فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1390)
 • وی ژه نامه دانشجوی ی سال 1390
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر ملیحه صبور، دکتر مهشید فروغان*، دکتر فرحناز محمدی صفحه 7
  هدف
  افراد سالمند در قیاس با دیگر گروه های سنی،بیشتر به بیماری مبتلا شده و دارو مصرف می کنند.با توجه به آسیب پذیری سالمندان مقیم آسایشگاه،مصرف دارو در آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند. این مطالعه با هدف بررسی تعیین الگوی تجویز دارو در سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، اطلاعات دارویی170 نفر سالمند مقیم آسایشگاه، که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای انتخاب شده بودند، استفاده شد.برای جمع آوری داده ها از پرونده بیماران ومصاحبه با پرستار وپزشک و تکمیل پرسشنامه مورد نظر استفاده گردید. داده های حاصل با استفاده از شاخص های میانگین وپراکندگی توصیف، وبااستفاده از آزمون های مجذور خی،تی تست، وفیشرتحلیل شد.برای این منظور نرم افزار آماری SPSS نسخه 16بکار گرفته شد..
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان نمونه گیری شده 2/4±75/79 سال، و 7/64% آنها مونث بودند. 4/62 درصد بیش از 5 قلم دارو دریافت می کردند. میانگین اقلام دارویی تجویز شده 55/7 بوده و دامنه اقلام از 1 تا 19گسترده بود. قرص ها با 2/98 درصد، داروهای تزریقی با 6/20 درصد، قطره ها با 5/13 درصد، شربت با 8 /8 درصد، اسپری با 5/6 درصد و پماد و شیاف با 9/2 درصد بیشترین اشکال دارویی مصرف شده بودند. گروه دارویی سیستم اعصاب مرکزی بالاترین درصد فراوانی مصرف را داشت و پس از آن ویتامینها، داروهای قلبی- عروقی،داروهای خونی(ضد انعقادها) و داروهای گوارشی قرارداشتند. پر مصرف ترین داروها عبارت بودند از ویتامینها (2/81٪)،آسپرین (64/37%)،، وآلپرازولام (35/22%). بین گذراندن دوره های آموزشی سلامت سالمندان ومیانگین اقلام دارویی تجویز شده رابطه معنی داری وجود نداشت.(P = 0.054) دارا بودن تخصص پزشکی در میانگین اقلام دارویی تجویز شده تفاوتی را ایجاد نمی کرد p=0.068)) ولی ارتباط معنی داری بین داشتن ونداشتن بیمه وتعداد اقلام دارویی تجویز شده وجود داشت. (p =0.05)
  نتیجه گیری
  تدوین و برگزاری برنامه های آموزشی داروشناسی سالمندی برای پزشکان ونظارت بیشتر بر روی مراکز مراقبت از سالمندان می تواند تاثیر مناسبی در اصلاح فرهنگ تجویز دارو داشته باشد.
  کلیدواژگان: الگوی تجویز دارو، سالمند، آسایشگاه
 • خلیل نوکهن اهوازی، رباب صحاف*، احمدعلی اکبری کامرانی، شهرام غفاری، امیر انصاری پور، فاطمه نوکهن اهوازی صفحه 14
  مقدمه
  افزایش امید به زندگی و رشد روز افزون سالمندان بعنوان تهدید و فرصت توجه محققین را به خود جلب نموده است. مطالعات حکایت از افزایش هزینه های درمانی و مراقبت از سالمندان نسبت به سایر گروه های سنی دارد. هدف این مطالعه بررسی الگوی تجویز دارو در سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایران و مقایسه آن در گروه های سالمندی بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی بوده که بصورت گذشته نگر با استفاده از نسخ دارویی مراجعین سرپایی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به داروخانه های طرف قرارداد در طی سال 1388 و ثبت شده در دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. اطلاعات مشتمل بر جداول پایه تعداد دارو، الگوی میزان تجویز دارو، الگوی میانگین ریالی و هزینه تجویز دارو، الگوی گروه های دارویی پرمصرف بر اساس محل آناتومیک اثر دارو (Anatomic Therapeutics Chemical)، الگوی گروه های دارویی پرمصرف به تفکیک گروه سنی سالمندان و گروه غیرسالمند و به تفکیک گروه های سنی سالمندی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی توسط محقق بر اساس میزان دسترسی تعریف شده توسط سازمان استخراج شده است.
