فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایرج شاکری نیا صفحه 7
  مقدمه
  سالخوردگی مرحله ای اززندگی است که احتمال شیوع بیماری های جسمی را افزایش می دهد، به اذعان پژوهش ها، برخی ازاین بیماری ها مزمن می شوند و وضعیت روان شناختی سالمندان را نیز با خطر مواجه می کنند، ازجمله نیازمندی های این بیماران علاوه بر حمایتهای پزشکی، فراهم ساختن کمک ها و توجهات روان شناختی نظیر حمایت اجتماعی وامید است که معمولا وابسته به زمینه های محیطی است.
  روش بررسی
  باهدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و امیدواری با سلامت روان از84 سالمند مرد مبتلا به دردهای مزمن جسمانی (50 نفرواجد همسر و34 نفر فاقد همسربا فاصله سنی69 تا 88 سال) خواسته شد تا پرسشنامه های حمایت اجتماعی، امید و سلامت عمومی را تکمیل کنند. به دلایل فرهنگی دراین تحقیق، تنها سالمندان مرد مورد بررسی قرارگرفتند. داده های بدست آمده با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام وآزمون t استیودنت برای گروه های مستقل با کمک نرم افزار spss نسخه 16مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه بین حمایت اجتماعی، امید و سلامت عمومی سالمندان، رابطه معنی دار وجود دارد(01/0>p). تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان دادکه متغیرهای امید وحمایت اجتماعی به ترتیب توانسته اند سلامت عمومی سالمندان مبتلا به درهای مزمن را پیش بینی کنند(01/0>p). همچنین مقایسه میانگین متغیرهای سه گانه تحقیق (حمایت اجتماعی، امید وسلامت عمومی) درسالمندان واجد همسرو فاقد همسرنشان دادکه این دو گروه از لحاظ این متغیرها با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند(01/0>p). سالمندان واجد همسر در هرسه متغیردر وضعیت مطلوب تر و مناسب تری به سر می برند. بحث و
  نتیجه گیری
  هرچندکشورما یکی ازجوان ترین جمعیت را دراختیاردارد، بزودی دوره سالمندی راتجربه خواهدکرد و بسیار ضروری است که در برنامه ریزی های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نیازهای اجتماعی و شبکه ارتباطی سالمندان توجه شود چراکه این موضوع می تواند اثرات مستقیمی برسلامت و بهزیستی آنان داشته باشد. با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، افزایش حس امید وبرقراری حمایت های اجتماعی می تواند به ارتقاء سلامت عمومی سالمندان مبتلا به دردهای مزمن منتهی شده، نهایتا کیفیت زندگی مناسبی را برای آنها فراهم آورد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی. امید. سلامت عمومی. سالمندان. درد مزمن
 • حسین صاحبدل، ابوالقاسم خوش کنش، تقی پورابراهیم صفحه 16
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر سلامت روانی سالمندان مرد مقیم آسایشگاه شهید هاشمی نژاد کهریزک است.
