فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue: 75, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • اسفندیار بالجانی، مادلین آراکس، سکینه محمد علیزاده صفحات 1-8
  مقدمه و هدف
  بیماران سرطانی برای سازگاری با زندگی روزمره به منابع خودشان و حمایت های اجتماعی نیاز دارند. امید یک راهکار سازگاری مهم برای این بیماران است. این پژوهش با هدف تعیین سطح امید و ارتباط آن با مشخصات فردی اجتماعی در بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی مقطعی است. نمونه ها متشکل از 115 بیمار سرطانی بالای 15 سال بودند که به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه شاخص امید هرث(HerthHope Index) جمع آوری شد. روایی این پرسشنامه از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 14 تجزیه تحلیل شد. برای تعیین اختلاف بین گروه ها از نظر نمره امیدواری از آزمون آماری t گروه های مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری p<0/05استفاده شد.
  یافته ها
  3/51 درصد بیماران شرکت کننده زن بودند. 51درصد بیماران سرطان خون داشتند و 7/71درصد آنها تحت شیمی درمانی بودند. 4/30 درصد بیماران امیدوار، 10/53 درصد بیماران امید متوسط و هیچکدام از آنها ناامید نبودند. بین جنس بیماران، نوع سرطان، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، انواع درمان، مدت زمان درمان و نوع سرطان با نمره امید ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد، ولی بین وضعیت مالی، وضعیت شغلی، سبک زندگی، سطح فعالیت، توان فیزیکی، مشکل خواب، نحوه برخورد پرستاران و اعضای خانواده با امید همبستگی معنی دارآماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  از بین عوامل مرتبط با امید بیماران سرطانی، نحوه رفتار پرستاران و اعضای خانواده، میزان خواب، سطح فعالیت، حفظ شغل قبلی و زندگی با اعضای مهم خانواده با امید بیماران سرطانی ارتباط داشتند. پرستاران و اعضای خانواده بیماران با بهبود شرایط مرتبط با این متغیرها میتوانند به حفظ امید این بیماران کمک کنند.
  کلیدواژگان: امید، سرطان، سازگاری
 • شهناز ترک زهرایی، لیلا رستگاری، ناهید خداکرمی، علی قنبری مطلق، علیزاده اکبرزاده باغبان، علیرضا طباطبایی فر صفحات 9-14
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم یکی از سرطانهای شایع در کشورهای در حال توسعه است. هم خود بیماری و هم درمانهای آن بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی تاثیر گذار است و می تواند تا مدتها ادامه داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی کیفیت زندگی دراز مدت زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی و اجتماعی بیماری است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش توصیفی همبستگی 65 نفر از افراد درمان شده از سرطان دهانه رحم را از طریق سرشماری که بین سالهای 1380-1387 بیماری آنها تشخیص داده و درمان شده بودند مورد مطالعه قرار داد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های کیفیت زندگی مختص سرطان دهانه رحم (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire – Cervix 24) پرسشنامه کیفیت زندگی تمام افراد سرطانی سازمان تحقیق ودرمان سرطان اروپا (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire – core 30،Version 3) بود. گردآوری داده ها به روش مصاحبه تلفنی توسط پژوهشگر انجام شد و شاخص های بالینی و پاتولوژی سرطان (مرحله سرطان، نوع درمان، تعداد جلسات درمان، سن زمان تشخیص بیماری) از روی پرونده بیماران توسط پژوهشگر تکمیل شد. روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه ها پیش از این مطالعه سنجیده شده بودند. داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS17 تحلیل شد. علاوه بر شاخص های آماری توصیفی از قبیل (درصد، میانگین، انحراف معیار) از رو های آمار تحلیلی نیز استفاده شد.
