فهرست مطالب

Modern Care Journal - Volume:8 Issue: 3, 2012
 • Volume:8 Issue: 3, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/03/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد ملک زاده، زهرا آموزشی، سید رضا مظلوم صفحه 107
  زمینه و هدف
  برقراری ارتباط با بیمار مرحله اولیه و هسته اصلی مراقبت های پرستاری است. مهارت های ارتباطی بیمار محور، نیازمند توجه خاص بوده، ضروری است که در این مورد تدابیر لازم صورت گیرد. یکی از عوامل زیربنایی که مانع ارتقای سطح کمی و کیفی مراقبت ها می شود، عدم به کارگیری یک الگوی نظری متناسب با امکانات محیط های بالینی است. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر آموزش الگوی خودمراقبتی اورم بر عملکرد ارتباطی دانشجویان پرستاری در بالین انجام شد.
  روش تحقیق: در این پژوهش نیمه تجربی، 66 دانشجوی پرستاری به صورت در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان گروه مداخله در مورد الگوی خودمراقبتی اورم و دانشجویان گروه شاهد طبق روش معمول، در زمینه فرایند پرستاری تحت آموزش قرار گرفتند؛ سپس به مدت یک هفته در قالب کارآموزی به مراقبت از بیمار پرداختند. داده ها با استفاده از فرم بازنگری ارزشیابی عملکرد و فرم ارزشیابی ثبت فرایند پرستاری، جمع آوری و با استفاده از آزمون های مجذورکای، من ویتنی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات ارزشیابی عملکرد ارتباطی در گروه مداخله (6/10 ± 4/88) به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد (9/17 ± 0/79) بود (014/0= P).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که با آموزش الگوی خودمراقبتی اورم عملکرد دانشجویان 12% ارتقا یافت، پیشنهاد می گردد درس نظریه های پرستاری در مقطع کارشناسی پرستاری ارائه گردد
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، مدل های آموزشی، دانشجویان پرستاری، روابط پرستار و بیمار، نظریه پرستاری
 • شراره ضیغمی محمدی، منصوره تجویدی صفحه 116
  زمینه و هدف
  بتاتالاسمی ماژور بیماری مزمنی است که منجر به تضعیف روابط بین فردی و سلامت روان، بویژه در نوجوانان می شود. مطالعات مختلف نشان داده است که سلامت معنوی با سلامت روانی و اجتماعی مرتبط می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی با ناامیدی و مهارت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، صد نفر از نوجوانان مبتلا به تالاسمی، به روش نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص، مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید شهر تهران در سال 1389 انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت بود از فرم انتخاب نمونه و فرم مشخصات فردی، مقیاس ناامیدی بک، پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و پرسشنامه سلامت معنوی. داده ها به روش خودگزارشی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 14) و آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات ناامیدی 8/3 ± 1/6، مهارت اجتماعی 7/25 ± 1/223 و سلامت معنوی 7/14 ± 2/95 بود. ارتباط آماری معنی داری بین سلامت معنوی با احساس ناامیدی (005/0= P) و مهارت اجتماعی (018/0= P) در نوجوانان مبتلا به تالاسمی وجود داشت؛ اما بین مهارت اجتماعی و ناامیدی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (423/0= P).
