فهرست مطالب

مطالعات حفاظت گیاهان - سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1390)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امید علی عمارلو، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم صفحه 332
  پوسیدگی عمومی طوقه و ریشه گندم در سال های اخیر به عنوان یک بیماری مهم در استان خراسان شمالی جلب توجه نموده است. به منظور شناسایی عامل یا عوامل اصلی قارچی بیماری در سال های زراعی 86- 1385و87 - 1386 نمونه برداری هائی از مزارع گندم آبی مشکوک به بیماری درمناطق شیروان، فاروج، بجنورد، اسفراین و مانه و سملقان در سه مرحله گیاهچه، پنجه زنی تا ساقه رفتن و ظهور سنبله تا سفت شدن دانه به عمل آمد. از بافت های آلوده قارچ های، Bipolaris sorokiniana Periconia circinata، Coniothyrium cerealisو Phoma sp. جدا و خالص سازی شد. بررسی بیماریزایی و اثر قارچ های ذکر شده بر وزن تر و خشک ریشه در شرایط تنش رطوبتی با اضافه نمودن زادمایه هر قارچ با خاک اتو کلاو شده مزرعه و در بستر پرلیت در شرایط گلخانه انجام شد. مشخصات علائم حاصله نشان داد که شباهت زیادی بین علائم موجود روی بوته های مشکوک به بیماری که از مزرعه جمع آوری شده بودند و علائم به وجود آمده روی بوته های آزمایشی وجود دارد. مقایسه میانگین وزن تر و خشک ریشه و طوقه بوته های تلقیح شده بوسیله قارچ های ذکر شده به روش آزمون دانکن نیز نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد بین آن ها وجود دارد. بیشترین و کمترین کاهش وزن ریشه و طوقه به ترتیب مربوط به بوته های تلقیح شده بوسیله B. sorokiniana (با 06/85 درصد) و C. cerealis (با 58/20 درصد) نسبت به تیمار شاهد تعیین گردید. بوته های تلقیح شده با دو قارچ Phoma sp. وcircinata. Pبه ترتیب با59/84 و 03/57 درصدکاهش وزن نسبت به شاهد حالت حد واسطی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: پوسیدگی عمومی ریشه، گندم، Phoma، Coniothyr
 • محمدحسن راشد محصل، ابراهیم کازرونی منفرد، محمد تقی آل ابراهیم صفحه 341
  کاهوی وحشی (Lactuca serriola) علف هرزی یکساله، با بذر تکثیر می شود. به منظور بررسی اثرات برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن این علف هرز آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در پتری دیش هایی به قطر 11 سانتیمتر و با 4 تکرار در محیط ژرمیناتور در دمای 10 درجه سانتیگراد و تاریکی انجام پذیرفت. آزمایشها شامل بررسی اثر 7 سطح pH (محدوده 4 تا 10)، 10 سطح تنش خشکی (پتانسیل های اسمزی بین صفر تا 9/0- مگاپاسکال) که با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 و 7 سطح تنش شوری (غلظت های بین 0 تا 300 میلی مولار) که با استفاده از کلرید سدیم اعمال گردید. آنالیز واریانس ها نشان داد که اثر pH بر درصد جوانه زنی معنی دار نیست. ولی اثر pH بر متوسط زمان جوانه زنی (MGT)، طول ریشه چه و ساقه چه معنی دار شد. تیمار های تنش خشکی نشان داد که درصد جوانه زنی بذور گیاه کاهو از غلظت 55/0 مگا پاسکال شروع به کاهش و در 9/0 مگاپاسکال به صفر رسید. تنش خشکی موجب کاهش خطی طول ریشه چه و ساقه چه گردید. اثر این تیمار بر MGT نیز معنی دار بود و با افزایش پتانسیل، ابتدا افزایش و بعد کاهش متوسط زمان جوانه زنی مشاهده شد. کاهش خطی درصد جوانه زنی در تنش شوری از غلظت 50 میلی مولار شروع شده و در 200 میلی مولار به صفر درصد رسید. با افزایش غلظت نمک، MGT ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. کاهش طول ریشه چه در مقابل افزایش غلظت نمک از یک تابع درجه دو و کاهش طول ساقه چه از یک تابع خطی پیروی کرد.
