فهرست مطالب

دانش و توسعه - پیاپی 34 (اسفند 1389)

مجله دانش و توسعه
پیاپی 34 (اسفند 1389)

 • 290 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/03/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مصطفی سلیمی فر، امین حق نژاد، محسن رحیمی صفحه 1
  مقاله حاضر تاثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدودا 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، شدت انرژی
 • شمس سادات زاهدی، لیلا مرتضوی صفحه 20
  تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است.
  توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت.
  بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولا سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیا درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.
  کلیدواژگان: تعهد به تغییر، درگیری عاطفی، متغیر زمینه ای تغییر، خصوصی سازی
 • بختیار جواهری، اسعد الله رضایی صفحه 51
  مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد.
  لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نفت خام ایران می باشد به عنوان یک کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تقاضای نفت مورد بررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی می باشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر‍‍‍‍‍ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمع آوری داده ها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد.
  نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تئوریک را دارند. کشش قیمتی 09/0 و کشش در آمدی 08/1 می باشد؛ متغیرهای صنعت، حمل و نقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند.
  کلیدواژگان: تقاضای نفت، قیمت نفت، کشورهای در حال توسعه، ریشه واحد، همجمعی، پیش بینی
 • عبدالعلی منصف، نسرین منصوری صفحه 69
  در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید.
  با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولا چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده های بانکی وجود دارد؟ ثانیا در چه صورت یا به عبارت دقیق تر چگونه می توان سپرده های بانکی و در نتیجه سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می شود.
  نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده های بانکی وجود دارد.
  کلیدواژگان: نرخ سود اوراق مشارکت، سپرده های بانکی، تولید ناخالص داخلی
 • احسان رجبی صفحه 91
  کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است.
  براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.
  کلیدواژگان: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پنجره ای، بانک های تجاری ایران
 • محمود هوشمند، زهرا عبدالهی، زهره اسکندری پور صفحه 126
  اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است.
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته اند ولی ضرایب آن ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است.
  کلیدواژگان: صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری زیرساختی دولت، سیستم معادلات همزمان (2SLS) اقتصاد ایران
 • محمد لگزیان، سمیه یغما صفحه 146
  در سال های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدیدی در صنعت بانک داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک داری الکترونیک، صرفا با حمایت دولت و بانک ها حاصل نمی شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک و هم چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می باشد.
  جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری های پیشین در حوزه پذیرش فن آوری می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش نامه ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت.
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند
  کلیدواژگان: بانک داری الکترونیک، پذیرش فن آوری، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری، مشتری
 • عبدالرضا جوان جعفری صفحه 169
  فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جرایم سایبر، جرایم سنتی، رویکرد افتراقی
 • بهزاد سلمانی، حسین اصغرپور، علی دهقانی، مجید فشاری صفحه 193
  در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد.
  لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است.
  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تاثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: مصرف بخش خصوصی، نابرابری درآمد، تکنیک داده های تابلویی، منطقه منا
 • مهدی خداپرست مشهدی، مصطفی سلیمی فر، میثم طاهریان صفحه 213
  برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است.
  در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد.
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، برون سپاری، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پنجره ای، ارزیابی پویا
 • محمد جواد رزمی، هادی قوامی، سولماز نجاتی محرمی صفحه 240
  یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تاثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراین، این تحقیق به بررسی رابطه بین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد ایران می پردازد.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.
  کلیدواژگان: ترک شغل، عوامل ارادی و غیر ارادی، خوداشتغالان و دستمزد و حقوق بگیران، بازار کار، بیکاری
 • محسن رنانی، سیدکمیل طیبی، شیرین اربابیان صفحه 259
  امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری نیروی کار، اشتغال غیر رسمی، رقابت پذیری
|
 • Mostafa Salimifar, Amin Haghnejad, Mohsen Rahimi Page 1
  The present paper investigates the effect of production factors, including technology, physical capital and labour on the energy consumption intensity of Iran. For this purpose, time series data during the period of (1974-2007) have been analyzed within Cobb–Douglas production function framework. The results of the study indicate that the technology and the physical capital have caused the average annual growth rates equal to 1.48238% and 1.24073% for energy intensity, respectively, while labour has averagely decreased the energy intensity equal to 1.33016% over this period. Therefore, these factors explain an average annual growth equal to 1.39295% for energy intensity. Besides, statistics show that energy consumption intensity of Iran has been growing at an average rate of about 3.69% per year during the period of (1974-2007). According to these calculation, there also can conclude that major part of the growth of the energy intensity (about 2.3% per year) has been caused by the other factors.