  نتیجه گیری
  در نوجوانان مبتلا به تالاسمی، افزایش سلامت معنوی با افزایش امید و مهارت اجتماعی همراه است. آگاهی از نیازهای معنوی و تشویق برای استفاده از مداخلات معنوی و حمایت معنوی توسط پرستاران به منظور اجرای مراقبت پرستاری کل نگر در حین درمان ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: تالاسمی بتا، کیفیت زندگی، سازگاری روانی، نوجوانان، سلامت معنوی
 • مرضیه مقرب، هایده هدایتی، رسول نجفی، مجید صفری، سعید امیری، شهرام ادهمی صفحه 125
  زمینه و هدف
  مرحله آخر بیماری کلیوی (ESRD) و دیالیز ناشی از آن بشدت بر سلامت جسمی و روانی بیماران اثر می گذارد. همودیالیز فرایندی تنش زا است و رویدادهای زندگی در ایجاد افسردگی بیماران دیالیزی موثر شناخته شده اند؛ بنابراین با توجه به طولانی بودن دوره درمان و تغییر در شیوه زندگی بیماران، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی در بیماران تحت همودیالیز شهر بیرجند انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی بر روی بیماران تحت همودیالیز واجد شرایط ورود به مطالعه در مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی شامل مشخصات فردی، آزمون افسردگی بک و پرسشنامه رویدادهای زندگی هولمز- راهه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های کای اسکوئر، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0= α تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از مجموع 60 بیمار مورد مطالعه 60% مذکر، 3/88% متاهل، 85% ساکن شهر و 85% دارای مسکن شخصی بودند. وضعیت مالی 60% در حد متوسط بود؛ 3/58% بیکار بودند و 3/53% سه نوبت در هفته دیالیز می شدند. میانگین سن بیماران46/17 ± 35/54 سال بود. 7/56% از بیماران افسردگی داشتند. نمره رویدادهای زندگی در 45% از افراد بیش از 200 بود. بین نمره رویدادهای زندگی و افسردگی رابطه مستقیم وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود. بین متغیرهای فردی و رویدادهای زندگی و افسردگی تنها در مورد جنس تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (03/0= P).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع افسردگی و احتمال بروز بیماری جسمی و روحی در حد 50% تا 80% بر اساس آزمون هولمز- راهه و نمره بیش از 200 در بیماران، اقدامات درمانی پیشگیرانه و حمایت روانی این افراد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: افسردگی، تنش، سبک زندگی، کیفیت زندگی، دیالیز کلیوی، شیوع بیماری
 • سیما کاهنی، حمیدرضا ریاسی، محمدرضا رضوانی خراشاد، غلامرضا شریف زاده، سمانه نخعی صفحه 135
  زمینه و هدف
  پس از سکته مغزی، صرع دومین عامل بیماری های سیستم عصبی مرکزی می باشد و در کودکان خطر مرگ ومیر مبتلایان به صرع تقریبا 2-3 برابر بیش از جمعیت متناظر فاقد صرع می باشد. آگاهی معلمان در زمینه صرع می تواند در جهت کمک به کودکان صرعی موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع صرع در کودکان سن مدرسه و آگاهی معلمان نسبت به صرع انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از بین دبستان های ده منطقه شهر بیرجند، به طور خوشه ای، بیست مدرسه انتخاب شد. با مراجعه به مدارس انتخابی و مراجعه به پرونده های بهداشتی این دانش آموزان و مشاوره با مربی بهداشت مدرسه جهت مواردی که احتمالا در پرونده آنان ذکر نشده، موارد دچار حملات صرعی شناسایی و معرفی نامه هایی برای مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در اختیارشان گذاشته شد و پس از تایید بیماری با والدین آنها مصاحبه و با سوالات طراحی شده از قبل، عوامل موثر مانند سن، جنس و سابقه فامیلی بررسی شد. به منظور ارزیابی آگاهی معلمان، از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات فردی (5 سوال)، نحوه آشنایی با صرع (5 سوال) و آگاهی از صرع (22 سوال) استفاده شد. این پرسشنامه پژوهشگرساخته بود و اعتبار آن توسط 10 نفر از افراد صاحب نظر تایید و پایایی آن توسط آزمون مجدد تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان شیوع صرع در کودکان سن مدرسه 9/0% و میانگین نمره آگاهی معلمان از 22 نمره 89/13 بود. 9/70% معلمان نمره متوسط، 7/17% نمره خوب و 4/11% نمره ضعیف کسب کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه نتایج این پژوهش، به نظر می رسد گذاشتن دوره های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان به منظور ارتقای آگاهی، کمک موثری در کمک و حمایت از این کودکان خواهد بود.