  روش بررسی
  طرح این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه سالمندان مرد ساکن آسایشگاه شهید هاشمی نژاد کهریزک بودند. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش در دسترس همراه با تصادفی ساده بود. ابتدا پرسشنامه سلامت عمومی روی 49 نفر از سالمندان (که مشکلات روانی و جسمانی حاد نداشتند) به صورت در دسترس اجرا شد. کسانی که نمره بالاتر از 22 را کسب کرده بودند، شناسایی شده و تعداد 30 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس این تعداد در دو گروه 15 نفری(آزمایش و گواه) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 10 جلسه واقعیت درمانی گروهی شرکت داده شدند در حالی که گروه گواه هیچ گونه درمانی را دریافت نکردند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (p<%5) منجر به افزایش نمره کلی سلامت روانی، کاهش اضطراب و بهبود عملکرد اجتماعی سالمندان شده است ولی تاثیر آن بر افسردگی و نشانگان جسمانی سالمندان معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی گروهی در کاهش نشانگان اضطراب و بهبود عملکرد اجتماعی سالمندان تاثیر مثبت دارد و می تواند نمره کلی سلامت روانی آنها را افزایش دهد.با برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان و پرستاران شاغل در آسایشگاه های سالمندان، این روش می تواند درمان مناسبی برای سالمندان مخصوصا در زمینه اضطراب و عملکرد اجتماعی باشد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی گروهی، سلامت روانی، نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی، عملکرد اجتماعی، سالمندان
 • هاشم حشمتی، ناصر بهنام پور، محمد حسین حاجی ابراهیمی، عبدالرحمن چرکزی، زهرا اسدی، آنیتا دهنادی صفحه 25
  هدف
  هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت بهداشتی فردی سالمندان روستاهای شهرستان مراوه تپه استان گلستان در سال 1389 به منظور استفاده از این اطلاعات در برنامه ریزی های بهداشتی برای ارتقاء سلامت سالمندان بود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه توصیفی تحلیلی 119 نفر از سالمندان روستایی بالای 60 سال شهرستان مراوه تپه به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، با مراجعه به منزل و مصاحبه تکمیل شد. سپس داده ها وارد کامپیوتر شده و توسط نرم افرار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه64/5±53/67 سال بود.میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت سالمندان از پرسشنامه محقق ساخته16±59/60(از 100نمره)بود. بین رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت فردی با سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و وضعیت زندگی با خانواده از نظر آماری ارتباط معنی دار مشاهده نگردید ولی بین رفتارهای بهداشتی با وضعیت تاهل ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت سالمندان در سطح مطلوبی نمی باشد و با افزایش جمعیت سالمندان این اوضاع به مراتب نامطلوب تر و پیامد ها و مشکلات آن بسیار چالش برانگیز خواهد شد لذا انجام مداخلات مقتضی در این زمینه به ویژه مداخلات آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمندان، بهداشت فردی، ارتقاء سلامت، رفتار بهداشتی
 • فاطمه بذرافکن، دکتر افسون حسنی مهربان، قربان تقی زاده، مهدی علیزاده صفحه 34
  هدف
  مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر سطح دشواری تکلیف تعادلی، بر کارایی تکالیف دوگانه در دو گروه جوانان و سالمندان، انجام گردیده است.
  روش بررسی
  20 جوان (30-20 سال) و 20 سالمند (70-65 سال) با روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده در مطالعه شرکت کردند. تکالیف تعادلی، شامل ایستادن با پاهای مجاور هم روی سطح سخت و سطح فوم و تکلیف شناختی، زمان عکس العمل شنیداری بود. تکالیف تعادلی و تکلیف شناختی یکبار بصورت منفرد و یکبار بصورت همزمان انجام گردیدند.
  یافته ها
  در گروه سالمندان؛ کارایی تکلیف تعادلی آسان در حالت منفرد و دوگانه تفاوت معنا دار ندارد (p>0/05)، ولی کارایی تکلیف تعادلی دشوار در حالت دوگانه بیش از حالت منفرد است. در گروه جوانان نیز کارایی تکالیف آسان و دشوار در دو حالت منفرد و دوگانه، تفاوت معنا دار ندارد(p>0/05). مقایسه ی کارایی تکالیف دوگانه در گروه جوانان و سالمندان نیز نشان می دهد که با انجام تکلیف تعادلی دشوار، تفاوت دو گروه به حد معنا داری می رسد(p<0/05).
  نتیجه گیری
  افزایش دشواری تکلیف وضعیتی می تواند به دلیل افزایش سطح بر انگیختگی، منجر به افزایش کارایی تکلیف وضعیتی در حالت دوگانه در مقایسه با تکلیف وضعیتی آسان در حالت دوگانه ونیز تکلیف وضعیتی آسان در حالت دوگانه شود.