  نتایج
  . الگوی میانگین تجویز دارو در دو گروه زیر 60 سال و بالای 60 سال اختلاف معنی دار را نشان می دهند.(p<) الگوی میانگین تجویز دارو در سه گروه سالمندی اختلاف معنی دار دارد. (p<) الگوی میانگین هزینه تجویز دارو در دو گروه زیر 60 سال و بالای 60 سال اختلاف معنی دار را نشان می دهند. (p<) الگوی میانگین هزینه تجویز دارو در سه گروه سالمندی متفاوت است واین اختلاف معنی دار است.(p <)
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، سالمندی بر میزان بار مراجعه به پزشک و داروخانه اثر مستقیم و تزایدی دارد و در بین گروه های سالمندی با افزایش سن میزان هزینه ها سیر صعودی داشته ولی میزان بار مراجعه کاهش می یابد. که میتوان پس از شناسایی بیشترین داروهای مصرفی سالمندان با آموزش خانواده ها از ابتلاء به بیماریهای مزمن پیشگیری نمود و با آموزش سالمندان و پیشگیری از عوارض دارویی زندگی کم عارضه تری را برای سالمندان مهیا نمود.
  کلیدواژگان: الگوی تجویز، سالمند، گروه های سالمندی
 • دکتر زهرا روشنی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، دکتر رضا فدایی وطن - دکتر کیوان دواتگران، دکتر رباب صحاف صفحه 24
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط اجتماعی و جمعیت شناختی با بیماری های شایع در کارکنان سالمند صدا و سیمای مرکز تهران انجام شد. با توجه به روند افزایش سالمندی در جهان و ایران، شیوع ناتوانی های جسمی در سالمندان افزایش یافته که پیامدهایی مانند بستری شدن، استفاده روز افزون از سیستمهای مراقبتی – بهداشتی و مرگ ومیر را بدنبال دارد.در راستای دستیابی به سلامت سالمندان و پیشگیری از بروز و ابتلای آنها به بیماریهای مزمن و کاهش شیوع بیماریهای ویژه در آنها، نخستین گام، شناسایی وضعیت سلامت آنان است. تا بدین ترتیب بتوان نیازهای بهداشتی و درمانی آنان را مشخص نمود و با شناسائی بیماریهای همراه سالمندی اقدام به پیشگیری (کنترل آن) کرد. هم چنین، در محدوده بررسی ها از سوی نگارنده برای یافتن پژوهشی در زمینه ارتباط عوامل دموگرافیک با شیوع بیماریها در مراکز رادیویی و تلویزیونی نتیجه ای بدست نیامد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی جمع آوری نمونه ها به صورت تمام شماری بوده که بر روی 152 سالمند (بدون اختلالات شناختی) که به کلینیک صدا وسیمای مرکز تهران مراجعه نموده بودند انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که در دو بخش تنظیم شده بود، (یک بخش اطلاعات دمو گرافیک و بخش دیگر سابقه ابتلای بیماریها) استفاده شد. سپس بیماران توسط پزشک ویزیت شده و جهت تکمیل اطلاعات مربوط به سابقه بیماری، از پرونده های پزشکی موجود در بایگانی کلینیک استفاده شد. یافته های حاصل توسط نرم افزار spss16 با استفاده از روش های آماری تی تست و کای دو و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج تحقیق، شایع ترین بیماریها استو آرتریت (46 درصد)، پرفشاری خون (36 درصد) بیماریهای قلبی (5/35 درصد) و دیابت (21درصد) بودند. در این مطالعه بین بیماریهای استوآرتریت، پرفشاری خون و بیماریهای قلبی با سن (p=0.001)، (BMI (p=0.000، میزان تحصیلات (p=0.000)، میزان درآمد (p=0.000) و فعالیت ورزشی (p=0.01) ارتباط آماری معنی دار مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بیماری استوآرتریت، بیماریهای قلبی، پرفشاری خون و دیابت از شایع ترین بیماریهای دوران سالمندی در کارکنان سازمان صدا وسیما می باشند. یافته ها نشان داد که بین این بیماریها و برخی متغیرهای نشان دهنده وضعیت سلامت در این مطالعه مانند سن، میزان تحصیلات، فعالیت ورزشی و BMI ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین با تاکید بر ضرورت تدوین سیاست های اصولی برای شناخت ریشه ایی بیماریها، با اجرای برنامه هایی مانند تغییر در شیوه زندگی، انجام تمرینات ورزشی منظم و مداوم، تغییر عادات غذایی و معاینات منظم دوره ای می توان بیماریهای فوق را شناسائی نمود و از ناتوانی سالمند جلوگیری به عمل آورد.
