فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، تابستان 1382)

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، تابستان 1382)

 • 103 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/14
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مقالات
 • فریدون مهرابی، محبوبه دادفر صفحه 4
  هدف
  در پژوهش حاضر عوامل روانشناختی تاثیرگذار در اختلال های کنشی جنسی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  به کمک یک طرح پس نگر- توصیفی 66 بیمار متاهل مبتلا به اختلال های کنشی جنسی مراجعه کننده به درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، درمانگاه تخصصی درمان اختلال های جنسی و دو مطب خصوصی روانپزشک به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کاربرده شده، تشخیص قطعی روانپزشک، مصاحبه بالینی، فرم ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه محقق ساخته سنجش عوامل روانشناختی اختلال های کنشی جنسی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش های آماری توصیفی انجام گرفته است.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که نبود آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی و اطلاعات ناکافی جنسی؛ پیش نوازش ناکافی؛ ناسازگاری در ارتباط به طور کلی؛ باورهای جنسی نادرست؛ ارتباط ضعیف درباره نیازها یا اضطراب های جنسی هر یک از طرفین؛ وجود اختلال جنسی در شریک جنسی؛ اضطراب در مورد عملکرد جنسی و ترس از عدم موفقیت در رابطه جنسی؛ روابط خانوادگی آشفته و تربیت محدودکننده والدین؛ داشتن تجارب نامطلوب جنسی پیش از ازدواج؛ احساس گناه درباره آمیزش جنسی و مغایرت داشتن آن با مذهب؛ اضطراب و افسردگی از شایع ترین عوامل روانشناختی در اختلال های کنشی جنسی می باشند.
  نتیجه
  عوامل روانشناختی (عوامل زمینه ساز، آشکارساز و نگهدارنده) در بروز و تداوم اختلال های جنسی نقش دارند.
  کلیدواژگان: اختلال های کنشی جنسی، عوامل روانشناختی، عوامل روانی، جنسی، آموزش، آگاهی
 • پریا حبرانی، جواد علاقبند راد، محمدرضا محمدی صفحه 12
  هدف
  هدف از اجرای این پژوهش تعیین الگوی ابتلاء به انواع اختلال های روانپزشکی در وابستگان درجه یک کودکان مبتلا به کمبود توجه-بیش فعالی (ADHD) و بررسی عوامل خطر ژنتیکی-خانوادگی در افراد مبتلا به این اختلال بوده است.
  روش
  227 خویشاوند درجه یک (120 والد و 107 خواهر و بردار) 60 کودک و نوجوان مبتلا به ADHD 5 تا17ساله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تشخیص بالینی ADHD و اختلال های همراه در بیماران با مصاحبه بالینی روانپزشک و جدول تشخیصی K – SADS انجام شده است. بررسی وجود اختلال ADHD و سایر اختلال های روانپزشکی بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV در افراد خانواده بیماران و با استفاده از مصاحبه بالینی روانپزشکیK – SADS، SADS، و Wender انجام شده است.
  یافته ها
  شایع ترین اختلال های روانپرشکی در بستگان کودکان مورد بررسی به ترتیب: اختلال های افسردگی 7/51%، ADHD 3/48%، اختلال های اضطرابی 7/41% و اختلال وسواسی اجباری 25% بود. شایع ترین اختلال های همراه در مبتلایان به ADHD به ترتیب: اختلال بی اختیاری ادرار3/38%، اختلال وسواسی اجباری 7/31%، اختلال های اضطرابی 30% و اختلال های تیک و توره 7/26% بوده و در گروه سنی نوجوانان شیوع اختلال های دو قطبی 5/37% بود.
  نتیجه
  شیوع بالای ADHD در خانواده مبتلایان نشان دهنده تاثیر عامل ژنتیکی قوی اختلال می باشد. وجود اختلال های همراه در مبتلایان و شیوع بالای اختلال های خلقی و اضطرابی در خانواده بیماران مبتلا به ADHD می تواند نشان دهنده یک زمینه ژنتیکی مشترک بین این اختلال ها و زیر گروه هایی از ADHD باشد که از نظر عوامل خطر، سبب شناسی و پاسخ درمانی متفاوت هستند.
