فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و دوم شماره 2 (پیاپی 7، بهمن و اسفند 1390)
 • سال چهل و دوم شماره 2 (پیاپی 7، بهمن و اسفند 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سمیرا نوروزی، حسین خادمی*، lمهران شیروانی صفحه 163

  سرعت رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی اهمیت به سزایی در تامین پتاسیم گیاهان دارد. این مطالعه به منظور انتخاب بهترین معادله سینتیکی توصیف کننده روند رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی تحت تاثیر اسیدهای آلی انجام شد. موسکویت و فلوگوپیت تحت تاثیر اسیدهای آلی سیتریک، مالیک و اگزالیک با غلظت های صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار در شش دوره زمانی قرار گرفته و مقدار پتاسیم رها شده از این کانی ها با فلیم فتومتر اندازه گیری شد. معادلات سینتیکی شبه مرتبه دوم، ایلوویچ، تابع توانی و پخشیدگی پارابولیکی برای برازش داده ها استفاده شدند. نتایج نشان داد که سرعت رهاسازی پتاسیم به نوع اسیدهای آلی و کانی های میکایی بستگی دارد. معادله پخشیدگی پارابولیکی بهترین برازش را به داده های رهاسازی پتاسیم از کانی های موسکویت و فلوگوپیت تیمار شده با اسید آلی اگزالیک یافت. در مقابل، معادلات ایلوویچ و تابع توانی قادر به توصیف رهاسازی پتاسیم از کانی فلوگوپیت تیمار شده با اسیدهای آلی سیتریک و مالیک بودند.

  کلیدواژگان: اسید سیتریک، اسید مالیک، کانی های میکایی، معادلات سینتیکی، اسید اگزالیک
 • محبوبه انتظاری، حسین شریعتمداری، احمد جلالیان، مریم تابان صفحه 175
  در این تحقیق اثر چالکود بر بهبود تغذیه روی و منگنز درختان چنار، اقاقیا و نارون فضای سبز شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در 3 منطقه مختلف به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از تیمارهای: 1- کمپوست کود دامی 2- ورمی کمپوست کود دامی 3- کمپوست زباله شهری 4- ورمی کمپوست زباله شهری 5- کند و کاو 6- شاهد به اجرا درآمد. عناصر روی، منگنز و فسفر در برگهای جوان و در چند نوبت پس از اعمال تیمارها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد حفر چالکود وضعیت تغذیه درختان نارون و اقاقیا را بهبود بخشید. در مورد درختان چنار تیمارها بر غلظت عناصر روی و منگنز در برگ تاثیر معنی داری نداشتند. به طور کلی تیمارهای ورمی کمپوست دامی و کمپوست کود دامی بیشترین تاثیر را بر افزایش غلظت عناصر نشان دادند. تیمار کند و کاو نیز توانست در افزایش غلظت عناصر موثر باشد گرچه تاثیر این تیمار در حد چالکودهای حاوی مواد آلی نبود.
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، کمپوست، منگنز، چالکود، روی
 • محمد محمدیان، صاحب سودایی مشایی، ولی محمد فلاح صفحه 183
  آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو قطعه دارای ماده آلی مختلف (کم و متوسط) در موسسه تحقیقات برنج کشور– معاونت مازندران در دو سال اجرا گردید. هر قطعه آزمایش شامل سه تکرار و هر تکرار شامل هفت سطح کود نیتروژنی (از منبع اوره) 0، 23، 46، 69، 92، 115 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. نتایج نشان داد که در قطعه دارای ماده آلی کم، عملکرد دانه بهینه از تیمار N92 (92 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و در قطعه دارای ماده آلی متوسط از تیمار N115 (115 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بدست آمد. مقادیر راندمان زراعی، راندمان بازیافت و راندمان فیزیولوژیک تیمارهای دارای عملکرد بهینه در قطعات دارای ماده آلی کم و متوسط به ترتیب 5‎/14 و3‎/19 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده، 6‎/37 و 9‎/35 درصد و 8‎/36 و50 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن جذب شده تعیین گردید. این نتایج نشان می دهند که استفاده از سطح کربن آلی خاک به تنهایی نمی تواند شاخص مناسبی برای توصیه کود نیتروژنی در برنج غرقابی باشد.