  کلیدواژگان: صدا وسیما، بیماری های شایع، سن سالمندی، کارمند
 • دکتر محمود توکلی، رباب صحاف، دکتر علی فرهودیان، یداللهبخت ور، محمد حسن فرهادی صفحه 34
  در طی دو دهه اخیر فعالیتهای مربوط به کاهش تقاضا وبویژه درمان و بازتوانی معتادان در ایران ارتقائ چشمگیری یافته است.هم اکنون آلترناتیوهای متعدد درمانی از جمله مراکز درمان سرپایی و بستری،روش های پرهیز مدار و ایمان مدار از جمله معتادان گمنام و مراکز خیریه تولدی دوباره بصورت دارویی و غیر دارویی فعالیت می کنند.روش سم زدایی و درمان در جمعیت خیریه احیای انسانی(کنگره60)بصورت انحصاری بوده و با جایگزینی شربت تریاک و کاهش تدریجی آن(طی 11ماه)و همچنین گروه درمانی و معنویت درمانی می باشد.
  پژوهش مذکور مطالعه ای، توصیفی است که در مدت3 ماه (بدو ورود،یکماه و سه ماه بعد درمان) بصورت طولی و همگروهی انجام شده است.در این پژوهش کیفیت زندگی در سه نوبت مورد ارزیابی قار گرفته است.افراد در تحقیق شامل کلیه معتادان بالای 40سالی است، که به این انجمن جهت سم زدایی و درمان مراجعه نموده اند. انتخاب نمونه هابه روش نمونه گیری در دسترس بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی،|پرسشنامه کیفیت زندگی SF36می باشد،سپس داده ها با نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سالمندی، سم زدایی، کیفیت زندگی
 • فریبا صادقی، علیرضا کلدی، رباب صحاف صفحه 41
  هدف
  این تحقیق به منظور بررسی تجارب سالمندان و مراقبین عضو خانواده شهر تبریز در خصوص وضعیت دوستدار سالمند بودن شهر تبریز انجام گرفت تا امکان ارایه پیشنهادات کاربردی برای ارتقای وضعیت شهر مهیا گردد.
  روش تحقیق: این پژوهش به صورت مطالعه کیفی در سال 1389 در 4 مرکز بهداشتی درمانی کلان شهر تبریز انجام یافت. در این مطالعه 4 بحث گروهی جداگانه با حضور سالمندان یا مراقبین عضو خانواده آنان انجام و کلا32 نفر در این بحث ها حضور داشتند.
  یافته ها
  درمطالعه حاضر، نظرات در طبقات خانه، حمل و نقل و معابر، پارک ها جمع آوری گردید. در کل بیشترین تجربه از وجود موش های فاضلاب و وضعیت حمل و نقل اتوبوس شهری بود. در مرکز منظریه بیشترین تجربه ناخوشاینداز حمل و نقل و ایستگاه های اتوبوس اعلام گردید. در مرکز منتظری وجود موش های فاضلاب و مشکلات معتادین در پارک عنوان شد. در مرکز جمشید عدم وجود سیستم فاضلاب عمده ترین نگرانی بود. در مرکز زعفرانیه مسیر بد اتوبوس و حیوانات موذی مهمترین مشکل ذکر شد.
  نتیجه گیری
  استاندارد سازی حمل و نقل درون شهری، کاهش هزینه های تاکسی، تامین سیستم دفع فاضلاب، مبارزه باحیوانات موذی،آموزش های رسانه ای،نصب تابلوهای ویژه سالمندان، تعبیه صندلی درخیابان ومحله ها،استاندارد سازی پارک ها،فراهم کردن امنیت از جمله فعالیتهایی است که باید با مشارکت سیاستگذاران، مردم و سالمندان در راستای دوستدار سالمند شدن محیط زندگی آنان صورت پذیرد
  کلیدواژگان: شهر دوستدار سالمند، بحث گروهی متمرکز، مطالعه کیفی، سالمند
 • دکتر رضا فدای وطن، دکتر محبویه مباشری، دکتر یزدان منصوریان، دکتر رضا سراج صفحه 52
  مقدمه
  سالمند آزاری (انجام یا عدم انجام یک رفتار منفرد یا تکرار شونده که باعث اذیت یا آسیب رساندن به یک سالمند شود) یکی از معضلات سلامت اجتماعی در جوامع امروزی به شمار می رود و در پیشگیری از آن آموزش نقش برجسته ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفاهیم مرتبط با سالمند آزاری در آثار مکتوب ادبیات فارسی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش مضامین مرتبط با سالمند آزاری در ادبیات فارسی شناسایی و با ساختاری آموزشی تدوین گردید در این راستا اشعار شاعران و کتابهای عالمان و نویسندگان ادب فارسی به کمک پایگاه اطلاعاتی درج 3 که مشتمل بر 178 جلد کتاب ادبی از 101 شاعر و نویسنده مشهور است و سایت گنجور که آثار تعداد کثیری از شاعران را در بر دارد بررسی شد و در مواردی که نسخه الکترونیک موجود نبود به مطالعه سطر به سطر کتب پرداخته شد. در نهایت با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا مضامین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتیجه پژوهش شامل تعریف سالمند آزاری انواع سالمند آزاری و علل سالمند آزاری و نحوه پیشگیری از آن بود که در متن مقاله هر کدام به تفضیل بیان شده است.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده از ادبیات غنی پارسی می توان نتیجه گرفت سالمند آزاری در ادبیات فارسی از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: تقبیح عمل سالمند آزاری و ترویج فرهنگ تکریم و احترام به سالمند در جهت پیشگیری از سالمند آزاری.
