فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیستم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1391)
 • سال بیستم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امیر رشیدلمیر صفحه 1
  مقدمه
  بیماری های قلبی آترواسکلروزیس نشات گرفته از آترواسکلروزیس، مهم ترین عامل مرگ و و میر در بیشتر کشورهاست. انتقال دهنده ABCG1 مسئول ساخت و فرم دهی ذرات HDL بوده و به همین دلیل احتمالا در جلوگیری از گسترش آترواسکلروزیسآتروسکلروزیس نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای(مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABCG1 سلول های PBMN بود.
  روش بررسی
  24 نفر از بین بانوان ورزشکار خراسانی. انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه هشت نفری کنترل، هوازی(AE) و مقاومتی(RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه های تمرینی از آزمودنی های سه گروه خون گیری به عمل آمد. جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله PCR نیمه کمی انجام شد. اطلاعات بوسیله آزمون آماری تی همبسته، آآنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که گروه های RE و AE در نتیجه تمرین افزایش معنی داری در بیان m-RNA ژن ABCG1 لنفوسیت تجربه کردند که این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود(به ترتیب 001/0P≤ در مقابل 014/0P≤).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که تمرین های مقاومتی و هوازی می توانند با افزایش در بیان ژن ABCG1 در سلول های تک هسته ای خون زنان ورزشکار منجر به بهبود عملکرد انتقال معکوس کلسترول و در نتیجه فواید قلبی عروقی برای ورزشکاران گردد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تمرین هوازی، ژن ABCG1، PBMN
 • ابوالفضل برخورداری، سجاد برزگر، سید حسین حکمتی مقدم، علی جبالی، حسین فلاح زاده صفحه 10
  مقدمه
  با توجه به استفاده ی روزافزون نانو ذره اکسید سیلیسیوم(SiO2) در زیست فناوری، این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو ذره SiO2 در غلظت های مختلف بر سلول های تک هسته ای خون با روش MTT طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  در یک بررسی خود آزمایی آزمایشگاهی laboratory trial ابتدا سوسپانسیون سلول های تک هسته ای 10 مرد جوان سالم تهیه و با غلظت های مختلف نانو ذره (1500،1000،500،100،10،1 میکروگرم برمیلی لیتر) به مدت6 و 24 ساعته مواجهه داده و سپس در 37 درجه سانتیگراد انکوبه شدند. در پایان در صد مرگ سلول با استفاده از کیت MTT و دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 490 نانومتر تعیین گردیدند در این مطالعه از کنترل های مثبت، منفی و بلانک نیز استفاده شد.
  نتایج
  یافته های مطالعه بیانگر اختلاف معنی دار مرگ سلول در غلظت های مختلف نانو ذره و همچنین گروه مورد و کنترل می باشد(05/0p<). همچنین با افزایش غلظت نانو ذره در مواجهه 6 و 24 ساعته، میزان مرگ سلول به صورت تدریجی افزایش می یابد، بطوری که در مواجهه 24 ساعته، میزان مرگ و میر سلول در غلظت 10 نسبت به 1 میکرو گرم بر میلی لیتر حدود 6 برابر افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه برای اولین بار مشخص گردید که نانو ذرهSiO2 دارای کشندگی 1 میکروگرم بر میلی لیتر برای سلول های تک هسته ای خون می باشد. از طرفی اثرات سایتوتوکسیک به غلظت و مدت زمان مواجهه بستگی دارد.
  کلیدواژگان: دی اکسید سیلیکون، نانوذرات، سایتوتوکسیسیتی، MTT، لکوسیت های تک هسته ای
 • محسن میرزایی، حسین اذرنیک صفحه 19
  مقدمه
  مطالعات مختلف نشانگر آن است که ریسک وقوع ترومبوز دهلیز چپ در بیماران با ریتم فلوتر (AFL)نسبت به فیبریلاسیون دهلیزی(AF) قابل مقایسه است. اما هنوز ابهاماتی در میزان این ریسک و نیاز این بیماران به دریافت درمان ضد انعقادی وجود دارد و مطالعات مختلف ارقام متفاوتی را در زمینه میزان شیوع لخته دهلیزی و اکوکنتراست خودبخودی دهلیز چپ نشان می دهند. این مسئله در تعیین بیماران حاوی لخته، قبل از انجام اصلاح ریتم(Cardioversion) اهمیت دارد. در مورد اینکه آیا نحوه برخورد با بیماران با ریتم فلوتر قبل از کاردیوورشن، بایستی دقیقا عین بیماران با ریتم فیبریلاسیون باشد و یا نه، اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین مطالعه ی حاضر به بررسی میزان این ریسک می پردازد.
  روش بررسی
  بررسی یک پژوهش Case series، با استفاده از اکوکاردیوگرافی از راه مری در بیماران با ریتم فلوتر دهلیزی با مدت زمان بیش از 48 ساعت، می باشد. تمامی بیماران با این ریتم، که منعی جهت انجام اکوی از راه مری نداشتند، از نظر لخته دهلیز و یا گوشک دهلیزی چپ بررسی شدند.
  نتایج
  از حدود 110 بیمار مبتلا، 40 بیمار مشخصه های ورود به طرح را داشتند. در مجموع 10%(4 مورد) از نظر وجود لخته، مثبت بودند. تمام موارد مثبت، در افراد با زمینه بیماری روماتیسمی قلب و شایع ترین آن تنگی شدید میترال بود(72%). شیوع لخته در این بیماران(40%) مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  شیوع لخته دهلیزی در بیماران با ریتم فلوتر در 10% موارد دیده شد، این میزان در بیماران با بیماری روماتیسمی قلب و بخصوص تنگی شدید میترال(severe MS) افزایش قابل توجه نشان می دهد. لذا، توجه خاص، به این گروه از بیماران قبل از کاردیوورژن، توصیه می شود. همچنین می توان بیماران با سایر علل بیماری های زمینه ای را از نظر نیاز به بررسی لخته دهلیزی توسط اکوی از راه مری، مستثنی کرد.