  یافته ها
  به طور کلی 65 بیمار با میانگین سن زمان مصاحبه 57/85±11/02 سال و میانگین سن زمان تشخیص بیماری 54/83±11/33سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی افراد درمان شده از سرطان دهانه رحم متوسط (60/7 ±98/46) است. در بعد جسمانی میانگین نمره افراد (61/9 ±80/25) و ضعیف بود. در بعد روحی-روانی میانگین نمره افراد (53/14 ±80/53) و در بعد اجتماعی میانگین نمره (33/18 ±34/61) و هر دو متوسط اعلام شدند. بین کیفیت زندگی و روابط اجتماعی-خانوادگی p<0.005)) و وضعیت اقتصادی p<0.000)) نیز رابطه آماری معنی دار مشاهده شد. در بین عوامل دموگرافیک فقط بین محل تولد افراد و کیفیت زندگی آن ها همبستگی آماری معنی دار مشاهده شد (p=0/044) و بین کیفیت زندگی و مدت زمان سپری شده از درمان با رابطه آماری معنی داری مشاهده شد(p<0.017) و بین نوع درمان و مرحله بیماری و مدت بیماری افراد رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیشترین بعد کیفیت زندگی که در افراد درمان شده از سرطان دهانه رحم بطور طولانی تحت تاثیر قرار می گیرد بعد جسمانی است. بنابراین توجه به بهبود شرایط جسمانی می تواند تاثیر مهمی بر ارتقای کیفیت زندگی افراد در طولانی مدت داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، کیفیت زندگی، عوامل بالینی و پاتولوژیک
 • مریم شیخ پورخانی، عباس عباس زاده صفحات 15-32
  مقدمه و هدف
  تجربه منحصر بفرد پدر در مرحله تشخیص سرطان فرزند مطالعات معدودی را به خود اختصاص داده است. تحقیق حاضر با هدف کشف و تجربه زنده پدران کرمانی دارای کودک مبتلا به سرطان در مرحله تشخیص انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت.
  داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق و مشاهده از 7 پدر کرمانی دارای کودک 15 – 1ساله که در بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان افضلی پور کرمان تحت درمان سرطان بودند و بطریق هدفمند نمونه گیری شده بودند جمع آوری گردید.معیار کفایت نمونه، رسیدن داده ها به حد اشباع بود. پس از ضبط و مکتوب کردن کلمه به کلمه مصاحبه هاداده هادر 3 مرحله کد گذاری شدوآنالیز همزمان داده ها با روش پدیدار شناسی کلایزی انجام گرفت.
  یافته ها
  درونمایه های بر خاسته از یافته ها شامل موارد زیر می باشد.
  آسیب دیدن با تشخیص، شامل: شوک، انکار، درد احساسی(ناراحتی و احساس گناه)، نگرانی (بلاتکلیفی)– مواجهه یا رویا رویی با تشخیص، شامل: مکانیسم های خوش بینانه(ارتباط با خدا، باز تعریف شناختی) و مکانیسم های گریز (مصرف مواد مخدر و افزایش تعهدات شغلی بصورت چند شغلی و چند شیفتی) –شامل:(خانواده ریشه ای و همسر)
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های مطالعه می تواند تصویری روشن از تجربه پدران در مرحله تشخیص سرطان کودکشان ارائه دهد و در این زمینه مفاهیم مهمی را برای پرستاران آنکولوژی جهت ارائه مراقبت جامعه نگر و منحصر به فرد مناسب آشکار سازد. محدودیت ها و پیشنهاداتی جهت تحقیق بیشتر و بهبود عملکرد پرستاران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تجربه زنده پدران، مرحله تشخیص، سرطان دوران کودکی
 • سامره اقتدار، سیما مقدسیان، حسین ابراهیمی، شیوا حیدری صفحات 33-40
  مقدمه
  تشخیص سرطان پستان حادثه ای بسیار استرس زا است که تاثیری عمیق بر جنبه های مختلف زندگی روزانه داشته و نیاز به حمایت را افزایش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی مراقبت های حمایتی پرستاران و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
