فهرست مطالب

جغرافیا - پیاپی 32 (بهار 1391)
 • پیاپی 32 (بهار 1391)
 • 272 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/02/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباس سعیدی صفحه 5
 • زهرا حجازیزاده، سید مروت افتخاری، هیوا سلکی صفحه 7
  شهر دزفول به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیستاقلیمی ویژهای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای طولانی مدت مشکلات عدیدهای را برای ساکنین این شهر ایجاد میکند؛ لذا، لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی فضاهای آزاد تلاشی است برای کاستن مشکلات مربوطه که در این رابطه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیستاقلیمی شهر دزفول مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:براساس شاخص دمای موثر مشخص گردید 3/63 درصد از مواقع سال هوا کاملا گرم است و تنها 1/29 درصد از سال در سایه آسایش نسبی حاصل می شود. حدود 6/7 درصد از مواقع نیز با بهره گیری از سرمای زمستان میتوان شرایط مناسبی را در دزفول ایجاد کرد.
  به منظور بهرهگیری بهینه از شرایط اقلیمی در فضاهای باز و معابر موقعیت انواع مختلف حیاط و معابر بر روی دیاگرام مسیر حرکت خورشید عرض جغرافیایی دزفول ترسیم و مشخص شد، در دزفول جهت استقرار بهینه حیاط ساختمان جهت شمالشرقی با کشیدگی در راستای شمالی جنوبی است.
  جهت استقرار معابر نیز به منظور جلوگیری از ماندگاری گرمای آفتاب در سطح خیابان ها و معابر جهات غربی شرقی و 45 درجه شرقی با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت کم و عدم تابش آفتاب و جلوگیری از ورود بادهای گرم مناسبترین جهت است.
  کلیدواژگان: اقلیم و معماری، دزفول، جهت گیری حیاط، جهت گیری معابر
 • حسن کامران دستجردی، سلمان انصاری زاده، فرشاد سوری، علی اصغر ستوده صفحه 29
  محصور بودن کشورهای حوزه دریای خزر در خشکی و عدم دسترسی آنها به آبراه های بین المللی برای انتقال انرژی خود به بازارهای جهانی سبب شده است که انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی به یک مسئله منطقه ای و بین المللی تبدیل شود. برای انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی مسیر های مختلفی پیشنهاد شده است که بیشتر از آنکه شرایط اقتصادی و فنی مدنظرقرار گیرد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی است. همواره کشور ایران به عنوان مناسب ترین گزینه انتقال انرژی خزر به بازازهای جهانی مطرح است ولی اجرایی شدن این پروژه با توجه به مخالفت های شدید آمریکا با چالش هایی روبه رو است. هدف مقاله حاضر مطالعه جایگاه دریای خزر در تامین انرژی جهانی در قرن بیست ویک و ارائه راهکار های برای انتقال انرژی خزر به بازار های جهانی با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران، در تقابل با مخالفت های آمریکاست. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انررژی دریای خزر از جایگاه ویژه ای در معادلات نظام جهانی برخوردار است و ظرفیت های ژئوپلیتکی و ژئواکونومیکی ایران در تقابل با مخالفت های امریکا از وزن بیشتری برخوردار است که در صورت دیپلماسی هوشمندانه ایران، طرح انتقال انرژی خزر به بازار های جهانی از مسیر ایران به واقعیت خواهد پیوست.