  کلیدواژگان: سالمند، سالمند آزاری، احترام، پیر، والدین سالخورده، غفلت، ادبیات فارسی
 • محمدحسین سلطانی، رباب صحاف، فرحناز محمدی، شهرام غفاری، اردشیر خسروی و محمود رضا گوهری صفحه 59
  مقدمه
  در بیشتر کشورهای جهان مطالعات بسیاری در ارتباط با هزینه های بستری سالمندان در بیمارستان نسبت به سایر گروه های سنی انجام شده است. هدف این مطالعه بررسی و تحقیق در رابطه با طول مدت زمان بستری بیماران سالمند و مقایسه آن با میانسالان است.
  روش بررسی
  این پژوهش، مطالعه ائ از نوع توصیفی تحلیلی، مقطعی، موردی و گذشته نگر می باشد که بر اساس اطلاعات ثبت شده در بیمارستان میلاد از تمامی بیماران سالمند و میانسال بستری شده در سال 1387 هجری.خورشیدی انجام شد. پس از تهیه جدول اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان، در پژوهش آمار توصیفی مورد نیاز در خصوص هزینه تخت و طول مدت بستری در بیماران میانسال و سالمند تهیه، سپس با کمک آزمون های آماری (از جمله آزمون تی، آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی) نتایج بدست آمده تحلیل و با نتایج برخی مقالات و تحقیق های مشابه و مرتبط مقایسه شده است.
  نتایج
  در این مطالعه پس از پاکسازی اطلاعات تعداد12989(7279 فرد سالمند با سن73/8±60 و5710 نفر میانسال با سن 17/4±45)که تعداد 6430 زن و 6559 مرد بودند، مورد آنالیز قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه طول مدت زمان بستری و هزینه تخت سالمندان به طور معنی داری بیشتر از میانسالان بوده است (0.001>p). همچنین هزینه تخت در گروه سنی 60-75 سال بیشتر از سایر گروه های سنی سالمندان بود (0.001>p) هزینه تخت و طول مدت بستری به طور قابل ملاحظه ای در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است (0.001>p).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه سالمندی بر طول مدت بستری اثر افزاینده داشته است. در بین سالمندان بیشترین مدت اقامت به گروه 60 تا 75 ساله ها تعلق داشت. همچنین در بین سالمندان مردان نسبت به زنان مدت اقامت طولانی تری دارند. پیشنهاد می شود که مطالعات مداخله ای در آینده با هدف کاهش مدت بستری انجام شود، زیرا طولانی تر بودن زمان اقامت در بیمارستان می تواند منجر به افزایش هزینه برای سالمندان، خانواده و جامعه شده عوارض جانبی زیادی برای فرد سالمند داشته باشد.
  کلیدواژگان: سالمند، میانسال، طول مدت بستری در بیمارستان
 • دکتر مرضیه شیرازی خواه، دکتر میر طاهر موسوی، دکتر رباب صحاف، مجید سرمدی صفحه 67
  مقدمه
  با کاهش میزان باروری و بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی در ایران، آمار جمعیت زنان سالمند نیز به تبعیت از کل جمعیت سالمندان افزایش یافته است به طوریکه در طی دو دهه نسبت جمعیت زنان سالمند به کل جمعیت زنان از 3درصد به 1/4درصد و در سرشماری اخیر در سال1385به 7درصد افزایش یافته است وپیش بینی می شود که در طی دهه های آینده نیز این روند افزایشی ادامه یابد. آمارهای جهانی نشان می دهد که نسبت زنان سالمند در اکثر کشورهای جهان، پیشرفته و در حال پیشرفت، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مردان سالمند است، اما بر اساس آمار سالهای 1355-1385 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در هر دهه به دلیل پیشرفت خدمات بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی تعداد زنان سالمند در ایران افزایش یافته ولی از نسبت جمعیت زنان سالمند به مردان سالمند کاسته شده است. این وضعیت در حالی اتفاق افتاده که معمولا امید به زندگی در مردان کمتر از زنان می باشد. بنابراین در این مقاله سعی شد است با مطالعه وضعیت جمعیت، سلامت، سواد، وضعیت خانوادگی، اشتغال، کیفیت زندگی، انزوای زنان سالمند در ایران دلایل متفاوت بودن نسبت جنسیتی زنان سالمند نسبت به مردان سالمند را بررسی نمائیم.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای است که در آن از آمارهای مرکز آمار ایران که به عنوان مستند ترین سرشماری کشور می باشد استفاده شد. علاوه بر آن database های مرتبط انگلیسی و فارسی شامل pubmed، medline، ISI و سایت سازمان بهداشت جهانی و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی را جهت بدست آوردن اطلاعات دموگرافیک و اجتماعی در باره ی جمعیت سالمندان ایران جستجو کردیم. همچنین در تحلیل یافته ها از دیدگاه های متخصصین سالمندشناسی، اپیدمیولوژی و جامعه شناسی در باره ی تفاوت جنسیتی در جمعیت سالمندان ایران بهره گرفتیم.