  مواد وروش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی،100 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها، با پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی- اجتماعی و بالینی، کیفیت زندگی و مراقبت های حمایتی پرستاران جمع آوری گردید. اعتبار ابزار از طریق روایی محتوا و پایائی آن با استفاده از ضریب کرونباخ تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 14 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی(کای دو، فیشر و آزمون مستقل تی) تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 99/8± 78/45 بود و فراوان ترین گروه سنی با 21درصد مربوط به گروه سنی 39-35 سال بود. طول مدت بیماری 50درصد بیماران 4-1 سال و میانگین طول مدت ابتلا به سرطان پستان 46 /1±08/2 بود. یافته ها نشان داد که 6/63 درصد از بیماران از مراقبت های حمایتی متوسطی برخوردار بودند. کیفیت زندگی کلی در 5/52 درصد زنان نامطلوب بود. براساس یافته های این پژوهش، مراقبت های حمایتی پرستاران با کیفیت زندگی همبستگی مستقیم و معنی داری داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که سرطان و درمان آن کلیت فرد را تحت تاثیر قرار می دهد اطلاعات به دست آمده از این بررسی می تواند پرستاران را در ارائه مراقبت های حمایتی یاری نماید. پرستاران می توانند با ارتقا مراقبت های حمایتی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان شوند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، کیفیت زندگی، مراقبت های حمایتی
 • آناهیتا معصوم پور، فرید زائری، اکرم دبیریان صفحات 41-47
  زمینه و هدف
  کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بیماری واقدامات تشخیصی ودرمانی درد رازیاد تجربه مینمایند و.پرستاران موظفند تا تاثیرات عاطفی وفیزیکی اقدامات دردناک را کاهش دهند. سرمای محیطی به میزان قابل توجهی درد ناشی از تزریقات را در کودکان کاهش میدهد.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کمپرس یخ بر شدت درد حین تزریق زیر جلدی آمپول جی سی اس اف در کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب تهران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کار آزمایی بالینی با طرح متقاطع میباشدنمونه ها شامل 35 کودک سرطانی(12-6)سال مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب تهران جهت ادامه در مان بودندو هر نمونه بصورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی تحت کمپرس یخ یا تزریق به روش معمول قرار گرفت. در دومین نوبت تزریق این روش بر عکس انجام شد. در گروه مداخله 3 دقیقه قبل از انجام تزریق جهت بیحس کردن در ناحیه تزریق کمپرس یخ گذاشته شد وسپس تزریق انجام گردیدوواکنش رفتاری (درد) کودک در 2 مرحله حین و بعد ازتزریق اندازه گیری شد.در هر بیمارستان تزریق توسط یک پرستار وارزیابی توسط پرستار دیگر انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی ومعیار رفتاری چئوپسجهت اندازهگیری شدت درد بود.داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار اس پی اس اس16 واردوتجزیه تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سن کودکان 5/8 سال و انحراف معیار 17/2 بود. تحلیل اندازه های تکراری نشان دادکه با کنترل میزان درد اولیه، تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر درد در حین تزریق و پس از آن وجود داشت(p=0/001). همچنین این تحلیل نشان میدهد که تنها متغیر تاثیر گذار بجز گروه های مورد مطالعه متغیر سن کودکان بوده (p=0/023)وبنظر میرسد که با افزایش سن کودکان آنها میزان درد بیشتری در حین وپس از تزریق گزارش کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه و تاثیر کمپرس یخ بر کاهش درد حین تزریق زیرجلدی در کودکان مقتضی است جهت همکاری کودکان بر ادامه و پیگیری درمان هنگام تزریق زیر جلدی از کمپرس یخ استفاده گردد و پیشنهاد می گردد مطالعات دیگری در زمینه کاهش درد تزریقات عضلانی دردناک در کودکان سرطانی انجام گردد.