  کلیدواژگان: فلوتر دهلیزی، لخته دهلیز و یا گوشک دهلیزی چپ، اکوکاردیوگرافی از راه مری، کاردیوورژن
 • ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد، سعید چنگیزی اشتیانی، منا ناظمی صفحه 28
  مقدمه
  اسانسها و عصاره های گیاهان دارویی به عنوان مواد طبیعی محافظت کننده مواد غذایی و داروهای افزاینده سلامتی مطرح هستند. اکثر این ترکیبات با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می کنند. هدف از این مطالعه مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و فراکشنهای مختلف عصاره متانولی گیاهان دارچین، خالواش، مریم گلی، آویشن شیرازی و رزماری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کارآزمایی آزمایشگاهی می باشد. ظرفیت آنتیاکسیدانی اسانس و فراکشنهای مختلف عصاره متانولی این گیاهان از طریق اندازهگیری توانایی مهار کنندگی رادیکال های آزاد DPPH ((2،2-diphenyl-1-picrylhydrazyl مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین اسانس و فراکشن های مورد مطالعه از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی وجود داشت. فراکشن های اتیل استاتی نسبت به سایر فراکشن های مورد بررسی و حتی BHT ((Butyl Hydroxyl Toluene به عنوان آنتی اکسیدان سنتزی(IC50 برابرμg/ml 5/239) دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالاتری بودند و بیشترین فعالیت مربوط به خالواش (μg/ml 2/47) بود. در میان سایر فراکشن ها نیز بیشترین فعالیت در فراکشن های ان-هگزانی رزماری با IC50 (μg/ml 969) دی کلرومتانی رزماری(μg/ml 46/205) و فراکشن های آبی دارچین(μg/ml 6/117) و مریم گلی(μg/ml 3/321) مشاهده شد. براساس نتایج این مطالعه فراکشن اتیل استاتی در گیاهان مورد بررسی بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی را دارد و فراکشن آبی در رتبه بعدی قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه موارد ذکر شده این فراکشن ها می توانند به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی در صنعت مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره متانولی، آویشنشیرازی، مریم گلی، رزماری، خالواش و دارچین
 • زینب خانجانی، بهمن اسماعیلی انامق، مجتبی غلام زاده صفحه 39
  مقدمه
  سبک های تعامل والدین با کودکان و یا نوجوانان تاثیر شگرفی بر شکل گیری شخصیت و سلامت روانی و بروز برخی علایم روانپزشکی دارد، هدف پژوهش حاضر پیش بینی افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری و عملی نوجوانان براساس شیوه های فرزندپروری والدین است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. برای انجام این پژوهش، 180 نفر از دانش آموزان مذکر شهر مرند به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های شیوه های فرزند پروری والدین Baumrind، پرسشنامه افکار اضطرابی Wales و وسواس فکری عملی Maudsley استفاده شد. داده های تحقیق با ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگاه تحلیل شدند.
  نتایج
  تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهد که علایم وسواس فکری عملی و افکار اضطرابی رابطه مثبت معنی دار با شیوه های فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه و رابطه منفی معنی دار با شیوه فرزند پروری مقتدرانه دارد. شیوه های فرزند پروری توانایی پیش بینی سطح علایم و سواس فکری عملی و افکار اضطرابی نوجوانان را دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های فرزند پروری والدین از عوامل تاثیرگذار بر سلامت نوجوانان است. والدینی با شیوه فرزند پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری عملی پایین هستند.
  کلیدواژگان: علایم وسواس فکری عملی، افکار اضطرابی، شیوه فرزند پروری
 • محسن اخوندی میبدی، حسن سلمان روغنی، محمدکاظم امیربیگی، ریحانه عزیزی صفحه 49
  مقدمه
  درمان ترکیبی اینترفرون طولانی اثر(پگیلیتد) همراه با ریباورین، رژیم درمانی استاندارد هپاتیت مزمن C است. اما درمان با اینترفرون طولانی اثر همراه با ریباورین پر هزینه می باشد. ما مطالعه ای را جهت مقایسه پاسخ درمانی مداوم و هزینه این دو رژیم درمانی در کلینیک های فوق تخصصی گوارش شهر یزد انجام دادیم.
  روش بررسی
  در این پژوهش شصت بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن C وارد مطالعه شدند. بیماران در دو گروه درمان، 30 بیمار با اینترفرون طولانی اثر)پگیلیتد) همراه با ریباورین و 30 بیمار با اینترفرون معمولی با ریباورین درمان شدند. بیماران با ژنوتیپ یک برای 48 هفته و با ژنوتیپ دو و سه، 24 هفته درمان شدند. همه بیماران 24 هفته پیگیری شدند. معیارهای خروج از مطالعه، شامل حاملگی، هپاتیت B، HIV و سیروز بود.
  نتایج
  57 بیمار مرد و سه بیمار زن بودند. میانگین سنی 9/104/44 برای اینترفرون طولانی اثر و 9/126/38 برای گروه اینترفرون استاندارد بود.7/51 درصد بیماران ژنوتیپ a1، 7/36 درصد ژنوتیپ a3، 3/3 درصد ژنوتیپ b1 و 3/8 درصد ژنوتیپ تعیین نشده بود. 3/93 درصد در گروه تحت درمان با اینترفرون طولانی اثر و 90 درصد در گروه تحت درمان با اینترفرون معمولی پاسخ درمانی ویروسی پایدار داشتند(1Pvalue=). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر پاسخ درمانی و عوارض جانبی وجود نداشت. برای یک دوره 6 ماه هزینه دارو بدون آزمایشات برای اینترفرون معمولی 000/240/3 ریال و در مورد اینترفرون طولانی اثر، 000/000/36 ریال بود که هزینه اینترفرون طولانی تر بسیار بالاست.