  کلیدواژگان: صرع، حملات صرعی، تشنج، کودکان، مدرسه ها، آگاهی، شیوع
 • محمدحسین تقدیسی، الهام نژادصادقی صفحه 143
  زمینه و هدف
  عفونت های دستگاه ادراری از رایج ترین مشکلات طبی در زنان می باشد و به علت تغییراتی که در حاملگی در بدن ایجاد می شود، زنان باردار معمولا برای ابتلابه عفونت های ادراری مستعدتر هستند و به علت عوارض بالقوه ای که بر مادر و جنین دارد، بسیار بااهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، ادراکات و رفتار زنان باردار درباره عفونت های ادراری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 110 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان بهبهان مورد تحقیق قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته چند قسمتی شامل اطلاعات فردی، آگاهی، ادراکات و رفتار بود و روایی و پایایی آن قبل از مطالعه بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های پیرسون، تی مستقل و ANOVA در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 68/4 ± 25 سال بود. آگاهی 9/30% از نمونه ها خوب، نمره موانع درک شده در 4/46% خوب، نمره منافع درک شده در 5/94% خوب، حساسیت درک شده در 9/90% خوب، شدت درک شده در 5/84% خوب و رفتار در 5/35% خوب ارزیابی شد. بین افراد شاغل و خانه دار از نظر آگاهی، اختلاف معنی داری وجود داشت. آگاهی با درآمد ارتباطی نداشت. بین نمره آگاهی با نمرا ت موانع، منافع، حساسیت درک شده و رفتار، همبستگی مثبت معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیشتر زنان باردار مورد مطالعه در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در حد متوسط است؛ در این خصوص برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری به روش سخنرانی و بحث گروهی، ارائه کتب و جزوه های آموزشی و بهینه سازی برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون با کمک افراد متخصص پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عفونت های مجرای ادرار، عفونت در ادرار، آبستنی، رفتار بهداشتی، آموزش بهداشت، آگاهی، نگرش، رفتار
 • محمد حداد صفحه 152
  زمینه و هدف
  آموزش جزء حقوق اساسی بیماران و وظایف اصلی و شناخته شده پرستاران و از معیارهای اعتباربخشی سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی است. برخی شواهد موجود بیانگر نارسایی های احتمالی در این زمینه می باشد؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع موجود درآموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر بیرجند انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، مقطعی، 125 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر بیرجند به صورت سرشماری انتخاب و بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشتر پرستاران مورد پژوهش (4/78%) زن بودند. از چهار حیطه مورد بررسی در رابطه با موانع آموزش به بیمار، حیطه شرایط کاری، بالاترین میانگین را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب حیطه های مدیریت، مهارت های آموزشی و نگرش پرستاران در رده های بعدی بودند. میانگین نمره دیدگاه پرستاران در حیطه شرایط کاری بر حسب سن (001/0 P<)، وضعیت استخدامی (01/0= P)، سابقه خدمت (02/0= P) و در حیطه مهارت های آموزشی بر حسب سن (001/ P<)، سابقه خدمت (03/0= P) و تحصیلات (04/0= P) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود با تامین نیروی انسانی لازم، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و فراهم نمودن امکانات و شرایط اجرای برنامه های آموزشی و با ایجاد انگیزه در پرستاران آنان را به امر مهم آموزش به بیمار ترغیب نمایند.
  کلیدواژگان: مانع، دیدگاه، آموزش به بیمار، پرستار
 • نورالله طاهری، مرجان کیالی، مریم یعقوبی، زهرا کلینی صفحه 159
  زمینه و هدف
  . تنش یکی از مشکلاتی است که می تواند مانعی بر سر راه آموزش بالینی پرستاری ایجاد کند و بازده آن را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تنش زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری آبادان انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 47 نفر از دانشجویان پرستاری ترم هفت و هشت انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر چهار حیطه ارتباط بین فردی، کارهای بالینی، احساسات ناخوشایند و تجارب تحقیرآمیز جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، حداقل، حداکثر، انحراف استاندارد) و استنباطی آزمون t، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین میزان تنش در حیطه احساسات ناخوشایند بود. عواملی چون عدم مراقبت کافی از جانب پرستار (8/48%)، زجرکشیدن بیماران بد حال (9/41%)، و تذکر مربی در حضور کارکنان و پزشکان (2/44%) تنش زاترین عوامل بودند. دانشجویان برقراری ارتباط با ملاقاتی ها را تنش آورتر از برقراری ارتباط با سایرین دانستند و در حیطه مراقبت های بالینی، تمیز کردن بیماران بعد از دفع را پر تنش ترین کار بالینی (6/32%) دانستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل تنش زای زیاد در آموزش بالینی دانشجویان مورد پژوهش، توصیه می شود که با شناخت علل زمینه ای، تصمیمات مناسبی برای مقابله و کنترل تنش اتخاذ گردد و روش های مقابله با تنش به دانشجویان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: تنش، آموزش پرستاری، دانشجویان پرستاری، پرستاران
 • نرجس بحری، لیلا صادق مقدم، لیلی خدادوست*، جلال محمدزاده، الهه بنفشه صفحه 166
  زمینه و هدف

  امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند. با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحولات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متاسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخربترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با سلامت عمومی آنان انجام شد.