  کلیدواژگان: تکالیف دوگانه، سالمندان، تکلیف شناختی، عملکرد وضعیتی
 • افسون نودهی مقدم، بهنام اخباری، حمزه بهار لویی، سحر جوهری صفحه 41
  هدف
  کاهش دامنه حرکتی حاصله از سفتی عضله و بافت همبند میتواند شیوع زمین خوردن افراد سالمند را افزایش دهد. نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که کاهش دامنه حرکتی ران و مچ پا یکی از علت های اصلی زمین خوردن سالمندان بعلت تاثیر آن روی الگوی راه رفتن می باشد. در این مطالعه تاثیر یک برنامه کششی 8 هفته ای مفاصل ران و مچ پا روی بهبود تعادل سالمندان مورد بررسی قرار گرفت
  روش بررسی
  30 سالمند داوطلب بطور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. شرکت کنندگان گروه مداخله یک برنامه کششی فلکسورهای ران و دورسی فلکسورهای مچ پا را سه با در هفته برای 8 هفته انجام دادند در حالیکه گروه کنترل در طی این 8 هفته فعالیت های روزمره خود را انجام می دادند. دامنه حرکتی ران و مچ پا با استفاده از یک گونیومتر استاندارد و میزان تعادل افراد مطابق با ازمون تعادلی Berg اندازه گرفته شد. تمامی شرکت کنندگان قبل و بعد از 8 هفته مورد ارزیابی قرار می گرفتند. ازمون های اماری t مستقل و زوج به ترتیب جهت انالیز بین و داخل گروهی استفاده گردید.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل ٬ در شرکت کنندگان گروه مداخله انجام تمرینات کششی موجب گردید که دامنه حرکتی اکستنشن ران و دورسی فلکشن مچ پا بطور معنی داری افزایش یابد همچنین این تمرینات باعث بهبود تعادل افراد گروه تمرین نیز گردید(P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات کششی می تواند باعث بهبود دامنه حرکتی مفاصل و تعادل سالمندان گردد
  کلیدواژگان: سالمند، تمرینات کششی، تعادل، توانبخشی
 • محمدرضا قدیرزاده، رضا فدای وطن، احمدعلی اکبری کامرانی، کیوان دواتگران، سید سعید هاشمی نظری، سید داود میرترابی صفحه 49
  مقدمهدر سالمندان نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی بالاست. بررسی ها نشان می دهد که 20 درصد افراد سالمند، یک بار در سال در شهرها دچار حوادث ترافیکی می شوند.
  مواد و روش ها این تحقیق از نوع مقطعی توصیفی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از مراکز پزشکی قانونی کل کشور در سال های 1385 الی 1387 جمع آوری و سپس تحلیل های لازم صورت گرفت.
  نتایج در مجموع تعداد 12029 مرگ به دنبال تصادفات رانندگی در افراد بالای 60 سال در این سال ها رخ داده است.به طور متوسط در هر سال 65% مرگ و میر در سنین young- old، 34.5% در سنین old و حدود 0.5% در سنین old- old رخ داده است. به طور متوسط 2/19% متوفیان راننده، 9/56% را عابرین، 2/23% را سرنشینان تشکیل می دهند. همچنین در هر سال 46% مرگ و میر در حوادث درون شهری، 3/46% مرگ و میر در حوادث برون شهری و 8/6% مرگ و میر در جاده های روستایی رخ داده است.
  بحث و نتیجه گیری میزان حوادث جاده ای در ایران تقریبا 20 برابر بیشتر از سایر نقاط دنیاست. میزان مرگ و میر در سالهای 1385 تا 1387در گروه سنی old و old- old با شیب ملایمی افزایش یافته و در گروه young-old کاهش یافته است.