  کلیدواژگان: نیتروژن، راندمان زراعی، برنج، راندمان فیزیولوژیکی، راندمان بازیافت
 • مریم اوسط، احمد حیدری، فریدون سرمدیان صفحه 191
  مواد آلی شاخص کیفیت خاک، کشاورزی و محیط بوده و نقش مهمی در سلامت خاک و محیط زیست ایفا می کنند. مطالعه اجزاء اندازه ای و شیمیایی مواد آلی یک رویکرد اصلی برای بررسی نقش کلیدی آن در فرآیندهای خاک می باشد. بر اساس واحدهای شکل زمین 27 نمونه ی خاک سطحی (20-0 سانتی متر) برای بررسی تغییرات سطحی و شش پروفیل برای بررسی توزیع عمقی اجزاء اندازه ای و شیمیایی کربن آلی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی و تعیین اجزاء فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک طبق روش های استاندارد انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله محتوای کربن آلی خاک با کاهش اندازه ی ذرات افزایش یافته و در اجزاء اندازه ای کوچکتر از mμ250 به حداکثر مقدار خود می رسد. همچنین رس های 2:1 انبساطی توانایی نسبی بیشتری در نگهداری کربن آلی نشان دادند. نتایج آنالیز اجزاء شیمیایی نشان داد که با افزایش مقدار OC ورودی، نسبت اسید هومیک به اسید فولویک به دلیل افزایش فعالیت زیستی و پلیمریزاسیون متوالی مولکول های آلی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: اسید فولویک، جزء به جزء کردن فیزیکی، کانی شناسی، اسید هومیک، جزء به جزء کردن شیمیایی
 • فریدون سرمدیان، علی کشاورزی صفحه 199
  در این تحقیق، به منظور بررسی کارایی روش فازی در ارزیابی تناسب اراضی، از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج حاصل از روش فازی، با نتایج روش پارامتریک، مورد مقایسه قرار گرفته است. هم بستگی بین شاخص اراضی و عملکرد مشاهده شده در سطح منطقه، برای روش مبتنی بر نظریه مجموعه های فازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (91‎/0r =) و روش رگرسیون چند متغیره (88‎/0r =) بیشتر از روش پارامتریک (85‎/0r =) بوده است. گرچه نظریه مجموعه های فازی نتایج بهتر و دقیق تری را برای ارزیابی تناسب اراضی ارائه می دهد، اما دقت نتایج تا حد زیادی به انتخاب توابع عضویت مناسب، تعیین نقاط بحرانی و مقادیر اوزان تعیین شده برای خصوصیات مختلف اراضی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: احتیاجات تیپ بهره وری، قزوین، درجات تناسب اراضی، توابع عضویت، شاخص اراضی
 • مریم اوسط، احمد حیدری، فریدون سرمدیان صفحه 209
  تعادل میان بخش های مختلف منابع کربن از نظر محیط زیست و کیفیت خاک بسیار حائز اهمیت است. رشد سریع جمعیت، تخریب خاک های کشاورزی و آزادسازی گازهای گلخانه ای از چالش های جدی قرن 21 می باشند. هدف این مطالعه بررسی وسعت تغییر کاربری اراضی از سال 1334 تا 1382 و نقش آن در میزان دینامیک کربن خاک و تاثیر کاربری های مختلف بر میزان کربن آلی موجود در اجزاء اندازه ای مختلف خاک می باشد.
  27 نمونه ی سطحی با ابعاد 20×20×20 سانتی متر از اراضی با کاربری های مختلف تهیه و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی و جزء به جزء کردن فیزیکی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد کاربری باغ با 07‎/2 درصد، بیشترین مقدار کربن آلی را داشته و اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب با 73‎/0 و 57‎/0 درصد در درجات بعدی قرار دارند. توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی از دینامیک و ذخیره به ترتیب 71273، و 190406 مگاگرم کربن در هکتار جلوگیری کرده است.