  نتایج
  با نگاهی عمیق به وضعیت سالمندان زن از ابعاد مختلف از جمله سلامت جسمی، روحی- روانی، خانوادگی، اجتماعی و...در می یابیم که علی رغم تلاش ها و پیشرفت هایی در وضعیت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایرانی، وجود تفاوت در شاخصهای بهداشتی – اجتماعی و جمعیتی زنان سالمند نسبت به مردان سالمند ایرانی می تواند به دلیل وضعیت نابرابر وضعیت بهداشتی درمانی و اجتماعی زنان نسبت به مردان باشد برخی از این تفاوتها شامل: با وجود امید به زندگی بیشتر برای زنان نسبت به مردان (73 سال در برابر 68 سال)، درصد مردان سالمند از زنان سالمند بیشتر است (84/51 درصد در برابر 16/48 درصد) شیوع بیماری قلبی و فشار خون در زنان سالمند از مردان سالمند بیشتر است (25 و6/42 در برابر 17 و 42 درصد) شیوع افزایش چربی نوع تری گلیسیرید در خون در زنان سالمند از مردان بیشتر است (6/63 در برابر 6/42 درصد) شیوع پوکی استخوان در زنان سالمند از مردان بیشتر است (3/56 در برابر 7/16درصد) میزان مصرف دارو در زنان سالمند از مردان بیشتر است (9/34در برابر 4/25درصد) میزان بیسوادی در زنان سالمند از مردان بیشتر است (15/80 در برابر 56 درصد) میزان مشکلات عاطفی و روانی در زنان سالمند از مردان بیشتر است (3/25 در برابر 8/17درصد) میزان کیفیت زندگی در زنان سالمند از مردان کمتر است (6/31 در برابر 26/34درصد) میزان سپردن زنان سالمند به آسایشگاه از مردان سالمند بیشتر است (6/60 در برابر 4/39درصد) میزان تنهایی در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند است (8/12 در برابر 5/2درصد)
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق اینگونه به نظر می رسد که سالمندان زن نه تنها به لحاظ جنسیتی در معرض آسیب قرار دارند بلکه در دوران سالمندی نیز از جهات مختلفی که در بالا ذکر شد ممکن است آنان را در معرض آسیب قرار دهد. و همین قضیه این قشر را به صورت مضاعف چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت زندگی مورد تحدید قرار دهد. لذا به نظر می رسد در آینده انجام مطالعات ملی دقیقی در این زمینه به منظور شناخت بهتر جمعیتی سالمندی به خصوص زنان و سایر گروه های آسیب پذیر و همچنین طراحی مداخلات پیشگیری و درمان، انجام شود. با توجه به آسیب پذیر بودن زنان نسبت به معلولیت و عدم امنیت مالی، توجه ویژه به زنان قبل و بعد از رسیدن به سن سالمندی احساس می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، زنان سالمند، سلامت، وضعیت اجتماعی، وضعیت خانوادگی
|
 • Malihe Saboor, Mahshid Foroughan*, Farahnaz Mohammadi Shahbalaghi Page 7
  Aim
  Compared to other age groups, older people, especially frail older people residing in nursing homes use medications more due to the higher prevalence of chronic diseases. This study aimed to investigate prescription patterns for older people in nursing homes of Tehran in 2011.
  Method
  In this cross-sectional study, the data of 170 older people, sampled random cluster gathering method, using medical records, questionnaires and interview with nurses and physicians. The data analyzed using descriptive statistics including mean, distribution, Chi-square, t-test, Fisher, and SPSS version 16 (pv<0.05).
