فهرست مطالب

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال یکم شماره 4 (تابستان 1390)
 • سال یکم شماره 4 (تابستان 1390)
 • 182 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/02/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجتبی اسکندری، حجت الله باقری صفحه 1
  تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقاء بخشد، به یک ضرورت اساسی عصر حاضر تبدیل شده است. لذا یک مدیریت دانشگاهی برای موفقیت نیاز دارد از ابعاد مختلف نظیر منابع، محدودیت ها، تشکیلات، انگیزه و روحیه پرسنل، سیستم اطلاعاتی مدیریت و... مورد بررسی قرار گیرد که در این تحقیق به موضوع فوق الذکر و با هدف شناخت و توصیف سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه و تاثیر آن در تصمیم گیری کاربران، که از نوع کاربردی است و از روش توصیفی و پیمایشی استفاده گردیده می پردازد. که از طریق آمار های توصیفی و تحلیلی، همبستگی اسپیرمن داده های به دست آمده از نمونه 99 نفری، جامعه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  با بهره گیری از مدل سیستم های اطلاعاتی (رضائیان، 1381) و همچنین فرایند تصمیم گیری (هربرت سایمون، و مدل کوکس و همکاران، 1991)، مدل مفهومی تحقیق در جامعه آماری مورد سنجش قرار گرفته و از طریق تحلیل های آماری میزان تاثیر و تاثر ابعاد و مولفه ها بر متغیر اصلی تعیین شده و ارتباط مستقیم و معنی داری آنها به اثبات رسیده است که در یافته های توصیفی، از متوسط به بالا بوده و در آمار تحلیلی از یافته ها نیز به طور کلی، بین سیستم اطلاعاتی دانشگاه و تصمیم گیری کاربران (همه ابعاد) در حد متوسط بوده است از طرفی بین سیستم اطلاعاتی مدیریت (همه ابعاد) با شناخت مسئله و شدت آن در حد قوی بوده است.
  همچنین بین سیستم اطلاعاتی مدیریت دانشگاه (همه ابعاد) با حل مسئله، در حد متوسط به پایین و از بین ابعاد پنجگانه سیستم اطلاعاتی مدیریت، دو بعد نیروی اجرایی و رویه با حل مسئله رابطه مستقیم و مثبت داشته و شدت آن در حد متوسط بوده است. لذا کلیه فرضیه های این پژوهش تایید شده اند.
  کلیدواژگان: اطلاعات، مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت، تصمیم گیری
 • محمدرضا ابن الدین حمیدی صفحه 29
  از آنجا که اثربخشی تربیت دینی دراسلام اساسا به دلیل هم سنخی محتوی آموزشی با فطرت الهی انسانهاست در بررسی تغیرات رسانه ها توجه به آثار این تغییر بر اشکال یادگیری و اثرگذاری آن حائز اهمیت است. رسانه های دینی در ایران نوعا به منابر برمی گردد. منبر قوی ترین تریبون رسانه اسلام (شیعی) در طول تاریخ اسلام بوده و هم اکنون نیز می باشد. این رسانه با توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دهه 1980 به بعد در ایران (همزمان با ورود اینترنت درشبکه های ارتباطی) متحول شد. این تحول به نوبه خود آثاری را بر مخاطبان پیام های دینی خاصه جوانان نسل جدید باقی گذاشت. با تغییر ساختارهای اجتماعی کشور به سوی مدرنیسم رسانه های دینی نیز متحول شده و با تغییر و روند رشد و تکامل مخاطبان، به لحاظ رشد سطح اطلاعات و علوم، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز متحول شده اند. این تحولات با رویکرد تحول معنی و هم تحول تکنولوژی پیام دهندگان دینی را درشیوه ارسال پیام دین برای مخاطبان (مومنین) دچار دگرگونی کرد و به این ترتیب گیرندگان پیام های دین به سوی تفکیک ادراک از باورهای قلبی رفتند. آثار این تغییر را امروزه در تحول باورها و رفتار دینی نسل جدید کشور می توان مشاهده کرد. مرضی شدن موضوع ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این رابطه را طلب می کند.
