فهرست مطالب

 • سال چهل و پنجم شماره 2 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا فدایی صفحه 7
  «میان رشته ای» اصطلاحی است که این روزها بسیار متداول شده و مورد استفاده قرار می گیرد. «میان رشته ای» همانند چاقوی دو لبه ای است که اگر به دقت به آن نگریسته نشود ممکن است آسیب برساند. «میان رشته ای» بودن در نظر بعضی ها افتخار است در حالی که اگر به معنای آن دقیق شویم ممکن است موجب تضعیف باشد. در این که «میان رشته ای» از کجا آمده و از چه زمانی باب شده است خود نیاز به بحث دارد.
 • فاطمه فهیم نیا، محمد موسی خانی، مریم آذرگون صفحه 13
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و فرسودگی شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه (ویژگی های جمعیت شناختی، ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز و فرسودگی شغلی مسلش) استفاده است. جامعه آماری پژوهش همه کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می باشد...
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین ابعاد هفت گانه سازمان یادگیرنده و خستگی عاطفی ارتباط معنی دار و منفی وجود داشت. در بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده با بعد مسخ شخصیت بین فقط بین ابعاد «ایجاد سامانه هایی برای کسب و اشتراک یادگیری» و «فراهم ساختن رهبری راهبردی برای یادگیری» ارتباط معنی دار و منفی وجود داشت. علاوه بر این، عملکرد فردی با «ابعاد ایجاد سامانه هایی برای کسب و اشتراک یادگیری»، «توانمندسازی افراد برای رسیدن به چشم انداز مشترک»، «برقراری ارتباط سازمان با محیط»، «فراهم ساختن رهبری راهبردی برای یادگیری» و به طور کلی، یادگیری ارتباط معنی دار مثبتی وجود داشت.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، مسخ شخصیت، سازمان یادگیرنده، کاهش عملکرد فردی، یادگیری
 • سپیده سیدعسگری، نادر نقشینه، رضا رستمی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 35
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیت کتابداران و اطلاع رسانان متخصص شاغل در کتابخانه های تخصصی و پژوهشی شهر تهران با خشنودی شغلی آن ها می پردازد.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو و پیمایش خشنودی شغلی استفاده شده است. جامعه پژوهش کتابداران و اطلاع رسانان دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی شاغل در کتابخانه های تخصصی و پژوهشی شهر تهران است.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن هستند که دو عامل شخصیت روان رنجورخویی و توافق با خشنودی کلی کتابداران و اطلاع رسانان از شغلشان رابطه منفی و معنادار (به ترتیب 05‎/0p< و 01‎/0p<) دارند که فرضیه پژوهش را درباره رابطه میان ویژگی های شخصیت و خشنودی شغلی در خصوص این دو عامل شخصیت تایید می کند. یافته ها میان خشنودی کلی از شغل با ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری را نشان نمی دهند. نتایج حاکی از رضایت مندی بیشتر مردان نسبت به زنان کتابدار و اطلاع رسان است.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت، کتابدار و اطلاع رسان، خشنودی شغلی، کتابخانه های تخصصی و پژوهشی
 • علی رضایی شریف، مسعود گنجی، نادر حاجلو صفحه 59
  هدف
  هدف مقاله حاضر بررسی نقش کتابخانه های آموزشگاهی در پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
  روش
  روش پژوهش از نوع پیمایشی است و از پرسشنامه های محقق ساخته وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی و پیوند با مدرسه استفاده گردید، جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانش آموزان مقاطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان شهر اردبیل که در سال تحصیلی 90–89 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهند. در این مطالعه 776 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایطبقه ای متناسب انتخاب شدند که منظور از طبقات، مقاطع می باشد.
  یافته ها
  میزان استفاده از کتابخانه در مدارس از سوی دانش آموزان در سطح پایینی قرار داشت و از 776 شرکت کننده در این مطالعه 417 دانش آموز اصلا از کتابخانه مدرسه استفاده نکرده اند. همچنین وضعیت کتابخانه های مدارس از نظر تعداد کتاب، مساحت و فضا، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات از سوی دانش آموزان در سطح پایینی ارزیابی شد. بین میزان استفاده از کتابخانه های آموزشگاهی و پیوند به مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری بدست آمد. هر چقدر وضعیت کتابخانه مدرسه مطلوب تر بود به همان اندازه نیز پیوند با مدرسه دانش آموزان بهتر بود. همچنین بین میزان استفاده از کتابخانه های آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. و در نهایت از روابط بین متغیرها بهترین مدل ارائه گردید.
  کلیدواژگان: پیوند به مدرسه، کتابخانه های آموزشگاهی، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه نوشین فرد، ثریا ضیایی صفحه 77
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی تکنیک های بکارفته در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران از لحاظ بازاریابی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها از یک سیاهه ارزیابی استفاده شده است که با استفاده از مطالعه متون و نظر متخصصان تهیه شده است.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از تکنیک های بازاریابی در وب سایت های مورد بررسی در سطح بالایی نیست. میزان بکارگیری تکنیک ها در دانشگاه های دولتی وضعیت مناسب تری نسبت به دانشگاه های غیر دولتی دارد.
  کلیدواژگان: کتابخانه های مرکزی، وب سایت، بازاریابی، کتابخانه دانشگاهی
 • نرگس نشاط، مژده دهقانی * صفحه 97
  هدف

