فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1390)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن خورشیدزاده، احمد برجعلی، فرامرز سهرابی، علی دلاور صفحه 5
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. در این پژوهش، از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شده است. تعداد 5 بیمار به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به مدت 20 جلسه تحت درمان انفرادی با مدل طرح واره درمانی یانگ قرار گرفتند و مرحله پیگیری نیز، دو ماه پس از پایان درمان دنبال شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)، مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)، پرسشنامه فرم بلند طرح واره یانگ (YSQ-L2)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10) و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش بهبود تشخیصی و معناداری بالینی استفاده گردید. طرح واره درمانی، موجب کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در تمامی حوزه های طرح واره و متعاقب آن سبب کاهش معنادار آماری و بالینی در آماج های اصلی درمان (ترس و اجتناب) می شود. طرح واره درمانی در درمان اختلال اضطراب اجتماعی زنان از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، طرح واره های ناسازگار اولیه، اختلال اضطراب اجتماعی
 • حسین حسن آبادی *، سعید مجرد، عاطفه سلطانی فر صفحه 25

  پژوهش حاضر به بررسی اثر درمان هیجان مدار(EFT) بر میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج می پردازد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و با گروه گواه است. بدین منظور تعداد 12 نفر از افراد متاهل که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از این تعداد، 6 نفر در گروه آزمایشی و 6 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) و پرسشنامه احساس های مثبت نسبت به همسر (PFQ)را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایشی در 9 جلسه درمان 5/1 ساعته درمان(EFT) شرکت کردند. یک هفته پس از خاتمه جلسه های درمانی، افراد هر دو گروه مجددا پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند. نتایج آزمونt مستقل بروی میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته به این معناست که رویکرد هیجان مدار بر افزایش میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج موثر بوده است. نتایج فرضیه های فرعی پژوهش نشان می دهد که این رویکرد بروی زنان بیشتر از مردان موثر بوده است. همچنین سایر نتایج بیانگر آنند که در گروه آزمایشی (EFT) در خرده مقیاس های رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت زناشویی نتایج مطلوبی داشته است اما در مقیاس توافق زناشویی اثر بخشی مطلوبی مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، سازگاری زناشویی، عواطف مثبت، روابط خارج از ازدواج
 • صدیقه صفایی، ایمان الله بیگدلی، سیاوش طالع پسند صفحه 39
  شناخت عوامل تاثیر گذار بر خودپنداره امری حیاتی تلقی می شود؛ زیرا خودپنداره اساس ارزیابی فرد از خود و جهان پیرامونش را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان خودپنداره مادر، سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش، 180 دانش آموز دختر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در دبیرستان های شهر سمنان تحصیل می کردند و به روش نمونه گیری تصادفی گزینش شده بودند. خودپنداره مادر و فرزند توسط پرسشنامه خودپنداره تنسی سنجیده شد و مقیاس دلبستگی بزرگ سال برای ارزیابی سبک دلبستگی فرزندان به کار رفت. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبتی میان خودپنداره مادر و فرزند و همبستگی منفی میان سبک های دلبستگی ناایمن و خودپنداره فرزند وجود دارد. در حالی که رابطه معناداری میان خودپنداره مادر و سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند دیده شد. نتایج نشان داد که خودپنداره مادر و سبک های ناایمن دلبستگی فرزند برخلاف دلبستگی ایمن فرزند می توانند خودپنداره فرزند را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: خودپنداره مادر، خودپنداره فرزند، سبک دلبستگی
 • محمدعلی بشارت صفحه 53
  هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودتنظیم گری، شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی محتوایی و روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) بود. سیصد و پنجاه و هفت زن و مرد ایرانی (150 مرد، 207 زن) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس خود تنظیم گری (SRI-S)، پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیسنک (EPQ-RS) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28) را تکمیل کنند. پایایی بازآزمایی (87/0 = r) و همسانی درونی (93/0 = α) مقیاس خود تنظیم گری در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت. روایی محتوایی مقیاس خود تنظیم گری بر اساس داوری شش نفر از متخصصان روان شناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیرمقیاس های عملکرد مثبت، مهارپذیری، آشکارسازی احساسات و نیازها، قاطعیت و بهزیستی طلبی و خود تنظیم گری کلی مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس خود تنظیم گری از طریق محاسبه ضرایب همبستگی زیرمقیاس های آن با ابعاد اصلی شخصیت و شاخص های سلامت روانی در مورد آزمودنی ها بررسی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی ها در زیر مقیاس های خود تنظیم گری با شاخص های برونگرایی و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار و با شاخص های نوروزگرایی و درماندگی روان شناختی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. این نتایج، روایی همگرا و تشخیصی مقیاس خود تنظیم گری را تایید می کنند. بر اساس نتایج این پژوهش، فرم 25 گویه ای مقیاس خود تنظیم گری برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس خودتنظیم گری (SRI، S)، پایایی، روایی، روان سنجی
 • پروانه کاظمی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، مرتضی مدرس غروی، بهروزمهرام صفحه 71
  افزایش میزان نارضایتی در ازدواج ها و اثرات سوء آن بر سلامت جسم و روان همسران و فرزندان، ضرورت انجام بهسازی در تعاملات زناشویی و تدوین برنامه های گوناگون غنی سازی را بیش از پیش مطرح ساخته است. پژوهش حاضر نیز در راستای پرداختن به این ضرورت، از شیوه آموزشی گاتمن که تحقیقات طولی مفصلی بر روی عوامل موثر بر دوام و تقویت روابط زناشویی انجام داده است، استفاده نموده است تا تاثیر برنامه آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر افزایش رضایتمندی زناشویی و سلامت روان را نشان دهد. بدین منظور 16 زوج به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. شرکت کنندگان به سه آزمون انریچ، داس و سلامت روان عمومی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آزمون t و تحلیل کواریانس، حاکی از آن بود که برنامه آموزشی استفاده شده، باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و نیز سلامت روان در گروه آزمایش شده و این تغییرات در طول یک ماه پیگیری حفظ شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین، رضایتمندی زناشویی، سلامت روان
 • علی مشهدی، ندا حمیدی، عاطفه سلطانی فر، سعید تیموری صفحه 87
  نظریه نارساکنش وری اجرایی در اختلال های طیف درخودماندگی زیربنای بسیاری از ویژگی های اصلی این اختلال ها در زمینه های اجتماعی و غیر اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی بازداری پاسخ با استفاده از آزمون استروپ رایانه ای در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی بود. این پژوهش در طبقه پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع علی- مقایسه ای بود. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 15 کودک پسر مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی که دارای بهره هوشی بالاتر از 70 بودند از مرکز تخصصی درخودماندگی نور هدایت در شهر مشهد انتخاب شدند. همچنین 15 کودک بهنجار که از نظر سن و جنس با این گروه همتا شده بودند به عنوان گروه مقایسه از یکی از مدارس ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت سنجش بازداری پاسخ از آزمون استروپ رایانه ای استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مولفه های آزمون استروپ به طور کلی وجود داشت. بررسی دقیق تر عملکرد کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در مقایسه با گروه کودکان بهنجار نشان داد که در مولفه های تعداد صحیح و تعداد خطا در محرک های همخوان و ناهمخوان و مولفه زمان واکنش در محرک های همخوان تفاوت های معناداری بین دو گروه وجود داشت و عملکرد گروه کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در این مولفه ها ضعیف تر بود. اما این تفاوت ها در مولفه زمان واکنش در محرک های ناهمخوان و نمره تداخل معنادار نبود.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، طرح واره های ناسازگار اولیه، اختلال اضطراب اجتماعی
 • سمیه انصاری نژاد، گیتا موللی، نرگس ادیب سرشکی صفحه 105
  هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی بود. پژوهش از نوع مطالعات تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی با دامنه سنی 12-8 سال با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. بعد از همتا سازی بر اساس سن تقویمی و هوش و نمرات نظریه ذهن، به دو گروه آزمایش (15 دانش آموز) و گروه کنترل (15 دانش آموز) تقسیم شدند. نظریه ذهن به مدت 9 جلسه به دانش آموزان در گروه آزمایش، آموزش داده شد، اما گروه کنترل هیچ نوع آموزشی در این زمینه دریافت نکردند و فقط در جریان برنامه های معمول مدرسه قرار گرفتند. پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون 38 سوالی نظریه ذهن و آزمون ماتریس های پیشرونده ریون بود. داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش نظریه ذهن اثر معناداری بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دارد p(<0/001).