  کلیدواژگان: رسانه، رسانه دینی، تحولات رسانه، دین و رسانه، باورهای دینی و رسانه
 • ناصر شعبانی صفحه 53
  با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تغییر در ادبیات علمی جهان و الگوهای حاکم در عرصه سیاسی و امنیتی، فضای مجازی تحولات عظیمی را در عرصه های مختلف زندگی انسان اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و امنیتی ایجاد نموده است که در این میان، نوع جدیدی از ارتباطات در فضای اینترنت به نام «شبکه های اجتماعی مجازی» به وجودآمد و خود زیر مجموعه ای از یک مقوله وسیع تر به نام «رسانه های اجتماعی» است. این شبکه ها به اعضایشان اجازه می دهند که صفحات شخصی برای خودشان بسازند، با دیگران ارتباط برقرار کنند، شبکه سازی بکنند و امکانات تعاملی در اختیار داشته باشند؛ همچنین این شبکه ها می توانند تهدیدها و آسیب های گسترده ای را در حوزه های مختلف به وجود آورند و محیط امنیتی کشورها را به چالش بکشانند. به نظر می رسد چالش آینده نظام های سیاسی از جمله ج.ا.ا فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.
  در فتنه سال 1388 نیز، سران داخل و خارج نشین فتنه با استفاده از این فضای مجازی، اقدام به جذب و سازماندهی افراد برای گسترش نافرمانی مدنی، به خیابان کشاندن و مقابله با نظام و به چالش کشاندن آن کردند.
  مقاله حاضر با مطالعه اسنادی، میدانی و همچنین تجزیه و تحلیل مشاهدات نگارندگان در صحنه اغتشاشات خیابانی و سایت های اینترنتی بیگانه در آن ایام، به بررسی شیوه های مورد استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در جذب و سازماندهی افراد در اردوکشی خیابانی به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازدند.
  کلیدواژگان: فتنه، انتخابات ریاست جمهوری، شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، جنگ نرم
 • محمد الوندی صفحه 83
  از دیرباز تاکنون دغدغه اصلی اندیشمندان جامعه شناسی سیاسی بررسی مفهوم قدرت در جامعه و تحدید و بیان حدود و ثغور آن در بین اجتماع و سازمان سیاسی دولت بوده است.
  گذار تاریخ و تحولات سیاسی در کشور ها بویژه پس از تشکیل دولت مدرن نیز تاثیر به سزایی در خلق و تغییر مفهوم قدرت و مصادیق آن داشته است به طوری که می توان نوسانات مفهومی قدرت را از اندیشه هابز با بیان قراردادهای اجتماعی تا قدرت شبکه ای و گفتمانی فوکو در ادوار مختلف مشاهده کرد. آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت بررسی سیر مفهوم قدرت و تاثیر آن بر ویژگی های دولت مدرن در جامعه شناسی سیاسی و تطبیق آن با مفهوم قدرت در اسلام و ویژگی های قدرت در نظام جمهوری اسلامی می باشد که ضمن بیان اشتراکات مدل قدرت در جمهوری اسلامی با دولت های مدرن در قالب های شکلی، وجوه متمایز آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: قدرت، دولت مدرن، انضباط سیاسی، رضایتمندی، مشروعیت، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه
 • احمد کلاهدوزی، سمیه صادقی شهمیرزادی صفحه 111
  پژوهش مهم ترین رکن لازم برای توسعه سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محسوب می گردد و تصور رسیدن به خوداتکایی و استقلال بدون انجام تحقیق و تولید دانش امکان پذیر نیست. چنانچه پژوهش ها هدف دار وآینده نگر باشند، رشد سریع و پرشتابان را برای کشور به ارمغان خواهند آورد. پژوهش به منظور یافتن راه های اصولی و موثر پاسخ گویی به تغییرات صورت می گیرد. لذا متعالی سازی پژوهشی باعث تولید علم بومی، رشد تعداد مقالات منتشره در ISI، توسعه روابط با مراکز علمی بین المللی، تبادل دانش میان رشته ای و در نهایت ایجاد ارزش افزوده در جامعه خواهد گردید. که در رسیدن به این هدف، توجه به ارزش ها، به خصوص ارزش های اخلاقی در کسب و کار و تعاملات انسانی و سازمانی و پژوهش، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
  از این رو هدف از این مقاله،اعتلای کیفیت پژوهش به ویژه در حوزه اخلاقی است. روش این پژوهش توصیفی است و برای رسیدن به اهداف پژوهش از سندکاوی و جمع آوری مطالب از مقالات و کتاب های مرتبط به صورت تحلیل سند و تحلیل مصاحبه استفاده شده است. لازم به ذکر است که جهان بینی محقق در این مقاله، با توجه خاصی به دین مبین اسلام به ویژه در حوزه اخلاق پژوهشی ارائه شده است و علاوه بر این، در تبیین معیارهای کیفیت- بخشی به پژوهش از دیدگاه اندیشمندان غربی استفاده شده است. یافته های حاصله حاکی از این است که عواملی مانندفرایند تدوین برنامه های پژوهشی دانشگاه، اجرای طرح های پژوهش ملی و بین المللی، اعتلای کیفیت نشریات، ایجاد رشته های قطب در دانشگاه، فرایند تدوین بودجه پژوهشی، تجاری سازی یافته های پژوهشی، ارتقای روش های پژوهشی، اعتلای اخلاقیات، فرایند ارائه امکانات و تسهیلات رفاهی به محققان و آموزش محققان در متعالی سازی پژوهش تاثیرگذار است که بعد اخلاقی موثرتر از دیگر ابعاد ذکر شده است. و شاید بتوان گفت، سازمان هایی که به عنصر اخلاقی در فراگرد حیات سازمانی اهتمام ویژه مبذول دارند، موجبات بقامندی و حیات خود را فراهم نموده اند.