  نتیجه گیری
  مطالعه ما پاسخ درمانی مداوم، قابل قبول و امیدوار کننده ایی را برای رژیم اینترفرون معمولی و ریباورین نشان داد.
  کلیدواژگان: هپاتیت C، درمان، اینترفرون
 • مهدی حدادزاده، محمدحسن نعمتی، هدایت الله اخلاق، محمدحسن عبداللهی صفحه 58
  مقدمه
  استفاده از هیپوترمی برای اعمال جراحی قلب روش معمول و سنتی ببب بوده و تکنیک جدید نرموترمیک یا به عبارتی سرد نکردن بیمار روش جدیدی است که بر خلاف روش هیپوترمیک که تاکنون مطالعات زیادی در مورد عوارض بعد از عمل آن صورت گرفته در این زمینه تحقیقات زیادی انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای این دو روش از نظر عوارض بعد از عمل می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تعداد 60 بیمار که نیازمندCABG(Coronary Artery Bypass Graft) بودند بصورت راندوم به دو گروه هیپوترمیک و نرموترمیک تقسیم شدند و بعد از عمل از نظر عوارض کلیوی، تنفسی، عصبی و میزان خونریزی مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  در گروه هیپوترمیک 80 درصد مرد و در گروه نرموترمیک 86 درصد مرد بودند(36/0P=). متوسط سنی گروه هیپوترمیک 4/56 و نرموترمیک 1/56 بود. دو گروه از نظر دمای مرکزی بدن بعد از عمل(97/0P=) و لرزش بعد از عمل(33/0P=) و نیاز به نیپراید جهت گرم کردن تفاوتی نداشتند ولی نیاز به اینوتروپ در گروه هیپوترمیک بیشتر بود(05/0>(P. از نظر میزان دریافت مایع برون ده ادراری و آزمایشات بعد از عمل دو گروه مشابه بودند. میزان خونریزی و نیاز به تزریق خون نیز در دو گروه مشابه بود(86/0P=). میزان فلج عصب فرینک بطور واضحی در گروه هیپوترمیک بیشتر بود(012/0=P) عوارض عصبی و مدت زمان بستری در ICU(47/0=P) نیز بین دو گروه مشابه بود
  نتیجه گیری
  با توجه به کمتر بودن میزان فلج عصب فرینک در گروه هیپوترمیک که می تواند عوارض تنفسی بعد از عمل را کاهش دهد بنظر می رسد که روش نرموترمیک جایگزین مناسبی برای روش هیپوترمیک می باشد.
  کلیدواژگان: نرموترمیک، هیپوترمیک، بای پاس قلبی عروقی
 • فاطمه زارع پور، محمود کمالی، مریم علاقبند، مهدی قیصری، شهناز سرلک صفحه 64
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی و یکی از بیماری هایی است که از نظر بار بیماری هزینه زیادی را به سیستم بهداشتی درمانی تحمیل می کند. با توجه به افزایش روز افزون افسردگی، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی و رابطه آن با ورزش در زنان شهر یزد صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق 200 نفر از زنان بالای 20 سال شهر یزد در سال1389 که100 نفر آنان زنان ورزشکار و 100 نفر آنان غیرورزشکار بودند به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تعیین میزان افسردگی زنان از پرسشنامه افسردگی بک و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون T برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که بین زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار از لحاظ میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. میانگین نمره شدت افسردگی زنان ورزشکار کمتر از زنان غیر ورزشکار است. همچنین تفاوت معنی داری بین میزان افسردگی ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی وجود دارد. ورزشکاران زن با سابقه ورزشی بیشتر، میانگین افسردگی کمتری نسبت به دیگر زنان ورزشکار داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، مبنی بر این که میزان افسردگی در زنان ورزشکار کمتر از زنان غیر ورزشکار است می توان نتیجه گرفت که وجود برنامه ورزشی در زندگی روزمره، می تواند بر کاهش میزان افسردگی زنان موثر باشد.
  کلیدواژگان: ورزش گروهی، زنان، آزمون افسردگی بک
 • مجید ریاضی پور، محمد باقر صالحی، علیمحمد زند، محمدجواد باقری پور، عسگر امامقلی، زهرا متقیان، محمدعلی افشاری، رضا کچویی، رضا گلمحمدی صفحه 73
  مقدمه
  مایکوفنولیک اسید مایکوتوکسینی است که توسط پنی سیلیوم برویکامپکتوم تولید و در صنایع دارویی برای سنتز داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه آن بود تا با استفاده از سویه های استاندارد پنی سیلیوم برویکامپکتوم امکان تولید آزمایشگاهی مایکوفنولیک اسید با استفاده از محیط کشت جامد را مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  سه سویه استاندارد پنی سیلیوم برویکامپکتوم از کلکسیون های میکروبی تهیه شد. برای القای تولید مایکوفنولیک اسید از دانه های جو بعنوان محیط کشت استفاده شد و روش های گرمای خشک، گرمای مرطوب و روش تابش گاما برای استریل کردن محیط کشت مورد آزمایش قرار گرفت. از محیط کشت در فواصل زمانی مختلف نمونه برداری و میزان مایکوفنولیک اسید آن با روش HPLC اندازه گیری شد.