  کلیدواژگان: جزء به جزء کردن فیزیکی، مدیریت اراضی، توسعه شهرنشینی، دینامیک کربن
 • سید محمد علی زمردیان، امیرحسین وکیلی صفحه 219
  گستره وسیع خاکهای واگرا درایران و جهان، پتانسیل زیاد احداث سازه های آبی در این مناطق، صدمات وارد به آنها در اثر استفاده ازاین نوع خاکها و همچنین غیراقتصادی بودن جاگزینی منابع قرضه واگرا با منابع غیر واگرا، اصلاح خاکهای واگرا را ضروری می نماید. در این تحقیق با افزودن پوزولان و یا آهک به تنهایی و همچنین افزودن همزمان نسبت های ترکیبی پوزولان و آهک به نمونه خاک واگرا، پتانسیل واگرایی با در نظر گرفتن دو متغیر زمان عمل آوری و درصد وزنی افزودنی ها ارزیابی گردیده است. همچنین مکانیزم های شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی خاک ناشی از این افزودنی ها به خاک نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که هر چند افزودن آهک یا پوزولان تنها همراه با زمان عمل آوری باعث کاهش پتانسیل واگرایی خاک می شوند، اما نمونه های ساخته شده با ترکیب همزمان آهک و پوزولان دارای مقاومت بیشتری در برابر آبشستگی می باشند. ضمن آنکه خاک رس واگرای تثبیت شده افزایش مقاومت فشاری، کاهش دامنه خمیری، کاهش میزان سدیم آب منفذی و افزایش هدایت الکتریکی از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: زمان عمل آوری، _ تثبیت و بهسازی، خاک واگرا، آهک، پوزولان
 • ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی *، ابراهیم سپهر، بابک عبدالهی صفحه 233

  در این آزمایش اثر غلظتهای 0، 2 و 5 میلی مولار از اسیدهای سیتریک، مالیک و اگزالیک بر جذب فسفر در خاکهای آهکی ارزیابی گردید. در خاکهای مورد مطالعه مقدار کربنات کلسیم معادل از 4 تا 28%، مقدار رس از 33 تا 56% و مقدار مواد آلی از 6‎/0 تا 7‎/2% بود. نتایج نشان داد که در حضور اسیدهای آلی، جذب فسفر توسط خاک ها کاهش یافت و تاثیر اسید سیتریک در برخی خاکها نسبت به اسیدهای اگزالیک و مالیک بیشتر بود. در خاک های مورد مطالعه غلظت 5 میلی مولار اسیدهای آلی بطور معنی داری بیش از غلظت 2 میلی مولار منجر به کاهش جذب فسفر گردید. همچنین کمترین مقدار جذب فسفر در غلظت 5 میلی مولار اسیدهای آلی در خاک 5 و بیشترین مقدار جذب در تیمار بدون کاربرد اسیدهای آلی در خاک 4 که مقدار رس و کربنات کلسیم معادل بیشتری داشت، مشاهده شد. بنابراین میزان جذب فسفر به نوع، غلظت اسیدهای آلی و ترکیبات تشکیل دهنده خاک بستگی داشت.

  کلیدواژگان: اسید مالیک، اسید اگزالیک، فسفر، جذب
 • محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، مهدی همایی، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباس صفحه 241
  پراکنش پذیری (λ) و تخلخل عبوری موثر (feff)‎ پارامترهای ورودی شکل تعادلی معادله توده ای- پراکنشی (CDE)‎ می باشند. به طور معمول این پارامترها به روش معکوس از منحنی رخنه به دست می آیند. با این حال تهیه منحنی های رخنه در شرایط صحرایی اغلب عملی نیست. هدف اصلی این تحقیق برآورد پارامترهای λ و feff از داده های هیدرولیکی خاک بود. بدین منظور، یک مدل مفهومی (conceptual)‎ تهیه شد که حرکت یک نمک واکنش ناپذیر را بر اساس ویژگی های هیدرولیکی خاک توصیف می کند. شبیه سازی ها به دو روش دترمینستیک و استوکاستیک انجام شد. پارامترهای انتقال املاح با استفاده از منحنی های رخنه شبیه سازی شده و به روش معکوس برآورد شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین λ ی اندازه گیری شده و برآورد شده در روش استوکاستیک در 05‎/0 > α وجود نداشت. با این حال این روش به ویژه در شکل دترمینستیک آن برای مقادیر کم λ تمایل به بیش برآوردی و برای مقادیر زیاد آن تمایل به کم برآوردی دارد. مقادیر feff برآورد شده کمتر از تخلخل کل خاک (f)‎ بود که نشان می دهد تنها بخشی از تخلخل کل خاک در انتقال املاح شرکت دارند. این روش می تواند برای برآورد λ و feff از روی ویژگی های هیدرولیکی خاک ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: برآورد پارامترها، داده های هیدرولیکی خاک، منحنی رخنه، معادله توده ای، پراکنشی
 • مهدی باهمت، محسن فرحبخش، احمدعلی پوربابایی، غلامرضا ثواقبی صفحه 249
  در طی سال های اخیر، استفاده از روش الکتروسینتیک برای اصلاح خاک های آلوده بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز نگرانی هایی در مورد اثر این فرآیند بر فعالیت میکروبی خاک وجود دارد. در این تحقیق تغییرات غلظت فلزات سنگین قابل استخراج با اسید نیتریک چهار نرمال، کربن زیست توده میکروبی و ضریب میکروبی بعد از اصلاح الکتروسینتیکی یک خاک طبیعی آلوده به فلزات سنگین روی، سرب، نیکل و کادمیوم در مقیاس آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بعد از 20 روز اعمال اختلاف پتانسیل 30 ولت (83‎/0 ولت در هر سانتیمتر ستون خاک)، بیش از 30 درصد فلزات سنگین در نزدیکی آند خارج شد، در حالی که درصد خروج در 24 سانتیمتری کاتد در مورد برخی از فلزات (کادمیوم و سرب) منفی بود. بعلاوه، میزان کربن زیست توده میکروبی و ضریب میکروبی کاهش معنی داری (p < 0.01) را نشان داد، بیشترین کاهش در نزدیکی کاتد که فلزات سنگین تجمع یافته بود مشاهده شد. عدم کنترل pH و روند افزایشی آن از آند به کاتد، بیشترین تاثیر منفی را در این زمینه داشت.