  کلیدواژگان: کمبود توجه، بیش فعالی، خانواده، اختلال، عوامل ژنتیک، شیوع
 • شاهرخ سردارپور گودرزی، فیروزه درخشانپور، سید سعید صدر، محمدتقی یاسمی صفحه 20
  هدف
  بررسی حاضر به منظور ارزیابی فراوانی اختلال های رفتاری در میان کودکان خانواده های تک فرزند و چندفرزند انجام شده است.
  روش
  برای ارزیابی فراوانی این اختلال ها 837 دانش آموز مدارس ابتدایی شهر تهران شامل 422 کودک تک فرزند و 415 کودک چند فرزند از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه علائم کودکان (CSI-4) را پدران و مادران، همچنین آموزگاران برای هر دانش آموز به طور جداگانه تکمیل کردند. داده های پژوهش به کمک آزمون های آماری خی دو و رگرسیون اسمی تحلیل گردید.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که میزان فراوانی اختلال سلوک بر اساس گزارش پدران و مادران و اختلال کمبود توجه – بیش فعالی و سایر اختلال های رفتاری بر اساس گزارش آموزگاران در کودکان خانواده های چند فرزند به مراتب بیشتر از تک فرزند می باشد. همچنین بود یا نبود یکی از والدین در تفاوت اختلال های رفتاری یادشده بین کودکان تک فرزند و چند فرزند دخالت دارد. به طوریکه تعامل دو عامل تک فرزندی و تعداد والدین تغییر دهنده میزان فراوانی اختلال های مربوطه می باشد.
  نتیجه
  این باور که فراوانی مشکلات رفتاری در کودکان خانواده های تک فرزند بیشتر است، در این پژوهش تایید نشد
  کلیدواژگان: اختلال های رفتاری، بعد خانوار، خانواده تک فرزند، ADHD
 • سید اکبر بیان زاده، زهرا ارجمندی صفحه 27
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف انجام شده است.
  روش
  28 دانش آموز که برپایه آزمون هوش وکسلر کودکان، عقب مانده ذهنی خفیف تشخیص داده شده و دارای سطوح سازگاری پایین در خرده مقیاس های مهارت های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی شدن مقیاس واینلند، با هوشبهر 63 تا 67 و در گروه سنی 11 سال تا 11 سال و 10 ماه بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (14=n) و گواه (14=n) تقسیم شدند. نخست هر یک از آزمودنی ها به کمک فهرست مهارت های اجتماعی و دو خرده مقیاس مهارت های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی شدن مقیاس واینلند ارزیابی شدند. سپس آموزش مهارت های اجتماعی به مدت 5/2 ماه در 15 جلسه آموزشی برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد. در پایان دوره آموزش و 2 ماه پس از آن، همه آزمودنی ها دوباره به کمک ابزارهای یادشده ارزیابی شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایش پس از پایان جلسات آموزشی، بهبود معنی داری را در زمینه رفتار سازگارانه (مجموع مهارت های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی شدن) و مهارت های اجتماعی پیدا کرده است. بررسی پیگیری نیز نشان داد که بهبودهای به دست آمده از آموزش، 2 ماه پس از پایان آموزش نیز همچنان حفظ شده است.
  نتیجه
  آموزش مهارت های اجتماعی سبب افزایش رفتار سازگارانه کودکان مبتلا به عقب ماندگی خفیف ذهنی می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، رفتار سازگارانه، عقب مانده ذهنی خفیف
 • مجتبی یکرنگ صفاکار، مریم رسولیان صفحه 35
  هدف
  این پژوهش با هدف سنجش دانش پزشکان عمومی درباره اختلال تبدیلی و سایر اختلال های پزشکی انجام شده است.