  فراوانی نسبی مرگ و میر سالمندان طی سه سال مطالعه در جاده های برون شهری کاهش یافته اما در جاده های درون شهری افزایش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: مرگ و میر سالمندان، تصادفات، علت فوت
 • شادی قادری، رباب صحاف، فرحناز محمدی شاهبلاغی، غلامرضا انصاری، عزیزه قرنجیک، کاظم اشرفی، نگین طاهری، فرید نجفی صفحه 57
  مقدمه
  سالمندی بنا به آمار بدون شک یکی ازمهمترین مشکلات بهداشتی آینده جوامع خواهد بود. در این گروه سنی نیز مشکلات روانشناختی و به خصوص افسردگی ازشایع ترین مشکلات می باشند.ازدیگرسو با توجه به میزانهای شیوع متفاوت افسردگی در جوامع گوناگون به نظرمی رسدکه این بیماری می تواند در فرهنگها و قومیتهای مختلف، شیوعی متفاوت باشد. در این مطالعه میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل فردی مرتبط با آن درسالمندان کرد بالای 60 سال در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه اخیر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که بر روی 302 سالمند کرد بدون اختلال شناخت و مقیم جامعه پس از اخذ رضایت شرکت در تحقیق انجام شده است. در این پژوهش نمونه ها بصورت طبقه ای، تصادفی خوشه ای انتخاب شده و ازیک پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی و مقیاس افسردگی در سالمندان (GDS) نمونه 15 سوالی برای جمع آوری داده ها استفاده شده که بصورت مصاحبه با سالمند تکمیل شده است. اطلاعات حاصل توسط نرم افزارSPSS16 و با استفاده از روش های آماری تی تست، آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق میانگین سن افراد مورد مطالعه 69/70سال(مردان98/72سال و زنان 26/68 سال)بوده و میانگین نمره افسردگی در سالمندان کرد 94/5 با انحراف معیار 405/3 بوده است. و همچنین میزان شیوع افسردگی خفیف 7/38 درصد، افسردگی متوسط 3/16 درصد و افسردگی شدید 7 درصد بوده است. در این تحقیق بین میانگین نمره افسردگی و جنس(P value = 0.032)، سن (P value =0.023)، سطح تحصیلات(P value =0.000)و همراه زندگی (P value =0.006) ارتباط آماری معنی دار مشاهده گردید و بین نمره افسردگی و، محل سکونت در شهر و روستا، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه فوق بیانگر این مطلب است که افسردگی وبه خصوص افسردگی خفیف از شیوع بالایی در میان سالمندان کرد برخوردار است لذا به نظر می رسد برنامه ریزی برای یافتن عوامل مرتبط با آن و انجام اقدامات مداخله ای می تواند در پیشگیری از پیشرفت آن به سمت اختلال افسردگی اساسی موثر باشد. مقایسه وضعیت سالمندان کرد با سایر قومیت ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سالمند - کرد- افسردگی، شیوع
 • رضا امینی، علیرضا کلدی، رباب صحاف، حمید حقانی، رضا جهانبخش، کیوان دواتگران، مهدی معصومی صفحه 67
  هدف
  بررسی سطح استقلال جانبازان نابینای سالمند در اجرای فعالیت های روزمره، به منظورشناخت بهترجانبازان نابینا و هدایت برنامه ریزان جهت افزایش استقلال جانبازان نابینا در فعالیت های روزمره و بهبود کیفیت زندگی.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی بود که بر روی 312 نفر از جانبازان نابینای بالاتر از 40 سال کشور در یک اردو در شهرستان مشهد صورت گرفت. به منظور درک بهتر از تغییرات زمان، همه ی آزمون ها در سه گروه سنی 49-40، 59-50 و بالای 60سال انجام و مقایسه شدند. برای ارزیابی فعالیت روزمره ADL از اندیکس بارتل و برای IADL از ابزار Lawton-Bordy بهره گرفته شد. داده ها با انجام آزمون های ANOVA، پیرسون و جداول متقاطع تحلیل شدند.