  Keywords: Technology, Physical Capital, Labor, Energy Intensity
 • Shams O. Sadat Zahedi, Leila Mortazavi Page 20
  The purpose of this research, was to determine the impact of contextual variable of change on commitment to change in related to process of privatization through emotional envolvment. In this regard, randomize stratified sampling was selected and 104 managers and specialists of Khorasan Province Regional Electric Company participated in the study. To collect data was used a questionnaire with 9 variables and 69 items based on 5-level Likert Scale. The questionnaire validity by a content method and its reliability by cronbakh alpha, were confirmed. Also being normal of variables distribution was supported by Kolmogorov – Smirnov test. For analyzing research data, were used Structural equations model and Path analysis by using Lisrel software. The results of this research showed that first, the level of commitment to change and emotional involvement in the sample is upper than mean. Second, emotional involvement has a mediator role between commitment to change and all of contextual factors of change except, reward; psychological safety and job satisfaction variables.
  Keywords: Commitment to Change, Emotional Involvement, contextual variable of change, privatization
 • Bakhtiar Javaheri, Asaad Alahrezaee Page 51
  Eiarnination the oil market and review the major oil importer countries, is a major need for guidance and marketing strategy for crude oil exporting countries. So that estimating the oil demand for importer countries and analysis the effective factors on their oil demand, can be an important factor in planning and policy making for oil exporting countries in order to sell oil. So Iran is not an exception from this issue. Given that, Iran is one of the major oil exporters and oil has the highest share in exports, hence the need is felt in the cause of numerous works done in this area. Therefore, in this paper oil demand in India that the major buyers of Iranian crude oil and can be as developing country should be examined. To do this, first most important and effective variables on oil demand are investigated. These variables include GDP, price of crude oil and share of transportation sector and industry in GDP. In this paper, we survey the structure of the energy market in India, then according to the market, suitable model for this country's crude oil demand are designed. We gathered the data and tested these data for cointegration and stationary. Then we estimated the oil demand function for India. The results indicate that all coefficients have the theoretically expected sign. Price elasticity is 0.09 and the income elasticity is 1.08. Variables of industry, transport and oil consumption in previous period were not significant.
  Keywords: oil demand, oil prices, developing countries, unit root, cointegration, forecasting
 • Abdalali Monsef, Nasrin Mansouri Page 69
  In economic literature, one of the important roles of deposits is to provide a suitable background for investing. The basic aim of this research is to study the mechanism of some variables such as; inflation rate, Gross domestic product (GDP), stock price index, housing price index, the rate of profit sharing securities and their effects on the level of bank deposits in current banking system.Considering this explanting the present article is seeking to answer these questions: First; what are the relations among the rate of profit sharing securities and the level of bank deposits as well as GDP and other variables and the level of bank deposits? Second; how may the bank deposits and consequently the investment be increased?This paper use Autoregressive distraction Lags approach to examine the effect of any Variable Separately. In addition, the error correction model is applied to link short-time variables fluctuation to long-term rates.The results of this research show that there is a negative relation between the rate of profit-sharing securities and bank deposits level and a positive relation between GDP and bank deposits level
  Keywords: rate of profit sharing securities, bank deposits, GDP
 • Ehsan Rajabi Page 91
  In the commercial banking activities, efficiency is an important issue for the bank managers, monitoring part and clients. This study has appraised the efficiency performance of the commercial banks in Iran. The research method has been using Windows Data Envelopment Analysis with constant and variable returns to scale and input oriented model at the period of 1991-2006. The sample of study was the whole public commercial banks and consisted of Melli bank, Saderat bank, Tejarat bank, Sepah bank and Refah Kargaran bank. Input variables are labor force, fixed asset, deposits and ratio of number of branches to the number of automatic translate machines. The credit facilities investment and gross profit are output variables for the selected Banks.The results show that Mali and Refah Kargaran Banks are more efficient than the others. In the conditions of variable returns to scale, stability and sustainability of efficiency performance are not well in1991-2006. The pure technical efficiency of commercial banks has been increased by increasing in asset but not optimized.Commercial banks work in increasing return to scale and for have higher level of efficiency, the banks can have bigger scale activity.
  Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Window Analysis, Commercial Banking System of Iran
 • Mahmood Hoshmand, Mohammad Daneshnia, Zahra Abdollahi, Zohreh Eskandaripour Page 126
  The importance of non oil export and it’s role in economic deuelopment of Countnies, has been considered as value subject for a long time. More over, understanding and the rate of effect factors on non oil export may help export development. Therefore in this study Withy using 2SLS and statistic from (1971-2009), it had assessed the effective factor in the Iranian non oil export. We have shown that, the world’s income and real currency echange rate have a positive and significant effect on export demand. Governmental fundamental investment also has a positive effect in the non oil export. Although foreign direct investment and excess internal demands not have a significant effect on export, they show a positive and a negative coefficient, respectively.
  Keywords: Non Oil Export, Governmental Fundamental Investment, 2SLS, Iranian economy
 • Mohammad Lagzian, Somayeh Yaghma Page 146
  In recent years, Information technology has highly affected the banking industry and the distribution channels of banking services toward self-servicing alternatives. At the present time, many banks and financial institutions are actively developing new electronic products for their customers but since customers don’t adopt and use the services, they can not profit from these new services. The purpose of this study is to identify factors which influence the adoption and usage of the electronic banking services and determine amount effect of any of factors from customers’ point of view. We examine this adoption behavior by utilizing the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) that integrates eight theories of individual acceptance into one comprehensive model. On the basis of survey research, a questionnaire was distributed among 200 Mellat bank customers (users of electronic banking services) in Mashhad. Statistical analysis by SPSS software indicates that three major factors can contribute to user’s intention to use: (a) performance expectancy (b) effort expectancy (c) social influence. And two factors: (d) intention to use (e) facilitating conditions, can contributed to users adopt and use of e-banking services.