  روش
  آزمودنی های پژوهش را 136 نفر از پزشکان عمومی تشکیل داده اند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای عبارت از بیست پرسش دربردارنده شرح حال بیماران فرضی و پرسش هایی درباره تشخیص و درمان بود. نتایج 136 پاسخنامه، که پیش از شرکت در دو دوره بازآموزی مدون روانپزشکی برای پزشکان عمومی، تکمیل نموده بودند، با استفاده از آزمون های آماری کولوموگوروف- اسمیرنوف، من- ویتنی و کروسکال- والیس تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشتر پزشکان، علیرغم به دست آوردن نمره بالا در پرسش های مربوط به تشخیص پزشکی، در پاسخ به پرسش های مربوط به تشخیص اختلال تبدیلی نمره پایینی به دست آوردند، به طوری که به پرسش های مربوط به تشخیص صرع کاذب، فلج تبدیلی و کوری تبدیلی تنها بترتیب 24، 16و 22 درصد آزمون شوندگان به درستی پاسخ دادند. میانگین این نمرات در گروه های مختلف از نظر جنس و دانشگاه محل تحصیل تفاوت معنی داری نداشت، اما با افزایش سن و مدت فراغت از تحصیل، سطح نمرات کاهش می یافت که این کاهش فقط در مورد تشخیص اختلال تبدیلی معنی دار بود.
  نتیجه
  بر پایه یافته های پژوهش حاضر دانش پزشکان مورد بررسی در زمینه تشخیص موارد پزشکی در سطحی مطلوب است. اما در زمینه تشخیص اختلال تبدیلی از این نظر در سطح پایینی بوده اند.
  کلیدواژگان: اختلال تبدیلی، پزشک عمومی، آگاهی، بازآموزی، آموزش پزشکی
 • سید مهدی صمیم اردستانی، محمدتقی یاسمی صفحه 42
  هدف
  هدف از نگارش نوشتار حاضر، گزارش مورد غیرمتعارفی از اختلال تجزیه ای به شکل رفتار چرخشی تکرارشونده همراه با افت عملکرد تحصیلی و روش های درمانی به کار برده شده بوده است.
  روش
  مورد گزارش شده دانشجوی مرد 22ساله ای است که از 10 سالگی رفتارهای چرخشی همراه با خیال پردازی داشته و به دلیل صرف وقت بسیار زیاد برای این رفتار دچار افت تحصیلی گردیده است. درمان بیمار با بهره گیری از روش های خودبازنگری، انجام آرامش عضلانی، انجام کارهای منحرف کننده ذهن و به کارگیری روش توقف فکر و تنبیه آغاز گردیده و با آموزش جرات آموزی و برخی روش های رفتاری ادامه یافت.
  یافته ها
  پس از پایان برنامه درمان و بررسی پیگیری 8 ماه پس از آن رفتار چرخشی ازمیان رفته و رفتارهای میان فردی وی با دیگران بهبود چشمگیر یافته بود.
  نتیجه
  روش های شناختی- رفتاری می توانند در کاهش علایم و بهبودی اختلال تجزیه ای مؤثر باشند.
  کلیدواژگان: اختلال تجزیه ای، رفتار چرخشی، درمان شناختی، رفتاری
 • حمید طاهرخانی، فهیمه حسینی نایینی، حمید مصطفوی، سیدهاشمی حسینی صفحه 47
  هدف
  این پژوهش تاثیر یوگا را به عنوان یک شیوه درمانی در بیماران وسواسی- اجباری به همراه داروهای رایج درمان این اختلال ارزیابی می کند.
  روش
  20 بیمار (13 زن و 7 مرد)21 تا 53 ساله که دست کم 4 ماه داروهای درمان بیماری وسواسی- اجباری را مصرف نموده ولی بهبودی کامل پیدا نکرده بودند، به کمک یوگادرمانی مورد درمان قرار گرفته و با بهره گیری از آزمون وسواس یل- براون (YBOCS)، 5/1 ماه پس از آغاز یوگا درمانی، 3 و 6 ماه پس از آن، ارزیابی آن ها انجام پذیرفت.