  یافته ها
  جانبازان نابینای بالای 40سال مورد مطالعه، میانگین سنی 47.3 سال داشتند که 99% آن ها را مردان تشکیل می دادند. همه ی افراد مورد مطالعه متاهل بودند و 82% آن ها فاقد شغل بودند. اغلب این افراد را گروه با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند. همه ی افراد مورد مطالعه، در حداقل یک فعالیت دچار وابستگی بودند. رابطه ی بین تحصیلات و برخی از فعالیت های روزمره مانند غذاخوردن، حرکت در سطوح غیرهم سطح از نظر آماری Significant بود. جانبازان نابینای بالای 60سال در استفاده از تلفن، مدیریت دارو، مدیریت مالی، حرکت در سطوح غیرهم سطح و استفاده از پله وابستگی قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه های زیر 50 سال داشتند.
  نتیجه گیری
  کاسته شدن از سطح استقلال فردی در فعالیت های روزمره عموما با افزایش سن در همه ی آحاد جامعه رخ می دهد ولی سن بروز وابستگی ها اهمیت دارد که به نظر می رسد در افراد نابینا زودتر از زمان مورد انتظار رخ می دهد. لذا ممکن است، برخی از فعالیت ها با آموزش و انجام شیوه های توانبخشی به تاخیر افتاده و موجب استقلال بیش تر آنان گردد، به ویژه که فعالیت هایی مانند استفاده از تلفن، تحرک و جابجایی در ایجاد ارتباطات اجتماعی کمک می کنند. مطالعات بیش تر برای شناسایی و تاثیر این روش ها بر روی عملکرد و استقلال سالمندان توصیه می شود
  کلیدواژگان: فعالیت روزمره، جانباز، نابینایی، عملکرد
|
 • Iraj Shakeri Nia Page 7
  Objectives
  Elderly is a life`s period which accompanies with some physical and mental disorders. Appearing chronic disorders may cause elderly psycho-cognition derangements. Such conditions increase the need of elderly for different assists and receiving hopefulness in order to promote their health status. This research is aimed to measure relationship of such issues upon each other. Methods & Materials: In this descriptive and comparative study design,84 elderly males(50 live with wife and 34 not living with wife),with chronic musculoskeletal pains, were selected. They were asked to fill-up social support, hopefulness and general health questionnaires. Data were collected and analyzed through Pearson correlation coefficient, regression analysis and student t-test via SPSS-16.
  Results
  Outcome revealed there are significant difference between social support, hopefulness and health status of elderly (P<0.01).Consequence analysis via regression, also showed positive effect of social support and hopefulness on elderly health status (0.01).Elderly living with their wives versus those without living with their wives, showed a significant difference in all three independent variables of social support, hopefulness and health status(P<0.01)
  Conclusions
  As in Iran, most population are young, soon witnessing escalation of elderly is an inevitable process. Proper planning for their health status and naturally to increase their quality of life relies upon the creation and programmed implementations in providence of “social supports’,”hopefulness” for promoting elderly `s quality of their health.
  Keywords: social support, hopefulness, health quality, chronic pains, elderly
 • Hosein Sahebdel, Abolghasem . Khoshkonesh, Taghi Pourebrahim Page 16
  Objectives
  The main goal of this study was to determine the effect of group reality therapy on mental health of elderly residing at Iran Shahid Hasheminejad nursing home(ISHNH). Methods & Materials: This is an experimental, case-control, pilot study with the pre-test and post-test design. With a random and matched case-control group selection from all healthy male elderly staying at ISHNH), 30 samples entered based on inclusion and exclusion criteria. After their inform consents obtained, they were placed into two groups of case(n=15) and control (n=15) groups. Case (experimental) group participated in 10 sessions of group reality therapy while the control group did not receive such kind of therapy.
  Results
  The outcomes were interpreted by using the covariance analysis. The reality therapy group showed significant(p)
  Keywords: group reality therapy, anxiety, depression, social performance, elderly
 • Hashem Heshmati, Naser Behnampour, Mohammad Hosein Haji, Ebrahimi, Abdorrahman Charkazi, Zahra Asadi, Anita Dehnadi Page 25
  Objectives
  The aim of this study was to investigate elderly “hygiene status” in Golestan provice(Maraveh Tapeh) in Iran in order to apply such information for health policy makers to plan appropriate health programs. Methods & Materials: In This descriptive -analytical study, 119 males and females rural elderly over 60 years of age (mean 67 / 53 ± 5/64) were selected through multi-stage sampling. Mean scores of hygiene status obtained on the basis of current questionnaire. Data were collected, completed through home interviews and analyzed via SPSS 17.