  نتایج
  سویه پنی سیلیوم برویکامپکتوم تهیه شده از فنلاند بیشتر از دو سویه دیگر(آلمانی و ایرانی) قادر به تولید مایکوفنولیک اسید بود. میزان تولید مایکوفنولیک اسید تا روز دهم به صورت خطی افزایش و پس از آن به حالت نسبتا ثابت در آمد. استفاده از اشعه گاما برای استریل کردن سوبسترا روشی مناسب و استفاده از کیسه های سلوفان روشی آسان و ارزان برای کشت قارچ ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از روش ها و محیط های کشت ساده و ارزان قیمت می توان مایکوفنولیک اسید را تولید و ماده اولیه برای سنتز داروهای سرکوبگر ایمنی همچون مایکوفنولات موفتیل و مایکوفنولات سدیم را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: پنی سیلیوم برویکامپکتوم، تولید آزمایشگاهی، مایکوفنولیک اسید
 • فاطمه اولیاء، محمدحسن اخوان کرباسی، حکیمه احدیان، سیدکاظم کاظمینی صفحه 82
  مقدمه
  دیابت دارای عوارض دهانی گسترده ای است که آن را می توان به تغییرات خواص بزاق نسبت داد. در این مطالعه به بررسی میزان pH بزاق تجمعی افراد دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه شهید صدوقی یزد و افراد غیردیابتی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضراز نوع مورد- شاهد مقطعی بود که برروی 60 نفر(دو گروه 30 نفره دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی) انجام شدکه 2 نفر از افراد گروه مورد مطالعه به دلیل عدم همخوانی pH بزاقشان باکاغذ مطالعه از مطالعه خارج شدند. از افراد مورد مطالعه در حالی که حداقل 2 ساعت قبل چیزی نخورده و نیاشامیده بودند و سیگار هم نکشیده بودند. نمونه گیری از بزاق انجام شد، سپس با کاغذ pH سنج مدرج از 5/5تا 8 pH نمونه های بدست آمده سنجیده شد سپس نمونه FBS افراد نیز بلافاصله گرفته شد. داده های دو گروه جمع آوری شد و آنالیز آماری داده ها به روش t-test و mann-whitney و spearman correlation و با کمک نرم افزار 16SPSS محاسبه شد.
  نتایج
  میانگین pHگروه مورد و شاهد به ترتیب 57/0±11/6 و 64/0±66/6 بود که در افراد دیابتی به طور معنی داری از گروه شاهد پایین تر بود(001/0= pvalue). دو گروه از لحاظ سنی تفاوت معنی دار آماری داشتند(034/0pvalue=). ولی حتی وقتی با آزمون کوواریانس کنترل سن انجام شد باز هم ارتباطPH بزاق و FBS معنی دار شد(007/0pvalue=).
  نتیجه گیری
  pH بزاق تجمعی افراد دیابتی از گروه غیردیابتی کمتر بود و دارای رابطه معکوس با میزان FBS بود(031/0pvalue=).
  کلیدواژگان: PH، دیابت ملیتوس، بزاق تجمعی غیرتحریکی
 • حمید کاظمی، مریم قربانی صفحه 90
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فراشناخت و نگرش های ناکارآمد در بیماران مبتلا به اختلال خلق دوقطبی II می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی و بررسی پیامد، 36 بیمار(20 زن و 16 مرد) با تشخیص اختلال دو قطبی II قبل از ورود به چرخه درمان دارویی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و قبل از درمان دارویی اقدام به تکمیل پرسشنامه فراشناخت و مقیاس نگرش های ناکارآمد(DAS) کردند. تشخیص اختلال بر مبنای مصاحبه نیمه ساختار یافته بالینی بر مبنای DSM-IV (SCID-CV) صورت گرفت.
  نتایج
  نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فراشناخت و مولفه های آن با نگرش های ناکارآمد رابطه مثبت و معناداری دارند(28/0=r، 05/0 >P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های باورهای منفی نسبت به کنترل ناپذیری و خطر و باور به نیاز به کنترل افکار به ترتیب پیش بینی کننده نگرش های ناکارآمد می باشد(29/0 و 35/0=R2، 05/0 >P). این دو مولفه بیشترین ارتباط مثبت و معنادار را با مولفه های تاثیرپذیری، آسیب پذیری و کمال گرایی در مقیاس نگرش های ناکارآمد نشان دادند. مولفه های باورهای مثبت در باره نگرانی، باورهای مربوط به اطمینان شناختی و باورهای مربوط به خودآگاهی شناختی در پیش بینی متغیر ملاک و مولفه های آن سهم معناداری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این پژوهش بیان می کند که اختلال در سطوح بالاتر فراشناخت، نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی II را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، نگرش های ناکارآمد، بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی II
 • فاطمه برزگری فیروز ابادی، محبوبه میرحسینی صفحه 101
  مقدمه
  دستیابی به روش های نوین در افزایش درصد اووسیت های بالغ و لقاح یافته انسان و حیوانات در In vitro می تواند در درمان بعضی از مشکلات ناباروری برای انسان همچنین در تکثیر بسیاری از حیوانات اهلی و غیره اهلی در حال انقراض مورد استفاده قرار گیرد. بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی فرکانس پایین بعنوان روش نوین در رشد و بلوغ اووسیت موش در In vitro مطرح است. در این پروژه ما به بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر رشد و بلوغ اووسیت موش در In-vitroپرداختیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه از میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس های 5، 50 و Hz 100 با شدت mT2 استفاده شد. گروه 1 بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد که شامل 35 فولیکول پری آنترال(اووسیت نابالغ) بود. گروه 2، 3 و 4 گروه هایی بودند که به ترتیب در معرض میدان های 5، 50 و Hz 100 با شدت mT 2 قرار داده شدند.
  نتایج
  فولیکول های پره آنترال تیمار شده با فرکانس های 5 و 50 هرتز هیچ تغییرات معنی داری در قطر و میزان ماندگاری نشان ندادند. در مقابل افزایش معنی داری در قطر(μm155)، قدرت زیست پذیری(59%) فولیکول ها، بلوغ اووسیت(52%) و(germinal vesicle breakdown) GVBD(39%) در فرکانس 100 هرتز در دوره 72 ساعته کشت بدست آمد که با گروه کنترل و دیگر گروه های آزمایشی مقایسه شده است(05/0(P<.