  روش تحقیق: این پژوهش تحلیلی- مقطعی در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 400 نفر از دانشجویان رشته های مختلف انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت آگاهانه، واحدهای پژوهش سه فرم پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس اعتیاد اینترنتی IAT و مقیاس سلامت عمومی GHQ-28 را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آزمون های آماری مقایسه توزیع فراوانی و میانگین ها و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی (Post Hoc) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  5/9% از دانشجویان به اینترنت اعتیاد داشتند و 5/21% در معرض اعتیاد به اینترنت بودند. میانگین و انحراف معیار نمره سلامت عمومی دانشجویان 97/11 ± 84/25 بود. نمره سلامت عمومی در سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (0001/0 P<). نمرات بعد اختلال جسمانی (1 000/0 P<)، بعد اختلال افسردگی (002/0 P=) و بعد اختلال اضطرابی (001/0 P=) در سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت نشانگر اختلاف آماری معنی داری بود؛ این اختلاف در بعد کارکرد اجتماعی معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این تحقیق، بین اعتیاد اینترنتی و سلامت عمومی دانشجویان ارتباط آماری معنی دار و معکوسی وجود دارد؛ به عبارتی وضعیت افرادی که اعتیاد اینترنتی داشتند، در بعد سلامت عمومی نیز نامطلوبتر بود.

  کلیدواژگان: اینترنت، رفتار اعتیادی، سلامتی، دانشجویان
 • مسعود ضیایی، قدسه آذرکار، مجید شایسته صفحه 174
  تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو (CCHF) یک بیماری خونریزی دهنده ویروسی زئونوز است که در آسیا، آفریقا، شرق اروپا و خاور میانه دیده می شود. مرگ و میر این بیماری حدود 30% گزارش شده است که در صورت تشخیص بموقع و شروع ریباورین و درمان حمایتی، کاهش می یابد. در این مقاله دو مورد قطعی و یک مورد مشکوک به CCHF معرفی می گردند. سه روز بعد از فوت خانمی با Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) در بخش عفونی بیمارستان، پرستار شاغل در همین بخش و به دنبال وی یک زن خانه دار ساکن بیرجند با خونریزی واژینال به بیمارستان مراجعه می نمایند. هر دوی آنها بعد از شک به بیماری تب کریمه کنگو تحت درمان خوراکی با ریباورین و آنتی بیوتیک وسیع الطیف قرار گرفتند. بیماری CCHF در مورد دوم و سوم با آزمایشات مولکولی اثبات شد ولی مورد اول قبل از انجام آزمایشات تشخیصی CCHF در بخش ICU فوت می کند. پرستار شاغل در بخش عفونی حاضر به بستری در بیمارستان نشد و در خانه به خود درمانی پرداخت و پس از پنج روز از شروع علائم با حال عمومی بد، خونریزی واژینال و کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان مراجعه نمود و در نهایت به علت این بیماری فوت کرد؛ اما بیمار سوم، پس از دریافت دارو و اقدامات حمایتی بهبود یافت و با حال عمومی مناسب ترخیص شد.
  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، پرستاران، ایران
|
 • J. Malekzadeh, Z. Amouzeshi, R. Mazlom Page 107
  Background And Aim
  Communication with patient is the initial stage and main core of nursing care. Patient centered communication skills require special attention. Not applying a non-pragmatic theoretical model is one of the hindering underlying factors for quality and quantity care development. This study aimed to determine the effect of Orem self- care model on nursing students’ communication performance in clinical setting.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 66 nursing students were selected by easy-access sampling. Intervention group were trained based on Orem Self Care Model and control group based on routine nursing process method. Then the two groups cared patients over a week. Data were collected by performance evaluation checklist and nursing process record evaluation form, then analyzed with chi-square, Mann-Whitney and independent t test.