  کلیدواژگان: دریای خزر، ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک، مسیرهای خط لوله انتقال انرژی، دیپلماسی
 • ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی / (مطالعه تطبیقی بین کلان شهره ای تهران و سیدنی)
  احمد پوراحمد، صابر محمدپور، ایوب منوچهری میاندوآب، احمد خلیلی صفحه 49

  بحران انرژی و آلودگی های محیطی در شهرهای ماشینی، باعث تغییر دیدگاه ها در تصمیم گیری سیاست های شهری شده است، و دیدگاه شهر فشرده به خاطر پیامدهای مثبتی همچون (کاهش طول سفرها و کاهش مصرف سوخت و غیره) در برابر نگرش رشد پراکنده و افقی پذیرفته شده است. عنصر اساسی لازم برای پذیرش دیدگاه شهر فشرده و رشد هوشمند شهری، اندازه گیری میزان فشردگی و پراکنش شکل شهر است که در واقع هدف این پژوهش است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با معرفی پنج الگو که کمکی به غنای علمی ادبیات برنامه ریزی است، (آنتروپی1 و2، جینی، موران و گری)، درجه فشردگی و پراکنش برای کلان شهر تهران (با مناطق 22گانه شهرداری) و کلان شهر سیدنی در استرالیا (با چهل و دو دولت محلی) محاسبه شده است. به منظور شناخت شکل این دو شهر مورد مطالعه و بررسی میزان کمیت آن (پراکنش از فشردگی) از روش های و مدل های مختلف شامل: تراکم، اندازه فیزیکی متروپل، درجه توزیع متعادل (با استفاده از ضرایب آنتروپی و جینی)، درجه تجمع (با استفاده از ضرایب موران و گری) استفاده شده است.
  در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی، روش های آماری، کمی، کیفی، نرم افزاری و غیره استفاده شده و به منظور نشان دادن نقشه های مراحل رشد وتوسعه فضایی شهر تهران، از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است و در نهایت، این یافته ها با نتایج تفضیلی ویژگی های شهر سیدنی مقایسه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده از محاسبات نشان می دهد که فرم کلان شهر سیدنی«تک مرکزی» است. (جمعیت و اشتغال بالایی در هسته مرکزی شهر متمرکز شده و با فاصله از مرکز شهر تراکم جمعیت کاهش می یابد– پراکنش). اما در جهت تبیین فرم کلان شهر تهران همه شواهد، روش ها و مدل های به کار گرفته شده مبین این مساله هستند که توسعه فیزیکی شهر تهران در همه دوره ها بسیار سریع بوده و این مساله منجر به پراکنش افقی این شهر و نزدیک شدن به الگوی تصادفی در دوره های65 تا 75، و گرایش به فشردگی و تمرکز در دوره های بعد، یعنی تا سال 1385 گردیده است.

  کلیدواژگان: شهر گسترده، شهر فشرده، رشد هوشمند، مدل های تجمع، تهران، سیدنی
 • مصطفی تالشی، اسماعیل علی اکبری، قربان پناهی جلودارلو صفحه 75
  از جمله نابسامانی های نظام توزیع مکانی سکونتگاه های شهری در فضای ملی و منطقه ای کشور، همانان عدم تجانس و همگنی در الگوی سلسله مراتبی است. از این رو با بروز تصمیم سازی های نادرست سیاسی و بعضا اقتصادی – اجتماعی این عدم تجانس تشدید می شود. یکی از فضاهای جغرافیایی که بیشتر تحت تاثیر این بی برنامگی ها به ویژه ناپایداری نظام سکونتگاهی قرار گرفته استان اردبیل است. در این مطالعه، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین سلسله مراتب شهری با استفاده از مدل های کمی بهره گرفته شده و 21 نقطه شهری در سال 1385 به عنوان جامعه آماری بررسی و با استفاده از مدل هایی نظیر «تحلیل نزدیکترین همسایگی، رتبه اندازه، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای» آسیب شناسی نظام سلسله مراتب شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که تقسیم بندی شهری استان هماهنگ و منظم نبوده و گسیختگی فضایی فاحشی در آن وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دستیابی به سلسله مراتب پایدار شهری، نظام یابی بهینه، رعایت عدالت در توزیع مکانی امکانات، خدمات و همچنین ایجاد فرصت های برابر برای تمام شهرهای استان بسیار ضروری است.