  هدف از این پژوهش تعیین فاصله موجود میان ادراکات و انتظارات کاربران از خدمات دریافتی و استنباط کارکنان از انتظارات آنان است.

  روش

  این پژوهش کاربردی است. مبنای این پیمایش، پرسشنامه مدل لایب کوال مشتمل بر 23 شاخصه در قالب سه بعد (تاثیر گذاری خدمات، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان یک مکان و فضا) است.

  یافته ها

  از منظر مراجعان، کارکنان و منابع کتابخانه تا حدودی توانسته اند دربرخی موارد حداقل انتظارات مراجعان را برآورده سازند، به استنباط کارکنان، مراجعان انتظار دارند که کارکنان کتابخانه آمادگی بیشتری برای پاسخ به سوالات آنان را داشته باشند و منابع موجود تا حدودی توانسته است حداقل انتظارات مراجعان را برآورده سازد، به استنباط کارکنان، مراجعان از کتابخانه به عنوان فضای اجتماعی مناسب برای یادگیری گروهی انتظار کمتری دارند. این در حالی است که مراجعان وجود فضایی اجتماعی برای یادگیری و مطالعه گروهی را یک ضرورت دانسته اند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، کتابخانه ملی، لایب کوال
 • نجلا حریری، نزهت مصفا صفحه 119
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد کتابخانه های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با استفاده از مدل سیرز است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و جامعه پژوهش شامل 42 کتابدار و نمونه ای به تعداد 191 نفر از کاربران کتابخانه هاست. جهت گرداوری داده ها بر اساس مدل سیرز از 8 پرسشنامه متفاوت استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین رضایت شغلی (19)، خودباوری (6‎/49) و تعهد سازمانی (9‎/99) کتابداران، در سطح بالاتر از متوسط و میانگین عملکرد کتابداران (2‎/74) نزدیک به سطح متوسط است. یافته ها حاکی از کیفیت بالاتر از متوسط خدمات کتابخانه (2‎/55 و 3‎/26) است که در نتیجه، رضایت (7‎/54) بالاتر از متوسط کاربران و وفاداری آنان (7‎/17) به استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: رضایت کاربران، مدل سیرز، رضایت شغلی، ارزیابی عملکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • امیررضا نریمانی صفحه 137
  با شکل گیری نظام آموزشی دانشگاه تهران و لزوم چاپ رسالهای متعدد، همچنین تاکید برخی مواد قانون تاسیس دانشگاه و مصوبات شورای دانشگاه برای چاپ و نشر رسالات و کتب درسی و دانشگاهی، مسوولین وقت و اعضای شورای دانشگاه را بر آن داشت تا برنامه یزی لازم را جهت تاسیس چاپخانه دانشگاه معمول دارند. بر این اساس در بیست و چهارمین جلسه شورای دانشگاه در 21‎/3/1315 به ریاست استاد علی اصغر حکمت وزیر معارف و رئیس دانشگاه تهران، «پیشنهاد دارالإنشا (دبیرخانه دانشگاه) مبنی بر چاپ کتب علمی دانشگاه مطرح و مقرر گردید به دانشکده ها اطلاع داده شود که در این موضوع اظهار نظر نمایند و مجددا به شورا بیاید»
  کلیدواژگان: انتشارات دانشگاه تهران، تاریخچه چاپ، چاپ
|
 • Gh Fadaie Page 7
 • F. Fahimnia, M. Moussakhani, M. Azargoon Page 13
  Objective
  The present research investigates the link between aspects of a learning organization with job burnout among librarians working in NLAI.
  Methodology
  A survey method was employed. Data were collected using Demographic Characterization questionnaire, Marsick and Watkins Dimension of the Learning Organization Questionnaire (DLQQ) and Maslash Burnout Inventory. Sample included all NLAI librarians.
  Findings
  Findings indicated that there is a negative significance between the seven dimensions of learning organizations and emotional fatigue. While investigating the links between dimensions of learning organization with the dimension of metempsychosis, a negative significance was observed only between the dimension of “established systems for acquiring and sharing learning” and “provision of strategic leadership for learning”. Furthermore, individual performance displayed a positive significance with dimensions of “established systems for acquiring and sharing learning”, ‘Empowerment for achieving common prospect”, “learning organization link with environment” and “Provision of strategic leadership for learning”.
  Keywords: Job Burnout, Organizational Learning Emotional Exhaustion, Group Learning, Individual Learning, Learning Organization
 • S. Seyyed Asgari, N. Naghshineh, R. Rostami, M.G. Lavassani Page 35
  Objective
  The present study investigates the linkage between personality profile of librarians and information professionals working at special and research libraries in metropolitan Tehran with their job satisfaction.
  Methodology
  A survey was conducted using NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) as well as Job Satisfaction Survey (JSS) as data collection instruments. Sample was drawn from those librarians and information professionals who were currently employed with a special or research library in Tehran,
  Findings
  Data analysis indicated that neuroticism and agreeableness have negative significance with the overall job satisfaction. Findings do not indicate any significance between job satisfaction with demographics such as age and work experience. They further indicate that men demonstrate more satisfaction with their jobs than women.
  Keywords: Job satisfaction, Librarians, Special Libraries., Personality traits
 • A. Rezaii Sharif, M. Massoud Ganji, N. Hajloo Page 59
  Objective
  The present paper studies the role played by school libraries in students’ academic performance and bonding with the school.
  Methodology
  A survey was carried out using an author-constructed questionnaire. Samples were drawn from 2010-2011 primary, guidance and high school students in the city of Ardebil. 776 students were selected using proper cluster sampling.
  Findings
  There is a very low rate of school library utilization by students. 417 students within the sample population had never used school library. The status of school libraries given the number of books, area, skilled manpower and facilities were considered by the students to be very low. A significantly positive link was found between the school library usage levels with students bonding with the school. A similar link was found between school library usage and students’ academic performance. A best fit model is presented.
  Keywords: Scholastic performance, School libraries, School bonding
 • F. Nooshinfar, S. Ziyaie Page 77
  Objective
  The present investigation intends to identify the marketing techniques employed within the websites set up by central libraries of Iranian Universities.
  Methodology
  An analytical survey was used. An evaluation checklist was constructed through literature survey and experts’ consultations for data collection.
  Findings
  The investigation demonstrated that the website studied do not employ a high level of marketing techniques. The deployment of such techniques is comparatively better in the state universities than private universities.
  Keywords: Central Libraries, Websites, Marketing, University Libraries
 • N. Neshat, M. Dehghani Page 97
  Objective