  یافته ها
  میانگین YBOCS که در آغاز درمان15/2 ± 11/24 بود در ماه های 5/1، 3 و 6 پس از آغاز یوگا به ترتیب 18/2±18، 29/2±15 و 49/1±56/11 کاهش یافت. تغییرات معنی دار آماری به وجود آمده نشان دهنده میزان اثربخشی این شیوه درمانی است.
  نتیجه
  یوگا می تواند در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری مقاوم به درمان مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: یوگا، اختلال وسواسی، اجباری، مقیاس وسواسی اجباری، ییل براون (YBOCS)
 • زهره ونکی، زهره پارسایکتا، انوشیروان کاظم نژاد، علیرضا حیدرنیا صفحه 53
  هدف
  بررسی حاضر به منظور درک معنای حمایت از دیدگاه بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی، خانواده هایشان و همچنین پرستاران و پزشکان انکولوژیست انجام شد. بدین منظور به بررسی معانی و برداشت هایی پرداخته شده است که بیماران و خانواده هایشان و پرستاران و پزشکان از پدیده «حمایت شدن» و «حمایت کردن» دارند.
  روش
  داده ها به روش کیفی و به کمک مصاحبه های نیمه ساختاری از 10 نفر بیمار و خانواده هایشان و 8 نفر پرستار و پزشک فوق تخصص انکولوژی گردآوری شد. آنها تجربه خود را از”درک حمایت“و”حمایت داده شده“به طور تشریحی، توصیف کردند. مصاحبه ها ضبط شد و سپس با بررسی عمیق گفته های شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس روش نظریه زمینه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که”حمایت“یک نیاز حیاتی و چندبعدی است و باید پیوسته به مددجویان ارائه شود. بیماران و خانواده هایشان عدم درک حمایت را از سوی کارکنان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی می دانستند. اولویت کارهای حمایتی از دیدگاه مددجویان حمایت های روحی- روانی بود. پرستاران و پزشکان حمایت جسمی را در اولویت اول قرار دادند و تمام اقدام های بالینی خود را با «حمایت» یکسان دانستند. در حالی که در مقایسه با مفهوم مراقبت، حمایت بسیار ژرف تر و گسترده تر است.
  نتیجه
  حمایت، فرآیند تعامل اجتماعی است. این تعامل نخست با برقراری ارتباط همدلانه و ایجاد یک شبکه ایمنی برای سامانه مددجو پدید می آید و سپس براساس معنی خاصی که از بیماری و درمان برای وی صورت می گیرد، توانمندی لازم را در زمینه های مختلف جسمی، روحی- روانی و اجتماعی کسب می نماید. بیماران سرطانی ایرانی و خانواده هایشان از نداشتن حمایت و شبکه ایمنی از سوی پزشکان و پرستاران خود گله مندند که ضرورت توجه، بازنگری و بازآموزی نوینی را در این راستا ایجاب می نماید.
  کلیدواژگان: حمایت، شیمی درمانی، بیماران سرطانی، پرستاران، پزشکان، تحقیق کیفی
 • پریسا نامداری صفحه 62
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع سوءرفتار در دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان خرم آباد و تعیین عوامل مؤثر بر آن بوده است.
  روش
  240 نفر از دانش آموزان (117 دختر و 123 پسر) پایه های اول، دوم و سوم دوره راهنمایی که به تصادف انتخاب شده بودند در یک پژوهش توصیفی- مقطعی بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه کودک آزاری و بی توجهی بود. داده ها به کمک روش های آماری توصیفی و آزمون آماری c2 تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی سوءرفتار مربوط به سوءرفتار عاطفی نسبت به فرد مورد بررسی و به ترتیب از سوی پدر، مادر، خواهر و برادر در هر دو گروه پسران و دختران بوده است (6/91%). سوءرفتار بدنی در دختران و پسران 2/58% است که بیشتر از سوی والدین و برادر گزارش شده است. سوءرفتار جنسی با فراوانی 38 نفر تنهادر دختران (5/32%) گزارش شد. همچنین بین وضعیت مالی خانواده، ترتیب تولد، بیماری روانی و اعتیاد افراد خانواده، میزان معاشرت افراد خانواده و سوءرفتار جسمی و عاطفی ارتباط معنی دار دیده شد. بین سن والدین و سوءرفتار عاطفی و بدنی و نیز بین میزان تحصیلات، شغل والدین و سوءرفتار عاطفی ارتباط معنی داری دیده نشد.