  کلیدواژگان: آموزش نظریه ذهن، سطوح نظریه ذهن، کم توان ذهنی
 • ابوالفضل غفاری، فاطمه ارفع بلوچی صفحه 121
  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و سهمیه ای، نمونه ای به حجم 308 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از تمامی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، خودپنداره بک و استیر، و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی - فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه - و آمار استنباطی –تحلیل واریانس چند متغیری- تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ترکیب متغیرهای انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی می تواند به خوبی اضطراب امتحان را پیش بینی کنند. همچنین نتایج حاصل از اجرای تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دو گروه از دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماری معنی داری در خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهشی توجه به باورها و ادراکات افراد در مورد خود و توانمندی هایشان، و همچنین توجه به متغیرهای انگیزشی اثرگذار بر عملکرد افراد در تمامی موقعیت های آموزشی حائز اهمیت و توجه فراوان می باشد.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان، تحصیلات تکمیلی
 • ایران داودی، افروز افشاری صفحه 137
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازه الکسی تایمیا و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه بود. نمونه ای به حجم 112 نفر (56 دختر و 56 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به هر یک پرسشنامه های 20 ماده ای الکسی تایمیای تورنتو (20-TAS) و پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 60 سوالی (NEO-FFI) ارائه گردید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط یکی از دو تابع متعارف به دست آمده، معنی دار است. این تابع متعارف نشان می دهد که روان رنجور خویی بالا و توافق و فراخ ذهنی پایین با الکسی تایمیا رابطه دارد، اما برون گرایی و وجدانی بودن در پیش بینی الکسی تایمیا نقش به سزایی ندارند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که صفات شخصیتی می توانند پیش بینی کننده ویژگی های الکسی تایمیک در افراد باشند.
  کلیدواژگان: الکسی تایمیا، صفات شخصیت، تحلیل همبستگی متعارف
 • حمیدرضا عریضی سامانی*، سید میثم دیباجی، میثم صادقی صفحه 151

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در بین کارکنان ایستگاه های طرح اقماری منطقه دو عملیات انتقال گاز انجام گردید. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 75 نفر از کارکنان انتخاب شدند که 66 پرسشنامه بازگردانده شد (نرخ بازگشت 82 درصد). نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بعد تداخل کار- خانواده در کارکنان اقماری نسبت به میانگین جامعه، بالا می باشد. علاوه بر این تعارض کار- خانواده با هر سه مقیاس ملاک پژوهش شامل حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی رابطه معنی داری نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی متغیرهای ملاک، نشان داد بعد تداخل کار– خانواده پیش بین مهمی در حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان است و بعد تداخل خانواده- کار می تواند متغیرهای استرس شغلی و خودتسلط یابی را پیش بینی کند. واریانس تبیینی برای متغیر حمایت سازمانی ادراک شده توسط بعد تداخل کار- خانواده 22 درصد، برای استرس شغلی توسط بعد تداخل خانواده- کار 22 درصد و برای خودتسلط یابی 26 درصد از واریانس آن توسط بعد تداخل خانواده – کار تبیین می شود. بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده، لزوم سرمایه گذاری به منظور تلاش برای کاهش تعارضات بین دو حیطه کار و خانواده در کارکنان با الگوی کار اقماری مشخص می شود.