  کلیدواژگان: سلسله مراتب شهری، شبکه شهری، الگوهای تعادل فضایی، استان اردبیل، نظام یابی
 • رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاران / (مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت)
  فضیله خانی، فرشاد سوری صفحه 101
  دهیاری ها در اوایل دهه80 به عنوان سازمان های غیردولتی اداره امور اجرایی روستاها را برعهده گرفتند. از آنجا که رضایت مندی از عملکرد آنان ضامن موفقیت و تداوم فعالیت آنان خواهد بود این پژوهش با رویکرد تحلیل جنسیتی و بر اساس نظریه تبادل اجتماعی، در صدد تحلیل میزان رضایت مندی زنان و مردان از عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت است چرا که بنظر می رسد هریک از دو جنس دارای انتظاراتی از دهیاران هستند که برگرفته از نقش و جایگاه متفاوت آنان در جامعه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی و از طریق پیمایش میدانی صورت گرفته است. جمعیت ساکن در این روستاها برابر با 7445 نفر است که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از زنان و مردان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده ها پس از جمعآوری از طریق پرسشنامه محقق ساخته با آزمون های تی، فریدمن و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که زنان نسبت به مردان از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دهیاران رضایت مندی کمتر و در بعد کالبدی- زیست محیطی دارای رضایت مندی بیشتر نسبت به مردان هستند، این تفاوت ها عمدتا با نقش های جنسیتی و منافع حاصل از عملکرد شوراها و تاثیرگذاری آن بر رضایت مندی دو جنس ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل جنسیتی، مدیریت روستایی، عملکرد دهیاران، رضایت مندی
 • سید حسن صدوق صفحه 127
  مفهوم ناحیه جغرافیایی تنها با یک ویژگی مشخص نمی شود تا بتوان از ناحیه کشاورزی، ناحیه صنعتی، جمعیتی و غیره سخن گفت، بلکه مجموعه ای از اطلاعات و داده هایی است که با جفت و جور شدن خود سیمای ویژه ای به یک ناحیه می بخشد. به جای شاخص های نواحی طبیعی و اداری، شاخص های قابل انعطاف و گسترده تر “نواحی جغرافیایی” که برآنست تا ترکیبی از جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی را ارائه دهد جایگزین شده است. ویدال دولابلاش اعلام کرد که تقسیمات جغرافیایی را می توان تنها به مدد خود جغرافیا عملی کرد (تقسیمات بنیادی سرزمین فرانسه 1888).
  کلیدواژگان: ناحیه طبیعی، ناحیه قطبی شده، قلمرو نفوذ جغرافیای ناحیه ای
 • محمدرحیم رهنما، محمدمحسن رضوی صفحه 147
  در هزاره سوم میلادی، شهرها در خط مقدم توسعه ملی عمل مینمایند، بنابراین مدیریت شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری نه تنها بایستی به ساختار، فرآیندها و گردش جریان اطلاعات توجه داشته باشد؛ بلکه بایستی سازمانی چابک و تیزرو، مشارکتی، پاسخگو، ساده و کوتاه طراحی نماید. همچنین مدیریت شهری همزمان نه تنها بایستی کار درست را مدنظر داشته باشد (کارآیی)، بلکه انجام درست کار را مدنظر قرار دهد (اثربخشی) و همچنین نه تنها کاهش هزینه را در واحد تولید کالا و خدمات مدنظر داشته باشد، بلکه به اثربخشی اقدامات مدیریتی یعنی دستیابی به اهداف نیز توجه داشته باشد.