  نتیجه گیری
  تاثیرات میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر روی بیان ژن و در نتیجه پدیده سنتز پروتئین، تقسیم، تکثیر و رفتار سلول هر چند که به صورت موقت باشد می تواند جهت افزایش درصد تخمک گذاری در محیط In vitro در کنار سایر فاکتورهای محیطی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، فولیکول های پره آنترال، موش سوری
 • شهربانو کیهانیان، نازنین فرهادی فر، زهرا فتوکیان، مجید پویا، محمدمنصور ساروی صفحه 110
  مقدمه
  سرطان معده از جمله شایع ترین سرطان ها محسوب می شود به طوری که در کشور ما در راس سرطان های شایع قرار گرفته است. بدلیل شایع بودن سرطان معده در شمال کشورکه بر خلاف بسیاری از مناطق دنیا می باشد، برآن شدیم تا تحقیقی پیرامون خصوصیات اپیدمیولوژیک و بدخیمی سرطان معده در این منطقه انجام دهیم.
  روش بررسی
  پژوهش حاصل یک مطالعه توصیفی از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل بیمارانی است که طی سال های 1388 – 1381 با تشخیص پاتولوژی سرطان معده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر مراجعه کردند. اطلاعات مورد نظر بیماران نیز از پرونده و گزارشات پاتولوژی آنان استخراج و با استفاده از آمار توصیفی نتایج ارائه شد.
  نتایج
  در این مطالعه 144 بیمار مورد بررسی قرار گرفت که 103 نفر مرد و 41 نفر زن بودند. در 1/45 درصد بیماران تومور در ناحیه انتروم قرار داشت. تومور در اغلب بیماران(6/48 درصد) تمایز ضعیفی داشت. در 9/72 درصد بیماران درگیری غدد لنفاوی مثبت گزارش شد و 9/31 در صد بیماران درگیری متاستاتیک به نواحی دور دست داشتند که شایع ترین محل متاستاز، کبد بود. 5/46 درصد بیماران در زمان مراجعه در Stage4 بیماری بودند در 2/38 درصد بیماران تومور تا سطح T2 پیش رفته بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که اغلب بیماران مراجعه کننده(5/46 درصد) در زمان تشخیص در مرحله ی 4 بیماری و دارای درجه تمایز ضعیف بوده اند، جدی گرفتن علایم گوارشی و انجام اقدامات تشخیصی لازم خصوصا در سنین بالای 45 سال با تاکید ویژه بر تشخیص زود هنگام بیماری و کاهش میزان مرگ و میر برای جمعیت در معرض خطر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سرطان معده، دموگرافیک، بدخیمی، عوامل خطر، متاستاز
 • مهران کریمی صفحه 119
  مقدمه
  بیماری آبله مرغان بیماری تب دار، مسری، همراه با راش است که عامل آن ویروس واریسلازوستر می باشد. اکثرکودکان تا 15 سالگی به این ویروس آلوده می شوند. بیماری مخملک به علت توکسین اریتروژنیک استرپتوکوک گروه Aایجاد می شود که معمولا سبب ایجاد واکنش های پوستی از قبیل پاپول های کوچک قرمز رنگ و اغلب خارش دار روی تنه و اندام ها و همچنین قرمزی بر روی پوست بخصوص کشاله ران و ساعد می شود.
  معرفی بیمار: بیمار دختر 3 ساله ای است که دوروز پس ازابتلا به آبله مرغان در حالیکه ضایعات فعال بیماری اولیه را داشت مبتلا به مخملک شد. وجود ضایعات پوستی در مراحل مختلف همراه با سایر علایم بالینی تشخیص آبله مرغان را مسجل کرد. همچنین بروز ضایعات ماکولار منتشر در سر تا سر بدن بخصوص تنه همراه با زبان قرمز توت فرنگی و ضایعات اگزوداتیولوزه ها که پاسخ خوبی به درمان با پنی سیلین داد، تشخیص بروز عارضه مخملک بدنبال آبله مرغان را نیز مسجل نمود. بیماری مخملک ندرتا عارضه ای از بیماری آبله مرغان بوده و ممکن است همزمان علایم هر دو بیماری وجود داشته باشد. با توجه به اینکه تشخیص هر دو بیماری براساس یافته های بالینی می باشد، لذا لازم است پزشکان درصورت شک بالینی درمان مناسب را انجام دهند.
  کلیدواژگان: مخملک، آبله مرغان
|
 • A. Rashidlamir Page 1
  Introduction
  Atherosclerotic heart diseases are the most important causes of mortality in most countries. ABCG1 transporter is responsible for making and forming of HDL particles and therefore probably plays a crucial role in prevention of atherosclerosis. The purpose of this study was to assess the effect of two types of a single-session exercise (aerobic and resistance) on peripheral blood mononuclear cells (PBMN) ABCG1 gene expression in female athletes.
  Methods
  Twenty four female athletes from Khorasan were randomly selected and assigned into three groups: control (N=8), aerobic (AE) (N=8), and resistance (RE) (N=8). Blood samples of subjects were collected before and after exercise sessions. PBMN cells were separated and m-RNA purification was performed by semi-quantitative PCR. Data was analyzed by paired sample T test, one-way ANOVA and Tukey tests by SPSS software (version 16).
  Results
  Results showed that expression of PBMN ABCG1 m-RNA was significantly increased following a single-session exercise in RE and AE groups, but the increase in the RE group was higher than AE group (P ≤0.001 vs. P ≤0.014).
  Conclusion
  It can be concluded that either resistance or aerobic exercise increases the expression of ABCG1 gene on PBMN cells in female athletes which leads to an improvement in reverse cholesterol transfer and cardiovascular benefits.