  کلیدواژگان: PH، تنش شوری، خشکی، متوسط زمان جوانه زنی، ریشه چه، ساقه چه
 • محمدحسن سرایلو صفحه 351
  اخیرا علاقه به استفاده از مواد بیولوژیک، ایمن و کم خطر جهت کنترل آفات گیاهی به دلیل عدم آلودگی محیط زیست، جایگاه مناسبی پیدا کرده است. بر این اساس تاثیر عصاره های میوه ی چریش، میوه و برگ آقطی، میوه ی زیتون تلخ، روغن پنبه دانه و چریش به نسبتهای مختلف به همراه مادهی شوینده، تیمار آمیتراز و شاهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ی دانشگاه گنبد در دو سال علیه سفیدبالک پنبه آزمایش شدند. آماربرداری از کاهش جمعیت آفت (پوره) 3، 5، 7، 10 و 15 روز بعد از محلول پاشی انجام شد. از ردیف وسط هر کرت10 برگ به طور تصادفی انتخاب و جمعیت آفت شمارش شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد. در 3، 5، 7، 10 و 15 روز بعد از محلول پاشی، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز) به ترتیب توسط میوه ی آقطی با 62/74 درصد، روغن چریش با 50/77 و 97/80 درصد، روغن پنبه دانه با 47/76 و 65/66 درصد کاهش به دست آمد. بر اساس نتایج سال دوم، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز)، 3 و 5 روز بعد از محلول پاشی، توسط عصاره ی میوه ی آقطی با 15/67 و00/70 درصد کاهش بهدست آمد. 7 و10 روز بعد از محلولپاشی، روغن پنبه دانه به ترتیب با 85/77 و 87/71 درصد کاهش و میوه ی آقطی به ترتیب با 27/76 و 80/70 درصد کاهش بیشترین تاثیر را روی کاهش جمعیت آفت بعد از آمیتراز داشتند. 15 روز بعد از محلول پاشی، بیش ترین میزان میرگ و میر توسط میوه ی آقطی با 97/69 درصد کاهش جمعیت (بعد از آمیتراز) بهدست آمد. مقایسه ی نتایج دو سال نشان داد که درصد کاهش جمعیت آفت در سال دوم تا حدودی در سطح پایین تر از سال اول می باشد. این تفاوت ممکن است به دلیل تاثیر برخی از عوامل بوم شناختی باشد.
  کلیدواژگان: آمیتراز، سفیدبالک پنبه، عصاره های گیاهی، ماده ی شوینده
 • محمد تقی آل ابراهیم، محمدحسن راشد محصل، استیو ویل کاکسون، محمد علی باغستانی، رضا قربانی صفحه 358
  به منظور بررسی کارایی چهار علف کش اتال فلورالین، تریفلورالین، پندیمتالین و متری بوزین در مزارع سیب زمینی و روی علف های هرز سلمه و تاج خروس آزمایشی گلخانه ای در سال 1387 در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش ها به صورت پاسخ به دز در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و با استفاده از رقم آگریا انجام شد. کلیه علف کش ها در 6 دز به صورت دزهای کاهش یافته تا دزهای افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شدند. کلیه علف کش ها به صورت پیش رویشی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اتال فلورالین، متری بوزین، پندیمتالین و تریفلورالین بترتیب کاراترین علف کش ها در کنترل سلمه و تاج خروس بودند. اما از لحاظ درجه بندی از نظر کمترین خسارت به سیب زمینی، متری بوزین، تریفلورالین، پندیمتالین و اتال فلورالین به ترتیب بهترین علف کش ها بودند.
