فهرست مطالب

گفتمان حقوقی - پیاپی 19-20 (پاییز و زمستان 1390)
 • پیاپی 19-20 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تعلیق اجرای تعهد یا حق حبس، به هنگام استرداد
  حسین وکیل زاده ثانی صفحه 7
 • استصناع
  حسین حلبیان صفحه 27
 • بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق
  روح الله کیانی صفحه 57
 • مقایسه تطبیقی دیوان دادگستری اروپایی و دیوان بین المللی دادگستری (ساختار تشکیلات و صلاحیت ها)
  سیدمصطفی طباطبایی صفحه 77
 • تدبیر قانونی، بسترساز همزیستی ادیان و مذاهب
  عبدالله سورتیجی صفحه 109
 • جایگاه اصل عدم توجه به ایرادات اسناد تجاری در حقوق ایران با لحاظ کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی
  حمزه برزش آبادی صفحه 123
 • بررسی فقهی حقوقی پیوند اعضا در مرگ مغزی
  علی باقری اصل صفحه 149
 • دانشگاه و حقوق
  صفحه 175