 • A. Barkhordari, S. Barzegar, H. Hekmatimoghaddam, A. Jebali, H. Fallahzadeh Page 10
  Introduction
  Regarding the increasing use of silicon dioxide nanoparticles in medical biotechnology and probable side effects and diseases resulting from its usage, this study was performed to assess the toxic effects of different concentrations of SiO2 nanoparticles on human blood mononuclear leukocytes using the MTT assay.
  Methods
  In this laboratory trial study, we prepared suspensions of blood mononuclear cells from 10 young healthy men and also different concentrations of the nanoparticles (1, 10, 100, 500, 1000 and 1500µg/mL). The cells were then incubated with these nanoparticles for 24 hours at 37 °c, and finally the percent of dead cells were measured by MTT assay kit using spectrophotometer reading at 490 nm after 6 and 24 hours of incubation. Positive and negative controls and blanking were applied, too.
  Results
  A significant difference was found in percent of dead cells between the different concentrations of SiO2 nanoparticles and also between the exposed cells and control group (p<0.05). There was increasing cytotoxicity in 6 hours as well as 24 hours exposure with higher concentrations of the nanoparticles. Cytotoxicity after 24 hours exposure to 10 µg/mL of nanoparticles was about 6 times that of the 1 µg/mL.
  Conclusion
  This study showed for the first time that SiO2 with a concentration of 1 µg/mL has cytotoxicity on human blood mononuclear cells. Cytotoxic effects of this nanoparticle are time- and concentration-dependent.
 • M. Mirzaei, H. Azarnik Page 19
  Introduction
  Most current evidence suggests the risk of left atrial and or auricular thrombi(LA &LAA) in patients with atrial flutter rhythm is similar to patients with atrial fibrillation, but there is still uncertainty in the risk level and the patient's need to receive anticoagulant therapy. Different studies report various frequencies for atrial thrombi and left atrial spontaneous echo-contrast. This is important to identify patients with LA or LAA clot before applying electrical or medical cardioversion. At present, there is not absolute agreement about the best strategy in patients with AFL before cardioversion. The present study focuses on assessing the risk.
  Methods
  This research was a case series on patients referred to Shahid Rajaee Heart Center(Tehran-Iran) in a 2 year period. We performed TEE for all of the patients with AFL rhythm and duration of more than 48h, without any contraindication for TEE. Then, presence or absence of LA and LAA thrombi was evaluated.
  Results
  Among total cases of about 110 individuals, 40 patients fulfilled the inclusion criteria and entered to our evaluation. Average age of patients was 48.4 years. Forty percent of them were females and 60% were males. Four patients(10%) had LA or LAA thrombi. In respect to underlying diseases, all positive cases had a history of rheumatic heart disease(100%). Among these patients, severe MS was the most prevalent disease(71%). Prevalence of LA or LAA clot among patients with severe MS was 40%.
  Conclusion
  Although, we found10% prevalence in LA or LAA clot in patients With AFL, this prevalence was prominent in patients with rheumatic heart disease as the underlying disease. This rate was significant in patients with severe MS. Indeed we didnt find any LA or LLA clot in patients with AFL and other underlying disorders. We advise paying attention only to this group of patients before electrical or medical cardioversion and exclude other underlying diseases for evaluation of LA or LAA clot by TEE before cardioversion.
 • N. Hosseini, A. Malekirad, S. Changizi Ashtiani, M. Nazemi Page 28
  Introduction
  Essential oils and extracts from medicinal plants are regarded as natural food preservatives and health promoting drugs. Considering their antioxidant activity, most of them can prevent oxidative stress. The present study was aimed to evaluate free radicals scavenging activity of essential oils and different fractions of methanol extracts from cinnamon, pennyroyal, black cumin, sage, rosemary and azkand.
  Methods
  Antioxidant property of essential oils and different fractions of these medicinal plants was studied by determining their DPPH(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radicals scavenging activity.
  Results
  There were significant differences among the free radical scavenging activity of studied essential oils and different fractions. Ethyl acetate fractions were identified as the most active fractions than other ones and even synthetic antioxidant (BHT, IC50 value of 239.5μg/ml) with the highest activity in Mentha pulegium (47.2 μg/ml μg/ml). Among others, n-hexane fraction of rosemary (969 μg/ml), dichloromethane fraction of rosemary (205.46 μg/ml) and zatar (344 μg/ml) and aqueous fractions of cinnamon (117.6 μg/ml) and sage (321.3 μg/ml) exhibited appreciable antioxidant activity.
  Conclusion
  Regarding considerable activity of studied extracts, they have the potential to be used as natural antioxidants in relevant industries.
 • Z. Khanjani, B. Esmaeili Anamage, M. Gholamzadeh Page 39
  Introduction
  Parents interaction styles with children or teens have an important impact on shaping their character and mental health and the incidence of some psychiatric symptoms. The aim of this study was to predict anxiety thought and obsessive - compulsive symptoms of the adolescents based on parent's parenting styles.
  Methods
  This was a descriptive study. 180 male students in Marand were selected by cluster random sampling. We used Baumrind parents parenting style questionnaire, Wales anxiety thoughts questionnaire and Maudsley obsessive- compulsive questionnaire. Data was analyzed by Pearson's correlation test and multiple regression analysis.
  Results
  Data analysis showed that obsessive- compulsive symptoms and anxiety ideas were positively related to the authoritarian and permissive parenting styles and negatively related to authoritative parenting style. Parenting style is able to predict the level of obsessive - compulsive symptoms and adolescent anxiety ideas.
  Conclusion
  The results showed that parent's parenting style is one of the influencing factors on adolescent health. Parents with authoritative parenting style, have the children with lower obsessive - compulsive symptoms and anxious thoughts.
 • M. Akhondi Meybodi, H. Salman Roughani, M. Amirbigi, R. Azizi B Page 49
  Introduction
  Based on data from recent trials, peginterferon and ribavirin combination therapy is the standard of care in treating patients with chronic HCV infection, but because of high costs, many patients may deprive from treatment.