  Results
  The mean age was 67 / 53 ± 5/64 years. Score mean of “hygiene” status on the basis of current questionnaire was 60.59±16(out of100). There were not statistically significant relation between “hygiene status” and age, gender, education, job and living conditions; but there was statistically significant difference between “hygiene status” and marital status.
  Conclusions
  Present “hygiene status” of elderly is not desirable. As elderly population is growing more and more, undesirable hygiene and its consequences will create health problems. Appropriate educational planning initiations from health policy makers should be considered for such target population in Iran.
  Keywords: elderly, hygiene, health promotion, health behavior
 • Fatemeh Bazr Afkan, Afsoon Hasani Mehraban, Ghorban Taghizadeh, Mahdi Alizadeh Page 34
  Objectives
  The main goal of this study was to investigate the impact of difficulty level of postural task on dual task performance in young and older adults. Methods & Materials: 20 young (20-30 years) and 20 elderly (65-70 years) participants were selected by non-probable sampling method. Postural tasks (standing with parallel feet on the hard and foam surface) and cognitive task retrieved via auditory reaction times were applied. Cognitive and postural task assigned once individually and once simultaneously.
  Results
  In the older group; comparison Consequence analysis of easy balance task performance in a single and dual mode, showed no significant differences (p>0/05), but difficult balance task performance in dual-mode revealed more significant differences in compare than to single mode in elderly group. In the youth group performance of single and dual tasks were not significantly different (p>0/05). Comparing the performance of dual tasks in young and elderly groups revealed, with performing difficult balance tasks, different between aforementioned groups were significantly different (p<0/05).
  Conclusions
  Increasing difficulty postural task may improve the performance of postural task in compare to single and simple postural task in dual mode, due to arousal promotions which occurs in first mentioned task.
  Keywords: dual tasks, elderly, cognitive task, postural performance
 • Nodehi Moghadam A. (Phd) Pt), Akhbari B. (Phd) Pt), Baharloyee H. (Bs) Pt), Joharee S Page 41
  Objectives
  Reduced range of motion, as a consequence of the muscle and connective tissue stiffness has been shown to associate with higher incidence of falling in elderly. Some investigations have indicated that reduced hip and the ankle range of motions, constitutes one of the main causes of fall due to their influence on walking pattern. This study examined the impact of an eight –week hip and ankle stretching program in elderly`s balance. Methods and Materials: Through this experimental, case-control, single blind and clinical trial design,30 volunteers based on inclusion and exclusion criteria and after obtaining informed consents, were selected randomly and assigned into two intervention and control groups. The intervention group received a hip and ankle flexibility program for both lower extremities three times per week over a period of 8 weeks, and control group participants maintained activity level for 8 weeks. Hip and ankle range of motion assessed by a standard goniometry and balance level was measured by berg balance score. All participants were assessed a week and eight weeks post intervention one week before and after the eight week training period. Independent and paired t- test were used to analyze differences within groups.
  Results
  Compared with the control group, the intervention group had increased hip extension and ankle dorsi-flexion motion and Berg balance score (p<0.001).
  Conclusions
  Findings suggest joint range of motion and balance, can be effectively promoted with flexibility training in elderly.
  Keywords: elderly, stretching exercise, balance, rehabilitation
 • Mohammad Reza Ghadir Zadeh, Reza Fadayevatan, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Keyvan Davatgaran, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Seyed Davood . Mirtorabi Page 49
  Objectives
  Mortality rate in traffic accident is high for Iranian elderly. Twenty percent of elderly people are involved in traffic accident in Iran `s cities every year.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive cross sectional study. All data in this field from 2006 to 2008 collected from forensic medicine centers across the country and were analyzed with SPSS software.