  کلیدواژگان: تعارض کار، خانواده، تداخل کار، تداخل خانواده، کار، حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی، خودتسلط یابی، کارکنان اقماری
 • غلامرضا رجبی، قدرت الله عباسی صفحه 171
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده دانشجویان انجام گرفت. 82 مرد و 100 زن (جمعا 182 نفر) از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید چمران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. داده ها از طریق مقیاس های اضطراب اجتماعی، خود انتقادی، ترس از شکست و شرم درونی شده جمع آوری و توسط ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: همسانی درونی مقیاس های فوق الذکر همگی رضایت بخش بودند. بین متغیرهای خودانتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده رابطه مثبت معنی داری دیده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد متغیرهای خودانتقادی و اضطراب اجتماعی در پیش بینی واریانس متغیر ملاک (شرم درونی شده) سهم دارند و متغیر ترس از شکست در این زمینه نقشی ندارد. در نتیجه می توان بیان کرد که انتقادهای افراد از خودشان و اضطرابی که آن ها در موقعیت های اجتماعی از خود نشان می دهند باعث شرم درونی شده می شود.
  کلیدواژگان: خود انتقادی، اضطراب اجتماعی، ترس از شکست، شرم درونی شده
 • ناصر یوسفی صفحه 183
  ف ه تحقیق ار مقیاس خانوادگی کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است (تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی بود). حجم نمونه شامل 384 نفر زن و مرد متاهل در دسترس در نیمسال اول 1390 که به مراکز مشاوره شهرستان سنندج مراجعه کردند، بودند و مقیاس های کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده و پرسشنامه های ملاک را دو داده ها به روش به شیوه ی متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی تجزیه و تحلیل شد. د آه از روش به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم، سه ل کیفیت زناشویی (توافق، رضایت، انسجام) را در جامعه ایرانی ن داد و با تحلیل عامل تاییدی آن ها برازش شدند. ا درو از آی وخ و تصنیف ای 14 ده و سه در کل پرسشنامه (به ترتیب با مقدار 92/0 و 89/0) ر د. ، ضرایب روایی همگرا کیفیت زناشویی با پرسشنامه رضایتمندی زناشویی، پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوجین، مقیاس سازگاری توافق دو نفری به ترتیب (39/0، 36/0، 33/0) بدست آمده است که در سطح (0001>p) معنادار است. وه، آزمون T ن داد زنان و مردان در عامل ها وت ود ارد و همچنین تحلیل وار ی نشان داد که وهی هشت گانه از ظ کیفیت زناشویی وت ود ارد. د آه از ت او روا و شنامه کیفیت زناشویی از آن ان در ی و و خانواده گی در تعیین کیفیت زناشویی اده د.
  کلیدواژگان: شنامه کیفیت زناشویی، اعتبار یابی پرسشنامه، روایی، پایایی
|
 • Mohsen Khorshidzadeh, Ahmad Borjali, Faramarz Sohrabi, Ali Delavar Page 5
  This study aimed to determine the effectiveness of schema therapy in the treatment of social anxiety disorder.
  Method
  The research method was a single-case experimental design with multiple baselines. Five clients were selected by purposive sampling method. They were received 20 individual sessions based on Young's schema therapy model. The Social Phobia Inventory (SPIN), Liebowitz Social Anxiety Scale(LSAS), Young Schema Questionnaire (YSQ: long form), Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE), General Self-Efficacy Scale (GSE-10) and Short form Health Survey Questionnaire (SF-36). For analyzing the data, the Improved Diagnostic Method and Clinical Significance were used. The results showed the Young's Schema Therapy model significantly reduced the activity of the early maladaptive schemas in all areas of schemas and consequently improved the treatment indices (i.e., fear and avoidance) both statistically and clinically. Schema therapy could be an effective intervention for the treatment of social anxiety disorder in women.
 • Hosein Hassanabadi, Saeed Mojarad, Atefeh Soltanifar Page 25

  The present research tested the effectiveness of the Emotionally Focused Therapy to increase marital adjustment and positive feelings among couples suffered from extramarital relations. The sample included 12 clients. Treatment sessions were administered individually. Participants were randomly assigned to either an experimental or a control group. The Dyadic Adjustment Scale and Positive Feelings Questionnaire were administered with both groups. Experimental group received 9 sessions of EFT, while control group was on the waiting list. Results showed that from pre- to post-test there was a significant increase only in the marital adjustment of the experimental group. However, the EFT was more effective for female clients than the male clients.