  کلیدواژگان: تعالی، کیفیت، پژوهش، اخلاقیات پژوهشی
 • محمد قاسمی، محمد الوندی صفحه 139
  یکی از عناصر و مولفه های اصلی قدرت نرم یک واحد سیاسی در فضای عمومی و بین المللی میزان مقبولیت، پذیرش و مشروعیت بخشی به گفتمان آن واحد سیاسی از سوی مردم می باشد. در این بین ابزار دیپلماسی عمومی و صنایع فرهنگی بیشترین کاربرد را در انتقال، حاکم سازی، توسعه و تعمیق یک گفتمان در فضای عمومی و بین الاذهانی را داراست.
  «نظریه پخش» یا «اشاعه» یکی از نظریه های رایج در باب چگونگی انتشار گفتمان ها، سبک زندگی، نوآوری ها و گسترش ایده ها و اندیشه ها و یکپارچه سازی آنهاست.
  این تحقیق بر آن است که مبتنی بر گزارش انجمن سیاست صنایع فرهنگی، وابسته به «مرکز کنترل هنر، سرمایه گذاری و سیاست عمومی» دانشگاه رندربیلت ایالات متحده - که در پاییز سال 2005 صورت پذیرفته - در قالب «نظریه پخش» به تاریخچه، روش، ساختارها، موانع و نحوه اشاعه فرهنگ آمریکا در قالب دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده در جهان و به ویژه پس از 11 سپتامبر در جهان اسلام بپردازد
  کلیدواژگان: نظریه اشاعه، دیپلماسی فرهنگی (عمومی)، امریکا، مسلمانان
|
 • Mojtaba Eskandari, Hojjatollah Bagheri Page 1
  Providing management with a proper and reliable information system, which is able to manage decision making with regard to enhanced programming, organizing and controlling, has now become an essential necessity. In order to have a successful academic management, it is necessary to study management system information with regard to sources, limitations, formation, and employees motivation and spirit. This issue is being investigated in this piece of study. The main aim of this applied research is to explain the university management system information and its effects on users decision making through a descriptive-survey method. The research employed descriptive-analytic as well as Spearman correlation statistical practice to analyze the data. A sample of 99 subjects was used for conducting the research. Using information system model as well as decision making process, the researchers assessed the conceptual model of the research in the statistical population. The effectiveness of the factors and aspects of the issue of the main variable was determined by statistical analysis, and a direct and significant relation, higher than moderate level, between them was approved. Relationship between university information system and decision making by the users proved to be at moderate level. This relation was stronger between management system information (all aspects) and recognition of problems. University management system information (all aspects) proved to have lower moderate relation with problem solving. Two aspects, out of five aspects of management system information, including executive and procedural aspects, showed direct moderate relation with problem solving. Consequently, all of the hypotheses of this research were confirmed.