  Results
  The mean average age of the sample was 79.75. 64.7% of them were female. 62.4% received more than 5 types of medicines. The mean number of medicines was 7.55 with the ranging of 1-19 drugs. The most medicine forms used by older people were: tablets 98.2%, injection medicines 20.6 %, drops 13.5%, syrup 8.8%, sprays 6.5%, ointments and suppositories 2.9%. The following medicines were used the most used among older people respectively: Central Nervous System drugs, vitamins, cardiovascular drugs, hematologic and gastrointestinal drugs. Vitamins (81.2%), ASA (37.64%), Alprazolam (22.35%) were the most used drugs. There was not a significant relationship between participating in geriatric educational course And the mean numbers of the prescribed medications (pv=0.054)., as well as between covering by health insurance specialty in medicine and the mean of the numbers of mediations (pv=0.068). There was a significant relationship between having insurance and the mean number of prescribed medicine (pv=0.05).
  Conclusion
  Developing educational programs on geriatric pharmacology general practitioners and more supervision on residential care homes practices may have affects on prescription pattern.
  Keywords: Prescription pattern, older people, residential home care
 • Khalil No Kohan Ahvazi, Robab Sahaf, Ahmad Ali Akbari Kamrani Page 14
  Introduction
  Life expectancy and adolescents’ increment, as a threat or opportunity attracted researchers’ attention. Studies show an increase in treatment expenditures and adults care needs in comparison to other age groups. The goal of this study has been evaluating of medicine prescription in Iranian SSO insured adolescents and comparison in adolescence groups.
  Methodology
  It has been a retrospective, descriptive-analytical-cross sectional study by evaluating of SSO insured out patients’ prescriptions during the Year 1388. The information includes basic pattern tables consist of Drug name, pattern of specific prescribed drugs, Mean price of specific prescribed drugs, Expenditure of specific prescribed drugs, pattern More prescribed drug groups based on ATC classification, pattern The most prescribed drug groups based on adolescents’ age groups, non-adolescent group and WHO’s separated adolescents’ age groups.
  Results
  The prescribed pattern drugs mean in under and over 60 years old people showed meaningful difference(p<0.005). The prescribed pattern drugs mean in three groups of adolescents, also showed meaningful difference (p<0.001). In addition the expenditure mean of prescribed drugs in under and over 60 years old people and in three groups of adolescents shows meaningful difference as p<0.004 and p<0.001 respectively.Discussion and
  Conclusion
  Based on the results of this study, adolescence has direct and increasing effect on refers to physicians and pharmacies. Among the adolescent's groups the expenditure mean increases although the number of refers decrease with in age increasing. By determining the most prescribed medicines, prevention of chronic diseases could be possible by education and training of families.
  Keywords: Adolescent, Adolescent's groups, ATC
 • Zahra Roshani, Ahmad Ali Akbari Kamrani Page 24
  Objective
  The purpose of this study was to explaine the association between the prevalence of common diseases and demographic, occupotional factors in elderly staff in IRIB (Tehran center) Regarding the increasing of elderly populationin the world, indluding IRAN, the prevalence of the physical disability in this age range is raised which leads to several unfavarable out comes such as: hospitalization, overuse of health care system and mortality rate. For achiving elderly health and preventing of chronic diseases and decreasing prevalence of elderly common diseases, the firsrt step is indentification of their health status. By which, we can recognise their health and medical needs and also prevent their occurrence. Considring relationship between demographic occupational factors and common disease in elderly staff in radio and television centers, unfortunately, I could not find any article.
  Method
  This study is a cross-sectional one wich was conducted on 152 enderly patient who were reffered to IRIB Clinic and studied for association between demographic and occupational factors with prevalenc of common diseases. In this reaserch a questionnaire contaning demographic information and history of diseases was used. They were complated with elderly paintent. then the phesition examined them. Data were analyzed with analysis of T-test chi-2 and pearson correlation in spss16.
  Results
  The analysis of our data showed that osteoarthrities (46%), hypertension (36%), heart diseases (35.5%) and diabet (21%) were the most common diseases in elderly patient that were reffered to IRIB clinic during the year 1389. In this study a significant relactionship was observed between osteoarthrities, hypertension, heart disease and age (p=0.000), BMI (p= 0.000), Incom level (p=0.000), education (p=0.000) and physical activity (p=0.01) while, ther was no singificany relationship between heart diseases and diabet whit gender (p=0.17), reffering times to the general practitioner and life satisfaction. (p=0.07)
  Conclusion
  osteoarthrities, heart diseases, Hypertention and diabet are the most common diseases in the elderly staffs in IRIB. According to this study, there is a significant relation between prevalence of common diseases and health related variable. therfore through implementation of such programs like: changing life style, regular and periodic clinical examination, changing diet habit, we can identification of these diseases in the primary stage and preventation of disability in the future will be possible.