  کلیدواژگان: اتال فلورالین، تریفلورالین، پندیمتالین، متری بوزین
 • میثم زرگر، حسین نجفی، اسکندر زند، فریبا میقانی صفحه 368
  به منظور بررسی امکان استفاده از آرایش های مختلف کاشت، کنترل مکانیکی و شیمیایی جهت مهار علف های هرز و نیز کاهش مصرف علف کش در چغندرقند، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی واقع در کرج جاده مشکین دشت، اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. آرایش کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل کشت تک ردیفه با پشته های 60 سانتی متر، کشت دو ردیفه با پشته های 60 سانتی متر و کشت تک ردیفه با پشته های 50 سانتی متر بود. زمان انجام کنترل مکانیکی به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل حذف مکانیکی علف های هرز در مراحل 4 تا 6 برگی، 10 تا 12 برگی و 14 تا 16 برگی چغندر قند منظور گردید. کاربرد علف کش به عنوان عامل فرعی فرعی در دو سطح شامل متامیترون به اضافه آمیخته (فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومیست) و تری فلوسولفورون-متیل به اضافه آمیخته (فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومیست) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دربین تیمارهای مورد بررسی، کنترل مکانیکی و تیمار علف کش تاثیر معنی داری بر تراکم و زیست توده تولیدی توسط علف های هرز داشتند. تاثیر تیمار آرایش کاشت نیز بر زیست توده علف های هرز معنی دار شد، که بیشترین اثر را کشت دو ردیفه با پشته های 60 سانتی متر داشت. در مجموع، حذف مکانیکی علف های هرز در مرحله 4 تا 6 برگی چغندرقند علف کش ترکیبی متامیترون به اضافه آمیخته (فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومیست) بر زیست توده و تراکم علف های هرز موثر بودند. علاوه بر این، در اغلب موارد، تاثیر قابل ملاحظه ای از تیمارهای آزمایش بر صفات چغندرقند مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آرایش کاشت، کنترل مکانیکی، علف کش، علف هرز، چغندرقند
 • ملیحه قنبری مطلق، مهدی راستگو، مجید پوریوسف، جلال صبا صفحه 378
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشد ارقام لوبیا قرمز با تیپ رشدی مختلف، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. ارقام لوبیا قرمز شامل درخشان (ایستاده)، صیاد (نیمه ایستاده) و گلی (رونده) و تاریخ کاشت در دو سطح (30 اردیبهشت و 13 خردادماه) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و تداخل علف های هرز در دو سطح (کنترل کامل و عدم کنترل) عامل فرعی بود. بر اساس نتایج آزمایش تاریخ کاشت زودتر به دلیل طولانی تر بودن طول دوره رشد، میزان حداکثر ماده خشک تجمعی و سرعت رشد محصول را به ترتیب به میزان 3/1 و 2/1 برابر در مقایسه با تاریخ کاشت دیرتر افزایش داد. اثر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ ارقام لوبیا معنی دار بود. تداخل علف های هرز منجر به کاهش معنی دار حداکثر شاخص سطح برگ (حدود 40 درصد)، حداکثر ماده خشک تجمعی (حدود 60 درصد) و حداکثر سرعت رشد (حدود 48 درصد) ارقام لوبیا در هر دو تاریخ کاشت شد. بیشترین عملکرد دانه (1222 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم گلی و کمترین عملکرد دانه (928 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم صیاد بود. بطور کلی می توان گفت رقم گلی نسبت به سایر ارقام، در هر دو تاریخ کاشت و در شرایط تداخل با علف هرز، نمود بهتری داشته و برای کشت در شرایط زنجان مناسب ترین گزینه است.
  کلیدواژگان: سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کنترل علف های هرز، لوبیا، ماده خشک تجمعی
 • سمیه قاسم زاده، علی اصغر پورمیرزا، محمدحسن صفرعلیزاده، شبنم عاشوری صفحه 391
  به طور مداوم در طی سال های متمادی غذای اصلی بشر را غلات به ویژه گندم، جو، برنج و ذرت تشکیل داده اند. لذا تولید، انبار و ذخیره سازی این محصولات برای جوامع بشری از دیر باز اهمیت بسیاری داشته است. امواج میکروویو، از طریق افزایش دما در موادغذایی و بدن حشرات، بدون هیچ گونه اثر سوئی بر موادغذایی، می توانند برای کنترل آفات موجود در آن ها به کار روند. دماهای پایین از طریق کاهش میزان رشد، تغذیه و باروری حشره و یا کاهش طول دوره ی زندگی حشره، روی آن اثر می گذارند. حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis به تفکیک تحت تابش امواج میکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان 100 وات به مدت 10 دقیقه به صورت مداوم و متناوب قرار گرفتند. سپس نمونه ها فورا به درون یخچال با دمای 1±6 درجه ی سانتی گراد منتقل و به مدت 48 ساعت و 72 ساعت در آنجا نگهداری شدند. نتایج نشان داد که شپشه ی دندانه دار نسبت به امواج میکروویو و سرمادهی حساس تر از شپشه ی آرد می باشد. نتایج بررسی میزان نفوذ امواج میکروویو در داخل دانه های گندم، نشان داد که نفوذ امواج در داخل دانه های گندم به صورت غیر خطی بوده و معادله مربوطه از نوع درجه ی دوم می باشد. برای ارزیابی اثر امواج میکروویو روی رفتار حشرات کامل شپشه ی آرد، وسیله ی مناسبی طراحی شد و نتایج نشان داد که حشرات برای فرار از گرمای زیاد از نزدیکترین سوراخ استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: آفات انباری، امواج میکروویو، سرمادهی