  Results
  In general, 12029 deaths due to traffic accident occurred in people over 60 years old in Iran from 2006 to 2008. On average 65% of deaths were occurred in young-old: 34.5% in old group and 0.5% in the old-old group. In these years 19.2% of death in elderly people was occurred in drivers, 56.9% in pedestrians and 23.2% in occupants. On average, each year 46% of deaths in traffic accidents were happened in cities 46.3% on suburban roads, and 6.8% were occurred on rural roads.
  Conclusion
  The rate of traffic accident in Iran is about 20 folds in compare to those of other countries. In years of study mortality rate in old and old-old age groups were increased and in young-old group was decreased. The frequency of deaths in elderly people due to traffic accidents was decreased in suburban roads and increased in urban roads.
  Keywords: elderly deaths, accidents, cause of death
 • Shadi Ghaderi, Robab Sahaf, Farahnaz Mohammadi Shahbalaghi, Gholamreza Ansari, Azizeh Gharanjic, Kazem Ashrafi, Negin Taheri, Farid Najafi Page 57
  Objective
  Psychological disorder, mostly depression, is one of the most frequent problems among elderly people. Prevalence of depression could be varied in different culture and ethnicity. Main goal of this study was to measure the prevalence of depression along with some other related factors in Kurdish elderly people over 60 in Boukan, Iran. Methods & Materials: This study was a descriptive, cross-sectional design. Three-hundred community- dwelling Kurdish people over 60 without cognitive impairment, were selected by cluster technique, randomly. A questionnaire containing demographic information and standardized questionnaires of depression in the elderly (GDS15) were used which completed by interview. Data were interpreted with analysis of variance, t-test and chi2 in SPSS 16.
  Results
  According to research the mean age was70/69years (72.98years for men and 68.26years for women). The mean depression score was 5.94± 3.405 and the prevalence of depression was 38.7 % for mild depression, 16.3 % for moderate depression, 7 % severe depression and 38 % were asymptomatic. In this study significant relationship was observed between depression score and gender (P value =0.032), age (P value =0.023), education (P value =0.000), living set up (P value =0.006), employment(P value =0.000).There was no significant relationship between depression score and, rural or urban region, marital status and number of children.
  Conclusion
  According to the research, prevalence of depression specially mild depression among Kurdish elderly, found to be high. It is necessary to identify such patients and provide a proper planning for discovering related factors and implement feasible therapeutic plans for such mild depression. Comparing investigation of aforementioned Kurdish elderly, with other elderly in different ethnic backgrounds in Iran is highly suggested.
  Keywords: depression, Kurds, elderly, prevalence
 • Reza Amini, Ali Reza Kaldi, Robab Sahaf, Hamid Haghani, Reza Hayatbakhsh, Keyvan Davatgaran, Mahdi Masoumi Page 67
  Objectives
  This study is aimed to investigate the independency status of the male elderly blind war survivors. Methods and Materials: The study was a cross sectional study on 312 male elderly blind war survivors over 40-year in Mashad city (Iran). The analysis compared among 3 age groups; 40-49, 50-59 and over 60 years old. Barthel index and Lawton-Bordy were used to assess activities of daily living (ADL). Data analysis conducted in SPSS_16 using ANOVA, cross tables and Pearson tests.
  Results
  Participants were 312 people with mean age of 47.3(6.71) who 99% were male, all married while 82% unemployed. None of the participants were independent in all daily activities (IADL). There was a significant association between level of education and independency in some activities of daily living. Independency in telephone use, drug management, financial management, transfers on leveled surfaces and stepping in, over 60-year old group were significantly less than the other age groups. Coclusions: As the male blind war survivors got older,, their independencies in activities of daily living obviously decreased. The result of this study suggested that such changes may occur earlier among blind people. More researches in regars to different action plans for aforementioned elderly are required to postpone these changes in order to improve their qualities of life.
  Keywords: ADL, IADL, Blindness, war survivors, function