  Keywords: IRIB, Common diseases, Staff, Elderly age
 • Mahmood Tavakoli, Robab Sahaf, Ali Farhoudian, Yadollah Bakhtavar Page 34
  Objectives
  during the last two decades, Activities concerning demand reduction and specially addict’s treatment and rehab have outstandingly improved in Iran. Now different treatment alternatives such as outpatient and residential care centers such as‚ abstinence based and spiritual therapies like, narcotic anonymous are developed. Treatment program in human recovery population is replacing opium tincture and gradually reduction of it (during 11 month). And it includes group and spiritual therapies.Methods & Materials: this research is a descriptive study which has been done cohort and longitudinal during 3 months (from the beginning’ one and three months after entrance). In this research, the quality of life has been assessed. Participants include all addicts over 40 who have referred to the society (congress 60) for detoxification. Choosing the samples has been based on the method of accessible sampling. Demographic questionnaire and life quality questionnaire have been collecting information tools. Data’s have been analyzed by software spss.
  Results
  out of 33 people, 15 were over 50 years old. The substance abused include: Opium abuse With the frequency of 12 people (36.4%) ‚heroin crack with the frequency of 14 people (42.2%) had the most frequency. Monthly cost of drug abusing is on average 159/849 toomans, for each person. for all subscales of life quality, P-value has been reported below 0.05.
  Conclusion
  Detoxification has been effective in improving quality of life. just for the two following questions the persons opinion has not changed during three periods: "it seems that I get diseases easier than others" and my health is the same as other people I know". it can be said perhaps short period treatments have little influence on the change of "ones deep attitude towards himself" and a deep, essential change of attitude needs long period rehabilitation programs.
  Keywords: Addiction, Ageing, Detox, Quality of life
 • Fariba Sadeghi, Alireza Kaldi, Robab Sahaf Page 41
  Introduction
  The world is aging. Elderly population of the cities increased from 45% in 1975 to 57% in 1995. WHO reported that the percentage of elderly population in the years 2006 and 2050 has the following: Africa (6%, 9%) - Asia (9%, 24%) - Europe (21%, 34%) - Latin America and the Caribbean (9%, 24 %) - North America (17%, 27%) - Pacific (14%, 25%), respectively. In 1995, the population over 60 years in Iran was 6.6% of the total population. In 1999, this figure reached 7.8% and will be 10.3 % in 2021.One necessary need of elderly people having a healthy environment and for providing this need in the world, many studies have been done. WHO is named this year (2011) "urbanization and health" and during an international project titled "Age-friendly cities" has clear priorities.
  Method
  There were a few reports on seniors in Iran, so this research was conducted based on elderly and their caregivers. Qualitative research method was used. Based on "purposeful sampling" method elderly people over 60 years were selected in two Shahid Montazeri and Shahid Monem Pour health centers of Tabriz. They arranged in eight-person groups and characteristics of age-friendly cities by the operator discuss proposed and the obtained comments of focus group discussions and recorded and wrote down line by line. The information analyzed as a "content analysis" and results were extracted.
  Results
  The participants comments of Shahid Montazeri focus group discussion were as follows: the most common complaints were about sewer rats and non-existence of moral Security in the park, the second, leading cause of poor neighborhoods and parking lights on, the third was: trees are in front of lights. They said, "Station location is inappropriate and the toilet seat in the park does not exist". Comments of seniors in Zafaranieh health centers were as follows: Most complain were about of sewer rats, stray dogs, the lack of shelter in bus station - a bad positions of bus station, the lack of chairs in the station, bus delays and crowded shopping center and in the second were: sewage problems, bad bus route, bad bus and bad traffic culture.
  Conclusion
  The results showed there are required to intervention and collaboration of city organization for providing elder people needs.
  Keywords: Age-friendly city, Focus group discussions
 • Sharareh Farzanegan, Reza Fadaye Vatan, Mahboube Mobasheri, Reza Seraj, Yazdan Mansourian Page 52
  Objectives
  Elder abuse (Doing or not done a single or repeated act That bothers or to cause harm to an elderly) is one of the social health problems in modern societies to rise and has a prominent role in prevention education The objective of this study was to investigate elderly abuse in Persian literature.Methods & Materials: This study identified themes related to elder abuse in Persian literature and the educational structure were developed developed In this regard, poems of poets and authors of Persian literature Using the software for Dorj book including 178 of 101 literary Persian poet and author is known and ganjur Site including large number of poets and In cases where there was no electronic versions of books were read line by line And using a library of content analysis, subjects were studied
  Results
  The study defined types of elder abuse and elder abuse causes of elder abuse and how to prevent abuse of the elderly that each expression is detailed in the text
  Conclusion
  The results of the rich Persian literature could result in abuse of elderly has been considered from two aspects 1- denounced the abuse of older 2- culture of reverence and respect for the elderly in order to prevent abuse of the elderly.