 • سید محمد کاظم تهامی زرندی، پرویز رضوانی مقدم صفحه 398
  به منظور ارزیابی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی گیاهان دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه های نوعی یولاف وحشی(Avena ludoviciana L.) آزمایشی در سال 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از عصاره آبی 4 گیاه دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ، و غلظت های مختلف عصاره در 4 سطح (0، 20، 40 و 60 درصد). نتایج آزمایش حاکی از تاثیر معنی دار عصاره گیاهان دارویی در غلظت های مختلف بر صفات مورد بررسی بود. بیشترین و کمترین مقدار از نظر درصد و سرعت سبز شدن، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه به ترتیب در بذور تحت تیمار شاهد و عصاره تاتوره مشاهده شد. تیمار عصاره مرزه از نظر تاثیر بر صفات درصد سبز شدن، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه تفاوتی با تیمار شاهد نداشت. غلظت های مختلف عصاره تمامی صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد (غلظت صفر درصد) به شکل معنی داری کاهش دادند، ضمن اینکه عصاره با غلظت 60 درصد دارای کمترین مقدار درصد و سرعت سبز شدن بود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ
 • زهره مرادی، بهروز جعفرپور، محمد علی سبک خیز صفحه 407
  طی سال های 1388-1389، تعداد 323 نمونه با علایمی از قبیل موزائیک، بدشکلی، تاولی برگ، رگبرگ نواری و زردی از مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه های خیار استان های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون DAS-ELISA آلودگی 95 نمونه به ویروس موزاییک هندوانه ((WMVتایید شد. واکنش RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی از ناحیه ژن پروتئین پوشششی منجر به تکثیر قطعه ای در حدود 822 جفت باز در نمونه های الایزا مثبت شد. محصول PCR مربوط به دو جدایه از کدو (شیروان) و خربزه (طرقبه-شاندیز) تعیین توالی شدند. ترادف های بدست آمده پس از هم ردیف سازی چندگانه با برنامه ClustalW2 با برخی از توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردیدند. جهت تعیین جایگاه تکاملی و رسم دندروگرام تبارزائی این جدایه ها از روش Neighbor-joining نرم افزار Mega 4.0استفاده گردید. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های تعیین ترادف شده نشان داد که این دو جدایه با سایر جدایه های ویروس موزائیک هندوانه بین 92 و 99 درصد در سطح نوکلئوتیدی و بین 96 و100 درصد در سطح اسید آمینه ای مشابهت دارند. تشابه توالی نوکلئوتیدی و اسیدهای آمینه این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب 1/99 و 6/99 درصد تعیین گردید. علائم دو جدایه روی برخی از گیاهان محک از جمله Cucumis sativus، C. melo var. reticulatus، Cucurbita pepo وCitrullus lanatus کمی متفاوت بود. طبق نتایج این بررسی جدایه های تعیین ترادف شده دارای شباهت بالایی با سایر جدایه های گزارش شده WMV در نقاط مختلف ایران می باشند.
  کلیدواژگان: ویروس موزائیک هندوانه، DAS، ELISA، RT، PCR، توالی یابی، آنالیز فیلوژنتیک
 • فاطمه ناصری نسب، نوازاله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحه 417
  در این مطالعه اثر استفاده از کاربرد توام سالیسیلیک اسید بهعنوان محرک مقاومت و قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر بیماری ناشی از نماتد مولد گره ریشه M. javanica روی گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در گلخانه و آزمایشگاه بررسی شد. گیاهچه ها در مرحله 6 برگی توسط سالیسیلیک اسید با غلظت 5 میلی مولار، سوسپانسیون اسپور BI harzianum. T با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد مایه زنی گردید
 • سارا مستوفی، منصور مشرقی، معصومه بحرینی، فاطمه عروجعلیان، پروانه پردلی صفحه 426