  Results
  The mean of communication performance evaluation scores in the intervention group (88.4±10.6) was significantly higher than the control group (79.0±17.9) (P=0.014).
  Conclusion
  As Orem self- care model showed a 12% students performance increase, it is recommended to present a course on nursing theories for undergraduate students.
  Keywords: Education nursing, Models educational, Students nursing, Nurse, patient relations, Models Nursing
 • Sh Zeighami Mohammadi, M. Tajvidi Page 116
  Background And Aim
  Beta-thalassemia major is a chronic illness that can lead to poor interpersonal relationship and psychological health, particularly for adolescents. Several studies show that spiritual well-being, is associated with social and mental health. The purpose of this study was to determine relationship between spiritual well-being with hopelessness and social skills in Beta-thalassemia major adolescents.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlational study, one hundred adolescents with Thalassemia were selected and entered to the study by convenience sampling from Special diseases centers, Zafar adult Thalassemia clinic and Thalassemia Clinic of Mofid Hospital of Tehran in 2010. Data were collected by self-reporting. The instruments used included: the sample selection and demographic data form, Beck hopelessness Scale, Matson social skills questionnaire and spiritual health questionnaire. Data were analyzed by statistical software SPSS (version 14) and with descriptive statistics, t- test, ANOVA, and coefficient Pearson correlation at the level P<0.05.
  Results
  Mean scores of hopelessness was 6.1±3.8, social skills 223.1±25.7 and spiritual wellbeing 95.2±14.7. There were statistically significant correlation between score of spiritual well-being with hopelessness (P=0.005) and social skills (P=0.018), but there were not statistical significant relationship between hopelessness with social skills (P=0.423).
  Conclusion
  In adolescents’ thalassemia, higher spiritual health was positively associated with increased hope and social skills. Awareness of spiritual needs and encouraging for use of spiritual intervention and spiritual support by nurses is necessary in order to holistic nursing care during treatment.
  Keywords: Beta, thalassemia, Quality of life, Adaptation physiological, Adolescents, Spiritual therapies
 • M. Mogharab, H. Hedayati, R. Najafi, M. Safari, S. Amiri, Sh Adhami Page 125
  Background And Aim
  The end stage renal disease (ESRD) and dialysis due to it affect seriously on physical and mental health of patients. Hemodialysis is a stressful process and life events have been known effective in creating depression in dialysis patients. Thus considering long time treatment and changes in lifestyle of patients, this study was conducted to determine the prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Birjand (2010).
  Materials And Methods
  This was a descriptive – analytical and sectional study which was done on hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand and had inclusion criteria. Data were collected by questionnaire included three parts: demographic characteristics, Beck depression test and Holmes- Rahe life-event test. Data were analyzed statistically using SPSS software with Chi-square tests, Fisher exact test and Pearson correlation with (α=0.05).
  Results
  Out of 60 patients included: 60% were male, 88.3% were married, 85% were city inhabitants and 85% had private houses. 60% had average financial situation, 58.3% were unemployed and 53.3% were dialyzed three times a week. The mean age of patients was 54.35±17.46 years. 43.3% of patients weren’t depressed and 56.7% had depression. Life events score in 45% of patients was more than 200. There was a positive relationship between life events and depression scores but not statistically significant. There was only a statistically significant difference in relationship between genders (P=0.003) regarding individual variables, life events and depression.
  Conclusion
  Considering t he prevalence of depression and possible physical and mental illnesses in 50 to 80 percents in terms of Holmes-Rahe more than 200, it seems essential to prevent and mentally support these patients
  Keywords: Depression, Stress physiological, Life change events, Life style, Quality of life, Renal dialysis, Prevalence
 • S. Kaheni, H.R. Reyac, M.R. Rezvani Khorashad, Gh.R. Sharefzadeh, S. Nakhaee Page 135
  Background And Aim
  After cerebral apoplexy, epilepsy is the second factor for center nerve system and death rate 2 or 3 times more in child who are contracted to epilepsy than who are not. No attention to epilepsy cause some effects on people‘s science level and social behavior and economic manufacturing of a country. Researches show that less than 10 percent of sanitation educators in schools have enough information about this illness to help patients. To increase the educational opportunities for epileptic childes we should have some plans of training and educational about epilepsy for teachers. This research is done to assign epilepsy prevalence and teacher’s awareness about epilepsy.