  در راستای دستیابی به اهداف فوق، روش های مختلفی برای بهبود بهرهوری و کارآیی توسط متخصصان ارایه شده است. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از این موارد است که به جای برقراری رابطه بین یک و یا چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، رابطه مجموعهای از متغیرهای مستقل و وابسته (ورودی و خروجی) را همزمان با یکدیگر به منظور سنجش کارآیی مدنظر قرار میدهد که با استفاده از سه
  روش
  1. روش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس؛ 2. روش بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و 3. رتبه بندی مناطق با استفاده از روش کارآیی برتر (Super Efficiency) کارآیی 13 منطقه شهرداری مشهد با استفاده از 2 متغیره خروجی (Output) شامل درآمد و وسعت پروانه های ساختمانی به مترمربع و 4 متغیره ورودی (Input) شامل تراکم جمعیت، هزینه، تعداد پرسنل شهرداری و زباله تولیدی به ازاء 1000 نفر سنجیده است. نتایج نشان می دهد که مناطق 1، 2، 8، 9، 11، 12 و ثامن مناطق کارآ و مناطق 3، 4، 5، 6، 7 و 10 مناطق نا کارآ هستند. در انتها پیشنهادهایی مانند کاهش هزینه، کاهش پرسنل اداری، افزایش درآمد و افزایش میزان صدور پروانه های ساختمانی با توجه به موقعیت مناطق برای افزایش کارآیی آن ها پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، داده و ستانده، کارآیی، منطقه شهرداری، مشهد
 • عملکرد تعاونی های مشاع کشاورزی در توسعه روستایی / (مطالعه موردی دهستان جه ادآباد جلگه جیرفت)
  مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، ابوذر پایدار صفحه 177
  جلگه جیرفت از جمله مکان هایی است که پس از انقلاب اسلامی تعاونی های مشاع متعددی در آن ایجاد شده که متاسفانه در حال حاضر اکثریت آنان به بهره وری دهقانی تبدیل شده اند. به نظر می رسد وجود مسائل متعددی چون خردشدن قطعات اراضی و افزایش شمار مالکان بر اثر خرید و فروش و ارث، ناسازگاری اعضا، فقدان مشارکت در انجام اقدامات زیربنایی و زراعی، ساختار سنتی مزارع و مشکلات استفاده از روش ها و ابزار جدید کشاورزی بسیاری از تعاونی های مشاع را هم اینک با تنگناهای جدی مواجه ساخته است. بر این مبنا تحقیق حاضر تحلیل عملکرد مشاع ها در جلگه جیرفت و تاثیر آن بر تداوم کار جمعی در آینده را بررسی کرده است. جامعه نمونه شامل 60 عضو از 10مشاع واقع در دهستان جهادآباد بوده که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله برای رتبه بندی عملکرد مشاع ها از تکنیک تاپسیس، برای سنجش میزان هر یک از متغیرها از آزمون T تک نمونه ای، و برای سنجش رابطه سطح عملکرد مشاع ها و تداوم همکاری اعضا از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سطح توسعه و شاخص های زندگی اعضای اکثریت تعاونی های مشاع ارتقاء نیافته و مشارکت اعضاء به دلیل عملکرد نامناسب مشاع ها نسبت به دوره ابتدای عضویت کمتر شده و اکثر فعالیت ها به صورت فردی انجام می شود. اهداف تشکیل مشاع ها محقق نشده و آنان با موانع ساختاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی- کالبدی روبه رو هستند. بعضی از مشاع ها از نظر شاخص های پایداری خیلی ارتقایافته و پیشرفته بودند. در مجموع، عملکرد مشاع ها در مقایسه با سایر نظام های بهره برداری پایین ارزیابی شده و در حال تبدیل به نظام بهره برداری دهقانی هستند.