  کلیدواژگان: درد، کمپرس یخ، شیمی درمانی، تزریق زیر جلدی، آمپول جی سی اس اف
 • مهشید پروین، طاهره اشک تراب، اعظم دبیریان، نویده نصیری صفحات 48-57
  سابقه و هدف
  بیماری پمفیگوس، یک بیماری نادر، تهدید کننده زندگی و مولد تاول در پوست و غشاء های مخاطی است. شروع بیماری پمفیگوس در بیش از 81 درصد موارد از مخاط دهان گزارش شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثردهانشویه عسل با دهانشویه آب اکسیژنه بر بهبود ضایعات دهانی در این گروه از بیماران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش کار آزمایی بالینی روی 49 بیمار مبتلا به پمفیگوس دارای ضایعات دهانی انجام گرفته است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمون (دهانشویه عسل) و شاهد (دهانشویه آب اکسیژنه) تقسیم شدند. مشاهده و بررسی بیماران طی 10 روز انجام شد و جمع آوری اطلاعات با کمک پرسشنامه، فهرست مشاهده ای تعیین درجه زخم دهانی سازمان بهداشت جهانی و چک لیست طراحی شده جهت استفاده صحیح و دقیق از این ابزار، مقیاس دیداری شدت درد و برگه ثبت زمان وقایع صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمون وشاهد از لحاظ سن، جنس، سطح سواد، وضعیت تاهل، وجود تنش در 6 ماه گذشته، سابقه بیماری خود ایمنی در بیمار و سابقه بیماری پمفیگوس در خانواده اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. در مقایسه دو گروه، درجه ضایعات دهانی درگروه آزمون(دهانشویه عسل) سریعتر(روز سوم درمقابل روز دهم) بهبود یافت. کاهش شدت درد در گروه آزمون (دهانشویه عسل)، از روز سوم بررسی، معنی دار بود (P=0.001) بر خلاف آن در گروه شاهد(دهانشویه آب اکسیژنه) تا روز دهم بررسی، کاهش شدت درد از نظر آماری معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  دهانشویه عسل در مقایسه با دهانشویه آب اکسیژنه، تاثیر سریعتر بر بهبود ضایعات دهانی و اثر بیشتر بر کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به پمفیگوس داشته است و هیچ عارضه ای در استفاده از آن مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پمفیگوس، ضایعه دهانی، عسل، آب اکسیژنه
 • فرشته ذوالریاستین، سیما سادات حجازی، ژیلا عابد سعیدی، نویده نصیری اسکویی، فریده یغمایی صفحات 64-68
  سابقه و هدف
  عدم پذیرش رژیم درمانی در بیماران همودیالیزی شایع بوده و با عوارض متعددی همراه است، از طرف دیگر رضایت زناشویی و نبود تناقض در روابط زوجین در توانایی بیماران برای پذیرش یک رژیم درمانی پیچیده موثر است. هدف این پژوهش تعیین همبستگی رضایت زناشویی و پذیرش رژیم درمانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال های 1389-1388می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است. 100 بیمار زن و مرد همودیالیزی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس معیار های ورود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت داده شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش جمعیت شناسی، بیماری و سیاهه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد که به روش تعیین اعتبار محتوا اعتبار سنجی شده و پایایی آن به روش محاسبه آلفای کرونباخ 96/. به دست آمد. پرسشنامه در حین انجام همودیالیز توسط بیماران تکمیل شد. جهت تعیین پذیرش رژیم درمانی، با استفاده از پرونده بیماران میانگین سه ماهه ی گذشته سطوح پتاسیم، فسفر، افزایش وزن بین دو دوره دیالیز و تعداد جلسات غیبت از دیالیز توسط پژوهشگر ثبت شده و پس از تعیین میزان پذیرش رژیم درمانی و رضایت زناشویی در بیماران به تعیین همبستگی این دو متغیر پرداخته شد.