  نتیجه
  سوءرفتار با کودکان در خانواده ها شایع است و بیشترین میزان سوءرفتار از سوی پدران و مادران اعمال می شود.
  کلیدواژگان: سوءرفتار بدنی، روانی، جنسی، دانش آموزان، بی توجهی، همه گیر شناسی، کودک
 • نیکتا حاتمی زاده، پروین ضیایی، شیوا دولت آبادی، روشنک وامقی، ساناز واثقی صفحه 71
  هدف
  این پژوهش به بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان درباره اثرات مصرف سیگار و ارتباط آن با سیگارکشیدن دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداخته است.
  روش
  داده های پژوهش به کمک یک پرسش نامه جمعیت شناختی و اطلاعات در سال تحصیلی 78-1377 از 4023 دانش آموز پیش دانشگاهی (2018 دختر، 2005 پسر) از 64مدرسه که به روش خوشه ای- تصادفی از مدارس شهر تهران انتخاب شده بودند گردآوری شد.
  یافته ها
  42% دختران و 5/39% پسران دست کم یکی از چهار اثر رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن، رفع خستگی، رفع عصبانیت را به سیگار نسبت می دادند. در این میان شایعترین باور در هر دو گروه «رفع عصبانیت» بوده است. بین تعداد باورها و هم چنین وجود هر یک از باورهای یادشده با سیگاری شدن و تجربه مصرف سیگار ارتباط قوی معنی داری در هر دو گروه دختران و پسران وجود داشت. تنها 28% پسرها و 8/30% دخترها از کلیه عوارض مورد پرسش مانند سرطان، کاهش طول عمر، بیماری های قلبی- عروقی، پیری زودرس و چروکیدگی پوست، زخم معده، به خطر افتادن سلامت اطرافیان آگاهی داشتند. آگاهی از شمار بیشتری از عوارض یادشده سیگار، هم چنین آگاهی از هر یک از عوارض سیگار ارتباط معکوس و معنی داری با سیگاری بودن و تجربه کشیدن سیگار داشت که این ارتباط در دختران قوی تر بود.
  نتیجه
  این بررسی نشان داد که آگاهی نوجوانان و جوانان از پیامدهای زیانبار مصرف سیگار سبب دوری آنان از این ماده می شود و یا مصرف آن را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سیگار، دانش آموزان، نوجوانان، مدرسه، آگاهی، باور
 • واژگان اندیشه و رفتار
  صفحه 79
 • پایان نامه ها
 • بررسی روابط ساختاری میان ابعاد اختلال های اضطراری و افسردگی DSM-IV و ابعاد مدل سه بخشی بسط یافته
  عباس بخشی پور رودسری صفحه 80
 • سوگیری تعبیر در افراد مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
  رضا عبدی صفحه 82
 • اخبار و گزارش ها
 • برگزاری مراسم روز جهانی پناهنده
  صفحه 83
 • گزارش سفر به دانشگاه Griffith، کشور استرالیا، بریسبین
  صفحه 83
 • انتشار هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی
  صفحه 84
 • برگزاری نخستین بخش از کارگاه آموزش مهارت های پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی
  صفحه 84
 • برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
  صفحه 84
 • برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره در ایدز
  صفحه 85
 • اخبار و گزارشهایی از دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی
  صفحه 86
 • معرفی کتاب
  صفحه 89
|
 • F.Mehrabi , M.Dadfar, M.A Page 4
  Objectives In the present project, the impact of influencing psychological factors in sexual functional disorders was assessed. Method This was a descriptive–retrospective study. 66 married patients diagnosed with sexual functional disorders were selected through available sampling from Tehran Psych- iatric Institute, specialized clinic of sex therapy, and psychiatric private offices. The instru- ments used included psychiatrists’ final diagnosis, clinical interview, demographic question- naire, and a questionnaire made by the researchers measuring psychological factors in-fluencing sexual functional disorders. Data were analyzed through descriptive statistics. Findings This evaluation showed that the most common psychological factors in sexual functional disorders were lack of enough training on sexual activities and insufficient sex- ual