  کلیدواژگان: تعاونی های مشاع، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، تاپسیس، جلگه جیرفت
 • علی زنگی آبادی، طوبی امیر عضدی، طاهر پریزادی صفحه 199
  بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنها، به توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی منتهی می شود. خدمات بهداشت و درمان، یکی از مولفه های اصلی توسعه محسوب می شود. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل فضایی توسعه شاخص های خدمات بهداشت و درمان (شاخص های نهادی، نیروی انسانی متخصص، نیروی انسانی غیرمتخصص، بهداشت روستایی) در سطح شهرستان های استان کردستان می پردازد. روش پژوهش حاضر (توصیفی- تحلیلی) است که با استفاده از 63 متغیر، 49 شاخص تعیین و انتخاب شد که در مجموع نشان دهنده شکاف بهداشتی- درمانی موجود در استان هستند انجام شده است. با بررسی یافته های پژوهش به این نتیجه رسیده ایم که شاخص های بهداشت و درمان در شهرستان های استان کردستان به صورت متوازن توزیع نشده و اختلاف فاحشی بین شهرستان های این استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی- درمانی ملاحظه می شود شهرستان های بیجار و دیواندره به ترتیب در بالاترین و پاین ترین سطح قرار گرفته اند (رگرسیون چند متغیره) اعمال شده، سهم شاخص (نیروهای انسانی متخصص) را در توسعه بهداشت و درمان شهرستان های استان بیش از سایر شاخص های پژوهش پیشگویی می نماید. شاخص های (نیروی انسانی غیرمتخصص)، (نهادی) و (بهداشت روستایی) به ترتیب در پیشگویی توسعه بهداشت و درمان استان در مراتب بعدی موثر هستند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، توسعه، کردستان، شاخص توسعه بهداشت و درمان
 • دکترمیرنجف موسوی، علی باقری کشکولی صفحه 217
  مسائل و مشکلات نواحی روستایی کشور ایران بسیار است و هر ناحیه روستایی مسایل و مشکلات خاص خود را دارد. بر این اساس ضرورت های برنامه ریزی توسعه روستایی ایجاب می نماید، اولویت های فعالیت های اقتصادی در این مسیر و در جهت اتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی قرار بگیرد. یکی از مسائل مهم، تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاه هاست که بتواند چارچوب موثری برای برنامه ریزی مکانی باشد. با توجه به اهداف تحقیق و مولفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری3 دهستان شهرستان بهاباد است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه (ANP) نشان می دهد، شاخص های اقتصادی، بیشترین تاثیر را در توسعه دهستان های شهرستان بهاباد دارند. در مرتبه بعد عوامل جمعیتی، به ویژه میزان جوانی جمعیت و مهاجرین وارده تاثیرات زیادی داشته اند. همچنین، بررسی های انجام شده با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس نشان داد که دهستان جلگه در تمام شاخص ها به وی‍ژه شاخص های اقتصادی مورد مطالعه مطلوب ترین مکان برای استقرار و گسترش فعالیت های اقتصادی و دهستان بنستان به عنوان نامطلوب ترین دهستان شهرستان محسوب می شوند. نتایج ضریب رگرسیونی و ضریب تبیین محاسبه شده نشان می دهد 6/71 درصد از توسعه دهستان های شهرستان بهاباد ناشی از بالا رفتن میزان فعالیت های اقتصادی است. در نتیجه جهت رسیدن به توسعه مطلوب در دهستان های شهرستان از نظر فعایت های اقتصادی و کشاورزی راهبردهایی چون ایجاد توجه به ظرفیت های بالقوه دهستان جلگه به منظور دستیابی به اشتغال زایی در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته به آن، توسعه صنایع معدنی در دهستان ها با توجه به ظرفیت های موجود، ارائه تسهیلات ویژه ای برای مناطقی که تمایل کشاورزان و ویژگی های طبیعی منطقه مطابقت دارد، ایجاد بستر های لازم جهت ایجاد شهرک صنعتی در مناطق روستایی شهرستان که اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در کل سطح منطقه دربرداشته است می تواند در توسعه دهستان های شهرستان بسیار تاثیرگذار باشند.