  یافته ها
  56 درصد بیماران همودیالیزی مورد بررسی در مطالعه حاضر پذیرش رژیم درمانی داشته اند. 59 درصد بیماران رضایت زناشویی در حد کم و خیلی کم داشته و رضایت زناشویی 41 درصد بیماران در حد نسبی و زیاد بوده است. بین رضایت زناشویی و پذیرش رژیم درمانی همبستگی معنی داری وجود دارد و رضایت زناشویی در بین افرادی که رژیم درمانی را پذیرفته اند بیشتر از افرادی است که رژیم درمانی را نپذیرفته اند(01/0 P=).
  نتیجه گیری
  بین رضایت زناشویی و پذیرش رژیم درمانی ارتباط معنی داری وجود دارد و با برنامه ریزی و تنظیم برنامه های حمایتی و مشاوره برای بیماران و خانواده آن ها در زمینه مسائل خانواده و زندگی مشترک می توان وضعیت پذیرش رژیم درمانی و روند کنترل نارسایی مزمن کلیوی را بهتر ساخت.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، پذیرش رژیم درمانی، همودیالیز، نارسایی مزمن کلیوی
|
 • Esfandyar Baljani, Marlin Arax, Sakeenah Mohammad Alizadeh Pages 1-8
  51.3% of participants were female. 51% of patients had leukemia and 71/7% were receiving chemotherapy. 30.4% were promising and 53.1% of patients had moderate hopes and none of them were not disappointed. Between patient gender, cancer type, education level, marital status, type of treatment, treatment duration and type of cancer associated with hope scores were not statistically significant correlation, but correlation were found with financial status, living arrangement, level of activity, physical energy, problem with sleep, health care delivery and ostracism from family members
  Discussion
  Among the factors associated with cancer patients hope, caregivers and family behavior, level of activity, employment status, problem with sleep, and ostracism from family members are agents correlated with hope scores. Nurses and family members of patients with promotion of conditions associated with these variables can help to maintain hope in these patients.
 • Shahnaz Tork Zahrani, Leila Rastegari, Nahid Khdakarami, Ali Ghanbari Motlagh, Alireza Akbarzadeh Bagbn, Alireza Tabatabaee Far Pages 9-14
  Mean age of participants was 57.85 with standard deviation 11.02. Mean age of participants’ at the time of diagnosis was 54.83 with standard deviation of 11.33. Quality of life scores for these patients was 46.98 with standard deviation of 7.60, which is considered a moderate level of quality of life. Scores of physical functioning, emotional, and social functioning sub scales were 25±9.61 -53.8±14.53 and 61.34±18.33 respectively.Therer was a significant association between quality of life scores and socioeconomic status. A significant association was also found between quality of life scores and duration of time from diagnosis and treatment completion.
  Conclusion
  Findings of this study showed that quality of life of cervical cancer survivals was affected by cancer. Improving physical function and recovery form symptoms may improve quality of life of these patients.
 • Maryam Sheikhpourkhani, Abbas Abbaszadeh Pages 15-32
  Background And Aim
  There is a very limited research about unique experience of fathers, who have a child, suffering from cancer at the diagnostic stage. So we seldom know anything about this experience. This study aimed to discover, live experience of kermanian fathers who have a child, suffering from cancer, at diagnostic stage.
  Method
  This is a qualitative and phenomenology study, using purposive sampling, Data were collected via observation and semi-structured depth interview, with 7 fathers having children under 15 years old. The children were suffering from cancer and they were in ward of infant oncology department in Afzalipour hospital. Scale for samples sufficiency was saturation of data. After, recording interviews, data were coded in three stages and were contemporaneously analyzed with Colaizzi phenomenological method.
  Results
  -Sustaining injuries with cancer diagnosis are as following: shock, denying, feeling of pain (sadness & feeling of guilt), anxiety (uncertainty). -Confrontation with cancer diagnosis includes two groups of mechanism as: optimistic mechanisms like relationship with God, cognitive redefinition) & escape mechanisms like (use of opium, increase of job commitments as multi jobs & multi shifts) -Discovery of support sources as: Rooty family and spouse
  Conclusion
  Findings of this study, show clear picture of fathers experience in diagnostic stage oftheir children cancer. In addition, provide oncology nurses, with new insight and knowledge about holistic and unique cares. Limitations of the study and recommendations for further research and nursing practice improvement, has been presented.