  کلیدواژگان: کربن زیست توده میکروبی، اصلاح الکتروسینتیکی، ضریب میکروبی، فلزات سنگین
 • نصرت الله نجفی، حسن توفیقی صفحه 257
  تاثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 100 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک افزوده شد. تیمارها به مدت یک ماه در دمای 25 درجه سانتی گراد در انکوباتور نگهداری شدند. سپس شکلهای فسفر معدنی در خاکهای آهکی به روش Jiang and Gu (1989) و در خاک های اسیدی به روش Kuo (1996) تعیین گردید. همچنین فسفر قابل جذب به روش اولسن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فسفر قابل جذب تمام خاکهای مورد مطالعه پس از غرقاب افزایش یافت (به طور میانگین بیش از دو برابر). فسفر قابل جذب در خاکهای اسیدی پس از غرقاب بیشتر از خاکهای آهکی افزایش یافت. پس از یک ماه نگهداری در 40% رطوبت اشباع و بدون کود فسفر، فسفر قابل جذب در سه خاک از چهار خاک مورد مطالعه به طور معنی داری افزایش یافت و در یک خاک تغییر معنی داری نکرد. میانگین بازیابی فسفر افزوده شده به خاک در شرایط غرقاب از شرایط غیرغرقاب کمتر بود. میانگین بازیابی کود فسفر در خاکهای آهکی به طور معنی داری از خاکهای اسیدی بیشتر بود. تاثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر مقدار تمامی شکلهای فسفر معدنی در تمام خاکهای مورد مطالعه معنی دار بود. در شرایط غیرغرقاب نسبت به شرایط غرقاب مقدار بیشتری از کود فسفر به شکل Fe-P تبدیل گردید. در هر دو شرایط غرقاب و غیرغرقاب، در خاکهای قلیایی آهکی نسبت به خاکهای اسیدی مقدار بیشتری از کود فسفر به شکل Al-P تبدیل گردید. در هر دو شرایط غرقاب و غیرغرقاب، در خاکهای اسیدی نسبت به خاکهای قلیایی آهکی مقدار بیشتری از کود فسفر به شکل Fe-P تبدیل گردید. در حالت هواخشک، مقدار شکلهای فسفر معدنی در خاکهای قلیایی آهکی به ترتیبFe-P< Ca2-P < Ca8-P < Al-P < Ca10-P و در خاکهای اسیدی به ترتیب NH4Cl-P < Al-P < Fe-P < Ca10-P بود.
  کلیدواژگان: فسفات آهن، رژیم رطوبتی، فسفات آلومینیوم، دی کلسیم فسفات، اکتاکلسیم فسفات، شکلهای فسفر
 • محمد خرمیان، سعید برومندنسب، فریبرز عباسی، سید رضااشرفی زاده صفحه 271
  به منظور تعیین مقدار بهینه آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت و چگونگی حرکت نیترات در خاک، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد. آب در سه سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کود نیتروژن نیز در سه سطح (Kg ha-1150، 225 و 300) بصورت کود آبیاری در سه تقسیط مساوی قبل از کاشت، مرحله 8-6 برگی و قبل از گلدهی اعمال گردید. نتایج نشان می دهد که تامین 100 درصد نیاز آبی، با مقدار آب مصرفی mm932 و بهره وری kg m-3 75‎/0، نسبت به دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری دارد. همچنین غلظت نیترات در لایه cm 30- 0 خاک در سطوح مختلف کود نیتروژن بصورت معنی داری بیش از لایه های دیگر می باشد. انتقال نیترات به لایه های پایین تر از cm60 در حالت آبیاری برنامه ریزی شده و شرایط بافت سنگین و اقلیم شمال استان خوزستان در هیچ یک از سطوح و مراحل کود آبیاری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: بهره وری آب آبیاری، آبشویی نیترات، ذرت دانه ای، کود آبیاری
 • زینب مرادی، احمد حیدری صفحه 279