  Keywords: Elderly, Elder abuse, Respect, old, Elderly parents, Neglect, Persian literatur
 • Mohammad Hossein Soltani, Robab Sahaf, Farahnaz Mohammadi Shahbolaghi, Shahram Ghaffari, Ardeshir Khosravi, Mahmoud Reza Gohari Page 59
  Objectives
  There are much more studies about adolescence in most countries in compare with other age groups. The goal of this study is evaluation of relationship between duration of hospitalization in elderly patients in comparison to the middle ages.Methods & Materials: This is a descriptive analysis, cross sectional, case study and retrospective research that was done after gathering the data of elderly and middle age patient in MILAD Hospital. First of all prevalent causes of admission in hospital has been detected. Descriptive analysis about tow important factors include: Duration of hospitalization and bed cost has been done. By statistical tests (T.Test, Analysis Of Variance-ANOVA- and other analytical test) the results had been analyzed and compared with similar researches.
  Results
  In this study data of 12.989 patient has been analyzed (7,279 adolescent people with age range of 60±8.73 and 5,710 middle age people with age range of 45±4.17 which 6,430 were female and 6,559 were male). Based on this study the duration of hospitalization and bed costs of adolescents has been significantly more than middle age patients (P<0.001). As well, the bed costs of people between 60-75 years old has been significantly much more than other adolescents (P<0.001). Analysis showed that bed costs and duration of hospitalization has been significantly more in men than women (P<0.001).
  Conclusion
  1) Elderliness increases the duration of hospitalization, 2) The longest duration of hospitalization has been for 60-75 years old patients, 3) Duration of hospitalization was longer for men than women.
 • Marzieh Shirazi Khah, Mirtaher Mousavi, Robab Sahaf Page 67
  Objectives
  by reducing the fertility rate and Improve health& social conditions in Iran, increases the statistics of population older women also follow the whole population of seniors. So that in two decades than has increased the population of elderly women to total female population of 3 percent to 4.1 percent in the recent census in 2006 to 7 percent and is expected that increasing continues this trend the next decades. Global statistics show that significantly more elderly woman than elderly men in most countries, developed and developing, But according to the Statistical Center of Iran shows that during 1976-2006 has increased in every decade the number of elderly women in Iran Due to improved health services, social and economic, but has reduced the population of elderly women than elderly men This happened while usually Is less life expectancy in men than women. therefore In this paper we study the population status, health, education, family status, employment, quality of life and isolation of elderly women in Iran and We review different reasons than elderly women than elderly men in gender.Methods & Materials: This study is a descriptive-analytical study and a library that was used in the Statistics Center of Iran as the country's census is the most documented. In addition, we search for related database in English and Persian, including pubmed, medline, ISI and Web site World Health Organization and Scientific Information Database To obtain demographic and social information about the Iranian elderly population. Also took advantage of the views of experts to analyze the findings gerontology, epidemiology and sociology on gender differences in the elderly population in Iran.
  Result
  With a deep look at the situation of elderly women from different dimensions, including physical health, psychological-psychological, familial, social and... Understand that Despite the efforts and improvements in health status, social and economic in Iranian elderly women, differences in health indicators-social and elderly women than elderly Iranian population could be due to the unequal status of health and social status of women men Some of these differences include: the life expectancy for women than men (73 years versus 68 years), more elderly men than elderly women (51.84% versus 48.16%), heart disease and blood pressure is higher in elderly women than elderly men (25 and 42.6 versus 17 and 42%) prevalence of fat type of triglycerides in the blood is higher in older women than men (63.6 versus 42.6%), the prevalence of osteoporosis bone is higher in older women than men (56.3 versus 16.7%) rate of drug use is higher in older women than men (34.9 versus 25.4%) illiteracy rate is higher in older women than men (80.15 versus 56%) rate of emotional problems and mental illness is higher in older women than men (25.3 versus 8.17%) rate the quality of life is lower in elderly women than men (31.6 versus 34.26%) of the deposit's elderly nursing home is more than older men (60.6 versus 39.4%) is much more alone in elderly women than elderly men (12.8 versus 2.5%)
  Conclusion
  Shows the results that elderly women are fragile not only of gender but also the various aspects mentioned above are fragile. And this led to threats of this group from the quantity and quality of life. So it seems to be accurate in the future national studies in order to better understand the aging population, especially women and other fragile groups to and also be designed to the prevention and treatment interventions, with attention to fragile women disabilities and their lack of financial security and will also feel the need to pay special attention to young women before and after aging.
  Keywords: Senior, Older women, Health, Social situation, Status family