  Methods
  We conducted a clinical trial on HCV patients in Yazd in gastroenterology clinic. Thirty patients received conventional subcutaneous interferon alfa-2b (PDferon B®,PooyeshDarou, Tehran, Iran) at a dose of 3 million units three times per week plus oral ribavirin 1000 mg, and 30 patients received PEG IFN -2a (Pegasys: Roche company)180 mcg weekly plus ribavirin 1000 mg/day. Patients with genotype 1 were treated for 48 weeks and those with genotypes 2 and 3 were treated for 24 weeks. Ribavirin was used according to weight based regimen. Sustained virological response(SVR) was the primary objective outcome. Two groups were matched for age, sex and BMI.
  Results
  Three females and fifty seven males participated in the study. SVR was 93.3% in peginterferon group and 90% in conventional interferon group regardless of genotype. Frequency of genotype 1a, 1b, and 3a was 51.7 %, 3.3%, and 36.7%, respectively and in 8.3% of cases genotype was undetermined. SVR in peginterferon group with genotype 1a, 1b, 3a and undetermined genotype was 94.4%, 100%, 87.55 and 100%, respectively. SVR in conventional group with genotype 1a, 1b, 3a and undetermined genotype was 92.3%, -, 85.7% and 100%, respectively. SVR was not significantly different between two groups (p= 1). There wasnt a significant difference between two groups regarding response to treatment or side effects. The treatment cost was 3.240.000 Rls and 36.000.000 Rls in conventional interferon and peginterferon groups, respectively.
  Conclusion
  This study showed a continuous and acceptable response to treatment with conventional interferon and ribavirin.
 • M. Haddadzadeh, M. Nemati, H. Akhlagh, M. Abdollahi Page 58
  Introduction
  The recently introduced technique of warm heart surgery may be a very effective method of myocardial protection. Although the systemic effects of hypothermic cardiopulmonary bypass are well known, the effects of warm heart surgery are not.
  Methods
  In a prospective trial, 60 patients undergoing an elective coronary artery bypass grafting were randomly allocated to normothermic(30 patients) and hypothermic(30 patients) group and assessments regarding renal, respiratory and neurologic complications and bleeding volume was done. Resulst: Eighty percent of hypothermic group and 86% of normothermic group were males (p=0/36). Mean age was 56.4 and 56.1 years in hypothermic and normothermic groups, respectively. Groups had similar central temperature, shivering, nipride usage, intake and output, bleeding volume, neurologic complications and ICU staying(p>0/05) but inotrop usage and incidence of phrenic nerve palsy were higher in hypothermic group(p<0/05).
  Conclusion
  Hypothermic procedure leads to a lower rate of respiratory complications, therefore we recommend replacing hypothermic procedure by normothermic one.
 • F. Zarepoor, M. Kamali, M. Alagheband, M. Gheisari, Sh Sarlak Page 64
  Introduction
  Depression is one of the most common mental disorders, which imposes a large burden on the health care system. Due to increasing frequency of depression, present research was performed to evaluate the frequency of depression and its relationship to exercise in women in Yazd.
  Methods
  This was a descriptive study. In this study, 200 women over 20 years old entered the study. One hundred subjects were athletes and100 were non-athletes. They were selected by stratified random sampling. Beck Depression Inventory was used to determine the frequency of depression in women. T-test was used for data analysis.
  Results
  Results showed that the frequency of depression was different between athletic and non-athletic women. Mean depression scores for athletic women were lower than non-athletes. There was a significant difference regarding the frequency of depression between women in individual and team sports. Athletic women with higher duration of exercising showed less depression than other athletes.
  Conclusion
  It can be concluded from the study that exercise in everyday life can be effective in reducing the frequency of depression in women.
 • M. Riazipour, M. Salehi, A. Zand, M. Bagheripour, A. Emamgholi, Z. Mottaghiyan, M. Afshari, R. Kachuei, R. Golmohammadi Page 73
  Introduction
  Mycophenolic acid(MPA), a fungal mycotoxin, is produced by Penicillium brevicompactum and is used for the synthesis of immunosuppressive drugs in pharmaceutical industries. The present study was conducted to evaluate the possibility of mycophenolic acid(MPA) production by standard strains of P. brevicompactum at laboratory level.
  Methods
  Three strains of P. brevicompactum were provided from microbial culture collections. To stimulate MPA production, barley was used as culture medium, and dry heat, wet heat, and gamma radiation were used to sterilize the culture medium. Samples were taken from the culture medium at different intervals, and their MPA level was assessed by HPLC method.
  Results
  P. brevicompactum strain which was prepared from Finland(VTT D-061157) was able to produce MPA more than two other strains(from Germany and Iran). The amount of MPA enhanced linearly until day 10, and after that became relatively constant. Gamma radiation was a suitable method to sterilize the substrate, and nylon bags were evaluated as an easy and cheap container for growing the fungus.
  Conclusion
  Production of MPA with simple and cheap culture media to provide primary substance for immunosuppressive drugs such as mycophenolate mofetile and sodium mycophenolate would be possible.
 • F. Owlia, M. Akhavan Karbassi, H. Ahadian, K. Kazemeiny Page 82
  Introduction
  Diabetes mellitus has extensive oral consequences which could be referred to changes of saliva properties. The purpose of this study was to compare the pH of un-stimulated whole saliva between diabetic patients that referred to diabetes center of Yazd Shahid Sadoughi university and non- diabetic persons.
  Methods
  In this Case- control study, the population consisted of 60 persons in 2 groups: Thirty diabetic patients(type 2) and 30 non-diabetic persons. Two patients of case group were excluded from study due to inconsistency of their salivary pH and pH paper. Sampling from saliva was performed after 2 hours of abstinence from eating and smoking. Then pH of samples was measured by the pH paper that was scored from 5.5 to 8. After that blood sample was taken for measuring FBS. Data from 2 groups was analyzed using t-test, Mann-Whitney test and Spearman correlation by SPSS software(ver. 12).