  Materials And Methods
  In this descriptive analytic research which was done on school students a teachers in primary school in Birjand among primary school in 10 regions of Birjand in racemose way in 20 school. Reference to chosen schools and consulting with sanitation educators and take a look at epileptic student’s files and they give some letters of introduction to refer to nerve and cranial expert. After their illness confirmation they had an interview with parents and asked some questions to review the effective factors in the illness spreading (sex, family background, …). To inspect teachers’ awareness, we use a survey consist of 5 questions of demographic information, 5 questions to illness acquaintance and 22 question about awareness. The survey which was prepared by an appellant was confirmed by 10 experts and they verify its resident by re-examination. Then the remittances are gathered and analyzed with the SPSS software.
  Results
  According to founding in this research, epilepsy spreading level in school children is 0.9% and the average point for teacher’s awareness is 13.89 out of 22. 70.9% of teachers get the average point, 17.7% good point and 11.4% the weak one.
  Conclusion
  This research shows that incidence of seizure in school-age childes in Birjand (2010) is 0.9% and the most of teachers get the average point. So, according to above results, it's better to have some education periods for teachers, during their serving, to develop their information which helps to forward and support these children, effectively. Getting suitable information through educations to parents is also effective to prevent the impressions and difficulties of the disease.
  Keywords: Epilepsy, Seizures, Child, Schools, Awareness, Incidence
 • M. H. Taghdisi, E. Nejadsadeghi Page 143
  Background And Aim
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most frequent difficulties in women, and because of the changes which take place in body conditions in pregnancy, pregnant women are more susceptible to it; and due to its potential effects on mothers and the fetus, UTI is considered very important. The aim of this study is to determine Knowledge, Attitude and Behavior of pregnant women based on the Health Belief Model (HBM).
  Materials And Methods
  This descriptive- analytic study has been conducted on 110 pregnant women visited health houses’ staff in Behbahan city. The tools for collecting information was a multi sectional questionnaire consisting of demographic information, knowledge, attitude and behavior which its validity and reliability were ensured previously. Data were analyzed by SPSS software in significance level of P˂0.05.
  Results
  The mean age of the pregnant women in this study was 25 ± 4.68. 30. 9% of samples had good knowledge, 46. 4% had good perceived barriers, 94. 5% had good perceived benefits 90. 9% had good perceived susceptibility, 84. 5% had good perceived severity and 35. 5% had good behavior. There was a meaningful difference between employed people and housewives in regard of knowledge, knowledge did not relate to income. There was a meaningful positive correlation between knowledge and perceived barriers, perceived benefits perceived susceptibility and behavior.
  Conclusion
  The results revealed that the level of knowledge, attitude and health behavior of most of the pregnant women presented in the study were moderate in the field of prevention of urinary infections; and in this respect some suggestions have been made as: to hold education classes to raise women’s knowledge, attitude and health behavior on prevention of urinary infections by delivering speech and group discussion, to present books and educational pamphlets and to optimize Radio and TV education programs by experts.
  Keywords: Urinary tract infections, Pregnancy, Health behavior, Health knowledge, Attitudes, Practice, Health education
 • M. Haddad Page 152
  Background And Aim
  Teaching is a part of patient's rights, a recognized main duty of nurses, and a criterion for accreditation of organizations which provide health services. Evidence suggests the possibility of failure in this area; this study was conducted to assess barriers in patient education from nurses’ viewpoints serving in Birjand hospitals.
  Materials And Methods
  This descriptive-sectional study was accomplished on 125 nurses in Birjand hospitals which were selected by census sampling. Data were collected via a designed questionnaire that its validity and reliability were ensured. Data analysis was performed by SPSS software and by using t test, one-way variance analysis in significant level of P<0.05.
  Results
  The majority (78.4%) of nurses were female. The highest average score was observed in “working conditions” out of 4 areas of barriers for patient education. The following areas consisted of: areas of management, skills training and nurses attitudes, respectively. Average scores of nurses’ viewpoints in the field of working conditions according to age (P<0.001), employment status (P=0.01), serving history (P=0.02) and in the area of training skills according to age (P<0.001), service history (P=0.03) and educations (P=0.04) were significant.