  The present investigation aims to determine the gap between users, understanding and expectation of services received with staff presumptions regarding their expectations.

  Methodology

  LibQual questionnaire comprising of 23 indicators grouped into three dimensions (Service impact, information control and library as a locality and space) was used in this research.

  Findings

  From the standpoint of users, library staff and resources have to some extent been able to fulfill expectations of users in the least regarding some cases. Staffs presume that users expect them to be more willing to answer their queries and that the resources available have to some extent been able to meet the least expectations of users. They further presume that patrons have lesser expectation of library to serve as a social space contusive to group learning. Whereas, the patrons have considered a social space for group learning and study as being imperative.

  Keywords: Quality of service, LibQual, National Library
 • N. Hariri, N. Mosafa Page 119
  Purpose
  This study has tried to evaluate the performance of libraries affiliated with IAU – Tehran Science and Research branch using the Sears model.
  Methodology
  The methodology was survey and the population consisted of 42 librarians and 191 library users. Data were gathered using 8 questionnaires based on Sear’s model.
  Findings
  The research results show that the average value for librarians Job satisfaction is 19, for Self-Efficacy is 49.6 and for Organization Commitment is 99.9 which are quite high. The mean performance was 74.2 which are close to average. The findings also show that the Service Quality for the libraries is (26.3 and 55.2) which has resulted in relatively high Customer Satisfaction (54.7) and Customer Loyalty (17.7) toward the services received from the libraries of the IAU-Science and research faculty. The utilization of this methodology in evaluating the performance of libraries is new in Iran and its findings will give the librarians and owners of the libraries accurate and valuable information regarding their performance and will help them recognize their weak points/areas for improvements.-AA.
  Keywords: Sears Model, Islamic Azad University, Performance Evaluation, Tehran Science, Research branch, University Libraries
 • Amir Narimani Page 137