  توانایی ردیابی یک میکروارگانیسم خاص در شرایط محیطی بسیار دشوار است. بسیاری از ژن ها مانند ژن لوسیفراز باکتریایی(luxAB) با ایجاد فنوتیپ های منحصر به فردی مانند تولید نور بیولومینسانس باعث ایجاد افتراق در سویه ها می شوند. در تحقیق حاضر ژن luxAB در دو پاتوژن مهم گیاهی سودوموناس سرینجی6 و رالوستونیا سولاناساریوم7 توسط روش الکتروپوریشن کلون گردید. برای لاکس مارک دار کردن سویه های فوق از ترانسپوزون miniTn-5 luxAB استفاده گردید. سویه های خالص شده با پلاسمید pUT که شامل ژن های luxAB بوده در دستگاه الکتروپوریتور، ترانسفورم گردیدند. الکتروپوریشن سویه های فوق در ولتاژkv 5/2 و در مدت زمان 5 میلی ثانیه انجام گردید. تمامی سویه های لاکس مارک دار شده توانایی رشد در محیط کشت کینگ ب8 حاوی 5/12 میکروگرم در هر میلی لیتر از محیط کشت تتراسیکلین را دارا بودند. به علاوه، اندازه گیری میزان شدت نور لومینسانس توسط دستگاه لومینومتر حاکی از الحاق موفقیت آمیز ژن luxAB در دو باکتری فوق می باشد. سویه های لاکس مارکدار شده سودوموناس سرینجی و رالوستونیا سولاناساریوم به علت بیان پایدار نور لومینسانس، پتانسیل لازم را برای مطالعات بعدی در زمینه اثر شرایط مختلف محیطی بر بقا و فعالیت یک باکتری پاتوژن را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: سودوموناس سرینجی، رالوستونیا سولاناساریوم، ژن luxAB، ردیابی
 • هانیه توحیدی فرید، یوسف فیلی زاده صفحه 435
  سراتوفیلوم Ceratophyllum demersum)) و میریوفیلوم spicatum) Myriophyllum) از علف های هرز آبزی غوطه ور رایج در بسیاری از آب های داخلی ایران محسوب می گردند. رشد بیش از اندازه این گیاهان باعث کاهش میزان بهره برداری از منابع آبی، ایجاد خسارت های اکولوژیکی و اقتصادی در این محیط ها می گردد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین واکنش دو علف هرز آبزی غوطه ور سراتوفیلوم و میریوفیلوم به کاهش نور، قطع کردن (بدون قطع، یک بار قطع، دو بار قطع) و تلفیق آنها در شرایط آزمایشگاهی (آکواریوم) بود. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع و وزن خشک گیاهان بود. نتایج این آزمایش نشان داد که سایه و قطع تاثیر معنی داری (0.01≥P) بر ارتفاع و وزن خشک گیاهان آزمایشی ایجاد می کند. همچنین دوبار قطع به دلیل کاهش بیشتر ذخیره کربوهیدرات نسبت به یک بار قطع، موجب کنترل بهتر دو گونه گردید.
  کلیدواژگان: ارتفاع، مواد غذایی، نور و وزن خشک
 • مرتضی راسخ عادل، حسین صادقی نامقی، مجتبی حسینی صفحه 438
  در مقایسه با مطالعات متعدد انجام گرفته در سایر کشورها اطلاعات درباره فون زنبورهای بالاخانواده Apoidea در ایران اندک است. طی یک بررسی فونستیک، زنبورهای گرده افشان مرتبط با یونجه در مناطق چناران و مشهد در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی تعداد زیادی نمونه از این بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، گونه (diadema (Latreille، 1809 Anthidium برای اولین بار از ایران گزارش می شود. شناسایی تمامی گونه ها توسط دکتر چارلز میچنر (موزه تاریخ طبیعی دانشگاه کانزاس آمریکا) تایید شده است.
  کلیدواژگان: حشرات گرده افشان، ثبت جدید، ایران
|
 • O.A. Amarloo, H. Rouhani, E. Mahdikhani Moghadam Page 332
  The common root rot of wheat is appeared as important disease in the recent years in northern Khorasan province, Iran. For this purpose several sampling was performed from diseased fields during 1386-1387. The investigated fields were localized in Shirvan, Farooj, Bojnoord, Esfaraen, Maneh and Samlaghan located in northern Khorasan provice, Iran. The samplings were done in seedling, tillage and flowering stages of wheat. The infected parts of plants were cultured on different culture media. Four species Bipolaris sorokiniana, Periconia circinat, Coniothyrium cerealis and Phoma sp. were isolated, purified and determined. Pathogenecity of isolates on wheat and their effects on wet and dry weight of plant root system was evaluated in pots containing autoclaved field soil or Perlite infested by inoculum of each isolate. This experiment was realized in greenhouse condition and under water stress treatments. The results showed high similarity between the symptoms appeared on the root of plants inoculated artificially and those of infected naturally in field. There was also significant difference (P=95%) between the mean of dry and the wet weight of plant root system inoculated by different isolates. The minimum and maximum decrease, compared with control, were noted for plants inoculated by B. sorokiniana (85.06%) and C. cerealis (20.85%), respectively. Such decrease was noted 84.59 and 57.03 % for plants inoculated with Phoma sp. and P. criminate, respectively. They showed an intermediate cases.