  کربنات ها از ترکیبات رایج در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک هستند. کربنات های موجود در خاک از نظر ترکیب شیمیایی و کانی شناسی، منشا، خصوصیات فیزیکی، میکرومورفولوژیکی و میزان فعالیت در خاک دارای تنوع قابل توجهی هستند. این تنوع موجب بروز ویژگی های مختلفی در خاک های آهکی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده و منابع موجود شش پروفیل حاوی کربنات از رده های اریدی سول و اینسپتی سول در محدوده شهرستان کرج انتخاب، تشریح و نمونه برداری گردیدند. ابتدا خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها مطالعه و سپس مقاطع نازک جهت بررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی تهیه و مطالعه گردیدند. جهت شناسایی کربنات های مختلف از روش رنگ آمیزی مقاطع نازک با محلول های فیگل و آلیزارین قرمز استفاده گردید. کانی شناسی کربنات ها بر روی پودر تهیه شده از تجمعات کربناته و کانی شناسی رس ها نیز بر روی نمونه های جهت یافته انجام شد. میکرومورفولوژی و کانی شناسی شکل های مختلف کربنات ها شامل گرهک ها، بلورهای اسپاریت و میکریت، بلورهای سوزنی شکل و لامینارکپ مورد مشاهده نشان داد که این تجمعات عمدتا از نوع کلسیت و در برخی موارد از نوع کربنات های کلسیم/منیزیم می باشند. کانی شناسی رس نیز حاکی از تنوع کانی های رسی با غالبیت اسمکتایت است.
  کلیدواژگان: کربنات خاکساخت، میکریت، موروثی، خاک های آهکی، اسپاریت
 • سیده مریم سیفی، علی کاشانی، محمدرضا اردکانی، فرهاد رجالی، مهدیه تیماج چی، مریم عباسیان صفحه 291
  مایه زنی بذر با قارچ های میکوریزایی می تواند اثرات نامطلوب قارچ کش ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه های مختلف قارچ های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ کش ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ کش ها (نانوسیلور، بیولوژیک Bacillus subtilis، بنومیل و عدم کاربرد) و گونه های مختلف قارچ میکوریزا (عدم کاربرد، Glomus intraradices، G.mosseae، G.etunicatum)‎ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت در سال 1388 به اجراء در آمد. نتایج نشان داد که گونه G.intraradices با افزایش 33‎/35 درصدی کلونیزاسیون ریشه بهترین گونه جهت همزیستی با سویا بود. همین گونه در شرایط مصرف نانو سیلور سبب افزایش 5‎/35 درصدی عملکرد دانه گردید. عملکرد بیولوژیک در حضور این گونه و مصرف قارچ کش نانو سیلور به بالاترین مقدار خود (5688 کیلو گرم در هکتار) رسید. تعداد غلاف و دانه در کل بوته و عملکرد بیولوژیک با مایه زنی هر یک از سه گونه قارچ و مصرف بنومیل نسبت به شاهد کاهش یافت. در حالی که با مصرف قارچ کش نانو سیلور افزایش در صفات مذکور ایجاد گردید. مایه زنی توام Bacillus subtilis به عنوان قارچ کش بیولوژیک با گونه های G.etunicatum و G.intraradices افزایش در صفات فوق را به همراه داشت. عملکرد دانه در مایه زنی گیاه با گونه های مختلف قارچ های میکوریزا نسبت به هیچ یک از قارچ کش ها واکنش منفی نشان نداد.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، قارچ کش، بیوماس، همزیستی میکوریزایی، صفات عملکرد
|
 • Samira Norouzi, Hosein Khademi, Mehran Shirvani Page 163

  The release rate of potassium (K) from micaceous minerals plays a significant role in supplying K to plants. The objective of this study was to determine the most appropriate kinetic equation to describe potassium release from micaceous minerals as influenced by organic acids. Muscovite and phlogopite were made to react with 0, 500, 2000 and 4000 μM solutions of oxalic, citric and malic acids for six different periods of time with the level of released K determined through a flame photometer. Pseudo second order, Elovich, power function and parabolic diffusion models were tested to describe the K release data. The rate of K release varied with the type of organic acids and also with the kind of mica. The kinetics of K release from minerals through an application of oxalic acid was best described by a parabolic diffusion model. On the other hand, Elovich and power function models could describe potassium release from phlogopite when citric and malic acid treatments applied.