information, insufficient foreplay, incompatibility in relationship in general, unreason-able sexual beliefs, weak connection regarding needs or anxieties of each of the partners, presence of sexual disorder in sexual partner, anxiety about sexual performance and fear of lack of success in the sexual relationship, disturbed family relations and constricting parenting style, having unpleasant sexual experiences prior to marriage, guilt feeling about sexual intercourse because of its contradiction with religion, anxiety and depression. Results Psychoeducational factors (precipitating, exhibiting, maintaining) impact the mani- festation and maintenance of sexual disorders.
 • P. Hebrani , J. Alaghband Rad , M. R. Mohammadi Page 12
  Objectives This research was to determine the pattern of psychiatric disorders in the imme- diate family members of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Fa- mily genetic risk factors were also evaluated. Method 227 immediate family members, 120 parents and 107 siblings of 60 ADHD child- ren and adolescents between the ages of 5 to 17 years were evaluated. Psychiatric clinical interviews, K-SADS, SADS, and Wender determined ADHD and family members’ diagnosis. Evaluation of presence of ADHD diagnosis and other psychiatric diagnosis were based on DSM-IV standards. Findings The most prevalent psychiatric diagnosis in the families were disorders of dep-ression (51.7%), ADHD (48.3%), anxiety (41.7%), and obsessive compulsive (25%). The most prevalent diagnosis, comorbid to ADHD were disorders of Enuresis (38.3%), obse-ssive-compulsive (31.7%), anxiety (30%), and tic (26.7%); in the adolescent group, it was bipolar disorder with 37.5%. Results The high prevalence of ADHD in the afflicted families indicates strong influence of genetic factors. The presence of comorbid disorders to ADHD and high prevalence of affective and anxiety disorders in the families of ADHD may point to homogeneity in ge-netic etiology in these disorders and subgroups of ADHD whose risk factors, etiology, and treatment responses may differ.
 • Sh. S. Goodarzi , F. Derakhshanpour , S. S. Sadr , M. T. Yasami Page 20
  Objectives The present study was conducted to compare the prevalence of behavioral dis- orders among children in single child families vs. children in multiple children families. Method To evaluate such disorders, through multi-stage cluster sampling, 837 children from elementary schools in Tehran were selected as the subjects of the study. 422 of these child- ren were from single and 415 children were from multiple children families. Child Symp-tom Inventory, CSI-4 was completed separately by both the parents and teachers. The find- ings of the research were analyzed by 2 and regression. Findings The subjects from multiple children, much more than the ones from the single child families, exhibited higher prevalence of conduct disorder according to the parents’ re- ports and higher prevalence of ADHD and other behavioral disorders according to the tea- cher’s reports. Furthermore, the presence or absence of one of the parents was a significant factor intervening in the spoken difference; combination of the two factors, single child fa- milies and the number of parents impacted the prevalence of related disorders. Results This study did not confirm the popular belief that the children of single child fa-milies suffer from higher prevalence of behavioral disorders.