  Keywords: Information, Management, Management System Information, Decision Making
 • Mohammad Reza Ebnoddin Hamidi Page 29
  As the effectiveness of religious training in Islam mainly takes place because of the consistency between the educational material and Devine nature of man, consideration of these changes along with the effects they impose on the teaching methodology are essentially important in the assessment of the media. Religious media in Iran mainly originates from pulpits (manaber). Pulpits have been the strongest Islamic media tribunes in the history of Islam and Shia'. This media form has been changed greatly by the modern communication technology and presentation of internet after the 1980s in Iran. This change has affected the addressees of the Islamic messages, especially the youth. Changes in the social structure toward modernism have enhanced the religious media greatly. On the other hand, development in the process of addressee's information and knowledge, has brought about modern changes in communication and intelligence instruments. These changes along with content improvement have resulted in new ways of communicating with the addressees (the believers). They started to separate perception from their own feelings. The effects of these changes can be now observed in the beliefs and behavior of the youth. This research is intended to deal with the pathology of this change.
  Keywords: Media, Religious Media, Media Changes, Religion, Media, Religious Beliefs, Media
 • Naser Shabani Page 53
  After World War II, new changes in the scientific literature and dominating political and security patterns of the world as well as the virtual space brought about great changes in different aspects of human life including cultural, economical, social, educational and security issues of people. In the meantime, a modern way of communication called 'virtual social network' as a subdivision of a more general term called 'social media' appeared. These networks allow their members to have special private web pages, communicate with others, design more new networks, and develop interactional online communication. These networks can impose vast threats and damages for the society and may result in challenges in different fields of the society. It seems that these networks will impose most important challenge for the political systems including the Islamic Republic of Iran. During the conspiracy of the 1388, its leaders inside and outside the country tried to make use of this virtual space to attract and organize people for civil disobedience, marching on the streets and confronting the Islamic system. This article is intended to analyze the writer's own observations, as well as the materials in the virtual networks through a documentary field study to find out the technique that they used for attracting and organizing people for street marching against the legitimacy of the Islamic system.
  Keywords: Conspiracy, Presidential Election, Social Networks, Cirtual Social Networks, Soft war
 • Mohammad Alvandi Page 83
  Political sociologists have always tried to define power and to determine the borders between society and political organization of the government. Historical events and political changes in the countries, specially after the appearance of modern states, have played a great role in the creation and change of the definition of power and its instances. Hence, the conceptual changes of power can be easily tracked from the social contract of Hobbes to Foucault's power knowledge and discourse. This research is aimed at reviewing the concept of power and its effects on modern government characteristics in modern political sociology and comparing it with the traits of power in the Islamic Republic system. while considering the shared points between the two, its differences will be considered as well.
  Keywords: Power, Modern Government, Political Discipline, Satisfaction, Legitimacy, Islamic Republic, Velayat Fahgih
 • Ahmad Kolahdoozi, Somayyeh Sadeghi Page 111
  Research is the most important factor for proper cultural, social and economical development. Self-sufficiency and independence can never be though of without conducting researches and producing knowledge. If researches are designed purposefully with a look to future, they will bring about great progress for the country. Researches are conducted to find an essential and effective solutions for the changing situation. Therefore, enhancement of the research will bring about native knowledge, increase in the number of ISI articles, development in communication with international academic centers, knowledge transmission between interdisciplinary courses, and increasing values in the society. To achieve this goal, consideration of values, specially ethical values, in business and human communication seems to be very important now. Thus descriptive research has employed documentary analysis to collect data from different written sources as well as interviews. The theoretical outlook of this research is based on the Islamic view in the field of ethics. Besides, the views of western scholars have been considered for developing quality giving standards. The results indicated that factors such as the process of designing the university research programs, conducting national and international research plans, enrichment of the contents of the university journals, establishing polar courses in the university, improving research resources, developing business application of the research results, improving research methodology, and providing more facilities and training for the researchers and can bring about improvement in the university researches. Of course, ethical aspect seems to be more influential than other ones. it can be concluded that those organizations which place ethical issues on top of their environmental issues can expect more survivability.
  Keywords: Excellence, Quality, Research, Ethics of Research
 • Mohammad Ghasemi Page 139
  One of the main components of the soft power of any political organization in general and international space relates to the acceptability and legitimacy that its people bestow to its discourse. Public diplomacy and cultural industry play important roles in the diffusion, authorization, development and enrichment of a discourse in the general inter-subjective space. Diffusion theory is a common theory that explains the distribution of discourse, life style, entrepreneurship, development of thought and their integration. Based on the report by Cultural Industry Policy Association, Vanderbilt University, 2005, this research is intended to clarify the history, methodology, structures, obstacles and methods of diffusion of American culture in its public diplomacy in the world, and particularly after September 11 in the world of Islam.
  Keywords: Diffusion Theory, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy, America, the Muslims