 • Mahboobeh Entezari, Hosein Shariatmadari, Ahmad Jalalian, Maryam Taban Page 175
  In this study, the effect of hole mulching application of Zn and Mn on acacia, elm, and plane nutrition was examined in the green spaces of Isfahan. Three different sites were chosen in a randomized complete block design using six treatments of: 1. cow manure compost, 2. cow manure vermicompost, 3. urban waste compost, 4. urban waste vermicompost, 5. dug hole refilled with the same soil coming out of the hole, and 6. blank with no hole dug. Zn, Mn and P elements contents in young leaves were determined several times after the set out of the experiment. Results showed that hole digging could improve the nutrition condition in elm and in acacia trees. In plane trees, treatments did not show significant effects on concentration of Zn and Mn microelements. Cow manure vermicompost and cow manure compost increased Zn and Mn concentration in tree leaves more than the other treatments did. Also, no mulch treatment (digging and refilling the hole with the same soil) showed some positive effects on the element concentrations in leaves, however, this was not as effective as when organic amendments added to the soil refilling the holes.
 • Mohammad Mohammadian, Saheb Sodaei Mashaei, Vali Mohammad Fallah Page 183
  Field experiments were conducted at the Rice Research Institute (Mazandaran Province) using randomized complete block designs in two fields of different levels of organic carbon (low and medium) during two cropping years. The treatments were repeated in three replicates and while seven nitrogen levels (Urea-N input) 0, 23, 46, 69, 92, 115 and 138 Kg N per ha employed. Results indicated that optimum grain yield was obtained from N92 (92 Kg N ha-1) in the low organic carbon containing field and from N115 (115 Kg N ha-1) in the medium organic carbon carrying field. Agronomic, recovery and physiological efficiency of the treatments with optimum grain yield in low vs. medium organic carbon fields were determined as 14.5 vs. 19.3 Kg of grain per Kg applied nitrogen, 37.6 vs. 35.9 percentage wise, and 36.8 vs. 50 Kg grain per Kg of absorbed nitrogen, respectively. The results revealed that the use of different levels of soil organic matter couldn’t be used as a suitable index for nitrogen fertilizer recommendation in wetland rice.
 • Maryam Oosat, Ahmad Haidari, Fereydoon Sarmadian Page 191
  Soil organic matter is an indicator of soil, agriculture and environmental quality, playing important roles in soil strength and sound environmental functions. Size and chemical fractionation of soil organic matter are long-standing approaches in clarifying their key role in soil processes. Twenty seven surface samples (0-20 cm) and 6 pedons from different landform units were sampled and described according to USDA, 2002 and by means of illustrating the surface as well as vertical distribution of different size and varied chemical fractions of organic carbon. Physico-chemical, mineralogical, physical and chemical fractionations were carried out following standard methods. The results revealed that organic carbon content increases by decrease in the fraction size, reaching its maximum at <250 μ. Also it was observed that 2:1 expandable clays show relatively higher capability in organic carbon complication in comparison with the other mineralogical suits. The results for chemical fractionation demonstrated that humic to fulvic acid ratio increases by increase in organic matter input, itself being followed by increase in soil biological activity.
 • Fereydoon Sarmadian, Ali Keshavarzi Page 199
  In the course of the present study, the results of parametric approach are compared with those obtained through fuzzy approach using AHP as well as multivariate regression methods for comparisons and investigating the efficiency of the fuzzy method as applied in land suitability assessments. The correlation coefficients between land index and observed yield in the study area through fuzzy approach plus AHP (r=0.91*) and multivariate regression methods (r=0.88*) are more than those in the parametric approach (r=0.85*). Although, the fuzzy set approach offers a higher accuracy and better results for land suitability assessment, the most critical issue in its application to land suitability assessment remains as the choice of membership functions, cross-over points and weight values as regards different land characteristics.
 • Maryam Oosat, Ahmad Haidari, Fereydoon Sarmadian Page 209
  Balance among different fractions of a carbon sources is of paramount importance in maintenance of very important in soil quality and environmental health. On the other hand, rapid growth of world population, degradation of agricultural soils, along with release of greenhouse gasses are some of the main challenges of the 21st century. The aim of this study was to investigate the extent of changes in land use that have occurred since 1955, their effect on carbon dynamic's and to study the effects of different land uses on organic carbon content in their different size fractions. Twenty seven surface soil samples (0-20cm) were collected from different land use areas and physico-chemical analyses as well as physical size fractionation done on all. Soil organic carbon content showed a decreasing trend in orchards, farms and rangelands respectively. Urbanization and land use changes have prevented from dynamics and storage of 71273 and 190406 MgC/ha respectively.