 • S.A. Bayanzadeh , Z. Arjmandi, M.A Page 27
  Objectives The aim of present project was to investigate efficacy of social skills training on adjusting behaviors of mild mentally retarded children. Method 28 students between the ages of eleven years to eleven years and ten months old were selected randomly and divided into two groups of study (N=14) and control (N=14). The subjects were mildly mentally retarded based on Wechsler IQ Test with the scores ranging between 63 and 67. They also obtained low levels of adjusting behavior in daily life skills and socialization skills in the subscales of Vineland Scale. At first all the sub-jects were examined with Social Skills Training Check List; then the study group was pro- vided with about 2.5 months of training (15 sessions) on social skills. At the end of the training period, and once again, two months later in a follow up assessment, all the sub-jects were evaluated by the spoken instruments. Findings The findings showed that the experimental group had significantly improved in adjusting behaviors and social skills (daily life skills and socialization skill).The follow up evaluation revealed that social skills training in experimental group was still effective two months after termination of training. The control group comparatively did not significant- ly improve on any of the variables.Results Social skills training improves adjusting behaviors of mild mentally retarded child- ren.
 • M. Yekrang Safakar , M. Rasoulian Page 35
  Objectives This study was conducted with the objectives of assessing general practitioners’ knowledge of conversion disorder. Method Using the available convenient sampling, 136 general practitioners were selec-ted as the subjects of the study. The instruments used for this study included a 20-item ques- tionnaire, hypothetical case histories, and a diagnostic and treatment questionnaire.136 res- ponses obtained from the subjects prior to two retraining programs in psychiatry were ana- lyzed by using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis non parametric statistics. Findings Despite achieving high grades on the medical diagnosis questionnaire, the sub-jects scored poorly on the questionnaire related to conversion diagnosis. The subjects attained inadequate scores of 24, 16, and 22 respectively on the diagnosis of pseudoseizure, conversion paralysis, and conversion blindness. There was no significant correlation between the average scores on the diagnosis with the subjects’ gender and university of graduation. However, a negative significant correlation was noted between age and the length of time since gradua- tion with the scores acquired on conversion diagnosis.Results Based on the findings of this study, the knowledge of the general practitioners on medical diagnosis was acceptable, but in the area of conversion diagnosis, their knowledge was poor.
 • S. M. Samimi Ardestani , M. T. Yasami Page 42
  Objectives This was a single case study of a patient with unusual dissociation disorder with repetitive rotating behavior. The patient’s school performance had dropped signifycantly as a result of this illness and other treatment methods had proven relatively ineffective. Method The subject was a 22 year old male college student who had been exhibiting rota- ting behavior along with day dreaming since the age of 10. Engaging in such behaviors had lowered his school performance. His cognitive behavioral therapy (CBT) commenced with using methods of self-monitoring, muscle relaxation, thought distraction, thought stopping, and aversion, followed by self assertive training and other behavioral methods. Findings Upon completion of treatment program and again at the 8-month follow up evalu- ation, the patient’s rotating behavior was extinct and his interpersonal behavior was signifi- cantly improved. Results CBT method can be effective in symptom reduction and improvement of dissocia- tion disorder.
 • H. Taherkhani , F. H. Nayeeni , H. Mostafavi , S. H. Hussieni, M.A Page 47
  Objectives This research evaluated the efficacy of Yoga as a method in treatment of obse- ssive-compulsive disorder (OCD) patients who were under standard medications. Method Yoga treatment was provided for 20 OCD patients, 13 women and 7 men between the ages of 21 and 53 years. These patients had been under drug treatment for at least four months, but had not completely recovered. The patients were evaluated by YBOCS 1.5 month after commencement of Yoga treatment and then three and six months thereafter. Findings The average YBOCS score at the beginning of Yoga treatment was 24.11(+/-2.15). This score was reduced to 18 (+/-2.18), 15 (+/- 2.29), and 11.56 (+/-1.49) respecti- vely at the 1.5, three, and six month periods. The obtained significant changes show the efficacy of Yoga treatment. ResultsYoga can be effective in treatment of OCD patients resistant to standard medicine treatment.