  کلیدواژگان: سطح بندی سکونتگاه ها، مکان گزینی، مدل تحلیل شبکه (ANP)، مدل تاپسیس، شهرستان بهاباد
 • علیرضا استعلاجی صفحه 239
  توسعه روستایی به طور اعم و مدیریت روستایی به طور اخص از روند اندیشیده و طراحی شده منسجمی برخوردار نبوده است. در این راستا می توان گفت که ضعف تشکلهای کارآمد مردمی و فقدان تشکیلات منسجم و یکپارچه حمایتی و پشتیبان در عرصه های روستایی از موانع تحقق توسعه روستایی بوده است. توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوت های مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تاکنون موفقیتی نداشته است؛ لذا، ایجاد و فعالیت مدیریت های محلی در روستاها ضرورت داشته و با این دیدگاه مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاری ها تحت نظارت مستقیم مردمی نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداری ها و فرمانداری ها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند؛ لذا، با عملکرد شایسته دهیاری ها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت. در مقاله حاضر الگوی مدیریت روستایی با تاکید بر مدیریت مشارکت محلی دهیاری ها و نقش آنها در فرایند توسعه اعم از کالبدی- فضایی، فضای سبز، ایمن سازی، بهسازی، مدیریت پسماند، مبلمان روستایی، گردشگری روستایی، حفظ سرمایه های اجتماعی و غیره تحلیل شده و پیشنهادهای کاربردی در فرایند توسعه روستایی با تاکید بر دهیاری ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، مدیریت روستایی، مدیریت محلی، مشارکتی، دهیاری ها
|
 • Zahra Hejazi-Zadeh, Syde Morovat Eftekhari, Hiva Selki Page 7
  Dezful is located at specific geographical area with topography &climate systems of effective ecology has hot weather. Having long lasting frosts, it has special bio-climatological circumst ances. On the basis of the results derived from the effecten tive; it was determind that the weather in Dezful is definitely hot about 63,3 percent of the year, and there is a mmoderate comfort in the shad only about 29,1 percent of the year and 7,6 percent of the time, one enjoy a good weather in the cold. Therefore, for the maximum utilization of this environmental conditions in designing the open spaces and passages; the different types of yard and passages were drawn on the diagram of optimum location of yard is east – south with an inclination in the direction of west- south. As for the streets and the passages, and lanes the optimum direction is south-west with 30º to take full advantage of 2 factors of sunlight, and temperature. This prevents hot wind currents and as a result long frost and hot sun of the passages and streets.
 • Hasan Kamran Et Al Page 29
  Because of particular geopolitics and geo-economics status of Caspian Sea, it can meet noticeable part of energy needs for countries such as china, east of Asia, European Union, and south of Asia. Enclosed countries in the areas of Caspian in land and inaccessibility of to international canals for transferring their energy to the global markets lead to charge energy transferring to the global markets to an international and regional problem. the various ways have been proposed that it is affected by political circumstances rather than economic and technical situations. According to geopolitical and geo-economic status of Islamic republic of Iran, Iran is the most suitable alternative to transfer Caspian energy to the global markets, but in the implementation process of this project and in relation to international system structure, Iran faced with several challenges. Our hypothesis is that according to the new energy geopolitical, Caspian energy has a particular status in the global energy equations and implementation limitation of Caspian energy transferring from Iran path, are regional and meta – regional competition and also united states conflicts with Islamic republic of Iran. Research methodology in current study is analytical – descriptive and instrument is liberation and internet –based sources.
 • Ahmad Pourahmad Page 49

  Essential element required for admission compact city vision and smart urban growth, is measuring in the amount of compression and distribution of city that is purpose of this research. for achieve this goal, first with introducing five patterns that contribute to the richness of the scientific literature in planning, (Entropy 1 and 2, Ginni, Moran and Gary), degree of compaction, and distribution for the metropolis of Tehran (with 22 regions of the council) and metropolis of Sydney in Australia (with forty and two local government) has been calculated. For understand form of two cities that studied, and study the amount of quantity (distribution of compression) methods and different models: density, physical size metropol, balanced distribution degree (using entropy and Ginni coefficients), degree of accumulation (with coefficients and Gary and Moran) has been used. In this study, has been used of library and field methods, statistical methods, quantitative, qualitative, the GIS software and etc. The results of these calculations show that the form of metropolis Sydney is "single center". (High population and employment are concentrated in the central and with distance from the downtown population density decreases - sprawl). But for Representation form of Tehran metropolis, all the evidence, methods and models applied show that the expression of physical development of Tehran in all courses was very fast and this leads to the horizontal distribution of the city and close to the random pattern in periods of 65 to 75, and went to tendency to compact and focus in after periods by 1385 year.