 • Sedighe Safaie, Imanallah Bigdeli, Siavosh Talepasand Page 39
  Self-concept forms a basis for the development of one’s evaluation of self and the world hence recognition of effective factors on self-concept seems important. The present research studies the relationships between mother’s self-concept with her child’s attachment styles and self-concept. 180 female students who were studying in Semnan high schools at the academic year 2010 were selected. They completed Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) and Adult Attachment Inventory (AAI); their mothers also completed TSCS. Results showed that mother’s self-concept and her child’s self-concept were associated positively; moreover, mother’s self-concept was also associated with her child’s attachment styles. Meanwhile, there was a negative relationship between the students’ insecure attachment styles and self-concept. Consequently, mothers’ self-concept and the children’s insecure attachment styles could predict the children’s self concept.
 • Mohammad Ali Besharat Page 53
  The main purpose of this study was to examine psychometric properties of a short version of the Self-Regulation Inventory (SRI-S), including internal consistency, test-retest reliability, content validity, and convergent, and discriminant validity. 357 Iranian participants volunteered (150 males, 207 females) t to take part in the study. All participants were asked to complete the SRI-S, the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale (EPQ-RS), and the Mental Health Inventory (MHI-28). Test-retest reliability (r =. 87) and internal consistency (α =. 93) of the SRI-S were examined at satisfactory levels. Content validity of the SRI-S was calculated according to Kendall's coefficients of concordance for SRI-S subscales including Positive Actions, Controllability, Expression of Feelings, and Needs, Assertiveness, Well-Being Seeking, and SRI-S total score. All Kendall's coefficients of concordance were statistically significant. Self-regulation scales revealed significant positive associations with extraversion and psychological well-being, as well as significant negative associations with neuroticism and psychological distress. The results confirmed the convergent and discriminant validity of the SRI-S. It was concluded that the SRI-S can be considered as a reliable and valid scale to measure self-regulation in Iranian samples.
 • Parvane Kazemi, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Morteza Modares Gharavi, Behrooz Mahram Page 71
  The negative consequences of unsuccessful marriages necessitates improvements in the attitudes and skills that are related to martial relationships. The present research examined the effectiveness of Gottman approach on stabilizing and enhancement of couple's relationships. 16 couples with marital problems were randomly assigned to a control or an experimental group. The measures were Enrich's Marital Satisfaction Scale, DOS, and General Mental Health Questionnaire. The data analyses conducted included t-test and Repeated Measures of Covariance. Results showed that, at pre-test, the groups differed from one another on none of the measures. At post-test, only participants in the experimental group showed significant increases in all indices of mental health and in their marital satisfaction. In addition, the observed positive changes lasted in the experimental group after a 30-day follow up study.
 • Ali Mashhadi Neda Hamidi, Atefeh Soltanifar, Saeed Timoori Page 87
  Executive dysfunction theory in Autism Spectrum Disorders (ASD) is expalins many features of the disorders in social and non-social areas. The purpose of the present research was examining the ability of response inhibition in children with ASD using a computerized Stroop test. Convenient sampling method was used for selecting 15 boys with ASD; the participants had a minimum an IQ >= 70and were connected to a specialized autism center in Mashhad. 15 normal children, from a local primary school, were also selected as a comparison group; who were matched on their age and gender. Results, using MANCOVA, indicated that there was a significant difference between groups in the Stroop test’s response indices, i.e., error rates and reaction time on the congruent stimuli, with the ASD children performing poorer than the normal children. However, the children did not differ from each other on their reaction times to the incongruent stimuli nor on their interference scores.
 • Somaye Ansarinezhad Gita Movallali, Narges Adib Sereshki Page 105
  The aim of the present study was to determine the effectiveness of theory of mind training on the promotion of theory of mind levels in students with intellectual disability. The research followed an experimental design with pretest and posttest measurement, and included a control and an experimental group. 30 intellectually disable female students, 8-to-12 years were selected using multi-stage cluster sampling method. After matching the groups for their age, their intelligence and theory of mind scores, they were divided into two experimental (N=15) and control (N=15) groups. Students in the experimental group were trained for 9 sessions with theory of mind but the control group did not receive any training. Measures included a 38-item questionnaire testing the participants’ theory of mind and Raven’s Progressive Matrices. The results of an ANCOVA showed that the theory of mind training had significant effect on the promotion of the theory of mind levels (p<0.001) among 8-12 year old female student with intellectual disability.