 • Z. Vanaki , Z. Parsa Yekta , A. Kazemnejad , A. Heydarnia Page 53
  Objectives
  Evaluating the meaning of support from the perspectives of cancer patients under chemotherapy, their families, nurses, and the oncologists, their concepts of “being support- ed” and “providing support” was assessed.
  Method
  Data was collected through qualitative method and semistructured interviews of 10 patients and their families, and eight nurses and physicians with oncology specializetion. They described their experience of “perceived support” and “received support” analytic-cally. The interviews were tape recoded; the participants’ statements were analyzed using the procedures and techniques of ground theory.
  Findings
  The findings showed that “support” is multidimensional and a vital need; it must continuously be available to service recipients. The patients and their families were aware of lack of support by the health treatment service providers. From the perspective of the ser- vice recipients, mental support was deemed to have the highest priority. Nurses and physi- cians considered physical support with the highest priority and all the clinical intervene-tions equal to that of “support”. Nonetheless in comparison with the concept of “caring”, support is very deeper and more extensive.
  Result
  Support, a process of social interaction is initially established through empathic connection leading to generation of a network of safety for the service recipients. Once a specific meaning of illness and its treatment is structurally formed for the patient, necessa- ry abilities in physical, psychological, and social arenas may be attained. Iranian cancer patients and their families complain about lack of support and safety network by their phy- sicians and nurses. This demands indispensable attention, reconsideration, and a new retrain- ing alongside these lines.
 • P. Namdari, M.A Page 62
  Objectives
  This research was conducted to show the prevalence of child abuse in the se-condary school students in the town of Khorramabad. The effective factors were also deter- mined.
  Method
  240 students (117 girls, 123 boys) in the first, second, and third grades of second- dary schools were selected randomly as the subjects of this cross-sectional and descriptive study. Child Abuse and Neglect Questionnaire was used as the main instrument. The find- ings were analyzed and interpreted by descriptive statistics and 2.
  Findings
  The most prevalent abuse was related to that of emotional abuse implicated res- pectively by the fathers, mothers, sisters, and brothers in both boys and girls (91.6%). By and large (58.2%), parents and brothers physically abused the children. 38 subjects, all girls (32.5%) reported to having been sexually abused. A significant correlation was indicated between emotional and physical abuse with family financial status, birth order, mental ill-ness and illicit drug addiction of family members and family social interactions. There was no significant correlation between the age of parents with physical and emo-tional abuse. Furthermore, no significant correlation was noted between the parents’ oc-cupation and level of education with emotional abuse.
  Results
  Child abuse is prevalent and it is mostly implicated by the parents.
 • N. Hatamizadeh , P. Ziayee , Sh. Dolatabadi , R. Vameghi , S. Vasseghi Page 71
  Objectives
  This project evaluated the level of awareness and attitude of students regard-ing the effects of cigarette consumption and its relation to cigarette smoking of pre-univer- sity students.
  Method
  Research data was collected through a demographic and information question-naire implemented on 4023 pre-university students (2018 girls and 2005 boys). The stu-dents were selected by random cluster sampling from 64 schools in the city of Tehran.
  Findings
  42% of the girls and 39.5% of the boys attributed at least one of the four effects of alleviation of worry and anxiety, mind strengthening, lessening fatigue, and modulating anger to cigarettes. The most prevalent belief in both groups was anger modulation. There was a significant correlation between the number of beliefs and also the presence of each of the spoken beliefs with dependence and experience of cigarette consumption in both groups of girls and boys. Only 28% of the boys and 30.8% of the girls were aware of all the side effects of cigarettes like cancer, reduction of life expectancy, heart and blood ill-nesses, premature aging and skin wrinkling, peptic ulcer, and endangerment of bystan-ders’ health. There was a significant negative correlation between the awareness of the number of spoken effects of cigarette consumption and knowledge of each of the effects with dependence and experience of cigarette consumption; this correlation was stronger in girls.
  Results
  This study showed that awareness of harmful consequences of cigarette consump- tion may keep off adolescents and youth from this substance or reduce its consumption.