 • Taleshim., Aliakbarie., Panahi, Gh Page 75
  Indeed lack of homogeneity and congeniality in hierarchical pattern is one of the causes of disorders in urban residence local distribution in country's regional and national space. Therefore said heterogeneity intensifies through making incorrect political and partially economical social decisions. Ardabil province is one of these geographical areas that mostly affected by said disorganizations specially residence regulation instabilities. This descriptive – analytic research was conducted by using quantitative models in 21 urban point's (population) to identify urban hierarchical system in the 1365-1385 period. moreover urban hierarchy system pathology have analyzed through using some models such as most close neighbor analyze, Rank-size, entropy and rank difference Limit. Research consequences show that Ardabil province's urban division don’t be regular and coordinate that in which exists significant special interruption. Results of present study show that optimum regularizing, fair distribution of public facilities, services, and also providing equal opportunities for all of province towns are really necessary for stable urban hierarchy fulfillment.
 • Gender approach in analyzing the community's satisfaction from rural mayore's performances / Case study: Konani township in Lorestan provience, Iran .
  Khani, Fazileh, Soory, Farshad Page 101
  In the early 2000s rural mayor has established as a non-governmental organizations to manage village affairs. This study seeks to explore the gender satisfaction in rural mayor’s performance on the base of social exchange theory and gender analysis approach. The study area is Konani Township, in Lorestan provience in Iran. The research hypothesis is that each of the two sexes has different expectations that have taken from their different roles in society. The present study was undertaken through Descriptive method and the the data has gathered by field work. The main tool for data gathering was questionar. The rural population is 7445, which on the base of Cochran formula 200 men and women were selected as sample. The results show that womenhas less satisfaction from economic and social performance Dhyaran less.of rural mayors and in the physical and environment mayors’ performance have more satisfaction than men. These differences, mainly related to gender roles and its impact on the satisfaction of both sexes.
 • Hasan Sadough Page 127
  Human society divides the surface of earth into different areas, territories, and several geographical, economic, social and cultural units in order to find its location. These homogenous and polarized zones are known as regions. A geographical approach to humans’ activities on earth can make their operations more systematized. Distinguished territorial frameworks facilitate the ordering of information that administrators, that is those who are responsible for land-use planning, need. The spaces where we organize our life should not be considered as simple localities. They are dwelling places that give identity to us. We feel at home in the country we evolve and begin to establish bonds between people we come to know so that, that very territory eventually dominates our relationship. Some places are endowed with particular signification. Their landscape and their monuments symbolize collective identities. They are marked by a culture that takes root over time and become later transmitted to coming generations. It is worth noting that traditionally, the physical characteristics such as geomorphology and climatology were very important to geographers in the definition of region. Nowadays however, the communication network constitutes the generative force of spatial organizations. In face of the dangers of global homogenization, men react and defend their long-held identities and seek to reestablish their attachment to familiar places and territories. In this light, they attempt to discover new ways to strengthen their affinity with living spaces.