 • M.H. Rashed Mohassel, E. Kazerooni Monfared, M.T. Alebrahim Page 341
  Wild lettuce (Lactuca serriola) is an annual weed with seed reproduction. An experiment was conducted to evaluate some environmental effects on germination and emergence of this weed. The type of design was completely randomized with four replications in which factors were arranged as factorial. The experiment was carried out with 11 cm Petri dishes in a germinator (10 °C) and without light. Treatments were PH= 4 to 10, drought strought stress in Polyethylene glycol-6000(PEG) solutions (0 to -0.9) and salinity stress in 7 NaCl solutions (0 to 300 mM). Analysis of variances showed that the effect of PH was not significant on seed germination. But it was significant on mean germination time (MGT), hypocotyle and radicle length. In drought stress treatments, germination percent decreased from 0.55 MPa and was 0 percent in 0.9 MPa. Similar effects were observed about hypocotyle and radicle length. Effect of this treatment on MGT was significant and by increasing in drought stress, MGT increased at first and then decreased. In salinity stress germination was reduced linearly from 50 mM and reached to 0 percent in 200 mM. Reduction of radicle length by increasing NaCl solution followed a second grade function. In contrast hypocotyle length reduced as a linear function.
 • M. Manager Page 351
  In recent decades the use of environmentally friendly biological and non-chemical materials for the control of plant pests has found good position. Due to this reason the effect of some plant extracts (kernel extract of Azadirachta indica with 1:12.5, fruit extract of Chinaberry, fruit extract of Iranian lilac and leaf extract of Chinaberry with 1:3 with water), cotton seed oil and neem oil at the rate of 3.4 and 2.7 Li/ha, respectively, and half a Kg/ha detergent, amitraz20% EC, 2Li/ha and control, were evaluated against Bemisia tabaci, in a R.B.D. with four replications. Observations on pest population were done 3, 5, 7, 10 and 15 days after spraying. From each plot (central row) 10 leaves were selected randomly. Population of nymph was then counted in laboratory. The result showed that there were significant differences among treatments. In 3, 5, 7, 10 and 15 days after spraying the best result (excluding amitraz) was obtained by riped fruit of Chinaberry with 74.62%, neem oil with 77.50 & 80.97%, cotton seed oil with 76.47 & 66.65% reduction of pest population, respectively. The second year results showed that in 3 and 5 days after spraying, the best result (81.93 & 82.47% reduction) was obtained by using amitraz, respectively. Next to amitraz, fruit extract of Chinaberry with 67.15 and 70.00% reduction, respectively was placed in second position. In 7 & 10 days after spraying excluding amitraz, cotton seed oil with 77.85 and 71.87% reduction was placed in first position and fruit extract of Chinberry with 76.27 and 70.80% reduction was placed in second position. In 15 days after spraying, amitraz with 71.27% achieved highest performance and fruit extract of Chinaberry with 69.97% reduction was placed in second position. The comparison of two year results showed that, in second year the percent reduction was somewhat lower than the first year, which may be due to effect of certain ecological factors.
 • M.T. Alebrahim, M. H. Rashed-Mohassel, S. Wilcokson, M.A. Baghestani, R. Ghorbani Page 358
  In order to evaluate the effect of four herbicides (Ethalfluralin, Trifluralin, Pendimethalin and Metribuzin) of potato fields in IRAN for control of Lambsquarter (Chenopodium album) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), an experiment was conducted at the green house of Mohaghegh Ardabili University in 2008. A dose-response study was conducted based on completely randomized design with four replications. The potato cultivar was Agria. Herbicides were used in six doses including recommended dose, higher and lower doses. All herbicides were sprayed pre-emergence. Results showed that ranking of these herbicides for weed control were Ethalfluralin, Metribuzin, Pendimethalin and Trifluralin, respectively. Also ranking of herbicides for potato safety were Metribuzin, Trifluralin, Pendimethalin and Ethalfluralin respectively.
 • M. Zargar, H. Najafi, E. Zand, F. Mighani Page 368
  A Field experiment was conducted at Iranian Plant Protection Research farm in Karaj during 2009 to evaluate the effects of diffrent planting patterns, times of mechanical control and herbicides application on weeds density and biomass in sugar beet farms. The experimental design was split–split plot based on randomized complete block design (RCBD) with four replications. Planting pattern considered as main–plot in three levels including single row planting with 50 cm row width, single row planting with 60 cm row width and twin row planting with 60 cm row width, time of mechanical control in three levels as sub–plot including mechanical weed control at 4–6 leaves stage, 10–12 leaves stage and 14–16 leaves stage (of sugar beet), and herbicides as sub–sub plot in two levels including metamitron plus combination of phenmedipham + desmedipham + ethofumesat and triflusulfuron–metil plus combination of phenmedipham + desmedipham + ethofumesat.Results of this study showed that times of mechanical weed control and herbicide had significant effect on density and biomass of weeds. In most cases, planting pattern had appropiriate effect on weeds biomass reducthion that best results were achived in twin row planting 60 cm. Furthermore, Best results were achived in mechanical weed control at 4-6 leaves stage of sugar beet that had the most reduction on weeds density and biomass. metamitron plus (phenmedipham + desmedipham + ethofumesat) had also the best effect on weeds density and biomass. Taken together, sugar beet components were not affected by treatments as appropiriate as weeds control.