  Conclusion
  It is recommended to encourage nurses to train patients by: provision of necessary human resources, facilities, conditions for services and educational programs, in-service training courses and motivating nurses.
  Keywords: Barriers, Viewpoint, Patient education, Nurse
 • N. Tahery, M. Kaiali, M. Yaghoobi, Z. Koleini Page 159
  Background And Aim
  Stress is one of the problems that can inhibit nursing clinical training and influence its efficiency. The aim of this study was identification of the stressors of clinical training in Abadan nursing students.
  Materials And Methods
  In this cross -sectional study 47 nursing students in seventh and eighth semester were selected. Data was collected through a questionnaire containing four domains: inter relationship, clinical tasks, uncomfortable feelings, contemptuous experience and data analyzed with SPSS (Ver. 13) software.
  Results
  The highest rate of stress was in uncomfortable feelings. Inadequate care from nurses (48.8%), suffering of patients with badly conditions (41.9%) and mentor warning in personnel and physicians places (44.2%) were the most stressful factors. Students expressed that communication with the visitors more stressful than others, and in clinical management domain, cleaning the patients after defecation and urination was the most stressful clinical task.
  Conclusion
  According to high stressful factors, with understanding the underlying causes of stress, it is possible to take good decisions to deal and control stress. In addition, these methods should be taught to students.
  Keywords: Stress, Psychological, Education, Nursing, Students, Nursing, Nurses
 • N. Bahri, L. Sadeghmoghadam, L. Khodadost, J. Mohammadzade, E. Banafsheh Page 166
  Background And Aim

  Nowadays a large population in the world use internet. Unfortunately, despite many advantages and its positive changes in communication, Internet is condemned to have dangerous side effects, like Internet addiction that can be the most destructive one. The aim of this study is to survey the status of Internet addiction among Gonabad Medical University students and its relationship with their mental health.

  Materials And Methods

  This cross-sectional study was conducted at Gonabad Medical University in 2010. 400 students from different courses were selected by using stratified random sampling. After filling out informed consent forms, three other forms including individual questionnaire, IAT and GHQ-28 were given to the subjects to fill out. After controlling Data for accuracy, Data analysis was performed by SPSS software version 16 and frequency distribution, mean, one way ANOVA and Post Hoc test.

  Results

  The results showed that 9.5% of the subjects were addicted to Internet, 21.5 percent were at risk. The Mean and standard deviation of general health score of the samples were 25.84±11.97. One way ANOVA test showed that general health scores at different levels of Internet addiction was significant (P<0.0001). Scores of physical impairment (P<0.0001), depressive disorder (P=0.002) and anxiety disorder (P=0.001) dimensions at different levels of Internet addiction showed a significant difference, but there were not significant difference in social functioning dimension.

  Conclusion

  Results have revealed there is a reverse significant relation between internet addiction and general health; in other words internet addicted subjects had more inappropriate general health.

  Keywords: Internet, Behavior Addictive, Health Students
 • M. Ziyaei, Gh Azarkar, M. Shayesteh Page 174
  Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a zoonotic viral hemorrhagic disease, which can be seen in Asia, Africa, East Europe and the Middle East. Mortality rate of this disease is about 30% which can be reduced with timely diagnosis and treatment with Ribavirin and supportive care. In this paper, two confirmed and one suspected cases of CCHF are introduced. Three days after the death of a woman with Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) in the infectious diseases ward, a nurse working there and a housewife living in the city of Birjand, had been referred with vaginal bleeding. With suspicious to CCHF, both of them underwent oral treatment with Ribavirin and broad-spectrum antibiotics. The first case had expired in ICU before performing CCHF diagnostic tests; but in the latter two cases the disease was confirmed through molecular tests. The nurse refused to hospitalize and used self-medication at home. However, five days after the symptoms started, she referred to the hospital with a bad general health status, vaginal bleeding and low consciousness and eventually died of this disease. But the second patient recovered after receiving a dose of drug and supportive measures and discharged with a good general health status.
  Keywords: Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF), Nurses, Iran