 • S. Mohammad Ali Zomorodian, Amir Hosein Vakili Page 219
  Dispersive soils are prevailent in many parts of the world, including in Iran. Construction of hydraulic structures on dispersive soils has created various serious problems. Since it is neither economical nor justified to replace a dispersive soil with a non-dispersive one, there fore stabilization of a dispersive soil in one way or another is indispensable and unavoidable. Throughout this research work stabilization of a dispersive soil through addition of lime and Pozzolan, either alone or in mixing, has been put to investigation. The variables taken into account are the curing time and the mixing percentages. Results indicate that with an addition of either lime or Pozzolan alone, along with application of curing treatment, a dispersive soil would tend to become diminished in its dispersivity potential. On the other hand, the soil in which stabilization is carried out through application of a mixture of lime and Pozzolan, the soil becomes also resistant to being washed away. The soil treated in this manner would gain extra compressive strength and be reduced in its plastic index. Reduction of sodium ions in soil solution and increase in electrical conductivity of the treated soil are two other aspects of this last type of dispersive soil stabilization.
 • Neda Moradi, Mirhasan Rasouli Sadghiani, Ebrahim Sepehr, Babak Abdollahi Page 233

  The effect of 0, 2, and 5 mM of citric, malic and oxalic acids on phosphorus (P) sorption was evaluated. In the collected soils, the level of total calcium carbonate stood in the range of 4-28%, clay content at 33-56% and the amount of organic matter recorded within 0.6-2.7%. The results indicated that the addition of organic acids causes reduction in P sorption. Citric acid in most soils, was shown to be more effective in this respect than oxalic and malic acids. The level of P sorption significantly decreased in particular at 5 mM concentration of organic acids. The lowest and the highest P sorption as regards the three organic acids were observed at concentrations of 5 mM in soil No. 5 vs. 0 mM in soil No. 4, and where the soils contained low vs. high clay plus calcium carbonate contents, respectively. Therefore, it is concluded that P adsorption by soils is controlled by the kind and concentration of organic acids content, and as well by soil mineral constituents.

 • Mohammad Ali Mahmoodi, Mahdi Shorafa, Mahdi Homaei, Abdolmajid Liaghat, Fariborz Abbasi Page 241
  Dispersivity (λ) and effective transport porosity (eff) are input parameters in equilibrium Convection Dispersion Equation (CDE). Normally these parameters are obtained from breakthrough curves by inverse method. However, obtaining breakthrough curves in the field is not often possible in practice. The objective of this study was to estimate λ and feff from soil hydraulic data. For this purpose a conceptual model was developed which describes the transport of a nonreactive solute based on soil hydraulic properties. Both deterministic and stochastic simulation approaches are made use of. The breakthrough data obtained from the simulations were utilized to estimate transport parameters through inverse method. Results revealed that there was no significant difference between predicted and observed λ at P < 0.05 in stochastic approach. However the procedure tends to over-predict small values of λ, while under-predicting large values of λ, especially in the deterministic approach. The estimates of the effective transport porosity being less than those of total porosity (), indicated that only a portion of total porosity takes part in solute transport. This procedure can be utilized to estimate λ and eff from soil hydraulic properties in each and any scale.
 • Mahdi Bahemmat, Mohsen Farahbakhsh, Ahmadali Poorbabaei, Gholamreza Savaghebi Page 249
  Use of electrokinetic technique for remediation of contaminated soils has recently been highly attended to, but there are still concerns regarding the effect of this process on soil microbial activity. In this study, changes in concentration of heavy metals extractable through 4N nitric acid, microbial biomass-C, and microbial coefficient, following electrokinetic remediation of a native soil contaminated with heavy metals (zinc, lead, nickel and cadmium) in and at a pilot-scale were evaluated. After 20 days of soil being imposed to a constant voltage gradient of 0.83 Vcm-1 of soil column, the results revealed that over 30 percent of heavy metals close to the anode were removed. However, removal of metals from a distance of 24 cm from cathode about some of the metals (cadmium and lead) is negative. The effect of electrokinetic remediation on biological parameters showed that the level of microbial biomass-C as well as microbial coefficient (following the electrokinetic process) decreased significantly (p< 0.01) with the highest reduction being observed near the cathode where heavy metals had been accumulated. A lack of pH control and its rising trend from anode towards the cathode has most negatively affected the process.