  Keywords: Electronic banking, Acceptance of Technology, the Unified Theory of Acceptance, Use of Technology (UTAUT), Customer
 • Abdolreza Javan Jafari Page 169
  Information technology development has deeply affected all aspects of social, economic, cultural, life including criminal law. This development has forced lawyers and policy makers of these areas to reflect deeply. Differences between traditional and cyber crimes are such that long standing conventional criminal policy can no longer tackle them. Transnationality, easiness of occurrence, anonymity of culprits and their large scale effects partly show the characteristics of these offences. These features on one hand and dependence of the modern social life’s structures on the other hand necessitate preparing a new criminal approach. Efficacy and efficiency of new acts against digital crimes require a new advance to categories such as definition of crime, elements of crime, criminal responsibility and so on. The main focus of this article is explanation of reasons and requirements of distinguished criminal policy against cyber crimes. Although analytical investigation of the Iranian criminal law in cyber crime is not the main aim of this writing, I tried to find out to what extent the differentiated criminal approach is adopted and applied by the Iranian criminal law.
  Keywords: cyber crimes, traditional crimes, differentiated criminal approach
 • Behzad Salmani, Hossein Asgharpur, Ali Dehghani, Majid Feshari Page 193
  The investigation of income inequality effect on private consumption is considered as an important issue in macroeconomic literatures. Hence the main objective of this paper is to study the effect of income inequality on private consumption in MENA countries during the (1975-2006). For this purpose, the modified Qin et al. (2009) model has been estimated by panel data approach. The main findings indicate that, income inequality and real interest rate have negative and significant and per capita income has positive and significant effects on private consumption, respectively. Accordingly, the main implication policy of this paper is that, policy makers of this countries should be decrease income inequalities and adopts re-distribution policies such as transfer payment and subsidies in order to increase the private consumption.
  Keywords: Private Consumption, Income Inequality, MENA
 • Mahdiutp Khodaparast Mashhadi, Mostafa Salimifarutp, Meysam Taherianutp Page 213
  In recent years, outsourcing as a means of promoting and development of productivity has been considered to be in line with the country's 20-years vision document and article 44 of the constitution by administrators of organizations. This process has been implemented in different forms in order to effectively downsize the government.IUTUn this study, technical efficiency and scale efficiency of eight power distribution companies of Mashhad, before and after outsourcing or within three years 2006 to2008, is evaluated by data envelopment analysisUTU. UTUThis study developed data envelopment analysis to a dynamic model by utilizing of window analysisUTU in order to UTUevaluate changes in the context of time before and after outsourcing.UTThe results of this study show that the efficiency of Mashhad Power Distribution Company has been reduced significantly compared with before the transfer.
  Keywords: Privatization, outsourcing, productivity, data envelopment analysis, window analysis, dynamic analysis
 • Mohammad Javad Razmi, Hadi Ghavami, Solmaz Nejati Moharram Page 240
  Unemployment rate is one of the most leading among the important economic indicators. One of the most influential factors on unemployment rate is job quitting. Experts consider two kinds of job quitting, intentionally and unintentionally. Many studies have been done around the world, on the importance of job quitting, unemployment duration, and also on the costs caused by finding a new job. But, no one has studied job quitting and its impact on the unemployment rate in Iran, while this survey, besides all mentioned phoneme phenomenon, has also paid attention to the relationship between job quitting by wage earning and entrepreneur, intentionally and unintentionally, using the issued data of 2006 in the country. The results of this survey, using the Probit Model, shows that intentionally factors like low income, family problems and immigration, have a direct impact on job quitting by self employed. While other intentional factors like keeping on the studies, and unintentional factors like, having a seasonal job, firing or cutting down the number of personals, retiring, and end of conscription have an indirect impact on job quitting by self employed.
  Keywords: separation, voluntary, involuntary, self, employed, wage, earners, labor market, unemploymen
 • Mohsen Renani, Seyed Komail Tayyebi, Shirin Arbabian Page 259
  Recently, most of firms are encouraging to employ informal labour force for reduction of their costs, in order to improve their competitiveness in global markets. These sorts of employees due to decrease labour expenses, thus help to the firm competitiveness, but little training and skill of them decreases competitiveness of firm in global markets. This article studies the effect of flexibility of informal employees on competitiveness of industries with low and medium-low technology. For this purpose, the effect of informal labor flexibility on competitiveness of these industries has been studied through expanding theoretical principles and using panel data within. The results indicate industries with low technology; the firm can use informat labous employement in ezder to improve its competitiveness. (1998-2003)
  Keywords: Labour flexibility, Informal Employment, Competitiveness