 • M. Ghanbari Motlaq, M. Rastgoo, M. Pouryousef, J. Saba Page 378
  To evaluate the effect of sowing date and weed interference on growth indices of red bean cultivars with different growth habit, a field experiment was carried out during the spring 2009 at University of Zanjan as a factorial split plot on the basis of randomized complete block design, with three replications. Main plots included factorial of three red bean cultivars (Derakhshan (standing cultivar), Sayyad (half-standing cultivar), and Goli (prostrate cultivar)) and sowing date at two levels, (30th of May and 13th of June) and subplots included weed interference (complete weed control and without control). According to the results, the earlier sowing date respect to later sowing date, increased total dry matter and crop growth rate about 1.3 and 1.2 folds, respectively, because of its longer growth duration. The effect of sowing date and weed interference on the leaf area index of cultivars was significant. Weed interference significantly decreased leaf area index (about 40%), total dry matter (about 60%) and crop growth rate (about 48%) of red bean cultivars in both sowing dates. Goli cultivar had the highest (1222 Kg.ha-1) and Sayyad cultivar had the lowest (928 Kg.ha-1) grain yield, respectively. It was concluded that the Goli cultivar respect to other cultivars had good performance in both sowing dates and weed interference and the best candidate for cultivation in Zanjan conditions.
 • S. Ghasemzadeh, A. A. Pourmirza, M. H. Safaralizadeh, Sh. Ashouri Page 391
  During these protracted years, mankind’s main foods consist of grains-specially wheat, oats and rice. Granary production and its storage have been one of the main concerns of a human being for a long time. Microwave radiation as a safe insect control agent could secure high mortality rate of insect population by increasing the temperature of insects’ body and its niche. Low temperature affects insects via lowing their growth, feeding and fecundity or lowering their length of life. Tribolium castaneum and Oryzaephilus surinamensis which are two main stored-product insects were exposed to 2450 MHZ frequency at level power 100 W for 10 min continuously and intermittently.). After the treatment, the samples were transferred to a fridge with 6±1° C for 48 and 72 h. The results showed that saw-toothed grain beetle was more susceptible to microwave radiation and cold storage than red flour beetle. The results revealed that the penetration pattern of microwave radiation is non-linear and a quadratic equation with significant R-square value fits the data highly well. To evaluate the red flour beetle, behavior under microwave radiation, we set up an appropriate device to measure escape-distance preference. Results showed that the insects preferred short cut for escaping from microwave exposure.
 • S. M.K. Tahami Zarandi, P. Rezvani Moghaddam Page 398
  In order to study the effect of different aqueous shoot extracts of four medicinal plants consist of: basil (Ocimum basilicum L.), jimson weed (Datura stramonium L.), summer savory (Satureja hortensis L.) and meliaceae (Melia azedarach L.) on seed germination and seedling characteristics of wild oat an experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad on 2010. A factorial arrangement based on completely randomized design with four replications was used. The experimental treatments were 4 different medicinal plant aqueous extracts as factor A, and extract concentration in 4 levels (0, 20, 40 and 60 percentage) as factor B. Results showed that medicinal plants aqueous extracts in different concentration had significant effect on measured characters. The highest and the lowest percentage and rate of seed germination, length of radicle and hypocotyle, dry weight of radicle and hypocotyle were obtained in treatments of control and aqueous extracts of datura, respectively. Percentage of seed germination, length of radicle and dry weight of radicle and hypocotyle difference were not significant in aqueous extract of Summer Savory compare with control. All concentrations of aqueous extracts significantly diminish all measured characters compare to control (0% concentrations). The lowest percentage and rate of seed germination were obtained in 60% concentration of all studied plant water extracts.