  Results
  Mean pH in case and control groups was 6.11 ±0.57 and 6.66±0.64, respectively. The results showed that pH of un-stimulated whole saliva in diabetic patients was significantly lower than control group(P=0.001).
  Conclusion
  pH of un-stimulated whole saliva in diabetic patients was lower than non-diabetic persons and pH of un-stimulated whole saliva had a reverse relationship with FBS(P=0.031).
 • H. Kazemi, M. Ghorbani Page 90
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the relationship between metacognitive components and dysfunctional attitudes in outpatients with bipolar mood disorder II.
  Methods
  Thirty-six young adult outpatients with current diagnoses of BMD II(20 females and 16 males) were recruited from Esfahan Counseling Center. Diagnoses were based on the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorder-Clinical Version(SCID-CV). A battery of questionnaires including Metacognition Questionnaire and Dysfunctional Attitude Scale(DAS) were self-assessed by patients before medical therapy.
  Results
  Pearson's correlation analysis showed that the components of metacognition and its relationship with dysfunctional attitudes is positive and significant(r= 28/0, p<0/05). Multiple regression analysis showed that two of the metacognitive components emerged as potentially useful in prediction of dysfunctional attitudes(negative beliefs about uncontrollability, danger and thoughts control). Also, results indicated that those two components have a significant positive relationship with vulnerability, perfectionism and effectiveness)R²= 0/29, 0/35; p<0/05). Components of positive beliefs about worry and beliefs about cognitive self-consciousness related to cognitive confidence in predicting the criterion variable and its components showed no significant contribution.
  Conclusion
  Study findings suggest that DSM-IV BMD II outpatients with metacognitive distortions have shown higher levels of dysfunctional attitudes.
 • F. Barzegari Firouzabadi, M. Mirhosaini Page 101
  Introduction
  Access to modern methods for increasing the percentage of in vitro human and animal mature oocytes can be useful in the treatment of some forms of human infertility as well as proliferation of many domestic and wild animals which generation is endangered. Effect of low- frequency electromagnetic fields on in vitro growth and maturation of mouse oocytes is recently considered as a new approach. In this study we evaluated the effect of low- frequency electromagnetic field on in vitro growth and maturation of mouse oocyte.
  Methods
  In this study electromagnetic fields with frequencies of 5, 50 and 100 Hz and 2mT intensity were used. For observation of the effect of electromagnetic field four groups were selected: Group 1 as control group, which included 35 prenatal follicles (immature oocytes). Groups 2, 3 and 4were exposed to 5, 50 and 100 Hz electromagnetic fields, respectively.
  Results
  Prenatal follicles exposed to 5 and 50 Hz frequencies showed no significant changes in diameter and survival rates. In contrast at a frequency of 100 Hz in 72-hour culture period a significant increase in diameter(155μm), follicles livability power(59%), oocyte maturation(52%) and GVBD(39%) was shown in comparison to other experimental groups and control group(P <0.05).
  Conclusion
  Low-frequency magnetic field effects gene expression and thus protein synthesis, cell division, proliferation and behavior. Although this effect can be temporary, it can increase the percentage of ovulation for in vitro environment along with other environmental factors.
 • Sh Keyhanian, N. Farhadifar, Z. Fotoukian, M. Pouya, M. Saravi Page 110
  Introduction
  Gastric cancer is considered as one of the most prevalent cancers, such that in our country it is on the top of prevalent cancers. Because of the high prevalence of this cancer in north of Iran, in spite of its incidence decrease in many regions of the world, we decided to determine the epidemiological and malignancy properties of gastric cancer in this region
  Methods
  This research is a descriptive study (based on existing data). The study population consisted of gastric cancer patients referred to oncology clinic at Ramsar Imam Sajjad hospital during 2002- 2009. Necessary information was extracted from their medical files and pathology reports, and statistically analyzed.
  Results
  In this Study, 144 patients were assessed (103 males and 47 females). In 95.8% of patients, tumor was adenocarcinoma. In 45.1% tumor was located in antrum. In 48.6% tumor was poorly differentiated. 72.9% of subjects had positive lymphatic involvement. There was metastatic involvement in 31.9% of patients, and the most common organ for metastasis was liver. 46.5% of Patients were in stage 4 at the time of referring to hospital and in 38.2% of cases tumor has been progressed to T2 Level.
  Conclusion
  By considering this fact that most referring patients (46.5%) were in stage 4 when were diagnosed and had poorly differentiated carcinoma, it is recommended that people should consider abdominal discomfort as a serious problem and do necessary diagnostic methods especially in ages above 45 years with especial emphasis on early diagnosis of disease and reduction of death rate for at risk population.
 • M. Karimi Page 119
  Introduction
  Chickenpox is a contagious febrile illness with rash that is caused by varicella zoster virus. Most children up to age 15 are infected with the virus. Scarlet fever is caused by erythrogenic toxin of streptococcus group A and usually causes skin reactions such as fine red and often itchy papules on the trunk and extremities as well as skin redness, especially on the groin and forearm. Case: Patient is a 3-year-old girl that two days after chickenpox while she had active lesions of the chickenpox, was infected with scarlet fever. Skin lesions at different stages along with the clinical symptoms confirmed the diagnosis of chickenpox. Chickenpox is a febrile illness, more contagious and associated with the rash, which rarely has been reported with scarlet fever. Macular lesions spreading all over the body especially the trunk, with strawberry red tongue and exudative lesions of tonsils with good response to penicillin confirmed the complication of scarlet fever following chickenpox. Rarely scarlet fever is a complication of chickenpox and symptoms of both conditions may be seen simultaneously. Considering that diagnosis of both diseases are based on clinical findings, so physicians should start the appropriate treatment if they have clinical suspicion.