 • Abolfazl Ghaffari Fatemeh Arfa Balluchi Page 121
  The purpose of this descriptive/correlational study was to evaluate the relationship between achievement motivation and academic self-concept with test anxiety in graduate students of Ferdowsi University of Mashhad (N = 308). Participants answered to achievement motivation questionnaire of Hermance, Beck and Astyr self-concept and test anxiety scale of Abolghasemi and colleagues. The results of a regression analysis showed that the combination of achievement motivation and academic self-concept can well anticipate the students’ test anxiety. The results of a MANOVA also showed that male and female students do not differ in thier academic self-concept; achievement motivation; and test anxiety.
 • Hamid Reza Oreizi Samani, Saied Meysam Dibajia, Meysam Sadeghia Page 151

  The primary aim of current study research was to investigate the relationship of work-family conflict with perceived organizational support, job stress and self-mastery in expatriate personnel in second district of gas transition operation station. 75 persons were selected by stratified random sampling. 66 questionnaire were filled out and were returned to the researchers (return rate=82%). Findings indicated that the work-family conflict among expatriate personnel was more than average population. In addition, work-family conflict had a significant relationship with all 3 criterion variables, namely, perceived organizational support, job stress and self-mastery. Step by step regression analysis shows that the work-family conflict appeared as a predictor of perceived organizational support, but family-work conflict predicted two other variables namely job stress and self mastery with two opposite directions for spillover. Explained variance for perceived organizational support was 22% that explained by work-family interference; while for job stress and self mastery were 21% and 26% that explained by family-work interference. To conclude, the results uggests to invest for reducing the work-family conflict in expatriate workers.

 • Gholamrez Rajabi, Ghodratallah Abasi Page 171
  This study was carried out to investigate the relationship of self-criticism, social anxiety, and fear of failure with internalized shame in students of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. 82 males and 100 female's students (total, 182) were selected by stratified random sampling. For data collection of social interaction anxiety, Fear of Failure, self criticism, and internalized shame scales were used. Data analysis was conducted using correlation coefficient and multiple regression method. The coefficients of Cronbach's alpha reliability of the four scales were 0.83, 0.80, 0.79, and 0.90, respectively. The findings indicated that self-criticism, social anxiety, and fear of failure have positive significant relationship with internalized shame. Moreover, self-criticism, and social anxiety were positive predictors of shyness. The results support the idea that self-criticism and social anxiety have important roles in predicting student's internalized shame.
 • Naser Yousefi Page 183
  The Purpose of the present research was to validate the Revised Dyadic Adjustment Scales for marital quality in men and women referred to Sanandaj counseling centeres. 384 male and female participants were selected on a voluntarily bases, all participants completed the Revised Dyadic Adjustment Scales (RDAS) and a few criterion questionnaires. Data were analyzed using factor analysis through Tendentious Oblimin Rotation Sort and Confirmatory Factor analysis. Factor analysis by Factor analysis of tendentious oblimin Rotation sort indicated three factors then by Confirmatory Factor analysis is fitting. Data were indicative of high level of Coranbach, Alpha and Split-half (92% and 89%) reliability coefficients of the marital quality Inventory and extracted factors. The convergent validity of the questionnaire was examined by measurement tools for marital satisfaction(ENRICH), Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale(FACES-III) Dyadic Adjustment Scale (Dyadic consesus) and the correlation results for the three criteria are sequentially as follow: 39%, 36%, and 33% which are significant at (P<0001).The MANOVA and T test were showed, there were no significant differences between male and female for factors and age groups with respect to marital quality degree. Results of factor analysis are consistent with prior findings. marital quality Inventory can be used in research and family settings and in screening the marital quality of couples.