 • Samereh Eghtedar, Sima Moghadasyan, Hosein Ebrahimi, Shiva Haydari Pages 33-40
  Background And Aim
  The diagnosis of breast cancer is very stressful event having extensive impact on different aspects of daily life and increase the need for support from care providers. The aim of this study was to examine the association between quality of life and supportive care in women with breast cancer.
  Materials And Methods
  A descriptive - correlational design was used for this study. One hundred patients with breast cancer, who attended to clinic of Hematology and Oncology in Tabriz University of Medical Sciences, participated in this research. The sample of the study consisted of 100 women with breast cancer who were selected by judgmental sampling. Data was collected using a validated questionnaire consisting of 3 parts: socio–demographic and clinical characteristics, quality of life and nursing supportive care. Validity of the questionnaire was obtained by content validity. Reliability was assessed through Cranach's alpha. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 14.
  Results
  Mean age of participants was 45.78±8.99, a majority of the participants (21%) were between 35 to 39 years of age. The duration of illness was 1 to 4 years in 50% of the participants(M=2.08, SD=1.46). 63.6% of participants reported that they receive moderate supportive care from nurses. Overall quality of life was undesirable in 52.5% of the women. Finding indicated a direct and significant association between quality of life scores and supportive care(r=0.2 P<0.05)
  Conclusion
  Cancer and its treatment influence integrity of person. The results of this study can help nurses in their supportive care. By providing supportive care, nurses can promote the quality of life of breast cancer patients.
 • Anahita Massoompour, Farid Zaeeri, Akram Dabirian Pages 41-47
  Background And Aim
  Cancer is the most common cause of morbidity in children over 1 year in the west and is also prominent in the developing countries in the world. The disease and its treatment consisting of chemotherapy, radiation therapy and surgery can cause pain. The nurses are responsible to reduce the mental and physical effects of the pain. Localized cooling may reduce the pain of sub cutaneous injections considerably. The aim of this study was to determine the effect of cold pack on pain induced by GCSF injection in cancerous children attended to selected hospital in Tehran(Iran) in 2010.Method and materials : A cross-over clinical trial was conducted to assess the usefulness of ice pack for relieving pain induced by GCSF injections. A convenience sample of 35 children with cancer receiving GCSF injections were included in the study. These children were randomly assigned to either application of ice pack for a duration of 3 minutes prior to s.c injection of GCSF or routin care. crossing over for the next day of injection. The site of injection was The upper most of the of arm and the amount of prescribed GCSF was atmost 0/5-1 cc for each injection. All injections was carried out by the same nurse. The data collection tools were a demographic questionnaire (age, sex, and birth order,and etc) and behavioural criteria of cheopes for pain assessment. The injection was done by one nurse and pain evaluation was evaluated by another nurse who had no idea about the manner of injection each time.Data were data analysed by SPSS 16.
  Result
  The analysis of repeated measures showed The mean age of children was 8.5 years with Standard deviation of 2.17.Repeated measures analysis showed a significant difference of pain score between ice pack and control group. The analysis also showed that the only contributing variable was the age of childe (P=0.023). The older children, reported more pain severity after and during injection.
  Conclusions
  The result of this study showed the useful effect of ice pack in reduction pain during subcutaneous injections in children. Using this method for reducing pain will result in better cooperation of children in following-up their treatment appoinments. It is recommended that more research should be done in this area.