 • Nosratollah Najafi, Hasan Towfighi Page 257
  Effects of different soil moisture regimes and P application on available and inorganic P forms were studied in four paddy soils, north of Iran. A factorial experiment in a completely randomized design with two replications was performed in a laboratory study. Factors of soil at four levels (two acid and two alkaline-calcareous soils), soil moisture contents at three different levels (air-dry, 40% Saturation Percentage (SP), and submerged) as well as P fertilizer at two levels (with and without P fertilizer application). Phosphorus fertilizer was added at a rate of 40 mg P per kg of soil as monocalcium phosphate. The treatments were incubated for one month at 25˚C and then analyzed for P fractions employing the method of Jiang and Gu (1989) for calcareous soils and of Kuo (1996) for non-calcareous soils. Available P, was determined through Olsen method. The results indicated that the level of available P, in all soils, increased on the average more than two times following submergence. In acidic soils, the level of available P increased more than that in alkaline-calcareous soils following submergence. After one month of incubation at 40% SP and with no P application, in three out of four soils, the available-P increased, while in one soil it did not change significantly. The average recovery of added P under submerged conditions was lower than that under unsubmerged conditions. The average recovery of added P in alkaline-calcareous soils was higher than that in acidic soils. Effects of soil moisture regimes and P fertilizer on all inorganic P fractions were significant in all soils studied. Higher levels of added P were converted to Fe-P under unsubmerged conditions. Higher amounts of added P were transformed to Al-P in alkaline-calcareous soils relative to acidic soils under both nonsubmerged and submerged conditions. Higher levels of added P were converted to Fe-P in acidic soils relative to alkaline-calcareous ones under at both nonsubmerged vs. submerged conditions. In air dried alkaline-calcareous soils, the following order was observed for inorganic phosphorus fractions: Fe-P< Ca2-P < Ca8-P < Al-P < Ca10-P; and in acidic soils, under the same conditions, the order observed was as follows: NH4Cl-P < Al-P < Fe-P < Ca10-P.
 • Mohammad Khoramian, Saeid Boroomandnasab, Fariborz Abbasi, S.Reza Ashrafizadeh Page 271
  For a determination of optimum levels of water and Nitrogen fertilizer, as regards corn yield and nitrate movement in soil, a split-plot experiment, using a randomized complete block design of three replications was conducted in Safiabad Agricultural Research Center, on a silty clay loam soil. Three irrigation levels (50, 75, and 100% of water requirement) and three Nitrogen fertilizer levels (150, 225, and 300 kg N ha-1) were applied through fertigation in three equal splits of first irrigation, 6 to 8 leaf and flowering stages. The results revealed that the treatment of 100% water requirement with 932 mm of water consumption and 0.75 kg m-3 of water productivity displays a significant difference as compared to the other treatments. In addition, nitrate concentration in the 0-30 cm of soil layers was significantly higher than those in the other layers. The NO3-N leaching in soil layer deeper than 60 cm was not observed in any of the fertilizer level and fertigated stages for the schedueled irrigation in heavy textured soil, and in the climatic conditions of the North of Khouzestan Province.
 • Zeinab Moradi, Ahmad Haidari Page 279
  Carbonates are among the most common soil constituents in arid and semiarid zones. They exhibit many significant differences in their chemical and mineralogical, suite, origin, physical and micromorphological properties and consequently in their activities in soil. The differences cause different properties of calcareous soils. Six profiles of Aridisols and Inceptisols with carbonate accumulations were selected and analyzed as according to standard methods. Following an analysis of the physical and chemical properties, thin sections were prepared and scrutinized for a distinction of the origin of carbonates, using staining with Figel and red Alizarin red solutions. Powder X ray diffractometry was carried out for carbonate detection, while clay mineralogy study being done on the oriented pure clay samples. Micromorphology and mineralogy of carbonates (nodules, sparite, micrite, needle-shape calcite and laminarcap) showed calcium carbonate as the dominant carbonatic mineral. However calcium/magnesium carbonates were also recognized as present in some cases. The dominant clay minerals were spotted as smectites.
 • Maryam Seafy, Ali Kashani, Mohammad Reza Ardakani, Farhad Rejali, Mahdieh Timajchi, Maryam Abbasian Page 291
  Seed inoculation by means of mycorrhizal fungi can alleviate the side-effects of fungicides on production of crops and their yields. An experiment was conducted in 2009 at the Research Field of Islamic Azad University, Faculty of Agriculture, Mahdasht, Karaj. In order to investigate the influence of different kinds of fungicides on colonization of mycorrhizal species and on grain yield in soybean, a factorial experiment on the basis of a completely randomized block design of two factors and four replications was carried out. The first factor was VAM fungi species at four levels of: control, Glomus mosseae, G.etunicatum, G.intraradices. The four fungicide treatments consisted of: control, benomyl, nanosilver as well as biologic (Bacillus subtilis). The results indicated that the most suitable species to increase root colonization (35.33%) in soybean symbiosis was G.intraradices. Grain yield also increased (35.5%) with this species and with nanofungicide application. Biomass recorded the highest (5688 Kg/ha) in a combination of G.intraradices and nanofungicide. Through inoculation of any species of AM with Benomyl, the number of pods, grain and biomass decreased in comparison with control. None of the fungicides exerted any negative effect on grain yield when in combination with any of the species of mycorrhiza.