms per hectare that is placed at the E statistical group. According to the performance of components, genotype WS-87 -15 is introduced as most appropriate genotypes for drought stressful conditions, terminal seasonal drought tension conditions.
 • A.Alkathir, N. Aryannia, Sh. Lorzadeh Page 73
  In order to determine effect four weed species on yield and yield component of Canola (Brassica napus L.). for this reason effected appointment on the grain yield of Canola and enforcement experiment, to effected of four weed species competition on yield and yield components of Canola var. Hayola401 in Shush region. a field experiment conducted at Mianab sugarcane cultivation and industry Co. in 2009-2010. The experimental were compared in a Randomized Complete block design with 4 Replication and 10 treatment, the treatment of research were 1- EliminationMalvasylvestris 2- E. Sinapisarvensis 3- E. Lotus corniculatus 4- E. M. sylvestris and S. arvensis 5- E. M. sylvestris and L. corniculatus 6- E. L. corniculatus and S. arvensis 7- E. total Broad leaves weeds 8- E. total narrow leaves weeds 9- E. total weeds (controlled without weeds) 10- Not E. weeds (controlled with weeds).Results showed that there was significantly differences in grain yield and noticeable differences in weed drywight between treatments. This study showed the most competition and interference with main crop (Canola), is dependent to Sinapisarvensis of most effects and Malvasylvestris is the secondary effected on main crop.