 • Effects of the agricultural joint cooperative units in rural development / Case study: dehestan jahadabad in Jiroft plain
  Pourtaherim., Eftekhari, A.R., Paidar, A Page 177
  In beginning of formation joint cooperatives has characterized several goals about the division agricultural, transmission (division)lands with the exact studies give the basic service for creating the mechanized activities, performing the education and extension, programs combination the for creating the agricultural complementary activities. Presently, none of these goals performed. The joint cooperatives have exposed with social, economical and environmental structural obstacles. Function of the joint cooperatives is very unsuitable in compared with other exploitation (farming) system. The Jiroft plain is a place in which the joint cooperatives have formed (created) after consequence the Islamic revolution. Sample society includes 60 members joint of 10 joint cooperatives in dehestan jahadabad. The method sampling is casual sampling in this research. Unfortunately, majority of joint cooperatives returned to peasantry exploitation at present and subsequently, several problems has created. For example, incompatibility among members, lack participation in performing the infrastructural and agricultural action, cutting the lands agricultural and increasing the number of joint members because of the purchasing and devise. Because of these problems we determined to analyze of joint cooperative function and his affections on amount of members participation and survival of common activity in future. The result of research demonstrated that performance level and indexes of member living has not increased, amount of cooperation has decreased at present in comparison with beginning of activity because of the unsuitable function of joint cooperatives. The common activity survival is confronted with social, economical and environmental structural obstacles.
 • Zangi Abadi A. Amirazodit., Parizadi, T Page 199
  Careful and comprehensive study of economic, social and cultural dimension and better understand needs of society and improve them, led to equal development and balanced geographical spaces. Health Services is considered as one of the main components of the development. The present study analyzed the development of spatial health service indicators (institutional indicators, experts, non-experts, rural health) in province of Kurdistan. Method of study (descriptive - analytic) which used 63 variables and selected 49 indicators that show health gap - treatment in the province. By examining research findings have come to the conclusion that health indicators in the Kurdistan province unbalanced distribution between the cities of the province's health service development health and Dyvandrh, Bijar cities have been in the highest order and lowest order of development. Multivariate regression applied, shows (experts indicator) in the development of province health research more than other indices to predict. Non-experts, institutional and rural health indicator are far more effective in order to predict the development of healthcare in the province.
 • Mirnajaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli Page 217
  Rural regions in Iran have a lot of problems and each of them has one special. According to necessities of rural development programs, it is necessary to line the economical activity priorities up for proper development strategy. One of important problems is setting a hierarchy of settlements to form an effective framework for spatial planning. According to the research goals and assessed components, we can say that this research is an applicable one and its survey method is analytic– descriptive. The statistical society is the set of 3 villages in Bahabad. Results from Network Analysis Pattern (ANP) shows that economical indices have the strongest effect on development of Bahabad's villages. The population factor, specially the population age beside emigrants is at the next stage. Research results has shown that, using Topsis multi criterion decision making model, we can see that the Jolgeh village has the best position for establishment of economical opportunity for all indices and Bonestan village has the worst position in the city. Results from regression coefficient and calculated legend coefficient illustrates that 71.6% of the development in Bahabad's villages is due to the increase in economical activities. So, to achieve an ideal development in villages we should take some guidelines into consideration namely: pay special attention to Jolgeh Potential capabilities to create new jobs in agriculture and subordinate industries, expansion of mining industry according to present capabilities, special loans for regions with compatible demands and natural specifications and building necessary facilities of industrial town in rural regions that has environmental, social and economical effects in the whole zone and can be effective in development of villages.
 • Dr. Alireza Estelaji Page 239
  Rural development in general and rural management, specifically conceived and designed the process was not coherent. In this respect we can say that Poor people's organizations and the lack of effective integrated support structure and support in rural areas obstacle to rural development has been achieved. Sustainable rural development based on the participation of villagers And management and to focus public attention to the wide distribution of the gross differences in Iran have been justified And the past is so far no success.Thus, rural development and local management activities necessary And with the new local management of the rural villagers Dhyaryha under direct supervision of people's representatives (Islamic councils) and control and public policy (Bkhshdaryha and governors) in the villages of their managerial role So with good practice for sustainable development in rural areas can Dhyaryha step. The present pattern of rural management with emphasis on local participation in management and their role in the development process, including physical Dhyaryha - space, green space, immunization, improvement, waste management, furniture, rural, rural tourism, preservation of social capital, etc., Analysis and practical suggestions in the process of rural development with emphasis on Dhyaryha is presented.