 • Mahshid Parvin, Tahereh Ashktorab, Azam Dabirian, Navideh Nassiri Oskuee Pages 48-57
  BackgroundPemphigus is a rare and potentially life-threatening disease. It produces blisters in the skin and mucous membranes. In more than 81% of cases, pemphigus involves oral mucosa. This study assessed the efficacy of mouthwash with honey compared with hydrogen peroxide on oral lesions healing in Pemphigus patients.Materials and methods A randomized design clinical trial was carried on 49 patients with oral pemphigus lesions. Patients randomly divided into experimental and control groups. Patients were assessed for 10 days. Data were collected by questionnaire, Oral Mucositis Visual Assessment Guide of WHO, visual analog scale of pain intensity and time Diaries.ResultsAge, sex, educational level, marital status, history of crisis in the past 6 months, history of autoimmune disease and history of pemphigus disease in their family, were not statistically significant differente in experimental (honey mouthwash) and control (hydrogen peroxide mouthwash) groups. Degree of oral lesions faster was improved in experimental (honey mouthwash) group compared with control (hydrogen peroxide mouthwash) group. Reducing pain intensity in the experimental group was significant from the third day(P = 0.001), while it was not statistically significant in the control group until the tenth day of assessment.ConclusionHoney mouthwash compared with hydrogen peroxide has had faster effect on oral lesions healing and more effective on reducing pain in pemphigus patients. Honey mouthwash has no complication in this group of patients.
 • Fereshteh Zoriasatein, Sima Sadat Hejazi, Zhila Abedsaeedi, Navideh Nassiri Oskuee, Farideh Yaghmaei Pages 64-68
  Backgrounds and aimTherapeutic regimen non compliance is a common problem in hemodialysis patients. It is associated with many side effects. Marital satisfaction and conflictions in dyadic relationships have an important effect on compliance of a complex regimen. This study aims to determine the correlation between marital satisfaction and therapeutic regimen compliance in hemodialysis patients in hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services in 1388-89.Materials and MethodsIn this descriptive correlatiional study 100 hemodialysis patients were selected through the judgmental sampling method. Data gathering tool was a questionnaire consisting three parts: demographic data, disease and ENRICH Marital Satisfaction Inventory. The latter part is validated by content validity method. The reliability of ENRICH Marital Satisfaction Inventory was determined by Chronbach’s = method. The questionnaires were completed by patients during hemodialysis. In order to determine the compliance of therapeutic regimen, the researcher recorded the mean of the last three months’ values of P, K, interdialytic weight gain, and the numbers of missed dialysis sessions using patient’s documents. Data were analyzed by SPSS statistical softwareFindingsWhile 56% of patients had compliance in therapeutic regimen. 59% had low and very low and 41 % of patients had moderate and high marital satisfaction. There was a significant correlation between marital satisfaction and therapeutic regimen compliance and marital satisfaction in patients with therapeutic regimen compliance was high.ConclusionPlanning for counseling and supportive programs concerning marital satisfaction can be beneficial for patients and their families in order to increase their therapeutic regimen compliance.
 • The effects of lecture-demonstration with self-learning methods on
  Roxana Karbaschi, Jacqueline Vartanoosian Page 70
  Background And Aim

  New teaching methods have not received much attention in practical and laboratory classes for nursing students. With respect to the importance of nursing education, improving traditional methods of teaching and application of new methods are of concern. The aim of this study was to compare two teacher centered and active learning methods- lecturedemonstration with self-learning- in working with microscope in a group of nursing students in Shahid Beheshti Faculty of nursing and midwifery, Tehran Iran.

  Materials And Methods

  50 freshman students were selected and randomly assigned in two groups.After completing a demographic questionnaire, the students were taught microscopic application as a part of their physiology laboratory course. The contents were the same in the two groups but, in the self-learning method, the students were given educational pamphlet. Before and after session, students took part in an evaluation test for their learning. In addition, they were tested after 8 months for recalling evaluation. Data were analyzed by SPSS statistical software.

  Results

  Findings showed that students ’ scores increased significantly in lecturedemonstration(25.41) and self-learning(19.16) groups. In addition, no significant difference was found in the recalling of the two groups. In lecture-demonstration group, most of the students leveled on good and excellent echelon(62.5%) and in self-learning on intermediate and low echelon(68%).

  Conclusion

  In general, both methods were effective in learning and recalling of nursing students with no significant difference.