 • Z. Moradi, B. Jafarpour, M. A. Sabokkhiz Page 407
  During 2008-2009, 323 samples showing mosaic, yellowing, vein banding, leaf malformation and blistering were collected from different Cucurbitaceous plant fields and cucumber greenhouses in Razavi and Northern Khorasan provinces. Through doing DAS-ELISA, 95 samples showed infection with WMV. WMV in samples testing positive by ELISA was confirmed by RT-PCR. RT-PCR assay with specific primers corresponding to the virus coat protein gene led to the amplification of the expected DNA fragment with a length of approximately 822 bp. PCR product from two isolates from Zucchini squash (Shirvan) and melon (Torghabe-Shandiz) were sequenced. The sequenced fragments after multiple alignments using ClustalW2 program compared with other GeneBank isolates. Phylogenetic tree was drawn using Neighbor-joining method of MEGA4.1 program. Phylogenetic analysis showed that Iranian isolates of WMV with 92-99 % nucleotide sequence identity and 96-100% amino acid identity with other isolates of WMV. The nucleotide and amino acid sequence homologies of 2 isolates were found to be 99.1% and 99.6%, respectively. The two new isolates were not similar in symptoms on some indicator plants including Cucumis sativus, C. melo var. reticulates, Cucurbita pepo and Citrullus lanatus. These results showed that the two new isolates have high homology with isolates of WMV that previously reported from Iran.
 • F. Naserinasab, N. Sahebani, H. R. Etebarian Page 417
  In this study the effect of combination of Trichoderma harzianum BI and salicylic acid were studied on root knot nematode (Meloidogyne javanica) disease on tomato under green house conditions. The roots of tomato seedlings at six-leaf stage were inoculated with suspensions of Fungal antagonist (106 conidia/ ml), 5mM salicylic acid and 2000 second-stage juvenile (J2). Combined application of Salicylic acid and T. harzianum BI could decrease the severity of disease in greenhouse compared with nematode infected treatment as control. Phenylalanine ammonia lyase activity and total phenolic accumulation determined on 1 to 8 days after inoculation. The Using combination of salicylic acid and biocontrol agent caused increase in phenylalanine ammonia lyase activity and total phenolic compound accumulation that reached to maximum level(0.6µg/ml and 0.84µg/g respectively) 4 days after nematode inoculation. In vitro assay showed that salicylic acid and biocontrol agent(separately) increased the death percent of second stage juvenile (J2). In addition T. harzianum BI decreased the percent of egg hatching by %84 in laboratory assay. The results indicated that using of combination of salicylic acid and T. harzianum BI was able to improve root-knot nematode (M. javanica) management on tomato in greenhouse conditions.
 • S. Mostofi, M. Mashreghi, M. Bahreini, F. Oroojalian, P. Pordeli Page 426
  The ability to monitor particular microorganism in an environment is a difficult task. Many genes permit the differentiation of strains by conferring production of unique phenotypes such as bioluminescence [marine bacterial luciferase (luxAB)]. Therefore, lux-AB gene was cloned into two endemic plant pathogens Pseudomonas syringae and Ralostonia solanacearum by electrotransformation. lux-marking of above strains was carried out using miniTn-5 luxAB transposon. Purified strains were transformed with plasmid pUT containing luxAB gene by electroporator. Electroporation was performed in voltage 2/5 KV for 5 milisecend. All luxAB marked strains could grow on KB agar medium containing 12.5 µg/ml tetracycline and their luminescence intensity was measured by luminometer. lux-marked P. syringae and R. solanacearum were stable genetically engineered strains making them quite appropriate.
 • H. Tohidi Farid, Y. Filizadeh Page 435
  Coontail (Ceratophyllum demersum) and Watermilfoil (Myriophyllum spicatum) are current submersed weeds in many fresh waters of Iran. The excessive growth of these plants causes the reduction in utilization of water resources and making some ecological and economical damages in these areas. The aim of this study was to determine the response of two submerged aquatic weeds of Coontail and Watermilfoil to light reduction, cutting (without, once and twice) and their incorporation under laboratory (aquarium) condition. The experiment was conducted in factorial design, with three replications. The experimental traits included the length and dry weight of plants. The experimental results showed that, cutting and shading caused a significant effect (P≤0.01) on length and dry weight of test plants. Also, twice cutting compared with once, due to more reduction in plants carbohydrate storage resulted in better control of both species.
 • M. Manager, H. Sadeghi Namghi, M. Husseini Page 438
  Comparing with the numerous studies carried out in other countries, information on Apoidea superfamily in Iran is scare. During a faunistic survey of pollinator bees associated with alfalfa fields in Mashhad and Chenaran regions in 2010, numerous specimens of Apoidea superfamily were collected and identified. Among the identified species, Anthidium diadema (Latreille, 1809) is record for the first time from Iran. All identifications confirmed by Dr.C.D.Michener in the Natural History Museum, University of Kansas U.S.A.